-->

poniedziałek, 19 czerwca 2017

Dąbrowa

Dąbrowa, obecnie część wsi Szczyty  w gminie Działoszyn.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 7

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 20 stycznia 1930 r.
postanowił:
1. Wniosek Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Wieluniu ujęty w pismach z dnia 23 listopada 1929 roku Nr. 2500 oraz z dnia 13-go stycznia 1930 roku Nr. 111, w sprawie zmiany obszaru scalenia wsi Szczyty i Szczyty Poduchowne, gminy Działoszyn, powiatu wieluńskiego — uwzględnić;

2. Zwiększyć obszar scalenia wsi Szczyty i Szczyty Poduchowne, przez włączenie do tegoż gruntów wydzielonych z majątku Działoszyn jako ekwiwalent za zlikwidowane służebności dla osady Działoszyn, a znajdujących się w znacznej większości w posiadaniu uczestników scalenia wsi Szczyty, o obszarze około 38 ha;
3. Wyłączyć z obszaru scalenia wsi Szczyty i Szczyty Poduchowne, ustalonego orzeczeniem Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie z dnia 31 stycznia 1928 roku i utrzymanego w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 30 kwietnia 1929 roku, około 76 ha gruntów objętych księgą hipoteczną majątku Szczyty t. z. Szczyty Dąbrowa.

Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 4-go marca 1930 roku.
Z polecenia Prezesa:
(—) M. Grąbczewski
Naczelnik Wydziału.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Działoszyn dzieli się na gromady:
12. Szczyty, obejmującą: wieś Szczyty, Szczyty poduch., grupy rozparcelowanych majątków: Szczyty-Brzezie, Szczyty-Załuże, Szczyty-Dąbrowę, Szczyty-Pieńki.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke Nowak


Wojewoda.

niedziela, 18 czerwca 2017

Odpadki

Odpadki, majątek położony w dobrach Szczyty w gminie Działoszyn, nie odnaleziony na mapach.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 14

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 31 stycznia 1928 r.
postanowił: ustalić obszar scalenia wsi Szczyty i Szczyty Poduchowne, gminy Działoszyn, powiatu wieluńskiego, w składzie gruntów:
1) wsi Szczyty (Szczyty i Szczyty Poduchowne) o obszarze około 614,39 ha, składającym się z 348,27 ha gruntów wpisanych do tabeli likwidacyjnej wsi Szczyty, z 104,72 gruntów otrzymanych przez wieś Szczyty za zlikwidowane serwituty, z 122,10 ha gruntów wpisanych do aktu nadawczego wsi Szczyty-Poduchowne oraz z 39,30 ha gruntów otrzymanych przez wieś Szczyty-Poduchowne za zlikwidowane serwituty;
2) maj. Szczyty o obszarze około 93,78 ha gruntów objętych księgą hipoteczną maj. Szczyty;
3) maj. Szczyty - Załuże o obszarze około 172,44 ha gruntów objętych księgą hipoteczną maj. Szczyty-Załuże;
4) maj. Szczyty-Pieńki o obszarze około 50,97 ha gruntów objętych księgą hipoteczną maj. Szczyty-Pieńki;
5) maj. Szczyty-Brzezie o obszarze około 120,73 ha gruntów objętych księgą hipoteczną maj. Szczyty-Brzezie;
6) maj. Odpadki z dobr Szczyty o obszarze 40,11 ha gruntów objętych księgą hipoteczną maj. Odpadki z dóbr Szczyty, oraz
7) części majątku Działoszyn o obszarze około 8,68 ha gruntów objętych księgą hipoteczną maj. Działoszyn.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 30 kwietnia 1929 r.
Z. p. Prezesa
(—) Lipski.

Naczelnik Wydziału:

Pieńki

Pieńki, obecnie kolonia w gminie Działoszyn.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 14

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 31 stycznia 1928 r.
postanowił: ustalić obszar scalenia wsi Szczyty i Szczyty Poduchowne, gminy Działoszyn, powiatu wieluńskiego, w składzie gruntów:
1) wsi Szczyty (Szczyty i Szczyty Poduchowne) o obszarze około 614,39 ha, składającym się z 348,27 ha gruntów wpisanych do tabeli likwidacyjnej wsi Szczyty, z 104,72 gruntów otrzymanych przez wieś Szczyty za zlikwidowane serwituty, z 122,10 ha gruntów wpisanych do aktu nadawczego wsi Szczyty-Poduchowne oraz z 39,30 ha gruntów otrzymanych przez wieś Szczyty-Poduchowne za zlikwidowane serwituty;
2) maj. Szczyty o obszarze około 93,78 ha gruntów objętych księgą hipoteczną maj. Szczyty;
3) maj. Szczyty - Załuże o obszarze około 172,44 ha gruntów objętych księgą hipoteczną maj. Szczyty-Załuże;
4) maj. Szczyty-Pieńki o obszarze około 50,97 ha gruntów objętych księgą hipoteczną maj. Szczyty-Pieńki;
5) maj. Szczyty-Brzezie o obszarze około 120,73 ha gruntów objętych księgą hipoteczną maj. Szczyty-Brzezie;
6) maj. Odpadki z dobr Szczyty o obszarze 40,11 ha gruntów objętych księgą hipoteczną maj. Odpadki z dóbr Szczyty, oraz

7) części majątku Działoszyn o obszarze około 8,68 ha gruntów objętych księgą hipoteczną maj. Działoszyn.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 30 kwietnia 1929 r.
Z. p. Prezesa
(—) Lipski.
Naczelnik Wydziału:

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Działoszyn dzieli się na gromady:
12. Szczyty, obejmującą: wieś Szczyty, Szczyty poduch., grupy rozparcelowanych majątków: Szczyty-Brzezie, Szczyty-Załuże, Szczyty-Dąbrowę, Szczyty-Pieńki.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke Nowak

Wojewoda.

Kusa Strona / Kusik

Kusa Strona vel Kusik, obecnie  część wsi w gminie Pątnów.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 10

OGŁOSZENIE
O WYJEDNYWANIU NADAŃ GÓRNICZYCH
Zgodnie z § 25 Instrukcji o zastosowaniu artykułu 454—540 Ustawy Górniczej (Zb. Praw ces. ros. t. VII, wyd. 1912 r.) Okręgowy Urząd Górniczy Częstochowski niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że podejmują się starania przez inż. górn. Antoniego Dąbkowicza, Dyrektora Wyższego Urzędu Górniczego w Warszawie, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, o uzyskanie niżej wymienionych nadań górniczych dla wydobywania rudy żelaznej, zaprojektowanych na zasadzie odkryć, dokonanych przez Kierownika Państwowych Poszukiwań Górniczych, Henryka Mandata, działającego w imieniu i na rzecz Głównej Dyrekcji Państwowych Zakładów Górniczych i Hutniczych Ministerstwa Przemysłu i Handlu, a mianowicie:
1) „Dalachów" o przestrzeni 1.137.993 mtr. kw. na gruntach wsi Dzietrzniki, Kusa Strona, Grębień i folwarku Pątnówek, w gminie Kamionka, pow. Wieluńskiego.
Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane dnia 17 sierpnia 1921 r. na gruncie Franciszka Podymy we wsi Dzietrzniki, gm. Kamionka i było stwierdzone protokularnie 18 sierpnia 1921 roku.
Wyjednywana przestrzeń nadania górniczego „Dalachów" graniczy: na północy — z nadaniem „Cisowo" i gruntami folwarku Pątnówek, na wschodzie — z nadaniem „Rychłowice", na południu — z nadaniami „Bielany" i „Cud Wisły", na zachodzie — z nadaniem górniczem „Pątnowo".
2) „Madeli" o przestrzeni 1.137.999 mtr. kwadr. na gruntach majątku państwowego Bieniec, gm. Mierzyce i wsi Pątnówek, gm. Kamionka.
Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane dnia 19 maja 1921 r. na gruntach majątku państwowego Bieniec, w gminie Mierzyce i było stwierdzone protokularnie dnia 7 czerwca 1921 roku.
Wyjednywana przestrzeń nadania górniczego „Madeli" graniczy: na północy, wschodzie i zachodzie — z gruntami majątku państwowego Bieniec, na południu — z nadaniami górniczemi „Bieniec" i „Saloniki".
3) „Trajków" o przestrzeni 1.137.999 mtr. kwadr. na gruntach wsi Bieniec i majątku państwowego Bieniec, w gminie Mierzyce.
Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane dnia 18 maja 1921 r. na gruntach majątku państwowego Bieniec, w gminie Mierzyce i było stwierdzone protokularnie dnia 7-go czerwca 1921 roku.
Wyjednywana przestrzeń nadania górniczego „Trajków" graniczy: na północy i zachodzie — z gruntami wsi Bieniec i majątku państwowego Bieniec, na południu i wschodzie — z gruntami wsi Bieniec,
4) „Bieniec" o przestrzeni 1.137.992 mtr. kwadr. na gruntach wsi Dzietrzniki, gm. Kamionka oraz wsi Bieniec i majątku państwowego Bieniec, gm. Mierzyce.
Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane dnia 19 maja 1921 r. na gruntach majątku państwowego Bieniec, gm. Mierzyce i było stwierdzone protokularnie dnia 7 czerwca 1921 roku.
Wyjednywana przestrzeń nadania górniczego „Bieniec" graniczy: na północy — z nadaniem górniczem „Madeli", na wschodzie — z nadaniem „Trajków", na południu — z gruntami majątku państwowego Bieniec i na zachodzie — z gruntami majątku państwowego Bieniec i nadaniem górniczem „Saloniki".
5) „Mierzyce" o przestrzeni 1.138,000 mtr. kwadr. na gruntach wsi Dzietrzniki, gm. Kamionka, oraz wsi Syberja, Bieniec i majątku państwowego Bieniec, gm. Mierzyce.
Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane w dniu 21 czerwca 1921 r. na gruncie Walentego Czernucha we wsi Syberja, gm. Mierzyce i było stwierdzone protokularnie dnia 15 lipca 1921 roku.
Wyjednywana przestrzeń nadania górniczego „Mierzyce" graniczy: na północy — z gruntami wsi Bieniec i nadaniem „Bieniec", na wschodzie — z gruntami wsi Bieniec, na południu — z nadaniem górniczem „Skutari", na zachodzie — z nadaniem górniczem „Ateny".
Wszystkie wyżej wymienione nadania górnicze są położone w powiecie Wieluńskim, w województwie Łódzkiem.
Na skutek tego w dniu 22 maja 1929 roku o godzinie 10-ej Okręgowy Urząd Górniczy Częstochowski, w biurze swojem, mieszczącem się w Częstochowie przy ulicy Panny Marji 67, będzie rozpatrywał wszelkie uwagi i protesty, jakie będą złożone na wskazany termin.
Życzący sobie mogą do dnia 22 maja r. b. rozpatrzeć plany i rejestry pomiarowe wymienionych nadań górniczych w wyżej wspomnianem biurze w godzinach urzędowych.
Naczelnik Okr. Urzędu Górniczego w Częstochowie
(—) Ł. Głuszczak
inż. górn.

czwartek, 15 czerwca 2017

Mazurka

Mazurka, obecnie część wsi Osjaków, leżąca w gminie Osjaków.

1945 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 2

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 7 lutego 1928 r. postanowił: ustalić obszar scalenia osady Osjaków w składzie gruntów:
1) osada Osjaków o obszarze 361,04 ha, składającym się z 201,57 ha gruntów, wpisanych do tabeli likwidacyjnej wsi Osjaków, z 134,95 ha gruntów, otrzymanych za zlikwidowane serwituty, z 9,78 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną byłego majątku Osjaków, z 13,62 ha gruntów osady młynarskiej w Osjakowie, objętych księgą hipoteczną nieruchomości położonych w Osjakowie, pochodzących z byłego majątku Osjaków, z 1,12 ha gruntów w miejscowości „Mazurka" objętych księgą hipoteczną nieruchomości położonych w Osjakowie, pochodzących z byłego majątku Osjaków;
2) wieś Wesołe - Kuty — o obszarze 49,31 ha, składającym się z 38,67 ha gruntów wpisanych do aktu nadawczego wsi Wesołe - Kuty, z 10,64 ha gruntów, otrzymanych za zlikwidowane serwituty i
3) Nr. 1-szy tab. wsi Felinów o obszarze 13,44 ha gruntów wpisanych do tabeli likwidacyjnej wsi Felinów.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 21 września 1928 roku.
Z polecenia Prezesa
Naczelnik Wydziału:
(—) K. Jaroński.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Radoszewice dzieli się na gromady:
20. Os. Osjaków, obejmującą: folw. Ewarystów. kol. Lesisko, folw. Mazurke, os. Osjaków, os. młyn. Osjaków. kol. Wesołe-Kąty.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Dębina

Dębina, obecnie część wsi Socha w gminie Warta. W połowie XIX wieku odnotowana na mapie jako grunt o nazwie Dąbrowa. Na początku XX wieku występuje pod obecną nazwą Dębina.

Kopia mapy z 1847 r. (źródło AP Poznań)

1919 r.  (źródło AP Poznań)

1965 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 7

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 12. I. 1928 r. postanowił: rozszerzyć obszar scalenia wsi Socha, gminy Grzybki, pow. Tureckiego, ustalony orzeczeniem Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie, z dnia 27 czerwca 1927 r. przez włączenie około 44,8 ha gruntów hipotecznych z maj. Socha w granicach:
1) około 15 ha gruntów, położonych w miejscowości „Dębina", będących w posiadaniu Feliksa Szymańskiego, Marjanny Janaszkiewicz, Marcina Bartczaka, Szymona Bartczaka i Tomasza Bartosza;
2) około 4,5 ha gruntów, położonych w miejscowości „Dzięcioły", będących w posiadaniu Józefa Kurzawy i Franciszka Janiaka;
3) około 4,3 ha gruntów Kozłowskiego, położonych przy gruntach wsi Socha i około 0,3 ha gruntów Franciszka Trybuły, położonych przy wsi Socha;
4) około 20,5 ha gruntów, położonych w miejscowości „Lipie", będących w posiadaniu Młynarskiego, Bartosza, Marjanny Zimnoch, Antoniego Zimnocha, Ignacego Juszczaka, Marcina Lipki, Kwarczyka, Kurzawy i Jasiaka;
5) około 9 ha gruntów hipotecznych z maj. Ustków, będących w posiadaniu Szczepana Frątczaka, położonych pomiędzy gruntami wsi Żerochów, przy gruntach wsi Socha i gruntach dóbr Ustków.
Orzeczenie to zostało zatwierdzone decyzją Ministra Reform Rolnych z dnia 20. IV. 1928 r. (Spr. Nr. 339/28).
Z polecenia Prezesa
K. Jaroński
Naczelnik Wydziału.

wtorek, 13 czerwca 2017

Pisia / Plisia struga

Elektroniczny słownik hydronimów Polski:
Pisia, struga, długości 3,91 km, lewy dopływ Grabi, uchodzi na zach. od Łasku.

Struga Pisia na mapie z 1992 r., zaznaczona czerwonym kolorem

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 6

L. AD. 1035/1. Łódź, dnia 3 lutego 1927 t.
OGŁOSZENIE.
Powiatowy Zarząd Drogowy w Łasku projektuje budowę państwowego mostu na rzece Plisi dopływie rzeki Grabi na drodze Kaliskiej Nr. 16 pod miastem Łaskiem.
Opis techniczny.
Most projektuje się jako stały o ustroju nośnym żelbetowym (płata) o 2 przelotach po 10 m. 1 jarzmie i 2 przyczółkach betonowych.
Stosownie do postanowień art. 45 p. 5, 186 p. 4 i 191 — 200 ustawy wodnej z 19-9 1922 r. (Dz. U. Nr. 102, p. 936) wyznacza Urząd Wojewódzki w tym przedmiocie rozprawę wodno-prawną na dzień 4-3 b. r. na godz. 10 na miejscu w Łasku. Czynności komisyjne rozpoczną się wyłożeniem projektu i planów w gmachu Starostwa w Łasku.
Plany budowy mostu, szczegółowe obliczenia techniczne można przeglądać w Pow. Zarządzie Drogowym w Łasku w godzinach urzędowych.
Podania lub protokularne oświadczenia przeciwko projektowanej budowie mostu jak i w przedmiocie wypłaty odszkodowań należy wnosić do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (Wydział Administracyjny) w terminie najpóźniej do dnia 1-3 b. r. włącznie lub też w trakcie samego dochodzenia komisyjnego w Łasku.
Zainteresowani, którzy we wskazanym terminie lub w trakcie dochodzenia komisyjnego nie podniosą żadnych zarzutów — tracą do nich prawo.
Za Wojewodę: (—) Zakrzewski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 19

PRZETARG.
Łódzki Urząd Wojewódzki — Okręgowa Dyrekcja Robót Publicznych w Łodzi ogłasza publiczny przetarg ofertowy na budowę mostu żelazobetonowego rozpiętości całkowitej 20 m. na rzece Plisi pod Łaskiem, w pow. Łaskim i budowę obustronnych dojazdów do niego.
Przetarg i publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 sierpnia 1927 r. o godz. 12 w lokalu Okr. Dyr. Rob. Publ. w Łodzi, przy ulicy Zachodniej róg Ogrodowej, pokój Nr. 33.
Pisemne oferty na powyższe roboty należy wnosić do kancelarji Okr. Dyr. Rob. Publ. pokój Nr. 32 do godz. 12-ej dnia 17 sierpnia r. b. w czystych bez firmy kopertach zalakowanych z napisem; „Oferta do przetargu do budowę mostu na rzece Plisi pod Łaskiem w dniu 17 sierpnia 1927 roku odbyć się mającego".
Koperta winna zawierać: 1) dokładny adres oferenta, 2) otrzymany w Dyrekcji i wypełniony kosztorys z podaniem cen jednostkowych i ogólnej sumy kosztów robót, 3) pokwitowanie Kasy Skarbowej w Łodzi na wpłacone wadjum w wysokości 5% oferowanych ogólnych kosztów budowy, 4) termin wykonania robót, 5) deklarację, że ,warunki przetargu i przepisy tymczasowe o oddawaniu państwowych robót i dostaw w zakresie działania Min. Rob. Publ. z dnia 31.VII. 1926 r. Nr. III-396/26 są firmie znane i ich postanowieniom poddaje się bez zastrzeżeń".
Ślepy kosztorys otrzymać można w Oddziele Drogowym Okr. Dyr. Rob. Publ. pokój Nr. 33 codziennie od dnia 4.VIII. w godzinach od 12-ej do 13-ej. W tymże czasie można przeglądać szczegółowy projekt mostu, warunki przetargu, projekt umowy, oraz przepisy Min. Rob. Publ. o przetargach.
Urząd Wojewódzki zastrzega sobie dowolny wybór oferenta, względnie oferentów bez względu na najniższą cenę, uzależniając to od fachowych i finansowych zdolności przedsiębiorcy, oddania robót częściowo względnie nieprzyjęcia żadnej oferty oraz prawo przeprowadzenia dodatkowego ustnego przetargu.
Za Wojewodę; (—) K. WOŹNICKI w z. Dyrektora Robót Publicznych.

Marszałkowo / Mikołajew / Mikołajów

Spis 1925:
Mikołajów, kol., pow. sieradzki, gm. Brzeźno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 13. Ludność ogółem: 73. Mężczyzn 32, kobiet 41. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 73. Podało narodowość: polską 73.

Marszałkowo (dawniej Mikołajew), obecnie część wsi w gminie Brzeźnio.

1992 r.

Kurjer Warszawski 1853 nr 47

Wdniu 24 z.m. we wsi Mikołajewie Pow: Sieradzkim, dwie dziewczynki córki włościanina, starsza licząca lat 8, młodsza lat 7, pozostawione w domu bez dozoru, od dymu, który powstał skutkiem zatlenia się słomy, uduszone zostały.

Kurjer Warszawski 1856 nr 151

W następujących miejscach w Królestwie były pożary, w skutku których spaliły się:(...) W gm: Mikołajewice Pow: Sieradzkim, owczarnia w raz z 50 sztukami bydła rogatego i 450 owcami, których wartość na rs. 3,000 podaną została.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 19

L. Pr. 1298/3. Łódź, dnia 12 lipca 1927 r.
W Monitorze Polskim z dnia 4 lipca 1927 roku Nr. 149 zostało zamieszczone Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 czerwca 1927 r. o zmianie nazw kolonji w gminie Brzeźno powiatu Sieradzkiego Województwa Łódzkiego:
1) „Mikołajew" na „Marszałkowo",


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 59

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Roman Grzesik, zam w m. Sieradzu przy ul. Wartckiej 5. na zasadzie art. 1141—1148—1149 1570 U. P. C., podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że w d. 14 października 1927 r. — o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju w Sieradzu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji osady rol­nej należącej do Stanisława Owczarka, położonej w kol. Mikołajew, gm. Brzeźnio, star. sieradzkim, pochodzącej z majątku ziemskiego Mi­kołajew, odnośnie Nr. 7 wykazu hipotecznego, oznaczonej Nr. 9 rejestru pomiarowego, obejmującej ogólnej przestrzeni 7 dzies. 1575 sąż., czyli 15 mórg ziemi, w tej liczbie około 2-ch mórg łąki i 3-ch mórg 30 letniego lasu (zagaju — drzewa sosnowego i olszyn).
Wymieniona osada położona jest w dwóch działkach z których 1-sza: 10 — mórg ziemi ornej w tem 1/4 morgi nieużytków i Il-ga, łąka i zagaj, nie posiada żadnych zabudowań, ma urządzoną księgę hipoteczną przy kaliskim sądzie okręgowym, serwitutami, ograniczeniami, oraz ciężarami nie obciążona z wyjątkiem długu w sumie 2.500 zł. — szczegółowo w dziale IV pod Nr. 2. 3. i 4 wykazu hipotecznego wymie­nionym, wyznaczana do sprzedaży z publicznej licytacji na pokrycie należności Józefa Tchorzewskiego, jako nabywcy praw Adama Lewan­dowskiego w sumie 910 zł. z % % i kosztami, z mocy klauzuli egzekucyjnej sądu pokoju w Sieradzu z d. 9 i 10 listopada 1925 r. za N. 285—286 i 287/25.
Na wymienionej osadzie znajduje się około 2-ch korcy wysianego żyta.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 4000 zł.
Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10 % vadium od sumy szacunkowej czyli 400 zł., — osoba zaś utrzymująca się przy kupnie, obowiązana jest złożyć przed upływem dni 7 opłaty aljenacyjne, resztę zaś szacunku przed upływem dni 14.

Warunki licytacji, oraz dokumenty odnoszące się do powyższej sprzedaży, są dla osób interesowanych do przejrzenia w kancelarji ko­mornika, a w dniu licytacji w sali posiedzeń sądu pokoju w Sieradzu.

 Ziemia Sieradzka 1927 lipiec

Obwieszczenie.
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu Roman Grzesik, zamieszkały w m. Sieradzu przy ulicy Warckiej pod Nr. 5 na zasadzie art. 1141-1148- 1149—1570 U. P. C. podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że w dniu 14 października 1927 r. — o godzinie 10 rano, w sali posiedzeń Sądu Pokoju w Sieradzu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji osady rolnej należącej do Stanisława Owczarka, położonej w kol. Mikołajew, gm. Brzeźno, star. Sieradzkim, pochodzącej z majątku ziemskiego Mikołajew odnośnie Nr. 7 wykazu hipotecznego, oznaczonej Nr. 9 rejestru pomiarowego, obejmującej ogólnej przestrzeni 7 dziesięcin 1575 sążni, czyli 15 mórg ziemi, w tej liczbie około 2-ch mórg łąki i 3-ch mórg 30 letniego lasu (zagaju—drzewa sosnowego i olszyn). Wymieniona osada położona jest w dwóch działkach z których l-szy: 10 mórg ziemi ornej w tem 1/4 morgi nieużytków i II-gi, łąka i zagaj, nie posiada żadnych zabudowań, ma urządzoną księgę hipoteczną przy Kaliskim Sądzie Okręgowym, serwitutami, ograniczeniami, oraz ciężarami nie obciążona z wyjątkiem długu w sumie 2500 zł. — szczegółowo w dziale IV pod Nr. 2, 3 i 4 wykazu hipotecznego wymienionym, wyznaczona do sprzedaży z publicznej licytacji na pokrycie należności Józefa Tchorzewskiego, jako nabywcy praw Adama Lewandowskiego w sumie 910 zł. z %% i kosztami, z mocy klauzuli egzekucyjnej Sądu Pokoju w Sieradzu z dnia 9 i 10 listopada 1925 r. za N. A. 285-286 i 287/25. Na wymienionej osadzie znajduje się około 2-ch korcy wysianego żyta. — Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 4000 , zł. — Osoby zamierzające wziać udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% wadjum od sumy szacunkowej czyli 400 zł, —, osoba zaś utrzymująca się przy kupnie, obowiązana jest złożyć przed upływem dni 7 opłaty aljenacyjne, resztę zaś szacunku przed upływem dni 14. — Warunki licytacji, oraz dokumenty odnoszące się do powyższej sprzedaży, są dla osób interesowanych do przejrzenia w kancelarji Komornika a w dniu licytacji w sali posiedzeń Sądu Pokoju w Sieradzu. — Komornik Sądowy Grzesik. Sieradz, dnia 10 lipca 1927 r.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 42

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwiesz­cza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
12. Jakóbie Misiaku, właśc. 7 dz. 1435 sąż. z maj. Mikołajew, pow. sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 3 grudnia 1928 r., w którym to dniu osoby interesowane win­ny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 72

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Feliks Bruśnicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowa­nia spadkowe po śmierci:
4) Antoniego Zientery, właśc. działki gruntu 6 dzies. 2070 sążni, zapisanej pod Nr. 10 działu II wykazu hipotecznego majątku Mikołajew, pow. sieradzkiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 10 grudnia 1928 roku, w którym to terminie osoby intere­sowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego notarjusza w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 21

Komornik sądu powiatowego w Błaszkach, Władysław Tęsiorowski, z siedzibą w m. Kaliszu przy ulicy Pułaskiego 13. na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 6 czerwca 1930 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprze­dawana będzie nieruchomość, położona w kol. Marszałkowo, gminy Brze­źno, powiatu sieradzkiego, składająca się z działki ziemi przestrzeni 7 ha 5245 mtr., należąca do Bronisławy - Aleksandry Maksajda. Na działce tej znajdują się: zasianego żyta około 4 morg., owsa 2 morg., około 50 sztuk rosnących olszyn, zarybiony staw i dom drewniany pod słomą.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem, obciążona jest alimentami na rzecz Antoniego i Stefanji Maksajda, długami na sumę 4181 zł. 25 gr., sprzedana będzie według opisu z dnia 25 maja 1929 roku z wyłączeniem domu, który stanowi własność Józefa Brąsia.
Licytacja rozpocznie się od sumy 8000 zł. Do przetargu dopuszczo­ne będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 800 zł.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. 


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:

19. Rybnik, obejmującą: kolonję Marszałkowo, kolonję Piotrowice, kolonję Rybnik, kolonję Rybnik, osadę Nr 1. Rybnik, folwark Rybnik-Gozdy.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 maja 1934 r. L. SA. II. 12/14/33.
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544, rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33. o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam, co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33, o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544) ulega następującym zmianom:
6) w § 1. p. IV. skreśla się następujące słowa: „19. Rybnik, obejmującą: kolonję Marszałkowo, kolonję Piotrowice, kolonję Rybnik, kolonję Rybnik, osadę Nr. 1. Rybnik, folwark Rybnik-Gozdy", a na ich miejsce umieszcza się: „19. Rybnik, obejmującą: kolonję Marszałkowo, kolonję Piotrowice, kolonję Rybnik, osadę Nr. 1. Rybnik, folwark Rybnik-Gozdy".
Wojewoda

(—) Aleksander Hauke-Nowak.

Legionowo / Mironówka

Spis 1925:
Mironówka, kol., pow. sieradzki, gm. Brzeźno. Spisano łącznie z wsią Gozdy.

Legionowo (dawniej Mironówka), obecnie część wsi w gminie Brzeźnio.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 45

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Aleksander Rudzki, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych otwarte zostały postępowania spadkowe, mianowicie:
3) Andrzeju Kałuża, właśc. działki gruntu Nr 8, przestrzeni 3 dzies. 1710 sąż., czyli 7 mórg 73 pręt. ze składu majątku Mironówka, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 12 grudnia 1923 r. w kancelarji wymienionego wyżej notarjusza, gdzie interesowane osoby winny w powyższym terminie zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 19

L. Pr. 1298/3. Łódź, dnia 12 lipca 1927 r.
W Monitorze Polskim z dnia 4 lipca 1927 roku Nr. 149 zostało zamieszczone Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 czerwca 1927 r. o zmianie nazw kolonji w gminie Brzeźno powiatu Sieradzkiego Województwa Łódzkiego:
2) „Mironówka" na „Legjonowo".

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:
7. Gozdy, obejmującą: wieś Borowiska, wieś Gozdy, kolonję Legjonów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

czwartek, 8 czerwca 2017

Osada Byk

Osada Byk, nazwa dóbr ziemskich położonych obecnie w gminie Sieradz. Osada Byk jest częścią wsi Dzierlin.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1923 nr 36

Zawiadomienie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych, oraz osoby, mające ujawnione swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego dóbr ziemskich: „Wilamów", "Kolonia Dzierlin", „Osada Byk", "folwark Wincentowo",„Część majątku Dzierlin A. B.", „Dzierlin część lit. A. B.", „Osmolin Dzierliński", „Łąki Kazimierzowskie", „Ostrów", położonych w powiecie Sieradzkim, „Stróża", „Cielętniki", w powiecie Radomskowskim, „Głuchów" w powiecie Tureckim i „Chwalęcice" w powiecie Kaliskim, że w dniu 26 września 1923 roku o godz. 9 rano na jawnem posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (w lokalu tejże Komisji, ulica Bykowska Nr. 77) rozpoznawana będzie sprawa dobrowolnej likwidacji serwitutów, obciążających majątek Wilamów, oraz sprawy przymusowej likwidacji serwitutów, obciążających majątki: Kolonja Dzierlin, osada Byk, Wincentowo, część majątku Dzierlin A. B., Dzierlin część lit. A. i B., Osmolin Dzierliński, Łąki Kazimierzowskie, Ostrów, Stróża, Cielętniki i Głuchów, tudzież w tymże dniu i czasie na posiedzeniu niejawnem sprawa dobrowolnej likwidacji serwitutów, obciążających majątek Chwalęcice.
Wymienione osady, o ile życzą sobie brać udział w akcji likwidacji łącznie ze stronami, winny zawiadomić Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie o miejscu swego zamieszkania, oraz stawić się na posiedzenie Okręgowej Komisji Ziemskiej.
Piotrków, dnia 11 września 1923 r.
Prezes (—) Dzierzbicki.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1923 nr 49

Zawiadomienie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych, oraz osoby, mające ujawnione swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego dóbr ziemskich: Dobra, cześć lit. A. B. C. D., Rogóźno, położonych w powiecie Łaskim, Jedlno, Przerąb, Struża w powiecie Radomskowskim, Napruszewo, Wilczyno-Podole i Wilczyno-Kopiec w powiecie Słupeckim, Głuchów w powiecie Tureckim, Gosławice w powiecie Konińskim, osada młynarska Ruta w powiecie Łódzkim, Dzierlin część lit. A. B., Dzierlin A. B., kolonja Dzierlin, Osmolin Dzierliński, folwark Wincentowo, Łąki Kazimierzowskie i osada Byk w powiecie Sieradzkim, że w dniu 5 stycznia 1924 roku o godzinie 9 rano na posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (w lokalu tejże komisji ulica Bykowska Nr. 77) rozpoznawane będą sprawy przymusowej likwidacji serwitutów, obciążających majątki Dzierlin część lit A. B., Dzierlin A. B., kol. Dzierlin, Osmolin Dzierliński, folwark Wincentowo, Łąki Kazimierzowskie, osada Byk, Gosławice, Wilczyno-Podole, Wilczyno-Kopiec, Rogóźno, Przerąb, Napruszewo, Głuchów i Struża oraz sprawy dobrowolnej likwidacji serwitutów, obciążających majątki: Jedlno, osada młynarska Ruta i Dobra część lit A. B. C. D.
Wymienione osoby o ile życzą sobie brać udział w akcji likwidacji łącznie ze stronami, winny zawiadomić Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie o miejscu zamieszkania, oraz stawić się na posiedzenie Komisji Ziemskiej.
Piotrków, dnia 14 grudnia 1923 r.

Prezes (—) Podpis.

Łąki Kazimierzowskie

Łąki Kazimierzowskie, nazwa dóbr ziemskich leżących w gminie Sieradz.

Łąki Kazimierzowskie (Łęki Kazimierskie) na mapie Gubernii Kaliskiej z 1912 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1923 nr 36

Zawiadomienie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych, oraz osoby, mające ujawnione swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego dóbr ziemskich: „Wilamów", "Kolonia Dzierlin", „Osada Byk", "folwark Wincentowo",„Część majątku Dzierlin A. B.", „Dzierlin część lit. A. B.", „Osmolin Dzierliński", „Łąki Kazimierzowskie", „Ostrów", położonych w powiecie Sieradzkim, „Stróża", „Cielętniki", w powiecie Radomskowskim, „Głuchów" w powiecie Tureckim i „Chwalęcice" w powiecie Kaliskim, że w dniu 26 września 1923 roku o godz. 9 rano na jawnem posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (w lokalu tejże Komisji, ulica Bykowska Nr. 77) rozpoznawana będzie sprawa dobrowolnej likwidacji serwitutów, obciążających majątek Wilamów, oraz sprawy przymusowej likwidacji serwitutów, obciążających majątki: Kolonja Dzierlin, osada Byk, Wincentowo, część majątku Dzierlin A. B., Dzierlin część lit. A. i B., Osmolin Dzierliński, Łąki Kazimierzowskie, Ostrów, Stróża, Cielętniki i Głuchów, tudzież w tymże dniu i czasie na posiedzeniu niejawnem sprawa dobrowolnej likwidacji serwitutów, obciążających majątek Chwalęcice.
Wymienione osady, o ile życzą sobie brać udział w akcji likwidacji łącznie ze stronami, winny zawiadomić Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie o miejscu swego zamieszkania, oraz stawić się na posiedzenie Okręgowej Komisji Ziemskiej.
Piotrków, dnia 11 września 1923 r.
Prezes (—) Dzierzbicki.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1923 nr 49

Zawiadomienie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych, oraz osoby, mające ujawnione swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego dóbr ziemskich: Dobra, cześć lit. A. B. C. D., Rogóźno, położonych w powiecie Łaskim, Jedlno, Przerąb, Struża w powiecie Radomskowskim, Napruszewo, Wilczyno-Podole i Wilczyno-Kopiec w powiecie Słupeckim, Głuchów w powiecie Tureckim, Gosławice w powiecie Konińskim, osada młynarska Ruta w powiecie Łódzkim, Dzierlin część lit. A. B., Dzierlin A. B., kolonja Dzierlin, Osmolin Dzierliński, folwark Wincentowo, Łąki Kazimierzowskie i osada Byk w powiecie Sieradzkim, że w dniu 5 stycznia 1924 roku o godzinie 9 rano na posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (w lokalu tejże komisji ulica Bykowska Nr. 77) rozpoznawane będą sprawy przymusowej likwidacji serwitutów, obciążających majątki Dzierlin część lit A. B., Dzierlin A. B., kol. Dzierlin, Osmolin Dzierliński, folwark Wincentowo, Łąki Kazimierzowskie, osada Byk, Gosławice, Wilczyno-Podole, Wilczyno-Kopiec, Rogóźno, Przerąb, Napruszewo, Głuchów i Struża oraz sprawy dobrowolnej likwidacji serwitutów, obciążających majątki: Jedlno, osada młynarska Ruta i Dobra część lit A. B. C. D.
Wymienione osoby o ile życzą sobie brać udział w akcji likwidacji łącznie ze stronami, winny zawiadomić Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie o miejscu zamieszkania, oraz stawić się na posiedzenie Komisji Ziemskiej.
Piotrków, dnia 14 grudnia 1923 r.
Prezes (—) Podpis.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 73

Wydział Hipoteczny, Sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Ka­liszu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Stefanie-Cyrylu Walewskim, wierzycielu sumy 6.500 złotych, zabezp. pod nr 4 działu IV wyk. hip., maj. realność Łąki-Kazimierskie, pow. sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 16 marca 1939 roku, w którym to terminie osoby zaintere­sowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 202/38.