-->

piątek, 27 listopada 2015

Banderowizna

Banderowizna, pustkowie w dobrach Raduczyce, leżące prawdopodobnie w gminie Osjaków, nie odnalezione na mapach.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 7

(N. D. 146) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Zawiadamia niniejszem, iż Dobra Ziemskie Raduszyce, składające się z Wsi zarobnej i folwarcznej Raducki Folwark, z Folwarku Bronisławów, z Wsi zarobnej Raduszyce, z Wsi czynszowej Drobnice, z Pustkowiów Banderowizna, Synowce inaczej Zagórze, Wygoda, Łykowie, Szyszki i Strzelca, czyli Hajduk, z trzech Młynów na rzece Warcie, jednego Kajdasz zwanego, drugiego w Wsi Drobnicy, i trzeciego nazwiskiem Łyko, w Księdze Wieczystej pod nazwiskiem:
Dobra Ziemskie Raduszyce,
składające się z Folwarku Raduszyce, z Wsi Drobnica, młynów Łyko, Szyszka Drobnice, i Kajdasz zwane, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie przez Wincentego Gustowskiego Komornika Tryb. Kaliskiego, na rzecz Piotra Wichlińskiego byłego Senatora Kasztelana Właściciela Dóbr Kopydłowa w O-gu Wieluńskim położonych, w mieście Warszawie w domu własnym przy ulicy Bielańskiej pod Numerem 605, położonym zamieszkałego, za którego Jan Prawdzic Gowarzewski Patron Trybunału Kaliskiego w popieraniu tegoż zajęcia stawa, i u którego ma on do tego przedmiotu obrane zamieszkanie, — Aktem na gruncie Dóbr Raduszyc dnia 7 (19) rozpoczętym, w d. 8 (20) kontynowanym, a w dniu 9 (21) Czerwca 1850 r. ukończonym, do księgi wieczystej tychże dóbr w dniu 1 (13) Listopada t. r. wniesionym, a w Biórze Pisarza Trybunału Kaliskiego pod d. 9 (21) tegoż miesiąca i roku zarejestrowanym.
Dobra te składają jednę gminę pod nazwiskiem Gmina Raduszyce, i są własnością dłużnika Napoleona Królikiewicza dziedzica tychże dóbr, w wsi Raduszycach, O-gu Wieluńskim mieszkającego, leżą w Okręgu i Powiecie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej w jurysdykcyi Trybunału Kaliskiego, mają parafią do miasteczka Osiakowa wyjąwszy pustkowia Łyko zwanego, które należy do parafii Wierzchlas.
Wedle rejestru pomiarowego przez Piotra Łuzickiego Jeometrę przysięgłego w miesiącu listopadzie 1831 roku sporządzonego, cała powierzchnia dóbr tych wynosi około mórg 6139 miary Warszawskiej czyli huk 204 mórg 19, albo Diesiatin 3146, Sażenow 101, a grunta należą do klassy III. IV, V. i VI. Samych lasów i borów w dobrach tych jest mórg 3249, takiejże miary Warszawskiej, z których jednak przeszły właściciel Piotr Wichliński w kontrakcie kupna i sprzedaży wyłączył do innych swych dóbr Kopydłowa, jeżeli w lepszym boru włók pięć, a jeżeli w gorszym włók sześć z gruntem i drzewem, od strony Kraszewic lub od strony rzeki Warty, a które dotąd jeszcze oddzielone nie zostały.
W wsi folwark Raducki jest gospodarzy ośmiu, którzy odrabiają pańszczyznę i opłacają, a mianowicie: Felix Borek, Michał Kostrzewa, Wojciech Glapa, Mateusz Jelczak, Grzegoż Galba, tygodniowo po dwa dni pieszo, a w lecie, tłuki po dni trzy także pieszo, płacą za kapłony, jaja i kądziel czynsiku na święty Marcin po kopiejek 38, i od posiewnych przydatków, pierwszy rs. 1 kopiejek 95, drugi rs. 1 kop. 12 1j2, trzeci czwarty i piąty po rs. 2 kop. 25, zaś Wojciech Kostrzewa v. Wróbel robi tygodniowo dzień jeden pieszo, w lecie dwa dni tłuki także pieszo, i płaci kop. 21 1j2, za kapłony, jaja i kądziel czynsiku na Swięty Marcin, a Adam Kostrzewa prócz takiejże robocizny i takiegoż czynsiku za kapłony, jaja i kądziel, i płaci od posiewnych przydatków kop. 57, wreszcie osmy Paweł Sаroski robi tygodniowo ciągły dzień jeden, w lecie dwa dni tłuki pieszo, i daje w naturze na Święty Marcin dwa garnce owsa.
Wieś Raduszyce ma gospodarzy 37, z których: Tomasz Łyczek, Wincenty Łapaj, Michał Mucha, Wojciech Olak, robią tygodniowo po dwa dni ciągle, w lecie tytułem tłuki po cztery dni ciągle, a dwa dni piesze, płacą za kapłony jaja i kądziel czynsiku na Święty Marcin po kop. 38, i dają w naturze po cztery garnce owsa, zaś Tomasz Kaczmarek, Roch Walkowiak Michał Andrzej Olejniak Nawrocki, Marcelli Mateusiak, Antoni Kaczmarek, Andrzej Nawrocki, Jan Borczyk, Urban Janus, i Walenty Nawrocki, robią tygodniowo po dwa dni ciągłe w lecie tytułem tłuki, ciągłych dni cztery, a pieszych dni dwa, opłacają za kapłony, jaja, kądziel czynsiku na Święty Marcin po kop. 38 dają dziesiąty snopek dziesięciny z przydatków i uiszczają w naturze owsa po garncy cztery Franciszek Pustelnik robi tygodniowo dni dwa, jeden zaciągiem, drugi pieszo w lecie tytułem tłuki dwa dni ciągle, a dzień jeden pieszo, płaci za kapłony, jaja i kądziel czynsiku na Święty Marcin kop. 20 1j2, od posiewnych przydatków rs. 1 kop. 12 1j2, i oddaje w naturze owsa garncy dwa, Karól Slósarek, Augustyn Wróbel, Łukasz Slósarek, Jan Grembecki. Felix Domagała, Antoni Janus, Błażej Graczyk, Wojciech Bąk, Łukasz Lelowski. Marcin Bugara, Tomasz Sakieta. Józef Kaczmarek, Paweł Kubiak i Mateusz Wróbel robią tygodniowo po dniu jednym ciągłym, płacą za kapłony jaja i kądziel czynsiku na Święty Marcin po kopiejek 20 1j2, i dają w naturze owsa po garncy dwa, a Łukasz Slósarek prócz tego od posiewnych przydatków płaci dziesięciny na Święty Marcin rs. 1 kop. 12 lj2, i daje dziesiąty snopek z tychże przydatków, zaś — Karól Slóserek, Augustyn Wróbel, dają również prócz tego dziesiąty snopek dziesięciny z przydatków Mateusz Podgórniak Jan Kikut, Mateusz Jaroski robią tygodniowo po dwa dni pieszo, a w lecie po trzy dni tłuki pieszej opłacają za kapłony, jaja i kądziel czynsiku na Św. Marcin k. 38 a od posiewnych przydatków tenże Mateusz Podgórniak rubli srebrem 2 kopiejek 25, zaś Mateusz Saroski kopiejek 56, Piotr Hajdak, Jan Podgórniak, dawniej Marcin Wróbel, a teraz żona jego Ewa Mikołaj Borczyk dawniej Wincenty Wulkawinski a teraz jego żona Katarzyna odrabiają tygodniowo po jednym dniu pieszym w lecie tłuki po dwa dni pieszych, opłacają za kapłony jaja i kądziel czynsiku na S-ty Marcin po kopiejek 20 1j2, a Piotr Hajdak i Ewa Wróbel dają prócz tego dziesiąty snopek dziesięciny przydatków posiewnych, zaś Jan Podgurnik opłaca tagże przydatkówk. 50, nadto cała gromada tej wsi Raduszyć opłaca solidarnie przez sołtysa pomiędzy nią rok rocznie rozkładany, przez niego zbierany i dworowi wnoszony czynsz rubli sr. 51 k. 40 na pustkowiu Banderowizna jest Tomasz Mikulski, a przy młynie Kajdasz Karol Jaworski którzy robią w tygodniu po 1 dniu pieszo.
W dobrach zajętych są dwojakiego rodzaju czynszownicy, a mianowicie: niestali i stali. Czynszownicy niestali zależą od ugody z właścicielem dóbr którzy są:
W wsi folwark Raducki, Wojciech Mukusz płacący z karczmy zajezdnej w kwartalnych ratach rs. 18, i szynkujący dworskie trunki za wynagrodzeniem Święto Janki czyli 21 grosza, i kowal Noga który niepłaci żadnego czynszu lecz obowiązany jest uskuteczniać dworowi bez płatnie wszelką robotę starą.
W wsi Raduszyce: Maciej Janus płacący czynszu rocznie rs. 5 kop. 40, Walenty Zbik kowal płacący rocznie rs. 5 k. 85, żyd Iceka Wolkowicz uiszczający rocznie z mieszkania rs. 3 kop. 60.
W pustkowiu Szyszki: Bartłomiej Olejniczak wnoszący rocznie z gruntów po upadłym i nieistniejącym młynie na S-ty Marcin rs. 10 k. 75 który obecnie po wcieleniu tegoż pustkowia do wsi oczynszowanej Drobnice, przeniesiony został do czynszowników stałych.
W młynie Kajdasz: Antoni Nowakowski młynarz płacący rocznie w ratach kwartalnych rs. 120.
W młynie Drobnickim: Antoni Graczyk młynarz płacący rocznie w takichże ratach rs. 120.
W młynie na pustkowiu Łyko: Jan Chowanek młynarz płacący czynszu w kwartalnych ratach rocznie rs. 90, a oprócz tego każdy z nich obowiązany jest dostarczać dworowi rocznie trzy furmanki bezpłatnie na odległość mil 9, i uskuteczniać kolejno mlewo bez miarki.
Czynszownicy stali w tych dobrach znajdują się a mianowicie:
W wsi Drobnice: Jau Barwas, Michał Nawrocki, Roch Kostrzewa, Antoni Więcek, Maciej Kubisiak, Bartłomiej Macusik, Szymon Siemior, Wojciech Kowalczyk, Sebestyan Gibas, Kacper Adamczyk, Jakób Baterczyk, Idzi Gibas, Karol Walczak, Łukasz Adamczyk, Ignacy Błaszczyk, Błażej Nowaczyk, Andrzej Nowaczyk, Stanisław Walczak, Michał Kula, Tomasz Kula, Paweł Furmańczyk, Konstanty Kostrzewa, Hippolit Piotrowski, Wojciech Kostrzewa, Jakób Piotrowski, Antoni Furmańczyk, Andrzej Wieczorek, Marcin Furmańczyk, Antoni Graczyk, Tomasz Batorczyk, Tomasz Wlaźlak, z których każdy płaci rocznie czynszu po rs. 7, Piotr Maryniak, uiszczający czynszu rs. 3 k. 50, Idzi Kubisiak, płacący rocznie rs. 7, Piotr Rus wnoszący rocznie rs. 3 k. 50, Adam Olejniczak, Tomasz Łukowiak, Paweł Sakieta, Tomasz Kruszkowiak, Łukasz Synowiec, Wincenty Kostrzewa, Antoni Czarnuch, Łukasz Madeła, Maciej Bator, z których każdy uiszcza rocznie po rs. 7, i sukcessorowie Antoniego Kostrzewy płacący rocznie rs. 3 k. 50.
W pustkowiu Synowce czyli Zagórze: Szymon Synowiec i Franciszek Synowiec z których każdy płaci rocznie po rs7.
Włościanie w tych dobrach niemają żadnych załóg dworskich, a budynki własne, zaś w młynach znajdują się gruntowe kamienie i niektóre porządki, a w młynie Kajdasz jest tartak z piłą i potrzebnymi porządkami.
Akt zajęcia powyżej z daty wyrażony doręczony został w jednej kopii Napoleonowi Królikiewiczowi jako dłużnikowi, w drugiej temuż samemu jako Wójtowi Gminy Raduszyce d. 9 (21) Czerwca 1850, a w trzeciej Hilaremu Siennickiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wieluńskiego dnia 19 Czerw (1 Lipca) tegoż r.
Sprzedaż w mowie będących dóbr z wszystkiemi przyległościami i użytkami odbywać się będzie na audyencyi Trybunału Cywilnego 1ej Instancji Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina zwanej posiedzenia swe odbywającego.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzedaży dóbr tych nastąpiło w d. 19 (31) Grudnia o godzinie 10 z rana na audyencyi rzeczonego Trybunału roku 1850 drugie i trzecie uzupełnione w dniach 2 (14) i 16 (28) Stycznia 1851 r. poczem wyznaczono termin do tymczasowego przysądzenia na d. 27 Lutego (11 Marca) t. r. w którym w mowie będące dobra Raduszyce przysądzono tymczasowo Janowi Prawdzic Gowarzewskiemu Patronowi tegoż Trybunału za rs. 55000 i termin do ostatecznego przysądzenia wyznaczono, lecz gdy z powodu sporów takowy do skutku nieprzyszedł, po usunięciu ich a mianowicie co do ważności zajęcia przez wyrok Rządzącego Senatu zaś co do taxy przez wyroki Sądu Appellacyjnego, wyrokiem Trybunału Cywilnego Kaliskiego na illacyą extrahenta Piotra Wichlińskiego d. 27 Grud. (8 Stycz.) 1852f3 wydanym oznaczony został termin na d. 10 (22) Lutego 1853 r. godz. 10 z rana na audyencyi publicznej tegoż Trybunału w którym ostateczne przysądzenie rzeczonych dóbr Raduszyc z przyległościami nastąpi. Kalisz d. 27 Grud. (8 Stycz.) 1852j3 r.
Hałaczkiewicz Sekretarz Tryb.

Strzelec / Hajduk

Strzelec vel Hajduk, pustkowie w dobrach Raduczyce, leżące prawdopodobnie w gminie Osjaków, nie odnalezione na mapach.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 7

(N. D. 146) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Zawiadamia niniejszem, iż Dobra Ziemskie Raduszyce, składające się z Wsi zarobnej i folwarcznej Raducki Folwark, z Folwarku Bronisławów, z Wsi zarobnej Raduszyce, z Wsi czynszowej Drobnice, z Pustkowiów Banderowizna, Synowce inaczej Zagórze, Wygoda, Łykowie, Szyszki i Strzelca, czyli Hajduk, z trzech Młynów na rzece Warcie, jednego Kajdasz zwanego, drugiego w Wsi Drobnicy, i trzeciego nazwiskiem Łyko, w Księdze Wieczystej pod nazwiskiem:
Dobra Ziemskie Raduszyce,
składające się z Folwarku Raduszyce, z Wsi Drobnica, młynów Łyko, Szyszka Drobnice, i Kajdasz zwane, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie przez Wincentego Gustowskiego Komornika Tryb. Kaliskiego, na rzecz Piotra Wichlińskiego byłego Senatora Kasztelana Właściciela Dóbr Kopydłowa w O-gu Wieluńskim położonych, w mieście Warszawie w domu własnym przy ulicy Bielańskiej pod Numerem 605, położonym zamieszkałego, za którego Jan Prawdzic Gowarzewski Patron Trybunału Kaliskiego w popieraniu tegoż zajęcia stawa, i u którego ma on do tego przedmiotu obrane zamieszkanie, — Aktem na gruncie Dóbr Raduszyc dnia 7 (19) rozpoczętym, w d. 8 (20) kontynowanym, a w dniu 9 (21) Czerwca 1850 r. ukończonym, do księgi wieczystej tychże dóbr w dniu 1 (13) Listopada t. r. wniesionym, a w Biórze Pisarza Trybunału Kaliskiego pod d. 9 (21) tegoż miesiąca i roku zarejestrowanym.
Dobra te składają jednę gminę pod nazwiskiem Gmina Raduszyce, i są własnością dłużnika Napoleona Królikiewicza dziedzica tychże dóbr, w wsi Raduszycach, O-gu Wieluńskim mieszkającego, leżą w Okręgu i Powiecie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej w jurysdykcyi Trybunału Kaliskiego, mają parafią do miasteczka Osiakowa wyjąwszy pustkowia Łyko zwanego, które należy do parafii Wierzchlas.
Wedle rejestru pomiarowego przez Piotra Łuzickiego Jeometrę przysięgłego w miesiącu listopadzie 1831 roku sporządzonego, cała powierzchnia dóbr tych wynosi około mórg 6139 miary Warszawskiej czyli huk 204 mórg 19, albo Diesiatin 3146, Sażenow 101, a grunta należą do klassy III. IV, V. i VI. Samych lasów i borów w dobrach tych jest mórg 3249, takiejże miary Warszawskiej, z których jednak przeszły właściciel Piotr Wichliński w kontrakcie kupna i sprzedaży wyłączył do innych swych dóbr Kopydłowa, jeżeli w lepszym boru włók pięć, a jeżeli w gorszym włók sześć z gruntem i drzewem, od strony Kraszewic lub od strony rzeki Warty, a które dotąd jeszcze oddzielone nie zostały.
W wsi folwark Raducki jest gospodarzy ośmiu, którzy odrabiają pańszczyznę i opłacają, a mianowicie: Felix Borek, Michał Kostrzewa, Wojciech Glapa, Mateusz Jelczak, Grzegoż Galba, tygodniowo po dwa dni pieszo, a w lecie, tłuki po dni trzy także pieszo, płacą za kapłony, jaja i kądziel czynsiku na święty Marcin po kopiejek 38, i od posiewnych przydatków, pierwszy rs. 1 kopiejek 95, drugi rs. 1 kop. 12 1j2, trzeci czwarty i piąty po rs. 2 kop. 25, zaś Wojciech Kostrzewa v. Wróbel robi tygodniowo dzień jeden pieszo, w lecie dwa dni tłuki także pieszo, i płaci kop. 21 1j2, za kapłony, jaja i kądziel czynsiku na Swięty Marcin, a Adam Kostrzewa prócz takiejże robocizny i takiegoż czynsiku za kapłony, jaja i kądziel, i płaci od posiewnych przydatków kop. 57, wreszcie osmy Paweł Sаroski robi tygodniowo ciągły dzień jeden, w lecie dwa dni tłuki pieszo, i daje w naturze na Święty Marcin dwa garnce owsa.
Wieś Raduszyce ma gospodarzy 37, z których: Tomasz Łyczek, Wincenty Łapaj, Michał Mucha, Wojciech Olak, robią tygodniowo po dwa dni ciągle, w lecie tytułem tłuki po cztery dni ciągle, a dwa dni piesze, płacą za kapłony jaja i kądziel czynsiku na Święty Marcin po kop. 38, i dają w naturze po cztery garnce owsa, zaś Tomasz Kaczmarek, Roch Walkowiak Michał Andrzej Olejniak Nawrocki, Marcelli Mateusiak, Antoni Kaczmarek, Andrzej Nawrocki, Jan Borczyk, Urban Janus, i Walenty Nawrocki, robią tygodniowo po dwa dni ciągłe w lecie tytułem tłuki, ciągłych dni cztery, a pieszych dni dwa, opłacają za kapłony, jaja, kądziel czynsiku na Święty Marcin po kop. 38 dają dziesiąty snopek dziesięciny z przydatków i uiszczają w naturze owsa po garncy cztery Franciszek Pustelnik robi tygodniowo dni dwa, jeden zaciągiem, drugi pieszo w lecie tytułem tłuki dwa dni ciągle, a dzień jeden pieszo, płaci za kapłony, jaja i kądziel czynsiku na Święty Marcin kop. 20 1j2, od posiewnych przydatków rs. 1 kop. 12 1j2, i oddaje w naturze owsa garncy dwa, Karól Slósarek, Augustyn Wróbel, Łukasz Slósarek, Jan Grembecki. Felix Domagała, Antoni Janus, Błażej Graczyk, Wojciech Bąk, Łukasz Lelowski. Marcin Bugara, Tomasz Sakieta. Józef Kaczmarek, Paweł Kubiak i Mateusz Wróbel robią tygodniowo po dniu jednym ciągłym, płacą za kapłony jaja i kądziel czynsiku na Święty Marcin po kopiejek 20 1j2, i dają w naturze owsa po garncy dwa, a Łukasz Slósarek prócz tego od posiewnych przydatków płaci dziesięciny na Święty Marcin rs. 1 kop. 12 lj2, i daje dziesiąty snopek z tychże przydatków, zaś — Karól Slóserek, Augustyn Wróbel, dają również prócz tego dziesiąty snopek dziesięciny z przydatków Mateusz Podgórniak Jan Kikut, Mateusz Jaroski robią tygodniowo po dwa dni pieszo, a w lecie po trzy dni tłuki pieszej opłacają za kapłony, jaja i kądziel czynsiku na Św. Marcin k. 38 a od posiewnych przydatków tenże Mateusz Podgórniak rubli srebrem 2 kopiejek 25, zaś Mateusz Saroski kopiejek 56, Piotr Hajdak, Jan Podgórniak, dawniej Marcin Wróbel, a teraz żona jego Ewa Mikołaj Borczyk dawniej Wincenty Wulkawinski a teraz jego żona Katarzyna odrabiają tygodniowo po jednym dniu pieszym w lecie tłuki po dwa dni pieszych, opłacają za kapłony jaja i kądziel czynsiku na S-ty Marcin po kopiejek 20 1j2, a Piotr Hajdak i Ewa Wróbel dają prócz tego dziesiąty snopek dziesięciny przydatków posiewnych, zaś Jan Podgurnik opłaca tagże przydatkówk. 50, nadto cała gromada tej wsi Raduszyć opłaca solidarnie przez sołtysa pomiędzy nią rok rocznie rozkładany, przez niego zbierany i dworowi wnoszony czynsz rubli sr. 51 k. 40 na pustkowiu Banderowizna jest Tomasz Mikulski, a przy młynie Kajdasz Karol Jaworski którzy robią w tygodniu po 1 dniu pieszo.
W dobrach zajętych są dwojakiego rodzaju czynszownicy, a mianowicie: niestali i stali. Czynszownicy niestali zależą od ugody z właścicielem dóbr którzy są:
W wsi folwark Raducki, Wojciech Mukusz płacący z karczmy zajezdnej w kwartalnych ratach rs. 18, i szynkujący dworskie trunki za wynagrodzeniem Święto Janki czyli 21 grosza, i kowal Noga który niepłaci żadnego czynszu lecz obowiązany jest uskuteczniać dworowi bez płatnie wszelką robotę starą.
W wsi Raduszyce: Maciej Janus płacący czynszu rocznie rs. 5 kop. 40, Walenty Zbik kowal płacący rocznie rs. 5 k. 85, żyd Iceka Wolkowicz uiszczający rocznie z mieszkania rs. 3 kop. 60.
W pustkowiu Szyszki: Bartłomiej Olejniczak wnoszący rocznie z gruntów po upadłym i nieistniejącym młynie na S-ty Marcin rs. 10 k. 75 który obecnie po wcieleniu tegoż pustkowia do wsi oczynszowanej Drobnice, przeniesiony został do czynszowników stałych.
W młynie Kajdasz: Antoni Nowakowski młynarz płacący rocznie w ratach kwartalnych rs. 120.
W młynie Drobnickim: Antoni Graczyk młynarz płacący rocznie w takichże ratach rs. 120.
W młynie na pustkowiu Łyko: Jan Chowanek młynarz płacący czynszu w kwartalnych ratach rocznie rs. 90, a oprócz tego każdy z nich obowiązany jest dostarczać dworowi rocznie trzy furmanki bezpłatnie na odległość mil 9, i uskuteczniać kolejno mlewo bez miarki.
Czynszownicy stali w tych dobrach znajdują się a mianowicie:
W wsi Drobnice: Jau Barwas, Michał Nawrocki, Roch Kostrzewa, Antoni Więcek, Maciej Kubisiak, Bartłomiej Macusik, Szymon Siemior, Wojciech Kowalczyk, Sebestyan Gibas, Kacper Adamczyk, Jakób Baterczyk, Idzi Gibas, Karol Walczak, Łukasz Adamczyk, Ignacy Błaszczyk, Błażej Nowaczyk, Andrzej Nowaczyk, Stanisław Walczak, Michał Kula, Tomasz Kula, Paweł Furmańczyk, Konstanty Kostrzewa, Hippolit Piotrowski, Wojciech Kostrzewa, Jakób Piotrowski, Antoni Furmańczyk, Andrzej Wieczorek, Marcin Furmańczyk, Antoni Graczyk, Tomasz Batorczyk, Tomasz Wlaźlak, z których każdy płaci rocznie czynszu po rs. 7, Piotr Maryniak, uiszczający czynszu rs. 3 k. 50, Idzi Kubisiak, płacący rocznie rs. 7, Piotr Rus wnoszący rocznie rs. 3 k. 50, Adam Olejniczak, Tomasz Łukowiak, Paweł Sakieta, Tomasz Kruszkowiak, Łukasz Synowiec, Wincenty Kostrzewa, Antoni Czarnuch, Łukasz Madeła, Maciej Bator, z których każdy uiszcza rocznie po rs. 7, i sukcessorowie Antoniego Kostrzewy płacący rocznie rs. 3 k. 50.
W pustkowiu Synowce czyli Zagórze: Szymon Synowiec i Franciszek Synowiec z których każdy płaci rocznie po rs7.
Włościanie w tych dobrach niemają żadnych załóg dworskich, a budynki własne, zaś w młynach znajdują się gruntowe kamienie i niektóre porządki, a w młynie Kajdasz jest tartak z piłą i potrzebnymi porządkami.
Akt zajęcia powyżej z daty wyrażony doręczony został w jednej kopii Napoleonowi Królikiewiczowi jako dłużnikowi, w drugiej temuż samemu jako Wójtowi Gminy Raduszyce d. 9 (21) Czerwca 1850, a w trzeciej Hilaremu Siennickiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wieluńskiego dnia 19 Czerw (1 Lipca) tegoż r.
Sprzedaż w mowie będących dóbr z wszystkiemi przyległościami i użytkami odbywać się będzie na audyencyi Trybunału Cywilnego 1ej Instancji Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina zwanej posiedzenia swe odbywającego.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzedaży dóbr tych nastąpiło w d. 19 (31) Grudnia o godzinie 10 z rana na audyencyi rzeczonego Trybunału roku 1850 drugie i trzecie uzupełnione w dniach 2 (14) i 16 (28) Stycznia 1851 r. poczem wyznaczono termin do tymczasowego przysądzenia na d. 27 Lutego (11 Marca) t. r. w którym w mowie będące dobra Raduszyce przysądzono tymczasowo Janowi Prawdzic Gowarzewskiemu Patronowi tegoż Trybunału za rs. 55000 i termin do ostatecznego przysądzenia wyznaczono, lecz gdy z powodu sporów takowy do skutku nieprzyszedł, po usunięciu ich a mianowicie co do ważności zajęcia przez wyrok Rządzącego Senatu zaś co do taxy przez wyroki Sądu Appellacyjnego, wyrokiem Trybunału Cywilnego Kaliskiego na illacyą extrahenta Piotra Wichlińskiego d. 27 Grud. (8 Stycz.) 1852f3 wydanym oznaczony został termin na d. 10 (22) Lutego 1853 r. godz. 10 z rana na audyencyi publicznej tegoż Trybunału w którym ostateczne przysądzenie rzeczonych dóbr Raduszyc z przyległościami nastąpi. Kalisz d. 27 Grud. (8 Stycz.) 1852j3 r.
Hałaczkiewicz Sekretarz Tryb.


wtorek, 24 listopada 2015

Podlaś

Podlaś, pustkowie w dobrach Świerczów lub Dąbrowa Widawska, leżące prawdopodobnie w gminie Widawa, nie odnalezione na mapach.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 91

(N. D 1666) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
2. Jana Nepomucena Zychlińskiego właściciela dóbr Dąbrowa i Świerczów z pustkowiem Podlaś i częścią pustkowia Pilchy z przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położonych; otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się termin na dzień 22 Października (3 Listopada) 1852 r. w Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu.
Kalisz d. 28 Marca (9 Kwietnia) 1852 r.
Jan Niwiński.

poniedziałek, 23 listopada 2015

Dezerta

Dezerta, przyległość leżąca w dobrach Pstrokonie lub Świerzyny, leżąca prawdopodobnie w gminie Zapolice, nie odnaleziona na mapach. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa deserta, oznaczającego pustkowie.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 281

(N. D. 5701) Patron Trybunału Cywilnego I. Inst. Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, iż na skutek wyroku tegoż Trybunału z powództwa Ludwika Mieczysława dwóch imion Walewskiego współwłaściciela dóbr Pstrokonie, w wsi Swierzynach Okręgu Szadkowskim zamieszkałego, na przeciw współrodzeństwu jego Antoninie Floryaninie Salomei trzech imion z Walewskim Bolesława Kobierzyckiego właściciela dóbr Kalinowy Żonie, przez małżeństwo usamowolniej, czyli obojgu małżonkom Kobierzyckim w tejże wsi Kalinowie i jéj kuratorom Juljuszowi Złotnickiemu właścicielowi dóbr Ptaszkowie w tychże, tudzież Natalii Wandzie Maryi trzech imion Walewskiej współwłaścicielce dóbr Pstrokonie usamowolnionej pannie w wsi Paprotni, i jej kuratorowi wyżej rzeczonemu Bolesławowi Kobierzyckiemu wszystkim w Okr. Szadkowskim mieszkającym, dnia 1 (13) Marca 1851 r. zapadłego, sprzedane będą w drodze działów dobra ziemskie Pstrokonie i Swierzyny z przyległościami Woźniki Lisy Jezwiko, Dezerta, Pęcławice i Gorzuchy w Okręgu Szadkowskim położone do parafii Strońsko należące, od miast Warszawy mil 25 Sieradza mil 2, Kalisza mil 9, Wartymil 4, Szadku mil 3, Wielunia mil 6, Piotrkowa i Radomska mil 8, Częstochowy mil 10, Łęczycy mil 7, Zduńskiej woli mila 1, Pabianic mil 4 1/2, Łodzi, Zgierza, Alexandrowa, Konstantynowa, i Ozorkowa mil 6, Turku i Opatówka mil 8, odległe. Rozległość ich na miarę nowopolską wynosi włók 87 mórg 27 pręt. kwad. 126. Pomiędzy wsią Swierzyny a Ptaszkowicami jest kontrowers początkowo takiejże miary włukę 1 mórg 3 pręt. kwad. 87 zajmujący, a później przez dobra Ptaszkowice do włok 3, mórg 1, pręt. kwad. 228 rozciągnięty. Grunta są w 1/3 części dobre pszenne i żytne, w 1/3 części średnie, a w 1/3 części lżejsze. Łąk jest mórg 126 pręt. 196 z których większa część dwukosnych.
Biegli wyrokiem rzeczoném mianowani, otaxowali dobra te na rs. 39232, kop. 50 i taxa ta wyrokiem tutejszego Trybunału z d. 11 (23) Września 1851 r. zatwierdzoną została. Sprzedaż dóbr w mowie będących, odbywać się będzie w Kaliszu przed Delegowanym Assessorem Trybunału Felixem Jeziorańskim w sali audyencyonalnej rzeczonego Trybunału. Publikacya warunków do tej sprzedaży ułożonych, nastąpiła w dniu 12 (24) Października r. b. na audyencyi publicznej, przy której tenże delegowany Assessor oznaczył termin do tymczasowego przysądzenia na dzień 30 Listopada (12 Grudnia) r. b. godzinę 3 z południa. Gdy w terminie tym dobra w mowie będące Patronowi Gowarzewskiemu sprzedaż popierającemu tymczasowo za rs. 39232 kop. 50 przysądzone zostały, tenże delegowany i assessor Trybunału oznaczył termin do stanowczego ich przysądzenia na dzień 4 (16) Stycznia 1852 r. godzinę 3 z południa, w którym sprzedaż ich i ostateczne przysądzenie nastąpi.
Kalisz dnia 1 (13) Grudnia 1851 r.
Gowarzewski.

czwartek, 19 listopada 2015

Opiekun Domowy (1865-1876)Opiekun Domowy. Pismo tygodniowe obrazkowe poświęcone rodzinom polskim, tygodnik społ.-polit. i nauk., wyd. 1865–76 w Warszawie;  redaktor A. Mieczyński (do 1870), B. Aspis (1871–72), następnie H. Perzyński i A. Pilecki; wyrażał koncepcje światopoglądowe i tendencje społ.-polit. pozytywizmu; głosił pochwałę nauki i pracy dla dobra ogółu, starał się pomagać w racjonalnym wychowaniu domowym; współpracowali m.in.: A.G. Bem, P. Chmielowski, W. Gomulicki, J.I. Kraszewski, J. Ochorowicz, B. Prus.

Źródło: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Opiekun-Domowy;3951319.html

Miejscowości występujące na łamach tygodnika:

1868- Biskupice (39), Charłupia Mała (39), Glinno (40), Góra Rzerzuchowa (40), Kalinowa (gm. Błaszki 40), Kociszówek (40), Małków (39), Siedlątków (40)

1875-Wągłczew (40), Wola Będkowska (11)

1876- Lipicze (gm. Goszczanów 7)

wtorek, 17 listopada 2015

Przegląd Leśniczy (1876-1931)


Przegląd Leśniczy, (historia i tradycja leśna), miesięcznik wydawany przez Józefa Rivolego w latach 1876-1877. Cztery pierwsze numery zostały wydane w Kórniku, a później Rivoli przeniósł redakcję czasopisma do Poznania. Łącznie ukazały się 24 numery, które złożyły się na dwa tomy. „Przegląd Leśniczy” wychodził więc krótko, ale przez dwa lata był jedynym polskim fachowym pismem leśnym i wypełniał w jakimś stopniu lukę na rynku czytelniczym, bowiem w tym czasie nie wychodził „Sylwan”. Pismo miało swoich prenumeratorów także w Królestwie Polskim i Galicji, jednak ich liczba była niewystarczająca dla utrzymania pisma przez dłuższy okres czasu. Było to pismo na wysokim poziomie edytorskim i merytorycznym, propagujące najnowsze osiągnięcia nauki leśnej i metody prowadzenia gospodarstwa leśnego. W 1908 r. „Przegląd Leśniczy ukazał kilkakrotnie już jako dodatek do czasopisma „Ziemianin”. Od roku 1920 ukazywał się jako dział w piśmie „Rynek Drzewny”, a w latach 1924-1931 i 1945-1949 znów jako samodzielne pismo. Obecny „Przegląd Leśniczy” ukazuje się w Poznaniu nieprzerwanie od 1991 roku jako miesięcznik poświęcony leśnictwu, drzewnictwu i łowiectwu.
Źródło: Autor-Władysław Chałupka (http://www.encyklopedialesna.pl/hasla/index/10630)

W miesięczniku natrafiłem na: Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Spis poddałem edycji i w tej formie wstawiłem do poszczególnych postów.
Miejscowości występujące w spisie:

1925 listopad- Jermonice (Jerwonice), Puczniew, Sarnów (gm. Dalików)

1926 marzec-Beresie Małe, Bolków, Bolków i Chojny, Brodnia-Gucin, Buczek (gm. Buczek), Czarnożyły, Czernice, Czołczyn, Dąbrowa Rusiecka, Dobra i Wola Marzeńska, Dymek, Głuchów, Kamyk-Zakurowie, Karszew, Korzeń, Kraszkowice, Krzeczów, Krzętle, Kwiatkowice, Lututów, Masłowice, Mikołajewice (gm. Lutomiersk), Młodawin Górny, Osieczno, Ostrówek-Polesie, Ożarów, Paprotnia, Podule, Pruszków, Ptaszkowice, Radoszewice, Raducki-Folwark, Rembieszów, Rogóźno, Ruda (gm. Wieluń), Rudlice, Rychłocice, Siemkowice, Skrzynno, Stary Dwór i Dąbrówka, Starzenice, Swędzieniejewice, Sycanów, Szynkielów, Świątkowice, Świerczów, Widawa, Wielgie, Wierzchlas, Wola Wężykowa, Wronisko-Nekandów (Wrońsko, Dekandów), Zapolice

1926 kwiecień- Barczew, Bąki, Bełków (Będków), Brzeźno-Chojary, Chodaki, Chojne, Dąbrowa Wielka, Dąbrówka Sieradzka, Dębołęka, Gruszczyce, Jasionna, Józefów-Wiktorów, Kamionacz, Kamionka-Niechmirowska (Kamionka gm. Burzenin), Kliczków Mały, Ligota-Burzenińska, Łaszczyn-Burdynowski (Łeszczyn, Burdynówka), Małyń, Męcka Wola, Miedzno (Miedźno gm. Warta), Niechmirów, Nowa Wieś (gm. Brzeźnio), Nowa Wieś (gm. Poddębice), Ostrów (gm. Brzeźnio), Otok, Prusinowice (gm. Szadek), Pyszków, Ralewice, Reduchów, Rożdżały, Rybnik, Rzepiszew, Starce, Stolec, Tymienice, Wilamów, Włyń-Polesie, Wojsławice, Wola Krokocka, Wolnica Niechmirowska, Wrząca (gm. Błaszki), Zalesie (gm. Zadzim), Zygry

1926 maj-Biernacice, Brończyn, Bukowina, Chocim, Golice, Gostków, Krępa (gm. Poddębice), Krąków, Maszew, Napoleonów (gm. Poddębice), Ner, Pełczyska, Rudniki (gm. Pęczniew), Spędoszyn, Sulmów

poniedziałek, 16 listopada 2015

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego (1838-1861)Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, wydawana była w Warszawie w latach 1838-1861. Była gazetą oficjalną, rządową, okupacyjną, reprezentującą rosyjski punkt widzenia na sprawy polskie. Redagowana była po polsku i rosyjsku. Inne tytuły: Official'naja Gazeta Carstva Pol'skago ; Официальная Газета Царства Польского.
Miejscowości występujące w gazecie:

1838-Anielin? (gm. Łask w tekście Smelin 90), Bałucz (62, 237), Barczew (159), Biernacice? (59), Borszewice (24, 102), Borzewisko (gm. Poddębice 226), Branica (99), Bratków Dolny (207), Brąszewice (166), Buczek (gm. Buczek 68, 137), Bukowiec (226), Charchów (197), Chodaki (gm. Zadzim 169), Chwalęcice (159), Ciężków Dolny i Górny (110), Czartoria (166), Dąbrowa Rusiecka (159), Dobijacz (gm. Wierzchlas 86), Domaniew (gm. Błaszki 76), Drużbin (197), Dzierlin (68), Dzierżanów (99), Gawory (99), Głaniszew (73, 110), Godynice (166), Golice (241), Golków (52), Gostków (186), Górka Klonowska (166), Grzmiąca (109), Grzymaczew (106, 134, 178), Gzików (159), Holendry Golickie (dodałem do Golic 251), Huta Bardzyńska (251), Inczew (23, 207), Jarząb (gm. Wierzchlas? 230), Jerwonice (59), Józefka (gm. Zduńska Wola 44), Kalinowa (28), Kamion (24), Karczówek (88), Kiełbasa (166), Klonowa (166), Kobierzycko (110, 159), Kochlew (120), Kopyść (24, 102), Korczew (191), Kowalew (68), Kozuby Stare (198), Krobanów (144), Królewska Grobla (24), Krzyworzeka (24), Kuźnica Błońska (166), Kuźnica Błota (166), Kuźnica Zagrzebska (166), Leliwa (166), Lipicze (166), Lisowice (24), Lutomiersk (140, 167), Łaszów (24), Łubna Jarosłaj (70), Maciszewice (76), Magnusy (93), Malanów (102), Męka (158), Mierzyce (24), Młodawin Dolny i Górny (109), Mogilno (gm. Dobroń 24), Mokrsko (24), Nacesławice (248), Nagrobki (Nagrobla 158), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 97), Ochle (159), Ocinek (207), Olewin (178), Osiny (gm. Szadek 164), Owieczki (166), Piaski (gm. Zduńska Wola 158), Piechów (86), Przywóz (24), Pstrokonie (115), Raczków (50, 59), Redzeń (75), Rembieszów (99), Róża (gm. Dobroń 24), Ruda (gm. Sieradz 158), Ruda (gm. Wieluń 178),  Rzechta Drużbińska (197),  Sikora (24), Sikucin (153), Słomków Mokry (23), Sokolenie (166), Spędoszyn (115), Stęszyce Tymieńskie (Tymienice 237), Stolec (59), Strumiany (gm. Burzenin 109), Strzygała (24), Tobolice (290), Toporów (24), Trzebienie Stare (159), Tyczyn (75), Ułany (102), Uników (59), Waliszewice (59), Wągłczew (103), Widawa (50), Wesółka (59, 90), Wielka Wieś (gm. Widawa 109), Wierzchlas (59, 73, 86, 245), Wiewiórczyn (59, 90?), Wiktorów (gm. Zduńska Wola 167), Wilczkowice (159), Wilkowyja (68), Włocin (106, 134, 178), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 191), Wola Czarnyska (237), Wola Tłomakowa (159), Wola Wężykowa (237), Wójcice Małe i Wielkie (122), Wólka Klonowska (166), Wronowice (59, 90), Wróblew (gm. Skomlin 24), Wydrzyn (gm. Czarnożyły 24), Zadąbrowie (50), Zapole (97), Zielęcice (59), Złotniki (gm. Dalików 263)

1839-Adamki (94), Balin (91), Bardzynin (90), Bieniądzice (2), Bieniek (Binek 66), Biesiec (81), Bilew (7), Boczki (gm. Szadek 134), Borki (Borki Lipkowskie 146), Brody (gm. Sędziejowice 121), Broników (29), Bronów (33, 96, 121), Broszki (81), Brzeg (91), Buczek (gm. Buczek 96, 146), Buczek (gm. Wróblew 66), Budzynek (4), Burdynówka (81), Charchów Pański (255), Charłupia Mała (182), Charłupia Wielka (66), Chlewo (59), Chodów (90), Chwalęcice (59), Czernice (248), Czołczyn (143), Dąbrowa Miętka (81), Drwalew (115), Drzązna (66), Dymek (64), Dziadkowice (66), Felinka (94), Filipole (81), Gołuchy (182), Gorczyn (116), Gostków (90, 283), Górki (Górki Grabińskie 66), Grobelny (Grobelne 66), Hutniki (81), Iwonie (289), Izabelin (Izabela 66), Jabłonki (93), Jarząb (gm. Siemkowice? 29), Józefka (gm. Warta 134), Józefów (gm. Wróblew 66), Kamionna (Kamienna 131), Kluczewo (90), Kobierzycko (33), Kobyla Chmielowa (134), Kochlew (29), Korzenica (182), Kostrzewice (94), Kozuby Nowe (74), Kozuby Stare (27, 121), Krzeczów (29), Leśnica (70), Lipki (146), Lipnica (40), Lubola (33), Łeszczyn (81), Łubna Jarosłaj (9), Małyń (9), Marzenin (160), Masłowice (127), Młodawin Górny (166), Mokre (gm. Siemkowice 29), Ner (274), Nowa Wieś (gm. Poddębice 96), Orchów (48), Orzeszków (96), Ostrów (gm. Brzeźnio? 127), Pełczyska (90), Piorunów (9), Piotrów (gm. Zadzim 96), Rojków (144), Rososza (160), Ruda (gm. Sieradz 198), Sadokrzyce (285), Siedlątków (96), Sikucin (134), Sobiepany (144), Sokołów (gm. Goszczanów 91), Starzyny (90), Stok (97), Stolec (81), Strachanów (264), Stryje Księże (93), Sulmów (91), Sulmówek (91), Sulmówek Chrustny (59), Tur (38), Ulesie (gm. Sędziejowice 116), Utrata (gm. Łask 48), Waliszewice (59), Widawa (111, 235, 248), Wielgie (64), Wierzchlas (33), Wola Bezdziadowa (Wólka gm. Wartkowice 90), Wola Czarnyska (95), Wola Dziechciowa (Wola Marzeńska 160), Wola Niedzwiedzia (90), Wójtowstwo Sieradzkie (284), Wólka Dzierlińska (Wola Dzierlińska 225), Zapolice (104), Żagliny (116)

1840-Anielin (gm. Łask 131), Bartochów (10), Baszków (10), Beleń (35), Bilew (238), Buczek (gm. Buczek 231), Borysławice (55), Bukowina (55), Burzenin (49), Charłupia Mała (23, 128), Chlewo (165), Chrzanowice (55), Chwalęcice (165), Duszniki (10), Dymek (172), Dzierzązna (gm. Warta? 23), Gajewniki (195), Gołuchy (23), Grabiszew (119), Grzymaczew (219), Gzików (55), Jakubice (10), Jeżew (249), Kamionaczyk (92), Kobyla Chmielowa (127), Kręgielnia (55), Krzeczów (57), Księże Młyny (263), Ligota Mała (Ligota gm. Burzenin? 49), Lukanów (Lubanów 55), Łabędzie (128), Małków Cielecki i Nowy (10), Małyń (249), Mierzyce (184), Młodawin Górny (68), Morawki (55), Niemysłów (45), Nieradza Pieska i Wysoka (10), Nowa Wieś (gm. Poddębice 102), Pstrokonie (22), Puczniew (18), Rossoszyca (127), Ruszków (83), Sikucin (127), Słomków Mokry (238), Sobiepany (180), Spędoszyn (143), Sulmówek (165), Sycanów (92), Świnice (165), Tądów (72, 141), Waliszewice (165), Widawa (14, 143, 172, 219), Wielgie (172), Wilczkowice (55), Wola Niedźwiedzia (18), Woźniki (gm. Dalików 114), Wójcice Małe i Wielkie (219), Wójcinek (219), Wylazłów (gm. Poddębice 252), Zalew (143), Zalew Brodzki (Zalew? 141), Zaspy (Zaspy Miłkowskie 55), Zawadki (219), Zdziechów (96), Zielęcice (35), Żelisław (137)

1841-Anielin (gm. Łask 114), Barycz (114), Biała (gm. Biała 58), Biernacice (6), Bogumiłów (266), Brodnia (gm. Buczek 284), Brzeziny (gm. Wieluń 69), Charłupia Wielka (150), Chwalęcice (40), Czechy (29, 187), Gajówka (223, Goszczanów (80), Góra (9, 178), Gzików (40), Huta Kiełczygłowska (Huta 220), Janiszewice (281), Jurydyka (187), Kalinowa (gm. Błaszki 40), Klonów vel Czerniaków (34), Klonówek vel Klonów Mały (34), Kłady (281), Kłodna (Kłódno 239), Kobierzycko (40), Kobylniki (gm. Błaszki 178), Kolumna (114), Kołoszyn (206), Krokocice (116), Kurek (gm. Brąszewice 144), Majaczewice (223), Marzenin (94), Mauryca (114), Męka (242), Mirosławice (137), Młodawin Wygiełzów (Wygiełzów 252), Ner (239), Niedzielsko (191), Niewiesz (150), Olewin (69), Orzeżyn (1600), Osjaków (220), Pałusznica (114), Pasieki (114), Pątnówek (256), Piaski (gm. Zduńska Wola? 234), Popów (26), Przycłapy (69), Radoszewice (256), Rojków (281), Rokitnica (114), Rossoszyca (26), Ruda (gm. Wieluń 69), Sarnów (206), Siemkowice (6), Sokołów (gm. Goszczanów 80), Stryje Księże (210), Taczanów (69), Teodory (114), Trzebienie Stare (40), Turów (240), Uników (114), Utrata (gm. Łask 114), Wesółka (34), Wiewiórczyn (34, 114), Widawa (175), Widoradz (69), Wilczkowice (40), Wola Łaska (114), Wola Marzeńska (94), Woleń (119), Wronowice (34), Wygoda (Wygoda Zalewska? 55), Zapusta Mała (16)

1842-Bachorzyn (142), Balin (173), Bałucz (275), Brończyn (24), Burzenin (275), Charłupia Mała (7), Ciężków Górny (132), Czechy (172), Dębiniec (Dębieniec 111), Drużbin (156), Folusz (Emilianów 97), Gać (Gać Warcka 24, 55), Głaniszew (146), Gołuchy (7), Góra (173), Górki (Górki Grabińskie? 179), Grzymaczew (111), Gzików (24, 49), Jaryszek (Jaruszek gm. Błaszki 111), Kalinowa (gm. Błaszki 24), Kanianiowka (111), Kije (gm. Błaszki 111), Kociołki (55), Kościerzyn (24), Kotlinki (97), Kotliny (97, 235), Kurpet (162), Lutomiersk (39), Maciszewice (274), Młodawin Górny (39), Niwa (gm. Błaszki 111), Niżowskie (111), Orchów (22), Ostrów (gm. Łask 22), Rzechta Drużbińska (156), Pątnówek (223), Pęczek (111), Pęczniew (79), Powodów (80), Rudniki (gm. Pęczniew? 79), Saków (163), Skomlin (274), Skrzynno (24), Stęszyce Opiesin (Opiesin 163), Trzebienie Stare (24), Tubądzin (39), Uników (37, 146), Utrata (gm. Łask 22, 54), Wania (28, 185), Widawa (24, 220), Wielka Wieś (gm. Widawa 87), Wierzchlas (274), Wilczkowice (24, 49), Włocin (111), Wola Wężykowa (163), Wójcice południowe (Wójcice położone na płd. od Błaszek 142), Wójcice Małe i Wielkie (142, 224), Wymysłów (gm. Łask 142), Zagórki (gm. Sieradz? 24)

1843-Bałucz (114), Bieniądzice (26), Borzewisko (gm. Poddębice 103), Brodnia (gm. Pęczniew 124, 225), Bronów (103), Brzeski (243), Bujnów (99, 212), Burzenin (18), Charłupia Wielka (145, 231), Chocim (262), Chodaki (gm. Zadzim 40), Cholendry Chorzeszowskie (Chorzeszów 134), Chorzew (167), Dąbrówka Zgniła (Dąbrówka 256), Głaniszew (231), Godynice (235), Gruszczyce (196), Jankowice (256), Jastrzębice (178), Jerwonice (238), Kalinowa (gm. Błaszki 256), Kamionaczyk (228), Karczówek (145), Karsznice (243), Kazimierz (213), Konopnica (gm. Konopnica 29), Kościerzyn (145), Kozuby Stare (42), Krzyworzeka (286), Leśnica (243), Lutomiersk (36, 71, 113, 159, 174, 195), Mantyki (256), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 71), Młodawin Dolny (145), Młodawin Wygiełzów (Wygiełzów 145), Morawki (84), Osjaków (24), Ostrów Warcki (214), Pratków (113), Puczniew (50), Pudłówek (145), Radoszewice (209), Rusiec (193, 228), Siemiechów (167), Szarów Pański (228), Tubądzin (286), Widawa (28, 167), Wierzchlas (243), Wola Będkowska (145), Wola i Wólka Marzeńska (180), Wola Niedźwiedzia (50), Wola Stryjowska (103, 215), Wola Więzowa (77, 193), Woźniki (gm. Sieradz 35), Wólka (Wólka Klonowska? 228), Zagajew (196), Zielęcin (200), Zygry (238)

1844-Anielin ( gm. Łask 129), Barycz (129), Bąki (25), Biała (gm. Biała 40), Bieniądzice (100), Bobownia (40), Bronów (169), Bronówek (169), Brutus (240), Burzenin (178, 276), Busina (187), Charbice (160), Chodaki (gm. Zadzim 121), Chotów (204), Chrusty (111), Czernice (15), Dąbrowa Rusiecka (132), Dąbrowa Widawska (111), Dębe (169), Dobroń (18), Domańszczyzna (96), Dymek (gm. Ostrówek 142), Dziebendów (275), Dzierlin (268), Gać (Gać Warcka 198), Glinno (170), Goszczanów (52, 239), Górki Zadzimskie (121), Gzików (66, 187), Huta Bardzyńska (277), Jasionna (Jesionna gm. Wodzierady 129), Jeziorko (gm. Lutomiersk 87), Jeziorsko (164), Kazimierz (66, 256), Kłocko (110), Kłoniszew (187), Kobylarnia (111), Kociołki (198), Kolumna (129), Kopiec (gm. Widawa 111), Kozuby Nowe (237), Kozuby Stare vel Madalińszczyzna (22, 100), Kraszyn (121), Kurze nogi (Kurzynoga 240), Kwasków (198), Lipnica (173), Lutomiersk (216, 280), Lututów (60), Łagiewniki (gm. Czarnożyły 25), Łęg (Łęg Widawski111), Mauryca (129), Madeiów albo Szydłówek (Szydłówek 87), Marzenin (126), Mianów (87), Naramice (76, 96), Niedzielsko (276), Niewiesz (103), Orchów (129), Ostrów Warcki (275), Ostrówek (gm. Lutomiersk 87), Pęczniew (122), Piaski (gm. Biała? 96), Piotrowczyzna (Piotrów gm. Poddębice169), Przekora (169), Psiagórka (Psia Górka gm. Kiełczygłów 240), Puczniew (87), Rogóźno (111), Rokitnica (129, 291), Rososza (126), Ruda (gm. Widawa 111), Ruda (gm. Wieluń 28, 208), Rzężawy (144), Sadokrzyce (272), Sędów (169), Sędziejowice (176), Słomków Mokry (30), Sobiepany (276), Spędoszyn (169), Staw (gm. Widawa 111), Stok (236), Stolec (255), Strumiany (gm. Burzenin 56), Sulmówek Chrustny (207), Sycanów (76), Śmiechy (Śmiecheń 96), Świerczów (111), Teodory (129), Ustków (170), Utrata (gm. Łask 129), Wania (235), Wesółka (129), Widawa (52, 111, 130, 199), Wielgie (237), Wierzchlas (76), Wiewiórczyn (129), Wilczkowice (187), Witów (gm. Burzenin 276), Wola Tłomakowa (272), Wola Załęczna (87), Woleń (261), Wójcice (261), Wronowice (129), Wygoda (121), Wylazłów (gm. Poddębice? 217), Zabłocie (gm. Biała 96), Zagrodniki albo Oleśnica (Zagrodniki gm. Dalików 87), Zalesie (gm. Wartkowice 169), Zawady (gm. Widawa 111), Zwiasty (121)

1845-Anielin (gm. Łask 233), Bałdrzychów (34), Beleń (16), Biała (gm. Biała 155), Bieniądzice (16), Bronówek (161), Broszki (162), Cieśle (17), Czarnożyły (17), Dąbrowa Rusiecka (128), Dąbrówka (Dąbrówki Kobylańskie 61,128), Dalików (278), Dymek (84), Dziechtarzew (210), Dzierzązna Rządowa (Dzierzążna gm. Warta 162), Feliksów (236), Głuchów (gm. Konopnica? 61), Gołuchy (138), Góra (16), Grabia (279), Grabina (gm. Zadzim 122), Gromadzice (16), Grzmiąca (119), Huta (Huta Unikowska 239), Iwonie (122), Jastrzębice (128), Jeżew (116), Kamasze (239), Kazimierz (278), Klęcz (99), Kochlew (17), Kociołki (179), Konopnica (gm. Konopnica 61), Kraszkowice (254), Kuźnica Zagrzebska (31), Lesiak (gm. Złoczew 239), Leśniaki (128), Leśnica (96), Leśnik (17), Lututów (199, 268), Łaszew (266), Magnusy (179), Młodawin Dolny (9), Młodawin Górny (9), Mokrsko (61, 254), Naramice (239), Niechmirów (151), Niemojew (84), Nowa Wieś (gm. Wartkowice 212), Oraczew (71), Ostrówek (gm. Ostrówek 256 ), Panoszew (Panaszew 216), Pasieki (239), Podlesie (gm. Wodzierady 96), Poprężniki (268), Proboszczewice (123), Przyrownica (35), Pstrokonie (185), Psujowizna (239), Redzeń (162, 261), Rusiec (128), Rzeczyca (260), Sarnówek (151), Siemiechów (101, 236), Sokołów (119), Sowiniec (9), Staw (gm. Czarnożyły16), Stolec (24), Strumiany (gm. Burzenin 119), Tyczyn (118, 261), Uników (118, 239), Uników Kapitulny (239), Widawa (61, 96, 233, 283), Wielka Wieś (gm. Widawa 119), Wierzchlas (163, 253), Wilkołek (239), Wodzierady (35), Wola Bałucka (99), Wola Łobudzka (130), Wola Więzowa (35, 128), Zagórki (gm. Pęczniew 188), Zakrzew (gm. Warta 288), Zelgoszcz (179), Zielęcice (142)

1846-Annówek (112), Biała (gm. Biała 95), Bieniądzice (160, 164), Biskupice (80), Bobrowniki (gm. Sieradz 229), Borki (Borki Lipkowskie 282), Brzeski (282), Burzenin (155), Chojne (197), Czarnożyły (212), Dzierzązna (gm. Warta 169), Fułki (212), Gaszyn (236), Gawłowice (233), Goszczanów (39), Górki (Górki Grabińskie? 235), Górna Wola (47), Grądy (80), Gromadzice (160, 164), Iwonie (94), Jabłonna (Jabłonki 112), Jurydyka (11), Kamienna (234), Leśnica (192, 265), Ligota (gm. Burzenin? 277), Lipki (282), Lutomiersk (11, 275), Łopatki (120), Morawki (121), Nacesławice (121), Niedzielsko (155), Niemojew (32), Niemysłów (233, 278), Ocinek (10), Okup (230), Osiny (gm. Szadek 22), Osjaków (275), Ostrów Warcki (121), Ostrówek (gm. Ostrówek 273), Pątnów (168), Piaski (gm. Lututów 98), Podlesie (gm. Wodzierady 265), Raczyn (164), Saków (272), Socha (269), Starzenice (113), Staw (gm. Czarnożyły 160, 164), Strumiany (gm. Burzenin 94, 119), Stryje Księże (94, 112), Sycanów (197), Śliwa (236), Tyczyn (209), Ułany (197), Widawa (64, 200, 270), Wielka Wieś (gm. Widawa 94, 119), Wilczków (gm. Goszczanów 95, 121), Witów (gm. Burzenin 155), Włocin (239), Wodzierady (227), Wola Czarnyska (224), Wola Pomianowa (278), Woźniki (gm. Sieradz 138), Wróblew (gm. Wróblew 270), Zadąbrów (153), Zadzim (2), Zakrzew (gm. Warta 43, 240), Ziemięcin (282)

1847-Bardzynin (51), Barycz (62), Bednarzec (46), Bobrowniki (gm. Sieradz 60), Bogumiłów (213), Borzewisko (gm. Poddębice 191), Borysławice (107, 138,195), Brodnia (gm. Buczek 220, 225), Brodnia (gm. Pęczniew 176), Bronilas (46), Bronów (72, 251), Bukowina (195), Charbice Dolne (113, 125), Charłupia Wielka (125), Chlewo (120), Chorążka (46), Chrzanowice (195), Chwalęcice (120), Ciele (173), Czarnożyły (223), Czernice (237), Dobijasz (Dobijacz 88), Dobroń (233), Domaniew (gm. Błaszki 125), Domańszczyzna (187), Dominikowice (61), Drzązna (236), Dziadkowice (215), Dzierzązna (gm. Warta 258), Dzigorzew (194), Feliksów (61), Gaszyn (187), Gatki (61), Góra Bałdrzychowska (161), Gorczyn (225), Gozdy (gm. Warta 46), Gromadzice (71), Gzików (195), Iwonie (204), Jagielnik (74), Jasionna (64), Jastrzębice (91), Jeżew (61, 77), Józefka (gm. Warta 46), Kałów (51), Kiki (gm. Wartkowice 13), Klombowo (120), Kobierzycko (15, 43), Kocina (180), Kosne (80), Kościerzyn (131), Kowalew (120), Kozuby Stare (71), Kręgielnia vel Brzezinka (195), Krępa (gm. Poddębice 35), Kwiatkowice (240), Lasek (gm. Warta 46), Lipiny (gm. Warta 46), Lubanów (195), Lutomiersk (167, 171, 272), Lututów (125), Łyskornia (160), Maciszewice (125), Madej vel Rzyska (187), Marzenin (160), Mierzony (243), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 171), Mikołajewice (gm. Warta 191), Miłobądź (46), Młodawin Dolny i Górny (131), Młodawin Wygiełzów (131), Modła (120), Mroczki Małe (125), Naramice (187), Ner (209), Niemojew (125), Niemysłów (197), Okręglica (202), Ostrówek (gm. Ostrówek 251), Pątnów (201), Petronelów (120), Piaski (gm. Biała 187), Piechów (88), Pierzchnia Góra (46), Poradzew (152, 268), Pratków (104), Pstrokońszczyzna (185), Puczniew (51), Pychna (243), Raczków (251), Radomina (187), Raszelki (46), Redzeń (163), Rossoszyca (46, 231), Rożdżały (46), Równa (120, 213, 243), Rubice (243), Ruda (gm. Sieradz 223), Ruda Jeżewska (61), Rzechta Drużbińska (210), Sędów (72, 251), Sędziejowice (176), Sędzimirowice (61), Siedlątków (187), Sikucin (92), Skalmierz (187), Skęczno (46), Sokołów (gm. Sieradz 202), Spędoszyn (37, 251), Stęszyce (120), Strobin (51), Stypuły (289), Sulmówek (120), Sykuta (243), Szczawno Rożdżalskie (46), Śliwa (187), Śmiecheń (187), Śmiechów (61), Ulesie (gm. Warta 46), Utrata (gm. Zadzim? 46), Waliszewice (120), Wierzchlas (38, 88), Widawa (119, 129, 170, 215, 256, 262, 272), Wilczkowice (195), Witów (gm. Warta 72), Wola Będkowska (91), Wola Buczkowska (120), Wola Czarnyska (91), Wola Zadzimska (107), Woźniki (gm. Sieradz 74), Wójtostwo Sieradzkie (185), Wrzesiny (91), Wydrzyn (gm. Czarnożyły 212), Wymysłów (gm. Dobroń 124), Wyrębskie (Wyrębiniec 213), Zabłocie (gm. Biała 187), Zaborów (195), Zagajew (125), Zakrzew (gm. Warta 69), Zakrzewy vel Pomykacz (243), Zalesie (gm. Wodzierady? 218), Zamłynie (gm. Burzenin? 71), Zapusta Mała (215), Zawadki (43), Zborów (gm. Widawa 180), Żelisław (138), Źródła (187)

1848-Adamki (125), Anielin (gm. Łask 118, 177), Antonina (gm. Rusiec 220), Bachorzyn (254), Balin (123), Bałucz (13), Barycz (118), Bogumiłów (136), Borki (Borki Drużbińskie? 161), Borszewice (33), Borysławice (125), Borzewisko (gm. Poddębice 147), Brodnia (gm. Buczek 161), Bronówek (246), Brończyn (288), Brudnów (173), Brzeg (33), Buczek (gm. Buczek 254), Charłupia Mała (182), Chocim (283), Chotów (283), Chrusty (gm. Błaszki 1), Czarnożyły (151), Czechy (70, 220), Dąbrowa Rusiecka (269), Dąbrowa Widawska (68), Dembina (Dębina gm. Osjaków 226), Dęby (220), Dęby Wolskie (121), Domaniew (gm. Dalików 50, 86, 173), Dzierlin (182), Felinów vel Grodek (226), Gaszyn (269), Glinka (1), Golice (151, 203), Golków (139), Góra (269), Grabia (8, 169), Grabiszew (288), Grzymaczew (245), Huby (279), Jakubice (77), Jankowice (123), Jednodzierz (226), Jesionna (118), Jeziorsko (21, 123), Jurydyka (220), Kałów (249), Kamostek (39), Karczowo vel Karszewy (226), Kawęczynek (132, 247), Kąty (gm. Czarnożyły 283), Kliczków (269), Kliczków Wielki (181), Klonowa (247), Klonówek (158), Kłady (97), Kolumna (118), Korablew (269), Korzenica (283), Kostrzewice (1, 269), Kośnik (129), Krąków (14), Krzyworzeka (129), Ksobaczów (Krobanów? 139), Kuciny (132), Kurek (27), Lesisko (gm. Osjaków 226), Ligota (gm. Burzenin 150), Lipicze (gm. Klonowa 126), Lipki (279), Lutomiersk (106, 147), Lututów (283), Łabędzie (101), Łubna Jakusy (135), Maszew (132, 272), Mauryca (118), Męka (59), Mikołajewszczyzna (283), Młodawin Wygiełzów (Wygiełzów 76, 83), Morawki (283), Naramice (283), Niechmirów (269), Niemierzyn (78), Niemysłów (60), Ochle (269), Ogrodzisko (220), Olszowizna (1), Opiesin (220), Orchów (117, 118), Orzeżyn (164), Osjaków (5, 226), Ostrów (gm. Łask 118), Ostrów Warcki (21, 123), Ozdarcie (226), Ożegów (25), Panoszew (Panaszew 169), Pęczniew (45), Piotrowszczyzna (Piotrów gm. Poddębice 118), Podłężyce (283), Polków (139, 220), Poniatów (269), Poradzew (283), Poręby (gm. Zduńska Wola 220), Pruchna (77), Przybyszów (288), Puczniew (173), Redzeń (150), Rojków (33), Rokitnica (118, 173), Rossoszyca (126), Rudniki (gm. Rzeczyca (120), Pęczniew 264), Przatów (139, 283), Sadokrzyce (53), Saków (288), Sędziejowice (138), Siedlątków (161), Słomków Mokry (283), Słowik (288), Smaszków (1, 269), Stara Huta (29), Stęszyce (220), Stęszyce Opiesin (Opiesin 147), Stolec (126, 269), Strońsko (53), Suchoczasy (139), Suliszewice (283), Sulmów (247), Tądów Dolny (77, 264), Tądów Górny (122), Teodory (118), Tubądzin (117), Tur (86), Uników (161, 269), Utrata (gm. Łask 118), Wesółka (118, 161, 288), Wiechucice (15), Wielka Wieś (gm. Szadek 120), Wierzbowa (139), Wierzchlas (29, 243, 248), Wiewiórczyn (118), Wiktorów (gm. Zduńska Wola 133), Wilamów (269), Wilczkowice (Wilczków gm. Goszczanów 123), Wilczków (gm. Goszczanów 123), Wincentów (gm. Widawa 222), Witów (gm. Warta 21), Włocin (245), Wojków (126), Wola Bachorska (254), Wola Łaska (118), Wola Puczniewska (59), Wola Więzowa (121), Wójcice Małe i Wielkie (237), Wronowice (118), Zakrzew (gm. Warta 14, 272), Zalasy (zob. Kostrzewice 1), Zalasy (gm. Rusiec 220), Zalesie (gm. Sieradz 269), Zalesie (gm. Wodzierady 33), Zalew (10), Zdrzychów (152), Zduny (25, 220), Zielęcice (283)

1849-Adamki (gm. Błaszki 253), Bachorzyn (35), Bartochów (110), Baszków (110), Beleń (119), Bobrowniki (gm. Działoszyn 97), Bogumiłów (60), Bronów (207), Brończyn (277), Brzoza (70), Buczek (gm. Buczek 35, 60, 169), Buczek (gm. Wróblew 216), Bukowina (216), Burzenin (266), Charłupia Wielka (30, 256), Chociw (165), Chrusty (gm. Widawa 60), Cielce (93), Ciężków (123), Drużbin (143), Duszniki (110), Dzigorzew (18), Fułki (123), Gaszyn (14, 69), Golków (30), Grabno (60, 229), Grabowiec (Grabówka gm. Burzenin 253), Gronów (207), Grzymaczew (137, 216), Gzików (60), Holendry Lipickie (Lipicze Olendry 233), Huta (Huta Unikowska 202), Idzikowice Pielgrzymy (276), Jakubice (110), Jeziorsko (57), Józefka (gm. Poddębice 123), Józefów (gm. Pątnów? 147), Kalinowa (gm. Zapolice 30), Kalinowa (gm. Błaszki 147, 162), Kamasze (202), Kamion (97), Kamionka (gm. Pątnów 37), Kamyk (165), Kawęczynek (28), Klęcz (165), Kliczków Mały (96), Kociszówek (7, 141), Komorniki (gm. Mokrsko 254), Kopyść (135), Korczyska (60), Kosobudy (27), Kozuby Stare (165), Królewska Grobla (262), Lesiak (Lesiaki gm. Złoczew 202), Lipicze (gm. Goszczanów 269), Lipki (219), Lipnica (214), Łubna Jakusy (275), Maciszewice (233), Małków Cielecki i Nowy (110), Masłowice (223), Mirosławice (170), Mrowiczna (34), Nieradza Niska, Wysoka i Pieska (110), Niewiesz (52), Okup (119), Olędry Małe (104), Opojowice (270), Orpelów (21), Osjaków (233), Ostrów Warcki (57), Pasieki (202), Pątnów (143, 215), Pęczniew (36), Polków (224), Poradzew (30, 69), Pstrokońszczyzna (60), Psujowizna (202), Radoszewice (57), Rudniki (gm. Pęczniew 44), Saków (24), Siedlątków (153), Siedlce (60), Sieniec (63), Słomków Mokry (261), Sokołów (gm. Sieradz 60), Stefanów (gm. Dalików 243), Stęszyce Opiesin (Opiesin 224), Stok (186), Strobin (37, 207), Strońsko (99), Swiatunia (Światonia 12), Szczyty (gm. Poddębice 123), Tur (262), Uników (202), Wiechucice (60), Wierzchy (gm. Łask 46), Wilczkowice (60), Wilczyca (123), Wilkołek (Wilkołek Unikowski 202), Wilkowice (Wilków 154), Wilków (123), Włocin (137), Włyń (35), Wola Bachorska (35), Wójtostwo Sieradzkie (60), Wólka (Wólki gm. Wartkowice 12), Wrząca (gm. Błaszki 256), Zadole vel Krajcery (262), Zagajew (110), Zalesie (gm. Sieradz 60), Zamoście (Zamość gm. Sędziejowice 60), Zawady (gm. Widawa 60), Zelgoszcz (12, 30)

1850-Adamki (gm. Błaszki 204), Bałucz (132), Bartochów (63), Baszków (63), Bechcice (gm. Biała 45), Biała (105), Biernacice (282), Bilew (163, 282), Borki (Borki Lipkowskie 282), Branica (140), Brończyn (61), Broszki (140), Brzoza (45), Budziczna (89), Burzenin (97, 217), Busina (216), Chajew (140), Charbice Dolne (100), Charchów (25), Chlewo (259), Chojne (165), Chwalęcice (259), Czestków (146), Dąbrowa Miętka (140), Dąbrowa Wielka (89), Dąbrówki (Dąbrówki Kobylańskie? 147), Dobroń (137), Domaniew (gm. Dalików 211), Drużbin (25), Duszniki (63), Dzierzązna (gm. Warta 217), Gać (gm. Widawa 104), Gęsina (53), Głaniszew (290), Goryń (188), Goszczanów (127), Gruszczyce (105), Grzmiąca (282), Huta Kiełczygłowska (24), Hutniki (140), Jakubice (63), Janiszewice (182), Jeziorsko (183), Kalinowa (gm. Błaszki 62), Kliczków Wielki (53), Kłoniszew (216), Kociołki (19), Komorniki (130), Konopnica (gm. Konopnica 115), Korablew (217, 285), Kozuby Stare (253), Kraszkowice (164), Kurów (154), Kurówek (Kurówek Ochelski 104), Kwasków (89), Ligota (gm. Burzenin 130), Ligota (gm. Widawa 217), Lipicze (gm. Goszczanów 9), Lipki (282), Lutomiersk (86, 134, 274), Małków Cielecki (63), Małków Nowy (63), Mikołajewice (gm. Warta 156), Niedzielsko (183), Niemysłów (60), Nieradza Pieska i Wysoka (63), Nowe Miasto (62), Ochle (104, 154), Ostrów Warcki (183), Podbrzeziny (Brzezinka gm. Warta? 63), Porczyny (61), Prusinowice (gm. Szadek 115), Prusinowiczki (105), Przygoń (279), Pudłów (204), Rakówka (63), Rembieszów (140), Rososza (53), Rzechta Drużbińska (25), Siemkowice (147), Smardzew (1), Stolec (140), Strumiany (gm. Burzenin 282), Stryje Księże (183), Waliszewice (259), Wartkowice (4), Widawa (235), Wielka Wieś (gm. Widawa 282), Wierzchy (gm. Zadzim 122), Wilamów (115), Witów (gm. Witów 97), Wola Marzeńska (204), Wójcice Małe i Wielkie (163), Wydrzyn (gm. Czarnożyły 290), Zaborów (gm. Zadzim 216), Zadzim (228), Zagajew (63), Zagrodniki (gm. Rusiec 19), Zamłynie (gm. Burzenin 97), Zmyślona (gm. Warta 63)

1851-Bałucz (53), Bieniądzice (103), Biesiec (89), Bogumiłów (111), Brodnia (gm. Buczek 158), Brodnia (gm. Pęczniew 44), Brzyków (8), Chabierów (165), Chotów (209), Czarnożyły (18, 182), Czernice (44), Dąbrówki (Dąbrówki Kobylańskie 244), Dezerta (281), Dymki (Dymek gm. Ostrówek 182), Dzierzązna (gm. Warta? 194), Dzietrzniki (261), Dzięcioły (114), Filipole (89), Gaszyn (244), Gawłowice (283), Gołuchy (60), Gorzuchy (gm. Zapolice 281), Górka Klonowska (202), Grabowie (Grabówie 145), Grzmiąca (89), Holendry Marcinkowskie (111), Jadwichna Nowa i Stara (160), Jasiewie (Jasienie gm. Pęczniew 74), Jasionna (256), Jastrzębice (200), Jezwiko (Jeziorko gm. Zapolice? 281), Karola (Karolew gm. Pęczniew 74), Kolonia Lipicze (Lipicze Olendry 12), Kruszyna (Kuszyna? 275), Leszczyn (Łeszczyn 182), Ligota (gm. Burzenin 142), Lipicze (gm. Goszczanów 103), Lisy (281), Lubola (36), Lutomiersk (195), Łabędzie (60), Łaszew (283), Łopatki (202), Majaczewice (89), Malenia (Malenie gm. Poddębice 202), Małyszyn (103), Marzenin (164), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 209), Mokrsko (145, 209), Mosztewki (Mątewki gm. Pątnów? 166), Mroczki Małe (182), Mrowiczna (200), Naramice (89, 188), Nieradza Niska (60), Niewiesz (225), Ochle (266), Osjaków (195), Osowiec (74), Owieczki (150), Patoki (65, 282), Pątnów (228), Pęcławice (281), Piaski (gm. Szadek 59), Popów (195), Poręba (gm. Brzeźnio? 202), Przywidz (74), Pstrokonie (281), Pudłów (278), Remiszew (183), Rojków (211), Ruda (gm. Wieluń 127), Rudniki (gm. Pęczniew 74), Rychłocice (8), Słomków Suchy (148), Słupsko (209), Socha (114), Stok (111), Stolec (89, 182), Stolec Przyszanka (Krzyżanka? 89), Strumiany (gm. Burzenin 89), Stryje Księże (145), Stypuły (145), Świątkowice (97), Świerzyny (281), Tomisławice (195), Tumidaj (gm. Widawa 266), Tumidaj (103), Uników (202), Urbanice (103), Widawa (115, 117, 166, 194, 202, 282), Wielgie (182), Wielka Wieś (gm. Widawa 89), Wielopole (Wielkopole gm. Pęczniew 74), Wierzchlas (202), Wierzchy (gm. Zadzim 200), Wiktorów (gm. Biała 65x2), Witów (gm. Burzenin 89), Wodzierady (55), Wola Flaszczyna (202), Woźniki (gm. Sieradz 221), Woźniki (gm. Zapolice 281), Wójcice Małe i Wielkie (177), Wólka Będkowska (Wola Będkowska 282), Wronowice (282), Wrońsko (8), Wydrzyn (gm. Łask 133), Zagórki (160), Zelgoszcz (182), Zielęcin Wielki (60)

1852-Anielin (gm. Łask 111), Bardzynin (211), Barycz (111), Bechcice (106), Beleń (289), Bilew (140), Bronów (195), Bukowiec (251), Charłupia Mała (250), Czechy (162), Dąbrowa (Dąbrowa Widawska 91), Dąbrowa Rusiecka (67, 71), Dobra (278), Dobroń (289), Dobrosław (250), Dzierzązna (gm. Warta 147), Dzierżawy Małe vel Leleki i Dzierżawy Wielkie (250), Dzigorzew (79, 272), Gajewniki (107), Gaszyn (251, 278), Gorzuchy (gm. Wróblew 36), Grabia (127), Grabiszew (61), Grabowie (Grabówie 262), Grabówka (251), Grzmiąca (107), Jagielnik (65), Jastrzębice (127), Jesionna (111), Józefka (gm. Zduńska Wola 288), Kalinowa (gm. Błaszki 127), Kamostek (278), Karczówek (134), Karnej (Kazek? 5), Kazimierz (158), Kąty (gm. Widawa 90), Kłocko (41), Kłoniszew (164), Kobierzycko (272), Kocina (90, 262), Kolumna (111), Krobanowice (Krobanów? 53), Krobanówek (53), Krzucz (111), Kwasków (68), Leśniaki (91), Łyskornia (289), Maciszewice (104, 198), Marzenin (133), Mauryca (111), Majaczewice (136, 251), Mątewki (gm. Pątnów 45), Mierzony (247), Mierzyce (74), Młodawin Dolny (200), Młodawin Górny (53), Młyn Nowy (Stary Młyn111), Młyńsko (Młynisko gm. Biała? 200, 250), Mokrsko (200, 250), Morawki (251), Naramice (65), Niemysłów (79), Orchów (111), Ostrów (gm. Łask 111), Ostrów Warcki (251), Panoszew (Panaszew 191), Piaski (gm. Szadek 162), Pilchy (91), Piorunów (67), Podlaś (91), Podole (Podule? 15), Poleszyn (111), Polków (136), Poradzew (272), Przybyszew (61), Pruszków (278), Pychna (247), Radoszyce (Raduczyce 240), Remiszew (217, 252), Rokitnica (111), Równa (247), Rubice (247), Ruda (gm. Sieradz 274), Saków (61, 250), Sędzice (280), Sędzimirowice (53), Sędów (195), Siemonia i Siemonka (Symonia 211), Skomlin (43), Słupsko (200, 250), Spędoszyn (136), Starzenice (251), Starzyny (134), Stęszyce Opiesin (136, 262), Stęszyce Średnie (Stęszyce 136), Strumiany (gm. Burzenin 107), Stypuły (127), Sykuta (247), Świątkowice (123, 250), Świerczów (91, 272), Teodory (111), Trzebienie Stare (250), Turów (179), Uników (278), Utrata (gm. Łask 111), Wesółka (111), Widawa (91,130), Wielka Wieś (gm. Widawa 107), Wierzbowa Woźnicka (Wierzbowa 269), Wierzchy (gm. Łask 111), Wiewiórczyn (111), Wiktorów (gm. Biała 136), Wilkszyce (183), Wojków (198), Wola Będkowska (14, 65), Wola Czarnyska (127), Wola Łaska (111), Wola Tłomakowa (251), Wola Wężykowa (250), Wola Więzowa (41, 145), Woźniki (gm. Sieradz 65), Wronowice (111), Wrzesiny (127), Zadąbrowie (286), Zakrzewy v. Pomykacz (247), Zborowskie (189), Zborów (90, 91, 262), Zelgoszcz (262), Zygry (164)

1853-Antoniówka (gm. Widawa 240), Augustynów (gm. Lututów 259), Banderowizna (7), Bieniądzice (15), Biskupice (271), Brodnia (gm. Buczek 149), Bronisławów (7), Bronów (25), Bronówek (25), Brudnów (195), Brzeźnio (45), Brzoza (270), Buczek (56, 205), Burzenin (205), Busina (160), Chabierów (242), Charbice Dolne (242), Czechy (35, 265), Czernice (136), Dąbrowa (gm. Wieluń 205), Dąbrówki (Dąbrówki Kobylańskie190), Dębe (Dęby gm. Wartkowice 25), Depta (50), Dobroń (70, 97), Drobnice (7), Dybów (270), Dymek (gm. Ostrówek 195), Dziadkowice (160), Gostków (270), Górki (Górki Zadzimskie? 160), Gromadzice (15), Grzelaki (Grześlaki? 178), Grzymaczew (205, 244), Jankowice (160), Kajdasz (Kajdas 7), Kamionka (gm. Pątnów 6), Kamostek (255), Karsznice (197), Kliczków Wielki (205), Klonowa (216), Konopnica (gm. Wartkowice 25), Kopiec (gm. Widawa 288), Kościerzyn (265), Kuśnie (285), Lichawa (gm. Szadek? 166), Lutomiersk (77, 164, 212), Lututów (15, 141), Łążki (79), Łeszczyn (230), Łobudzice (285), Łubna Jarosłaj (195), Łyko (7), Łykowie (7), Majaczewice (205), Malanów (122), Marzenin (255, 265), Marzynek (265), Maszew (39), Męka (269), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 77, 195), Młodawin Dolny (265), Młynisko (gm. Biała? 289), Mokrsko (214, 230, 289), Niedzielsko (195), Okup Wielki (24), Orzeszków (56), Paprotnia (265), Piotrów (gm. Poddębice 25), Polków (258, 265), Praga (198), Przekona (Przekora 25), Prusinowice (gm. Lutomiersk 77), Przatów (160), Przyrownica (285), Psary (31), Ptaszkowice (265), Raducki Folwark (7), Raduszyce (Raduczyce 7), Rososza (265), Rudlice (137), Rychłowice (9), Saków (11), Sarnówek (160), Sędów (25), Siedlątków (270), Sikucin (116), Słupsko (289), Sobiepany (121), Stara Grabina (Grabina gm. Zadzim 243), Starzyny (56), Staw (gm. Czarnożyły 15), Stęszyce (258), Stok (190), Stole/ c (230, 265), Strachanów (230, 244), Strzelec vel Hajduk (7), Suchorzepia (Suchorzyn? 270), Swędzieniejewice (265), Synowce vel Zagórze (7), Szczutków (160), Szymkoyice (Siemkowice? 137), Szyszki (Szyszczyna? 7), Tarnowa (74), Tądów (160), Tuwalczew (288), Tyczyn (34), Widawa (288), Wielgie (195), Witów (gm. Burzenin 205), Włocin (205, 244), Wojków (271), Wola Łyszkowska (270), Wola Flaszczyna (3), Wola Przatowska (160), Wydrzyn (gm. Łask 18), Wygoda (gm. Osjaków 7), Zacisze (gm. Wartkowice 25), Zakrzew (gm. Warta 160), Zalesie (gm. Wartkowice 25), Zborowskie (136), Zduny (209), Zdziechów (42)

1854-Białogóra (Biała Góra gm. Wartkowice? 215), Borki (Borki Lipkowskie 68), Borysławice (257), Brody (gm. Sędziejowice 125), Broszki (136), Bugaj (gm. Sędziejowice? 115), Burzenin (207), Chabierów (212, 258), Charłupia Mała (14, 237), Cielce (68), Czartych (Czartki? 6), Czernice (61, 231), Czestków (36), Dąbrowa (gm. Wieluń 235), Delfina (236), Dobrosław (163), Domaniewek (111), Drwalew (74), Dzierzążna Szlachecka (245), Gajewniki (283), Gajówka (235), Głowaczewice (115), Gozdówek (201), Górki (Górki Grabińskie? 102, 231), Gruszczyce (212), Grzymaczew (71, 191), Idzikowice Pielgrzymy (278), Iwonie (134), Kamionaczyk (134), Kazimierz (216), Kiełczygłów (120, 281), Klonów (Klonowa? 214), Kocina (67), Kokoszki (260), Komorniki (gm. Mokrsko 152), Kozuby Nowe (71), Krobanów (244, 272), Krokocice (192), Księża Wólka (251), Kustrzyce (115), Kwasków (67), Kwiatkowice (38), Leśnica (125, 237), Lipicze (gm. Goszczanów 201), Lipki (68), Lipnica (226), Ludwinów (Ludwina 78), Lutomiersk (125), Lututów (72, 110), Łążki (181), Magnusy (136), Majaczewice (191), Małyń (152), Męka (231), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 244), Młynisko (gm. Biała? 272), Mokrsko (265, 272), Monice (51), Nacesławice (213), Niedzielsko (67), Niemojew (237), Nowe Miasto (270), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio? 284), Opiesin (283), Orchów (42), Osjaków (194), Ostrów (gm. Brzeźnio 258), Panoszew (Panaszew 38), Podole (204), Polków (37, 283), Popów (136), Poradzew (5), Prusinowice (gm. Szadek? 245), Przymiłów (115), Ptaszkowice (111), Radoszewice (173, 283), Reduchów (212), Rojków (166, 258), Równa (78), Ruda (gm. Wieluń 106), Ruszków (5), Sarnów (gm. Widawa 136), Sędzice (213), Siemiechów (67, 237, 270), Skrzynno (38), Spędoszyn (163), Stęszyce (37, 283), Strumiany (gm. Burzenin 84), Stypuły (136), Świątkowice (163), Widawa (166), Wierzchy (gm. Łask 71), Wiktorów (gm. Biała 150), Włocin (71, 191), Wola Będkowska (152), Wola Krokocka (191), Wola Łobudzka (192), Wola Więzowa (67), Wólka (Wólka Klonowska? 134), Wróblew (gm. Wróblew 72, 110), Zaborów (gm. Zadzim 71, 258), Zalesie (gm. Zadzim 237), Zborów (283), Zielęcice (212, 258)


1855-Antonina (gm. Poddębice 67), Barczew (49, 144), Bartochów (282), Baszków (282), Bratków (8), Bratków Dolny (143), Bronów (143), Bronówek (143), Brudnówek (227), Budki (268), Chechło (277), Chojne (159), Chorzew (12), Czołczyn (273, 274), Dębowice (Dębowiec gm. Warta 268), Dęby (gm. Wartkowice 143), Dobrosław (43), Domaniew (gm. Błaszki 159), Dybów (165), Gać (Gać Warcka 146, 237), Golice (244), Gostków (180), Grobelka (201), Grójec Wielki (108), Grzebienie Stare (trzebienie Stare 9), Janiszewice (239), Jarki (187), Jastrzębniki (Jastrzębice? 272), Kamionka (gm. Pątnów 224), Kiełczygłów (222), Kliczków Wielki (67), Klonówek (98), Kłoniszew (194), Kobylniki (gm. Błaszki 272), Kolonia Paprocka (268), Kolonia Stok vel Marcinowskie (201), Kołdów (187), Kopydłów (87), Kotliny (285), Krobanów (158), Księże Młyny (105), Kuźnica Błońska (8), Kuźnica Zagrzebska (200), Leśnica (61), Lichawa (gm. Szadek 35), Lutomiersk (26, 93), Lututów (36, 289), Łagiewniki (gm. Złoczew 108), Maciszewice (289), Malenia (42), Małków (130, 282), Marzenin (37), Maszew (160), Mikołajewszczyna (Mikołajówka 187), Młynisko (gm. Biała 178), Mokrsko (178), Naramice (67, 247), Ner (237), Niemojew (289), Niemysłów (227), Ołucza (201), Opiesin (13), Orchów (143), Orzeżyn (70), Osjaków (106), Panoszew (Panaszew 7), Pęczniew (192, 277), Piotrowice (gm. Warta 175), Piotrów (gm. Poddębice 143), Podgórze (gm. Widawa 253), Poprężniki (143), Poręba (201), Powodów (87, 266), Pudłów (160), Pyszków (160), Rowy (187), Równa (194), Rzechta Drużbińska (165), Sarnów (gm. Widawa 123), Sędzice (259), Siedlątków (194), Skomlin (32), Stęszyce (13), Stok (168, 201), Strobin (241), Stypuły (282), Suliszewice (187), Świątkowice (221, 247), Tobolice (21), Tuchań (12), Ułany (13), Uników (67), Wągożew (Wągłczew? 285), Widawa (151, 235, 268), Wielka Wieś (gm. Szadek? 13), Wilczków (gm. Goszczanów? 289), Witów (gm. Warta 289), Wola Żukowska (Wola Zadzimska? 145), Woźniki (gm. Sieradz 53, 97), Wójcice Małe i Wielki (289), Wrząca (gm. Błaszki 35, 94), Wulka Janowska czyli Zebrac (Wola Zaleska? 57), Wyrobki (87), Zaborów (gm. Zadzim 194, 237), Zacisze (gm. Wartkowice 143), Zagajew (282, 289), Zalesie (gm. Wodzierady 57), Zalesie (gm. Wartkowice 143), Zapole (124), Zapolice (7), Zawady (gm. Błaszki? 146), Złoczewska Wieś (234)

1856-Annówek (165), Bałucz (78), Bartochów (69, 198, 241), Biała (gm. Biała? 78), Biała Góra (168), Bechcice (120), Biernacice (136), Borki Drużbińskie (236), Borysławice (203), Borzewisko (gm. Poddębice 287), Brudnów (56), Brzeziny (gm. Skomlin 60, 64), Brzyków (146), Budzynek (134), Bujnów (238), Bukowina (59, 244), Burzenin (22), Chabierów (134), Charchów (186), Charłupia Mała (58), Charłupia Wielka (77), Chocierady (111), Chodaki (gm. Zadzim 231), Chorzyna (58), Cielce (236), Cienia Wielka (186), Czarnożyły (79, 283), Czartki Wielkie (59, 168), Czernice (96), Dąbrowa (Dąbrowa Miętka 238), Dąbrowa (gm. Wieluń 199), Dąbrówka (Dąbórwka Sieradzka? 163), Dąbrówka Sieradzka (186), Dąbrówki Kobylańskie (168), Dębina (gm. Biała 60), Dębowiec (gm. Warta 247), Dionizów (99), Drużbin (108), Dziebędów (291), Dziektarzew (247), Dzierżawy (83), Dzięcioły (gm. Warta 80), Franki (10), Gajewniki (210), Głuchów (261), Golice (257), Gostków (106, 210), Góra (59), Górki Zadzimskie (196), Grabówie (147), Gródek (Grodzisko gm. Wieluń? 60), Gruszczyce (26, 185), Jabłonka (Jabłonki 165), Jarząb (gm. Wierzchlas 16), Jeziorsko (161), Kalinowa (gm. Błaszki 249), Kałów (76), Kamionacz (241), Kamyk (147), Kępina (169), Kiełczygłów (197), Kliczków Mały (159), Kliczków Wielki (166, 188), Kłódno (210), Kobylniki (gm. Błaszki 39), Kochlew (270), Kocina (19), Komorniki (gm. Mokrsko 188), Kopaniny (gm. Zapolice 147), Kopyść (238), Kotlinki (233), Kowale Księże (139), Koźnik (Kośnik 60, 64), Kraszkowice (194), Krobanów (291), Kruszyna (7, 199), Krzętle (58), Kuśnie (96), Kuźnica (Kuźnica Strobińska 58), Kwasków (210), Leśnica (58), Ligotka (Ligota gm. Widawa 164), Łętków (184), Małe (257), Małków (198, 227), Marzenin (253), Marzynek (161), Maszew (177), Męka (12, 170), Mirosławice (117), Młynisko (gm. Biała 60), Mokrsko (60, 64), Morawki (152), Ner (210), Niechmirów (148), Niemojew (58), Niemysłów (9), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio? 138, 163), Nowina (184), Ogrodzim (238), Opojowice (268), Oraczew (133), Orpelów (252), Osiny (gm. Sędziejowice 58), Osjaków (58), Ostrów (gm. Brzeźnio 7), Piaski (gm. Wieluń 60), Piotrowo (Piotrów gm. Zadzim 260), Podłężyce (139), Prusinowice (gm. Lutomiersk 131), Prusinowice (gm. Szadek 188), Przychody (60), Przymiłów (134), Pudłów (121), Radoszewice (147), Reduchów (263), Rogóźno (108), Rojków (31), Rozomyśl (100), Równa (291), Ruda (gm. Widawa 108, 197), Rudniki (gm. Pęczniew 9), Rzechta Drużbińska (108, 115), Sadokrzyce (139), Sarnów (gm. Widawa 197), Sarnówek (119), Sędów (162), Sędzice (100), Sędzimirowice (44), Skomlin (48), Słomków Suchy (206), Słupsko (60, 64), Smaszków (260), Socha (80, 186), Stok (263), Stolec (125), Strobin (58), Stryje Księże (7, 165), Stryje Paskowe (230), Suliszewice (255), Sulmów (160), Swędzieniejewice (154, 196), Tomisławice (206), Tryjszyc (138), Utrata (gm. Łask 150), Wągłczew (226), Wielgie (153), Wierzchy (gm. Zadzim 21), Wiktorów (gm. Zduńska Wola 230), Wilkszyce (80), Włyń (198), Wojków (41), Wola Będkowska (169), Wola Niedźwiedzia (119), Wola Przatowska (199), Wola Sosnowa (Wola Łobudzka 290), Wola Stryjewska (210), Woleń (108), Wójcice Wielkie (268), Wróblew (gm. Wróblew 26), Zadzim (160), Zakrzew (gm. Warta 206), Zalesie (gm. Zadzim? 58, 199), Załęcze Małe (219), Zapusta Mała (133), Zawadki (199), Zawady (gm. Zadzim? 74), Zborów (77, 147), Zduny (236, 270), Złotniki (gm. Dalików 180)

1857-Adamki (170), Anielin (gm. Konopnica 61), Bachorzyn (74), Bałucz (4), Bartochów (287), Baszków (287), Bąki (236), Bieniądzice (214, 271), Bieniec (113), Borki (108), Borzęckie (108), Buczek (gm. Buczek 74), Bujnów (108), Bukowiec (136), Cegielnia (108), Charłupia Mała (4), Chlewo (287), Chodaki (gm. Zadzim 109), Chojne (148), Chorzeń (Chorzyna 61), Chorzeszów (145), Chotów (48), Chrusty (gm. Widawa 247), Cielce (187), Czarne (Czarna gm. Złoczew 108), Czarny Las (74), Czartki Małe (gm. Warta 195), Dąbrówka Nadolna (283), Dominikowice (139), Drwalew (121), Duszniki (135), Dzierlin (90), Dzierzążna (gm. Zadzim? 84), Gaszyn (144), Golice (136), Gostków (136), Goszczanów (26), Górki (Górka Klonowska? 50), Górna Wola (57), Grabarczyk (108), Grabówie (131), Grądy (125), Gromadzice (214), Grójec Mały (108), Gruszczyce (80), Grzymaczew (165), Gzików (48), Huta Stara (108), Huta Szklana (108), Idzikowice Nazale (Nasale121), Janówek (138), Józefatów (74), Kamyk (228), Kiełbasa (Kiełbasy 106), Kłoniszew (181, 195), Kłódno (136), Kobylniki (gm. Poddębice 14), Kocina (20), Kokoszki (118), Konopnica (gm. Konopnica 106, 132), Krąków (106), Krokocice (181), Krupa (74), Kruszyna (270), Krzeczów (144), Krzętle (61), Kuśnie (139), Kuźnica (Kuźnica Strobińska 61), Lesiak (Lesiaki 108), Lgów (74), Lututów (208), Malenia (74), Małków (287), Miklesz (108), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 17), Mirosławice (283), Młynisko (gm. Biała 271), Mokrsko (271), Monice (152), Naramice (90, 236), Ner (136), Niemysłów (14, 31), Nieradza Pieska i Wysoka (287), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 271), Okalew (202), Oleśnica (gm. Ostrówek 108), Osjaków (216), Ostrówek (gm. Ostrówek 102), Owieczki (170), Pełczyska (136), Piotrowice (gm. Warta 74), Poprężniki (48, 166), Poręby (gm. Zduńska Wola 132), Powodów (17, 121, 127), Proboszczewice (214), Prusinowice (gm. Szadek 185), Puczniew (69), Pudłów (149), Raczków (10), Ralewice (236), Rogóźno (106), Rojków (104), Romanów (29), Rossoszyca (20), Rozomyśl (268), Sarnów (gm. Dalików 137), Sarnówek (150, 280), Smorowa (Sworawa? 14), Spędoszyn (271), Stanisławów (108), Starce (137), Starostwo Szadek (224), Starzyny (150), Staw (gm. Czarnożyły 214), Stolec (121), Strobin (61), Stryje Księże (171), Stryje Paskowe (48), Syberya (108), Szadek (74), Szadkowice (31, 243), Szarów Księży (14), Śmiechów (139), Topielec (gm. Błaszki 137), Truszczanka vel Tarnówka (74), Trzebienie Stare (145), Tumidaj vel Chotów (Chodów 136), Ustków (224), Walków (61), Wartkowice (136), Widawa (130, 272), Wielka Wieś (gm. Widawa 140), Wilczkowice (48), Wilkszyce (5, 160), Włyń (239), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 39), Wola Bachorska (74), Wola Bezdziadowa (136), Wola Niedźwiedzia (136), Wólka Przatowska (Wola Przatowska 125), Zabłocie (gm. Widawa 4), Zadzim (210), Zagajew (287), Zapowiednik (108), Zawady (Zawada gm. Wartkowice 136), Zawady (gm. Widawa 147), Zdzychów (Zdrzychów 80), Zelgoszcz (17), Złoczewska Wieś (108), Złotniki (gm. Dalików 80), Zmyślona (gm. Sieradz 74)

1858-Adamki (123), Antonina (gm. Rusiec 174), Bartochów (9, 271), Baszków (9, 271), Bąki (85), Bechcice (174), Biernacice (266), Borki (Borki Drużbińskie? 106), Brody (gm. Sędziejowice 9), Bronów (86), Bronówek (86, 103), Brończyn (138), Brzyków (137), Bugaj (gm. Zapolice 157), Burzenin (103), Busina (256), Chabierów (138), Charłupia Mała (36), Chocim (105), Chotów (266), Dalików (58, 276), Dąbrowa (Dąbrowa Widawska 91), Dobrosław (103), Dobruchów (139), Dymek (108), Dzierzążna (gm. Zadzim? 204), Feliksów (170), Gawory (204), Głowaczewice (157), Golice (258), Goszczanów (162), Górki (Górki Grabińskie? 103), Gruszczyce (34), Grzymaczew (24, 103, 280), Kąty (gm. Czarnożyły 103), Klonowa (59, 187), Kłoniszew (256), Konopnica (gm. Wartkowice 86), Korzenica (103), Kościerzyn (82), Kozuby Stare (9), Kruszyna (50), Krzaki (126), Krzeczów (166, 200), Kustrzyce (157), Kwasków (9), Lichawa (gm. Szadek? 103), Lubocha (276), Maciszewice (238), Magnusy (270), Majaczewice (103, 123), Małków (9, 271), Małyń (34), Męka (59), Mierzyce (121), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 233), Mikołajewszczyzna (278), Mroczki (227), Naramice (91), Nieradza Pieska i Wysoka (271), Niewólka (103), Okup Duży (52), Orpelów (103), Ożegów (196), Pątnówek (123), Pierzyny (230), Piotrowice (gm. Warta 158), Poleszyn (103), Poradzew (103), Porczyny (126), Powodów (15), Prusinowice Wielkie (Prusinowice gm. Lutomiersk 9), Pruszków (15), Przatów (205), Przymiłów (157), Raduszyce (Raduczyce 23), Radoszewice (271), Remiszew (50, 205), Rossoszyca (114), Ruda (gm. Wieluń 113), Rusiec (103), Sadokrzyce (206, 264), Sędzice (103), Siedlątków (106), Siemiechów (204), Skalmierz (167), Słomków Mokry (103), Smaszków (250), Strobin (77, 208), Suliszewice (278), Sulmów (238), Śmiechów (174), Świątkowice (103), Świerczów (91), Trzebienie (103), Tubądzin (94), Uników (103), Widawa (98), Wielgie (108), Wielka Wieś (gm. Szadek? 271), Wierzchy (gm. Łask 57), Wiktorów (gm. Biała 69, 106), Witów (gm. Burzenin 103), Witów (gm. Warta 198), Włocin (103, 280), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 62), Wola Buczkowska (126), Wola Przatowska (50, 103, 227), Woźniki (gm. Sieradz 56, 255), Wólka Janowska vel Zebrać (Wola Zaleska? 50), Wróblew (gm. Wróblew 264), Wrzeszczewice (62, 203), Zaborów (gm. Zadzim 37), Zagajew (9, 271), Zalesie (gm. Wodzierady 50), Zalesie (gm. Zadzim? 103), Zalesie (gm. Wartkowice 15), Zawadki (26), Zdziechów (250), Złoczewska Wieś (125)

1859-Bałucz (59), Bartochów (66), Beleń (84), Białacz (Białas Wola? 133), Bilew (186), Biskupice 96), Bobrowniki (gm. Sieradz 246), Brąszewice (84), Bronów (186), Brzeg (94), Budzynek (155), Burzenin (198), Busina (197), Byczyna (245), Charłupia Wielka (77), Chlewo (8), Chojne (246, 271), Chropy (245), Chwalęcice (8, 63), Cielce (75, 82), Dąbrówka Nadolna (40), Dąbrówki (Dąbrówki Kobylańskie? 282), Drużbin (8), Gać (Gać Wartska 82), Gajewniki (242), Góra (56), Grzybki (43), Grzymaczew (245), Iwonie (136), Janiszewice (2), Kalinowa (gm. Błaszki 97), Kałów (126), Kamionaczyk (101), Kamionka (gm. Pątnów 32), Kamostek (8), Kiełczygłów (244), Klementów (245), Klonowa (83, 285), Kobierzycko (3), Komorniki (gm. Mokrsko 144), Kotlinki (130), Kotliny (84, 130), Krobanów (130), Krzeczów (17, 117), Lichawa (gm. Szadek? 16), Lipicze (gm. Goszczanów 94), Lipnik (17), Lubanów (94), Łeszczyn (130), Łężki (gm. Poddębice 245), Łubna Zarośla (Łubna Jarosłaj 210), Małków (82), Naramice (284), Niemojew (83), Okup (264), Okup Mały (23), Orzeżyn (117), Ożarów (144), Paprotnia (103, 133), Pęczniew (7), Piaski (gm. Lututów), Polków (108), Popów (124), Poradzew (8, 65), Powodów (267), Praga (245), Proboszczewice (97), Próchna (124), Prusinowice (gm. Szadek 40), Pruszków (8), Radoszewice (249), Ralewice (16), Rogóźno (8), Rossoszyca (8), Rożdżały (63), Rzechta Drużbińska (8), Sędziejowice (288), Siemiechów (165), Skomlin (144), Spędoszyn (106), Stęszyce (56), Stoczki (246), Strachanów (3), Sulmówek Chrustny (8), Szarów Pański (192), Śmiechów (108), Tobołki (133), Ułany (80), Ustków (63, 75), Wągłczew (56), Widawa (117), Wiechutki (246), Wielgie (210), Wielka Wieś (gm. Szadek ? 108), Wierzbowa Woźnicka (Wierzbowa gm. Wartkowice 197), Wierzchlas (10, 239), Wilkowice (66), Wilkszyce (87), Witów (gm. Burzenin 198), Włocin (245), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 228), Wola Łaska (56), Wola Tłomakowa (133), Wola Wiązowa (3), Wrząca (gm. Błaszki 90), Zadzim (40)

1860-Bartochów (231), Borki (Borki Drużbińskie? 173), Borzewisko (gm. Poddębice 108), Brodnia (gm. Buczek 195), Bronów (240), Brzoza (119), Budzynek (58), Charchów Księży (47, 49), Chlewo (263), Chotów (100), Czernice (269), Dąbrówka Nadolna (242), Dębołęka (269), Dzierzążna (gm. Poddębice 108), Dzierżawy Wielkie (192), Gaszyn (58), Golice (23), Górale (100), Gruszczyce (148), Iwonie (65), Izabella (Izabela gm. Poddębice 108), Józefka (gm. Wróblew 238), Kalinowa (gm. Zapolice 150), Kamionka (gm. Pątnów 121), Klonowa (192), Kociołki (192), Konstantynów (gm. Poddębice 108), Kontrowers (Kontrewers gm. Dalików 266), Korczew (152), Krąków (30), Kobyla Chmielowa (107), Leśnik (108), Ligota (gm. Burzenin 199), Ligota (gm. Widawa 150), Lipicze (gm. Goszczanów 173), Lutomiersk (54, 153), Lututów (106, 128), Łążki (138), Mantewki (Mątewki 100), Marzenin (150), Młodawin Dolny (150), Mroczki Małe (151), Nicenia (71, 192), Niechmirów (108), Niedzielsko (228), Niewiesz (47, 175), Nowa i Stara Grabina (36), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 173), Okup (203), Ostrów (Ostrów Warcki 107), Ostryja (100), Ożegów (23, 41), Paulinów (Paulina 108, 170), Pątnów (119), Piotrów (gm. Zadzim 187), Przyrownica (265), Pstrokonie (108), Ptaszkowice (150), Pudłów (227), Rakowice (18), Ralewice (36), Reduchów (107), Rososza (150), Rossoszyca (61), Rozaliów (36), Ruda (Ruda Jeżewska? 30), Rusiec (134), Sędziejowice (232), Sikucin (107), Skęczno (36), Skrzynno (150), Srebrnica (100), Starzynek (Starzynki 281), Stęszyce Tymieńskie (Tymienice 152), Strobin (181), Stypuły (253), Sucha Dolna (61), Sworawa (200), Szydłów (153), Trzebienie Stare (192), Uników (152, 281), Wągłczew (127), Widawa (106), Wiewiórczyn (9), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 152), Wola Męcka (152), Woleń (259), Wrzeszczewice (156), Wydrzyn (gm. Łask 195), Zalesiaki (246), Zielona Wygoda (36), Zaspy (gm. Warta? 199)

1861-Antoniew (gm. Dalików 106), Balazany, Balarany (Balazny 178, 189), Barczew (161), Bartochów (60, 155), Bieniądzice (49), Biernacice (15), Bogumiłów (178, 183), Borzewisko (gm. Poddębice 25), Bronów (100), Bronówek (25), Bronówek B vel Wielopole (Bronówek 100), Brzezina (gm. Sieradz 141), Brzoza (6), Budzynek (150), Bugaj (gm. Warta 186), Cegielnia (gm. Wieluń 77), Czernice (207), Dalików (74), Dąbrowa Widawska (200), Dębe vel Dąbie (Dęby gm. Wartkowice 100), Dobrosław (122), Dominikowice (214), Drużbin (164), Dziebędów (147), Dzierlin (161), Dzierzążna (gm. Warta? 37), Dzierżawy Wielkie (101), Dury (178), Gajówka (163), Gromadzice (49), Gzików (81), Helenówka (174), Inczew (147, 166), Izabelów (33), Jarocice (178, 205), Jasionna (Jesionna 197), Julianów (gm. Dalików 106), Kamionka (178, 205), Kamostek (14), Koch (200), Kozuby Stare (147), Konopnica (gm. Konopnica 116), Konopnica (gm. Wartkowice 100), Kopiec (gm. Widawa 178, 189), Korzenica (147), Krasnyłan (Krasnołany 106), Krępa (gm. Poddębice 15), Krokocice (81), Ligota (gm. Burzenin147), Lutomiersk (14, 154), Lututów (114), Łaszew (147), Łobudzice (181), Małków (36), Masłowice (37), Mierzyce (204), Miła (106), Młodawin Dolny (185), Nędzarzew (178, 205), Niechmirów (49, 150, 178, 205), Nieczuj (178, 205), Niedzielsko (178, 205), Niewiesz (15), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 178), Olewin (122), Patek (Potok? 178), Pątnów (207), Pęczniew (39, 116), Pilhy, Pilichy (Pilchy 178, 189), Piotrów (gm. Dalików 99), Piotrów (gm. Poddębice 100), Podole Dolne i Górne (Podule 49), Poradzew (160), Prusinowice (gm. Szadek 27), Radoszewice (214), Rakowice (49), Rembieszów (166), Ruda (gm. Wieluń 122), Rudlice (77, 160), Staw (gm. Czarnożyły 49), Stęszyce Opiesin (Opiesin 125), Stok (49), Stolec (140, 205), Strumiany (gm. Burzenin 56), Szynkielów (178, 210), Śmiechów (214), Świątkowice (122), Świerczów (200), Tobolice (106), Uników (37), Widawa (59, 123, 157, 178, 189), Wiechucice (178), Wielka Wieś (gm. Widawa 56), Wilczkowice (81), Witów (gm. Burzenin 214), Włyń (191), Wojsławice (gm. Goszczanów 200), Wola Krokocka (81), Wola Stryjewska (161), Wolnica (178, 205), Wójcinek (49), Wójtostwo Sieradzkie (178), Zacisze (100), Zalesie (gm. Sieradz 178), Zalesie (gm. Wartkowice 100), Zapole (178), Zygry (120), Żelisław (147)


Jednodzierz

Jednodzierz, pustkowie w dobrach Osjaków, leżące prawdopodobnie w gminie Osjaków, nie odnalezione na mapach.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Jednodzież, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Osiaków, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 5, odległość od miasta obwodowego 2.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 226

(N. D. 5167) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Dobra ziemskie Osiaków, składające się z wsi czyli osady Osiaków (pod względem praw Skarbowych do Rzędu miast, a pod względem przepisów Administracyjno Policyjnych, do Rzędu Gmin Wiejskich zaliczonej), z folwarku Dembina, z folwarku Felinów dawniej Grodek zwanego, z pustkowiow Jednodzierz, Lesiska, Ozdarcia i Karszewy zwanych, z przyległościami stanowiące jedną całośc w gminie Osiaków Okręgu i Powiecie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej położone, Emanuela Madalińskiego w folwarku Dembina mieszkającego, własne, protokułem Józefa Sikorskiego Komornika Trybunału w dniach 16 (28) i 17 (29) Sierpnia 1848 r. sporządzonym, na rzecz Stanisława Szuberskiego Rewizora Skarbowego w mieście Powiatowym Kutnie Gubernii Warszawskiej mieszkającego, zamieszkanie prawne u Antoniego Ruszkowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mającego, z inwentarzami i porządkami gruntowemi na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia odbyć się mającą zajęte zostały.
Rozległość dóbr tych z przyległościami uważając sposobem przybliżonym być może następna a w szczególności:
I. Folwark Dembina
1. Plac pod zabudowaniami dworskiemi wraz z ogrodami, dziedzieńcem i podwórzami obejmują około morg 8.
2. Grunta orne klassy III IV i V do tegoż folwarku należne morg 160.
II. Wsi Osiaków z pustkowiami.
1. Place pod zabudowaniami włościan z placem pod zabudowaniami folwarcznemi oraz podwórze, ogrody i tak zwany rynek morg 24.
2. Grunta dominialne klassy III IV V i VI na teritorium osady Osiaków morg 256.
3. Grunta włościańskie takiejże klassy morg 150.
4. Łąki dominialne łącznie z łąkami do folwarku Dembina należącemi morg 76.
5. Łąki włościańskie morg 22.
6. Place pod zabudowaniami i ogrody do proboszcza należne morg 5.
7. Grunta orne do tegoż probostwa należne morg 45.
8. Łąki Proboszczowskie morg 6.
9. Place pod zabudowaniami młynarza i ogrody około morg 1 pr. 150.
10. Grunta orne młynarskie mórg 26.
11. Łąki młynarskie morg 3.
12. Вory i lasy do zajętych dóbr należne morg 460.
III. Folwarki Felinów.
1. Place pod zabudowaniami folwarku, podwórze i ogrody morg 2.
2. Grunta orne klassy III. IV. V. i VI. morg 56.
3. Łąki morg 10.
4. Drogi, trakty, rowy, piaski, nieużytki, pastwiska, wody, rzeka Warta w zajętych dobrach Osiakowie z przyległościami morgów 200.
5. Zagajniki założone na gruntach i łąkach do pustkowiów należących morg 45.
Ogół całej rozległości może wynosić morg 1555 pr. 150.
Czyli około włók 51 morg 25 prętów kwadratowych 150 miary Nowo-polskiej.
W osadzie Osiaków i pustkowiach jest zagrodników 23 to jest: 1, Marcin Jasicki; 2, Michał Pietrasiak; 3, Antoni Kustrzycki; 4, Mateusz Pietrasiaki; 5, Marcin Wątpięl; 6, Szymon Balkowski: 7, Szymon Ochej; 8, Maciej Jasicki; 9, Jan Biegański; 10, Michał Domagała; 11, Stanisław Polan: 12. Piotr Domagała; 13, Jakób Relecki; 14, Józef Lebioda 15, Jakób Kubiaczyk; 16, Antoni Walęciak 17, Ludwik Felisiak; 18, Błażej Nowak; 19, Grzegorz Garus; 20, Jan Krzymiński; 21, Marcin Jastrzębski, którzy robią pańskiego w tydzień po dni trzy ręczno, a w czasie żniw po dni pięć, oddają dworowi po cztery kapłony i po 15 sztuk jaj, i płacą corocznie po kop. 10, zaś dwóch Grzegorz Jabłoński i Błażéj Graczyk robią pańskiego po dni trzy ręczno, oprócz tego do żadnych innych powinności, danin i opłat nie są obowiązani:
Chałupników robiących po dniu jednym w tydzień z mieszkania jest czterech.
W dobrach Osiakowie są następni czynszownicy, a w szczególności.
W osadzie Osiaków.
1. SS-rowie Macieja i Maryanny małżon. Królikowskich, z młyna wodnego z roli i łąki posiadanych prawem wieczystéj dzierżawy płacą rocznie dworowi czynszu stałego rubli srebrem 105, oraz uskuteczniają bez płatnie brania miarki mlewo dworowi, lecz młyn od paru lat zgorzał i dotąd nowo nie jest wystawiony.
Czynszownicy niestali.
W osadzie Osiaków.
1, Tomasz Biegański; 2, Aron Wetzler; 3, Szmul Szuszek; 4, Karol Dąbkiewicz; 5, Jankiel Kalma; 6, Mosiek Kalma; 7, Hersz Harhut; 8, Szmul Cendrowicz; 9, Marcin Łuczak; 10, Szmul Hendla; 11, Izrael Aba; 12, Abraham Cendrowicz; 13, Mortka Pelta; 14, Fajbuś Flaszek; l5, Lewek Cendrewicz; 16, Lewek Jakubowicz; 17, Kasper Terczyński oraz 18, Szlama Fawlowicz dzierżawca mostowego w folwarku Dembina mieszkający.
Dobra zajęte Osiaków z przyległościami obecnie znajdują się w posiadaniu samego dziedzica Emanuela Madalińskiego. W zajętych dobrach są budowle:
I. W folwarku Dembina.
Dwór z przystawką murowany, kuchnia, chlewiki i kurniki, psiarnia, gorzelnia i browar, drwalnia, wolarnia, stajnie, chlewiki i sieczkarnia, obory, spichrz oraz cztery domy mieszkalne z drzewa budowane, niemniej stajnia wjezdna, zaś lamus i sklep murowane, a trzy stodoły w słupy chrustem wyplatane i szopa w słupy z drzewa.
II. W osadzie Osiaków.
Domów mieszkalnych z drzewa budowanych 31, austerya z stajnią wjezdną murowana, szkoła żydowska, tudzież dwa domy murowane, a jeden w pruski mur, przy których domach tak drewnianych jak i murowanych są oborki i stodoły z drzewa budowane, również owczarnia dominialna murowana.
W osadzie Osiaków jest kościół parafialny murowany, dzwonnica z drzewa — Zabudowania Proboszczowskie: cztery domy z drzewa z oborkami i stodołami, z zabudowań młynarze jest tylko dom mieszkalny oborka i stodoła z drzewa budowane.
Na folwarku Felinów znajdują się budynki:
Dom folwarczny, stodoła, obora, dwa zręby z chałupy i obory,—oraz dom mieszkalny włościański, wszystko z drzewa budowane.
Na pustkowiu Jednodzierz: dom mieszkalny z obórką.
Na pustkowiu Lesisko: dwa domy mieszkalne i stodoła.
Na pustkowiu Ozdarcie: dom mieszkalny i oborka, — nakoniec.
Na pustkowiu Karczowo: dom mieszkalny, stodoła i obórka z drzewa budowane.
Inwentarz do gruntu przywiązany jest:
1. Koni fornalskich sztuk 16. 2 Wołów ratajskich sztuk 30. 3 Krów dojnych sztuk 30. 4. Jałowizny sztuk 16. 5. Źrebaków sztuk 4. 6. Owiec sztuk 500.
Porządki gospodarskie.
Wozów kutych cztery, pługów z żelazami dziesięć radeł z żelazami cztery, bron ośm sztuk, beli do kartofli ośm.
Porządki w gorzelni.
Maszyna lanego, wanień dwanaście i młynek jeden.
W browarze.
Kocioł miedziany, dwie kadzie i kilsztok.
W zajętych dobrach żadnych fabryk , ani zakładów przemysłowych niemasz, jest tylko browar i gorzelnia.
W osadzie Osiaków odbywają się jarmarki, a jak wyżej nadmienione osada ta zaliczoną jest pod względem przepisów i dochodów skarbowych do rzędu miast i jest łącznie z folwarkiem Dembina podciągniętą pod opłat konsumcyjną na rzecz Skarbu od wyrobionych i sprowadzonych trunków, z dzierżawy tej którą ma sam Dziedzic Madaliński płaci rocznie rs. 300.
Sprzedaż dóbr tych Osiaków z przyległośсiami, odbędzie na Audyencyi Publicznéj Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń tegoż Trybunału.
Obszerniejsze opisanie dóbr tych, obejmuje akt zajęcia, któren u Antoniego Ruszkowskiego Patrona przedaż popierającego przejrzeć można. Zaś zbiór objaśnień i warunki licytacyjne przejrzane być mogą w biórze Pisarza Trybunału Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Powołany akt zajęcia doręczony został Emanuelowi Madalińskiemu dłużnikowi, oraz ustanowionemu dozorcy i Wójtowi Gminy Osiaków w trzech kopiach w dniu 17 (29) Sierpnia 1848 roku, zaś Hilaremu Siennickiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wieluńskiego w dniu 25 Sierpnia (6 Września) 1848 roku. Do księgi wieczystej dóbr Osiakowa wniesiony w dniu 9 (21) Września 1848 r. a wreszcie w księdze zaregestrowań Pisarza Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu dnia 16 (28) Września 1848 r. wpisany i zaregestrowany.
Pierwszą publikacya zbioru objaśnień i warunków o przedaży, na publicznej Audyencyi Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w dniu 2 (14) Listopada 1848 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu d. 18 (30) Września 1848 r.
Józef Migorski.