-->

środa, 29 maja 2019

Oszczywilk

Oszczywilk, karczma (?) zaznaczona na mapie Gilly'ego z roku 1793, położona w dzisiejszej gminie Goszczanów.

Oszczywielk (Oszczywilk) 1793 r.

środa, 22 maja 2019

Pątnów 1926


Zdjęcie pochodzi z roku 1926 i przedstawia fragment wsi Pątnów. Fotografia została wykonana prawdopodobnie z wysokiego nasypu kolejowego przechodzącego przez wieś. Na pierwszym planie widzimy dwa stawy należące do miejscowego folwarku i drogę obsadzoną wierzbami prowadzącą do drewnianego mostku, pod którym przepływa rzeczka Pątnówka. Za mostkiem znajduje się w oddaleniu od innych domostw drewniana, bielona wiejska chata kryta strzechą, szopa, dwie kobiety w wiejskich strojach, w tym jedna z nich trzyma kilkuletnie dziecko na rękach, oraz pilnujący obejścia pies.
Od chaty prowadzi piaszczysta droga, która w pewnym momencie rozwidla się. Główna część drogi przechodzi obok kościoła, zaś boczna jej część; na której widać jakąś postać, wiedzie do centrum wsi. Po obu stronach drogi ciągną się pola uprawne. Między główną drogą a rzeczką Pątnówką widzimy duże zagęszczenie krzewów i drzew.
Na wschód od kościoła znajduje się duży, niezidentyfikowany budynek, o jasnym kolorze. 
Widoczna na zdjęciu świątynia pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty to jak przypuszczam pierwotny, drewniany budynek, (z wyjątkiem murowanej(?) wieży kościelnej), który stał na miejscowym wzniesieniu zanim wzniesiono w latach 1917-26(1), nowy murowany obiekt. 
Zdjęcie pochodzi  ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

(1) http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/33558,patnow-kosciol-p-w--sw--jana-ewangelisty-(1927)-.html


piątek, 17 maja 2019

Kisielizna

Kisielizna, obecnie część miasta Sieradz.


Sadykierz

Sadykierz, dawniej kolonia leżąca w obecnej gminie Sieradz.Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 95

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcja II, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Stanisławie Balcerzaku, właścicielu działki oznaczonej Nr. 23, obszaru 1 dzies. 1290 sąż. z pod Nr. 23 działu II z maj. Sadykierz, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 27 maja 1931 roku, w którym to terminie osoby interesowanę, winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Bogumiłów dzieli się na gromady:
7. Monice, obejmującą: kolonję Dębowa-Górka, kolonję Grobla, osadę Grobla-Sadykierz, wieś Monice, kolonję Monice-Poduchowne, kolonję Monice cz. I, folwark Monice A., folwark Monice B., parc. Monice- Rasson, osadę Monice 2 młyny, osadę Matusiaków Monice, część folw. Monice-Rasson, kolonję Sadykierz.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Radzyminów

Radzyminów, dawniej nazwa folwarku w obecnej gminie Sieradz.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 13

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Antonim Kubiku, właścicielu działki gruntu Nr 131, przestrzeni 4 mor. 232 pręt., zapisanej w dziale II wykazu hipot. folw. Radzyminów, pow. Sieradzkiego, pod Nr 21, — i (...)
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 24 sierpnia 1921 r. w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 23

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych: 
16) Wojciechu Kucharskim, właśc. działki gruntu i łąki, zawierających powierz. 7 mórg z maj. folw. Radzyminów, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 23 września 1922 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 35

Wydział hipoteczny, sekcja II-ga, przy sądzie okręgowym w Ka­liszu niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadko­we po zmarłych:
6) Walentym Górnym, właścicielu południowej połowy działki ziemi Nr. 88 i łąki Nr. 25, obszaru 3 mrg. 150 prętów z pod Nr. 18, dzia­łu II wykazu hip. folwarku Radzyminów, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 3 listopada 1934 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winne zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydzia­łu hipotecznego, w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

środa, 1 maja 2019

Walentynów

Walentynów, dawniej nazwa majątku, położonego na terytorium wsi Kłocko, nie odnalezionego na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 61

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych: 
2) Józefie Krawczyku, właśc. 1 dzies. 1290 sąż. gruntu z maj. Walentynów, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 12 lutego 1923 r.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 7

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Stanisławie Kardynale, właśc. działki gruntu powierzchni 3 morgi ze składu majątku Walentynów, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został

na dzień 7 sierpnia 1924 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 42

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwiesz­cza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5. Stanisławie Kardynale, właśc. 1 dz. 1290 sąż. z maj. Walentynów, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 3 grudnia 1928 r., w którym to dniu osoby interesowane win­ny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 75

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwiesz­cza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Jakóbie Socha, właścicielu 3 dzies. 180 sąż. z maj. Walentynów, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 13 stycznia 1930 roku, w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutka­mi prekluzji.

Pogoń

Pogoń, osada zaznaczona na mapie z 1945 roku, obecnie nie występująca na mapach. Obok dawnej osady na współczesnej mapie występuje położona w gminie Konopnica nazwa pola Pogoń.

1945 r.

1992 r. (Pogoń zaznaczona na mapie przez autora bloga)

Buk

Słownik Geograficzny:  
Bick,  por. Kiełczygłów.

Buk, obecnie nazwa nie występuje na mapach.


Buk druga połowa XIX w.

1934 r.

1992 r.