-->

wtorek, 29 kwietnia 2014

Grabina

Grabina, osada zaznaczona na mapie z 1915 r. Obecnie wieś w gminie Łask.


1915 r.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Pruszków dzieli się na gromady:
5. Okup Wielki, obejmującą: wieś Grabina, wieś Okup Wielki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Gai

Gai, osada zaznaczona na niemieckich i austriackich kopiach mapy rosyjskiej, tzw. „trójwiorstówki”, powstałej w latach 1850-1890.

1850-1890 r.

1992 r.

Borowy

Borowy, dwa młyny o tej nazwie zaznaczone na mapie Gilly'ego z 1802-03 r.

1802-03 r.

1992 r.

niedziela, 27 kwietnia 2014

Zazdrosna

Zazdrosna, osada (karczma?) zaznaczona na mapie WIG z 1934 r.

1934 r.

1992 r.

Wyglądacze

Wyglądacze, osada zaznaczona na mapie WIG z 1934 r. Obecnie osada  w gminie Ostrówek.

1934 r.

1992 r.

Przymiarki

Przymiarki, osada zaznaczona na mapie WIG z 1929 r. Obecnie część wsi Chojne w gminie Sieradz.

1929 r.

1992 r.

Pieńki

Pieńki, osada zaznaczona na mapie WIG z 1935 r. Obecnie cześć wsi Popów Kolonia w gminie Pęczniew.

1935 r.

1992 r.

Echo Tureckie 1939 nr 12

Przykład godny naśladowania.
Słowa Marszałka Rydza Śmigłego: „Dźwigajmy Polską wzwyż" dotarły do każdego zakątka Polski i odbiły się głę­bokim echem w sercach jej obywateli.
Obywatele ci chwycili się za bary z przeróżnymi przeciwnościami i zaczęli dźwigać Polskę na wyższy poziom kultu­ralny i gospodarczy.
Mieszkańcy gminy Pęczniew położonej na końcu naszego powiatu nie pozostali w tyle za innymi.
W marcu 1938 roku opracowana zosta­ła przez Dozór Szkolny nowa sieć szkolna w gminie, w której zamiast dotychczaso­wych szkół niżej zorganizowanych przewidziano podniesienie szkoły Pęczniew do III-go stopnia w Zagórkach i II go stopnia w Pieńkach-Popowskich.
Dowód wysokiego wyrobienia obywatel­skiego i zrozumienia potrzeby szkoły wy­żej zorganizowanej wykazały swą wielką ofiarnością gromady: Popów, Siedlątków i Księża Wólka, które posiadają dotychczas 3 szkoły I-go stopnia. W nowej sieci szkol­nej postanowiono połączyć te trzy szkoły i utworzyć nową szkołę II-go stopnia w Pieńkach-Popowskich. Aby przyśpieszyć budowę szkoły w Pieńkach-Popowskich gromady te opodatkowały się po 50 gr. z morgi, wybrały z pośród siebie Komitet Budowy Szkoły z prezesem Zygmuntem Bąkiem na czele, który natychmiast przy­stąpił do pracy i w krótkim już czasie za pieniądze uzyskane z dobrowolnego opo­datkowania się i z funduszów gromadz­kich (z polowania) nabył pod szkołę plac o powierzchni 87 arów za cenę 1350 zł. oraz 300 m3 kamienia wapiennego, dreny na studnie i drzewo na dach.
Komitet zajął się także zbiórką kamie­nia polnego na fundamenty szkoły i zgro­madził już na placu około 2000 łupek kamienia, oraz kilkadziesiąt m3 kamienia drobnego.
Władze szkolne, gminne i powiatowe doceniając wielki wysiłek materialny i zro­zumienie potrzeby szkoły wyżej zorganizo­wanej powyższych gromad postanowiły, iż na wiosnę b. roku budowana będzie szko­ła w Pieńkach-Popowskich. Obecnie w sprawie tej załatwia się ostatnie formal­ności.
Mówiąc o wielkiej ofiarności na budowę szkoły w Pieńkach-Popowskich starszego społeczeństwa należy wysoko podnieść ofiarność dzieci, wśród których potrzeba nowej szkoły jest głęboko odczuwana. Na dowód tego posłuży list dziatwy z Siedlątkowa skierowany do Pana Inspektora. W liście tym dzieci piszą między innymi:
W dniu Imienin Pana Prezydenta sami też skromny dorobek naszej szkoły w su­mie 60 zł. przeznaczyliśmy na budowę Szkoły na Pieńkach-Popowskich.
Sumę tę uzyskaliśmy naszą pracę "
Cieszymy się bardzo, że nasz tak dro­bny (wysiłek) datek oddajemy na budowę naszej Szkoły, a jeszcze bardziej tym, że będziemy mogli korzystać z nauki w wy­żej zorganizowanej szkole"....
Jak proste, a jednak przemawiające do naszych serc słowa listu.
Za przykładem dzieci z Siedlątkowa — dzieci z Popowa złożyły na budowę szkoły w Pieńkach-Popowskich 50 zł., a dzieci z Ks.-Wólki 40 zł.
To zjednoczenie starszych, młodzieży i dzieci obok jednego wyższego celu przy­pomina zjednoczenie całego Narodu w dniach żądań zwrotu Śląska Zaolzańskiego.
Jak w tamtych Wielkich Dniach Zjed­noczony Naród osiągnął swe żądania, tak nasze zjednoczone i ofiarne gromady wierzą, iż dziatwa ich już w niedługim czasie będzie się uczyć w nowym pięknym bu­dynku szkoły II-go stopnia na Pieńkach- Popowskich. K. O.

Komorniki Leliwskie

Komorniki Leliwskie, osada zaznaczona na mapie WIG z 1934 r. Obecnie część wsi Leliwa w gminie Klonowa.

1934 r.

1992 r.

Huby

Huby, osada zaznaczona na mapie WIG z 1930 r.

1930 r.

1992 r.

czwartek, 24 kwietnia 2014

Zielonka / Zielona

Zielona, osada zaznaczona na mapie Chrzanowskiego z 1859 r. Obecnie łąka o nazwie Zielonka w gminie Klonowa.

1859 r.

1992 r.

Wiktorów

Wiktorów, osada zaznaczona na mapie Karte des Westlichen Russlands z 1915 r.

1915 r.

1992 r.

Targowa

Targowa, osada zaznaczona na niemieckich i austriackich kopiach mapy rosyjskiej, tzw. „trójwiorstówki”, powstałej w latach 1850-1890.

 1850-1890 r. 

1992 r.

Spała

Spała, folwark zaznaczony na mapie Karte des Westlichen Russlands z 1915 r.

1915 r.

1992 r.

Sowizdrzały

Czajkowski 1783-84 r.
Sowizdrzał att Godynic, parafia godynice, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Sowizdrzał, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Godynice, własność rządowa. Ilość domów 3, ludność 29, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Sowizdrzały,  dwa pustk., pow. sieradzki, gm. Godynice, par. Wojków, odl. od Sieradza w. 27. Pierwsze (2 dm.) wchodzi w skład Brąszewic, drugie (5 dm.) w skład Godynic. W 1827 r. 3 dm., 29 mk.

Spis 1925:
Sowizdrzały II, wś, pow. sieradzki, gm. Godynice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 58. Mężczyzn 25, kobiet 33. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 58. Podało narodowość: polską 58.

Wikipedia:
Sowizdrzały – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Klonowa. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
8. Lesiaki, obejmującą: wieś Ciupki, wieś Lesiaki, wieś Machety, wieś Sowijaki, wieś Sowiżdżały II, Srale-Pustkowie, wieś Złote.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Rzekta

Rzekta, osada zaznaczona na mapie Gilly'ego z 1802-03 r.

1802-03 r.

1992 r.

Ostriak / Ostryja

Ostriak, osada zaznaczona na niemieckich i austriackich kopiach mapy rosyjskiej, tzw. „trójwiorstówki”, powstałej w latach 1850-1890.

1850-1890 r.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 100

(N. D. 2152) Komornik przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Zawiadamia iż dobra Chotów, do których należy folwark Mantewki zwany, i pustkowia Górale, Srebnicą, oraz nomenklatury Ostryja, z wszelkiemi użytkami i zabudowaniami, położone w Ogu i Pcie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej, wydzierżawione będą przez publiczną licytacyą na lat 3 po sobie idące, poczynać się mające od d. 12 (24) Czerwca r. b. Termin do wydzierżawienia oznaczony został na dzień 12 (24) Maja r. b. godzinę 10 z rana w mieście Okręgowem Wieluniu w Kancellaryi Rejenta Antoniego Kowalskiego przez tegoż mającej odbyć licytacyi. Dobra te rocznej dzierżawy opłacać mogą rsr. 1200.
Kalisz dnia 2 (14) Marca 1860 r.
F. Rowecki.


Nożyska

Nożyska, osada zaznaczona na mapie Chrzanowskiego z 1859 r.

1859 r.

1992 r.

środa, 23 kwietnia 2014

Romanów

Romanów, osada zaznaczona na mapie Karte des Westlichen Russlands z 1915 r.

1915 r.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1867 nr 51

(N. D. 1189)
Podpisany Patron Trybunału w Warszawie pod N. 248/9 zamieszkały, jako obrońca Antoniego Szołowskiego zawiadamia i ogłasza, iż na podstawie dwóch wyroków:
jednego z d. 2 (14) Czerwca 1866 r., dział majątku pomiędzy niegdy Antonim Szołowskim pozostałego, oraz oszacowanie i udzielenie opinji co do niepodzielności nakazujacego.
drugiego z d. 2 (14) Listopada 1866 r. opinją o niepodzielności, oraz oszacowanie powyższych dóbr zatwierdzającego.
Obudwóch z powództwa Antoniego Szołowskiego obywatela w dobrach Kały O-gu Zgierskim zamieszkałego, przeciwko Marji z Ostrowskich po Antonim Szołowskim pozostałej wdowie we wsi Sarnów Okręgu Zgierskim zamieszkałej, w imieniu własnem, tudzież jako głównej opiekunce nieletnich: Marji i Bolesława rodzeństwa Szołowskich, — jak również Marcelemu Sulimierskiemu obywatelowi w Warszawie pod N. 600* AB. zamieszkałemu jako przydanemu Opiekunowi tychże nieletnich,— wszystkim przez Mieczysława Wyrzykowskiego bronionym, w Trybunale Cywilnym Gubernji Warszawskiej w Warszawie zapadłych, wystawiają się na publiczną sprzedaż w drodze działów:
DOBRA ZIEMSKIE SARNÓW,
w Okręgu Zgierskim, Gubernji Warszawskiej położone, żadną cudzą własnością nie przecięte prawem niepodzielnej własności do S-ów Antoniego Szołowskiego wyżej wymienionych należące, obejmujące ogólnej powierzchni, pod odseperowanie gruntów włościańskich włók 45, mórg 16, prętów 58, składające się z folwarków Sarnów i Romanów, z wsi Sarnów i kolonji Kołoszyn, wszystkie te części stanowią jedną nomenklaturą i jedną też posiadają księgę wieczystą.
Grunta kwalifikują się do klasy I i II, gospodarstwo w tych dobrach jest jedenestopolowe, wysiewa się rocznie pszenicy korcy 40, żyta ozimego korcy 80, jęczmienia korcy 20, owsa korcy 40, żyta jarego korcy 6, grochu korcy 27, tatarki korcy 3 1/2, kartofli korcy 600.
Dochody stanowią: młyn, ogród owocowy obejmujący przestrzeni morgów 6, prętów : 88, browar, gorzelnia, propinacja, las obejmujący przestrzeni włók 11, mórg 5, prętów 11, tudzież łąki, pastwiska i inwentarze. Zabudowania dworskie są w stanie średnim, dotąd czynią zadość miejscowej potrzebie dla pomieszczenia krestencji, inwentarzy, służby dworskiej i porządków gospodarskich, są one powiększej części murowane, w 1/2 zaś drewniane.
Obszerniejsze szczegółowe opisanie, relacja biegłych, wraz z taksą w dniu 20 Czerwca (2 Lipca) i następnych 1866 roku, przez biegłych przysięgłych sądownie dopełnione obejmuje.
Po odbyciu pierwszej publikacji zbioru objaśnień i warunków sprzedaży w dniu 12 (24) Stycznia 1867 r. termin do drugiej publikacji, a zarazem przygotowawczego przysądzenia dóbr ziemskich Sarnów, wyznaczony został na dzień 16 (28) Marca 1867 r. godzinę 9 1/2 z rana, który odbędzie się przed W-ym Felicjanem Lewandowskim Asesorem delegowanym, w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Warszawie przy ulicy Długiej pod Nr. 549.
Zbiór objaśnień i warunków licytacyjnych, przejrzeć można w Kancelarji W-go Pisarza Trybunału w Wydziale I, i u podpisanego Patrona sprzedażą dyrygującego w Warszawie, przy ulicy Freta Nr. 248/9 kancelarję utrzymującego.
Licytacja zacznie się od sumy rsr. 53,862 kop. 60, jako szacunku taksą przez biegłych wynalezionego.
Warszawa d. 31 Stycz. (12 Lutego) 1867 r.
Teodor Wedeman Patron.

*nieczytelne

Rozwój 1912 nr 76

O przyłączanie do innej parafii. Katolicy zamieszkali w kolonii Romanowie, wchodzącej w skład parafii Kazimierz, pow. łódzkiego, wystąpili do odnośnych władz z prośbą o przyłączenie tej kolonii do parafii Aleksandrów, tegoż powiatu, motywując swoją prośbę zbytnią odległością Romanowa od Kazimierza.


Rozwój 1913 nr 70

Z katolickiej parafii Aleksandrów. Mieszkańcy kol. Romanów, w pow. łódzkim, wchodzącej w skład parafii Kazimierz, od dłuższego czasu starali się o przyłączenie tej kolonii do parafii Aleksandrów.

Ponieważ Romanów leży znacznie bliżej Aleksandrowa niż Kazimierza, przeto ministeryum spraw wewnętrznych zezwoliło na wcielenie tej miejscowości do parafii aleksandrowskiej.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 80


Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Gotlibie Frajerze, synu Gotfryda, jako właśc. 5 mórg i 15 mórg gruntu w folw. Romanów A., pow. Łódzkiego;
Termin do regulacji powyższego postępowania spadkowego wyznaczony został na d. 15 stycznia 1922 r. co do punktów Nr. Nr.: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15 i 16 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktów Nr. Nr. 2, 10, 11, 14 i 17 w kancelarji Bronisława Cedrowskiego, zaś co do punktu Nr 12 w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjuszy przy tymże wydziale, w którym osoby interesowane mają się stawić pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 7

I OBWIESZCZENIE Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego
w Piotrkowie z dnia 18. III. 1932 r. Nr. 417 o postępowaniu spadkowem.
Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczy się postępowanie spadkowe, a mianowicie po zmarłych:
9) Wilhelmie Frajerze vel Freierze, synu Gottlieba, właścicielu 5 mórg gruntu z „folwarku Romanów lit. A", pow. Łódzkiego.
Termin do regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 15 października 1932 roku w kancelarji Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić osobiście lub przez swych pełnomocników i zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.
Pisarz Hipoteczny.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 26

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spadko­we, a mianowicie po zmarłych:
9) Wilhelmie Frajerze, vel Freierze, s. Gottlieba, właścicielu 5 morg. gruntu z „folwarku Romanow lit. A", po w. łódzkiego;

Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wy­znaczony został na dzień 15 października 1932 roku w kancelarji wy­działu hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić osobiście lub przez swych peł­nomocników i zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.

Dziennik Łódzki 1948 nr 113

Co się dzieje w powiecie łódzkim
Odbyło się plenarne posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej z udziałem przedstawicieli Zw. Zaw., na którym sprawozdanie z działalności prac Starostwa złożył prezes A. Wesołowski.
W rb. powiat łódzki ma wpłacić 9 milionów zł. na odbudowę Warszawy. Przy tej okazji należy zaznaczyć, że w akcji zbiórek pieniężnych powiat zajmuje jedno z czołowych miejsc. Do chwili obecnej wpłaty sięgają miliona zł.
Pow. Zw. Samopomocy Chłopskiej zaangażował 10 instruktorów i urządził szereg kursów. Zorganizowano zespoły gospodarskie w Rąbieniu, Nowosolnej, Babicach, Kruszowie i Stanisławowie Starym; ośrodki ma- ggynowe w Zgierzu, Nowosolnej, Rąbieniu, Babicach, Wiskitnie, Kruszowie, Bełdowie i Brójcach; bloki nasienne — w Srebrnej, Romanowie i Skotnikach. Zakupiono do rozdziału 6000 drzewek owocowych i drogowych.
W Rzgowie powstała sztuczna wylęgarnia kurcząt rasowych, których rozprowadzono 300 sztuk. Założono punkt wyrobu sztucznej węzy dla pszczelarzy.
Powiat przeznacza 4 miliony zł na prace melioracyjne, obejmujące 18 spółek wodnych.
Korzystnie przedstawiają się wpłaty zaliczki na podatek gruntowy na rok 1948. Pod tym względem powiat łódzki i w tym roku wysuwa się na czoło. Pierwsze miejsce w województwie zajęły powiaty: Łódź (77.23 proc), Łowicz (72,8 proc.) i Wieluń (72 proc.).
Rada Narodowa postanowiła wyrazić Powiatowej Milicji Obywatelskiej głębokie uznanie i podziękowanie za sprawną akcję w zlikwidowaniu kilku groźnych band, zapewniając ludności powiatu spokój i bezpieczeństwo.

Największą bolączką gospodarczą powiatu jest sprawa zalesienia nieużytków ze względu na brak sadzonek i rąk do pracy. W dziedzinie tej konieczna jest pomoc społeczna, powiązana ze zbliżającym się „Dniem Lasu". (M)

Krobno

Krobno, osada zaznaczona na mapie Chrzanowskiego z 1859 r.

1859 r.

1992 r.

Huta Prusinowska

Huta Prusinowska, osada zaznaczona na niemieckich i austriackich kopiach mapy rosyjskiej, tzw. „trójwiorstówki”, powstałej w latach 1850-1890. Obecnie jest to pole o nazwie Huta w gminie Szadek.

1850-90 r.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 44

Sąd okręgowy w Piotrkowie, zgodnie z decyzją swą z dnia 15 ma­ja 1934 r. i na zasadzie ustawy z dnia 27 stycznia 1922 r. (Dz. Ust. Nr. 11/1922) wzywa niewiadomego z miejsca pobytu Ignacego Junkferta, syna Wacława i Klary z Jungów, urodzonego 16 lipca 1865 roku w Hucie Prusinowskiej, parafji Szadek, pow. sieradzkiego, który w roku 1910 w poszukiwaniu pracy, jako hutnik, wyjechał z Piotrkowa z domu przy ul. Szklanej Nr. 13 i do tego czasu nie powrócił, aby w terminie 6-miesięcznym od dnia ukazania się w druku niniejszego obwieszcze­nia zgłosił się do sądu okręgowego w Piotrkowie osobiście, lub przez pełnomocnika, gdyż w przeciwnym razie uznany zostanie za zmarłego.
Każdy, ktoby cokolwiek wiedział o zaginionym Ignacym Junkfercie, obowiązany donieść sądowi okręgowemu w Piotrkowie, powołując się na Nr. sprawy 2 Co. 103/34.

Holendry Ptaszkowskie

Holendry Ptaszkowskie, osada zaznaczona na mapie Topograficzna Karta Królestwa Polskiego z 1839 r.

1839 r.

1992 r.

Grabarz

Grabarz, osada zaznaczona na mapie: Topograficzna Karta Królestwa Polskiego z 1839 r.

1839 r.

1992 r.
Bugaj

Bugaj, karczma zaznaczona na mapie Gilly'ego. Obecnie osada Bugaj leży nad rzeką Swędrnią w sąsiedztwie wsi Chlewo.

1802-03 r.

1992 r.

wtorek, 22 kwietnia 2014

Kuźnica Stołecka

Kuźnica Stołecka (w oryg. Stołe), osada zaznaczona na mapie Czajkowskiego z 1789 r.

1789 r.

1992 r.

Stawek

Stawek, osada zaznaczona na mapie Chrzanowskiego z 1859 r.

Słownik Geograficzny:
Zob. Staw.

1859 r.

1992 r.

Echo Sieradzkie 1931 11 październik

Nr. spr. E. 808/31.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Kasy Stefczyka w Czarnożyłach w dn. 15 października 1931 r. od godziny 10 rano w Stawku, gm. Wydrzyn u Torchały będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Adama Torchały, składający się z 4 wozów żyta niemłóconego, wi..ini*, źrebaka, świni i kieratu i oszacowany do sprzedaży na sumę dziewięćset czterdzieści pięć (945) zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dn. 28 września 1931 r.
Komornik M. Paszkowski.


*nieczytelne, przypis autora bloga