-->

niedziela, 23 października 2016

Lubicz

Spis 1925:
Lubicz, osada, pow. łaski, gm. Wodzierady. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 3. Mężczyzn 2, kobiet 1. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 3. Podało narodowość: polską 3. 

Rozwój 1919 nr 39

Przyczynek do kultury niemieckiej.
Pod Łodzią przy gruntach wsi Kwiatkowice, jest mały folwarczek p. Łuby. Nosi on nazwę „Lubicz".
Podczas pierwszego pochodu niemców na Warszawę, willę tę zajęły wojska. Po ich wypędzeniu, kiedy właściciel powrócił do swojej własności znalazł dom w wielkim nieporządku, zamki od szaf poodbijane, a na stołach w koszykach od chleba kał ludzki.
Po bliższym poszukiwaniu udało się odszukać dwa wytrychy i trzy pudełka od przesyłek pocztowych t. zw. „Liebesgabe".
Początkowo gospodarz sądził, że w willi tej obozowali jacyś proci żołnierze, tymczasem te, wyrzucone na śmieci pudełka, wykazały nazwiska łaskawych gości, na czele ich stał lekarz sztabowy Xl armji, dziewiątego lazaretu Dr. Ferdynand Müller, otrzymał on posyłkę od p. doktorowej Wolsekt z Casselu, druga przesyłka była wysłaną na imię Pawła Stengel'a podoficera sanitarjusza, a trzecia nadzorcy przy chorych Ottona Zimmera.
A więc ci, co mieli dbać o czystość i porządek, nietylko najbardziej zaśmiecili tą willę, ale jeszcze odegrali rolę zwykłych rzezimieszków, co z wytrychami po domach łażą.
Wszystkie te pamiątki złożył p. Łuba w muzeum łódzkim, aby po wieki świadczyły o kulturze niemieckiej.
Kiedy potem niemcy cofali się z pod Warszawy, willa p. Łuby została przez nich doszczętnie zrabowaną. Zrabowali pościel, bieliznę, ubranie, nakrycia stołowe, łyszki, noże i t. p. przedmioty nie oszczędzając nawet dywanów i firanek. Meble których ruszyć nie mogli, pocięli i pokrajali nożami. Parkany popalili, drzwi porozbijali: To samo co na ziemi belgijskie, i we Francji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wodzierady dzieli się na gromady:
6. Kwiatkowice, obejmującą: wieś Kwiatkowice, wieś Kwiatkowice-poduchowne, kolonję 3 Kwiatkowice, kolonję 6 Kwiatkowice, kolonję 7 Kwiatkowice, kolonję 8 Kwiatkowice, kolonję 9 Kwiatkowice, folwark Kwiatkowice, osadę Lubicz, osadę Znamię.

§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-NowakWojewoda.

czwartek, 20 października 2016

Dawna Oberża

Dawna Oberża, osada w Lutomiersku w gminie Lutomiersk. Nie odnaleziona na mapach. Jak nazwa wskazuje jest to nazwa domu zajezdnego.

Rozwój 1913 nr 54

Spadki. Sąd okręgowy piotrkowski ogłosił o otwarciu postępowania spadkowego po zmarłych mieszkańcach pow. łódzkiego, a mianowicie: 3) Izraelu Boruchu Glicensztejnie, właścicielu osady „Dawna Oberża" w Lutomiersku. (...) Termin zamknięcia postępowania spadkowego wyznaczono na dzień 28 czerwca r. b.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 36

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja Ziemska III, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
10) Majerze Glicensztajnie, zmarłym w Łodzi w dniu 20 stycznia 1936 r., współwłaścicielu działki, o pow. 90 prętów kw, zwanej Dawna Oberża, uregulowanej w dziale II (str. 7 wn. 126) wykazu hipotecznego dóbr. Lutomiersk, pow. łaskiego, rep. hip. nr 96;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 7 listopada 1938 roku w tutejszym Wydziale Hi­potecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 450/38.

środa, 19 października 2016

Rakówka rzeczka

Rakówka, rzeczka mająca swe źródło pod wsią Zawadki, przepływająca przez wsie Mantyki i Rakowice w gminie Wróblew. Uchodzi do rzeki Myji na południe od wsi Smardzew. Długość rzeczki wynosi około 7 kilometrów. Po drodze zasila okoliczne stawy. W całości znajduje się w gminie Wróblew.

Rzeczka Rakówka zaznaczona na mapie czerwonym kolorem

Rozwój 1911 nr 78

Oberwanie się chmury. W okolicy Sieradza, dnia 31 marca, deszcz lał jak z cebra przez 4 godziny, przy akompaniamencie grzmotów i błyskawic.
Nawałnica była tak gwałtowna, że Rakówka, wpadająca do Meszny, wylała, zalewając pola i łąki. Na kolonii Rakówek woda uniosła na swych barkach ze stodoły ladę do sieczkarni, w okolicy zaś trzodę, wyrywała płoty, krzewy i drzewa. W oborach i stajniach konie i krowy stały po kolana w wodzie. Szalony żywioł poczynił na olbrzymim obszarze mnóstwo szkód, a szczególniej w majątkach Dębołęka, Wróblew i Smardzew. Warta wobec niespodziewanej, a tak szalonej ulewy, w nizinach wystąpiła z łożyska, zalewając w wielu miejscach łąki.