-->

piątek, 14 lutego 2020

Zimnik

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zimnik, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Goszczanów, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 6, odległość od miasta obwodowego 3.

Zimnik, dawniej karczma leżąca prawdopodobnie na obszarze obecnej gminy Goszczanów.

Zimnik (Pust. Zimiek) na mapie Kwatermistrzowskiej

1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1841 nr 3

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Stosownie do Artykułu 682 Kodexu Postępowania Sądowego, zawiadamia Publiczność, iż Dobra Ziemskie Sulmów, Sokołów i Sulmowek, składające się z wsi i folwarku Sulmow, z wsi i folwarku Sokołow, z folwarku Sulmowek oraz karczmy i pustkowia Zimnik zwanego, w Powiecie Wartskim Obwodzie i Gubernii Kaliskiej, w Gminie Sulmow, Parafii Goszczanow położone, z wszystkiemi przyległościami i dochodami, Jzydora i Józefa Jabłkowskich dziedziców, pierwszego Dóbr Siedlątkowa, drugiego Dóbr Cielce, w Powiecie Wartskim położonych w tychże wsiach zamieszkałych, czyli teraz Antoniego Glotza Mecenasa przy Sądzie Najwyższej Jnstancyi Królestwa Polskiego, w Kaliszu zamieszkałego, i Emilii z Jabłkowskich Jana Nepomucena Chrzanowskiego Dzierżawcy Dóbr Biała Małżonki, w wsi Biała Powiecie Piotrkowskim zamieszkałych, dziedziczne; — Aktem zajęcia przez Józefa Rojka, Komornika przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej na gruncie tychże Dóbr w dniach 16/28, 17/29, l8/30, 19/31 Grudnia 1840 r. spisanym na rzecz Piotra Pawła Szrubarskiego Rejenta Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej w Kaliszu zamieszkałego w imieniu własnem, tudzież w imieniu Jana Wincentego Ostrowskiego Pisarza Aktowego Królestwa Polskiego w Warszawie zamieszkałego, działającego, którzy obydwaj zamieszkanie prawne do interessu niniejszego u Jana Nawrockiego Patrona Trybunału tutejszego w Kaliszu mieszkającego obrane na satysfakcją summy złotpolskich 5000 Piotrowi Pawłowi Szrubarskiemu i summy złtp. 3000 Janowi Wincentemu Ostrowskiemu, obudwóch summ z procentami po pięć od sta, od daty ostatniego kwitu liczyć się winnemi, przynależnych, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia, zajęte zostały.
Dobra te są łączne, zajmują rozległości, uważając sposobem przybliżonym około hub magdeburskich 118, morg 10, prętów kwadratowych 212, w szczególności:
I. Wieś Sulmow.
a) w gruntach ornych dominialnych jako też włościańskich klassy 2, 3, 4 i 5 hub magdeburskich 39, morg 7, prętów kwadrat. 14,
b) w łąkach, pastwiskach, borach, wodach, drogach i nieużytkach hub magdeburskich 12, morg 20, prętów kwadratowych 100.
II. Wieś Sokołów.
a) w gruntach ornych dominialnych i włościańskich, podwórzach, ogrodach tej samej klassy co Sulmow, hub magdeburskich 21, prętów kwadr. 14.
b) w łąkach, pastwiskach, borach, wodach, drogach, zaroślach i nieużytkach około hub magdeburskich 24, morg 23, prętów kwadratowych 9.
III. Folwark Sulmowek.
a) w gruntach ornych dominialnych i czynszowych tej samej klassy co Sulmow hub magdeburskich 11, morg 10, prętów kwadratowych 120.
b) w łąkach, pastwiskach i nieużytkach hub 6, morg 19, prętów kwadratówvoh 120.
Na pustkowiu Zimnik, obejmują place pod budynkami, ogrody, niwy, łąki, zarośle hub 2, morg 20, prętów kwadr. 130.
W Dobrach tych jest włościan pańszczyznę robiących, a w szczególności: we wsi Sulmowie, Zagrodników dziesięciu robią pańszczyzny po dni 4 w tydzień, a w żniwa przez trzy tygodnie po dni pięć odbywają różne powinności, oraz mają załogę dworską i zasiew gruntowy co wszystko w Akcie zajęcia jest wyszczególnionem. — Komorników niestałych ośmiu, robi pańszczyzny po dniu jednym, w tydzień.
We wsi Sokołowie, Komorników ośmiu, robią pańszczyznę po dni dwa w tydzień, a w żniwa po dni trzy przez sześć tygodni.
We wsi Sulmowku, Komorników dwóch robią pańszczyznę po dwa dni w tydzień.
Czynszowników niestałych jest sześciu: 1. Szymon Bakliński karczmarz w Sulmowie, ma ogród, odbywa drogi kolejno z zagrodnikami, bierze Swiętojankę z 21. baryłki piwa i wódki,— 2. Piotr Danecki kowal oprócz mieszkania ma ogród, bierze drzewa 16 sążni, żyta wierteli 9, przenicy garncy 8, jęczmienia 3 wiertele, tatarki i grochu po dwa wiertele, piwa 5 beczek, robi nową i starą robotę bezpłatnie. — 3. Franciszek Graliński karczmarz w Sokołowie szynkuje z 21 baryłki wodk i piwa, robi dzień jeden z ogrodu. — 4. Stanisław Pawłowski czynszownik na Zimniku płaci rocznie 144 złotp., szynkuje trunki dworskie tak jak inni. — 5. Jan Jakubowski czyli Wojciech Komorowski, młynarz, ma mieszkanie, ogród i kawałek roli przy domu, płaci czynszu 300 złotp. rocznie, mele dworowi bezpłatnie i bez miarki, uskutecznia reparacye pomniejsze około wiatraka a wszelkie w olejni która jest w Sulmowie. — 6. Bogumił Biernacki borowy, bierze zasług złotp. 108, ordynaryą żyta wierteli 10, przenicy wiertel jeden, jęczmienia tatarki i grochu po dwa wiertele, piwa beczek 4, soli garncy 3, oleju kwart 5, krow trzyma na oborze dworskiej dwie, ogrodu ma zagonów 8.
Zabudowania w Dobrach tych a mianowicie w Sulmowie Dwór, Officyna, Gorzelnia: Browar, Owczarnia, Spichrz, kilka chałup na wsi, karczma, owczarnia w Sokołowie, owczarnia w Sulmowku oraz na Zimniku karczma są murowane, inne zaś budynki są z drzewa postawione, niektóre grożą upadkiem, niektóre zupełnie przestawione być muszą, a wszystkie wymagają znacznych napraw.
Akt zajęcia wyż z daty powołany, w jednej kopii Piotrowi Koc jako Wojtowi Gminy Sulmowa, drugiej Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Wartskiego, obydwom w dniu 19/31 Grudnia 1840 roku wręczony i przez tychże oryginał zajęcia zawidymowany, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do ksiąg wieczystych Dóbr Sulmowa, Sokołowa i Sulmowka pod dniem (24 Grudnia) 5 Stycznia 1841 roku podany, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu (28 Grudnia 1840) 9 Stycznia l841 r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedarz Dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń, którą prowadzi Jan Nawrocki Patron Trybunału tegoż ze strony wyrabiających przedarż ustanowiony Obrońca. Zbiór objaśnień i warunki licytacyi i przedarży Dóbr tych w Biórze Pisarza Try­bunału i u rzeczonego Jana Nawrockiego każdy z Jnteressentów przejrzeć może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedarży Dóbr tych na Audyencyi publicznej Trybunału tutejszego w Kaliszu w dniu (19 Lutego) 3 Marca 1841 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 30 Grudnia 1840 (11 Stycznia 1841) roku.
Franciszek Salezy Wołowski.  

czwartek, 13 lutego 2020

Stefanowszczyzna

Stefanowszczyzna, dawniej część wsi Grabiszew w obecnej gminie Wartkowice.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 10

Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Gubernij Kaliskiey.
Podaie do publiczney wiadomości iż dobra ziemskie Kiki części Litt. A. B. C. D. składaiące się z folwarku i wsi zarobney tegoż nazwiska hollendrów Grabiszów — połowy huby Gawłoszczyzna i huby Stefanowszczyzna zwane, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Po­wiecie Wartskim Obwodzie i Gubernii Kaliskiey położone, Jana Ko­walskiego z własnych funduszów utrzymuiącego się dziedziczne. — Obeymuiące rozległości ogółem około 20 hub 19 morgów 140 kwpręt. miary Chełmińskiey, których gatunek ziemi należy do klassy 2, 3, 4 i 5. Aktem tradycyi nieruchomości przez Wincentego Gustowskiego Ko­mornika przy Trybunale tuteyszym na Gruncie tychże dóbr w dniu 11/23 Sierpnia 1838 roku sporządzonym na rzecz Sukcessorów po Piotrze Garczyńskim pozostałych mianowicie: a) Jgnacego Garczyńkiego Pisarza Trybunału Cywilnego Gubernii Augustowskiey w mieście Su­wałkach. b) Juliana Garczyńskiego dzierżawcy dóbr Kiki w Kikach, oraz iako głównego Opiekuna nieletnich Sukcessorów po niegdy Fran­ciszce z Garczyńskich i Macieiu Dryackim Sekretarzu Policyi miasta Łęczycy pozostałych to iest Józefa syna i Emilii córki Dryackich w Ki­kach mieszkaiących. Za mieszkanie prawne do tego interesstu u Karo­la Emiliana Bille Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu obrane maiących, któren to Patron w popieraniu subhastacyi tychże dóbr ustanowionym iest Obrońcą, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcyą summy 12038 złp. z procentem 5 od 100 od dnia 24 Stycznia 1834 roku liczyć się winnym i kosztów zasą­dzonych w ilości złp. 105 zaięte zostały. Akt zaięcia wyż z daty po­ wołany w iedney kopii dla Jana Kowalskiego iako właściciela i resp. dłużnika, w drugiey, dla Walerego Śliwińskiego iako ustanowionego dozorcy, w trzeciey dla Antoniego Radolińskiego iako Wóyta gminy dóbr Kiki, w czwartey Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Wartskiego, w dniach 11/23 Sierpnia i 1/13 Październi­ka 1838 roku wręczony i zostawiony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiey Gubernij Kaliskiey do księgi właściwey pod dniem 16/28 Lutego r. b. podany, a do księgi zaregestrowań Trybunału tuteyszego w dniu 18 Lutego (2 Marca) r. b. wpisany i zaregestrowany został.
W dobrach tych iest włościan pańszczyznę robiących, a) półrolników pięciu b) zagrodników trzech i c)komorników siedmiu których pańszczyzna i powinności w Akcie zaięcia są wyszczególnione, in­wentarze gruntowe są koni dwa i wołów dwa.
Czynszownicy stali w dobrach tych są następni: 1. Antoni Gawłowski. 2. Józef Śliwiński. 3. Wojciech Beskowski. 4. Franciszek Beskowski. 5. Bogusław Sznayder. 6. Krysztof Strych. 7. Bogusław Krauze. 8. Woyciech Mikołaiewski. 9. Fryde­ryk Krunbaim. 10. Jan Dombrys. 11. Jan Wdowiak. 12. Bo­gusław Słomka. 13. Jan Oyrzanowski. Od których czynsze wynoszą rocznie złp. 525 gr. 19. szynkarze szynkuią dworskie trunki za 21 grosz. Podatki z tych dóbr do Kassy Obwodu Kaliskiego opłacaiące się, wynoszą rocznie złp. 738 gr. 19 a dziesięciny złp. 6. Dobra te zostaią w dzierzawney possessyi Juliana Garczyńskiego współ extrahenta exekucyi aż do Sgo Jana 1839 roku z których płaci roczney dzie­rżawy złp. 2408.
Sprzedaż tychże dóbr odbywać się będzie na Audyencyi publiczney Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiey w Kaliszu w mieyscu zwykłych posiedzeń. Warunki zaś licytacyi i przedaży każden z Jnteressentów w Biórze Pisarza Trybunału i u popieraiącego sprzedaż Karola Bille Patrona przeyrzeć sobie może. Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na Audyencyi Trybunału Cywilnego tuteyszego w dniu 4/16 Kwiet 1839 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz dnia 18 Lutego (2 Marca) 1839 r.
Franciszek Salezy Wołowski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 33

Pisarz Trybunału Cywilnego 1ej Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Zawiadamia, iż Dobra Ziemskie Kiki część litera A. B. C. D. składające się z folwarku i wsi zarobnej tegoż nazwiska, — hollendrów Grabiszów,— połowy huby Gawłowszyzna i huby Stefanowszczyzna zwane, w Okręgu Wartskim Powiecie i Gubernii Kaliskiej położone, — Jana Kowalskiego z własnych funduszów utrzymującego się dziedziczne, w wsi Kiki mieszkającego, co do tytułu własności dóbr Kiki zamieszkanie prawne w dobrach Zygry Okręgu Szadkowskim Gubernii Kaliskiej obrane mającego; — obejmujące rozległości ogółem około 20 hub 19 morg 140 prętów kwadratowych miary Chełmińskiej, których gatunek ziemi należy do klassy IIgiej, IIIciej, IVtej i Vtej. — Aktem tradycyi przez Wincen­tego Gustowskiego Komornika Sądowego w dniu 11/23 Sierpnia 1838 ro­ ku sporządzonym, na rzecz Sukcessorów po Piotrze Garczyńskim pozo­stałych mianowicie:
a. Jgnacego Garczyńskiego Pisarza Trybunału Gubernii Augustow­skiej, czyli na teraz Sukces. tego i Pauliny Garczyńskiej po niegdy Jgnacym Garczyńskim pozostałej wdowy jako matki i naturalnej opiekunki małoletnich Joanny, Kazimierza, Władysława i Wandy z nim spłodzonych dzieci z własnych funduszów utrzymujących się w Ziemnowodach Okręgu Stanisławowskim mieszkających. b. Juliana Garczyńskiego z wła­snych funduszów utrzymującego się w Domaniewie Okręgu Zgierskim Gubernii Mazowieckiej mieszkającego, w imieniu własnem oraz jako opiekuna nieletnich Józefa i Emilii Dryackich po niegdy Franciszce z Garczyńskich i Macieju małżonkach Dryackich pozostałych dzieci działające­go, — zamieszkanie co do tego interessu u Karóla Bille Patrona w Kali­szu obrane mających, któren to Patron w popieraniu subhastacyi tychże dóbr ustanowiony jest Obrońcą — na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcyą summy 12,038 złopol. czyli rubli srebrnych 1805 kopiejek 70 z procentem 5/100 od dnia 24 Stycznia 1834 roku liczyć się winnym zajęte zostały.
Akt zajęcia powyż z daty powołany w jednej kopii dla Jana Kowalskiego jako właściciela i resp: dłużnika — w drugiej dla Walerego Śliwińskiego jako ustanowionego dozorcy— w trzeciej dla Antoniego Radolińskiego jako Wójta gminy dóbr Kiki, i w czwartej Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Wartkiego w dniach 11/23 Sierpnia i 1/13 Października 1838 roku wręczony i zostawiony — następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi dóbr Kik pod dniem 16/28 Lutego 1839 roku podany, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 18 Lutego (2 Marca) tegoż roku 1839 wpisany i zaregestrowany został, — poczem formalności aż do terminu temczasowego przysądzenia uskutecznione zostały, lecz dla zaszłych sporów z powodu opuszczonego zamieszkania Jana Kowalskiego w obwieszczeniu, Wyrokiem Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej z daty 21 Czerwca (3 Lipca) 1839 roku zapadłym, następnie wyrokiem Sądu Appelacyjnego Królestwa Polskiego pod dniem 25 i 26 Stycznia (6 i 7 Lutego) 1843 roku ferowanym, toż obwieszczenie unieważnione zostało— postępując zaś w ślad Artykułu 732 Kodexu Postępowania Sądowego wydaje się niniejszym powtórne obwieszczenie.
W dobrach tych jest włościan pańszczyznę robiących:
a. Półrolników pięciu.— b. Zagrodników trzech.— i c. Komorników siedmiu, których pańszczyzna i powinności w akcie zajęcia są wyszczególnione.
Inwentarze gruntowe są: koni dwa i wołów dwa.
Czynszownicy stali w dobrach są następni: 1. Antoni Gawłowski— 2. Józef Śliwiński — 3. Wojciech Beskowski— 4. Franciszek Beskowski— 5. Bogusław Sznejder— 6. Krysztof Strych — 7. Bogusław Krauze — 8. Wojciech Mikołajewski — 9. Frydrych Krumbaim— 10. Jan Dombrys— 11. Jan Wdowiak — 12. Bogu­ sław Słomka — 13. Jan Ojrzanowski. — Od których czynsze wynoszą rocznie złotych polskich 525 groszy 19.
Szynkarze szynkują dworskie trunki, za 21 grosz.
Wieś pomieniona znajdowała się w dzierżawnej possessyi do dnia 12 (24) Czerwca 1839 roku Juliana Garczyńskiego z której opłacał czynszu rocznie po złotpol. 2408 czyli rubli srebrem 361 kopiejek 20; na teraz jest w posiadaniu Jana Kowalskiego dziedzica.
Sprzedaż tychże dóbr odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych
posiedzeń.
Warunki zaś licytacyi i przedaży każdy z interessentów w Biórze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Bille Patrona przejrzeć sobie może. — Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzedaży na Audyencyi Trybunału Cywilnego tutejszego w dniu 31 Sierpnia (12 Września) 1843. roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz, dnia 19/31 Lipca 1843go roku. F. S. Wołowski P. Tr.

Gawłoszczyzna

Gawłoszczyzna, dawniej część wsi Grabiszew w obecnej gminie Wartkowice.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 10

Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Gubernij Kaliskiey.
Podaie do publiczney wiadomości iż dobra ziemskie Kiki części Litt. A. B. C. D. składaiące się z folwarku i wsi zarobney tegoż nazwiska hollendrów Grabiszów — połowy huby Gawłoszczyzna i huby Stefanowszczyzna zwane, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Po­wiecie Wartskim Obwodzie i Gubernii Kaliskiey położone, Jana Ko­walskiego z własnych funduszów utrzymuiącego się dziedziczne. — Obeymuiące rozległości ogółem około 20 hub 19 morgów 140 kwpręt. miary Chełmińskiey, których gatunek ziemi należy do klassy 2, 3, 4 i 5. Aktem tradycyi nieruchomości przez Wincentego Gustowskiego Ko­mornika przy Trybunale tuteyszym na Gruncie tychże dóbr w dniu 11/23 Sierpnia 1838 roku sporządzonym na rzecz Sukcessorów po Piotrze Garczyńskim pozostałych mianowicie: a) Jgnacego Garczyńkiego Pisarza Trybunału Cywilnego Gubernii Augustowskiey w mieście Su­wałkach. b) Juliana Garczyńskiego dzierżawcy dóbr Kiki w Kikach, oraz iako głównego Opiekuna nieletnich Sukcessorów po niegdy Fran­ciszce z Garczyńskich i Macieiu Dryackim Sekretarzu Policyi miasta Łęczycy pozostałych to iest Józefa syna i Emilii córki Dryackich w Ki­kach mieszkaiących. Za mieszkanie prawne do tego interesstu u Karo­la Emiliana Bille Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu obrane maiących, któren to Patron w popieraniu subhastacyi tychże dóbr ustanowionym iest Obrońcą, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcyą summy 12038 złp. z procentem 5 od 100 od dnia 24 Stycznia 1834 roku liczyć się winnym i kosztów zasą­dzonych w ilości złp. 105 zaięte zostały. Akt zaięcia wyż z daty po­ wołany w iedney kopii dla Jana Kowalskiego iako właściciela i resp. dłużnika, w drugiey, dla Walerego Śliwińskiego iako ustanowionego dozorcy, w trzeciey dla Antoniego Radolińskiego iako Wóyta gminy dóbr Kiki, w czwartey Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Wartskiego, w dniach 11/23 Sierpnia i 1/13 Październi­ka 1838 roku wręczony i zostawiony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiey Gubernij Kaliskiey do księgi właściwey pod dniem 16/28 Lutego r. b. podany, a do księgi zaregestrowań Trybunału tuteyszego w dniu 18 Lutego (2 Marca) r. b. wpisany i zaregestrowany został.
W dobrach tych iest włościan pańszczyznę robiących, a) półrolników pięciu b) zagrodników trzech i c)komorników siedmiu których pańszczyzna i powinności w Akcie zaięcia są wyszczególnione, in­wentarze gruntowe są koni dwa i wołów dwa.
Czynszownicy stali w dobrach tych są następni: 1. Antoni Gawłowski. 2. Józef Śliwiński. 3. Wojciech Beskowski. 4. Franciszek Beskowski. 5. Bogusław Sznayder. 6. Krysztof Strych. 7. Bogusław Krauze. 8. Woyciech Mikołaiewski. 9. Fryde­ryk Krunbaim. 10. Jan Dombrys. 11. Jan Wdowiak. 12. Bo­gusław Słomka. 13. Jan Oyrzanowski. Od których czynsze wynoszą rocznie złp. 525 gr. 19. szynkarze szynkuią dworskie trunki za 21 grosz. Podatki z tych dóbr do Kassy Obwodu Kaliskiego opłacaiące się, wynoszą rocznie złp. 738 gr. 19 a dziesięciny złp. 6. Dobra te zostaią w dzierzawney possessyi Juliana Garczyńskiego współ extrahenta exekucyi aż do Sgo Jana 1839 roku z których płaci roczney dzie­rżawy złp. 2408.
Sprzedaż tychże dóbr odbywać się będzie na Audyencyi publiczney Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiey w Kaliszu w mieyscu zwykłych posiedzeń. Warunki zaś licytacyi i przedaży każden z Jnteressentów w Biórze Pisarza Trybunału i u popieraiącego sprzedaż Karola Bille Patrona przeyrzeć sobie może. Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na Audyencyi Trybunału Cywilnego tuteyszego w dniu 4/16 Kwiet 1839 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz dnia 18 Lutego (2 Marca) 1839 r.
Franciszek Salezy Wołowski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 33

Pisarz Trybunału Cywilnego 1ej Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Zawiadamia, iż Dobra Ziemskie Kiki część litera A. B. C. D. składające się z folwarku i wsi zarobnej tegoż nazwiska, — hollendrów Grabiszów,— połowy huby Gawłowszyzna i huby Stefanowszczyzna zwane, w Okręgu Wartskim Powiecie i Gubernii Kaliskiej położone, — Jana Kowalskiego z własnych funduszów utrzymującego się dziedziczne, w wsi Kiki mieszkającego, co do tytułu własności dóbr Kiki zamieszkanie prawne w dobrach Zygry Okręgu Szadkowskim Gubernii Kaliskiej obrane mającego; — obejmujące rozległości ogółem około 20 hub 19 morg 140 prętów kwadratowych miary Chełmińskiej, których gatunek ziemi należy do klassy IIgiej, IIIciej, IVtej i Vtej. — Aktem tradycyi przez Wincen­tego Gustowskiego Komornika Sądowego w dniu 11/23 Sierpnia 1838 ro­ ku sporządzonym, na rzecz Sukcessorów po Piotrze Garczyńskim pozo­stałych mianowicie:
a. Jgnacego Garczyńskiego Pisarza Trybunału Gubernii Augustow­skiej, czyli na teraz Sukces. tego i Pauliny Garczyńskiej po niegdy Jgnacym Garczyńskim pozostałej wdowy jako matki i naturalnej opiekunki małoletnich Joanny, Kazimierza, Władysława i Wandy z nim spłodzonych dzieci z własnych funduszów utrzymujących się w Ziemnowodach Okręgu Stanisławowskim mieszkających. b. Juliana Garczyńskiego z wła­snych funduszów utrzymującego się w Domaniewie Okręgu Zgierskim Gubernii Mazowieckiej mieszkającego, w imieniu własnem oraz jako opiekuna nieletnich Józefa i Emilii Dryackich po niegdy Franciszce z Garczyńskich i Macieju małżonkach Dryackich pozostałych dzieci działające­go, — zamieszkanie co do tego interessu u Karóla Bille Patrona w Kali­szu obrane mających, któren to Patron w popieraniu subhastacyi tychże dóbr ustanowiony jest Obrońcą — na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcyą summy 12,038 złopol. czyli rubli srebrnych 1805 kopiejek 70 z procentem 5/100 od dnia 24 Stycznia 1834 roku liczyć się winnym zajęte zostały.
Akt zajęcia powyż z daty powołany w jednej kopii dla Jana Kowalskiego jako właściciela i resp: dłużnika — w drugiej dla Walerego Śliwińskiego jako ustanowionego dozorcy— w trzeciej dla Antoniego Radolińskiego jako Wójta gminy dóbr Kiki, i w czwartej Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Wartkiego w dniach 11/23 Sierpnia i 1/13 Października 1838 roku wręczony i zostawiony — następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi dóbr Kik pod dniem 16/28 Lutego 1839 roku podany, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 18 Lutego (2 Marca) tegoż roku 1839 wpisany i zaregestrowany został, — poczem formalności aż do terminu temczasowego przysądzenia uskutecznione zostały, lecz dla zaszłych sporów z powodu opuszczonego zamieszkania Jana Kowalskiego w obwieszczeniu, Wyrokiem Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej z daty 21 Czerwca (3 Lipca) 1839 roku zapadłym, następnie wyrokiem Sądu Appelacyjnego Królestwa Polskiego pod dniem 25 i 26 Stycznia (6 i 7 Lutego) 1843 roku ferowanym, toż obwieszczenie unieważnione zostało— postępując zaś w ślad Artykułu 732 Kodexu Postępowania Sądowego wydaje się niniejszym powtórne obwieszczenie.
W dobrach tych jest włościan pańszczyznę robiących:
a. Półrolników pięciu.— b. Zagrodników trzech.— i c. Komorników siedmiu, których pańszczyzna i powinności w akcie zajęcia są wyszczególnione.
Inwentarze gruntowe są: koni dwa i wołów dwa.
Czynszownicy stali w dobrach są następni: 1. Antoni Gawłowski— 2. Józef Śliwiński — 3. Wojciech Beskowski— 4. Franciszek Beskowski— 5. Bogusław Sznejder— 6. Krysztof Strych — 7. Bogusław Krauze — 8. Wojciech Mikołajewski — 9. Frydrych Krumbaim— 10. Jan Dombrys— 11. Jan Wdowiak — 12. Bogu­ sław Słomka — 13. Jan Ojrzanowski. — Od których czynsze wynoszą rocznie złotych polskich 525 groszy 19.
Szynkarze szynkują dworskie trunki, za 21 grosz.
Wieś pomieniona znajdowała się w dzierżawnej possessyi do dnia 12 (24) Czerwca 1839 roku Juliana Garczyńskiego z której opłacał czynszu rocznie po złotpol. 2408 czyli rubli srebrem 361 kopiejek 20; na teraz jest w posiadaniu Jana Kowalskiego dziedzica.
Sprzedaż tychże dóbr odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych
posiedzeń.
Warunki zaś licytacyi i przedaży każdy z interessentów w Biórze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Bille Patrona przejrzeć sobie może. — Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzedaży na Audyencyi Trybunału Cywilnego tutejszego w dniu 31 Sierpnia (12 Września) 1843. roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz, dnia 19/31 Lipca 1843go roku. F. S. Wołowski P. Tr.

wtorek, 11 lutego 2020

Lesisko

Lesisko, dawniej pustkowie leżące prawdopodobnie w obecnej gminie Łask.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1840 nr 17

Zawiadomia publiczność iż dnia 1/13 Czerwca r. b. z rana o godzinie 10 przed Kaietanem Szczawińskim Reientem Powiatu Szadkowskiego wypuszczone zostaną przez publiczną licytacyą na trzech letnie wydzierzawienie poczynaiąc od 24 Czerwca r. b. dobra ziemskie Zalesie Brodzkiego z przyległościami Wolka Zebracka i pustkowie Lesisko w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej położone, cena dzierzawna tych dóbr niewiadoma, gdyż są w posiadaniu dłużnik Brodzkiego, o warunkach każdego czasu u Reienta Szczawińskiego dowiedzieć się można.
w Szadku dnia 27 Marca (5 Kwietnia) 1840 roku.
Jackowski Kom. Pow. Szadk.

poniedziałek, 10 lutego 2020

Pieczyska

Pieczyska, dawniej pustkowie leżące w dobrach Łyskornia, prawdopodobnie w obecnej gminie Biała.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 18

Dobra ziemskie Łyskornia z wsi i folwarku tegoż nazwiska, folwarku Poręby, oraz pustkowia Pieczyska składające się, w których jest kościół, wiatrak, karczma, obejmujące całej rozległości 66 włók 9 morg i 2 prkt. miary nowopolskiej, tudzież dobra Walichnowy lit: B w których także znajduje się kościół, kuźnia, karczma, obejmujące całej rozległości 22 włuk, 13 morg i 226 prkt. miary nowopolskiej, tak pierwsze jako i drugie w Okręgu Ostrzeszowskim Pcie Wieluńskim Gub: Kaliskiej położone, oddzielną hypotekę mające, dawniej Idziego Karsnickiego a teraz jego SSrów to jest: Jana Gwalberta Karsnickiego i Julii Orszuli 2ch imion z Karsnickich Józefa Stadnickiego małżonki dziedziczne, i na imię tychże w hypotece uregulowane; wskutek wyroku Trybunału Cywilnego Gub: Kaliskiej pomiędzy temiż SSrami na dniu 9 (21) Lipca 1842 r. zapadłego, Działy majątku spadkowego po Idzim Karsnickim pozostałego nakazującego, przedane będą przez publiczną licytacyą w drodze postępowania działowego przed W. Bogumiłem Skotnickim Assessorem Trybunału Cywilne­ go Gub: Kaliskiej jako do tej czynności delegowanym, w Kaliszu w miejscu posiedzeń tegoż Trybunału w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina odbyć się mającą.
Dobra rzeczone a mianowicie: Łyskornia pod dniem 19/31 Stycznia r. b. 1843 na złt. 170681 czyli rs. 25602 k. 15 zaś dobra Walichnowy lit. B pod dniem 30 Stycznia (11 Lutego) t. r. na złt. 80562 gr. 20 czyli rs. 12084 kop. 40 przez biegłych przysięgłych otaxowane są, i ta taxa wyrokiem Trybunału z dnia 27 Marca (8 Kwietnia r. b. zatwierdzoną została. Taxa ta i warunki przedaży u mnie jako przedaż popierającego Patrona i u Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu w każdym czasie przejrzane być mogą;— Przedaż tych dóbr nastąpi oddzielnie co do Łyskorni a oddzielnie co do Walichnów lit. B, odbywa się zaś na żądanie Jana Gwalberta Karsnickiego w dobrach Łyskornia zamieszkałego jako współ-właściciela tychże dóbr Łyskorni i Walichnow lit. B, od którego jestem ustanowiony Patronem pko nieletniej siostrze Julii Urszali z Karsnickich Józefa Stadnickiego właściciela dóbr Konary małżonce w tychże dobrach Gub: Kieleckiej wraz z mężem mieszkającej, zaś zamieszkanie prawne co do tego interesu u adwokata Mateusza Rubach jako ustanowionego przez siebie obrońcy obrane mającej.— Po ogłoszeniu w dniu 15/27 Kwietniu 1843 r. warunków licytacyi i przedaży, termin do tymczasowego przysądzenia na dzień 28 Maja (9 Czerwca) 1843 r. godzinę 3 z południa oznaczony został.
Kalisz, dnia 16/28 Kwietnia 1843 r. A. Mazurkiewicz Patron.

sobota, 8 lutego 2020

Wygoda

Słownik Geograficzny:  
Wygoda,  os., pow. łaski, gm. i par. Buczek.

Wygoda, dawniej osada karczemna leżąca w dobrach Buczek, prawdopodobnie na obszarze obecnej gminy Buczek.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 40

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Podaie do publicznej wiadomości, iż Dobra Buczek składaiace się z wsi Buczku Lgowa Kowalewa, Woli Buczkowskiej, Woli Bachorskiej Bachorzyna, Pustkowia Tarczowki Część Malini B., Karczmy Wygoda, i trzech Holędrów w Borach przy granicach w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej położone, z mocy Wyroku Trybunału Cywilnego byłego Województwa Kaliskiego w dniu 1 Marca 1820 roku między Kuratorami Depozytu przy tymże Trybunale Józefem Leśniowskim i Konstantym Kręskim, Sędziami tegoż Trybunału w Kaliszu mieszkaiącemi, z iednej, zaś Anastazym i Józefem braćmi Walewskiemi, współ dziedzicami Dóbr Buczku, z drugiej strony, o summę 3333 tal. 12 dgr. z procentem po 5 od sta od dnia 1 Lipca 1817 roku i z mocy drugiego Wyroku Trybunału Cywilnego byłego Woiewództwa Kaliskiego w dniu 3 Czerwca 1818 roku między Karolem Schede, Justic Kommissarzem, iako Kuratorem Massy Likwidacyinej niegdy Salomona Nathana, Agenta w Berlinie mieszkaiącego, z iednej, zaś temiż braćmi Walewskiemi i współdziedzicami rzeczonych Dóbr o summę 6000 tal. z procentem od roku 1806 licząc po 5 od sta, z drugiej strony zapadłych, i przyzwoicie doręczonych, wedle Protokułu Tradycyinego przez Stanisława Markowskiego, Komornika Trybunału Cywilnego by­ łego Województwa Kaliskiego na dniu 3 ciągle do incl. 15 Listopada 1820 roku na gruncie tychże Dóbr Buczek spisanego, iako aktem Swej Tradycyi zaięte. Tenże Akt Tradycyi w Kancellaryi Ziemiańskiej byłego Woiewództwa Kaliskiego Pisarzowi tejże Kancellaryi, Francisz­ kowi Salezemu Brodzkiemu dnia 29 Listopada r. t. z rana podany i zaregestrowany; w Księdze zaś zaregestrowań Kancellaryi Trybunału Cywilnego byłego Woiewództwa Kaliskiego w dniu 6 Grudnia r. t. o godzinie 10 z rana zaregestrowanym został. Dobra powyżej wyrażone są dziedziczne, Anastazego i Józefa braci Walewskich, zaięte na rzecz Depozytu Trybunału Cywilnego byłego Woiewództwa Kaliskiego i Karola Schede, iako Kuratora Massy Likwidacyinej Salomona Nathana, Agenta w Berlinie, za których Fortunat Rudowski i Jan Nepomocen Miczke, Patronowie tegoż Trybunału, w Kaliszu z Urzędu mieszkaią ci, stawali i prawnie działali.
Rozległość całej przestrzeni Dóbr Buczku z przyległościami oprócz boru, łącząc w to grunta Gromadzkie i Księże, tudzież kontrowersye, które czynią 44 morg. 120  prętów według rózmiaru przez Geometre Teodora Krzyckiego wynosi ogółem 7817 morgów 136 prętów bory i drogi zajmuią 4845 morgów 129  prętów czyli w ogóle 12663 morgów 85 prętów. Gatunek pola przyiąć można 1. 2. 3. i 4. klassy. Wysiew w całej maiętności iest podany 410 korcy miary Warszawskiej oziminy i w proporcyą tego wysiewa się iarzyne zboże, sprzęt siana iest 500 fur rocznie inwentarz gruntowy następuiący: w Buczku ogier, gniady 1, koń siwy 1; w Gorzelni 1 garniec rurowy 60 garcy trzymaiący, 4 zaciernice, w Browarze kocioł miedziany 40 garcy maiący. Propina­ cya oddzielnie wypuszczona Starozakonnemu Eksztein w Buczku. U włościan następuiąca załoga: zasiewu ozmiennego 18 korcy iarzynnego 18 korcy miary Warszawskiej, koni 4, wołów 10, wozów 6, pługów 6, kosów 8, wieprzów 8, radeł 6, siekier 4. Czynszu w gotowiznie wpływa 873 złtp. 12 gr. za składowe płacą 21 Zagrodników na teraz po 40 złtp. w summie 840 złtp. Propinacya czyni 3000 złtp. owczarz płaci 700 złtp. ogród włoski i sad czyni 500 złtp. ogółem więc goto­ wych dochodów w Buczku 6010 złtp. 12 gr. w naturze 122 1/2 kapłonów 44 iaj, 3 korce owsa sepu; oprócz tego Młynarz okupny obowiązany 100 korcy zboża bez miarki mleć. Pańszczyzna następuiąca: 62 dni ręcznie 12 dni zaprzęgiem w tydzień, 14 dni tłuki rocznie.
W Kowalewie załoga: 12 korcy zasiewu ozinminnego, tyleż iarzynnego, 4 konie, 8 wołów, 4 wozy, 4 pługi, 4 radła, 8 kossów, 8 sierpów, 4 siekiery. Czynsz w gotowiznie czyni 146 złtp. propinacya 300 złtp w ogóle 446 złtp. w naturze oddaią włościanie 45 kapłonów 24 iaj, 4 korce żyta, 4 owsa sepu; pańszczyzny robią 12 dni bydłem, 19 dni ręcznie w tydzień i 36 dni tłuki rocznie.
W Woli Buczkowskiej załoga: 39 korcy zasiewu ozminnego, tyleż iarzynnego. 12 koni, 24 wołów, 6 krów, 6 macior, trzody chlew­ nej, 6 wozów, 6 płógów, 6 radeł, 12 kossów, 12 sierpów, 6 siekier czynsz w gotowiznie 131 złtp. 24 gr. propinacya 600 złtp. w ogóle go­ towizny 731 złtp. 24 gr. w naturze oddaią włościanie 85 kapłonów, 90 iaj, 12 korcy żyta, 12 owsa sepu, pańszczyzny robią 30 dni bydłem, 19 ręcznie w tydzień i 39 dni tłuki rocznie.
W Wulce i Bachorzynie załoga: 42 korce, 24 garce ozminnego zasiewu, tyleż iarzynnego, 2 konie, 29 wołów, 1 krowa, 9 macior z trzody chlewnej, 10 wozów, 10 płógów, 9 radeł, 20 kossów, 20 sier­ pów, 8 sadów, 9 siekier, czynsz w gotowiznie czyni 88 złp. 15 gr, propinacya 600 złtp. ogółem 688 złtp. 15 gr, w naturze oddaią 72 1/2 kapło­ nów, 128 iaj, 9 korcy owsa sepu, pańszczyzna wynosi: 27 dni bydłem 17 ręcznie w tydzień i 25 dni tłuki rocznie.
W Buczku iest 6 półrolników, 21 zagrodników, 7 komorników, 7 czynszowników niestałych, 5 czynszowników okupnych, z których trzech Binkowski, Siubdzia i Jeleń tylko od iednego współ-dziedzica Anastazego Walewskiego prawa nabyli, na folwarku Lgowie iest ieden czynszownik i 2 komorników.
W Kowalewie 4 półrolników, 4 zagrodników, i 5 komorników.
W Woli Buczkowskiej 6 kmieci, 5 zagrodników, 4 komorników, 1 czynszownik, który po wybudowaniu huby 18 złtp. czynszu opłacać winien.
W Bachorzynie i Wulce 8 półrolników, 2 zagrodnikow, 8 komorników i majstrów.
W Malini B. 1 półrolnik, w Turczewce 1 zagrodnik i 1 komornik.
Nadmienia się, że dawniej więcej było Gospodarzy w tychże dobrach, którym Anastazy Walewski, współdziedzic, poodbierał załogę dworską i takową na swój użytek sprzedał, tudzież Possessor, Mateusz Szulimierski, od Macieia Siubdzin odebrał za dworską załogę 20 dukatów role włościańskie po zeszłych Gospodarzach częścią dwór obsiewa, częścią zagrodnicy za opłatą składowego. W całych dobrach kmieci, półrolnicy i zagrodnicy oznaczoną robotę bydelną odprawiać winni bydłem lub ręcznie, iak dwór nakaże, za każdy dzień bydelny dwa ręczne; oprócz tego wszyscy kolejno w miarę potrzeby co Niedziela na targ z dworskiemi produktami ieżdzić, tudzież utrzymywać dworowi Stróża i trzodnice i inne darmochy zwyczajne uzupełniać obowiązani. W Dobrach Buczku w chwili zaięcia ich zamieszkiwali mianowicie w Buczku Anastazy Walewski, współ-dziedzic, i Mateusz Sulimierski, Possessor; w Kowalewie Józet Walewski, współ dziedzic; w Wo­ li Buczkowskiej Łagiewski, Possessor, w Wulce Alexy Ligowski Possessor.
Dobra Buczek są obfite w materyały do budowli, niemniej w tychże dobrach daią się widzieć żyły rudy żelaznej. Przy zarządzeniu ekonomicznem tak wysiew iako też sprzęt siana mogą znacznie bydź powiększone tudzież znaczna intrata z rybołóstwa zaprowadzona. Dobra Buczek składaią na teraz dwie gminy Buczkowską i Kowalewską położone w parafii Buczkowskiej Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kali­skiej iak się wyżej powiedziało, odległe od miast Łasku 1 mila, Sieradza 4 mile, od Szadku 3 mile, Piotrkowa 6 mil i Kalisza 10 mil. Stan powierzchowny tak zabudowań dworskich iak i wiejskich ogółem przyiąć można w średnim stanie, które w szczególności w protokule zaaresztowania opisane zostały. Zaaresztowania nieruchomości powyżej z dat wymienionego, iedna kopia Józefowi Walewskiemu, ustanowionemu Administratorowi, druga temuż samemu iako Wójtowi gminy Kowalewa, trzecia Anastaze­ mu Walewskiemu Wójtowi Gminy Buczek, 4 Pisarzowi Sądu Pokoiu Pow. Szadkow. Franciszkowi Hałaczkiewiczowi, 5 Poborcy Kassy Obwod. Sieradzkiej, Nowomiejskiemu, w dniach 15 i 16 Listopada 1820 r. zostawione, iak widymacye na oryginale udowodniaią. Sprzedaż więc pomnienionych dóbr z przyległościami przez publi­ czną licytacyą w Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej nastąpi. Kto chce widzieć sam oryginał zaaresztowania lub Tabellę prestacyiną, może takowe u Fortunata Rudowskiego i Jana Miczke, Patronów popieraiących, przejrzeć. — Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyinych w dniu 20 Sty­ cznia 1821 r. na Audyencyi publicznej rzeczonego Trybunału drugie dnia 3 Lutego a trzecie dnia 17 Lutego 1821 r. odbyło się przy których popieraiący subhastacyą podali za te dobra summę 19100 tal. po czem ter­ min do temczasowego dóbr tych przysądzenia na dzień 16 Kwietnia t. r. 1821 godzinę 10 z rana na Audyencyi tegoż Trybunału oznaczono, w któ­ rym to terminie dobra wspomnione, Felixowi Więckowskiemu Patronowi Trybunału Kaliskiego za summę 20000 tal. przysądzone i termin do osta­ tecznego przysądzenia na dzień 28 Maia 1821 r. godzinę 10 z rana wy­ znaczono. Z powodu iednak sporów wszczętych przez starozakonnego Zachariasza Flasz a wyrokami Trybunału Kaliskiego z dnia 4 i 16 Kwietnia 1821 r. oddalonych, tudzież założonej od tych wyroków przez Flasza appellacyi, wspomniony Trybunał wyrokiem swym z dnia 28 Maia 1821 r. termin ostatecznego przysądzenia dóbr Buczku w tymże dniu odbydź się miany aż do rozsądzenia tejże appellacyi odroczył. Petronella z Przeradzkich 1mo voto Ligowska i Leon małżonkowie Urbanowscy zastawni posiadacze wsi Wolki Bachorskiej tamże w Powiecie Szadkowskim zamieszkali a zamieszkanie prawne u Karola Emiliana Bille Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkaiącego obrane maiący, stawszy się w części właściciela­ mi summy 3333 tal. 12 gr. czyli 26000 złp. z Procentem przez depozyt Trybunału Kaliskiego poszukiwanej i działaiąc zarazem iako opiekunowie w imieniu nieletniej Józefy i innych 5ciu imion Ligowskiej na własność której przeszła summa 6000 fal. czyli 36000 złp. poprzednio przez Karola Schede Justitz Kommissarza iako Kuratora massy likwidacyinej niegdy Salomo­ na Nathana, exekwowanej w dalszem poparciu subhastacyi na rzecz powyższych extrahentów rozpoczętej, a teraz po zgonie Anastazego i Józefa Walewskich kontynuowanej przeciwko sukcessorom Józefa Walewskiego z imion nazwisk i mieszkań niewiadomym, 2. Maryannie z Walewskich Rakowskiej wdowie czyli iej praw nabywczyni Karolinie z Miniszewskich Alexandra Urbanowskiego małżonce a raczej obojgu małżonkom Urbanowskim z własnych funduszów utrzymuiącym się w wsi Ostrowie Powiecie Szadkowskim mieszkaiącym, i 3. Katarzynie z Walewskich Niemierzycowej wdowie z mieszkania i zamieszkania niewiadomej iako teraźniejszym dziedzicom dóbr Buczku uzyskawszy wyrok Sądu Appellacyinego Królestwa Polskiego z dn. 5/17 Maia 1839 roku odrzucaiący wyżej rzeczoną appellacyą Zacharyasza Flasz, na zasadzie takowego wyroku przez wspomnionego Patrona Karola Emiliana Bille który do dalszego popierania subhastacyi przez nich za Obrońcę został ustanowiony, uczynili do Trybunału Kaliskiego wniosek llacyiny o wyznaczenie, terminu do ostatecznego przysądzenia, któren też rezolutem tegoż Trybunału z dnia 14/26 Września 1839 roku na dzień 16/28 Listopada t. r. 1839 godzinę 10 z rana na Audyencyą Trybunału tutejszego wyznaczony został i w terminie tym ostateczne przysądzenie dóbr wyżej rzeczonych nastąpi.
w Kaliszu dnia 18/30 Września 1839 roku.
Franciszek Salezy Wołowski.

środa, 5 lutego 2020

Skąpszczyzna

Skąpszczyzna, dawniej część wsi Kostrzewic leżąca w obecnej gminie Błaszki.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 46

Pisarz Trybunału Cywilnego Iey Jnstancyi Gubernji Kaliskiej.
Podaie do wiadomości iż Dobra Ziemskie Jadamki składaiące się z folwarku i wsi Zarobnej Jadamki, Gościńca Chrosty czyli Felin niemniej z dwóch części wsi Kostrzewic Poroszczyzna i Skąpszczyzna zwanych z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie Wartskim Obwo­dzie i Gubernii Kaliskiej, Gminie Jadamki położone, Malwiny z Rokos­sowskich Józefa Busse zwłasnych funduszów utrzymuiącego się Małżonki w wsi Kaspralach w Wielkiem Księstwie Poznańskim wraz z swym Mę­żem mieszkaiącej, zaś zamieszkanie prawne w wsi Słomkowie Powiecie Brzeskim Gubernii Mazowieckiej obrane maiących dziedziczne, Aktem zaięcia przez Józefa Medyńskiego Komornika przy Sądzie Pokoju Powiatu Wartskiego na gruncie tychże Dóbr pod dniem 14/26 Października 1839 roku zdziałanym na rzecz Antoniny z Migdalskich, Franciszka Wiśniew­skiego Burmistrza Miasta Pabianic małżonki w asystencyi i za upoważnieniem tegoż Męża swego czyniącej, w Mieście Pabianicach Powiecie Szad­kowskim Gubernii Kaliskiej wraz z swym Mężem mieszkaiącej, zamieszkanie zaś prawne do tego interesu u Pawła Walentowicza Patrona Try­ bunału Kaliskiego w Kaliszu zamieszkałego obrane maiącej, za którą ten­ że Patron stawa i Subhastacyą popiera na sprzedarz publiczną wdrodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcyą summy 6119 złp. z pro­centem zaięte zostały, zajmuiące w sobie rozległości uważaiąc sposobem przybliżonym w szczególności.
A. Wieś Jadamki.
1. w Placach pod zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi z pod­ wórzami ogrodami około morgów 9 pk. 150.
2. w Gróntach ornych klassy I. i II. około morgów 270.
3. w Łąkach około morgów 15.
4.w Sadzawkach około pk. 150
5.w Drogach rowach i miedzach około morgów 12.
6. Pastwisko wspólne z Dobrami Maciszewicę około morgów 120.
7. Plac pod zabudowaniami karczmy Felin z
ogródkiem i małą łączką około mórg. 150.
B. Grunta dwóch części Kostrzewic Poroszczyzna i Skąpszczyzna zwanych składaiące się z 12 Działków w territorium wsi Kostrzewic leżące pomiędzy grontami Kostrzewic i Smaszkowa położone, klassy I i II wynoszące około mórg. 30.
Razem mórg. 457 pk. 150.
Czyli około 15 włok 7 morg i 150 pk. miary Nowopolskiej.
Włościan Pańszczyznę robiących iest komorników 10 którzy robią pańszczyzny po dni 3 na tydzień za co bierą ze dworu Kopczyznę.
Dobra te zostaią wsześcioletniej dzierżawnej possessyi Kazimierza Kozuchowskiego poczynaiąc od Sgo Jana Chrzciciela 1839 roku z których płaci rocznej dzierżawy po złp. 3000 i prócz tego opłaca podatki Skarbowe.
w Dobrach tych żadnego inwentarza i porządków gospodarczych gruntowych nie masz.
Akt zaięcia wyż z daty powołany w dwóch Kopiach Kazimierzowi Kozuchowskiemu iako ustanowionemu dozorcy i iako sprawuiącemu obo­ wiązki Wójta Gminy Jadamek i w trzeciej kopii dla Walentego Ulatowskiego Pisarza Sądu Pokoiu Powiatu Wartskiego na ręce Felicyana Mandzelewskiego Podpisarza tegoż Sądu w dniu 14/26 Października 1839 r. wręczony i zostawiony następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi wieczystej dóbr Jadamki pod dniem 22 Października (3 Listopada) 1839 roku podany a do księgi zaregestrowań Trybunału tutej­szego w dniu 27 Października (8 Listopada) t. r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedarz dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi Publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej, w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń, do czego zbiór obiaśnień i warunki licytacyi i Przedarzy w Biórze Pisarza Trybunału i u Patrona popieraiącego przedarz Pawła Wa­lentowicza każden z Jnteressentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedarzy Dóbr tych na Audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 7/19 Grudnia 1839 roku o go­dzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 27 Października (8 Listopada) 1839 roku.
Franciszek Salezy Wołowski, Pisarz Tryb.

Poroszczyzna

Poroszczyzna, dawniej część wsi Kostrzewic leżąca w obecnej gminie Błaszki.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 46

Pisarz Trybunału Cywilnego Iey Jnstancyi Gubernji Kaliskiej.
Podaie do wiadomości iż Dobra Ziemskie Jadamki składaiące się z folwarku i wsi Zarobnej Jadamki, Gościńca Chrosty czyli Felin niemniej z dwóch części wsi Kostrzewic Poroszczyzna i Skąpszczyzna zwanych z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie Wartskim Obwo­dzie i Gubernii Kaliskiej, Gminie Jadamki położone, Malwiny z Rokos­sowskich Józefa Busse zwłasnych funduszów utrzymuiącego się Małżonki w wsi Kaspralach w Wielkiem Księstwie Poznańskim wraz z swym Mę­żem mieszkaiącej, zaś zamieszkanie prawne w wsi Słomkowie Powiecie Brzeskim Gubernii Mazowieckiej obrane maiących dziedziczne, Aktem zaięcia przez Józefa Medyńskiego Komornika przy Sądzie Pokoju Powiatu Wartskiego na gruncie tychże Dóbr pod dniem 14/26 Października 1839 roku zdziałanym na rzecz Antoniny z Migdalskich, Franciszka Wiśniew­skiego Burmistrza Miasta Pabianic małżonki w asystencyi i za upoważnieniem tegoż Męża swego czyniącej, w Mieście Pabianicach Powiecie Szad­kowskim Gubernii Kaliskiej wraz z swym Mężem mieszkaiącej, zamieszkanie zaś prawne do tego interesu u Pawła Walentowicza Patrona Try­ bunału Kaliskiego w Kaliszu zamieszkałego obrane maiącej, za którą ten­ że Patron stawa i Subhastacyą popiera na sprzedarz publiczną wdrodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcyą summy 6119 złp. z pro­centem zaięte zostały, zajmuiące w sobie rozległości uważaiąc sposobem przybliżonym w szczególności.
A. Wieś Jadamki.
1. w Placach pod zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi z pod­ wórzami ogrodami około morgów 9 pk. 150.
2. w Gróntach ornych klassy I. i II. około morgów 270.
3. w Łąkach około morgów 15.
4.w Sadzawkach około pk. 150
5.w Drogach rowach i miedzach około morgów 12.
6. Pastwisko wspólne z Dobrami Maciszewicę około morgów 120.
7. Plac pod zabudowaniami karczmy Felin z
ogródkiem i małą łączką około mórg. 150.
B. Grunta dwóch części Kostrzewic Poroszczyzna i Skąpszczyzna zwanych składaiące się z 12 Działków w territorium wsi Kostrzewic leżące pomiędzy grontami Kostrzewic i Smaszkowa położone, klassy I i II wynoszące około mórg. 30.
Razem mórg. 457 pk. 150.
Czyli około 15 włok 7 morg i 150 pk. miary Nowopolskiej.
Włościan Pańszczyznę robiących iest komorników 10 którzy robią pańszczyzny po dni 3 na tydzień za co bierą ze dworu Kopczyznę.
Dobra te zostaią wsześcioletniej dzierżawnej possessyi Kazimierza Kozuchowskiego poczynaiąc od Sgo Jana Chrzciciela 1839 roku z których płaci rocznej dzierżawy po złp. 3000 i prócz tego opłaca podatki Skarbowe.
w Dobrach tych żadnego inwentarza i porządków gospodarczych gruntowych nie masz.
Akt zaięcia wyż z daty powołany w dwóch Kopiach Kazimierzowi Kozuchowskiemu iako ustanowionemu dozorcy i iako sprawuiącemu obo­ wiązki Wójta Gminy Jadamek i w trzeciej kopii dla Walentego Ulatowskiego Pisarza Sądu Pokoiu Powiatu Wartskiego na ręce Felicyana Mandzelewskiego Podpisarza tegoż Sądu w dniu 14/26 Października 1839 r. wręczony i zostawiony następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi wieczystej dóbr Jadamki pod dniem 22 Października (3 Listopada) 1839 roku podany a do księgi zaregestrowań Trybunału tutej­ szego w dniu 27 Października (8 Listopada) t. r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedarz dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi Publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej, w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń, do czego zbiór obiaśnień i warunki licytacyi i Przedarzy w Biórze Pisarza Trybunału i u Patrona popieraiącego przedarz Pawła Wa­lentowicza każden z Jnteressentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedarzy Dóbr tych na Audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 7/19 Grudnia 1839 roku o go­ dzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 27 Października (8 Listopada) 1839 roku.
Franciszek Salezy Wołowski, Pisarz Tryb.

wtorek, 4 lutego 2020

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej (1837-1844)


Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej, czasopismo wydawane w Kaliszu w latach 1837-1844. Zamieszczano w nim głównie informacje urzędowe.
W dzienniku znalazłem informacje o następujących miejscowościach:

1839-Bachorzyn (40), Bałdrzychów (13), Bałucz (16), Barczew (9), Bartochów (42), Baszków (42), Bieniek (Binek 4), Biesiec (17), Bogucice (7), Borzewisko (gm. Poddębice 25), Borzysko (Anielów gm. Zapolice 1), Branica (1), Broników (6), Brończyn (12, 28), Broszki (17), Buczek (gm. Buczek 40), Buczek (gm. Wróblew 4), Burdynówka (17), Burzenin (35), Chabierów (19), Charłupia Wielka (4), Chrusty (gm. Błaszki 46), Cielce (4), Cienia Wielka (30), Czołczyn (25), Dąbrowa Miętka (17), Dąbrówka Szadkowska (26), Dębina (gm. Zadzim 7), Drzązna (4), Dziebędów (37), Dzigorzew (22), Felin (Felinka 46), Filipole (17), Fituch (4), Gawłoszczyzna (10), Gawory (1), Gęsówka (4), Grabiszew (10), Grabówie (19), Grobelna (Grobelne 4), Grzymaczew (28), Holendry Sobiesęckie vel Marcinkowskie (Stok Nowy 20), Hutniki (17), Inczew (12), Izabela (gm. Wróblew 4), Jadamki (Adamki 46), Jarząb (gm. Wierzchlas 6), Józefów (gm. Błaszki 30), Józefów vel Jedynakowskie (4), Kalinowa (gm. Błaszki 40), Kiki (gm. Wartkowice 10), Klonowa (19), Kobierzycko (30), Kochlew (6), Konstantynów (gm. Poddębice 25), Kopiec (Kopce 12), Kostrzewice (46), Kowalew (40), Kozuby Nowe (17), Królewska Grobla (25), Krzakowizna (4), Krzeczów (6), Leliwa (19), Leśnik (25), Lgów (40), Ligota (gm. Widawa 5), Lipnica (2), Lipniczka (2), Ludwików (Ludwinka gm. Wróblew 12), Lutomiersk (4), Lututów (19, 30), Łeszczyn (17), Malenia (40), Marzynek (6), Michalszczyzna (4), Mokre (gm. Siemkowice 6), Mroczki Małe (10), Myja (4), Nacesławice (10), Osicowa (10), Osieczno vel Huby (10), Panowice (12), Paprotnia (6), Poddębina (28), Poroszczyzna (46), Przybyszów (Przebyszów 4), Rembieszów (1), Rowy (4), Siemiechów (10), Sikory (gm. Zadzim 7), Skąpszczyzna (46), Stefanowszczyzna (10), Stok (12), Stolec (17), Stryje Paskowe (8), Tarczówka (Tarki 40), Teklina (gm. Złoczew 17), Topielec (gm. Błaszki przy Cieni 30), Tworkowizna (4), Tyczyn (4), Tymienice (18), Widawa (6), Wilczków (gm. Goszczanów 28), Wola Bachorska (40), Wola Buczkowska (17, 40), Wygoda (gm. Buczek 40), Wygoda (gm. Widawa 10), Wygoda (gm. Wróblew 4), Wyrębów (26), Zabłocie (gm. Widawa 16), Zadąbrowie (28), Zalew (18), Zaspy (gm. Poddębice 25), Złotowizna (4), Zygry (7)

1840-Balin (11), Boczki (gm. Szadek 48), Bogumiłów (11), Borek (gm. Wartkowice 10), Borowiny (23), Bratków Dolny (40), Brończyn (25), Brudnów (50), Bugaj (gm. Złoczew 43), Czarnysz (14), Czartki (gm. Warta 14), Czerniaków (17), Dąbrowa Rusiecka (7), Dębina (gm. Rusiec 7), Dędowice (Dębowiec? gm. Warta 23), Domaniew (gm. Błaszki 19), Dziebędów (3), Gać Warcka (43), Garbów (50), Gorzałów (50), Grabia (52), Jankowice (11), Józefka (gm. Warta 48), Kalinowa (gm. Błaszki 50), Klonów (17), Kobyla Chmielowa (48), Kociołki (43), Kopanina (Kopaniny gm. Zapolice 52), Krąków (23), Kruszyca (29), Kukułka (11), Kuśnie (19 x2), Lesisko (gm. Łask? 17), Leśnica (50), Lipki (10), Lichawa (gm. Sedziejowice 52), Maciszewice (19), Magdalena (Magdalenów gm. Wodzierady 43), Magdalenów (Magdalena gm. Rusiec 7), Marzenin (21), Masłowice (34), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 43), Mikołajewice (gm. Warta 11), Pauzew (10), Piorunów (14), Piorunówek (14), Przymiłów (52), Ptaszkowice (52), Raczków (15), Rakówka (11), Robaszew (43), Ruda (gm. Wieluń), Siekawa (Lichawa? gm. Sędziejowice 52), Sikucin (48), Spędoszyn (40), Starce (43), Tądów (12), Tądów Dolny (4), Upuszczew (15), Utrata (gm. Lutomiersk 43), Wierzchlas (24), Wolka Zebracka (Wola Zaleska gm. Łask 17), Wrząsawa (14), Wygoda (gm. Lutomiersk 43), Zagajew (11), Zalesie Brodzkiego (Zalesie gm. Wodzierady 17), Zielęcin Mały (23), Zwierzyniec (43), Żeglina karczma (11)

1841-Borowisko (Borowiska gm. Brzeźnio 48), Branica (26), Brody (4), Budy (gm. Wróblew 48), Chabierów (39), Charchów Pański (52), Czerniaków (7), Dury (48), Dziadkowice (11), Dzietrzniki (1), Gać (gm. Widawa 12), Golków (11), Gorzychów (Gorzyków 26), Grabówie (12), Inczew (14), Jagielizna (Jagielna 48), Jelno (26), Kaliniowa (gm. Zapolice 26), Kąty (gm. Widawa 6), Klonów (7), Klonówek (7), Kocina (6), Kostrzewice (41), Kurówek (Kurówek Ochelski 12), Lisy (gm. Zapolice 26), Lutomiersk (27), Małków (40), Męka (34, 45), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 48), Osiny (gm. Sędziejowice 12), Osjaków (1), Panaszew (15), Poniatów (35), Potok (48), Raczków (26), Sadokrzyce (11, 48), Słomków Mokry (48), Sokołów (gm. Goszczamów 3), Stok (11), Sulmów (3), Sulmówek (3), Trojaków (26), Wągłczew (18), Woźniki (gm. Sieradz 19), Wólka Bachorska (12), Zapole (48), Zaspy (Zaspy Miłkowskie gm. Warta 42), Zborów (gm. Widawa 6), Zimnik (3)

1842- Bogumiłów (2), Brończyn (37), Brzeźnio (8), Brzoza (18), Brzyków (18), Budy Stryjewskie (12), Burzenin (28), Chabierów (34), Czerniaków (46), Dąbrowa Rusiecka (53), Dębiniec (Dębieniec gm. Błaszki 7), Gołuchy (32), Grabno (32), Grzymaczew (7), Helmowsk (Helenówek? gm. Łask 12), Jaryszek (Jaruszek gm. Błaszki 7), Kameniowka (Kanianiowka 7), Kije (gm. Błaszki 7), Klonów (46), Klonówek (32,46), Korczyska (32), Kośne (32), Krzeczów (42), Krzyworzeka (18), Kurek (gm. Sędziejowice 32), Lutomiersk (37), Męka (28), Mierzyce (22), Modła (45), Mokrsko (15), Mroczki Małe (22), Nacki (21), Niwa (gm. Błaszki 7), Niżowskie (7), Pątnów (1), Pątnówek (1), Pęczek (7), Piorunów (15), Podłężyce (21), Raczyn (18), Redzeń (15), Rudniki (gm. Błaszki 21), Sędów (48), Sędziejowice (28), Siedlce (32), Stryje Paskowe (12), Tądów (37), Tubądzin (21), Tyczyn (15), Urbanice (15), Wilkszyce (20), Włocin (7), Wola Stryjowska (12), Zamość (gm. Sędziejowice 32)


1843-Bieniądzice (5, 49), Biernacice (10), Borysławice (1), Bronów (33), Bronówek (33), Brutus (33), Brzeski (38), Bujnów (17), Czołczyn (32), Dębe (gm. Wartkowice 33), Dębołęka (17), Dziadkowice (28), Dziebędów (1), Gawłowszczyzna (33), Grabówka (gm. Burzenin 47), Grabiszew (33), Gromadzice (49), Kalinowa (1), Kiki (gm. Wartkowice 33), Korzenica (1), Kozuby Stare (11, 20), Krzyworzeka (33), Kurzynoga (33), Legędzin (Legendzin 32), Lipicze (gm. Goszczanów 1), Lututów (33, 42), Łyskornia (18), Młodawin (24), Mokrsko (43), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 17), Osjaków (5), Paprotnia (22), Pieczyska (gm. Biała? 18), Piotroszczyzna (33), Popowice (51), Poręby (gm. Biała 18), Pratków (18), Proboszczowice (19), Przatów (28), Przekora (33), Psia Górka (gm. Kiełczygłów 33), Rojków (24), Sędów (33), Siedlce (39), Sieniec (2), Staw (gm. Czarnożyły 49), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 26), Wola Łobudzka (22), Wydrzyn (gm. Łask 26), Zalesie (gm. Wartkowice 33), Zielęcin (36), Żelisław (1)