-->

piątek, 14 lutego 2020

Zimnik

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zimnik, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Goszczanów, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 6, odległość od miasta obwodowego 3.

Zimnik, dawniej karczma leżąca prawdopodobnie na obszarze obecnej gminy Goszczanów.

Zimnik (Pust. Zimiek) na mapie Kwatermistrzowskiej

1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1841 nr 3

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Stosownie do Artykułu 682 Kodexu Postępowania Sądowego, zawiadamia Publiczność, iż Dobra Ziemskie Sulmów, Sokołów i Sulmowek, składające się z wsi i folwarku Sulmow, z wsi i folwarku Sokołow, z folwarku Sulmowek oraz karczmy i pustkowia Zimnik zwanego, w Powiecie Wartskim Obwodzie i Gubernii Kaliskiej, w Gminie Sulmow, Parafii Goszczanow położone, z wszystkiemi przyległościami i dochodami, Jzydora i Józefa Jabłkowskich dziedziców, pierwszego Dóbr Siedlątkowa, drugiego Dóbr Cielce, w Powiecie Wartskim położonych w tychże wsiach zamieszkałych, czyli teraz Antoniego Glotza Mecenasa przy Sądzie Najwyższej Jnstancyi Królestwa Polskiego, w Kaliszu zamieszkałego, i Emilii z Jabłkowskich Jana Nepomucena Chrzanowskiego Dzierżawcy Dóbr Biała Małżonki, w wsi Biała Powiecie Piotrkowskim zamieszkałych, dziedziczne; — Aktem zajęcia przez Józefa Rojka, Komornika przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej na gruncie tychże Dóbr w dniach 16/28, 17/29, l8/30, 19/31 Grudnia 1840 r. spisanym na rzecz Piotra Pawła Szrubarskiego Rejenta Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej w Kaliszu zamieszkałego w imieniu własnem, tudzież w imieniu Jana Wincentego Ostrowskiego Pisarza Aktowego Królestwa Polskiego w Warszawie zamieszkałego, działającego, którzy obydwaj zamieszkanie prawne do interessu niniejszego u Jana Nawrockiego Patrona Trybunału tutejszego w Kaliszu mieszkającego obrane na satysfakcją summy złotpolskich 5000 Piotrowi Pawłowi Szrubarskiemu i summy złtp. 3000 Janowi Wincentemu Ostrowskiemu, obudwóch summ z procentami po pięć od sta, od daty ostatniego kwitu liczyć się winnemi, przynależnych, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia, zajęte zostały.
Dobra te są łączne, zajmują rozległości, uważając sposobem przybliżonym około hub magdeburskich 118, morg 10, prętów kwadratowych 212, w szczególności:
I. Wieś Sulmow.
a) w gruntach ornych dominialnych jako też włościańskich klassy 2, 3, 4 i 5 hub magdeburskich 39, morg 7, prętów kwadrat. 14,
b) w łąkach, pastwiskach, borach, wodach, drogach i nieużytkach hub magdeburskich 12, morg 20, prętów kwadratowych 100.
II. Wieś Sokołów.
a) w gruntach ornych dominialnych i włościańskich, podwórzach, ogrodach tej samej klassy co Sulmow, hub magdeburskich 21, prętów kwadr. 14.
b) w łąkach, pastwiskach, borach, wodach, drogach, zaroślach i nieużytkach około hub magdeburskich 24, morg 23, prętów kwadratowych 9.
III. Folwark Sulmowek.
a) w gruntach ornych dominialnych i czynszowych tej samej klassy co Sulmow hub magdeburskich 11, morg 10, prętów kwadratowych 120.
b) w łąkach, pastwiskach i nieużytkach hub 6, morg 19, prętów kwadratówvoh 120.
Na pustkowiu Zimnik, obejmują place pod budynkami, ogrody, niwy, łąki, zarośle hub 2, morg 20, prętów kwadr. 130.
W Dobrach tych jest włościan pańszczyznę robiących, a w szczególności: we wsi Sulmowie, Zagrodników dziesięciu robią pańszczyzny po dni 4 w tydzień, a w żniwa przez trzy tygodnie po dni pięć odbywają różne powinności, oraz mają załogę dworską i zasiew gruntowy co wszystko w Akcie zajęcia jest wyszczególnionem. — Komorników niestałych ośmiu, robi pańszczyzny po dniu jednym, w tydzień.
We wsi Sokołowie, Komorników ośmiu, robią pańszczyznę po dni dwa w tydzień, a w żniwa po dni trzy przez sześć tygodni.
We wsi Sulmowku, Komorników dwóch robią pańszczyznę po dwa dni w tydzień.
Czynszowników niestałych jest sześciu: 1. Szymon Bakliński karczmarz w Sulmowie, ma ogród, odbywa drogi kolejno z zagrodnikami, bierze Swiętojankę z 21. baryłki piwa i wódki,— 2. Piotr Danecki kowal oprócz mieszkania ma ogród, bierze drzewa 16 sążni, żyta wierteli 9, przenicy garncy 8, jęczmienia 3 wiertele, tatarki i grochu po dwa wiertele, piwa 5 beczek, robi nową i starą robotę bezpłatnie. — 3. Franciszek Graliński karczmarz w Sokołowie szynkuje z 21 baryłki wodk i piwa, robi dzień jeden z ogrodu. — 4. Stanisław Pawłowski czynszownik na Zimniku płaci rocznie 144 złotp., szynkuje trunki dworskie tak jak inni. — 5. Jan Jakubowski czyli Wojciech Komorowski, młynarz, ma mieszkanie, ogród i kawałek roli przy domu, płaci czynszu 300 złotp. rocznie, mele dworowi bezpłatnie i bez miarki, uskutecznia reparacye pomniejsze około wiatraka a wszelkie w olejni która jest w Sulmowie. — 6. Bogumił Biernacki borowy, bierze zasług złotp. 108, ordynaryą żyta wierteli 10, przenicy wiertel jeden, jęczmienia tatarki i grochu po dwa wiertele, piwa beczek 4, soli garncy 3, oleju kwart 5, krow trzyma na oborze dworskiej dwie, ogrodu ma zagonów 8.
Zabudowania w Dobrach tych a mianowicie w Sulmowie Dwór, Officyna, Gorzelnia: Browar, Owczarnia, Spichrz, kilka chałup na wsi, karczma, owczarnia w Sokołowie, owczarnia w Sulmowku oraz na Zimniku karczma są murowane, inne zaś budynki są z drzewa postawione, niektóre grożą upadkiem, niektóre zupełnie przestawione być muszą, a wszystkie wymagają znacznych napraw.
Akt zajęcia wyż z daty powołany, w jednej kopii Piotrowi Koc jako Wojtowi Gminy Sulmowa, drugiej Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Wartskiego, obydwom w dniu 19/31 Grudnia 1840 roku wręczony i przez tychże oryginał zajęcia zawidymowany, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do ksiąg wieczystych Dóbr Sulmowa, Sokołowa i Sulmowka pod dniem (24 Grudnia) 5 Stycznia 1841 roku podany, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu (28 Grudnia 1840) 9 Stycznia l841 r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedarz Dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń, którą prowadzi Jan Nawrocki Patron Trybunału tegoż ze strony wyrabiających przedarż ustanowiony Obrońca. Zbiór objaśnień i warunki licytacyi i przedarży Dóbr tych w Biórze Pisarza Try­bunału i u rzeczonego Jana Nawrockiego każdy z Jnteressentów przejrzeć może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedarży Dóbr tych na Audyencyi publicznej Trybunału tutejszego w Kaliszu w dniu (19 Lutego) 3 Marca 1841 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 30 Grudnia 1840 (11 Stycznia 1841) roku.
Franciszek Salezy Wołowski.  

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza