-->

wtorek, 28 września 2021

Inwentarz Golków (1840)

Źródło inwentarza:
Dowody majątku Golków. Księgi i akta hipoteczne Sądów w Sieradzu 839/1998. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.


"Działo się w Golkowie w zabudowaniu dworskim Powiecie Wartskim dnia dwudziestego piątego listopada / siódmego grudnia tysiącznego ośmsetnego czterdziestego roku."

Józef Leszczyński zadłużył dobra swoje Gollików (Golków) u Jana Fryderyka Ludwika trzech imion Luther. Sukcesorowie tegoż odziedziczyli prawo do tego interesu i zażądali od Komornika Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej sprzedaży dóbr dłużnika w drodzę licytacji. Dobra w tym czasie znajdowały się w dzierżawnym posiadaniu Domicelli Łęskiej.


Opis szczegółowy zabudowań dworskich i wieyskich w dobrach Gollikowie znaydujących się.
I. Zabudowania dworskie.

1. Dwór o czterech pokojach, kuchni i schowaniu, zbudowany w mur pruski i w części massiv z cełgy, dach dranicami i gontami kryty, długości łokci warszawskich 22, szerokości 14, wysokości 4. Dla starości i złey budowy wymaga przestawienia.

2. Owczarnia, wozownia i obora, zbudowane z pecy i cegły paloney, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 74, szerokości 19, wysokości 4. Dach zawaleniem grozi.

3. Stodoła o dwóch klepiskach, zbudowana z bali rzniętych na węgieł, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 37, szerokości 20, wysokości 3.

4. Stodoła o jednym klepisku, zbudowana z bali rzniętych w słupy, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 38, szerokości 15, wysokości 5. Dach zawaleniem grozi.

5. Obora, zbudowana z bali rzniętych gliną obrzucona, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 38, szerokości 14, wysokości 5. W środku wszystkich bontów? brakuje i przyciesi podparte.

6. Staynia, zbudowana z bali rzniętych gliną obrzucona, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 18, szerokości 10 1/2, wysokości 4. Podparta, potrzebuie przyciesi.

7. Austerya, zbudowana z bali rzniętych gliną obrzucona, dach gątami kryty, długości łokci warszawskich 23, szerokości 16, wysokości 5. Dach i komin znaczney reparacyi wymaga.

8. Staynia wiezdna, zbudowana z bali rzniętych, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 37 1/2, szerokości 17, wysokości 5. Przyciesi nowych, odnowienia dachu oraz żłobów potrzebuie.

II. Zabudowania wieyskie.

9. Chałupa o jednej izbie, zbudowana z drzewa kostkowego, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 19 1/2, szerokości 9 1/2, wysokości 4. Z powodu starości zaledwie do użytku zdatna.

10. Chałupa takaż, zbudowana w połowie z pecy i drzewa kostkowego, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 26, szerokości 15, wysokości 4. Zawaleniem grozi.

11. Chałupa trojaki, zbudowana w połowie z pecy i drzewa kostkowego, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 52, szerokości 7 1/2, wysokości 3. Zawaleniem grozi.

12. Chałupa dwojaki, zbudowana w połowie z pecy i drzewa kostkowego, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 23, szerokości 9 1/2, wysokości 3. Zawaleniem grozi.

13. Chałupa czworaki, zbudowana z pecy, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 23 1/2, szerokości 9, wysokości 4. Dach reparacyi potrzebuie.

14. Chałupa o jednej izbie, zbudowana z ryglówki, bali, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 21, szerokości 10 1/2, wysokości 4. Przystawienia potrzebuie.

Stodoła, zbudowana z bali w słupy, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 22 1/2, szerokości 12, wysokości 3. Przystawienia potrzebuie.

15. Chałupa czyli buda z kominem, zbudowana z bali w słupy, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 8, szerokości 8, wysokości 4. Z powodu złego stanu nie zamieszkała.

16. Chałupa o jednej izbie, zbudowana z bali rzniętych, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 10 1/2, szerokości 10, wysokości 4. Z powodu złego jey stanu wcale nie zamieszkana.

Następnie opisano powinności włościan, zasiewy, rozległość dóbr, granice i podatki.


sobota, 25 września 2021

Inwentarz Tobolice Wilkowice (1811)

"Działo się we wsi Tobolicach w Powiecie Zgierskim sytuowaney dnia dwudziestego siodmego miesiąca maja roku tysiąc osmset jedenastego."Sebastian Starzyński Aktowy Publiczny Pisarz Powiatu Zgierskiego przybywa na grunt wsi Tobolice. Wezwany został tutaj przez opiekunów Wawrzyńca Dzierzbickiego to jest Ignacego Szamowskiego i Karola Chmieleckiego w celu spisania stanu dóbr ruchomych i nieruchomych znajdujących się na gruncie wsi Tobolic i Wilkowic. Na miejscu zastał również administrującego masą majątkowa dóbr Józefa Lubowidzkiego.

W punkcie pierwszym opisano nieruchomości, czyli wymieniono nazwy dóbr będących własnością nieletniego Wawrzyńca Dzierzbickiego, kolejno opisano aktywa i pasywa, w punkcie czwartym wyszczególniono ruchomości w różnych porządkach domowych, gospodarskich, meblach, powozach i inwentarzach.

V. Opis stanu budynków tak dworskich iako i wieyskich we wsi Tobolicach.

Dworne mięszkanie iuż stare, ściany i przyciesi mieyscami nadgniły, snopkami poszyte. W tym mięszkaniu znayduie się pokojów dwa, izba czeladna i komory dwie.
Idąc od tego mięszkania na zachód iest lamus o iedney izbie z suffitem, podłogą, snopkami poszyty, ieszcze dosyć dobry. Pod nim sklepik znayduie się drewniany, lecz zruynowany.
Daley w podwórzu iest spichlerz o dwóch izbach z podłogami i suffitem snopkami poszyty, dobry. W tym znayduie się młynik do chędożenia zboża inwentarski, zboże zaś wszystko podług oświadczenia Urodzonego Lubowidzkiego należy do jego dzierżawy.
Za tym spichrzem na prawey stronie iest stodoła o dwóch klepiskach i sąsiekach trzech. Cała ta stodoła iest dobra, przy niey stoi zrąb z sochami na stodołę drugą zabudowany, w którym brakuje od frontu iedney ściany, na którym zrębie znayduią się także po części i kozły założone.
Daley druga stodoła o dwóch klepiskach i sąsiekach trzech, także dobra, obie stodoły snopkami poszyte.
Wracaiąc się ku dwornemu mięszkaniu na stronie prawey są obory koliste, w środku z podwórkiem dla bydła. Te obory mieyscami w samym środku okolistości są nadpsute, reparacyi potrzebuią.
Od frontu tych obor w tym samym budynku iest staynia z podłogą, z tą naprawy potrzebuiącą.
Daley idąc ku dworowi iest owczarnia dosyć dobra, z dwoygiem po szczytach wrotach. Cała ta owczarnia, iako i obory powyższe snopkami poszyte, nowey poszewki mieyscami wymagaiące.
Nie daleko dwornego mięszkania w tyle, to iest idąc na wieś iest budynek wielki w którym w szczycie są dwa chlewiki od frontu z brzega chlew, w środku wozownia, daley znowu chlew duży i w środku tego karmnik, cały ten budynek snopkami poszyty, ale ieszcze dosyć dobry.
Od tego budynku wychodząc drogą do wsi, na prawey stronie iest chałup komorniczych trzy iuż dawnych, ale ieszcze dobrych. Daley w tey linij są dwojaki, w których na iedney stronie siedzi komornik, a na drugiey iest izba szynkowna. Te dwojaki także są niespustoszałe, również iako i powyższe chałupy snopkami poszyte. Na prawey stronie od północy iest chałup dziewięć, między któremi iest podwóynych dwie. Wszystkie te budynki oprócz dwóch chałup reparacyi potrzebuiących, są dosyć dobre. Przy wszystkich znayduią się stodoły i obory, równie z chałupami snopkami obszyte, na drugiey stronie iedna tylko chałupa, w końcu wsi ina nadpsuta, z stodołką starą i oborką nową.
W środku wsi iest kuźnia nowa, na którey dachu nie masz, zrąb tylko stoi pokozlony i połacony.

VI. Opis ludności wsi Tobolic, czyli gospodarzy i komorników powinności dworowi pełniących. (podaje same nazwiska)

Woyciech Przybyła, Józef Maychrzak, Krystof Przybyła, Józef Przybyła, Woyciech Porada, Jan Piątkowski, Marcin, Franciszek, Bernard Barańczak, Walenty Włodarczyk, Jędrzyi mały, Stanisław Cieślak, Mateusz Piątkowski, Walenty Przybyła.

Wilkowice

"Działo się we wsi Wilkowicach w Powiecie Zgierskim sytuowaney dnia dwudziestego osmego miesiąca maja roku tysiąc osmset jedenastego."


I. Wchodząc na podwórze na prawey stronie był dawniey dwór, który podług oświadczenia Urodzonego Lubowidzkiego administruiącego rok rok minął iak się spalił, na lewey stoi folwark spustoszały, w którym nikt nie mięszka.

Następnie opisano ruchomości znayduiące się w lamusie, spichrzu, wozowni, browarze, stayni, oborze, chlewach i kurnikach.

II. Opis stanu budynków tak dworskich iako i wieyskich wsi Wilkowic.

W podwórzu iak w zwyż się iuż wspomniało dwór spalony, folwark spustoszony, w którym na iedney stronie są dwie małe izdebki, na drugiey iedna większa z kurnikiem w tyle, potrzebuiąca komina murowanego, dachu nowego i podłogi po izbach których brakuie.
Idąc od tego folwarku ku gumnom iest spichlerz o dwóch na dole komorach do sypania zboża i iednym górnym sypaniem, w tyle iest komorka mała na plewy. Na tym spichlerzu cały dach z pokozleniem ruynuie się, który prędkiego naprawienia potrzebuje, także z tyłu pale wspieraiące ściany od fundamentu dosyć nagniłe, i mało iną budowę całą trzymaiące dla utrzymania za tym ścian całego szpiklerza, lub nowe pale dać, albo podmurować potrzeba.
Obok tego szpiklerza iest staynia wielka, w którey iedna na lewey stronie tego budynku staynia, na konie iest z podłogą i suffitem, w środku iest wozownia, za tę na drugim brzegu druga staynia bez podłogi i suffitu. Cały ten budynek snopkami poszyty dobry.
Idąc ku stodołom po lewey stronie są obory okolne w środku z podworskiemi. Te obory po większey części są mieyscami bez poszycia i kozłów, i ścian w niektórych mieyscach brakuje.
Blisko tych obor iest stodoła o dwóch klepiskach i trzech sąsiekach, w którey ściany ieszcze dobre, lecz dach ze wszystkim zły, z gruntu innego poszycia potrzebuiąca.
Blisko tey stodoły iest druga poiedyńcza o dwóch sąsiekach. W ścianach i poszyciu ieszcze dobra, ale z tyłu pale na których stoi ponadgniewały.
Idąc od tey stodoły ku dworowi iest wozownia, w którey ściany dobre, dach tylko innego poszycia potrzebuiący.
Daley blisko dworu czyli mieysca tego na którym się spalił, iest lamus o iedney z przodu większey komorze i drugiey mnieyszey. W tyle, także pod tym lamusem iest sklepik mały drewniany na mleko. Ściany w tym lamusie dobre, dach tylko zły, oraz i suffity w komorach popsute.
Za ogrodem dworskim iest browar niedawno postawiony, o iedney izbie mięszkalney, komorze do schowania rzeczy, drugiey w którey iest kocioł wlepiony do robienia piwa.  Na przeciw w tym browarze znayduie się gorzalnia, w którey garniec iest wlepiony, i inne statki znayduią się browarne wzwyż iuż specyfikowane. Cały ten browar dranicami pobity, z kominami murowanemi.
Obok tego browaru iest budynek nowy na woły i krowy z iedney strony, a z drugiey do trzymania wieprzów postawiony, także dranicami pokryty.
Blisko tego iest ozd, któy iest zupełnie pusty i niebezpieczeństwem grożący.
W tyle browaru idzie droga do młyna, do którego zbliżaiąc się pierwszy most iest zupełnie popsuty i pale iuż osłabione, drugi most przy młynie niedawno przez Urodzonego Lubowidzkiego naprawiony. Młyn także nadpustoszały, przyciesi u niego pogniły, mele na dwa koła mączne.
Na przeciw tego iest jagielnik o iednym kole podobnież iuż nadruynowany. Staw u młyna, z którego na kole woda schodzi ze wszystkim zalazły, czyli zamełtym piaskiem i zarosły, tak iż woda bardzo słaby spadek ma.
Na wsi idąc od dworskiego zabudowania do wsi Tura iest chałup sześć z stodołami i oborami, z których dwie stare małey reparacyi potrzebuią. Inne są dobre.
Na drugiey stronie iest dom karczemny, w którym znayduie się izba gościennna dla ludzi, i trzy małe izdebki dla komorników. Cały ten dom iest dobry.
W tey linij wracaiąc się na podwórze dworskie iest chałup pięć, z których cztery dobre, czwarta reparacyi około poszycia i komina potrzebuje. Przy tych wszystkich chałupach są obory i stodoły dobre. Cała ta wieś we wszystkich budynkach snopkami obszyta.

III. Opis ludności wsi Wilkowic, czyli gospodarzy pełniących. Dominio powinności. (podaje same nazwiska)


Woyciech Zdzienicki, Woyciech Kazimierczak, Mateusz Maciaszek, Onufry Jędrzeyczak, Piotr Zakrzewski, Gabryel Cechmistrzak, Piotr Maciaszek, Woyciech Marciniak, Józef Kubiak, Woyciech Lasota, Jan Duras, Mateusz Świętczak, Katarzyna Przybylakowa, Małgorzata Poradzina, Katarzyna Mszyczyna, Anna Olkowna, Jóźwowa.

środa, 22 września 2021

Inwentarz Adamki (1839)

Źródło inwentarza:
Dowody majątku Adamki. Księgi i akta hipoteczne Sądów w Sieradzu 839/2000. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.


 

"Działo się na gruncie dóbr ziemskich Jadamki w Powiecie Wartskim leżących w zabudowaniu dworskiem dnia 14/26 października 1839 roku."

Dobra Jadamki (Adamki) składały się z folwarku i wsi zarobnej Jadamki, gościńca Chrósty czyli Felin i dwóch części Kostrzewic zwanych Porowszczyzna i Skąpszczyzna. Położone były wówczas w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Gubernii Kaliskiej, gminie Jadamki i należały do parafii Błaszki.
Dobra te należały do Malwiny z Rokossowskich, małżonki Józefa Busse. Komornik przy Sądzie Powiatu Wartskiego Józef Medyński zajął dobra powyższe na sprzedaż publiczną w drodzę przymuszonego wywłaszczenia. Powodem zajęcia była nie spłacona suma w kwocie 6119 złotych polskich z procentem, którą dziedziczka winna była oddać Antoninie z Migdalskich, żonie Burmistrza Miasta Pabianic Franciszka Wiśniewskiego.


Opis zabudowań dworskich i wieyskich w dobrach zaiętych znayduiących się.

Zabudowania dworskie wsi Jadamki.

1. Dwór o 2ch pokojach, kuchni, szpiżarni i sieni budowany z drzewa kostkowego zewnątrz i wewnątrz wytynkowany z kominem murowanym, dach słomą i od dołu szkudłami kryty, długości łokci miary warszawskiey 25 1/2, szerokości 14, wysokości 4.

2. Przystawka do tego dworu o 1m pokoju i dwóch garderobkach, budowana z drzewa kostkowego, zewnątrz i wewnątrz wytynkowana, dach szkudłami kryty, długości łokci miary warszawskiey 10 1/2, szerokości 10 1/2, wysokości 4.

W tyle dworu ogród owocowy z różnych drzew rodzaynych się składaiący i warzywny z strony podwórza od wsi płotem z żerdzi, słupy i sparniki ogrodzony z strony zaś łąk rowem opasany, w którym:

3. Sklep z drzewa zdezelowany, dach słomą kryty.

4. Szpichrz z wystawą, budowany z bali na węgieł, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 16, szerokości 11, wysokości 3.

5. Stodoła o 1m klepisku, budowana z bali w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 35, szerokości 11, wysokości 4 1/2.

6. Stodoła o 2ch klepiskach, budowana z bali w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 88, szerokości 14, wysokości 4 1/2.

7. Owczarnia, budowana z bali na węgieł, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 42, szerokości 22, wysokości 4.

8. Staynie, obory i wozownia, budowane z bali w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 56, szerokości 12, wysokości 3.

9. Chlewy, budowane z różnego drzewa na węgieł, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 18, szerokości 6, wysokości 3.

10. Chlewy, budowane z różnego drzewa na węgieł, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 24, szerokości 7, wysokości 3.

11. Kurnik, budowany z bali w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 8, szerokości 7, wysokości 3.

Studnia drzewem ocembrowana z żurawiem, zwojem i wiadrem okutym.

12. Browar stary, zdezelowany, budowany w połowie z bali na węgieł a w drugiey połowie w strychulec, dach gontami i słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 32, szerokości 10, wysokości 4.

Zabudowania wieyskie wsi Jadamki

1. Chałupa o 2ch izbach, 2ch komorach i sieni z chlewikiem, budowana z drzewa w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 34, szerokości 9, wysokości 3 1/2.

2. Chałupa o 2ch izbach, 2ch komorach i sieni, budowana z drzewa kostkowego i bali w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 30, szerokości 10, wysokości 4.

Obora, budowana z drzewa w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 15, szerokości 8, wysokości 3.

Obora, budowana z drzewa i bali, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 16, szerokości 8, wysokości 4.

Stodoła, budowana z dyli i zrzynów, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 28, szerokości 12, wysokości 3.

Stodoła, budowana z dyli i zrzynów, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 25, szerokości 12, wysokości 3.

Stodoła, budowana z dyli i zrzynów, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 25, szerokości 10, wysokości 3.

3. Chałupa o 2ch izbach, 2ch komorach i sieni, budowana z bali w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 30, szerokości 10, wysokości 4.

Oborka przystawiona, budowana z drzewa w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 5, szerokości 8, wysokości 4.

4. Chałupa o 1 izbie, komorze i sieni, budowana z drzewa kostkowego, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 18, szerokości 9, wysokości 3.

Obora z szopą, budowana z drzewa i dyli, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 20, szerokości 7, wysokości 3.

5. Chałupa o 1 izbie, komorze i sieni, budowana z drzewa kostkowego, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 20, szerokości 10, wysokości 3.

Karczma Felin z drzewa kostkowego budowana, kryta słomą o 1 izbie, komorze i sieni długości łokci 28, szerokości 12 i wysokości 4 łokci.

Stodoła z zrzynów i dyli w słup słomą kryta, długa łokci 24, szeroka łokci 16 i wysoka łokci 4.

Zabudowania powyż opisane dominialne w stanie średnim, zaś zabudowania wieyskie zupełnie w nędznym stanie tak dalece podupadły, że nawet dla starości do przestawienia nie są zdatne.

Potem opisano powinności włościan, wysiew, rozległość dóbr (wzmiankowano grunta dwóch części wsi Kostrzewice zwane Skąpszczyzna i Poroszczyzna), podatki.niedziela, 19 września 2021

Inwentarz Jarząb (1821)

Źródło inwentarza:
Akta notariusza Franciszka Lisieckiego z Wielunia z roku 1821b. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu, numer aktu 55)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.

"Działo się na Folwarku Jarząb zwanym do dóbr Krzeczowa w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim Woiewództwie Kaliskiem położonych należącym, a mianowicie w Papierni tamże będącey dnia dwudziestego drugiego miesiąca sierpnia roku tysiącznego ośmsetnego dwudziestego pierwszego."

Notariusz Franciszek z Liśca Lisiecki stawił się w Papierni zwanej Jarząb w celu spisania inwentarza pozostałości po zmarłym papierniku Janie Bogumile Klingenberg. Notariusz zastał na miejscu Katarzynę z Moszyńskich Klingenberg, wdowę po właścicielu Papierni, matkę i opiekunkę pozostałych dzieci czyli małoletnich Gustawa, Józefa i Alberta w Papierni Jarząb zamieszkałej, Krystiana Głomba, młynarza w młynie Krzeczowskim zamieszkałego, który na mocy aktu Rady Familijnej został opiekunem nieletnich dzieci po Janie Bogumile Klingenberg, oraz Józefa Jągowskiego, taksatora z Wielunia.


Status Activa
Dobra nieruchome
Tytuł Iy Budynki i grunta ziemi.

1. Grunta Jarząb zwane in territorio dóbr Krzeczowa w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim położonych sytuowane pola orne, łąki, ogrody, zarośle obeymuiące morgów rheinlandzkich dwadzieścia siedm powierzchni swey wynoszące, czwartey klassy, każdy morg taxowany złotych trzydzieści sześć ogólnie złotych dziewięćset siedmdziesiąt dwa polskich.

Nota: Pozostałe po niegdy Samuelu Szmidt młynarzu grunta powyższe na zasadzie aktu umowy przed Notaryuszem Powiatu tuteyszego między dominium Krzeczowem a spadkodawcą Klingenbergiem pod dniem ośmnastym miesiąca stycznia roku tysiąc ośmset dwudziestego zawartey. Tenże spadkodawca posiadał
2. Budynek Papiernia na rzece Warcie stoiący kosztem i staraniem spadkodawcy w reglówkę czyli w mur Pruski wybudowany łokci miary warszawskiey pięćdziesiąt trzy długi, łokci dwadzieścia i ieden szeroki, łokci sześć i pół wysoki, w mieyscu Jarząb zwanem sytuowany, taxowany złotych sześć tysięcy polskich.
3. Osnowa i pogrodki przy teyże papierni sześćset.

Stan powyższey nieruchomości.

Wchodząc z frontu do powyższego budynku papierni na prawey stronie iest izba i alkierz, w tórych podłogi z tarcic i szkło w oknach dobre. Za alkierzem komora z podłogą także z tarcic dobra, komin nowy z cegły murowany. W sieni tegoż budynku są wschody na górę prowadzące dobre, trzy góry pod dachem będące z tyczkami do wieszania papieru służącemi z posowami z tarcic dobremi. Dach cały na tymże budynku ze szkudeł iest w dobrym stanie, szczyty dachu są z tarcic. Wchodząc drugiemi drzwiami z frontu do młynicy iest stępnica w którey znayduie się sześć stępów czyli otworów. W każdym są cztery stąpory z klinami i blachami żelaznemi, stąpory w obręcze żelazne oprawne, żelazo iest w dobrym stanie, stąpory dobre dwa, wał i koło trybowe dobre na każdym wale cztery obręcze żelazne i dwa czopy żelazne z iedną korbą żelazną do rzekla? służącą dobre, pogrodki i osnowa są w dobrym stanie. W powyższey młynicy iest olęder do melenia materyi papierowey służący z wszelkiemi rekwizytami ze stoiącym wałem dobry, dwa koła, iedno paleczne, iedno leżące z trybem, drzewo w olędrze i w skrzyniach do tegoż należących iest w dobrym stanie, żelaza w olendrze, to iest: walec, noże we walcu w liczbie trzydzieści dwa w grundworku nożów ośm, na cewiu dwie obręcze żelazne, na wielkim trybie także dwie obręcze żelazne, na wale stoiącym cztery obręcze żelazne z dwiema czopami i ponewką żelaznemi wszystko iest w dobrym stanie, pompy dwie iedna do olendra, iedna do stępów czyli otworów służące dobre.

3. Budynek z obory i stayni pod iednym dachem deskami pokrytym będących, składaiący się zupełnie zdezelowany z drzewa budowany taxowany złotych pięćdziesiąt.

4. Stodoła z drzewa budowana o dwóch boiowiskach, którey dach słomą poszyty  w całości zdezelowana taxowana złotych sto.

Nota: Powyższe budynki po niegdy Samuelu Szmidt pozostałe w skutek aktu umowy wyż cytowanego do powyższey papierni należą.

Tytuł II Pszczoły
1. Pień z pszczołami ieden taxowany złotych dwanaście.

Kolejno opisano narzędzia rolnicze, porządki w młynicy, w warsztacie w Papierni, ruchomości: w warsztacie, w izdebce przy warsztacie, ruchomości w izbie wielkiey, alkierzu, komorze, pod dachem w Papierni, na podwórzu czyli placu na którym Papiernia stoi. Następnie wyszczególniono sprzęty różne gospodarskie, książki w języku niemieckim, konie w stayni, bydło w oborze (krowy doyne i jałowe), bielizna, pościel, suknie spadkodawcy. Na końcu opisano długi i massę pozostałości ninieyszey ciążące.


piątek, 17 września 2021

Kluzy

Kluzy, pustkowie położone na północ od wsi Krzyworzeka w gminie Mokrsko, zaznaczone na mapie Władysława Zielińskiego z 1847 roku. (źródło: Odrys Pomiaru 1:10000 Wsi Rządowej Kryworzeka w Ekonomii Mokzko Gubernii Warszawskiej Powiecie Wieluńskim położonej, AGAD w Warszawie, zbiór kartograficzny, sygn. 402_0_0_273-9_0001.)

1847 r.

 
czwartek, 16 września 2021

Inwentarz Równa (1847)

Źródło inwentarza:
Dowody majątku Równa. Księgi i akta hipoteczne Sądów w Sieradzu 839/1966. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.

"Działo się w dobrach Równa w Okręgu i Powiecie Sieradzkiem Gubernii Warszawskiej w zamieszkaniu Ludwika Grodzickiego debenta dnia 8/20 września 1847 r."

Franciszek Grodzicki właściciel dóbr Równa z nomenklaturami Zakrzewy vel Pomykacz, Mierzony, Sykuta i Rubice oraz karczmą Pychna zadłużył się u Marianny (z Sulimierskich) i Adama Wojciechowskich. Nie uregulowanie długów skutkowało zajęciem dóbr na przymusową sprzedaż. Komornik Franciszek Rowecki przystąpił do opisania stanu dóbr.


Opis zabudowań dworskich wsi Równy.

1. Dwór w złym stanie, zbudowany od frontu z cegły po bok i z tyłu z słupów i bali, dach szkudłami kryty, o 4 pokojach, 1 kredensie, 1 przedpokoju, 1 schowaniu, 2 kominów murowanych, długości miary warszawskiey 33, szerokości 16, wysokości 4.

2. Przystawka przy dworze w dobrym stanie, zbudowana z bali i słupów, ściany gliną oblepione, dach szkudłami kryty, o 1 pokoju, 1 komina murowanego, długości miary warszawskiey 10, szerokości 6, wysokości 4.

Ogród owocowy w którym jest drzewek rodzajnych sztuk 200, w którem można siać i sadzić tyle ziemiopłodów ile potrzeba gruntowa wymaga.

3. Szpichrz i sieczkarnia pod 1 dachem, zbudowane z bali i słupów na węgieł, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 33, szerokości 12 1/2, wysokości 3 1/2.

4. Kloak o 1 przedziale w złym stanie, zbudowany z desek i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 3, szerokości 3, wysokości 3.

5. Stodoła w miernym stanie, o dwóch klepiskach, 8 wrotniach na biegunach, zbudowana z słupów w strychulce gliną oblepiana, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 55, szerokości 15, wysokości 5.

6. Stodoła w dobrym stanie, o 4 klepiskach, 16 wrotniach, zbudowana z słupów w strychulce gliną oblepiana, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 93, szerokości 19, wysokości 5.

W dziedzińcu przed dworem jest drzew dzikich różnego gatunku i krzewów sztuk 300.

7. Owczarnia w złym stanie, zbudowana z bali i słupów na węgieł, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 87, szerokości 18, wysokości 4.

8. Obory, chlewy i staynie pod 1 dachem w złym stanie, zbudowane z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 80, szerokości 14, wysokości 3 1/2. Z nadmienieniem iż połowa tegoż budynku jest szersza o łokci 5.

Inspekta za szkłem .... kwadrat matami słomianemi kryte.

9. Officyna nie wykończona, z nowego drzewa z bali i słupów budowana, bez pokrycia i bez środkowych ścian, długości miary warszawskiey 20, szerokości 17, wysokości 6.

Studnia balami ocembrowana w złym stanie.

10. Kuchnia zawalona, o 1 kominie murowanym, o 2 izbach i 1 komorze, zbudowana z bali i słupów na węgieł, dach szkudłami kryty, długości miary warszawskiey 36, szerokości 13, wysokości 4.

11. Nowo budowana kuchnia w budowli pozostająca, o 2 sieniach i 2 przedziałach, budowana z słupów w ryglówkę, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 18, szerokości 14, wysokości 5.

12. Gołębnik na słupie u góry z desek, dach szkudłami kryty.

13. Dół do kartofli w dobrym stanie, u góry z słupów i żerdzi rzniętych, ziemią kryty, długości miary warszawskiey 17, szerokości 9, wysokości 3.

Około zabudowań dworskich są ogrodzenia z żerdzi łupanych, kołkami zwiercane, oraz w dziedzińcu drzew dzikich 150.

Zabudowania wieyskie.

1o. Chałupa w złym stanie, o 1 izbie, 1 komorze, 1 sieni, 1 komina lepionego, zbudowana z bali i słupów na węgieł, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 19 1/2, szerokości 9 1/2, wysokości 3 1/2.

Chlewik w dobrym stanie, zbudowany z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 5 1/2, szerokości 6, wysokości 3.

Obora grozi zawaleniem, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 9, szerokości 8, wysokości 3.

Stodoła w złym stanie, o 1 klepisku, 2 wrotniach, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 25 1/2, szerokości 11, wysokości 2 1/2.

Ogród owocowy w którym iest drzewek rodzaynych sztuk 39.

2o. Chałupa w złym stanie, o 1 izbie, 1 komorze, 1 sieni, 1 komina lepionego, zbudowana z bali i słupów na węgieł, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 18, szerokości 9, wysokości 3.

Obora w złym stanie, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 13, szerokości 9, wysokości 3.

Stodoła w złym stanie, o 1 klepisku, 2 wrotach, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 23 1/2, szerokości 12, wysokości 3.

Ogród owocowy w którym jest drzewek rodzajnych sztuk 30.

3o. Chałupa w miernem stanie, o 2 izbach, 2 komorach, 1 sieni, 1 komina lepionego, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 29, szerokości 8, wysokości 3.

Obora i chlewik pod 1 dachem w złym stanie, zbudowane z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 15, szerokości 6, wysokości 3.

Stodoła w złym stanie, o 1 klepisku, 2 wrotniach, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 24, szerokości 11, wysokości 3.

Studzienka balikami ocembrowana, zdezelowana, długości miary warszawskiey 6, szerokości 3, wysokości 2.

Ogród w którym jest drzewek owocowych rodzajnych sztuk 35.

4. Chałupa w złym stanie, o 2 izbach, 2 komorach, 1 sieni, 1 kominie sztangowym, zbudowana z bali i słupów na węgieł, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 20, szerokości 12, wysokości 4.

Obora i wozownia pod 1 dachem, w złym stanie, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 12, szerokości 10, wysokości 3.

Przystawka do chałupy obora i wozownia w złym stanie, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 11, szerokości 7, wysokości 3.

Stodoła o 1 klepisku, 2 wrotniach, w złym stanie, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 24, szerokości 12, wysokości 3.

Stodoła o 1 klepisku, 2 wrotniach, w miernym stanie, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 21, szerokości 11, wysokości 3.

Studzienka balami ocembrowana.

Ogród owocowy, w którym jest drzewek rodzaynych sztuk 20.

5. Chałupa gościniec o 3 izbach, 1 sieni, 1 komory, 1 komina murowanego, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 24 1/2, szerokości 10, wysokości 3 1/2.

Przystawka, zbudowana z bali i słupów, bez pokrycia.

Obora przystawiona, w złym stanie, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 7 1/2, szerokości 7, wysokości 3.

6. Chałupa o 2 izbach, 2 komorach, 1 sieni, 1 komina lepionego, w dobrym stanie, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 3 1/2, szerokości 9, wysokości 4.

Obora przystawiona, w miernym stanie, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 12, szerokości 5 1/2, wysokości 2 1/2.

Oborka przystawiona, w miernym stanie, zbudowana z żerdzi i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 5, szerokości 4 1/2, wysokości 3.

Stodoła o 1 klepisku, 2 wrotniach, w złym stanie, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 24 1/2, szerokości 10, wysokości 4.

Stodoła przystawiona, o 1 klepisku, 2 wrotniach, w złym stanie, zbudowana z żerdzi i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 15, szerokości 10, wysokości 4.

7. Chałupa o 2 izbach, 2 komorach, 1 sieni, 1 kominie sztangowym, w dobrym stanie, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 36, szerokości 8 1/2, wysokości 4.

Obora przystawiona, w dobrym stanie, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 12, szerokości 7, wysokości 4.

Oborka przystawiona, w dobrym stanie, zbudowana z żerdzi i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 5, szerokości 8, wysokości 2 1/2.

Stodoła o 2 wrotniach, 1 klepisku, grozi zawaleniem, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 23, szerokości 10, wysokości 2 1/2.

8. Chałupa dwojaki o 2 izbach, 2 komorach, 1 sieni, 1 komina sztangowego, w dobrym stanie, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 27, szerokości 10, wysokości 4.

Ogród owocowy w ktorym jest drzewek rodzajnych sztuk 60.

Studnia z żurawiem balikami ocembrowana.

9. Chałupa i oborka pod 1 dachem, o 1 izbie, 1 komorze, 1 sieni, 1 komina lepionego, w złym stanie, zbudowana z bali i słupów na węgieł, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 22, szerokości 7, wysokości 3 1/2.

Stodoła o 1 klepisku, 1 wrotni, grozi zawaleniem, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 18, szerokości 8, wysokości 3 1/2.

10. Chałupa o 4 izbach, 1 sieni, 1 kominie lepionym, w dobrym stanie, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 21, szerokości 12 1/2, wysokości 4.

Przystawka zawalona w połowie, zbudowana z żerdzi, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 5, szerokości 6, wysokości 3.

Chlewik, w miernym stanie, zbudowana z obarków, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 4 1/2, szerokości 3, wysokości 2 1/2.

Obora, w miernym stanie, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 10, szerokości 7, wysokości 3.

Studnia z żurawiem ocembrowana.

Ogród owocowy w którym jest drzewek rodzajnych sztuk 30.

Stodoła o 3 wrotniach, 2 klepiskach, w złym stanie, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 39, szerokości 10, wysokości 3 1/2.

11. Chałupa i obora pod 1 dachem, o 2 izbach, 1 komorze, 1 sieni, 1 komina lepionego, w złym stanie, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 29, szerokości 8, wysokości 4.

Oborka przystawiona, w złym stanie, zbudowana z obarków, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 6, szerokości 3, wysokości 2.

Przy Olszynie

12. Chałupa i oborka pod 1 dachem, o 1 izbie, 1 komorze, 1 sieni, 1 komina lepionego, w miernym stanie, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 24 1/2, szerokości 8 1/2, wysokości 3 1/2.

Studzienka balikami ocembrowana.

Ogród owocowy, w którym jest drzewek rodzajnych sztuk 60. Olszyn drzew stojących mających obszerności po łokci 1 1/2 w ogóle sztuk 420.

13. Chałupa, oborka i chlewik o 2 izbach, 2 komorach, 1 sieni, 1 komina murowanego, w dobrym stanie, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 29, szerokości 17 1/2, wysokości 4.

Stodoła o 1 klepisku, 1 wrotni, w złym stanie, zbudowana z obarków i słupów na węgieł, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 18, szerokości 9, wysokości 4.

Wiatrak do mielenia zboża tarcicami obity z drzewa budowany, potrzebuje szkudłami znacznej reparacyi, długości miary warszawskiey 10, szerokości 10, wysokości 15. Porządki na wiatraku do gruntu przywiązane są następujące: 2 kamienie, 1 wierzchni i 1 spodni do mielenia zboża, 1 kosz, 1 skrzynia z desek, 1 socha żelazna, 1 cywie drewniane z żelaznemi obręczami, 1 tybłoty drewniane z żelaznemi obręczami, 1 drąg żelazny, 1 łańcuch do obracania wiatraka, 1 lina do wciągania miechów, 1 lina na stawidle, 1 lina do podnoszenia kamienia.

14. Chałupa o 1 kuźni, 1 izbie, 1 sieni, 1 komina murowanego, w dobrym stanie, zbudowana z bali i słupów na węgieł, dach dranicami kryty, długości miary warszawskiey 18, szerokości 10, wysokości 4.

15. Gościniec przy szosie o 3 izbach, 2 komorach, 1 sieni, 1 komina murowanego, w dobrym stanie, zbudowany z bali i słupów, dach szkudłami kryty, długości miary warszawskiey 20, szerokości 13, wysokości 4.

Stodoła o 1 klepisku, 1 wrotni, w dobrym stanie, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 16, szerokości 10, wysokości 4.

Studnia balikami ocembrowana.

Nomenklatura Rubice

1. Chałupa o 2 izbach, 1 sieni, 1 kominie lepionym, w miernym stanie, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 21, szerokości 12, wysokości 4.

Stodoła o 1 klepisku, 2 wrotniach, grozi zawaleniem, zbudowana z obarków, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 20, szerokości 10, wysokości 2 1/2.

2. Chałupa o 1 izbie, 1 komorze, 1 sieni, 1 komina lepionego, w złym stanie, zbudowana z bali i słupów na węgieł, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 19, szerokości 8, wysokości 4.

Ogród owocowy w którym się mieści drzewek rodzajnych sztuk 40.

3. Chałupa o 1 izbie, 1 komorze, 1 sieni, 1 komina lepionego, w złym stanie, zbudowana z bali i słupów na węgieł, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 14, szerokości 10, wysokości 4.

Chlewik zdezelowany, zbudowany z obarków, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 5, szerokości 4, wysokości 3.

Oborka, w złym stanie, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 9, szerokości 7 1/2, wysokości 3 1/2.

Stodoła o 1 klepisku, 2 wrotniach, w złym stanie, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 26, szerokości 7 12, wysokości 3.

Ogród owocowy, w którym jest drzewek rodzajnych sztuk 30.

4. Chałupa, chlewik, oborka i stajenka pod 1 dachem, o 2 izbach, 1 komorze, 1 sieni, 1 komina lepionego, w miernym stanie, zbudowana z bali i słupów na węgieł, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 50, szerokości 9, wysokości 4.

Stodoła o 1 klepisku, 2 wrotniach, w złym stanie, zbudowana z bali i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 26, szerokości 11, wysokości 3 1/2.

Ogród owocowy w którym jest drzewek rodzajnych sztuk 36.

Studnia z żurawiem balikami ocembrowana.

Nomenklatura Mierzony

1. Chałupa gościniec o 2 izbach, 2 komorach, 1 sieni, 1 komina u dołu murowanego, u góry zaś jest lepiony, w miernym stanie, zbudowana z bali i słupów na węgieł, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 25 1/2, szerokości 11 1/2, wysokości 4.

Stodoła o 1 klepisku, 1 wrotni, zdezelowana, zbudowana z bali, obarków i słupów, dach słomą kryty, długości miary warszawskiey 21, szerokości 9, wysokości 3 1/2.

Studzienka balikami ocembrowana.

Niniejszym zajmuje się cegły palonej sztuk 2000, jak również kamieni średniej wielkości sztuk 120, które to materyały bydź użyte do rozpoczetych już budowli.

Kolejno opisano posadę włościan i ich powinności (wymieniono 12 zagrodników: Jędrzej Roj, Wincenty Janiak, Paweł Sprzeciwniak, Mikołaj Mijak, Wawrzyniec Karski, Michał Kolasiński, Bartłomiej Skweres, Franciszek Wielbus, Kazimierz Wojda, Antoni Wojtczak, Szczepan Ambroziak, Michał Steśniak, 2 półrolników: Paweł Szymański, Kacper Wielbus, komornicy: Józef Grzegorek, młynarz: Franciszek Ruszkowski, kowal: Paweł Wągrowski, propinator przy Olszynie: Jan Marczak, owczarz: Mateusz Grzelaczyk). Potem opisano inwentarz żywy i martwy do gruntu przywiązany, podatki, wysiew, rozległość i granice.


poniedziałek, 13 września 2021

Inwentarz Popów (1824)

Źródło inwentarza:
Akta notariusza Pawła Dąbskiego z roku 1824, nr. aktu 218. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.


"Działo się we wsi Popowie w Powiecie Wartskim Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem połozoney w zamieszkaniu dworskim pod liczbą pierwszą, dnia siódmego października tysiąc ośmset dwudziestego czwartego roku."

Przed Pawłem Dębskim Notariuszem Publicznym Powiatu Wartskiego stawili się:
1. Wincenty Pstrokoński dziedzic dóbr Ostrowa (Wartskiego) i innych, opiekun prawny dzieci po zmarłych Jakubie i Nepomucenie z Masłowskich Psarskich.
2. Ignacy Jarociński dzierżawny posesor wsi Popowa.

Powyższe osoby wezwały Notariusza dla spisania stanu dóbr pozostających w dzierżawie.


Zabudowania dworskie i folwarczne

1. Dwór stoiący frontem ku południowi stawiany w bale, w niektórych tylko mieyscach przy restauracyi w pruski mur, ściany wybijane klinikami i gliną wylepione, późniey wapnem wytynkowany, lecz przez wieloletnie zaniedbanie reperacyi iak się widzieć daie ściany powierzchowne w wielu mieyscach w około dworu z gliny i wapna poopadane, oraz w koło tegoż dworu także przyciesie znacznie pogniły, niemniey murłaty opuszczone w niektórych mieyscach co wszystko by w dobrym utrzymać stanie i okazało się, potrzebuie doyść znaczney reperacyi. Dach na budynku dworskim przykryty gątami starym, reperowania potrzebuie, szczególniey szczyty z strony od wschodu jako też zachodu nowego pobicia gątami potrzebuią, gdyż dotąd exystuiące gąty zupełnie pogniły, iak to wszedłszy na górę wewnątrz widzić się daie. Komin od fundamentu ponad dach wyprowadzony iest murowany i w dobrym exystuie stanie. Nadmienić także należy, iż na górze z frontu dworu exystuią facyaty, iedna większa o trzech oknach po boku którey dwie małe o iednym oknie, jako też podobne facyaty z tyłu dworu. Opisanie ich atoli nastąpi przy opisywaniu stanu górnego położenia dworu.
Opisawszy w powyższym sposobie stan powierzchni dworu, przystępuie do opisania wewnętrznego położenia i stanu zabudowania.
Wchodząc więc do dworu znayduiący się prug przed dworem z kamieni urządzony w około których bale z drzewa rzniętego formuią stopnie, próg ten poprawienia tylko potrzebuie. Nadmienić w tym mieyscu należy iż na progu po prawey stronie wchodząc do dworu blisko drzwi znayduie się przybity nóż żelazny do oczyszczania butów z błota.


A. Sień na prost przez cały budynek dworski od frontu aż do wyiścia tylnego urządzona, dwiema ścianami przeforsztowana, formuie trzy sienie, z których pierwsza maiąc drzwi wchodnie od frontu dębowe, na wpół do otwierania dzielące się, na wielkich i mocnych żelaznych zawiasach osadzone, z frontu dwiema żelaznemi antabkami zaopatrzone, zamykaią się na rygel żelazny wraz z klamerką teraz exystuiącą a iedna połowa drzwi dla wstrzymania się otwarcia, ma od góry przybitą żelazną zasufkę zakładaiącą się z żelazną klamerką do teyże zasufki urządzoną. Także celem mocnego zaparcia drzwi na noc, przybite obok znayduią się dwie żelazne klamry do założenia drąga. Lubo ramy tyle razy wspomnionych drzwi exystuią doyść w dobrym stanie, atoli tafle jakiemi są urządzone przez starość popękały, potrzebuią dla samey okazałości reperacyi. Zamku żadnego niemasz przybitego, otwierają one się tylko. Klamka żelazna, która iest przybita zachwyca się zaś za sztyfcik, który iakby od zamku daie się z frontu widzieć. Posadzka w sieni z cegły paloney urządzona, lecz zdezelowana, ściany wytynkowane, iednakowoż potrzebuią odnowienia. Postępuiąc daley druga sień w którey drzwi wchodnie przez połowe dzielą się, opatrzone w zawiasy i chaki oraz na klamke zamykaią się, z haczykiem żelaznym w dobrym stanie znayduią się, podłoga z tarcic znacznie zruynowana. Ściany tynkowane odnowienia potrzebuią. W tey sieni znayduią się wschody na górę, które przy opisywaniu górnego stanu, opisane zostaną, trzecia i ostatnia sień, drzwi wchodnie otwieraiące się, zaopatrzone dwiema zawiasami i hakami, oraz klamką do zamykania, a nadto przybity iest zamek z antabą lecz klucza niemasz do niego. Podłoga w tey sieni nie exystuie tylko gliną wywieziona, atoli zarównania potrzebuie, ściany dawniey wytynkowane, odnowienia wymagaią. Wychodząc na koniec na tył dworu znayduią się drzwi tylne, zaopatrzone w zawiasy i haki, tudzież zamykaią się na klanke, która exystuie, raz przybity znayduie się zameczek, lecz klucza do niego niemasz. Progi w drzwiach sieni teraz opisaney niektóre tylko zdezelowane. Sufity nie opisuią się, gdyż takowe formuią podłogę na górze, tam też spisane zostaną.
Opisawszy w powyższym sposobie stan sieni, przystąpiłem do opisania stanu mieszkań, poczynaiąc zaś od frontu, z pierwszey sieni wchodząc po prawey stronie, znayduie się


B. Przedpokóy, drzwi poiedyńcze farbą pokostową malowane w dobrym stanie exystuią, na dwóch zawiasach wsparte, z zamkiem wielkiem, i antabami, do którego atoli klucza niemasz, także zasuwaią się na zasufkę żelazną na ten cel przybitą. Podłoga z tarcic w dobrym stanie znayduie się, ściany koniecznego potrzebuią wyrzucenia i wytynkowania, gdyż w większey części z wapna poopadały. W tym przedpokoiu znayduie się piec z kachli polewanych na postumencie drewnianym stawiany z drzwiczkami żelaznemi w dobrym stanie, przed którym pewny obwód taflami kamienia i cegłą zamiast podłogi uformowany. Posoba czyli sufit deskami podbity w dobrym stanie znayduie się, okno iedno znayduiące się przyzwoicie opatrzone, na zasufki żelazne zamykane, tudzież opatrzone dwiema okiennicami na hakach i zawiasach przynależnych będącemi, i śrubą żelazną do zakręcania tychże okienic. To okno obeymuie sześć tafli szklannych nie nadwyrężonych.


C. Z przedpokoiu wchodząc do pokoiu, ten znayduie się w takim stanie. Drzwi wchodnie otwieraiąc na wpół dzielą się farbą pokostową malowane, w dobrym stanie exystuią iak niemniey, w potrzebne zawiasy zaopatrzone tudzież i zasuwki. Zamek exystuiący z dwiema antabami zruynowany tak dalece iż drzwi zamykać nie można, potrzebuie reperacyi, klucza do zamku niemasz, ściany papierem malowanym w tle maiowem obite, lamperie odmienne na tarcicy odmalowane, sufit także po części malowany, posadzka z desek w kwatery regulowana, piec stawiany z kachli polewanych biały na postumencie drewnianym, w około którego cegłą paloną wyłożenie znayduie się. Okna dwa ku południowi w zasuwki żelazne opatrzone oraz okiennicami na zawiasach i hakach, tudzież śrubami do zamykania tychże okiennic. Cały ten pokóy z przynależytościami w średniem znayduie się stanie. Tafli szklanych w oknach znayduie się sztuk dwanaście z których trzy stłuczone.


D. Pokóy następny od frontu uważaiąc, do którego drzwi wchodnie na wpół dzielą się, farbą pokostową malowane, w niezłym stanie exystuią, iak oraz w potrzebne zawiasy i zasuwki opatrzone. Zamek z antabami exystuiący, tak dalece zdezelowany, iż drzwi zamykać niemożna, klucza do tego zamku niemasz, ściany bronzowem kolorem malowane, lecz już wytarte, popękane jak niemniey wapno z ścian poodpadywało, tak dalece, że chcąc porządny pokoik urządzić znaczney by reperacyi wymagało. Sufit seledynowo malowany także reperacyi potrzebuie, posadzka z tarcic na ……...? dawana także w nienaylepszem znayduie się stanie. Piec kominkowego fasonu z cegły stawiany, farbą maiową malowany, wraz z ramami drewnianemi płótnem obitemi podobnież malowanem, do zasłonienia komina urządzonemi, aczkolwiek nie w naygorszym stanie exystuie, atoli z powodu mocnego zadymiania się iak to powierzchownie z okopcenia tegoż widzieć się daie, zupełnego przestawienia wymaga. Okno iedno podobnie z wszelkiemi przynależytościami w pokoiu sub C. opisanemi z dwiema okienicami, znayduie się, obeymuie tafli szklannych sztuk sześć, z których iedna stłuczona.


E. Schowanie. Drzwi wchodnie na wpół dzielące się z zamkiem i kluczem lecz reperacyi potrzebuią, farbą pokostową malowane, z zawiasami i hakami oraz zasufkami, ściany reperacyi potrzebuią, posadzka zaś nie w naygorszym stanie się znayduie. Sufit iednakowoż reperacyi wymaga, okno exystuiące zamyka się na haczyki, które exystuią, oraz okienice dwie na zawiasach i hakach znayduią się, a oprócz tego wewnątrz zasuwa się okiennicą na ten cel urządzoną. Szyb w oknie są cztery i wszystkie dobre. Pieca ani komina w tym schowaniu niemasz.


F. Komora czyli schowanie zaraz przy powyższym znayduiące się, drzwi ordynaryine zasuwaią się, niemaiąc opatrzenia w żelastwo, podłoga exystuie z tarcic w dobrym stanie, ściany nie wylepiane, sufit z tarcic, okna, pieca ani komina niemasz. Nadmienić wypada że daley ku północy czyli na tył dwora postępuiąc iest wniyście z ninieyszego schowania do garderobki, do którey exystuią drzwi ordynaryine na zawiasach z zamkiem ordynaryinym, lecz że drzwi takowe są zamocnione? i wchód tu ztąd nieużywany, przeto wracaiąc się do pokoiu sub C. opisanego, z którego znayduie się wniyście do pokoiu tylnego, a ten exystuie w stanie następnym


G. drzwi na wpół otwieraiąc dzielące się, farbą pokostową malowane, z przynależnym okuciem, ściany żółto, a sufit niebiesko malowane, lecz teraz ściany popękane, wapno poodpadywało, potrzebuią nowego wyrestaurowania. Podłoga z tarcic, lecz przez starość tak dalece zniszczona, iż całkiem nowego pokładu potrzebuie. Piec okrągły z cegieł stawiany na postumencie drewnianym, wraz z zasłoną otworu iuż zdezelowaną. Piec ten aczkolwiek w nienaygorszym znayduie się stanie, iednakowoż z powodu zadymiania mocnego przestawienia, lub nowego urządzenia potrzebuie. Okna dwa na tył dworu będące doyść w przyzwoitym są stanie, i okucie tak jak w pokoiu sub C. exystuie. Szyb iest sztuk dwanaście, z których trzy stłuczone. Wychodząc z ninieyszego pokoiu do sieni znayduie się przed pokóy, maiący dwoie drzwi, to iest pierwsze z pokoiu na wpół dzielące się, farbą pokostową malowane w dobrym stanie z przynależytem okuciem i iedną antabą z zamkiem i kluczem, lecz zamek potrzebuie reperacyi, drugie wiodące do sieni także na połowe dzielące się, reperacyi potrzebuiące, na zawiasach ordynaryinych bez zamku, i tylko na haczyk i skobel zamykaiące się. Wewnętrzne zaś położenie tego przedpokoiu, ściany reperacyi potrzebuią, podłoga zaś w średniem stanie exystuie. Okno iedno dosyć w dobrym stanie z przynależytym iak w innych pokoiach okuciem, tafli szklannych obeymuie sztuk sześć, z których iedna stłuczona, także znayduie się komin ułatwiaiący palenie ognia w piecu, sufit nie opisuie się, gdyż ten formuie zarazem podłogę na górze, tam więc opisanem zostanie.


H. Wracaiąc na powrót z przed pokoiu przez pokóy sub G. opisany, wchodzi się do pokoiu do którego drzwi wchodnie na wpół dzielące się, pokostową farbą malowane doyść w dobrym stanie będące, z przyzwoitym okuciem z zamkiem, iuż zdezelowanym i reperacyi potrzebuiącym, bez klucza, ściany podobnym iak w pokoiu sub C. papierem malowanym wybite lecz znacznie poobdzierane, posoba doyść w dobrym iest stanie, podłoga zaś z tarcic zdezelowana nowego pokładu potrzebuie, piec kominkowego fasonu niebiesko malowany /: wraz z ramą i płótnem zdezelowanym do zamykania otworu :/ reperacyi potrzebuiący. Nadmienia się w tym mieyscu iż za piecem iest otwór do chędożenia sadzy w kominie, który się zamyka ordynaryine drzwiczki maiące zawiaski i klamke. Okno wraz z okienicami dwiema tak iak w innych pokoiach okutemi, dość w dobrym exystuie stanie. Okno to obeymuie tafli szklannych sztuk sześć, z których cztery sztuki stłuczone.

I. Na ostatek postępuiąc daley znayduie się schowanie, które na podwóyne drzwi zamyka się, pierwsze drzwi z pokoiu uformowane z ramy płótnem malowanym obitey na zawiaskach bez zamku zdezelowane, drugie drzwi ordynaryine otwieraią się wewnątrz schowania na zawiasach dwóch żelaznych z zamkiem ordynaryinym bez klucza, oraz maiące wrzecząc i skobel dla zamykania, na kłote?. Ściany wcale nie wylepione, podłoga z tarcic powyprężana, sufit reperacyi potrzebuiący, okno ordynaryine z sztuk złożone, obeymuią u szyb dwadzieścia ieden z których sztuk siedm stłuczonych. Zewnątrz niemasz okienic, wewnątrz znayduie się iedna okienica, którą się okno zasłania. Nadmienia się w tym mieyscu, że drzwi do dalszego przeyścia widzieć się daiące, już są opisane w schowaniu sub F.

K. Opisawszy iedne połowę dworskiego zabudowania z strony od wschodu przystępuie do opisania stanu mieszkań drugiey połowy dworu z strony od zachodu, a tak wchodząc frontem do sieni a z tey do przedpokoiu po lewey ręce położonego, drzwi wchodnie iednostayne farbą pokostową malowane, z antabką i zamkiem staroświeckim bez klucza, reperacyi potrzebuiące, z zawiasami ordynarayinemi, ściany odświeżenia i odtynkowania wapnem potrzebuią, posadzka z cegły paloney, nowego urządzenia potrzebuie, gdyż dotąd exystuiąca całkiem iest zdezelowana, sufit formuie zarazem podłogę, na górze tam opisany zostanie. Okno z przynależytym okuciem i dwiema zewnątrz okienicami także przyzwoicie okutemi dość w dobrym stanie się znayduią. Tafli szklannych w oknie znayduie się sztuk sześć, z których iedna w narożniku pęknięta.

L. Sala, drzwi wchodnie farbą pokostową malowane na wpół dzielące się z przynależnym okuciem, dość w dobrym stanie, także z zamkiem bez klucza reperacyi potrzebuiącą, ściany poprawienia i wybielenia potrzebuią. Podłoga nieco zdezelowana, także i posoba czyli sufit, piec kominkowego fasonu reperacyi potrzebuiący z cegły stawiany. Okien znayduie się sztuk pięć z przynależnym iak w innych pokoiach i takiegoż fasonu okuciem. Okienica iedna zewnętrzna u okna znayduie się, reszty niemasz. W pięciu tych oknach iest ogółem tafli szklannych trzydzieści z których sztuk cztery stłuczonych. Nadmienia się tu iż z ninieyszey sali iest wychod na ogród. Drzwi na wpół dzielące są z przynależnym okuciem z zamkiem i kluczem kowalskiey roboty, tudzież maiące sześć tafli szklannych z których iedna pęknięta, drugie drzwi zewnętrzne podobnież przynależnie okute z pięćmi hakami i skoblami, te ostatnie znacznie zruynowane reperacyi potrzebuią. Galerya przy powyższych drzwiach wychodząc na ogród z drzewa urządzona znayduie się, która wraz z ławkami, schodami i poręczami znacznie iuż zdezelowana exystuie.

Ł. Z sali udaiąc się na tył dworu znayduie się pokói. Drzwi wchodnie na wpół dzielące się, farbą pokostową malowane, z przynależnym okuciem, dość w dobrym stanie. Zamek bez klucza reperacyi potrzebuie, ściany także potrzebuią reperacyi ile że wapno poodpadywało, podłoga z tarcic które w niektórych mieyscach wyprężyły się. Piec kominkowego fasonu reperacyi potrzebuiący i znacznie od dymu zakopcony. Okna z przynależnym okuciem, okienic zewnętrznych niemasz, sufit z desek reperacyi potrzebuiący, tafel szklannych 12 z których sztuk sześć stłuczonych.

M. Także znayduie się przy powyższym pokoiu mały pokoik którego okna na zachód wychodzą, drzwi poiedyńcze z przynależnym okuciem i zamkiem do którego klucz kowalskiey roboty exystuie, dosyć w dobrym stanie. Ściany potrzebuią reperacyi i wybielenia, podłoga z desek dość w dobrym stanie. Okna dwa dobierane, szyby małe, z których sześć iest stłuczonych, sufit reperacyi potrzebuie.

N. Na tym ukończywszy opisanie dolnych pomieszkań przystąpiłem do opisania góry, a nasamprzód schody na góre wiodące /: ponieważ na dole ieszcze znayduie się pokoik na spiżarnie używany, a ten nieopisany, przeto nim góra opisaną zostaie takowego stan wyszczególnia się. Drzwi poiedyńcze wchodząc sienią z tyłu dworu będącą, po lewey stronie, przynależnie okute z zamkiem starym, reperacyi potrzebuiącym, i z kluczem kowalskiey roboty. Ściany i sufit znaczney potrzebuią reperacyi, podłoga dość w dobrym stanie. Okno iedno o sześciu taflach szklannych z których trzy stłuczone, przynależnie okute. Okienice dwie na zawiasach zdezelowane, wewnątrz się zamykaią. Pieca ani komina niemasz w tym pokoiku.
Schody na góre prowadzące nie w naylepszym stanie exystuią, a szczególniey obicia poboczne znaczney potrzebuią reperacyi, poręcze zaś dość w dobrym stanie.
Na górze zaś samey znayduie się sala malowana, lecz zdezelowana i znaczney reperacyi potrzebuiąca. Sufit do wpołowy tey sali znayduie się zdezelowany, druga połowa sali bez sufitu, okien z frontu od południa iest trzy, lecz nie iednostayne, a szyb wszystkich iest dwadzieścia sztuk całkich, reszta potłuczonych. Z tyłu sali także dawniey były trzy okna, lecz ani ram ani szkła teraz niemasz, słowem cała ta sala znacznie zdezelowana, podłoga która formuie zarazem posoby nad przedpokojami na dole także znacznie zdezelowana Daley ku wschodowi iest góra pod dachem, na którey facyata exystuie lecz okna tam niemasz, ale raczey mieysce na takowe, dach zaś przy powierzchnem opisywaniu dworu iest opisany. Z strony zachodu znayduie się kapliczka do którey drzwi wchodnie na wpół dzielące się exystuią na zawiasach, z skoblem i wrzecągiem reperacyi potrzebuiące. Wewnątrz ściany z desek uformowane jak niemniey i sufit malowane, lecz znacznie zdezelowane. Ołtarz w środku którego obraz ukrzyżowanego Jezusa, a na nim sześć sztuk sznycerskiey roboty głów wyobrażaiących aniołków, kamień święcony dla odprawiania Mszy Świętey, poduszka dla kładzenia na niey Mszała. Podłoga znacznie zdezelowana, okno w facyacie zruynowane iak i cała ta facyata. Szyb w oknie całkich niestłuczonych znayduie się sztuk dwanaście. W teyże kapliczce nad drzwiami wchodniemi znayduie się osoba ukrzyżowanego Pana Jezusa. Także są drzwi z teyże kapliczki na góre daley ku zachodowi małe na zawiasach i hakach z wrzeczągiem bez skobla, dość w dobrym stanie. Góra daley znayduiąca się opisuie się, gdyż dach się przy powierzchnim opisaniu dworu iuż iest opisany. Drzwi na góre na zawiasach i hakach reperacyi potrzebuią, z wrzeczągiem i skoblem.

2. Za dworem na północ znayduią się dwa sklepy murowane obok siebie stoiące, słomą pokryte, schody drewniane, drzwi na zawiasach żelaznych z wrzeczągiem i skoblem obadwa te sklepy nie jakiey potrzebuią reperacyi, a szczególniey poprawienia słomą dachów.

3. W blizkości powyżey opisany sklepów stoi budynek mieszkalny z drzewa kostkowego stawiany, słomą pokryty, komin lepiony z gliny, frontem zaś ku południowi, obeymuie wewnątrz iednę izbę, kuchenke, komorę i sień w izbie podłoga zdezelowana, w komorze i sieni niemasz podłogi, sufity w całym budynku z tarcic, drzwi dwoie, to iest sienne i do izby na żelaznych zawiasach i do kuchni zaś małe drzwiczki, także na zawiasach żelaznych, pierwsze dwoie drzwi maią oraz wrzeczągi i skoble, okna dwa w izbie z całemi szybami. Z komory na góre znayduią się schody także i sklepik z kamieni uformowany, lecz zdezelowany, cały ten budynek dość w dobrym znayduie się stanie mieszka zaś w nim Michał Wilda cieśla dworski. Nadto przybudowana iest przy tymże domu mała szopa lecz iuż zdezelowana.

4. Spichlerz stoiący frontem ku południowi stawiany z drzewa kostkowego, dach zaś od dołu gątami trzy szory pobity, a reszta dachu słomą pokryta. Dwoie drzwi do wniyścia na zawiasach żelaznych, drzwi iedne na zamek z kluczem exystuiącym i na wrzecząg, drugie na wrzecząg zamykane, w środku znayduie się podłoga z przegrodami na zboże, posoba z tarcic, cały ten budynek reperacyi potrzebuie, gdyż w niektórych mieyscach przyciesie pogniły, ściany powyprężane, a nawet zamki węgieł popruchniały. W środku także reperacya iest potrzebna.

5. Obok tego spichlerza z strony od dworu znayduie się wychodek reperacyi potrzebuiący. Drzwi na żelaznych zawiasach.

6. Na prost spichlerza stoi gołembnik na polu znacznie zdezelowany.

7. Zaraz obok spichlerza ku stodołom idąc stoi owczarnia z bali rzniętych stawiana. Dach słomą pokryty, wrota na biegunach, cały ten budynek w dobrym znayduie się stanie, gdyż iuż przez teraźnieyszego Dzierżawcę Wo Jarocińskiego znacznie reperowany został.

8. Stodoła frontem ku zachodowi stoiąca z bali rzniętych na murowanym fundamencie budowana, o trzech klepiskach a czterech sąsiekach. Wrotni znayduie się sztuk sześć, na biegunach zamykaiące się na wrzeczągi i skoble a dach do połowy gątami a w drugiey połowie słomą pokryty. Szczyty z obydwóch stron tarcicami zabite. Cała ta stodoła w dobrym znayduie się stanie oprócz wrot, szczytów i dachu, które reperacyi potrzebuią.

9. Druga stodoła także frontem na południe stoiąca, murowana i wapnem reybrowana?. Dach do w połowy szkudłami, a w drugiey połowie słomą pokryty obeymuie w sobie trzy klepiska, a cztery sąsieki, sześć wrotni na biegunach, na wrzeczągi zamykaiące. Szczyty słomą przez teraznieyszego Dzierżawcę Wo. Jarocińskiego zaprawione. Cała ta stodoła w dobrym znayduie się stanie, niektóre wrota i dach małey potrzebuią reperacyi, także mur w niektórych i mieyscach poprawnienia wapnem wymaga.

10. Staynia frontem ku zachodowi stoiąca, z bali rzniętych stawiana, z wystawą obeymuiąca dwie staynie, wozownię i trzy sieczkarnie. Staynia pierwsza od południa z drzwiami na biegunach na wrzecząg zamykaiącemi się wydylowana, w którey się znayduią dwa żłoby stare i dwie drabiny. Sieczkarnia przy tey stayni będąca także drzwi na biegunach z wrzeczągiem, wydylowana. Wrota do wozowni na biegunach z wrzeczągiem i skoblem. Staynia druga, w którey wydylowanie, gdzie także trzy żłoby znayduią się z drabinami, drzwi dubeltowe szynalami wybite, z zamkiem zdezelowanym bez klucza, na zawiasach żelaznych. Drzwi sieczkarni także na żelaznych zawiasach z wrzeczągiem, lecz dylowiny tam niema, w drugiey sieczkarni pobok pierwszey będącey drzwi na biegunach z wrzeczągiem. Posoba na całym tym budynku znayduie się, dach w większey połowie słomaą, w mnieyszey gątami pokryty. Cały ten budynek z wszystkiemi powyż wyrażonemi szczegółami, tak znacznie zdezelowany, iż wielkiey potrzebuie reperacyi. Nadmienić wypada iż połowa tego budynku przez Wo Jarocińskiego Dzierżawcę teraz świeżo słomą pokrytą została, iak niemniey deski nowe pozaciągane na posobę, które deski przy expiracyi zabrać z sobą ma prawo.

11. Obora frontem ku północy stoiąca, z bali rzniętych stawiana, nad okapem gątami, reszta dachu słomą pokryta, maiąca troie drzwi do weyścia, pierwsze drzwi od wschodu są dubeltowe na wpół dzielące się, na zawiasach, ostatnie dwoie poiedyńcze na zawiasach, z wrzeczągami i skoblami, przyciesi tego budynku w części pogniły. Cały ten budynek znacznie zdezelowany i wielkiey by potrzebował reperacyi, jak to się widzieć daie, bowiem W. Jarociński w środku tey obory słupy nowe po zaprowadzał i niektóre belki nadkładać kazał, czym do bespiecznego stanu ią urządził.

12. Obora druga obok pierwszey stoiąca, z bali rzniętych i drzewa kostkowego stawiana, maiąca dwoie drzwi na biegunach z wrzeczągami i skoblami, dach w większey połowie gątami a w mnieyszey słomą pokryty. Budynek ten wielce zdezelowany i ieżeli wkrótce niebędzie zreperowany upadnie, gdyż iest iuż bliskiego obalenia się.

13. Kurniki frontem ku wschodowi stoiące z drzewa kostkowego stawiane, obeymuiąca sześć drzwi na biegunach, dach nad okapem dranicami, reszta słomą pokryty. Budynek ten dość w dobrym stanie znayduie się.

14. Gorzalnia a razem i browar. Budynek frontem ku wschodowi stoi stawiany z bali rzniętych, zrąb dość w dobrym stanie, iednakowoż reperacyi potrzebuie. Dach cały gątami pokryty, szczyt tylko od północy słomą poszyty, lecz tak zruynowany iż zupełnego nowego pokrycia potrzebuie. Komin od fundamentu aż nad wierzch dachu z cegły murowany w dobrym stanie exystuie. Izba w którey garce i kadzie exystowały kamieniami wybrukowana. Okna trzy w których szyby stłuczone w znaczney części, piec w którym garce były w murowane rozwalony. Izba w którey gorzelany zamieszkuie, także reperacyi potrzebuie. Znayduie się tam piec kominkowego fasonu z cegieł stawiany dość w dobrym stanie, okno iedno ku wschodowi także reperacyi potrzebuie,podłogi niemasz, tylko gliną wylepiono, a i to zrównania wymaga. Browar. Piec w którym kocioł w murowany zdezelowany. Podłogi niemasz, okno od wschodu potłuczone, od zachodu zaś okienicą zasuwa się mieysce na okno zostawione. Znayduią się trzy małe kadzie do robienia piwa znaczney potrzebuiące reperacyi. Dwa koryta zupełnie zdezelowane, kocioł miedziany, po wydobyciu którego z kotliny i odważeniu go w Warcie okazało się iż tenże u wierzchu ma obręcz żelazną grubą z którą razem waży funtów 209, sama zaś miedź funtów 149, a to według zdania J.P. Andrzeja Zawadzkiego kotlarza.
Suszarnia, w którey się znayduie piec do suszenia słodu z cegły murowany, dość w dobrym stanie. W tey suszarni znayduią się także schody na góre, znacznie zdezelowane. Nadto znayduie się w gorzelni koryto z cegły murowane dla wywaru. Drzwi wszystkich sztuk siedm z których sześć na zawiasach i hakach żelaznych z wrzeczągami i skoblami, a iedno na biegunach bez wrzecząga, te ostatnie drzwi znayduią się w mieyscu od frontu do suszarni wchodząc wszystkie zdezelowane i znaczney reperacyi wymagaią. Posoba na całym budynku zupełnie pogniła i całem nowey wymaga. Balki niektóre także słabe w mieysce których nowe zaciągnione bydź winny. Studnia nie exystuie, używa się do gorzelni i browaru wode z sadzawki zaraz przy budynku exystuiącey, przy którey żuraw z węborkiem okutem, ale bez obręczy żelaznych stoi, węborek zdezelowany, iak i słupy tam stoiące.

15. Obok gorzelni wolarnia frontem ku południowi stoiąca, z drzewa kostkowego stawiana, okap deskami pobity, reszta dachu słomą pokryta, zrąb potrzebuie reperacyi, dach zaś dość w dobrym stanie się znayduie, drzwi dwoie na biegunach bez wrzeczągów. W tey wolarni znayduie się siedm sztuk żłobów gruntowych starych, z których ieden żłob wielki w środku wolarni ustawiony.

16. Karmnik frontem ku południowi stoiący z bali rzniętych stawiany, słomą pokryty, z dwoma drzwiami na biegunach, reperacyi potrzebuie.

17. Kuchnia. Budynek frontem ku wschodowi blisko dworu stoiący z bali rzniętych stawiany. Komin od fundamentu aż nad dach z cegły murowany, dach gątami pokryty reperacyi potrzebuie. Wewnątrz po lewey stronie izba bez podłogi i komora. W izbie iest okno w którym dwie szyby stłuczone, komin z kapturem reperacyi potrzebuiący. Posoba z tarcic stara, w komorze okno w którym tylko siedm szyb całkich. Posoba z desek reperacyi potrzebuie, pieca ani komina niemasz, drzwi z frontu od sieni, jako też iedne do izby drugie do komory ordynaryine na zawiasach z wrzeczągami reperacyi potrzebuią. Po prawey stronie budynku znayduie się izba bez podłogi, drzwi poiedyńcze na zawiasach bez klamki i wrzecząga, teraz takowe przez Wo Jarocińskiego iest urządzone, ściany dawniey pobielane wapnem teraz iuż poodpadane, sufit z tarcic, okna dwa, lecz całkiem powybijane, piec kominkowego fasonu, z cegły stawiany, dość dobry. Komora, drzwi na zawiasach zruynowane, podłogi niema. Sufit z desek stary, piec kominkowego fasonu dość dobry, okno całkiem stłuczone, że ani iedney szyby niemasz. Za budynkiem teraz opisanym znayduią się przybudowane z bali rzniętych kurniki słomą pokryte, reperacyi potrzebuiące, drzwi znayduią się sztuk cztery, wszystkie na biegunach z wrzeczągami żelaznemi.

Ogrodzenia
18. Dziedziniec ogrodzony słupami wraz z fundamentem z cegieł murowanemi lecz znacznie iuż zdezelowane. Sztachety drewniane, przez starość zepsute, że nowego postawienia wymagaią. Wrota na dziedzińcu także zruynowane jak niemniey dwie fortki. W środku dziedzińca znayduie się ogródek ............ angrestem w okrąg obsadzony lecz zaniedbany.
Za sklepami ponad budynkiem w którym cieśla dworski teraz mieszka aż do spichrza exystuie płot stary chróścianny, cierniem wystrzępiony, wrota ku sklepom z dwóch słupów, owierki z płotów urządzone. Od owczarni aż do narożnika stodoły drewnianey po nad polem znayduie się płot chróścianny stary zupełnie zdezelowany.
Pomiędzy drewnianą a murowaną stodołą exystuie ogrodzenie z płatów w słupy stawiane iuż stare, wrotnia tam będąca zupełnie zdezelowana. Także przy stodole drewnianey z strony stodoły murowaney znayduie się płot chróścianny stary zupełnie zdezelowany, ten płot ogradza stogi.
Wrotnia exystuiąca, wieżdżaiąc ze wsi do podwórza zdezelowana, pobok którey zagrodzenia z płat zdezelowane. Pomiędzy oborami od ogrodu stoiącemi iest stary płot chróścianny, daley po lewey stronie aż do gorzelni także płot chróścianny stary wystrzępiony. Od gorzalni w tył kwadratem do narożnika wolarni płot z płat ciesanych w słupy i owierki dość w dobrym stanie. Od wolarni do karmnika płot chróścianny stary wystrzępiony cierniem. Od karmnika aż do narożnika kurników przy kuchni będacey z płat płot exystuie lecz mocno zdezelowany, wrota tamże znayduiące się także zdezelowane. Płoty teraz opisane odgradzaią podwórze od ogrodach. Za staynią w podwórzu z strony od murowaney stodoły, płot chróścianny w owal stawiony stary z wrotnią w płaty. Sad za dworem od pola ogrodzony płotem chróściannym, który iest stary. Sad za chlewami ku wsi, ogrodzony płotem chróściannym, który iest stary zdezelowany ten płot ciągnie się ponad wsią do domu ostatniego ku kuźni stoiącego. Od pasternika ogrodzenie nie exystuie. Także przy wrotach ode wsi po prawey stronie z podwórza uważaiąc iest zdezelowany płot, z żerdzi a po lewey stronie z kamienia ułożony, kawałkiem tylko aż do domostwa włościana płatami zagrodzony.

Kolejno opisano zasiewy na polach, łąki, ogród przy dworze.

Gościniec z wystawą z drzewa stawiany frontem dranicami w tyle snopkami pokryty, okna znacznie potłuczone, dach reperacyi potrzebuie, staynia wiezna dość w dobrym stanie wrotami opatrzona.
Sklepik murowany dość dobry, stuł i dwie ławy gruntowe, w stayni dwa żłoby i iedna drabina dobre. W tym gościńcu mieszka Paweł Biedziński gościnny i kowal.

Kuźnia murowana dranicami pokryta w dobrym stanie o iedney izbie z komorą, komin murowany, stadki kowalskie gruntowe w kuźnicy są następuiące: miech skórzanny stary zruynowany, pień dębowy, kowadło kute dobre, szparak kuty dobry, srubsztak duży kuty dobry, kleszcze małe zdezelowane, kamień do ostrzenia siekier znacznie spotrzebowany. W tey kuźni mieszka Jan Chłoszczyński.

Młyn wodny. Dom z bali stawiany o iedney izbie i komorze, oraz młynicy, dach gątami pokryty. Cały ten budynek jako też wewnątrz młynicy znayduiące się koła i inne aparaty do młyna przynależne spustoszałe, kamień od jagier cali sześć grubości, z łubem i koszem, kamień wierzchni grubości cali dziesięć, spodni grubości cali cztery, wrzeciona i bux zdarte, paprzyca od kamienia do jagieł, ryfy na wał sztuk cztery, czop złamany, śluza całkiem zdezelowana, nadto mierka gruntowa znayduie się. Dzierżawi ten młyn.

Wiatrak. Obicie wiatraka jako i dach znacznie zdezelowane, obydwie szmigi pęknięte, płacht do szmigów niemasz, schody pierwsze zewnątrz jako i drugie wewnątrz zdezelowane, bez poręczy, skrzynie dość dobre, podłogi spustoszałe, koło paleczne zdezelowane, sztaga złamana, kosz zdezelowany, socha z paprzycą dobre, łubie dobre, kamień wierzchni grubości dwanaście cali, spodni kamień grubości cali trzy, w dobrym stanie. Stawidła z bębękiem dość dobre, kamień w wiatraku będący zdezelowany, bębęn do wciągania miechów zruynowany, dyszel dobry, narzędzia wiatraczne gruntowe dwa pytle znacznie zdezelowane, dwie oszkardy, drąg żelazny i lina od wciągania miechów w dobrym stanie, lina zaś do bębęka mocno po przecierana.

Zabudowania Wieyskie

Dom pod Numerem 4 w którym mieszka Łukasz Matusiak półrolnik maiący rolę półrolniczą i Stefan Pawliczak komornik. Dom ten z drzewa postawiony słomą pokryty, komin lepiony, obeymuie iednę izbę, izdebkę i komorę, dwie oborki i iedna stodoła także z drzewa postawione słomą pokryte, wszystkie te budynki w mizernym znayduią się stanie. Łukasz Matusiak półrolnik odbywa dworowi zaciąg i ma załogę dworską, jednę klacz, parę wołów, pług z żelastwem, wóz bosy, siekierę i kosę iednę trawną i sierp, maciorę iednę i krowę.

Dom pod Numerem 5 w którym mieszka Bartłomiey Machalczyk półrolnik i Jan Augustyniak komornik. Dom ten z drzewa stawiany słomą pokryty, komin lepiony, obeymuie iednę izbę i komorę oraz izdebkę, w dobrym stanie się znayduie. Obora i stodoła z drzewa postawione słomą pokryte, zdezelowane. Bartłomiey Machalczyk posiada rolę półrolniczą, odbywa zaciąg dworowi, ma załogę dworską, jednę klacz odebrał z dworu, lecz te W. Marcelli Psarski zabrał i nie oddał, posiada zaś pare wołów, pług z żelastwem, wóz bosy, siekierę, kosę iednę trawną i sierp, maciorę iednę i krowę iednę.

Dom pod Nm 6 w którym mieszka Szczepan Owczaruś półrolnik i Jan Juźwiaczyk komornik. Dom ten z drzewa postawiony słomą pokryty, komin lepiony, obeymuie iednę izbę i komorę. Komora druga oddzielna, oborka i stodoła z drzewa postawione słomą pokryte, tak dom jako i wszystkie przy nim będące zabudowania znacznie zdezelowane. Szczepan Owczaruś posiada rolę półrolniczą, odrabia dworowi zaciąg, ma załogę dworską, jednę klacz, pare wołów, pług z przynależnym żelastwem, wóz bosy, siekiere iednę, kosa do trawy iednę i sierp, nadto maciorę iednę i krowę iednę.

Dom pod Nr 7 w którym mieszka Karol Wesołowski półrolnik. Dom ten z drzewa postawiony, słomą pokryty, komin lepiony, obeymuie iednę izbę i komorę. Dwie oborki i stodoła także z drzewa postawione słomą pokryte, wszystkie te budynki dość w dobrym znayduią się stanie. Karol Wesołowski posiada rolę półrolniczą, odrabia dworowi zaciąg, inwentarza ani też innych rekwizytów jako pługa, wozu, siekier, sierpa, kosy, nie posiada. Odrabia do dworu powinności całorocznie czyli zaciąg jak wszyscy inni półrolnicy w wsi Popowie znayduiący się, które powinności opisane będą.

Dom pod No 8 w którym mieszka Józef Pawlak półrolnik. Dom ten z drzewa stawiany słomą pokryty, komin z gliny lepiony, obory oraz stodoła także z drzewa budowane, słomą pokryte, wszystkie budynki w mizernym zostaią stanie. Józef Pawlak posiada rolę półrolniczą, robi dworowi zaciąg, posiada załogę pańską, klacz iedne, pare wołów, pług z żelastwem, wóz bosy, siekiery iak oświadcza nie odebrał, kosę trawną iednę, sierp i krowę iednę, maciory iak oświadcza również nie odebrał. Nadmienia się iż iednego wołu za zp. 33 teraz od Wo Jarocińskiego dzierżawcy odebrał.

Dom pod No 9 w którym mieszka Jan Pawliczak półrolnik, Mikołay Jędrzeyczyk i Izydor Rybaczyk komornicy. Dom ten z drzewa stawiany słomą pokryty, komin lepiony, obeymuie iednę izbę, izdebkę i komorę, trzy chlewy i stodoła także z drzewa postawione, słomą pokryte. Dom i inne zabudowania w mizernym znayduią się stanie. Jan Pawliczak posiada rolę półrolniczą, robi dworowi zaciąg, załogę dworską posiada, jednę klacz, dwa woły, pług z przynależnym żelastwem, wóz ieden bosy, siekierę iednę, kosę do sieczenia trawy iednę i sierp ieden, nadto maciorę iednę i krowę, siekiery jak oświadcza nie odebrał, wół ieden zdechł przy urce w wsi Lubiszewicach za rozkazem J.W. Wolskiego tam uskuteczniaiący.

Dom pod No 10 w którym mieszka Wincenty Grzelaczyk półrolnik. Dom ten z drzewa postawiony słomą pokryty, komin lepiony, obeymuie iednę izbę i komorę. Oborka także z drzewa słomą pokryta, dom i oborka znacznie zdezelowane. Stodoła z drzewa słomą pokryta dość w dobrym stanie. Wincenty Grzelaczyk posiada rolę półrolniczą, odrabia zaciąg dworowi, ma załogę dworską następuiącą: klacz iedne i parę wołów, pług z przynależnym żelastwem, wóz ieden bosy, siekierę iednę, kosy do sieczenia trawy iednę i sierp ieden, nadto maciorę iednę i krowę.

Oborka z drzewa i chrustu stawiana słomą pokryta znacznie zdezelowana, w tey oborce mieszka Grzegorz Soski i odbywa powinności do dworu iakie poniżey opisane zostaną.

Oborka chuścianna słomą pokryta znacznie zruynowana, należąca do Jana Augustyniaka.

Dom pod No 12 w którym mieszka Marcin Zawadzki półrolnik. Dom ten z drzewa postawiony słomą pokryty, komin z gliny lepiony, obeymuie iednę izbę i komorę. Podwórze obudowane chlewami i chlewikami, z tyłu stodoła o dwóch klepiskach przy którey stoi spicherek, wszystkie budynki z drzewa postawione słomą pokryte, dość w dobrym stanie. Marcin Zawadzki posiada rolę półrolniczą, robi dworowi zaciąg, posiada oraz załogę dworską iako to: klacz iednę, pare wołów, pług z przynależnym żelastwem, wóz bosy, siekierę iednę, kosę trawną i sierp oraz maciorę iednę i krowe.

Dom pod No 13 w którym mieszka Błaży Rybaczyk półrolnik i komornica żona Andrzeja Skrzycy?. Dom ten z drzewa postawiony słomą pokryty, komin z gliny lepiony, oborka, chlewik i stodoła duża także z drzewa postawione słomą pokryte, tak dom jako i inne powyżey opisane zabudowania w mizernym znayduią się stanie. Błaży Rybaczyk posiada rolę półrolniczą, odrabia dworowi zaciąg, posiada oraz załogę dworską, klacz iednę, pare wołów, pług z przynależnym żelastwem, wóz bosy, siekierę iednę, kosę trawną i sierp oraz maciorę iednę i krowę nieodebrał, gdyż jak oświadcza, iż to gospodarstwo odebrał po zbiegłym Szymonie Pietraczku.

Dom pod No 14 w którym mieszka Walenty Soski półrolnik. Dom ten postawiony z drzewa, słomą pokryty, komin lepiony, obeymuiący iednę izbę i komorę, chlewy i stodoła także z drzewa postawione słomą pokryte. Dom wraz z innemi zabudowaniami tak dalece zdezelowane iż upadkowi grozi. Walenty Soski posiada półrolniczą rolę, odrabia dworowi zaciąg, ma oraz załogę dworską, iako to iednę klacz, pare wołów, pług z przynależnym okuciem, wóz bosy, siekierę iednę, kose trawną iedne i sierp, jak niemniey maciorę iednę i krowe.

Dom pod No 15 w którym mieszka Jacenty Rybaczyk półrolnik i Paweł Unikowski? komornik. Dom ten z drzewa postawiony, słomą pokryty, komin z gliny lepiony, obeymuie iednę izbę, izdebkę i komorę dość w dobrym stanie. Obora i stodoła także z drzewa stawiane słomą pokryte, lecz znacznie zdezelowane. Jacenty Rybaczyk posiada rolę półrolniczą, odrabia dworowi zaciąg, posiada także załogę dworską, iednę klacz, pare wołów, pług z przynależnym okuciem, wóz bosy, siekierę iedne, kosę trawną iedne, sierp iak niemniey maciorę i krowę.

Chlew czyli oborka stara częścią z drzewa, częścią z chrustu stawiana, słomą pokryta bez komina w mizernym znayduie się stanie. Wtey oborze mieszka Maci Pawlak i Mateusz Kazmirczak komornicy, którzy powinności dworowi czyli zaciąg odrabiaią tak iak inni komornicy w tey wsi zamieszkali, a które te powinności i wszelkie ciężary poniżey opisane i wykazane zostaną.

Dom pod No 18 w którym mieszka Jan K......ki dzierżawiący zarazem i wiatrak i dom ten z wystawą z drzewa postawiony słomą pokryty, komin lepiony, obeymuie iednę izbę, sień i komorę dość w dobrym stanie się znayduie.
 Dom pod N 17 w którym mieszka Paweł Ratayczyk komornik. Dom ten z drzewa postawiony słomą pokryty, komin z gliny lepiony, oborka także z drzewa postawiona słomą pokryta. Dom i oborka reperacyi potrzebuiące. Tenże komornik odbywa zaciągi i wszelkie inne powinności przez Rząd postanowione, jakie poniżey wyrażone zostaną.

Dom pod N. 16 w którym mieszka Stanisław Bułeczka zagrodnik. Dom ten z drzewa postawiony słomą pokryty, komin z gliny lepiony obeymuie iednę izbę dość w dobrym stanie, chlew także z drzewa i słomą pokryty zdezelowany. Tenże zagrodnik posiada załogi iakie poniżey wykazane zostaną, odrabia także zaciągi i wszelkie inne posługi iakie inni zagrodnicy tey wsi odbywać są obowiązani.

Chlew z drzewa postawiony słomą pokryty, znacznie zdezelowany, mieszka tam Antoni Koziołek komornik.

Dom w którym mieszka Dominik komornik, stawiany z drzewa słomą pokryty, komin z gliną lepiony obeymuiący iednę izbę znacznie zdezelowany.

Chlewik z chrustu stawiany słomą pokryty, także zdezelowany. Tenże komornik odbywa powinności iako i inni komornicy.

Oborka z chrustu stawiana słomą poszyta spustoszała, mieszka w niey Paweł Kozak komornik. Tenże komornik odrabia powinności jako inni.

Dom mieszkalny z drzewa stawiany słomą pokryty, komin z gliny lepiony, obeymuie izbę i komorę. Oborki i stodoła także z drzewa słomą pokryte lecz wszystkie budynki zdezelowane. W tym domu mieszka Paweł Marasak półrolnik, który posiada rolę półrolniczą, robi dworowi zaciąg ponadto załogę dworską, iednę klacz, dwa woły, pług z przynależnym żelastwem, wóz bosy, siekiere, kosę trawną i sierp oraz maciorę iednę i krowę.
 
Dom pod N 20 w którym mieszka Józef Pietruszka półrolnik. Dom ten z drzewa postawiony słomą pokryty, komin lepiony, obeymuiący iednę izbę, izdebkę i komorę dość w dobrym stanie. Obora i stodoła także z drzewa postawione słomą pokryte zdezelowane. Józef Pietruszka posiada rolę półrolniczą, robi dworowi zaciąg, ma także załogę dworską, iednę klacz, dwa woły, pług z przynależnym żelastwem, wóz bosy, siekiere, kosę trawną i sierp, oraz maciorę iednę i krowe.

Oborka częścią z drzewa i częścią z chrustu stawiana, słomą pokryta zdezelowana. Mieszka w niey Pietr Muchalak komornik odrabiaiąc zaciągi iako i inni komornicy.

Chlew takiż jak powyżey opisany i w takim stanie znayduiący się, mieszka w nim Marcin Pietraszak komornik odrabiaiąc przytem wszelkie powinności jako i inni komornicy.

Dom pod No 21 w którym mieszka Wawrzyn Waliszczak zagrodnik, z drzewa postawiony, słomą pokryty, komin z gliny lepiony obeymuie izbę i komorę dość w dobrym stanie. Obora i stodoła także z drzewa postawione, słomą pokryte zdezelowane. Ten zagrodnik posiada sprzęty dworskie i załogi iakie poniżey będą opisane, odrabia zaciągi i wszelkie powinności jako i inni zagrodnicy.

Dom pod No 24 w którym mieszka Mikołay Jóźwiak półrolnik i Pietr Karolczak komornik. Ten dom z drzewa postawiony słomą pokryty, komin z gliny lepiony, obeymuie izbę, izdebkę i komorę w dobrym stanie, oborka i stodoła także z drzewa postawione, słomą pokryte, oborka zdezelowana, stodoła dość w dobrym stanie. Mikołay Jóźwiak posiada rolę półrolniczą, ma załogę dworską, iedne klacz, dwa woły, pług z żelastwem, wóz bosy, siekiere, kosę trawną i sierp, oraz maciorę iednę i krowę iedne.

Dom pod N 25 w którym mieszka Józef Szymsio i Mikołay Banasiak półrolnicy. Dom ten z drzewa postawiony w dobrym stanie, komin murowany, obeymuie dwie izby, dwie komory i iednę sień, dwa chlewy z drzewa postawione słomą pokryte zdezelowane, obora z drzewa postawiona słomą pokryta nowa. Stodoła także z drzewa słomą pokryta zdezelowana. Józef Szymsio posiada rolę półrolniczą, ma załogę dworską, jednę klacz, parę wołów, pług z żelastwem, wóz bosy, siekierę, kosę iednę trawną i sierp, maciorę iednę i krowę. Mikołay Banasiak posiada półrolniczą rolę, ma załogę dworską, jednę klacz, parę wołów, pług z żelastwem, wóz bosy, siekierę, kosę iednę trawną i sierp, maciorę iednę i iednę krowę.

Dom pod N. 26 w którym mieszka Jan Majewski komornik. Dom ten z drzewa stawiany słomą pokryty, komin lepiony obeymuie iednę izbę, oborka także z drzewa słomą pokryta, obadwa budynki stare zdezelowane. Tenże komornik odbywa zaciągi dworowi jakie poniżey wyrażone będa.

Dom pod No 27 w którym mieszka Michał Mikulski owczarz. Dom ten wraz chlewikiem z drzewa postawiony, słomą pokryte, komin lepiony, stare zdezelowane.

Dom pod No 28 w którym mieszka Swiętek włodarz i Andrzej Kaczmarek półrolnik. Dom ten z drzewa postawiony, słomą pokryty, komin lepiony obeymuie dwie izby i tyleż komor w dobrym stanie. Oborki i stodoła z drzewa słomą pokryte w mizernym znayduią się stanie. Andrzey Kaczmarek półrolnik posiada rolę półrolniczą i odrabia zaciąg dworowi, ma także załogę dworską, jedną klacz, dwa woły, pług z przynależnym żelastwem, wóz bosy, siekiere, kosę trawną i sierp, nadto maciorę iednę i krowę.

Dom pod No 29 w którym mieszka Antoni Dobrzyński półrolnik, Michał Waliszczak i Antoni Rabyczyk komornicy. Dom ten z drzewa stawiany słomą pokryty, komin lepiony obeymuie dwie izby i trzy komory w dobrym stanie. Oborka z drzewa słomą pokryta zdezelowana. Stodoła także z drzewa słomą pokryta w dobrym stanie. Antoni Dobrzański półrolnik, posiada rolę półrolniczą odrabia zaciąg dworowi, ma załogę dworską, iednę klacz, pare wołów, pług z przynależnym żelastwem, wóz bosy, siekiere, kosę trawną i sierp, także maciorę iednę i krowę.

Domeczek pod No 30 w którym mieszka Jakób Gajewski komornik. Domeczek ten z drzewa stawiany słomą pokryty komin lepiony zdezelowany.

Dom pod Numerem 31 w którym mieszka Abraham Borczak arendarz i kucharz pański. Dom ten murowany frontem dranicami, z tyłu słomą pokryty, komin murowany, obeymuie dwie izby i tyleż komór i kuchnię, reperacyi potrzebuiący.

Numer 33 domeczek z drzewa postawiony, słomą pokryty, komin lepiony, stary zdezelowany, obeymuie iednę izbę i chlewik, mieszka tam Piotr Łukaszczyk zagrodnik.

No 35 dom mieszkalny z drzewa postawiony, obeymuie iednę izbę, oborka i stodoła także z drzewa postawione słomą pokryte. Dom wraz z zabudowaniami w mizernym stanie się znayduie. W tym domu mieszka Jakób Kaczmarek zagrodnik.

No 36 dom mieszkalny z drzewa stawiany, słomą pokryty, komin z gliny lepiony, obeymuie iednę izbę i komorę, dwie oborki i stodołka także z drzewa postawione słomą pokryte, wszystkie budynki zdezelowane. Mieszka w tym domu Woyciech Rybaczyk półrolnik maiący oraz stodołę, drugą za wsią z drzewa stawianą, słomą pokrytą zdezelowaną, posiada rolę półrolniczą z którey dworowi zaciąg odbywa. Ma załogę dworską, konia lubo od dworu otrzymał, ten przez woysko zabrany został. Ma pare wołów, pług z żelastwem przynależnym, wóz bosy, siekierę iednę, kose do trawy iednę i sierp, nadto maciorę iednę i krowę iednę.

No 37 dom mieszkalny z drzewa stawiany słomą pokryty, komin lepiony, obeymuie izbę i komorę, oborka także z drzewa stawiana, słomą pokryta, budynki takowe w mizernym stanie. Mieszka w nim Antoni Rybaczyk zagrodnik.

Dom murowany słomą pokryty, dość w dobrym stanie, komin lepiony, budynek ten obeymuie dwie izby i dwie komory. Z tyłu domu iest obora zdezelowana. Mieszka tam Józef Gardziewski szewc, czynszownik, borowy i ratay.

Budynki w Łęgu exystuiące

Dom dawniey młyn z bali rzniętych stawiany, gątami pokryty, komin od fundamentu murowany, obeymuie jednę izbę i komore. W izbie podłoga z tarcic, w młynicy także podłoga reperacyi potrzebuiące. Dach także potrzebuie reperacyi, stodoła chróścianna w słupy stawiana słomą pokryta stara. W tym domu mieszka Bartłomiey Wrzesiński czynszownik.

Owczarnia z bali stawiana słomą pokryta, dach dobry, zrąb reperacyi potrzebuie, dwoie wrót i dwoie drzwi na biegunach w dobrym stanie.

Dom z bali stawiany słomą pokryty, komin z kamieni z cegły obeymuie dwie izby i iedne komorę, zrąb dość dobry, dach zaś reperacyi potrzebuie, oborka z drzewa stawiana słomą pokryta zdezelowana. W tym domu mieszka Jakób Kaliciński pilarz, i Andrzey Kozanecki, który zaciąg dworowi dwa dni w tydzień odrabia.

Szopa cegielni pod borem exystuiąca słomą pokryta zdezelowana.

Następnie opisano powinności i daniny dworowi służące.


piątek, 10 września 2021

Inwentarz Kocina (1845)

Źródło inwentarza:
Akta notariusza Józefa Chmielińskiego w Sieradzu z roku 1845, akt nr. 233. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu) Inwentarz przepisał Piotr Tameczka. 

"Działo się we wsi Kocinie Okręgu Sieradzkim dnia piętnastego / dwudziestego osmego lipca tysiąc ośmset czterdziestego piątego roku."

Rejent Powiatu Sieradzkiego Józefat Chmieliński w obecności dziedziczki dóbr Kociny Antoniny z Wichlińskich Domaniewskiej (wdowie po Janie Domaniewskim) i Stefana Walewskiego dzierżawcy tej wsi, obydwóch w Kocinie zamieszkałych przystąpił do opisania stanu dóbr.


Zabudowania Dworskie.

1. Dwór w pruski mur z cegły paloney, gontami pokryty, o jednym kominie murowanym, pięciu pokojach, spiżarni i kredensie z gór[ą?] do którey schody, dwanaście okien, z których jedno podwóyne, okiennic dziesięć ze śrubami i zawiasami, drzwi dwanaście i dwoie ze szkłem, iedne do góry, u wszystkich zamki i klucze, prócz iednego brakuiącego, na zawiasach żelaznych, pieców murowanych z cegły sześć z blachami i dwoie ze drzwiczkami, wszystko w dobrym stanie, podłogi i sufity z tarcic.

2. Dom drewniany ze rzniętego drzewa na kuchnią obrócony, gontami kryty, na prawey stronie pokóy ieden i komora na drugiey kuchnia i komora,  w pokoju podłoga, a w kuchni niemasz, piec ieden i kuchnia z kominem, okien cztery, drzwi 6 na żelaznych zawiasach z zamkami, ieden tylko klucze, troie ze szkoblami, w średnim stanie. Przy tym iest chlewik drewniany słomą kryty w średnim stanie.

3. Kloaka jedna drewniana z drzwiami.

4. Sklep drewniany ziemią obrzucony słomą kryty w miernym stanie.

5. Ogród przy dworze żerdziami ogrodzony i otarczony, drzew urodzaynych sztuk dwieście sześćdziesiąt dziewięć, szkółka w którey drzewek młodocianych owocowych sztuk dwadzieścia dwa i topoli sztuk ośmnaście. Dwie budy stare, jedna słomą a druga gontami pokryte.

6. Spichlerzyk drewniany w węgieł słomą pokryty, w średnim stanie z iedney strony o dwunastu przegrodach, przyciesi zgniłe, dach dobry, na drugiey stronie lamus bez podłogi, drzwi dwoie na żelaznych zawiasach z zamkami, kluczami i szkoblami a iedne na  górę.

7. Kurniki z drzewa w średnim stanie, dach gontami kryty dobry, przyciesi nadgniłe, drzwi dwoie na zawiasach żelaznych ze szkoblami a dwoie bez zawias, podłoga i pokład z dartych żerdzi.

8. Owczarnia drewniana z bali rzniętych o dwóch dymnikach w dobrym stanie, dach w części słomą a w części gontami kryty, drzwi troie na zawiasach żelaznych ze szkoblami, wrot podwóynych dwoie, paśników pięć, lasów pięć, kół do zagonienia? sto piędziesiąt.

9. Obora, która się obala i ma bydź przestawiona, w którey żłobów ośm.

10. Staynia dla koni, w którey są dwa żłoby i dwie drabiny, z wozownią pod iednym dachem słomą kryta, i trzy szory gontów w dobrym stanie, drzwi iedne, i wrota iedne podwóyne na żelaznych zawiasach ze szkoblami, oraz dwie skrzynie do obroku.

11. Studnia balami ocembrowana z żurawiem i z kubłem okutym, przy niey ...........

12. Figura So Jana, a przy niey dwa stawy z upustami i mostkiem.

13. Chałupa dla dworskich pusta do rozwalenia.

14. Stodoła drewniana o dwóch klepiskach i trzech sąsiekach, w dobrym stanie, dach słomą pokryty małey reperacyi potrzebuie, wierzei czworo na żelaznych zawiasach u góry, i ze szkoblami.

15. Stodoła w pruski mur o dwóch klepiskach i trzech sąsiekach w dobrym stanie, dach słomą pokryty w połowie dobry, a w połowie reperacyi potrzebuie, wierzei czworo na żelaznych u góry zawiasach ze szkoblami.

16. Dwa brogi w słupy drewniane, dach słomą kryty u spodu żerdziami obity w dobrym stanie w iednym słomy prostey po okap znayduie się.

Zabudowania dworskie oparkanione są płotem z żerdzi.

Zabudowania Wieyskie

17. Karczma w mur pruski, o jednym kominie murowanym, dach gontami kryty, cała w dobrym stanie, na mieszkanie są dwie izby i zachowanie z piwnicą, dwa pokoiki gościnne, okien sześć, drzwi ośm na żelaznych zawiasach z zamkami i kluczami, pieców cztery, schody na górę z drzwiami, wiazd dobry. Przy niey chlewików trzy pod jednym dachem w pruski mur, dach słomą kryty o trzech szorach gonty, drzwi troie na zawiasach żelaznych z szkoblami, z tyłu kloaka.
Studnia ocembrowana z kołem?

18. Chałupa z przystawką oborką i oborą przystawionemi z dachem słomianym w średnim stanie, przyciesi nadgniłe o iedney izbie i komorze, studnia z żurawiem, w niey mieszka Kacper Staniszewski gospodarz, do tey należy stodoła o jednym klepisku, dach słomą kryty w średnim stanie, i ogródek w którym dwanaście sztuk drzew owocowych.

19. Chałupa dwojaki w średnim stanie, dach słomą kryty, o dwóch izbach, dwóch komorach i sieniach, przy niey chlewik. W niey mieszkają Łukasz Franiak i Roch Kołodzieyczyk [vel Kołodzieyski], do niey należy stodoła z oborą pod jednym dachem, stodoła w średnim, a obora w dobrym stanie, i druga stodoła w średnim stanie.

20. Chałupa powalona, która się ma przestawić, w niey mieszka Jan Małecki, o jedney izbie, jedney komorze, dwie obory pod iednym dachem w dobrym stanie, stodoła pochylona w średnim stanie.

21. Chałupa o iedney izbie, komin na stożynach w średnim stanie, przy niey oborka dobra, dach w średnim stanie. Mieszka w niey Antoni Pawlak, do tego ogródek, w którym dwanaście sztuk drzewa owocowego, stodoła pod dachem słomą krytym w złym stanie.

22. Chałupa dwoiaki o dwóch izbach z dachem słomą krytym, komin murowany z cegły surówki, dwie komorki, wszystkie w dobrym stanie, przy niey stodołka i oborka pod jednym dachem w średnim stanie, mieszkaią Bartłomiey Macieyczyk gospodarz, i Leonard Faltyński borowy.

23. Chałupa dwojaki, takaż sama iak powyższa, stodoła i oborka w dobrym stanie, mieszkaią w niey Piotr Nowacki, gospodarz i Antoni Kucharz.

24. Chałupa z bali rzniętych w złym stanie, przyciesi zgniłe, dach słomą kryty zły, komin murowany, o iedney sieni, pięciu izbach i iedney komorze, przy niey trzy chlewiki. Dom ten zawaleniem grozi. Mieszkaią w teyżey Antoni Januszewski, Roch Gabrysiewicz, Piotr Mikliński, Bartłomiey Tomczak i Józefa Pawlak.

25. Chałupa dwoiaki z balów obcinanych i chlewik przy niey, w złym stanie, przyciesi zgniłe, komin na stożynach, dach zły, o dwóch izbach, dwóch sieniach, z iedney strony podporami podparta, przy niey ogród owocowy z trzynastu sztuk drzewa składaiący się, mieszkaią w teyże Łukasz Stamirecki gospodarz i Roch Pawlak pasterz, stodoła z obórką pod iednym dachem słomą krytym w średnim stanie.

26. Chałupa o iedney izbie z chlewikami i obórką zupełnie spustoszała, dach w części słomą, a w części choiną kryty, przy niey studzienka, w niey mieszka Wincenty Owczarek komornik.

27. Chałupa dwojaki o dwóch izbach i komorze, dwóch sieniach, dwa kominy na stożynach, w złym stanie będaca, dach słomą pokryty zły, mieszkaią w niey Maciey Bednarek i Jan Jaworski komornicy.

Kolejno opisano pola dworskie i ogrody, załogi włościan.