-->

sobota, 31 października 2015

Las Polski (1921-1939)Las Polski – czasopismo branżowe leśników i jeden z tytułów najdłużej utrzymujących się na rynku wydawniczym. Ukazuje się od 1921 r., obecnie w cyklu dwutygodniowym. Podejmuje tematykę z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody.
Czasopismo powstało w 1921 r. jako organ Związku Leśników Polskich i wydawane było w cyklu miesięcznym. Od 1936 r. aż do ostatniego przedwojennego numeru, który ukazał się w czerwcu 1939 r., wydawcą była spółka pod nazwą „Prasa Leśna”.
Przed wojną łamy „Lasu Polskiego” zdominowała tematyka organizacyjna, szczególnie konieczność poprawy bytu leśników oraz stanu lasów. Często pojawiały się również zagadnienia związane z ekonomią, publikowano treść nowych aktów prawnych.
(źródło: http://www.laspolski.pl/las_polski.html)

Przejrzałem następujące dostepne roczniki:
1921-22, 1924-25, 1929-31, 1933-39

Miejscowości występujące na łamach gazety:
1921- Lututów (7-9)

Echa Leśne (1924-1939)


Echa Leśne –Pismo wydawane w latach 1924-1939 (od 1935 r. jako tygodnik) przez Związek Zawodowy Leśników w Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie pismo wydawane przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.
Pismo zostało wskrzeszone we wrześniu 1991 r. przez Naczelny Zarząd Lasów Państwowych. Opatrzono je wówczas podtytułem „miesięcznik przyrodniczo-kulturalny leśników”. Redaktorem naczelnym został Włodzimierz Helman. Od października 1992 r. kierowanie redakcją rozpoczął Sławomir Trzaskowski. Zmianie uległa także nazwa wydawcy – Naczelny Zarząd przemianowano na Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Sławomir Trzaskowski kieruje (z przerwami) czasopismem do dzisiaj.

Przejrzałem następujące dostepne roczniki:
1924-1925,  1931-1933, 1935, 1937

Miejscowości  występujące na łamach gazety:
1931-Wola Bałucka (4)
1937- Ostrów (gm. Brzeźnio 42)


piątek, 30 października 2015

Wygoda

Wygoda, karczma w dobrach Chodaki pod wsią Górki Zadzimskie, leżąca w gminie Zadzim, nie odnaleziona na mapach.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 121

(N. D.2600) Pisarz Trybunału Cywilnego 1ej Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Stosownie do art. 682 Κ. Ρ S. podaje do wiadomości, iż na żądanie Jana Chryzostoma Ignacego 3-ch imion Szaniawskiego dzierżawcy dóbr Chodaki, w tychże dobrach Chodaki Okręgu Szadkowskim mieszkającego, a zamieszkanie prawne w mieścieGubernialnem Kaliszu u Jana Prawdzic Gowarzewskiego, Patrona przy Trybunale tutejszym obrane mającego, w poszukiwaniu summy rs. 14, 500 aktem zajęcia przez Stanisława Jackowskiego Komornika Sądowego, w dniu 8 (20) Kwietnia 1844 r. spisanym, zajęte zostały na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia DOBRA ZIEMSKIE CHODAKI części A. i B. składające się z folwarku i wsi zarobnéj Chodaki A. i В z folwarku i wsi zarobnéj Kraszyn, z przyległością Zwiasty, karczmy Wygoda zwanéj pod wsią Górki Zadzimskie stojącej, oraz z gruntów w tejże wsi Górki Zadzimskie znadujących się, a do dóbr Chodaki resp do wsi Kraszyna i Zwiasty należących, dawniej Zwiastowszczyzna zwanych, z wszystkiemi przyległościami użytkami i dochodami, w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernii Kaliskiéj Gminie Kraszyn położone, sukcessorów niegdy Józefa Madalińskiego, to jest:
a. Sobestyana Madalińskiego dzierżawcy dóbr Wiethininie, w tychże dobrach Wiethininie Okręgu Wartskim.
b. Bolesława Chrzanowskiego nieletniego przy swym ojcu i głównym opiekunie Grzegorzu Chrzanowskim, z własnych funduszów utrzymującym się, w mieście Gubernialnem Kaliszu mieszkających dziedziczne, obejmujące rozległości wedle pomiaru przez Jeometrę Łukasza Chmielińskiego sporządzonego, w szczególności:
Wieś Chodaki A. i B. mórg 816, pr. kw. 251; grunta należą do klassy III IV i V, w której to rozległości bór sosnowy zajmuje mórg 318; nieużytki mórg 13, pr. kw. 95; oprócz tego kontrowers z dobrami Zygry obejmuje mórg 5, pr. kw. 2; łąka którą proboszcz parafii Wierzchy sprząta morga 1, pr. kw. 150; zaś wieś Kraszyn i Zwiasty, zajmuje rozległości mórg 472. pr. kw. 109, których grunta należą do klassy II III i IV, razem więc dobra Chodaki, Kraszyn i Zwiasty jako łączne z kontrowersem i łąką xiężą, obejmują włók 43, mórg 5, pr. kw.212, miary nowopolskiej.
Nakoniec grunta w Górkach Zadzimskich będące, klassy II i III, a do dóbr obecnych należące, szczegółowo w akcie zajęcia opisane, zajmują mórg 28, pr. kw. 29, miary nowopolskiej.
W dobrach tych inwentarza gruntowego dworskiego oraz fabryk i zakładów niema żadnych, jedynie tylko po dwóch spadłych gospodarzach Extrahent Szaniawski, odebrał parę wołów, parę koni, krowę, wóz bosy, żelaztwo płużne i od radła, siekierę, kosę i sierp.
W kuźni w Chodakach jest kowadło, szparag i miech kowalski.
Włościan pańszczyznę robiących jest:
A. We wsi Chodakach:
Zagrodników 6 posiadających załogę, którzy robią po 3 dni w tydzień sprzężajem lub ręczno: na daninę dają po kapłonie i jaj 30, komorników 14, z których 9 robią po 3 dni, 4 po 2 dni, а 1 po dniu ręcznej pańszczyzny na tydzień.
B. W e wsi Kraszynie:
Komorników 12, z których 10 odrabiają każdy po 3 dni, 1 zaś po 2 dni, a 1 po dniu 1 na tydzień ręcznej pańszczyzny.
C. W karczmie Wygoda:
Komorników 2, z których 1 robi 3 dni, a drugi dni 2 na tydzień ręcznej pańszczyzny.
Oprócz tego zagrodnicy i komornicy powyżsi odrabiają i odbywają tłuki w żniwa, i inne powinności w akcie zajęcia wyszczególnione.
Komornicy mają jedni nadane sobie role a drudzy biorą kopczyznę ze dworu.
Czynszownicy niestali są:
Wilhelm Kowalski karczmarz w Chodakach, i Wojciech Siciński w Kraszynie.
Zabudowania dworskie i wiejskie w dobrach zajętych znajdujące się, które są w akcie zajęcia opisane, wszystkie są z drzewa budowane.
Nadmienia się tu, iż dobrom Chodaki służy wolność pasania inwentarzy na territorium ościennej wsi Dzierążny szlacheckiej, niemniej części we wsi Górkach, służy także wolność pasania na pastwiskach we wsi Górkach będących. Zastrzeżone jest także w akcie zajęcia, dochodzenie całości granic i praw wszelkich, jakie części w Górkach służą.
Z dóbr tych, wieś Chodaki zostaje w dzierżawnej possessyi Jana Chryzostoma Ignacego Szaniawskiego dopóty, dopóki mu summa 36,000 złp. w dziale IV pod Nr. 6 umieszczona, wypłaconą nie będzie, a zaś wieś Kraszyn Zwiasty i grunta w Górkach, zostają bez dzierżawcy, dla tego też nad takowemi, aż do czasu przedaży zaprowadzoną została administracya w osobie Walerego Kruszewskiego w Kraszynie zamieszkałego.
Akt zajęcia wyż z daty powołanéj, Waleremu Kruszewskiemu ustanowionemu Administratorowi Janowi Szaniawskiemu Wójtowi Gminy Kraszyn, i Fabianowi Uziembło Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego w dniach 10 (22) Kwietnia i 29 Kwietnia (11 Maja) 1844 r. wręczony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi wieczystéj tych dóbr w dniu 9 (21) Maja 1844 r. podany, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego, w dniu 11 (23) t. m. i r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń, którą popiera Jan Prawdzic Gowarzewski Patron Trybunału tegoż, u którego jak również w Biurze Pisarza Trybunału, warunki licytacyi i przedaży, oraz zbiór objaśnień, każden z interessantów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży, oraz zbioru objaśnień na audyencyi publicznéj Trybunału tutejszego, w dniu 28 Czerwca (10 Lipca) r. b. o godzinie 10-éj z rana nastąpi.
Kalisz dnia 12 (24) Maja 1844 r.
Fr. Wołowski.

Przekora

Przekora, pustkowie w dobrach Bronów, leżące prawdopodobnie w gminie Wartkowice, nie odnalezione na mapach.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 33

Pisarz Trybunału Cywilnego Iej Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Podaje do wiadomości, iż na żądanie Wawrzeńca Konopnickiego dzierżawcy dóbr Bronowa tudzież żony jego Katarzyny z Pągowskich Konopnickiej w assystencyi i za upoważnieniem męża swego czyniącej, czyli obojga małżonków Konopnickich w wsi Bronowie Okręgu Wartskim mieszkających, zamieszkanie prawne do tego interessu u Pawła Walentowicza Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mających, za których tenże Patron stawa i subhastacyą dóbr Bronowa z przyległościami popiera, aktem zajęcia przez Tomasza Kozłowskiego Komornika przy Trybunale tutejszym, na gruncie dóbr Bronowa w dniach 5/17 Listopada 1842 r. rozpoczętym, a w dn. 7/19 t. m. i r. ukończonym, zajęte zostały na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia dobra ziemskie Bronów, składające się z folwarku i wsi zarobnej Bronów, z folwarku i wsi Zalesie, z wsi zarobnej Bronówek część litt. B., z wsi zarobnej Sędów A., z pustkowia Piotrowczyzny i Przekora, z kolonii Dębe oraz łąki w territorium wsi Spendoszyna należącej, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Okręgu Wartskim Pcie i Gubernii Kaliskiej w gminie Bronów położone, Wojciecha Konopnickiego Obywatela Kraju zamieszkanie prawne co do tychże dóbr w Kaliszu u Adama Koral Rachmistrza Rządu Gubernialnego Kaliskiego obrane mającego dziedziczne, obejmujące w sobie rozległości, uważając sposobem przybliżonym około włók 74 morg 13 prętów kwad. 280 miary nowo-polskiej. Grunta których należą do 2 3 4 i 5 klassy.—
Oprócz tej rozległości exystuje kontrewers w boru od strony dóbr Zelgoszczy około 4 huby miary nowej wynoszący i od strony dóbr Szarowa w ilości nieoznaczonej, odzyskanie których zastrzega się dla nowonabywcy.
W dobrach tych zabudowania dworskie i wiejskie z drzewa są budowane. Zaś włościan pańszczyznę odrabiających: zagrodników jest 23 robiących po dni 3 w tydzień ciągłych lub pieszo, i komorników 8 którzy z nadanej im kopczyzny robią pańszczyzny po dni trzy pieszo na tydzień.— Czynszownicy na koloni Dębe: 1. Józef Głogowski. 2. Paweł Nowicki. 3. Franciszek Kozanecki. [4.]Andrzej Borucki.— Dzierżawcą dóbr tych jest Wawrzeniec Konopnicki, z których płaci rocznej dzierżawy rub. sr. 1260, któremu dzierzawa do dnia 12/24 Czerwca 1845 r. służy. Nadmienia się iż w dobrach tych żadnego inwentarza gruntowego niemasz.— Akt zajęcia wyż z daty powołany Wawrzeńcowi Konopnickiemu Wójtowi gminy Bronów i Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego w d. 7/19 Listopada 1842 r. wręczony, w Kancellaryi Ziem. Gub. Kaliskiej w księdze wieczystej dóbr Bronowa w d. 16/28 Marca r. b. i zaregestrowany został. Warunki licytacyi i sprzedaży dóbr tych wraz zbiorem objaśnień w biórze Pisarza Trybunału i u popierającego przedaż Patrona Pawła Walentowicza każden z interessentów przejrzeć sobie może.— Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzdaży na Audyencyi Trybunału tutejszego w d. 30 Kwietnia (12 Maja) 1843 r. o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie dnia 14/26 Maia, a trzecie dnia 28 Maja (9 czerwca) r. b. odbyło się, poczem termin do temczasowego dóbr tych przysądzenia na d. 15/27 Czerwca, r. b. wyznaczony był, w którym to terminie dobra te Pawłowi Walentowiczowi Patronowi popierającemu za summę 12000 rs. temczasowie przysądzone, i termin do ich ostatecznego przysądzenia na d. 28 Lipca (9 Sierpnia) r. b. wyznaczony został. Z powodu zaszłych sporów o taxę z strony Prokuratoryi Rnej na rzecz XX. Dominikanów w Sieradzu działającej Trybunał Kaliski Wyrokiem swym na dniu 28 Lipca (9 Sierpnia) r. b. zapadłym termin do ostatecznego dóbr tych przysądzenia na d. 28 Października (9 Listopada) r. b. 1843 godzinę 10 z rana oznaczył, w którym dobra te ostatecznie sprzedane zostaną.— w Kaliszu dnia 31 Lipca (12 Sierpnia) 1843 r.

Franciszek Salezy Wołowski Pisarz Trybunału.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 169

(N. D. 3752). Ρisarz Trybunału Cywilnego 1. Instancyi Gubernii Kaliskie.
Podaje do wiadomości, iż na żądanie Wawrzeńca Konopnickiego dzierżawcy dóbr Bronowa tudzież żony jego Katarzyny z Pągowskich Konopnickiej w assystenćyi i za upoważnieniem męża swego czyniącej, czyli obojga małżonków Konopnickich we wsi Bronowie Okręgu Warstkim mieszkających, zamieszkanie prawne do tego interessu u Pawła Walentowicza Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mających, za których tenże Patron stawa i subhastacyą dóbr Bronowa z przyległościami popiera aktem zajęcia przez Tomasza Kozłowskiego Komornika przy Trybunale tutejszym, na gruncie dóbr Bronowa w dniach 5 (17) Listopada 1842 rozpoczętym, a w d. 7 (19) t. m. i r. ukończonym zajęte zostały na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłasczenia dobra ziemskie
ВRONOW
składające się z folwarku i wsi zarobnej Bronow z folwarku i wsi Zalesie ze wsi zarobnej Bronowek cześć lit. B. z wsi zarobnej Sędów A. z pustkowia Piotrowczyzny i Przekora z kolonii Dębe oraz łąki w territorium wsi Spendoszyna należącej, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Okręgu Wartskim Powiecie i Gubernii Kaliskiej w Gminie Bronów położone, Wojciecha Konopnickiego Obywatela kraju zamieszkanie prawne co do tychże dóbr w Kaliszu u Adama Koral Rachmistrza Rządu Gubernialnego Kaliskiego obrane mającego dziedziczne, obejmujące w sobie rozległości, uważając sposobem przybliżonym około włók 74 mórg 13 prętów kwd. 280 miary nowo-polskiéj, grunta których należą do II. III. IV. i V. klassy.
Oprócz téj rozległości exystuje kontrewers w boru od strony dóbr Zelgoszczy około 4 huby miary nowéj wynoszący i od strony dóbr Szarowa w ilości nieoznaczonej, odzyskanie których zastrzega się dla nowonabywcy.
W dobrach tych zabudowania dworskie i wiejskie z drzewa są budowane, zaś włościan pańszczyznę odrabiających zagrodników jest 23-ch robiących po dni trzy w tydzień ciągłych lub pieszo, i komorników, 8-miu którzy z nadanéj im kopczyzny robią pańszczyzny po dni trzy pieszo na tydzień.
Czynszownicy na kolonii Dębe:
1. Józef Głogowski; 2, Paweł Nowicki; 3, Franciszek Kozanecki; 4, Andrzej Borucki.
Dzierżawcą dóbr tych jest Wawrzeniec Konopnicki, zktórych płaci rocznej dzierżawy rs. 1260, któremu dzierżawa do dnia 12 (24) Czerwca 1845 r. służy, nadmienia się iż w dobrach tych żadnego inwentarza gruntowego niemasz.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Wawrzeńcowi Konopnickiemu wójtowi Gminy Bronów i Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Warstkiego w dniu 7 (19) Listopada 1842 r. wręczony, w kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Kaliskiéj w księdze wieczystéj dóbr Bronowa w dniu 16 (28) Marca r. b. podany, a w księdze zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 17 (29) Marca t. r. i zaregestrowany został.
Warunki licytacyi i sprzedaży dóbr tych wraz z zbiorem objaśnień w Biurze Pisarza Trybunału i u popierającego przedaż Patrona Pawła Walentowicza każden z interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 30 Kwietnia (12) Maja 1843 r. o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie dnia 14 (26) Maja, a trzecie dnia 28 Maja (9 Czerwca) 1843 r. odbyło sę, poczem termin do temczasowego dóbr tych przysądzenia na dzień 15 (27) Czerwca 1843 r. wуznaczony był; w terminie tym po uznaniu formalności za dopełnione, dobra te Pawłowi Walentowiczowi Patronowi popierającemu za summę rs. 12,000 temczasowie przysądzone i termin do ich ostatecznego przysądzenia na dzień 28 Lipca (9 Sierpnia) 1843 r. wyznaczony został, z powodu zaszłych sporów z strony wierzycieli, termin ten do skutku nieprzyszedł, powtórny więc termin do ostatecznego dóbr tych przysądzenia wyrokiem Trybunału kaliskiego w dniu 28 Lipca (9 Sierpnia) 1843 r. zapadłym na dzień 28 Października (9 Listopada) 1843 r. odroczono, gdy i ten powtórny termin dla nieukończonych sporów do skutku nieprzyszedł, po załatwieniu takowych poraz trzeci termin do ostatecznego w mowie będących dóbr Bronowa z przyległościami przysądzenia wyrokiem Trybunału tutejszego, na illacyą w dniu 5 (17) Lipca r. b. wydanym na dzień 6 (18) Września 1844 r. godzinę 10 z rana wyznaczony został, w którym to terminie dobra te na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego kaliskiego sprzedane zostaną.
w Kaliszu dnia 5 (17) Lipca 1844 roku.
Fr. Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 25

(N. D. 469) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art: 632 K. P. S., wiadomo czyni: iż na żądanie Starozakonnych, Mojżesza, Majera Wartskiego i Wolfa Frenkel Negocyantów, w mieście Kaliszu zamieszkałych, i zamieszkanie prawne do tego interessu u Józefa Brudzyńskiego Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu z Urzęda mieszkającego, do popiérania téj subhastacyi ustanowionego Obrońcy, obrane mających, aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Kaliskim w dniach 16 (28) Lutego i 18 Lutego (1 Marca) 1852 r: sporządzonym na satysfakcją summy rs. 2175, z procentem prawnym, należnym, zaległym i bieżącym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
Dobra Ziemskie Bronów i Bronówek lit. B. składające się z wsi zarobnej i folwarku tegoż nazwiska, wsi zarobnej i folwarku Zalesie, wsi zarobnej Bronówek część lit. B. pustkowia czyli teraz folwarku Piotrowa czyli Piotrowczyzny i Przekony, kolonii Dembe, oraz kolonii nowo odbudowanej do dóbr Bronowa należącej Konopnica zwanej i kolonii Zacisze, która jest odbudowaną z budynku w wsi Bronówku lit. B. poprzednio będących, a następnie przez podział gruntów pomiędzy Bonawenturą Pawłowskim właścicielem wsi Bronówka, a Wawrzyńcem Konopnickim właścicielem dóbr Bronowa z przyległościami nastąpionego, i grunta odsegregowane, oraz odgraniczone zostały. Budynki tez Bronowka lit. B. na kolonią wsi Bronowa przeniesione zostały, oprócz jednej chałupy, która jeszcze stoi na gruncie wsi Bronówka lit. B. lecz takowa także przeniesioną będzie z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi, gruntami ornemi, łąkami, pastwiskami, borami, lasami, polowaniem, rybołóstwem, propinacyą, czynszami, daninami, robocizną, włościan i ich powinnościami, z tém wszystkiém co całość tych dóbr stanowi, bez najmniejszego włączenia tém nadmienieniem: iż wieś Sędów lit A. od dóbr Bronowa odprzedaną została i nateraz oddzielną księgę hypoteczną posiada. Dobra te położone są w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Guberni Warszawskiej, należą do Parafii Miasta Uniejowa, składają jednę Gminę pod nazwiskiem gm. Bronów, odległe od miast najbliższych: Miasta Okręgowego Warty mil 5, miasta Powiatowego Kalisza mil 10, miasta Gubernialnego Warszawy mil 22, miasta Łęczycy mil 2, miasta Poddębic mil. 2, miasta Uniejowa mila 1, miasta Dąbia mil 1 i pół. Dobra te zostają na teraz w posiadaniu dziedzcznem Wawrzyńca Konopnickiego dłużnika, który w dobrach tych dawniej w czasie zajmowania tych dóbr na folwarku Piotrków vel. Piotrowszczyzne w tychże dobrach exystującym zamieszkiwał, a teraz na folwarku Zalesie zwanym,do tychże dóbr Bronowa należącym zamieszkuje.
W dobrach zajętych, oprócz gospodarzy i komorników pańszczyznę i inne powinności dworowi odrabiających, znajdują się następujący czynszownicy czyli koloniści.
W wsi Bronowie.
1. Stanisław Witkowski, szynkujący trunki dworskie w domu gościniec zwanym czyli karczmie, za wynagrodzeniem 21. procent ten odrabia pańszczyznę dworowi, latem po dni 4 a zimą po 3 dni tygodniowo.
2, Marcin Wiśniewski, który jest właścicielem okupnym czyli czynszowym wiatraka, z dwoma kamieniami do melénia, płacącym dworowi rocznie po rs. 32 kop. 49, z obowiązkiem uskuteczniania dworowi mlewa bezpłatnie.
Propinacya w wsi Bronowie jest wspólną z wsią Bronówek, czyniącą rocznie dochodu ogólem rs. 90.
W kolonii nowo odbudowanej do wsi Zalesia należącej, Zacisze zwanej, są następni czynszownicy czyli koloniści.
1. Paul Dambrys, 2. Gottlib Strucze, 3, Michał Neryng. 4. Krysztof Pohl.
W wsi Zalesiu jest oddzielny wyszynk trunków dworskich, za wynagrodzeniem szynkującemu 21 procentu.
W kolonii Dembe.
znajdują się następni czynszownicy czyli koloniści:
1. Andrzej Borucki, 2 Franciszek Kozanecki, 3. Marcin Głowski, 4 Józef Głogowski.
Z dóbr tych wieś Bronów pozostaje w posiadaniu dzierżawném Kazimierza Dzierzbickiego któremu kończy się dzierżawa z dniem 12j24, Czerwca 1853 roku. Inwentarz żywy i martwy wsi Bronowie, tudzież na folwarku wsi Zalesie i na folwarku Piotrów v. Piotzowszczyzna znajdujący się jest wyłączną własnością Kazimierza Dzierżbickiego, dzierżawcy wsi Bronowa.
W wsi Bronowie jest ogród warzywny i owocowy, w którem się mieści drzew owocowych rodzajnych 7406. Znajduje się także gorzelnia wktóréj wszelkie Aparata miedziane i drewniane są własnością Kazimierza Dzierzbickiego.
Na folwarku Piotrow vel Piotrowczyzna znajduje się ogród warzywny i owocowy w którym drzew owocowych jest sztuk 628.
Dobra te zajęte mają rozległości w ogóle przybliżonym sposobem włók nowopolskich 79, mórg 11 pr. kw. 260. Akt zajęcia dóbr Bronowa z przyległościami wyżej z daty powołany w d. 16 (28) Grudnia 1852 r. Wawrzeńcowi Konopnickiemu jako ustanowionemu nad zajętemi dobrami dozorcy w jednem exemplarzu, i temuż Wawrzyńcowi Konopnickiemu jako dłużnikowi w drugim exemplarzu doręczony został. Tenże sam akt zajęcia wyżej z daty powołany w d. 18 (30) Grudnia 1852 r. Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego Józefowi Wilczek, a w d. 16 (28) Grudńia 1852 r. Wójtowi gm. Bronów Jarosławowi Konopnickiemu wręczony oraz przez Prokuratora Królewskiego przy Tryb. Cyw. Gub: Warszawskiej w Kaliszu, w d. 19 (31) Grudnia 1852 r. widymowany, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gub. Warszawskiej w Kaliszu d. 31 Grudnia 1852 r. (12 Stycznia 1853 r. do właściwej księgi wieczystej wniesiony, a do księgi zaaresztowań Tryb. Cyw. Gub Warszawskiej w Kaliszu, w dniu 13 (25) Stycznia 1853 r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych Bronowa z przyleglościami, tak jak aktem zajęcia są opisane, łącznie odbywać się będzie na Audyencyi Tryb. Cyw. I Instancyi Gub. Warszawskiej w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacyi i przedaży, oraz obszerniejszy opis zajętych dóbr, tudzież zbiór objaśnień w Biurze Pisarza Tryb. Kaliskiego i u popierającego przedaż Patrona Tryb. Józefa Brudzyńskiego, każden z Interessentów przejżec sobie może.
Pierwsza publikacya warunków licytacyi i przedaży dóbr Bronowa z przyległościami, na Audyencyi Tryb. Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w d. 4 (16) Marca 1853 roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 15 (27) Stycznia 1853 r.
Wojciech Śliwiński Р. T.

Piaski

Piaski, pustkowie w dobrach Naramice, leżące prawdopodobnie w gminie Biała, nie odnalezione na mapach.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 96

(N. D. 1939) Komornik przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej.
Podaje do publicznej wiadomości, iż dobra Naramice z przyległościami w Okręgu i Powiecie Wieluńskim Gubernii Kaliskiej położone składające się z wsi folwarku tegoż nazwiska z folwarku Zabłocie i z folwarku Śmiechy, z pustkowia Domanszczyznа i Pustkowia Piaski zwanych wydzierżawione będą. przez publiczną licytacyą na lat trzy po sobie idące poczynać się mające od dnia 12 (24) Czerwca 1844 r. przed Rejentem Antonim Kowalskim lub jego zastępcą tegoż Kancellaryi w mieście Okręgowem Wieluniu w dniu 26 Maja (7 Czerwca) r. b. z rana o godzinie 10 u którego to Rejenta warunki pod jakiemi rzeczone dobra wydzierżawione będą, każdego czasu przejrzanemi być mogą, rocznej dzierżawy dobra rzeczone mogą przynosić rs. 1500.
Kalisz dnia 5 (17) Kwietnia 1844 roku
Franciszek Rowecki.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 187

(N. D. 4395) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gub. Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S. podaje do wiadomości, iż na żądanie starozakonnego Jakóba Aszer kupca w mieście Wieruszowie Okręgu Wieluńskim mieszkającego, zamieszkanie prawne do tego interessu u Hipolita Morawskiego Patrona Trybunału tutejszego w Kaliszu mieszkającego obrane mającego, do którego tenże Patron stawa i subhastacyą dóbr Naramic popiera, w poszukiwaniu summy rs. 2550, z procentem Aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika Sądowego na gruncie tychże dóbr w dniu 22 Kwietnia (4 Maja) 1847 roku rozpoczętym a w dniu 24 Kwietnia (6 Maja) t. r. ukończonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie:
DOBRA ZIEMSKIE
Naramice składające się z folwarku i wsi zarobnej Naramice, z folwarku i wsi zarobnej Zabłocie, z folwarku Śmiechy z pustkowiów Madej vel Rzyska Domańszczyzna i Piaski z karczmy w boru Radomina zwanego, z chałupy pod borem przy granicach dóbr Biały, i z chałupy przy granicy dóbr, Świątkowiece stojących, z wszystkiemi przyległościami i użytkami bez żadnego wyłączenia w Powiecie i Okręgu Wieluńskim Gubernii Warszawskiej w Gminie Naramice położone w których jest kościoł parafialny, obejmujące w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym około włók 99, mórg 6, prętów kwadratowych 185 miary nowo-polskiej, grunta których należą do I II III IV i V klassy w rozległości tej mieszczą się grunta do probostwa należące.
Dobra te były dziedziczne Katarzyny z Stokowskich Rejczyńskiej wdowy w tychże dobrach Naramice mieszkającej na teraz z własnych funduszów utrzymującej się, które Honoryuszowi Biernackiemu synowi swemu dziedzicowi dóbr Szuliszewic, w Suliszewicach Okręgu Wartskim mieszkającemu na własność sprzedała i na jego imie tytuł własności w księdze wieczystej jest uregulowany, gdy zaś wyrokiem Trybunału tutejszego w d. 15 (27) Marca 1844 r. zapadłym, uznano przedaż dóbr tych za nieprzeszkadzającą do poszukiwania drogą Sądowej exekucyi wierzytelności Jakóbowi Aszer z dóbr Naramic należącej się, przeto zajęcie dóbr tych na przedaż na rzecz tegoż Aszera dalej tak przeciwko Katarzynie Rejczyńskiej wdowie, jako i Honoryuszowi Biernackiemu jako właścicielowi teraźniejszemu dóbr Naramic popieranym zostaje.
W dobrach tych jest wlościan pańszczyznę robiących.
Zagrodników 52, komorników 22, i komornic 6, czynszowników stałych 2, to jest: sukcessorowie Xiędza Wojciecha Łochyńskiego, i sukcessorowie Mateusza Grabowskiego, czynszownicy niestali: 1. Stanisław Zarzycki, 2. Wojciech Zychta, 3. Roch Kopcik. 4. Jakób Gryf, 5. Błażej Gołąb, 6. Wawrzeniec Rychlik, 7. Walenty Konieczny, 8. Ludwik Gwiazda. 9. Szymon Szczepaniak 10. Franciszek Sanica, 11. Jakób Lewkowicz, l2. Bogusław Gottlib Gramlich, 13. Szymon Pichliński 14. Adam Krolik, 15. Ludwik Kuzajewski, 16. Paweł Glądała. 17. wdowa po Piotrze Olczykowskim, 18. Piotr Jasiak, 19. Józef Pluskota, 20. Jan Pichla 21.Wincenty Szuster. Pańszczyzny od włościan załogi daniny czynsze od powyższych czynszowników, zabudowania dworskie i wiejskie, podatki granice i wszelkie szczegóły w dobrach tych znajdują się w akcie zajęcia są opisane.
Dobra te na licytacyi w biurze Dyrekcyi Szczegółowej w Kaliszu odbyte zadzierżawił Michnowski któremu dzierżawa z d. 12 (24) Czerwca 1847 r. skończyła się.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Hilaremu Siennickiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wieluńskiego i Włodzimierzowi Rejczyńskiemu jako ustanowionemu dozorcy i Wójtowi Gminy Naramice dnia 9 (21) i 10 (22) Czerwca 1847 r. doręczony, następnie do księgi wieczystej dóbr Naramic w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w d. 2 (14) Lipca 1847 r. wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 10 (22), tegoż miesiąca i roku wpisany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacyi oraz zbiór objaśnień w biurze Pisarza Trybunału i u popierącego przedaż Hipolita Μorawskiego Patrona przejrzane być mogą.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży dóbr tych na audyencyi publicznej Trybunału tutejszego w dniu 28 Sierpnia (9 Września) 1847 roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu d. 12 (24) Lipca 1847 roku.
Franciszek Salezy Wołowski.
*nieczytelne

niedziela, 25 października 2015

Niżowskie

Niżowskie, pustkowie w dobrach Włocin lub Grzymaczew, leżące prawdopodobnie w gminie Błaszki, nie odnalezione na mapach.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1842 nr 7

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Podaje do publicznej wiadomości, iż protokułem exekucyjnym na gruncie dóbr Włocina w dniach 12/24 Listopada i 25 Listopada (7 Grudnia 1841) r. przez Józefa Sikorskiego Komornika Trybunału sporządzonym: Dobra Ziemskie Włocin część lit. A. i Grzymaczew część Lit. A. w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim leżące, Aloizego Niemojowskiego Obywatela krajowego w tychże samych dobrach mieszkającego i zamieszkanie prawne obrane mającego dziedziczne, na żądanie Franciszka Nowosielskiego Rejenta tutejszej Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu mieszkającego, a do tego przedmiotu u Karola Wierusz Kowalskiego Patrona Trybunału, w Kaliszu mieszkającego (który przedaż dóbr tych Włocina popiera) prawne zamieszkanie obrane mającego, na satysfakcyą summy 1500 rubli z prowizyami od Maryanny z Trembińskich Mellerowej wdowy aktem z dnia 23 Października (4 Listopada) 1841 roku nabytej, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia w tutejszym Trybunale Cywilnym wedle form prawnych dokonać się mającą, zajęte i wystawione zostały. Trzy kopie zajęcia tego, Aloizemu Niemojowskiemu jako debentowi, jako ustanowionemu dozorcy, i jako Wójtowi Gminy dnia 25 Listopada (7 Grudnia) 1841 r. czwarta zaś kopia Jakubowi Bojemskiemu jako Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Sieradzkiego dnia 4/16 Grudnia t. r. doręczone i zostawione zostały, następnie zajęcie to dnia 19/31 Stycznia 1842 r. w właściwej księdze hipotecznej przez Pisarza Kancellaryi Ziemiańskiej, i dnia 23 Stycznia (4 Lutego) t. r. w księdze na ten cel utrzymywanej przez podpisanego Pisarza Trybunału wpisane i zaregestrowane zostało.
Jak zajęcie to bliżej wyjaśnia, w mowie będące dobra Włocin i Grzymaczew części lit. A. w gruntach, łąkach, pastwiskach a nawet w zabudowaniach, z innemi trzema częściami Włocina i Grzymaczewa, literami B. C. D. oznaczonemi są pomieszane, a co do borów i lasów, te w cale dotąd podzielone nie są. Zajęte atoli dobra części A. zajmować mają w sposobie przybliżonym około 680 morgów miary nowopolskiej powierzchni, mianowicie: grunta folwarczne i włościańskie w różnych częściach po między drugiemi częściami Włocina i Grzymaczewa asystujące, a należące do klassy II. III. IV. i V. około morgów 450, łąki podobnież w drobnych cząstkach będące morgów 54, pastwiska morgow 20, bory i lasy młodociane morgów 130, place, ogrody, stawy, drogi i nieużytki, około morgów 26, — składają się zaś z wsi i folwarku Włocin A. z wsi zarobnej Grzymaczew A. z folwarku Jaryszka; z pustkowiów Chudoba, Pęczek, Niwa, Kije, Nizowskie, Dębiniec i Kameniowka, należą do jednej miejscowej Gminy pod nazwiskiem Gmina Włocin, kórej Urząd sam dziedzic Aloizy Niemojowski sprawuje.
Zabudowania folwarczne i wiejskie, z drzewa stawiane, w części w średnim, a w większej części w miernym są stanie. Dzierżawcą dóbr tych jest Michał Mierzewski. Kolonistów w tych dobrach nie masz żadnych. Jmiona zaś i nazwiska nie­ stałych czynszowników są: 1. Andrzej Toruński. 2. Jakób Krzesiński. 3. Kazimierz Wieczorkiewicz. 4. Jgnacy Rzasina. Podatki z części A. dóbr Włocina i Grzymaczewa wynoszą rocznie około 125 rubli. O stanie zresztą dóbr tych i położeniu oraz szczegółowem wyjaśnieniu, nie tylko z aktu zajęcia wyżej z daty powołanego, w Kancellaryi Ziemiańskiej, w Biórze miejscowego Trybunału, i u Patrona Kowalskiego znajdującego się, lecz najdokładniej na miejscu czyli na gruncie, każdy konkurent poinformować się może.
Pierwsza publikacya warunków licytacyjnych w Kaliszu na Audyencyi Trybunału dnia 10/22 Marca 1842 r. nastąpi.
w Kaliszu dnia 23 Stycznia (4 Lutego) 1842 r.
Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 111

(Ν. D. 2156) Komornik Trybunału Kaliskiego.
Ogłasza, iż dobra ziemskie Włocin i Grzymaczew części lit: A. składające się z wsi i folwarku Włocin lit: A, z folwarku Jaryszki, z wsi zarobnéj Grzymaczew lit: Α, z pustkowiow Pęczek, Kije, Dębiniec, Niwa, Niżowskie, Hudoba, Kanianiowka, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, Gubernii Kaliskiej położone, wydzierżawione zostaną na lat trzy poczynając od dnia 12 (24) Czerwca r. b. do tegoż, dnia 1845 r. Termin do wydzierżawienia tego oznaczony jest na dzień 27 Maja (8 Czerwca) r. b. godzinę 10 z rana przed Rejentem Pstrokońskim w Sieradzu, u którego warunki przejrzane być mogą. Cena dzierżawna wynosić może rocznie rubli sr. 600.
w Kaliszu dnia 4 (16) Kwietnia 1842 r.
Józef Sikorski.

Kanianiowka / Kameniowka

Kanianiowka, pustkowie w dobrach Włocin lub Grzymaczew, leżące prawdopodobnie w gminie Błaszki, nie odnalezione na mapach.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1842 nr 7

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Podaje do publicznej wiadomości, iż protokułem exekucyjnym na gruncie dóbr Włocina w dniach 12/24 Listopada i 25 Listopada (7 Grudnia 1841) r. przez Józefa Sikorskiego Komornika Trybunału sporządzonym: Dobra Ziemskie Włocin część lit. A. i Grzymaczew część Lit. A. w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim leżące, Aloizego Niemojowskiego Obywatela krajowego w tychże samych dobrach mieszkającego i zamieszkanie prawne obrane mającego dziedziczne, na żądanie Franciszka Nowosielskiego Rejenta tutejszej Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu mieszkającego, a do tego przedmiotu u Karola Wierusz Kowalskiego Patrona Trybunału, w Kaliszu mieszkającego (który przedaż dóbr tych Włocina popiera) prawne zamieszkanie obrane mającego, na satysfakcyą summy 1500 rubli z prowizyami od Maryanny z Trembińskich Mellerowej wdowy aktem z dnia 23 Października (4 Listopada) 1841 roku nabytej, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia w tutejszym Trybunale Cywilnym wedle form prawnych dokonać się mającą, zajęte i wystawione zostały. Trzy kopie zajęcia tego, Aloizemu Niemojowskiemu jako debentowi, jako ustanowionemu dozorcy, i jako Wójtowi Gminy dnia 25 Listopada (7 Grudnia) 1841 r. czwarta zaś kopia Jakubowi Bojemskiemu jako Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Sieradzkiego dnia 4/16 Grudnia t. r. doręczone i zostawione zostały, następnie zajęcie to dnia 19/31 Stycznia 1842 r. w właściwej księdze hipotecznej przez Pisarza Kancellaryi Ziemiańskiej, i dnia 23 Stycznia (4 Lutego) t. r. w księdze na ten cel utrzymywanej przez podpisanego Pisarza Trybunału wpisane i zaregestrowane zostało.
Jak zajęcie to bliżej wyjaśnia, w mowie będące dobra Włocin i Grzymaczew części lit. A. w gruntach, łąkach, pastwiskach a nawet w zabudowaniach, z innemi trzema częściami Włocina i Grzymaczewa, literami B. C. D. oznaczonemi są pomieszane, a co do borów i lasów, te w cale dotąd podzielone nie są. Zajęte atoli dobra części A. zajmować mają w sposobie przybliżonym około 680 morgów miary nowopolskiej powierzchni, mianowicie: grunta folwarczne i włościańskie w różnych częściach po między drugiemi częściami Włocina i Grzymaczewa asystujące, a należące do klassy II. III. IV. i V. około morgów 450, łąki podobnież w drobnych cząstkach będące morgów 54, pastwiska morgow 20, bory i lasy młodociane morgów 130, place, ogrody, stawy, drogi i nieużytki, około morgów 26, — składają się zaś z wsi i folwarku Włocin A. z wsi zarobnej Grzymaczew A. z folwarku Jaryszka; z pustkowiów Chudoba, Pęczek, Niwa, Kije, Nizowskie, Dębiniec i Kameniowka, należą do jednej miejscowej Gminy pod nazwiskiem Gmina Włocin, kórej Urząd sam dziedzic Aloizy Niemojowski sprawuje.
Zabudowania folwarczne i wiejskie, z drzewa stawiane, w części w średnim, a w większej części w miernym są stanie. Dzierżawcą dóbr tych jest Michał Mierzewski. Kolonistów w tych dobrach nie masz żadnych. Jmiona zaś i nazwiska nie­ stałych czynszowników są: 1. Andrzej Toruński. 2. Jakób Krzesiński. 3. Kazimierz Wieczorkiewicz. 4. Jgnacy Rzasina. Podatki z części A. dóbr Włocina i Grzymaczewa wynoszą rocznie około 125 rubli. O stanie zresztą dóbr tych i położeniu oraz szczegółowem wyjaśnieniu, nie tylko z aktu zajęcia wyżej z daty powołanego, w Kancellaryi Ziemiańskiej, w Biórze miejscowego Trybunału, i u Patrona Kowalskiego znajdującego się, lecz najdokładniej na miejscu czyli na gruncie, każdy konkurent poinformować się może.
Pierwsza publikacya warunków licytacyjnych w Kaliszu na Audyencyi Trybunału dnia 10/22 Marca 1842 r. nastąpi.
w Kaliszu dnia 23 Stycznia (4 Lutego) 1842 r.
Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 111

(Ν. D. 2156) Komornik Trybunału Kaliskiego.
Ogłasza, iż dobra ziemskie Włocin i Grzymaczew części lit: A. składające się z wsi i folwarku Włocin lit: A, z folwarku Jaryszki, z wsi zarobnéj Grzymaczew lit: Α, z pustkowiow Pęczek, Kije, Dębiniec, Niwa, Niżowskie, Hudoba, Kanianiowka, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, Gubernii Kaliskiej położone, wydzierżawione zostaną na lat trzy poczynając od dnia 12 (24) Czerwca r. b. do tegoż, dnia 1845 r. Termin do wydzierżawienia tego oznaczony jest na dzień 27 Maja (8 Czerwca) r. b. godzinę 10 z rana przed Rejentem Pstrokońskim w Sieradzu, u którego warunki przejrzane być mogą. Cena dzierżawna wynosić może rocznie rubli sr. 600.
w Kaliszu dnia 4 (16) Kwietnia 1842 r.
Józef Sikorski.

sobota, 24 października 2015

Bartosz (1915)
Bartosz. Pismo Narodowego Związku Chłopskiego. Wydawane było w  Łodzi, a od 8 numeru w Zagłębiu Dąbrowskim w roku 1915. Na łamach czasopisma wspomniane są następujące miejscowości:

1915- Marzenin (9), Osjaków (14)

wtorek, 20 października 2015

Kluczewo

Kluczewo, pustkowie w dobrach Gostków, leżące prawdopodobnie w gminie Wartkowice, nie odnalezione na mapach.


Gazeta Warszawska 1825 nr 33

Po nastąpionej w dniu 17 Maia 1822 r. śmierci Bogumiła Hrabi Załuskiego dziedzica dóbr Neru, do których wsie Wartkowice i Zawady w Powiecie Wartskim, Gostków, Połczyska, Chodów, Wola Bezdziadowa i Kluczewo w Powiecie Zgierskim, iako przyległości należą; tudzież dobra Kłodna w Powiecie Wartskim Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położone, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz pierwszy w skutek Art: 125 i 127 Prawa Hypotecznego donosząc, zawiadamia nierównie pod pisany, iż do przeniesienia własności dóbr wyżey przerzeczonych, termin roczny a w szczególe na dzień 28 Lutego 1826 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego iest przeznaczony. — Kalisz dnia 19 Lutego 1825 roku.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego.
F. Bajer.  

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 90

(N. D. 1748) Podaje do publicznej wiadomości iż dobra ziemskie Gostków folwark Pełczyska wieś zarobna Wola bezdziadowa z Dezertami Chodowo i Kluczewo z wszelkiemi przychodami i użytkami sądownie zajęte w Powiecie Zgierskim Obwodzie Łęczyckim Gubernii Mazowieckiej położone w dniu 9 (21) Maja r. b. o godzinie 10 z rana w mieście powiatowem Zgierzu przed Franciszkiem Boguńskiem Rejentem Powiatu Zgierskiego przez publiczną licytacyą wydzierżawione zostaną na lat trzy od dnia 12 (24) Czerwca r. b. poczynając od ceny rocznej dzierżawy złp. 6,000 licytacya zaczynać się będzie. Akt zajęcia dóbr i warunki licytacyi są każdego czasu do przejrzenia w Kancellaryi wymienionego Rejenta.
Zgierz dnia 1 (13) Kwietnia 1839 roku.
F. Skotnicki K. S.

Dziennik Warszawski 1864 nr 266

(N. D. 5659) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży dnia 28 Maja (9 Czerwca) 1865 r.
2. Pełczyska, Chodów vel Tumidaj, Kluczewo i Wola Bezdziadowa, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Ogu Zgierskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 325, kop. 77 i pól, vadjum do licytacji rs. 1170, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 6194, przeil Rejentem Kanc. Ziem. Emiljanem Ordon.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 24 Paźdz. (5 Listop.) 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

sobota, 17 października 2015

Strzygała / Strugała

Strzygała, młyn w Ekonomii Mierzyce, leżący prawdopodobnie w gminie Wierzchlas, nie odnaleziony na mapach.

Gazeta Warszawska 1823 nr 51

Kommissyia Woiewództwa Kaliskiego.
Do publiczney podaie wiadomości, iż dobra Rządowe w Obwodzie Wieluńskim położone, i składaiące naddzierżawę Ekonomii Rządowey Mierzyce, to iest:
1. Folwarki Mierzyce, Kamion i Łaszów.
2. Wsie Kamion, Bobrowniki, Mierzyce, Łaszów, Toporów i Lisowice.
3. Młyny w Kamionie i Toporowie, Przywóz, Sikora, Strugała i Tasarz.
4. Propinacyia.
Maią bydź na zasadzie postanowienia Xięcia Namiestnika Królewskiego d. d. 24 Stycznia 1818 r. wydzierżawione od 1 Czerwca r. b. na lat 8 pro 1823/1831 drogą publiczney licytacyi, lub też w braku Konkurentów z wolney ręki za opłatą roczney summy dzierżawney exclusive czynszów summę zł: Pol: 16,036 gr: 7 wynoszącey, a to w terminie na dniu 12 Kwietnia r. b. w biórze Wydziału Skarbowego Sekcyi Ekonomiczney zrana o godzinie 10 odbywać się maiącym. Uprzedzaiąc osoby maiące chęć ubiegania się o dzierżawę wspomnionych dóbr, iż warunki pod iakiemi wypuszczone zostaną, każdego czasu w biórze wyż wzmiankowanego Wydziału przeyrzeć mogą, Kommissyia Woiewódzka dodaie ieszcze, iż dowody kwalifikacyyne ściśle roztrząsane będą, niemniey że nikt do konkurencyi przypuszczonym nie zostanie, kto wprzódy nie złoży w gotowiźnie vadium w summie zł: Pol: 4009. — Działo się w Kaliszu d. 21 Marca 1823 r.
Za Prezesa: Kowalski.
Sekretarz Jeneralny Dziewulski.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 9 Maia 1826 roku. — dla:
8. Dóbr Narodowych Ekonomii Mierzyce, składaiącey się z folwarku i wsi Mierzyce, z młyna i Osady Przywóz, z folwarku i wsi Łaszok, z młyna Strugała i z Osad Jayczaki i Sikora, z folwarku i wsi Kamion, z Pustkowiów Więcławy, Dziadaki i Ogroble, z wsi Toporów, Bobrowniki, z młyna Tasarz, z karczmy Jaśkowizna i Pustkowiów Sensowy, Tasarze, Węże, Młynki, Szczepany, Gligi, Cieśle, Troniny i Jarzębie, z folwarku Wóytostwo, z wsi Bobrowniki i Lisowice, z Pustkowiów Patoki, Kabały i Draby, z folwarku i wsi Raduszyce, z młyna Szyska, z wsi Drobnice, z młynów Łyko, Graczyk i Kaydow, z folwarku Cisow, z wsi Załęcze małe, z folwarku i wsi Szynkielow, z folwarku i wsi Bieniec, z młynem Molenda, z karczmy Dobiacz, z Pustkowia Jarząbek, z folwarku i wsi Pątnów, z Pustkowia Salamony, wszystkich w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim położonych.
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 24


Rząd Gubernialnу Kaliski.
W wykonaniu reskryptu Kommissyi Rządowey Przychodowi Skarbu z daty 3 (15) Listopada r. z. Nr. 89228, podaie do publiczney wiadomości, iż na czasowo wydzierżawienie na lat 12 od 1 Czerwca 1838 r. Dóbr Rządowych i Suprymowanych z temże dniem expiruiących, odbywać się będą licytacye w biurze Rządu Gubernialnego w Kaliszu w sali ogólnych posiedzeń każdego dnia od godziny pierwszey z południa poczynaiąc w terminach i od summ za pretium fisci poniżey wyszczególnionych:  
I. Dobra Rządowe.    
D. Na dniu 11 (23) Lutego 1838 r.  
15. Naczelna dzierżawa Ekonomii Mierzyce w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim położona, składaiąca się z folwarku Łaszowa i Mierzyce, z wsiów Mierzyce Łaszowa, Lisowice i Toporowa z propinacyi w całey naddzierżawie z młynów Przywóz, Sikora, i Strzygała, z mostowego w wsi Kamienie i z rybołóstwa na rzece Warcie, dochód roczny dotychczasowy po potrąceniu wszelkich podatków i ciężarów gruntowych, procentów na budowlo, mosty, i wydatki losowe wynosi złp. 12744 gr.* 12. do tego dodawszy: czynsze od włościan i kolonistów po potrąceniu 10 od sta zatrudnienie się poborem złp. 6715 gr. 1 za małe polow. 1 od sta złp. 127 gr. 13. Summa do licytacyi pro pretio wynosić będzie złp. 19586 gr. 26

*dopisek autora bloga

Warszawska Gazeta Sportowa (1899-1904)Warszawska Gazeta Sportowa : pismo sportowe ilustrowane. Czasopismo wydawane było w Warszawie w latach 1899-1904. Na łamach gazety pojawiły się następujące miejscowości:

1902-Kalinowa (gm. Błaszki 11), Kobierzycko (11), Masłowice (11),  
1903-Stolec (1)

wtorek, 13 października 2015

Strażak (1901-1914)Strażak : miesięcznik poświęcony pożarnictwu i sprawom Straży Ogniowych Ochotniczych. Gazeta wydawana była w Warszawie w latach 1901-14. Od roku 1903 pismo samodzielne, wcześniej w 1901 roku jako dodatek do "Kolarz, Wioślarz i Łyżwiarz" a w roku 1902 "Warszawska Gazeta Sportowa".
Miejscowości odnalezione w miesięczniku:

1902-Woźniki (gm. Sieradz 9)
1903-Golice (12), Niewiesz (11)
1904-Lututów (12)
1905-Ptaszkowice (4)
1907-Broników (12), Kwiatkowice (1)
1908-Dąbrowa (gm. Wieluń 6), Puczniew (11)
1909-Sieradz (Wójtowstwo Sieradzkie 1)
1910-Chlewo (6), Chropy (10), Kiełczygłów (9)
1911-Drobnice (10), Kazimierz (8), Kołoszyn (8), Lutomiersk (8)
1912-Lutomiersk (1), Marzenin (7)
1913-Czołczyn (6, 7)

niedziela, 11 października 2015

Pamiętnik Warszawski (1809-1810)Pamiętnik Warszawski (1809-1810), to miesięcznik literacki ukazujący się w Warszawie. Pismo zajmowało się literaturą, historią i teatrem, było redagowane przez Ludwika Osińskiego. 
źródło https://pl.wikipedia.org/wiki/Pamiętnik_Warszawski_(1809-1810)

W Pamiętniku Warszawskim został opublikowany artykuł o planach połączenia kanałem rzeki Warty i Pilicy. W tekście wspomniane są przy okazji wsie Strońsko, Pstrokonie i miasto Widawa, artykuł ten jednak umieszczam tylko dla hasła związanego z rzeką Wartą.

1809-Warta rzeka ( tom 3 nr 10)

Leśnik Polski (1910-1914)
Leśnik Polski: organ Wydziału Leśniczego Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskiem. Czasopismo wydawane było raz w miesiącu w Warszawie w latach 1910-14. Miejscowości występujące gazecie:

1910-Wojsławice (gm. Zduńska Wola 1)
1911-Pełczyska (2), Przatów (6-7)
1913-Pyszków (7-8)

piątek, 9 października 2015

Gazeta Leśna i Myśliwska (1912-1914)

Gazeta Leśna i Myśliwska, wydawana była przez Zygmunta Deklera w Warszawie w latach 1912-1914. Wychodziła dwa razy w miesiącu. Informacje znalezione na łamach czasopisma:

1913-Golków (4), Kamionacz (24), Kraszkowice (1), Maciszewice (4), Męcka Wola (24), Woleń (4)
1914-Bąki (5), Lichawa (gm. Szadek 5), Przatów (1), Wola Łobudzka (5)

wtorek, 6 października 2015

Start (1906)


Start : pismo ilustrowane, wychodziło w Warszawie w 1906 r. Wydawcą pisma był J. Łoziński. Kontynuacją gazety był tygodnik Sport Polski. W czasopiśmie pojawiły się informacje dotyczace nastepujących miejscowości:

1906-Biernacice (6, 7), Dębołęka (6, 7), Góra? (7), Kalinowa (gm. Błaszki 7), Kamionacz (7), Kiki (gm. Wodzierady), Kusiń (Kuśnie 6), Masłowice (6), Męcka Wola (6), Prusinowice (gm. Szadek 6), Szynkielów (1), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 6), Wrząca (gm. Błaszki 7)

Sport Polski (1906)Sport Polski : tygodnik ilustrowany : z dodatkami w miarę potrzeby, wydawany w 1906 roku Warszawie przez W. Orłowskiego. W tygodniku odnalazłem informacje związane z nastepującymi miejscowościami:

1906-Biernacice (39), Chocim (39), Grabia (52), Kalinowa (gm. Błaszki 39), Klonów (36), Kobierzycko (39, 52), Kuszyna (39), Męcka Wola (39), Piorunów (49), Równa (39), Rudniki (gm. Pęczniew 39), Starzenice (39), Suliszewice (39), Wilczków (gm. Goszczanów 52)  Sport Powszechny (1910-13)


Sport Powszechny : tygodnik ilustrowany, poświęcony wszystkim odłamom sportu, życia towarzyskiego, teatrowi i t.p. Tygodnik wydawany był w Warszawie w latach 1910-13. Na łamach czasopisma pojawiły się:

1912- Dębołęka (2), Kalinowa (gm. Błaszki 2)

poniedziałek, 5 października 2015

Złodziej Polityczny (1831)


Złodziej Polityczny, dziennik wychodzący w Warszawie w roku 1831, wydawany przez Stanisława Wyżewskiego.

Na łamach dziennika pojawiła się informacja związana z Widawą:
1831-Widawa (126)

czwartek, 1 października 2015

Kolarz, Wioślarz i Łyżwiarz (1899-1904)Kolarz, Wioślarz i Łyżwiarz : tygodnik sportowy ilustrowany z dodatkami w miarę potrzeby. Czasopismo poświęcone tematyce sportowej, wydawane w Warszawie w latach 1899-1904.

W tygodniku odnalazłem relację z jednej miejscowości:

1899-Mikołajewice (gm. Warta 16)

W tygodniku znaleźć można również relację z wypadku cyklisty nieopodal Sieradza, oraz o kiepskim stanie dróg między Łodzią a Kaliszem.