-->

piątek, 30 października 2015

Piaski

Piaski, pustkowie w dobrach Naramice, leżące prawdopodobnie w gminie Biała, nie odnalezione na mapach.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 96

(N. D. 1939) Komornik przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej.
Podaje do publicznej wiadomości, iż dobra Naramice z przyległościami w Okręgu i Powiecie Wieluńskim Gubernii Kaliskiej położone składające się z wsi folwarku tegoż nazwiska z folwarku Zabłocie i z folwarku Śmiechy, z pustkowia Domanszczyznа i Pustkowia Piaski zwanych wydzierżawione będą. przez publiczną licytacyą na lat trzy po sobie idące poczynać się mające od dnia 12 (24) Czerwca 1844 r. przed Rejentem Antonim Kowalskim lub jego zastępcą tegoż Kancellaryi w mieście Okręgowem Wieluniu w dniu 26 Maja (7 Czerwca) r. b. z rana o godzinie 10 u którego to Rejenta warunki pod jakiemi rzeczone dobra wydzierżawione będą, każdego czasu przejrzanemi być mogą, rocznej dzierżawy dobra rzeczone mogą przynosić rs. 1500.
Kalisz dnia 5 (17) Kwietnia 1844 roku
Franciszek Rowecki.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 187

(N. D. 4395) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gub. Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S. podaje do wiadomości, iż na żądanie starozakonnego Jakóba Aszer kupca w mieście Wieruszowie Okręgu Wieluńskim mieszkającego, zamieszkanie prawne do tego interessu u Hipolita Morawskiego Patrona Trybunału tutejszego w Kaliszu mieszkającego obrane mającego, do którego tenże Patron stawa i subhastacyą dóbr Naramic popiera, w poszukiwaniu summy rs. 2550, z procentem Aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika Sądowego na gruncie tychże dóbr w dniu 22 Kwietnia (4 Maja) 1847 roku rozpoczętym a w dniu 24 Kwietnia (6 Maja) t. r. ukończonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie:
DOBRA ZIEMSKIE
Naramice składające się z folwarku i wsi zarobnej Naramice, z folwarku i wsi zarobnej Zabłocie, z folwarku Śmiechy z pustkowiów Madej vel Rzyska Domańszczyzna i Piaski z karczmy w boru Radomina zwanego, z chałupy pod borem przy granicach dóbr Biały, i z chałupy przy granicy dóbr, Świątkowiece stojących, z wszystkiemi przyległościami i użytkami bez żadnego wyłączenia w Powiecie i Okręgu Wieluńskim Gubernii Warszawskiej w Gminie Naramice położone w których jest kościoł parafialny, obejmujące w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym około włók 99, mórg 6, prętów kwadratowych 185 miary nowo-polskiej, grunta których należą do I II III IV i V klassy w rozległości tej mieszczą się grunta do probostwa należące.
Dobra te były dziedziczne Katarzyny z Stokowskich Rejczyńskiej wdowy w tychże dobrach Naramice mieszkającej na teraz z własnych funduszów utrzymującej się, które Honoryuszowi Biernackiemu synowi swemu dziedzicowi dóbr Szuliszewic, w Suliszewicach Okręgu Wartskim mieszkającemu na własność sprzedała i na jego imie tytuł własności w księdze wieczystej jest uregulowany, gdy zaś wyrokiem Trybunału tutejszego w d. 15 (27) Marca 1844 r. zapadłym, uznano przedaż dóbr tych za nieprzeszkadzającą do poszukiwania drogą Sądowej exekucyi wierzytelności Jakóbowi Aszer z dóbr Naramic należącej się, przeto zajęcie dóbr tych na przedaż na rzecz tegoż Aszera dalej tak przeciwko Katarzynie Rejczyńskiej wdowie, jako i Honoryuszowi Biernackiemu jako właścicielowi teraźniejszemu dóbr Naramic popieranym zostaje.
W dobrach tych jest wlościan pańszczyznę robiących.
Zagrodników 52, komorników 22, i komornic 6, czynszowników stałych 2, to jest: sukcessorowie Xiędza Wojciecha Łochyńskiego, i sukcessorowie Mateusza Grabowskiego, czynszownicy niestali: 1. Stanisław Zarzycki, 2. Wojciech Zychta, 3. Roch Kopcik. 4. Jakób Gryf, 5. Błażej Gołąb, 6. Wawrzeniec Rychlik, 7. Walenty Konieczny, 8. Ludwik Gwiazda. 9. Szymon Szczepaniak 10. Franciszek Sanica, 11. Jakób Lewkowicz, l2. Bogusław Gottlib Gramlich, 13. Szymon Pichliński 14. Adam Krolik, 15. Ludwik Kuzajewski, 16. Paweł Glądała. 17. wdowa po Piotrze Olczykowskim, 18. Piotr Jasiak, 19. Józef Pluskota, 20. Jan Pichla 21.Wincenty Szuster. Pańszczyzny od włościan załogi daniny czynsze od powyższych czynszowników, zabudowania dworskie i wiejskie, podatki granice i wszelkie szczegóły w dobrach tych znajdują się w akcie zajęcia są opisane.
Dobra te na licytacyi w biurze Dyrekcyi Szczegółowej w Kaliszu odbyte zadzierżawił Michnowski któremu dzierżawa z d. 12 (24) Czerwca 1847 r. skończyła się.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Hilaremu Siennickiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wieluńskiego i Włodzimierzowi Rejczyńskiemu jako ustanowionemu dozorcy i Wójtowi Gminy Naramice dnia 9 (21) i 10 (22) Czerwca 1847 r. doręczony, następnie do księgi wieczystej dóbr Naramic w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w d. 2 (14) Lipca 1847 r. wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 10 (22), tegoż miesiąca i roku wpisany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacyi oraz zbiór objaśnień w biurze Pisarza Trybunału i u popierącego przedaż Hipolita Μorawskiego Patrona przejrzane być mogą.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży dóbr tych na audyencyi publicznej Trybunału tutejszego w dniu 28 Sierpnia (9 Września) 1847 roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu d. 12 (24) Lipca 1847 roku.
Franciszek Salezy Wołowski.
*nieczytelne

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza