-->

czwartek, 26 października 2023

APEL do czytelników i miłośników bloga sieradzkiewsie

Drodzy czytelnicy chciałbym na początku podziękować wszystkim, którzy w ciągu całego okresu istnienia tej strony wspomagali mnie wysyłając ciekawe materiały, zauważając niedociągnięcia i błędy, motywowali mnie ciepłymi słowami do dalszej pracy, a także wspierając finansowo umożliwiali zakup map znajdujących się w Archiwach.

Po tylu latach bardzo intensywnej pracy zaczynam odczuwać potrzebę skierowania swojej energii na inne tory i zajmowania się innymi sprawami.

Jak zauważyliście intensywność publikowania nowych materiałów uległa znacznemu pomniejszeniu. Wynika to przede wszystkim z czynników przedstawionych powyżej. 

Zamierzam dalej coś dodawać do treści bloga, wciąż mam mnóstwo materiałów nieopublikowanych. Należą do nich tysiące zdjęć, które robiłem podczas moich objazdów rowerem całego byłego województwa sieradzkiego, inwentarze dóbr, ekscerpcje czasopism, i wiele wiele innych materiałów. 

Toponimia regionu sieradzkiego to drugi, młodszy i równie czasochłonny projekt, który realizuję od kilku lat. Projekt, który wymagał środków finansowych i którego realizacja udaje się dzięki hojności wielu darczyńców jak i też finansowania go z moich własnych środków. 

I na koniec mój apel. Blog umożliwia zarabianie, w tym przypadku skromnej ilości pieniędzy, około 20 złotych miesięcznie. Po około trzech latach przekraczam próg wypłacalności czyli 300 zł. Środki te przeznaczam na zakup map. Ze zrozumiałych dla mnie względów duża część czytelników używa programy do blokowania wyskakujących reklam. Blogi żywią się reklamami. Blokowanie reklam pozbawia mnie możliwości szybszego zgromadzenia środków pieniężnych, a tym samym możliwości szybszego nabycia map. Proszę zatem wszystkie osoby doceniające moją pracę, aby ze swej strony dokonały aktu poświęcenia i w czasie korzystania z treści bloga wyłączały wszelkie narzędzia blokujące reklamy. W ten prosty i tani sposób staniecie się darczyńcami i wspomożycielami projektu.  

czwartek, 7 września 2023

Mendel

Mendel, dawniej pustkowie leżące w dobrach Osjaków, prawdopodobnie w obecnej gminie Osjaków.

Dziennik Urzędowy Woiewodztwa Kaliskiego 1836 nr 16

Zawiadamia Publiczność że Sądownie zaięte dobra ziemskie Osyaków składaiące się  z miasta tego nazwiska, folwarku Karczewizna, z wsi i folwarku Dembiny oraz dwóch pustkowiów Mendel i Lesisko zwanych w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim położone, na lat trzy po sobie następne od Sgo. Jana Chrzciciela r. b. przez publiczną licytacyą w dniu 14/26 Maia r. b. o godzinie 1 z południa w mieście Wieluniu przed Reientem Powiatu Wieluńskiego Antonim Kowalskim w posessyą wydzierżawione zostaną, według warunków które u tegoż Reienta widziane bydź mogą. Cena zaś dzierżawna dóbr tych dotąd rocznie złp. 9961 wynosi. Wieluń d. 21/2 Kwietnia 1836.    Tchorzewski Jg.    Kom. Sąd.

środa, 6 września 2023

Piekło

Piekło, nazwa budynku należącego dawniej do majętności Lutomierskiej, położonego w Lutomiersku nad traktem Warszawskim przy sadzawce i pasterniku należącymi do Klasztoru Reformatów.

Dziennik Urzędowy Woiewodztwa Kaliskiego 1836 nr 42

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszey Instancyi
Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości iż Dbra Ziemskie Miasto Lutomiersk z częścią Stokowizna, składaiące się z miasta Lutomiersk, z. części Stokowizna, z wsiów folwarcznych Wrząca, Dziechtarzew, Czałczyn, Dobruchów, Kwiatkowice, Rzepiszew, Bugay, Tarnówka, A, i B. i z wsi zarobney Górna Wola, obejmuiące dwie gminy pod nazwiskiem Gmina Dóbr maiętności Lutomierskiey i Gmina Miasto Lutomiersk, wraz z zabudowaniami dominialnemi w mieście Lutomiersku będącemi to iest: z Domem czyli Austeryą Dworską z staynią wiezdną, wraz z placem obeymuiącą szerokości z frontu łokci 76, długości łokci 73, szerokości w tyle 27 łokci miary Warszawskiey położoną przy ulicy Sieradzkiey, a z drugiey strony dotykaiącą possessyi Kaźmierza Skalskiego Nro 57 i 199 oznaczoną, placem pustym dominialnym przy trakcie do Piotrkowa prowadzącym leżącym, a z drugiey strony dotykaiącym possessyów Woyciecha Balcerowskiego, Kaspra Łaniewskiego, Wawrzeńca Buynowicza, i Franciszka Słomkowskiego obeymuiącym 110 pręt. kw. Domem Dominialnym Piekło zwanym nad traktem Warszawskim, z iedney strony dotykaiącym Sadzawki i Pasternika XX Reformatów, a z drugiey strony z łąką Sukcessorów Zdroiowskich i Fabiana Kosztownego Nr. 127 i 200 oznaczonym, Domem dominialnym Grobla zwanym, przy Stawie dominialnym i trakcie do Zgierza prowadzącym Nro 130. i 198. oznaczonym, Młynem wodnym dominialnym Nr. 129 i 197 oznaczonym stykaiącym się z Stawem dominialnym i gruntami Mirosławskiemi, a z drugiey strony z karczmami Ostoja i Wydmuchem zwanemi do dóbr Zdziechów należącemi, Pałacem dominialnym Nr. 131 oznaczonym, wraz z czterma Domami dla włościan oborą i stodołą, do okręgu i Gminy Miasta Lutomierska należącemi, w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położone, Sukcessorów śp. Franciszka Mączyńskiego a mianowicie:    1) Wey Ewy z Mączyńskich Bonawentury Wężyka małżonki czyli oboyga małżonków Wężyków w wsi Dobruchowie. 2) Wey Salomei z Mączyńskich Kazimierza, Leopolda małżonki czyli oboyga małżonków Leopold w wsi Rzepiszewie. 3) Wgo Stefana Mączyńskiego w wsi Czołczynie wszystkich w Powiecie Szadkowskim zamieszkałych, i 4) Antoniego Mączyńskiego nieprzytomnego którego iest W. Franciszek Bajer Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego w Kaliszu zamieszkały Kuratorem — dziedziczne, Aktem przez Leona Nowierskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego na gruncie dóbr Czołczyna w dniu 21 Sierpnia (2 Września) r. 1836 rozpoczętym a w dniu 3/15 Września r. 1836 ukończonym, na rzecz Sukcessorów śp. Franciszka Morzkowskiego mianowicie: a. Wey Pelagii z Morzkowskich Antoniego Romockiego małżonki czyli oboyga małżonków Romockich w dobrach Zawady Powiecie Lipnowskim w Woiewództwie Płockiem zamieszkałych, b. Wey Maryanny z Morzkowskich Stefana Mączyńskiego małżonki do iey czynności przez męża swego upoważnioney w wsi Czołczynie Powiecie Szadkowskim przy mężu zamieszkałey, c. Wey Eustachii z Morzkowskich Tytusa Dobrzyckiego małżonki czyli oboyga małżonków Dobrzyckich w dobrach własnych Boberowie w Wielkiem Xięztwie Poznańskiem zamieszkałych, d. Katarzyny z Morzkowskich Glinskiey po Józefie Glinskim pozostałey wdowy w dobrach Odmianowie Powiecie Brzesko Kuiawskim Woiewództwie Mazowieckiem zamieszkałey wszystkich z własnych funduszów się utrzymuiących, zamieszkanie prawne w Kaliszu u Wgo Adama Mazurkiewicza Patrona przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego w Kaliszu zamieszkałego, obrane maiących, za których tenże Patron stawa i ninieysze przymuszone wywłaszczenie popiera, na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia odbydź się maiącą zaięte zostały, Akt dopiero wymieniony Burmistrzowi Miasta Lutomierska Jozefowi Jankowskiemu tudzież Wóytowi Gminy Dóbr Lutomierskiey Macieiowi Oszkowskiemu oraz Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Szadkowskiego na ręce zastępcy jego Fabiana Uziembło Podpisarza tegoż Sądu w dniu 3/15 Września r. 1836 zostawiony i wręczony, daley tenże Akt Stefanowi Mączyńskiemu, Salomei z Mączyńskich Kazimierza Leopold małżonce czyli oboygu małżonkom Leopold, Ewie z Mączyńskich Bonawentury Wężyka małżonce czyli oboygu małżonkom Wężykom w dniu 3/15 Września 1836 r. a zaś Franciszkowi Bajer kuratorowi nieprzytomnego Antoniego Mączyńskiego w dniu 5/17 Września r. 1836 doręczony nastempnie w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego w dniu 19 Września (1 Października) r. 1836 w Kancellaryi Pisarza Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego w dniu 30 Września (12 Października) r. 1836 do właściwych Ksiąg wpisany i zaregestrowany został.
Rozległość tych dóbr iest nastempuiąca, których gatunek ziemi do I. II. III. IV. V. i VI. klassy należy.

Miasto Lutomiersk
Place zabudowania i ogrody mr. 188 kp. 113
Grunta orne mr. 859 kp. 19
Łąki mr. 122 kp. 48
Wody mr. 38 kp. 180
Smma ogólna mr. 1422 kp. 50

Probostwo dito
Place zabudowania i ogrody mr. 11 kp. 137
Grunta orne mr. 278 kp. 16
Łąki mr. 58 kp. 112
Smma ogólna mr. 348 kp. 85

XX. Reformaci   
Place zabudowania i ogrody mr. 7 kp. 10
Łąki mr. 17 kp. 43
Wody mr. 5 kp. 21
Smma ogólna mr. 29 kp. 74

Wieś folwarczna Wrząca
Place zabudowania i ogrody mr. 1
Grunta orne mr. 420
Łąki mr. 32
Pastwiska mr. 20
Wody mr. 3
Drogi, piaski i nieużytki mr. 90 kp. 150
Smma ogólna mr. 566 kp. 150

Grunta wieyskie Wrzący
Place zabudowania i ogrody mr. 4
Grunta orne mr. 420
Łąki mr. 10
Smma ogólna mr. 434

Wieś folw. Dziechtarzew
Place zabudowania i ogrody mr. 2
Grunta orne mr. 180
Łąki mr. 42
Pastwiska mr. 12
Wody kp. 50
Drogi, piaski i nieużytki mr. 90
Krzaki i zarośle mr. 8
Smma ogólna mr. 334 kp. 50

Grunta wieyskie dito
Place zabudowania i ogrody mr. 10
Grunta orne mr. 336
Łąki mr. 21
Pastwiska mr. 8
Smma ogólna mr. 370

Wieś folwarcz. Czołczyn
Place zabudowania i ogrody mr. 7
Grunta orne mr. 584
Łąki mr. 250
Pastwiska mr. 100
Lasy sosnowe mr. 300
Wody mr. 3
Drogi, piaski i nieużytki mr. 15
Krzaki i zarośle mr. 30
Smma ogólna mr. 1289.

Grunta wieyskie dito
Place zabudowania i ogrody mr. 24
Grunta orne mr. 670
Łąki mr. 120
Pastwiska mr. 4
Smma ogólna mr. 818

Wieś folw. Kwiatkowice
Place zabudowania i ogrody mr. 4
Grunta orne mr. 540
Łąki mr. 70
Pastwiska mr. 10
Lasy sosnowe mr. 250
Wody mr. 5
Drogi, piaski i nieużytki mr. 10
Krzaki i zarośle mr. 3
Smma ogólna mr. 882

Grunta wieyskie dito
Place zabudowania i ogrody mr. 3
Grunta orne mr. 720
Łąki mr. 30
Smma ogólna mr. 753

Probostwo dito   
Place zabudowania i ogrody mr. 2
Grunta orne mr. 60
Łąki mr. 26
Smma ogólna mr. kp. 88

Wieś folwar. Dobruchów
Place zabudowania i ogrody mr. 24 kp. 52
Grunta orne mr. 654 kp. 77
Łąki mr. 117 kp. 136
Pastwiska mr. 33 kp. 84
Wody mr. 10 kp. 41
Drogi, piaski i nieużytki mr. 21 kp. 165
Krzaki i zarośle mr. 251
Smma ogólna mr. 1163 kp. 15

Grunta wieyskie dito
Place zabudowania i ogrody mr. 37 kp. 115
Grunta orne mr. 763 kp. 6
Łąki mr. 44 kp. 54
Smma ogólna mr. 844 kp. 175

Wieś folwar. Rzepiszew z Bugaiem
Place zabudowania i ogrody mr. 33 kp. 147
Grunta orne mr. 778 kp. 23
Łąki mr. 84 kp. 41
Pastwiska mr. 68 kp. 63
Lasy sosnowe mr. 146 kp. 44
Wody mr. 15 kp. 71
Drogi, piaski i nieużytki mr. 25 kp. 75
Krzaki i zarośle mr. 679 kp. 174
Smma ogólna mr. 1811 kp. 73

Grunta wieys. Rzepiszew
Place zabudowania i ogrody mr. 76 kp. 13
Grunta orne mr. 1029 kp. 62
Łąki mr. 43 kp. 161
Smma ogólna mr. 1149 kp. 5

Wieś fol. Tarnówka A i B
Place zabudowania i ogrody mr. 8 kp. 31
Grunta orne mr. 613 kp. 112
Łąki mr. 66 kp. 94
Pastwiska mr. 26 kp. 131
Wody mr. 4 kp. 56
Drogi, piaski i nieużytki mr. 19 kp. 63
Smma ogólna mr. 728 kp. 12

Grunta wieyskie dito
Place zabudowania i ogrody mr. 28 kp. 39
Grunta orne mr. 234 kp. 90
Łąki mr. 10 kp. 160
Smma ogólna mr. 273 kp. 10

Wieś zarob. górna Wola
Place zabudowania i ogrody mr. 44 kp. 53  
Grunta orne mr. 815 kp. 27
Łąki mr. 13 kp. 51
Pastwiska mr. 20 kp. 135
Lasy sosnowe mr. 182 kp. 39
Drogi, piaski i nieużytki mr. 17
Smma ogólna mr. 1092 kp. 12

Summa mr. 14398 kp. 19

Ogólna więc rozległość wszystkich gruntów dworskich i tych których włościanie używaią wraz z miastem wynosi około 14398 morg 194 p. kw.
czyli 479 hub 28 morg 194 pr. kw. na miarę Reinlandzką, albo redukuiąc na miarę nowo-polską, wynosi cała płaszczyzna około 239 włók.
Rozległość ta po naywiększey części z okazanych mapp i regestrów pomiarowych, iako to: Lutomierska, Kwiatkowic, Dobruchowa, Rzepiszewa, Bugay i Tarnówki wyciągniętą została.
Czynszownicy stali w Mieście Lutomiersku.
Miasto Lutomiersk czyli mieszkańcy tego miasta opłacaią dziedzicom czynsze co rocznie na Sty Marcin, z placów, ról ogrodów, tłukowe i śledziowe, których jmiona i nazwiska są nastempuiące:
Piotr Poszepczyński, Jan Burski, Walenty Korzeniewski, Rafał Wałowski, Kaźmierz Buynowicz, Franciszek Cyrulski, Wincenty Funkowicz, Antoni Buynowicz, Marcin Radecki, Jakób Leszczyński, Mikołaj Rusiecki, Woyciech Zakrzewski, Piotr Więcławicz, Piotr Kosztowny, Sylwester Smulski, Maciey Cyrulski, Szczepan Czerwiński i Wiktorya Smulska wdowa, Marcin Obuchowski, Felicyan Cyrulski, Józef Poszepczyński, Joel Markowicz i Józef Gawroński, Frańciszek Dębski, Antoni i Paweł Rządzińscy, Adam Skempski, Frańciszek Skempski, Paweł Boruniecki i Wawrzyniec Buynowicz, wdowa Koziołkiewiczowa za Gabryela Poszepczyńskiego, Małgorzata Poszepczyńska wdowa, Piotr Walenty i Kasper, Poszepczyńscy, Maciey Materowicz, Woyciech Wierzchleyski, Józef Przyrowski, Stefan Modliszewski, Mateusz Lorentz, Jan Szpręglewski, Franciszek Słomkowski, Wawrzyniec Buynowicz, Kasper Łaniewski, Woyciech Balcerowski, Józef Stachlewski, Jan Korkosiński, Wincenty Korkosiński, Błażey Lewandowski, Maryanna Pakulska, Elżbieta Przybyłowicz, Maryan Balczewski, Józef i Kasper Woskowicze, Marcin Buynowicz, Grzegorz Cyrulski, Wincenty Zakrzewski, Józef Leporowśki, Stanisław Więcławek, Kaźmierz Furmanczyk, Maryanna Podemska wdowa, Piotr Buynowicz, — Austerya dworska, Kaźmierz Skalski, Józef Przybyłowicz, Andrzey Woznacki, Mateusz Dzieginski, Szmul Warszawski, Józef Funkowicz, Fryderyka Tuliniusz wdowa, Bartłomiey Klonowski, Stanisław Stankiewicz, Michał Więcławek, Benedykt Sprusiński, Benedykt Zmudziński, Adam Cyrulski, Ewa Sprusińska wdowa, Adam Dembski, Floryan Wasilewski, — Dom Xięży, Łukasz Cyrulski, Tomasz Buynowicz, Jan Olszewski, Felicyan Pomorski, Walenty Funkowicz, Józef Buynowicz, Rafał Wałowski, Mateusz Buczkowski, Tomasz Leszczyński, Błażey Jankowicz, FrańciszekPorządkowski, Urban Widerkowicz, Fabian Dłutek, Mikołaj Gorczyński, Wincenty Paszkowski, Jan Buynowicz, Maciey Wasilewski za Kazimierza Wasilewskiego, Woyciech Chudowski, Mateusz Podębski, Antoni Jankowicz, Leon Urbanowski, Jakób Cyrulski, Andrzey Sarnowicz, Józef Kamiński, Józef Przybyłowicz, Maciey Kurczyński, Marcin Dłutkiewicz, Norberty Dłutkiewicz, Andrzey Markowicz, i Stanisław Baranowski, Tekla Zakrzewska wdowa, Franciszek Czerwiński, Paweł Słomkowski, Szymon Wasielewski: Szczepan Woyciechowski, Wiktorya Ruszczyńska, wdowa, Piotr Poszepczyński, Mateusz Wiśniewski, Karól Kociołkiewicz, Jan Zakrzewski, Fabian Kosztowny, Andrzey Łaniewski, Józef Kosiński, Walenty Dembski, Jzrael Jakubowicz, Abraham Leyzer Szymsie, Maryanna Radwańska wdowa, Franciszek Leszczyński, Sobestyan Krzemiński.
Komornicy opłacaiący z gruntu i ogrodu. Wincenty Koralewicz, Piotr Koralewicz, Jacenty Lewandowski, Piotr Buynowicz, Wawrzyniec Czekalski, Maryanna Raszkiewicz wdowa, Norbert Dłutek, Orszula Szmulska wdowa, Franciszek Czerwiński za Maiewskiego, Konstanty Wodziewódzki, Felicyan Jakób i Adam Cyrulscy, — Zgromadzenie Szewskie, Jan Folga, Jakób Kołodzieyczyk, Xiądz Wincenty Kurkowski, Hersz Jakubowicz. — Starozakonni. Eliasz Boruch Gerst, Abram Strykowski, Leizer Aron Levi, Lewek Piernikarz i Salamon Mosiek, Kopel Kutner i Heim Makowski, Szmul Beer Warszawski, Leyb Marek i Szol Szyngier, Pinkus Aron Lewin i Dawid Gietz, Hane Kempińska wdowa, Pesse Kwaśnerowa i Jcek Jzrael Beer, Beer Wysogrodzki, Józef Wachtel i Pinkus Strykowski, Łaje Kucińska wdowa, Sanwel Benet i Mosiek Bryk, Hane Kwiatkowska, Hertz Gedalie Kwiatkowski i Jcek Jnowłocki, Mones Lewkowicz Majer Szaie Poznański, Szmul Jakób Gieske, Jcek Kapitulik, Jankiel Berek, Wołek Grünbaum, i Mosiek Szermann, Heim Hersz Kuśnierz i Leib Hersz Kusmierz, Sure Michałowiczowa wdowa, Hemie Dawid Krügier, Majer Szmul i Abram Pulwermacher, Hersz Neusztetter Wołek Szerman Dawid Berek Exsztein, Nuchem Grobdik, Jcek Witonski, Tratel Żołna, Szymsie Strang, Szlama Szymsie, Jankiel Lewkowicz, Marek Aizyk Rabinowicz, Leyzer Flam, Eliasz Kopperwasser, Seelig Kuterman, Ankiel Praga i Mosiek Krygier, Rubin Garbarz i Nusen Michałowicz, Mosiek Jzrael Granos, Mortke Piotrkowski, Szmul Żołna i Abram Wartski, Gabryel Małynski, Selig Wolf Herszfeld, MalichKutner, Selig Małynski, Szmul Feldman Chrustowski, Heim Chrustowski Jcek Kaufman Chrustowski, Jude Leyb Pulwermacher, Einoch Bresler, Nathan Wołkowicz, Jude Hersz Krügcr, Szmul Frenkiel, Jzrael Pulwermachcr, Michał Pinkus, Szlama Pinkus Lorye, Hil Frenkiel i Pinkus Bresler, Jzrael Leyzer Filtz, Abram Witunski z Monem Bakcina, Jankiel Hoynowicz, Szkoła Żydowska, Mosiek Abram Faybusiak, Michał Jakubowicz, Tobiasz Wołkowicz, Hersz Leyb Gąska, Hersz Gąska, Pinkus Gotthelf, Hersz Leyb Dresler, Lewek Ayzyk Rabinowicz, Lewek Gothelf Mosiek Józef Pulwermacher, Littman Moyżesz Gerszt, Wołek Szlama Gerszt, Judel Klaydyk, Mosiek Bonet, Aron i Pinkus Krygery, Bonem Kapitulik, Szymsie Jakubowicz i Michał Garbarz Leyb Szymkowicz i Morthe Flam, Hane Gilbertowa wdowa, Jochym Kupperman i Flitmanowa wdowa, Morthe Berkowicz i Mosiek Łaskier, Mosiek Pławno, Abram Kwasner, i Jakób Kapitulik, Józef Gilof, Hersz Jzrael Ordynans, Złote Pławno, i Lewek Finger, Leyzer Lewi, Dyny Doktorczykowa wdowa, Haie Brzezińska wdowa, Leyb Cywie, Mosiek Grynbaum, Moyżesz Łęczycki, — Komornicy płacący komorne. Mosiek Piątkowski, Lewin Leyzerowicz, Majer Sieradzki, Rafał Lewin Doktorczyk, Faybuś Kutner, Rafał Abram Strykowski, Beer Kwal, Jcek Kleczewski Piekarz, Szlama Maytel Ordynans Jakób Jzrael Kutner, Krayczarz Berek Dawidowicz Rzeźnik, Wołek Herszkowicz Rogoziński, Rubin Szuster Szewc Abram Kutner Brak, Mosiek Granes Krawiec, Abram Szymkowicz Krawiec, Abram Beniamin Witonski Szoel Strykowski Jzrael Dawid Goldman, Dawid Józef Frenkiel Haym Kapelusznik, Jcek Jakób Pławno, Haym Faywel Szymon Strang, Gerszon Frenkel, Jcek Helman Chrustowski, Mosiek Flam, Abram Mosiek, Hersz Szmulowicz Layzer Gąsior, Abram Mosiek Baksina, Hersz Lewek Kopperwasser, Abram Cegła, Mosie Szaybe.
Czynszownicy niestali:    Salamon    Gierczyński młynarz, Abram Klapiak, Szymon Przybyłowicz i Woyciech Wierzchleyski Propinator. Cała Propinacya w mieście Lutomiersku iest Dominialna. Lokatorowie Starozakonni którzy ieszcze przez dominium niemaią czynszu oznaczonego iako to: Szmul Boruch Kotek, Jcek Jruchem, Eliasz Szeybe, Pinkus Leyzer, Lewin, Jakób Gecel, Gerszon Doktorczyk, Szymsie Sax, Jcek Piotrkowski Jcek Kempiński, Szlama Dobrzyński, Jcek Leyb Lewin, Jzrael Berliner, Haskiel Hejmie, Jcek Jakób Pławny, Ber Kotek Abram Salamon Mostowicz, Abram Kutner, Ber Gierbarth Szmul Szerman, Abram Kałewski Layzer Szerman, Haym Gilof Gritzman, Szulem Szeybe, Layb Fiszel Zaoparek, Dawid Nicman, Hertzke Gottlib, Szlama Herszkowicz, Jude Leyb Kutner, Mosiek Maybaum, Pinkus Flacznik Szlama Faybusiak Heim Jcek Mortkowicz, Jcek Bresler, Szmul Exsztein, Layzer Majer Opoczynski, Jakób Weinsztein, Jcek Jakubowicz, Note Borensztein, Jcek Borensztein, Wołek Moskowicz Hercke Jakubowicz Majer Bresler, Faywel Garbarz, Morthe Joyne, Berek Szymkowicz, Jakób Szarpański, Aron Gąska, Wołek Aptekarz, Eliasz Zyngier, Mosiek Herszkowicz, Hersz Wrzącki, Jude Salamon Wieczorek, Mosiek Wolf Chrustowski, Mosiek Wod, Granos, Jcek Janowski, Jcek Chrustowski, Wołek Wołkoicz, Dawid Salamon, Michał Kleczewski, Abram Grynsztein, Jcek Brzeziński, Lewin Borensztein.
Czynszownicy niestali w Czołczynie.
Tomasz Bożyński, — w Kwiatkowicach, — Daniel Rudke, Woyciech Stroykowski, Tomasz Pietrzyński, Tomasz Bartczak, Andrzey Banaszek, Dzierżawcą tey wsi iest Maciey Oszkowski, który takowe od Karoliny z Kossowskich Mączyńskiey wdowy iako Pani dożywotniey do dnia 8 Lipca 1838 roku zadzierzawił.
Czynszownicy niestali w Dobruchowie.
Jan Kopydłowski, Wołek Pyzdrowski, Adryan Grabski, Błażey Maciaszczyk, Woyciech Janiak, w Rzepiszewie Szymon Czekalski, Woyciech Rogowski, Bogumił Brodacz, — w Górney Woli, Stanisław Sarnikowski, Wawrzyniec Zawadzki, — Włościan osiadłych w Czołczynie 22ch Półrolników, 6ciu Zagrodników, 18 Komornic, — w Wsi Wrzącey, 3ch Półrolników, 4ch Gospodarzy mnieyszych i 4ch Komorników — w Wsi Dziechtarzewie 2ch Półrolników, 6ciu mnieyszych Gospodarzy, 4 Komorników, — w Kwiatkowicach, 14tu Półrolników, 12-Zagrodników, 3 Komorników, i 7 Komornic, — w Wsi Dobruchowie 9, Półrolników 14 Zagrodników, 1 Komornik, — w Wsi Rzepiszewie, 13 Półrolników. 1 półpólrolnik, 5 Zagrodników, 12 Komorników i Komornic w Wsi Tarnowce A. i B. 1 Zagrodnik, 1 Komornik i 2 Komornice, w Wsi Górney Woli, 8 Półrolników, 1 Półpółrolnik, 2ch Zagrodników do robocizny i powinności obowiązanych.
O stanie dóbr zaiętych iako też jnwentarzach czynszach daninach i powinnościach Włościan można się przekonać z protokołu zaięcia u Adama Mazurkiewicza Patrona, i u podpisanego Pisarza w Kaliszu, wreście stan tych dóbr na mieyscu widzieć można.
Przedaż dóbr w mowie będących odbędzie się łącznie w Kaliszu na Audyencyi Publiczney Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego w mieyscu zwykłych posiedzeń.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży w tymże Trybunale na Audyencyi Publiczney w dniu 11/23 Listopada 1836 r. o godzinie 10ey z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 30 Września (12 Października 1836 r.
Józef  Zapolski.

 

piątek, 18 sierpnia 2023

Inwentarz Niemojew (1873)

Źródło inwentarza:
Dowody majątku Niemojew. Księgi i akta hipoteczne Sądów w Wieluniu 824/62. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.


"Działo się na jawnem posiedzeniu Trybunału Cywilnego w Kaliszu 29 Sierpnia /:10 września:/ 1873 r."
Po śmierci właściciela dóbr Niemojewa z przyległościami Seweryna Szymanowskiego nastąpionej dnia 16/28 stycznia 1873 roku dobra prawem spadku przeszły na dzieci spłodzone w małżeństwie z Benigną z Tarnowskich Szymanowską czyli: Kazimierza, Lucjana, Henryka i nieletnich Marjannę, Stanisława i Zofię po Leopoldzie Szymanowskim (syn Seweryna Szymanowskiego spłodzony z Wandą z Tarnowskich, reprezentującą syna Leopolda i zamieszkałą we wsi Olewinie). Opiekunem nieletnich dzieci zmarłego właściciela dóbr Niemojewa był zamieszkały we wsi Ruda koło Wielunia Gustaw Taczanowski.
Biegli oszacowali wartość majątku na sumę 70735 rubli srebrnych i 50 kopiejek. Ze względu na brak możliwości podziału majątku w naturze podjęto decyzję o jego sprzedaży.
Dobra Niemojew położone w Okręgu i Powiecie Sieradzkim, Gubernii Kaliskiej, Parafii Lututów i w Gminie Klonowa składały się naonczas z folwarku Niemojew z karczmą zajezdną wsi uwłaszczonej Niemojew, z trzech uwłaszczonych wsi: Józefiny, Kluski i Piaski (w dwóch ostatnich wymienionych wsiach znajdowały się karczmy zajezdne należące do folwarku Niemojew) oraz folwarku Knapy.
Folwark Niemojew liczył razem z folwarkiem Knapy 1777 morg 140 prętów kwadratowych miary nowopolskiej. Z czego wieczysty posiadacz wiatraka Franciszek Lesicki posiadał 8 morgów z gruntu folwarcznego Niemojew.
Stan budowli według opisu biegłych był następujący:


Na Folwarku Niemojów.
1. Dwór murowany kryty dachówką z przystawkami, kryty gontami, w stanie dobrym.
2. Dom folwarczny drewniany pod gontami, w złym stanie.
3. Chlewy i kurniki w pruski mur kryte gontami, w złym stanie.
4. Officyna drewniana kryta gontami, w stanie średnim.
5. Dom dla sług dworskich w 2/3 częściach uwłaszczony pod słomą, w stanie średnim.
6. Dom dla Ekonoma na pruski mur pod gontami, w stanie dobrym.
7. Koszary /:dwie sześcioraki:/ dla służby dworskiej drewniane w słupy murowane pod słomą, w stanie dobrym.
8. Dom dla kowala drewniany pod słomą, w stanie średnim.
9. Kuźnia murowana pod gontem, zrąb w stanie dobrym, dach w złym.
10. Karczma ze stajnią zajezdnią z drzewa pod słomą i gontami, w złym stanie.
11. Stodołka z oborą przy karczmie z drzewa gontami kryta, w stanie dobrym.
12. Owczarnia murowana pod gontem, w stanie średnim.
14. Stodoła drewniana w słupy murowana o trzech klepiskach pod słomą, stan średni.
15. Stodoła drewniana w słupy murowane o dwóch klepiskach pod gontami, stan zły.
16. Spichrz murowany pod słomą, stan średni.
17. Szopa drewniana w słupy murowane pod słomą, stan dobry.
18. Obora drewniana ze szczytami murowanemi słomą kryta, stan dobry.
19. Szopa w rygle gliną lepiona z murowanemi szczytami, słomą kryta, stan średni.
20. Szopa w rygle gliną lepiona, ściany z murowanemi szczytami, słomą kryta, stan średni.
21. Szopa na słupach bez ścian, słomą kryta, stan dobry.
22. Obora drewniana, szczyty i słupy murowane, pod gontami, stan zły.
23. Stajnia i obory drewniane w słupy murowane, stan zupełnie zły.
24. Stodoła w rygle ze ścianami otwieranemi, dach słomą kryty, stan zły.
25. Stodoła w szczyty i w słupy murowana, ściany chruściane, dach słomą kryty, stan dobry.
26. Karczma ze stajnią zajezdną na Piaskach, drewniana w słupy murowane, dach gontami kryty, stan zły.
27. Stodoła do karczmy na Piaskach należąca, drewniana pod słomą, stan zły.
28. Obora drewniana do karczmy na Piaskach należąca, pod słomą, stan średni.
29. Karczma ze stajnią zajezdną na Kluskach, drewniana pod gontami, stan średni.
30. Stodoła razem z oborą w rygle gliną wylepiana, pod gontami, stan zły.
31. Lodownik w Niemojewie z drzewa pod gontami, stan średni.

Na folwarku Knapy

1. Dom mieszkalny, drewniany pod słomą, stan dobry.
2. Dom czworaki dla służby dworskiej drewniany pod słomą, stan zły.
3. Stodoła drewniana o 2 klepiskach ze spichrzem murowanym, w jednym szczycie pod gontami, stan dobry.
4. Obora wraz z stajnią, drewniana pod słomą, stan dobry.

Na folwarku Niemojów znajdował się następujący inwentarz żywy: 5 koni wierzchowych i cugowych, 27 sztuk koni fornalskich, 13 sztuk źrebaków, 11 sztuk wołów, 18 sztuk krów, 8 sztuk jałowizny, 620 sztuk owiec rozmaitego wieku, 330 sztuk jagniąt tegorocznych, 6 sztuk trzody chlewnej, 50 sztuk ulów pszczół, 1 sztuka stadnika.

Z inwentarza martwego wymieniono dwie młocarnie i dwie sieczkarnie.


wtorek, 1 sierpnia 2023

Cyzel

Cyzel, osada leżąca w gminie Warta.

 
AP w Łodzi oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne Sieradz, sygn. 839/947
 
Osada Cyzel wydzielona z majątku Tądów B w ówczesnym powiecie Tureckim liczyła 18 morgów i 211 prętów. Pierwszym odnotowanym właścicielem po oddzieleniu od majątku Tądów B był Artur Dehnel (wpis w księdze hipotecznej z 1927 roku).  

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 21

Komornik sądu grodzkiego w Błaszkach, z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 12 czerwca 1931 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie osa­da „Cyzel", wydzielona z maj. ziemskiego Tądów B, powiatu tureckiego, o powierzchni 18 morg. 211 pręt., należąca do Artura Dehnela.
Osada położona jest w 6 działkach, w tej liczbie: 4 morg. 150 pręt łąki, reszta ziemia orna. Budynków, inwentarza żywego ani martwego niema.
Osada „Cyzel" w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo wła­sności zapisane jest czystym wpisem na imię Artura Dehnela, obciążona jest długami na sumę 1070 dol. i 6850 złotych i ostrzeżeniami zapisanemi w dziale III wykazu hip., sprzedana będzie w całości według protokółu zajęcia z dnia 2 lipca 1930 r., na żądanie Stanisława Chodelskiego.
Licytacja rozpocznie się od sumy 15.000 zł., przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10 proc.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarii wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

niedziela, 16 lipca 2023

Inwentarz Dziebędów (1837)

Źródło inwentarza:
Dowody majątku Dziebędów. Księgi i akta hipoteczne Sądów w Sieradzu 839/1818. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.

 

Dobra Dziebędów w 1824 roku

"Działo się na gruncie dóbr Dziebendowa w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Gubernij Kaliskiej położonych dnia 29 września / 11 Października 1837 r.

Na żądanie JWśniy Benigny z Górskich 1o voto Lipskiej a teraz Mamerta Dłuskiego małżonki z własnych funduszów utrzymującey się, do popieranja interessów prawnych sądowych upoważnjoney, w dobrach Dziebendowie Powiecie Wartskim Gubernji Kaliskiej zamieszkałey, a co do wywłaszczenia tychże dóbr Dziebendowa z przyległościami zamieszkanie prawne w Mieście Gubernialnem Kaliszu Wo Antoniego Glotz Mecenasa Sądu Najwyższey Instancyi Królestwa Polskiego w Kaliszu zamieszkałego obrane maiącey, za którą w poparciu wywłaszczenia Mecenas jako ustanowiony obrońca stawać i dalsze kroki prawne popierać będzie.

Z mocy następuiących dokumentów:

Wyroku w PŚ Trybunale Cywilnym byłego wdztwa Kaliskiego Wydziału drugiego w sprawie Extrahenta JWi Dłuskiey naprzeciw Skarbowi Publicznemu Królestwa Polskiego na dniu 13/25 lutego 1836 r. ocznie zapadłego, a w dniu 6/18 kwietnia tr. 1836 wręczonego.

Drugiego wyroku w sprawie powyższych Komparentów w Sądzie Najwyższym Królestwa Polskiego ocznie w dniu 28 czerwca / 12 lipca i w kontynuacyi dnia 29 czerwca / 11 lipca r. b. 1837 zapadłego, a w dniach 2/14, 3/15 i 9/21 lipca tr. 1837 wręczonego.

Które to tytuły na czele nakazu pod dniem 16/28 sierpnia r. b. wydanego, a w dniu 21 sierpnia / 2 września r. b. wręczonego co do słownie w ślad art: 673 K. P. S. wypisane zostały.

Podpisany Komornik przy Trybunale Cywilnym Gubernij Kaliskiey dnia 9 października 1823 r. przez Kommissyą Rządową Sprawiedliwości mianowany, w Kaliszu mieszkaiący, a co do zaięcia dóbr Dziebendowa z przyległościami w Powiecie Wartskim położonych na przymuszone wywłaszczenie Plenipotencyą urzędownie przez Extrahenta tey Exekucyi na dniu 8/20 lipca r. b. przed Franciszkiem Nowosielskim Rejentem Kancellaryi Ziemskiey Gubernij Kaliskiey wystawiony umocowany.

W Imieniu Najjaśnieyszego Mikołaja 1o.

Cesarza Wszech Rossyi Króla Polskiego etc.

Po doręczonym jak się wyżey rzekło w dniu 21 sierpnia / 2 września rb. w dwóch kopiach Skarbowi Publicznemu Królestwa Polskiego, jak równie w trzeciey kopii Janowi Opielińskiemu Prezydentowi Gubernialnego Miasta Kalisza zapowiedzeniu Exekucyi, które gdy dotąd żadnego skutku nieodniosło, przeto Komornik zjechał w dniu dzisiejszym na grunt dóbr obecnych Dziebendowa, gdzie w obecności świadków prawnych w końcu aktu tego z Imion i Nazwisk wymienionych po raz drugi Skarb publiczny Królestwa Polskiego jako terazniejszego dziedzica ex re postanowioney Konfiskaty Dóbr Dziebendowa uprzednio własnością Mamerta Dłuskiego z pod amnestyi wyłączonych będących w osobie JWgo Romana Bahrmann Tajnego Radcy Dyrektora Głównego Prezyduiącego w Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu Kawalera różnych orderów w Mieście Warszawie z Urzędu zamieszkałego oraz Wysoką Prokuratoryą Jeneralną w Królestwie Polskim w Warszawie Urzędującą w Imieniu i na rzecz tegoż Skarbu Publicznego działającą a co do własności Dóbr konfiskowanych Dziebendowa w Mieście Gubernialnem Kaliszu w Biórze Rządu Gubernialnego Ziemskiego[?] zamieszkanie prawne obrane mającego wezwał, ażeby czyniąc zadosyć wyrokom wyżey z daty powołanym Extrahenta JWm Benignje z Górskich Dłuskiey małżonce cywilnie nieżyjącego jako z pod amnestyi wyłączonego Mamerta Dłuskiego, lub też na ręce działaiącego Komornika moc z prawa i dokumenta w ręku maiącego summy posagowe mianowicie:

a) Dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt dwa złotych polskich piętnaście groszy i b) złotych polskich sto tysięcy z procentem prawnym od obydwóch summ dnia 2 września 1834 r. liczyć się winnym, niemniej koszta processowe obydwoma wyrokami na zp. 900, postanowione, natychmiast zapłacił, w razie bowiem przeciwnym do zajęcia dóbr Dziebendowa z przyległościami na przymuszone wywłaszczenie wystawienie tychże na sprzedaż publiczną jako odpowiedzialnością dłużną będących zaraz przystąpić, zastrzegaiąc koszta subhastacyi i inne prawne należytości.

Ponieważ z strony Skarbu Publicznego Królestwa Polskiego jako teraźniejszego z powodu postanowioney Konfiskaty Dziedzica dóbr Dziebendowa nikt nie stanął, któryby i temu powtórnemu wezwaniu zadosyć uczynić zadeklarował, przeto maiąc sobie tym sposobem odmówionem zapłacenie poszukiwaney należytości dla tego na satysfakcyą teyże należytości działaiący Komornik do zajęcia dóbr Dziebendowa z przyległościami na przymuszone wywłaszczenie wystawionych tychże na sprzedaż publiczną przystąpił, jakoż ninieyszem aktem

Dobra Ziemskie

Dziebendów

Składające się z wsi zarobney i folwarczney Dziebendów oraz przyległości Dezerta i Kolendzie w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Gubernij Kaliskiey, w Gminie Dziebendów położone, do Parafii Tubądzin należące, z polami, rolami, łąkami, pastwiskami, olszyną, zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi, inwentarzami i porządkami gruntowemi, powinnościami włościan, ich załogami, czynszami, daninami, propinacyą, polowaniem, rybołóstwem, niemniey z wszystkimi przyległościami, użytkami i dochodami, i z tym wszystkim co tylko całość tych dóbr stanowi, i w tem ograniczeniu jak dobra te na teraz się znajdują i jak prawnie exystować winny, a to bez żadnego z dóbr tych wyłączenia na przymuszone wywłaszczenie i wystawienie tychże na sprzedaż publiczną w Trybunale Cywilnym Gubernij Kaliskiej odbyć się mających, zajął, a następnie stosownie do art: 675 KPS do ich szczegółowego opisania stanu przystapił.

Dobra zajęte Dziebendów z przyległościami Dezerta i Kolendzie są łączne i składają jedną Gminę pod nazwiskiem "Gmina Dziebendów", odległe są od Miast Powiatowego Warty mil jedna i puł - Błaszków trzy czwarte mili - Sieradza mil dwie i Gubernialnego Miasta Kalisza mil cztery i puł - Graniczą i stykają się na wschód słońca z częścią wsi prywatney Orzerzyn, Tubądzin oraz wsią prywatną Inczew, na południe z wsią prywatną Słomków mokry i częścią wsi prywatney Bliźniew - na zachód z częściami wsiów prywatnych Bliźniew i Równy i na pułnoc z częścią wsi prywatney Równa, z wsią prywatną Kwasków i częścią wsi prywatney Orzerzyn - Granice tychże dóbr z strony Tubądzina i Inczewa kopcami, z strony Słomkowa mokrego i Bliźniewa narożnie kopcami i wałami, z strony Równy wałem i miedzą, z strony Kwaskowa miedzami, a z strony Orzerzyna miedzami i wałami są oznaczone w spokojnem używaniu zostają.

Dobra obecne Dziebendów były własnością z pod amnestyi wyłączonego Mamerta Dłuskiego z powodu zaś kary konfiskaty postanowieniem Rady Administracyiney Królewstwa Polskiego z dnia 28 czerwca / 10 lipca 1835 r. wyruczoney[?], przeszły na własność Skarbu Publicznego Królestwa Polskiego i na rzecz tegoż Skarbu Publicznego z mocy Decyzyi Wydziału Hipotecznego Trybunału Cywilnego Gubernij Kaliskiej z dnia 10/22 grudnia 1835 r. Tytuł własności w mowie będących dóbr w księdze wieczystey jest wypisany, bez zamieszczenia szacunku tychże dóbr za jaki nabyte były przez poprzedniego ich właściciela.

Na mocy zaś Kontraktu z Kommissyią byłego wdztwa Kaliskiego a Maciejem Ordęgą na dniu 25 czerwca 1834 r. zawartego i przez Kommissya Rządową Przychodów i Skarbu pod dniem 16 lipca tegoż samego roku zatwierdzonego, zostają dobra obecne Dziebendów w dzierżawnem posiadaniu do r. 1840 Wo Macieja Ordęgi za opłatą roczney dzierżawy po zp. 2,830 w dwóch ratach miesiącach lipca i stycznia z góry płacić się miany, z którey to ceny dzierżawney dzierżawca składkę ogniową potrącić jest sobie mocen- Wszystkie zaś inne podatki skarbowe Possessor bez bonifikacyi płacić jest obowiązany.

Opis zabudowań dworskich wiejskich w dobrach zajętych znajdujących się.


numer bieżący

Wyszczególnienie budynku

Z czego budowany.

Czem kryty.

długości

szerokości

wysokości

Jakiey potrzebuie reparacyi

Miary Warszawskiey Łokci

Zabudowania dworskie wsi Dziebendów

1.

Officyna o 5ciu pokojach, 4ch schowaniach, kredensu, 5ciu sionkach i o jedney izbie na suszarnię słodu przeznaczoney

W pruski mur z cegły paloney na podmurowaniu z kamieni i rudy, z dwoma kominami massiv z cegły paloney murowanemi

gątami

34 1/4

20

5


Na górze tey officyny jest sypanie na zboże z przeforsztowaniem z tarcic, do którego w dachu są dwa dymniki.

W końcach tey officyny są dwie studnie drzewem ocembrowane z pąpami.

2.

Stodoła o 4ch klepiskach z wrotami na biegunach z kunami

którey narożniki massiv murowane, reszta zaś ścian w pruski mur z cegły paloney na podmurowaniu z kamieni i rudy.

od dołu trzema szorami gontami a reszta słomą gliną dach kryty

166

21 3/4

6


3.

Owczarnia z 36ma oknami za szkłem z których wiele szyb brakuie oraz z trzema dymnikami w dachu.

Massiv z cegły murowana na fundamencie z kamieni i rudy

od dołu 4ma szorami, gontami a reszta słomą

106

21 3/4

6 1/2


4.

Fundamenta na spichrz obory i stajnje nad poziom do półtora łokcia wyniesione

z cegły, massiv murowane na fundamencie z kamienia i rudy

______


120

18 1/2


dla deszczów z powodu nie dokończenia fundamenta te zniszczeniu ulegaią

5.

Stajnja i wozownia na teraz na oborę przeznaczone.

z drzewa kostkowego starego na węgieł

słomą

48

13 1/2

4

dla starości zawaleniem grozi

6.

Szopa czyli na teraz stodołka.

z bali starych ciosanych w słupy

słomą

20

12 1/2

3

dla starości zawaleniem grozi

7.

Gorzelnia ze starego browaru.

z drzewa starego kostkowego na węgieł z kominem murowanym.

słomą i gontami

30

11

3

przyciesi i poprawienia ścian

8.

Po za gorzelnią w tyle mieszkanie Gorzelnianego o 1ej izbie, 2ch schowaniach i sieni

z drzewa kostkowego i w strychulce z kominem murowanym

słomą

24

9

3 1/2


Przy tey gorzelni są dwie studnie drzewem ocembrowane jedna do wody a druga do wywaru.

9.

W ogrodzie znajduje się oranżerya z piecem z cegły kosztem dzierżawcy dla swey[?] wygody wystawiona, którą wraz w niey będącemi drzewkami i kwiatami jako jego własnością zabrać sobie każdego czasu zastrzega.

ściany trzy tylna i boczne w ryglówkę w słupy tarcicami obite frontowa zaś ściana złożona jest z okien szklanych.

gątami

14

12

8W dziedzińcu jest wychodek na słupach w przyciesiach osadzonych, tarcicami obity z dwojgiem drzwi, tarcicami kryty.

4

4

3


Zabudowania wieyskie wsi Dziebendowa.

1.

Dom o 2ch izbach 2ch komorach i 2ch sieniach.

z drzewa w słupy i strychulec z gliną, na podmurowaniu z cegły z kominami krytym murowanym.

słomą z dwoma dymnikami w dachu.

22

9 1/2

3 1/2


2.

Dom o 2ch izbach, 2ch komorach i 2ch sieniach.

[z drzewa w słupy i strychulec z gliną, na podmurowaniu z cegły z kominami krytym murowanym.]

[słomą z dwoma dymnikami w dachu.]

22

9 1/2

3 1/2


3.

Dom o 2ch izbach, 2ch komorach i 2ch sieniach, z drzewa w słupy i strychulec z gliną, na podmurowaniu z cegły z kominami krytym murowanym

z drzewa w słupy i strychulec z gliną, na podmurowaniu z cegły z kominem krytym murowanym

słomą z dwoma dymnikami w dachu

22

9 1/2

3 1/2


4.

Dom o 2ch izbach, 2ch komorach i 2ch sieniach.

z drzewa w słupy i strychulec z gliną, na podmurowaniu z cegły z kominem krytym murowanym

słomą z dwoma dymnikami w dachu

22

9 1/2

3 1/2


5.

Dom o 2ch izbach, 2ch komorach i 2ch sieniach.

z drzewa w słupy i strychulec z gliną, na podmurowaniu z cegły z kominem krytym murowanym

słomą z dwoma dymnikami w dachu

22

9 1/2

3 1/2


6.

Dom o 2ch izbach, 2ch komorach i 2ch sieniach.

z drzewa w słupy i strychulec z gliną, na podmurowaniu z cegły z kominem krytym murowanym

słomą z dwoma dymnikami w dachu

22

9 1/2

3 1/2


7.

Dom o 2ch izbach, 2ch komorach i 2ch sieniach.

z drzewa w słupy i strychulec z gliną, na podmurowaniu z cegły z kominem krytym murowanym

słomą z dwoma dymnikami w dachu

22

9 1/2

3 1/2


Do tych domów należą obory i stodoły

8.

Obora

z drzewa w słupy z cegły murowana

słomą

34

10

3 1/2


9.

Obora

z drzewa w słupy i strychulec z gliną

słomą

34

10

3 1/2


10.

Obora

z drzewa w słupy i strychulec z gliną

słomą

34

10

3 1/2


11.

Stodoła o 1m klepisku

z drzewa kostkowego w słupy

słomą

34

10

3 1/2


12.

Stodoła o 2ch klepiskach

z drzewa w słupy i stychulec z gliną

słomą

34

10

3 1/2


13.

Stodoła o 2ch klepiskach

z drzewa w słupy i stychulec z gliną

słomą

34

10

3 1/2


14.

Chałupa o 1ey izbie i sieni

z bali i w strychulec z gliną z kominem lepionym

słomą

12

6

3

dla starości upadkiem grozi

15.

Dom o 4ch izbach, 2ch komorach i 4ch sieniach

z bali w słupy z kominem murowanym na podmurowaniu z cegły

gątami

27 1/2

17

4 1/2


16.

Karczma przy szosie o 2ch izbach, 2ch komorach i sieni na miejscu dezerta zwanem

z bali w słupy z kominami murowanym

trzciny

23

9

3 1/2


17.

Chlewik

z bali w słupy

słomą

9

6

3


18.

Kuźnia

w słupy w reglowką i w strychulec z gliną

deskami i słomą

9

7

3


We wsi Dziebendowie jest jedna studnja drzewem ocembrowana.

Dziedziniec ogrodzony jest częścią z żerdzi rżniętych, reszta z żerdzi łupanych w słupy.

Ogród pierwszy po lewey stronie drogi od wsi Dziebendowa, do wsi Kwaskowa idący ogrodzony jest częścią płotem z żerdzi łupanych w słupy a reszta rowem okopany i cierniem, głogiem, różą i. t. p. obsadzony,- w ogrodzie tym znajdują się drzewa owocowe jako to: jabłonek sztuk 168, gruszek szczepów 144, polnych 10, śliwek 400, wiśni 176, angrestu krzewów 55, drzewa dzikiego, rusumek kwaśne jagody rodzących 25, akacyi 80, wiąz jeden, jesionów 20, lip 20, białodrzewów 10.

Oprócz tego w ogrodzie tym znajduje się szkółka w którey drzew owocowych czereśni 20, jabłonek 20, gruszek 40, śliwek 20.

Drzewa dzikiego sosin amerykańskich 64, grochu syberyiskiego 32, topoli 300, jarzębiny 25, kasztanów 220, wierzb 35 i jedna brzoza.

Ogród drugi po lewey stronie drogi wychodzącey z dziedzińca do traktu szosse ogrodzony żywym płotem to jest: głogiem, cierniem i bzem oraz rowem opasany, z frontu zaś ogrodzony jest płotem z żerdzi łupanych w słupy, w ogrodzie tym znajduje się drzewa owocowego czereśni sztuk 100, śliwek 435. Oraz w szkółce topoli 185.

Ogród trzeci po lewey stronie drogi idący do wsi zajętey ogrodzony jest z strony wsi płotem żywym i rowem okopany, od drogi z frontu płotem z płatów rzniętych w słupy od pola murem z cegły obmurowany, w którym to ogrodzie jest drzewa owocowego jabłonek 44, gruszek 44, śliwek 44, wiśni 44, oraz winogronów krzewów około sztuk 60.

Przez zajętą wieś exystuje aleja, w którey czterema rzędami zasadzone są kasztany i tych jest sztuk 280. Aleja ta ogrodzona jest po jedney żerdzi w koły sosnowe.

Nad strugą za ogrodami owocowemi w łąkach jest olszyny średniey sztuk 101.

Przy drodze z folwarku do traktu szosie idącey znajduje się jabłonek sztuk 41.

Obok drogi od folwarku Dziebendowa do wsi Kwaskowa prowadzącey po obydwóch stronach jest 71 akacyi.

Po obydwóch stronach drogi ze wsi Dziebendowa do wsi Orzerzyna idącey jest drzewa akacyi 14, topoli 60, lipów 150 i pięć białodrzewów.

Po obydwóch stronach drogi ze wsi Dziebendowa do wsi Tubądzina prowadzącey jest drzew topoli 9 i kasztanów 98.

Po jedney stronie drogi ze wsi Dziebendowa do wsi Słomkowa mokrego idącey jest wierzb 47.

Na kępie w łąkach przez którą trakt główny szosse przechodzącego po obydwóch stronach znajduie się olszyny żerdziowey sztuk 1140.

W dziedzińcu i wokoło stodół jest wierzb 14.

W górach od granicy Inczewa exystowała winnica, lecz z powodu zarazy krzewy winne wyschły w r. 1834 i w tem miejscu ... się puszcza sosnina.

Nadmienia Komornik z Urzędu, iż na miejscu zwanym Kolędzie exystuią dziś zabudowania folwarczne wsi Dziebendowa, powyż opisane, a to podług oświadczenia ludzi gruntowych żadnych więc zabudowań ani gruntów na teyże przyległości Kolędzie zwaney oddzielnych nie znajduie się, równiez na mieyscu Dezerta zwanem tylko karczma pod Nr. 16 opisana znaiduie się, więcey zabudowań i gruntów na temże mieyscu niemasz.

W dobrach zajętych Dziebendowie oprócz gorzelni pod Nr. 7 zamieszczoney i cegielni bez szopy i pieca oraz rekwizytów żadnych fabryk ani zakładów niemasz.

Inwentarz i porządki gruntowe.

w dobrach zajętych znajdujące się są następne:

A. Inwentarza żywego.

1. Koni fornalskich różney maści i lat cztery.

2. Wołów ratajskich siedm.

3. Krów dwie.

4. Stadnik jeden.

5. Owiec: baranów starych, merynosów czteroletnich dwa, maciorek cztero i pięcioletnich sztuk 139, maciorek cztero merynosów trzechletnich sztuk 19. Skopków merynosów trzeciaków sztuk 20. Skopków dwóch letnich merynosów sztuk 20.

B. Sprzęty i narzędzia gospodarskie.

6. Cztery jarzma z wiciami żelaznemi.

7. Trzy jarzma do przyprzęgu woła trzeciego.

8. Trzy pary kołek do pługów z osiami z tych jedna para ma kołka czybowane a dwie pary bose.

9. Pięć pługów z lemieszami, krojami, grondzielowkami strzałką i przywojem żelaznemi.

10. Dwoje płuzyn z żelastwem.

11. Radeł 4, z tych dwoje z żelastwem zaś drugie dwoje bez żelastwa.

12. Cztery brony z żelaznemi bronikami, u których pięciu broników brakuje.

13. Dwa wozy fornalskie stare czybowane.

14. Wóz bosy stary fornalski jeden.

15. Pułwozie bose stare popsute.

16. Drabin 6 zniszczonych starych.

17. Drabinek do wozów 6.

18. Drabin przed bydło i konie 6.

19. Dwie półdrabiny do wozu stare połamane.

20. Desek gnojowych starych 6.

21. Paszników 35 w owczarni dobrych.

22. Lasów w owczarni zwyczajnych 12.

23. Pięć złobów w oborze i stajni w średnim stanie.

24. Dwa pługi od oborywania kartofli, z których jeden z żelastwem, drugi bosy.

25. Dwoje barków do wozu okute.

26. Łagiew jedna do wozu z przętami żelaznemi.

27. Cztery luśnje z nalustkami żelaznemi.

28. Młynek stary do chędożenia zboża.

29. Lada ręczna z kozą starą.

30. Dwa naszyiniki rumienne z żelaznemi łańcuszkami.

31. Ośm pułszorków z koni fornalskich z tych 4 z postronkami, zaś reszta bez postronków.

32. Łańcuch żelazny z 37 ogniw się składający.

33. Lejce parciane jedne.

34. Cztery kantary surowcowe bez cugli.

35. Ośm kłód dębowych do kapusty.

36. Czternaście sztuk drzewa belkowego po łokci 25 długości mających.

37. Trzy podwaliny pod tymże drzewem.

38. Jeden stół sosnowy w karczmie i ławka sosnowa.

39. Krata drewniana.

Powyż wyszczególnione inwentarze, porządki i narzędzia gruntowe zapisane zostały podług Protokułu Odbiorczo-Podawczego pod dniem 5/17 stycznia 1835 r. przez Kommissarza Tradycyjnego Jana Kostyała na gruncie dóbr obecnych Dziebendów spisanych, a które teraźniejszy Possessor Maciej Ordęga odebrał.

W tem miejscu oświadczył P. Wawrzyniec Lipowski Rządca obecnych dóbr Dziebendowa, iż po spadłym Gospodarzu Wincentym Sowała odebrał w gotowiźnie zp. 120, które tenże miał sobie dane na kupno inwentarzy.

Posada Włościan.

Powinności tychże, czynsze, daniny i różne obowiązki w dobrach zajętych tych Dziebendowie jest nateraz:

C. Zagrodników 4ch z tych:

1. Franciszek Pawelczyk ma na załogę konia jednego, wołów dwa, krowę jedną, wóz bosy jeden, pług z żelastwem otaxowany na zp. 147.

2. Kazimierz Łanjucha w miejscu załogi ma na zakupienie inwentarza w gotowiźnie zp. 90.

3. Mateusz Suwak ma także w miejscu załogi w gotowiźnie zp. 120.

4. Mateusz Kowalczyk ma w miejscu załogi na zakupienie inwentarza w gotowiźnie zp. 150 i do tego wóz bosy otaxowany na zp. 12 i pług otaxowany na zp. 2.

Wszyscy zaś mają zasiew gruntowy oziminny i jary, robią pańszczyznę od S. Michała do S. Jakóba po dni trzy a od S. Jakóba do S. Michała po dni cztery na tydzień to jest po dni dwa sprzężajem a resztę pieszo, dają na daninę po jednym kapłonie- z powinności owce myją i strzygą, kapusty i brukiew sadzą, obierają, ..... i ubijają, stróżą nocną kolejno po jednemu odbywają, po jedney sztuce z lnu pańskiego przędą i płótno z niej oddają, za co biorą od dworu po 18 gro. od sztuki, świętną drogę do Błaszek, Sieradza i Warty sprzężajem odbywają, sadze wycierają, do podsiewania zboża chodzą i sieją.

2. Komorników 6ciu którzy po trzy dni na tydzień ręcznie pańszczyzny przez cały rok odrabiają, po ośm tłuk w żniwa robią, powinności zaś zarówno z zagrodnikami odbywają, oprócz tylko że sztuki nieprzędą, biorą za to ze dworu kopczyznę stosowną do ugody i mają do tego ogrody i pomieszkanie.

3. Komornic trzy, które robią po dni dwa na tydzień przez... rok ręczno po ośm tłuk ręczno w żniwa odrabiają, biorą z dworu na kopczyznę wpół mniejszą od komorników, mają ogrody i pomieszkanie, powinności zaś w połowie mniej jak komornicy odrabiają.

Daniel Tryntkowicz kowal nic nie płaci, bierze ze dworu ordynaryą ma do tego ogród i pomieszkanie, robi robotę kowalską starą dworowi bezpłatnie, a na nową bierze zapłatę stosownie do ugody.

Czynszów stałych i niestałych w dobrach zajętych Dziebendowie niemasz żadnych. Wprawdzie dziś exystuje w tych dobrach Propinator Wincenty Kozubski, któremu dzierżawca dla niey Maciey Ordęga propinacyą w dzierżawę wypuścił wraz z karczmą przy drodze szosse stojącą w miejscu Dezerta zwanem, którą to propinator płaci rocznie z całey propinacyi zp. 315 i ma do tego morgę gruntu, jednakże ta propinacya wchodzi i porachowana jest do Anszlagu dzierżawy i takowy Propinator jest tylko czasowy.

Podatki

jakie dobra zajęte Dziebendów do Kassy Obwodu Kaliskiego co rocznie opłacają stosownie do świadectwa przez tąż Kassą pod dniem 27 wrzesnia / 9 października r. b. wydanego, za następne:

A. Podatki Dominialne.

1. Ofiary Ziemskiey zp. 96, gr. 15.

2. Groszy dodatkowych zp. 6 gr. 13.

3. Kontyngensu liwerunkowego zp. 78 gr. 8.

4. Składki ogniowey na rok bieżący zp. 68.

B. Podatki Gromadzkie.

1. Kontyngensu liwerunkowego zp. 78 gr. 4.

2. Podymnego zp. 136 gr. 15.

3. Szarwarku zp. 70.

zp. 284 gr. 19.

Ogółem zp. 533 gr. 25.

Wyraźnje złotych polskich pięćset trzydzieści trzy groszy dwadzieścia pięć.

Oprócz tego Dominium Dziebendów płaci do Kościoła w Wróblewie takichże zp. 30.

Gromada Dziebendów płaci na posługą transportową rocznie zp. 6, gro. 28 do Kassy Ekonomiczney Miasta Kalisza.

Niemniey Dominium Dziebendów jako stanowjące Gminę obowiązane jest swym kosztem Dzienniki Praw i Dzienniki Gubernialne oraz Materyał do Kancellaryi Urzędu Wójtowskiego utrzymywać.

Gromada Dziebendów płaci rocznie składki ogniowey na kościół parafialny w Tubądzinie na ręce Proboszcza złotych pięć.

Wysiew.

wszelkiego gatunku zbóż na folwarku Dziebendów uskuteczniany jest corocznie nastepny.

Ponieważ w dobrach Dziebendowie niemasz przyzwoitych pastwisk przeto z pól ornych trzy pola co rocznie zostawiane są na pastwisko dla inwentarza i dlatego zasiew zmniejszony zostaje, i tak wysiew jest nastepny:

1. Pszenicy wierteli 36.

2. Żyta wierteli 112.

3. Jęczmienia wierteli 43.

4. Owsa wierteli 114.

5. Grochu wierteli 16.

6. Tatarki wierteli 7 garncy ośm.

7. Prosa wierteli 7 garncy ośm.

8. Siemienia lnianego wierteli 3.

9. Siemienia konopnego wierteli 2.

10. Rzepiku zimowego wierteli 2.

11. Koniczyny wierteli 3.

12. Ziemniaków wysadza się wierteli 300.

13. Siana sprząt około fur parokonnych 45.

Ogrodowizny i innych ziemjopłodów tyle siać i sadzić można ile tego gruntowa potrzeba wymaga.

Rozległość.

Dóbr zajętych Dziebendowa z wszystkimi przyległościami stosownie do Rejestru Rozmjarowego przez Jeometrę przysięgłego Wo Borzęckiego Tomasza w r. 1826 sporządzonych jest następna:

1. Grunta orne folwarczne podzielone są na 9cio polowe gospodarstwa z których:

a) sześć pól całkich i siódmego połowa poczynaiąc od wschodu na północ ku zachodowi od granic Inczewa, Orzerzyna i Kwaskowa położone ciągnące się ku wsi Dziebendów Klassy II, III i IV obejmujące każde pole po 103 mórg kwadratowych prętów 113 w ogóle morg 659, p. 92.

już ta z częścią siódmego pola.

b) Dwa całkje pola i reszta siódmego pola od południa na zachód po nad granicami Blizniewa i Rowny ciągnace się do tych przez które trakt szosse przechodzi klassy II, III i IV morg 273.- 25. M: 932. pr 117.

2. Łąki nad strugą od granic Słomkowa mokrego i Blizniewa przez territorium Dziebendów aż do granicy Rowny i Kwaskowa idącą położone w narożniku od Słomkowa mokrego, Moczydła a od granicy Blizniewa Ruskie zwane obejmują. M: 99 pr.129.

3. Pastwiska.

a) Pierwsze przy granicy Równy Mogiłki zwane M: 4, pr. 79.

b) Drugie za Olszyną M: 10, pr. 133.

c) Trzecie przy granicy Tubądzin Góry zwane i takiemi będące M: 49, pr. 171. M: 65, pr. 23.

Z tych podług oświadczenia Rządcy Lipowskiego pod ditto:

a i c wyrażone obrócone są na pola orne.

4. Olszyna po nad traktem szosse z obydwóch stron M: 3 pr. 165.

5. Plac pod zabudowaniami dworskiemi dziedziniec nie mniej trzy ogrody owocowe i drogi pomiędzy temiż aż pod rów w łąkach M: 56 pr. 164.

6. Wody, sadzawki i rowy M: 8 pr. 141.

7. Drogi wszystkie i aley przez wieś M: 31 pr. 74.

8. Plac na austeryą pr. 132.

9. Gruntu ornego nad granicą Słomkowa mokrego w klinje przy szosse, który jest podzielony na 8 części klassy III, IV M: 23 pr. 123.

10. Plac pod Zabudowanjami Włościan wraz z 15stu ogrodami i podwórzami. M: 22 pr. 126.

11. Grunta orne, których włościanie używają takiey samey Klassy jak i dworskie M: 272.

12. Łąki Włościan pomiędzy dworskiemi M: 20 pr. 130.

Ogółem Morg: 1,538 pr. 44.

Wyraźnie Morg tysiąc pięćset trzydzieści ośm kwadratowych prętów czterdzieści cztery, czyli hub 51, Morg 8 pr. 44 miary magdeburskiey cała przestrzeń powierzchni wynosi.

Wreszcie zajmuje Komornik ceną dzierżawną odtąd i na przyszłość z Dóbr Dziebendowa opłacać się winną i zarazem wzywa Wo Macieja Ordęgę Possessora, by z takową wypłatą ceny dzierżawney podług art: 689 i 691 K. P. S. postąpił.

Obecnie stawający Pan Wawrzyniec Lipowski Rządca Dóbr zajętych Dziebendowa imienjem swego Pryncypała Wo Macieja Ordęgi Possessora tychże dóbr oświadczył, iż gdy przy odbiorze wspomnionych dóbr Protokołem Podawczo=Odbiorczym jest wyrażone ilość inwentarzy i porządków gruntowych z oznaczeniem ich wartości oraz stanu na teraz zajętych, które podług zaprodukowanego kontraktu dzierżawnego wyż z daty powołanego jest w obowiązku zwrócić w naturze w stanie takim w jakim oneż odebrał, lub też w braku takowych zwrócić postanowioną wartość jaka podług Taxy oznaczoną została przy Expiracyi Kontraktu dzierżawnego dla tego czyni o tem wzmiankę, by tem samem prawa Mandantowi Jego co do powyższey okoliczności służące nadwerzźone[?] niebyły.

Ponieważ dobra Dziebendów z przyległościami są za Kontraktem Urzędowym Wu Maciejowi Ordędze na lat sześć poczynając od S. Jana 1834 do tegoż dnia 1840 r. w dzierżawną possessyą wydzierżawione zostały i Jemu wyłącznie wszelkie dochody i użytki przez czas trwania dzierżawy służą, przeto Komornik nienadwyrężając praw Jemu służących, ogólnym Dozorcą nad zajętemi dobrami szczególnie co do dopilnowania całości granic Zarządce Jego /: Wgo Macieja Ordęgi :/ Pana Wawrzyńca Lipowskiego tu w Dobrach Dziebendowie zamieszkałego ustanowił, który obowiązek Dozorcy bezpłatnie na siebie przyjął i odpowiedzialności prawem na Dozorców przepisaney poddał się.

Sprzedaż zajętych dóbr Dziebendowa z wszystkiemi przyległościami tak jak są Protokułem niniejszym zajęte odbywać się będzie na Audyencyi Publiczney Trybunału Cywilnego Pierwszey Instancyi Gubernij Kaliskiey w Mieście Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina posiedzenia swe odbywającego do czego dalsze formalności prawne przedsięwziętemi i popieranemi będą."