-->

czwartek, 12 stycznia 2023

Grobelka

Grobelka, dawniej pustkowie w dobrach Lututów, leżące prawdopodobnie w dzisiejszej gminie Lututów.

Dziennik Urzędowy Woiewodztwa Kaliskiego 1835 nr 3

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszey Instancyi Woiewództwa Kaliskiego
Obwieszcza ninieyszym, iż dobra Ziemskie Lututów, składaiące się z folwarku Lututów, z wsi tegoż nazwiska w którey iest kościoł parafialny, stanowiący parafią Lututów, z wsi zarobney Kopaniny, z wsi zarobney Piaski, z folwarku Zmuda, z folwarku Grochowisko czyli Popielnia, z pustkowiów Prożenina, Gracyas, Chmielnik, Zarośla, Kucharzewizna, Grobelka, Młynek, Dziubas, z pustkowia Borowego zwanego, z koloniów Augustynów, i Przybyłów, zowiących się, oraz karczmy w Ostrówku będącey, z przyległościami i z wszystkiemi użytkami, w Powiecie Ostrzeszowskim Obwodzie Wieluńskim Woiewództwie Kaliskiem położone, Aktem tradycyi nieruchomości przez Józefa Narczyńskiego Komornika Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego, na gróncie dóbr wzmiankowanych, w dniach 29, 30, 31 Grudnia 1834 r. i 2 Stycznia r. b. zdziałanym, na rzecz Wgo Stanisława Biernackiego obywatela kraiu tuteyszego, dóbr Małkowa nowego, i innych w Pcie Wartskim położonych dziedzica, w rzeczoney wsi Małków nowy mieszkaiącego, za którego W. Antoni Glotz Mecenas Sądu Naywyższey Jnstancyi w Kaliszu w domu przy ulicy Szkockiey pod Nro. 147 mieszkaiący, w poparciu tegoż zaięcia stawa, i u którego to Mecenasa tenże W. Stanisław Biernacki zamieszkanie prawne ma dla siebie obrane, na wywłaszczenie zaięte zostały następnie zaś pomieniony akt zaięcia w Biórze Pisarza Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego do księgi wieczystey dóbr Lututowa w dniu 9 Stycznia r. b. a w księdze zaregestrowań Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego przez podpisanego Pisarza Trybunału pod dniem 12 t. m. i r. wpisany i zaregestrowany iest.   
Dobra te składaią iednę gminę pod nazwiskiem "Gmina Lututów" są własnością Wgo. Aloyzego Prosper Biernackiego dziedzica zamieszkanie prawne co do tych dóbr, podług położenia księgi wieczystey w wsi Sulisławice w Pcie Kaliskim obrane maiącego. — Graniczą na wschód słońca z dobrami Niemojów, Czarnożyły, i Swiątkowice na zachód z wsią Ostrówek i z dobrami Klonowa, na południe z Ekonomią Sokolniki, i na północ z dobrami Klonowa i Niemoiewem.
Rozległość Dóbr Lututowa z wymienionemi przyległościami iest następuiąca:
a. w Gruntach ornych dworskich I, II, i III, klassy mórg 1408 p. kw. 110.
b. w Łąkach dworskich mórg 446 pr. kw. 134.
c. w Ogrodach owocowych    mórg 7 pr. kw. 118.
d. w Ogrodach warzywnych mórg 15 pr. kw. 107.
e. w Stawach mórg 38 pr. kw. 49.
f. w Borach i Lasach około mórg 4353 pr. kw. 112.
g. w Gróntach ornych wszystkich włościan ogółem mórg 1980
h. w Łąkach włościańskich mórg 217 pr. kw. 157.
i. w Ogrodach mórg 16 pr. kw. 91.
k. Pastwisk mórg 65.
l. w Placach zabudowań dworskich i włościańskich mórg 63 pr. kw. 100.
ł. w Drogach znacznieyszych nieużytkach i piaskach mórg 34 pr. kw. 170.
m. Kolonia Augustynów posiada gruntów ogółem mórg 889 pr. kw. 125.
n. Kolonia Przybyłów Morg 553 p. kw.152.
o. Grunta do Probostwa należące, wynoszą ogólnie z łąkami Morg 120 p. kw. 124.
Ogół całey powierzchni dóbr Lututowa z przyległościami
wynosi około Mórg 10212    p. kw. 109.
Czyli około Hub 340, Morg 12, p. kw. 109 rachuiąc na miarę Magdeburską.
Cynszownicy stali i niestali w Dobrach tych są następni:
a) W wsi Lututowie. 1. Star. Jankiel Freund płaci co rocznie złt. 26. 2. Augustyn Nowak złt. 30. 3. Teofil Dulewski złt. 36. 4. Józef Slosarek bednarz złt. 36. 5. Alexy Skupiński złt. 26. 6. Andrzey Kubisiński złt. 36. 7. Antoni Klepacki rymarz złt. 36. 8. Stanisław Łękowski złt. 26. 9. Star. Lewek Sroka złt. 26. 10. Paweł Raczyński stelmach złt. 26. 11. Jakób Kępiński stelmach złp. 26. 12. Jakób Stawicki garncarz złt. 26. 13. Tomasz Krzywański stolarz złt. 48. 14. Antoni Śpiewak złt. 18. 15. Star. Aron Unikowski złp. 26. 16. Star. Fabis Lew złt.26. 17. Star. Lewek Boruch złt. 26. 18. Star. Beile Moszczykowa piekarka złt. 26. 19. Star. Lewek Mostowicz szklarz złt. 26. 20. Star. Jakób Sztiller karczmarz z gróntu i austeryi złt. 50.  21. Piotr Waligóra złt. 30. 22. Piotr Grafiński złt. 12. 23. Konstanty Pietrzykowski złt. 18. 24. Michał Gatkówski złt. 18. 25. Jakób Gatkówski stolarz złt. 18. 26. Bartłomiey Galiński złt. 30. 27. Stefan Rzekowski złt. 36. 28. Józef Głądalski złt. 30. 29. Grzegorz Kiciński Karczmarz z karczmy arenda zwaney i z gróntów złt. 180.  30. Jakób Słowiński młynarz złt. 300. 31. Jan Spikówski na Stajerowiznie złt. 45.  b. W wsi Kopaniny 1. Katarzyna Klęska wdowa złt. 80. c. W wsi Piaski. 1. Woyciech Dutka złt. 72. 2. Jan Gonera złt. 60.  d. na folwarku Zmuda 1. Marcin Binkowski Karczmarz z roli złt. 72. 2. Wawrzyniec Kita złt. 40. e. na Pustkowiu Kucharzewizna 1. Jan Rębowski złt. 60. f. Na pustkowiu Grobelka 1. Piotr Kałdoński złt. 100. g. Na pustkowiu Dziubas 1. Józef Darsztych karczmarz złt. 50. h. Koloniści na Kolonii Augustynów 1. Woyciech Ciborski złt. 69 gr. 6. 2. Wincenty Bartoszczyk złt. 66 gr. 14. 3. Piotr Sławski złt. 66 gr. 14. 4. Szczepan Kuznik złt. 66. 5. Stanisław Szymański złt. 85 gr. 28. 6. Franciszek Dutka złt. 84 gr. 11 1/2.  7. Wincenty Chwałczyński złt. 62 gr. 15. 8. Jan Karpiński złt. 60 gr. 16. 9. Walenty Ostrycharz złt. 60. 10. Sukcessorowie Pawła Zabłockiego złt. 60. 11. Jgnacy Kąkolewski złt. 120. 12. Józef Rozmarynowski złt. 60. 13. Jan Babarówski złt. 60. 14. Mateusz Brzęcka złt. 60. 15. Mateusz Więckówski złt. 60. 16. Andrzey Linkiewicz złt. 60. 17. Frańciszek Chwałczyński złt. 60. 18. Piotr Skiba złt. 60. 19. Jan Oscenda złt. 60. 20. Mateusz Nolbert złt. 60. 21. Tomasz Swierczyński złt. 60. 22. Jgnacy Swierczyński złt. 60. 23. Maciey Bartoszczyk złt. 75. i Koloniści na Kolonii Przybyłów 1. Benedykt Mielcarek złt. 80. 2. Paweł Dąbek złt. 80. 3. Woyciech Lipiński złt. 80. 4. Walenty Czerniak złt. 80. 5. Alexy Okoń i Jakob Magiera złt. 160. — 6. Jan Sadurski i Mateusz Ratayski złt. 80. 7. Grzegorz i Józef bracia Rabiega złt. 80. 8. Woyciech Swierczyński złt. 80. 9. Roch Kuca złt. 80. 10. Grzegorz Stanisławski złt. 80. 11. Paweł Karbowiak i Józef Ostrycharz złt. 80. 12. Jerzy Dawid złt. 80. 13. Grzegorz Szuster złt. 40. 14. Jerzy Pawłowski i Łukasz Ratayski złt. 120. 15. Stanisław Wojakowski złt. 160. 16. Urban Szuster karczmarz z karczmy dominialney złt. 50. k. Na pustkowiu Borowego zwanego 1. Jan Balcerowski złt. 60. l. w Ostrówku 1. Franciszek Lisowski karczmarz złt. 80. 2. Michał Walczak złt. 18. 3. Paweł Ocieszalski złt. 60. Ogół czynszów wynosi co rocznie złtp. 5117 gr. 14 1/2.
Zagrodników w dobrach tych odrabiaiących ręczno iest 20tu. Komorników 34ch, od wszystkich robocizna ręczna wynosi na tydzień dni 112.
Dobra pomienione znayduią się w possessyi Dzierżawney W. Edwarda Łączyńskiego dzierżawcy za opłatą czynszu dzierzawnego corocznie po złp. 12015.
Akt zaięcia powyżey zdaty wyrażony w iedney kopii. Ur. Hipolitowi Kalinowskiemu iako ustanowionemu Administratorowi, w drugiey kopii temuż Urod. Kalinowskiemu iako zastępcy Wóyta Gminy Lututowa, w trzeciey kopii W. Walentemu Thorzewskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Wieluńskiego, do którego to Powiatu zarazem Powiat Ostrzeszowski należy, w czwartey kopii W. Aloyzemu Prosper Biernackiemu dziedzicowi dóbr Lututowa w zamieszkaniu iego prawnem co do tychże dóbr w wsi Sulisławice w Powiecie Kaliskim obranem, w piątey kopii Ur. Konstantemu Zalewskiemu zastępcy Woyta Gminy Sulisławiec, w szóstey kopii dla niego (W. Aloyzego Biernackiego) iako z mieszkania rzeczywistego na teraz niewiadomego, w Biórze JW. Andrzeia Ziemińskiego Prokuratora przy Trybunale Cywilnym. Woiewodztwa Kaliskiego, w Kaliszu na ręce Ur. Jana Waremann Sekretarza, w siódmey kopii przez zawieszenie na drzwiach Jzby Audyencyonalney Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w osmey kopii Skarbowi Publicznemu Królestwa Polskiego (czyli Wysokiey Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu) iako do dóbr Lututowa interessowanemu w zamieszkaniu prawnem co do tychże dóbr w Biórze Kommissyi Woiewódzkiey w Kaliszu obranem, na ręce W. Konstantego Przedpełskiego Sekretarza Jeneralnego, i w dziewiątey kopii W. Janowi Opielińskiemu Prezydentowi Urzędu Municypalnego miasta Kalisza; a to w dniach 2, 3, i 8 Stycznia r. b. przyzwoicie doręczony został.   
Chcący się o wszystkich szczegółach dóbr tych przekonać może w Kancellaryi Trybunału i u W. Antoniego Glotz Mecenasa akt zaięcia przeyrzeć, lub dla naocznego widzenia, może się na grunt nieruchomości tey udać.
Sprzedaż tyle razy rzeczonych dóbr Lututowa z przyległościami, odbywać się będzie na Audyencyi Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego w mieście Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny sessye swe odbywaiącym.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzedaży Dóbr tych w dniu 20 Lutego r. b. o godz. 10 zrana na Audyencyi wspomnionego Trybunału nastąpi.
w Kaliszu dnia 14 Stycznia 1835 r. Józef Piątkiewicz.

piątek, 6 stycznia 2023

Pustkowia z dóbr Lututowskich

Dodałem do indeksu toponimów linki do postów związanych z dawnymi pustkowiami leżącymi dawniej w dobrach Lututów: Chmielnik, Gracyas, Prożenin, Szczotowizna, Zarośle. 

Informacje o pozostałych pustkowiach zostaną dodane później.

Kępka

Kępka, nazwa działki położonej w majątku Dąbrówka Sieradzka, w gminie Sieradz.

Dziennik Urzędowy Woiewodztwa Kaliskiego 1835 nr 39

Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości iż Dobra Ziemskie Dąbrówka składaiące się z Wsi Zarobney i folwarku Dąbrówka, zprzyległości kempka zwaney z wszelkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położone do Parafii Sieradz należące Teodora Morawskiego Właściciela tychże dóbr i w tychże dobrach zamieszkanie prawne obrane maiącego a na teraz z zamieszkania rzeczywistego niewiadomego dziedziczne, Sekwestrowi na rzecz Skarbu Publicznego Królestwa Polskiego zamieszkanie prawne w Biórze Kommissyi Województwa Kaliskiego w Kaliszu obrane maiącego uległe, Aktem tradycyi Nieruchomości przez Józefa Waliszewskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym Województwa Kaliskiego na Gruncie tychże dóbr w dniach 23/4, 24/5, 25/6 Lipca/Sierpnia 1835 r. spisanym na rzecz Konstancyi z Morawskich Parczewskiey po n. Stanisławie Parczewskim pozostałey wdowy Obywatelki Kraiu z własnych funduszów się utrzymuiącey w tychże dobrach Dąbrówce zamieszkałey, zamieszkanie zaś prawne co do tego Jnteressu u Franciszka Bielskiego Patrona Trybunału Cywilnego Województwa Kaliskiego w Kaliszu zamieszkałego obrane maiącey, za którą w poparciu tego zaięcia tenże Patron stawa, oraz i z mocy Pozwolenia Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu pod dniem 21. Maia/ 2. Czerw. 1835 Nr o. 30125/9628. udzielonego na przymuszone wywłaszczenie zaięte zostały, następnie tenże Akt zaięcia w jedney kopii Woytowi Gminy Dąbrówka na ręce prawnego zastępcy Hieronima Mroczyńskiego, w drugiey dla właściciela tychże Dóbr resp. Debenta Teodora Morawskiego w zamieszkaniu obranem w wsi Dąbrowie na ręce tegoż Hieronima Mroczyńskiego zastępcy Woyta, w trzeciey Walentemu Trawińskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Sieradzkiego, w czwartey Jakubowi Steckiemu Zastępcy Poborcy Kassy Obwodu Sieradzkiego, w piątey ustanowionemu Dozorcy Antoniemu Biernawskiemu, w szóstey Skarbowi Publicznemu Królestwa Polskiego z powodu zaprowadzonego do Dóbr tych Sekwestru interessowanemu w Biórze Kommissyi Województwa Kaliskiego iako w zamieszkaniu obranem na ręce Konstantego Przedpełskiego Sekretarza Jeneralnego, w siodmey dla zwyż rzeczonego Teodora Morawskiego iako z zamieszkania rzeczywistego niewiadomego w Biórze Prokuratora Królewskiego przy Trybunale Kaliskim na ręce Jana Wanemann Sekretarza tegoż Bióra i w osmey kopii przez wywieszenie na drzwiach Audyencyonalnych Trybunału Cywilnego Województwa Kaliskiego w dniach 25. Lipca (6. Sierpnia) 13/25. i 15/27. Sierpnia 1835 doręczony i daley tenże Akt zaięcia w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego w dniu 24. Sierpnia (5. Września) 1835. roku a w Kancellaryi Pisarza Trybunału Cywilnego tegoż Woiewództwa w dniu 4/16 Września tego roku do właściwych Ksiąg wpisany i zaregestrowany został. —
Dobra te składaią iednę Gminę pod Nazwiskiem * Gmina Dąbrówka * odległe są od Miasta Obwodowego Sieradza o puł mili od Miast Burzenina i Złoczewa o mil dwie i od Miasta Woiewódzkiego Kalisza o mil sześć, zaś przyległość Kempka zwana położona iest przy samem Mieście Sieradzu.
Rozległość Dóbr tych iest następuiąca którey gatunek ziemi należy do III. IV. i V. Klassy, mianowicie:
A. Grunta Dominialne
1. Placów pod Zabudowaniami i podworza Morg. 8. p. kw. 41.
2. Ogrodów i Chmielników Morg. 3p. kw. 175.
3. Pola ornego Morg. 246.  p. kw. 100.
4. Łąk oddzielnych Morg. 18. p. kw. 250.
5. Pastwisk Morg. 50 p. kw. 220.
6. Borow i Zagayników Morg.143.     p. kw. 200.
7. Wody i Rowy Morg. 8. p. kw. 177.
8. Drogi Wygony i Piaski Morg.    21. p. kw. 110.
Morg 496. p. kw. 73
B. Gronta Włościan
9. Zabudowania    i Podworza Morg 4.
10. Ogrody Morg. 18.
11. Pola Orne Morg. 157. p. kw. 100.
12. Łąki oddzielne błotne Morg. 18. p. kw. 100.
13. Użytki do Młyna w Dąbrówce należące Morg. 7. p. kw. 25.
14. Użytki karczmarzy i OwczarzaMorg. 6 p. kw. 145.
Morg 211. p. kw. 70.
C. Gruntu Kempki zwaney z placem pod Zabudowaniami i Ogrodem około p. kw. 32.
Ogół Rozległości Dóbr Dąbrówka z przyległością Kempka zwaney wynosi około Morg 707. p. kw. 175. czyli około Hub 23, Morg 17. p. kw. 175 Miary Nowopolskiey.
Oprócz powyższey Rozległości są ieszcze Kontrowersa od granic Charłupi Wielkiey, Jezior i Kłocka które wynoszą około Morg 12. p kw. 50. o odzyskanie których zostawia się wolność Jnteressentom postąpienia sobie w myśl Art. 727. Kodexu prawnego o wyłączenie takowych zpod sprzedarzy. W Dobrach tych Dąbrówce iest siedmiu zagrodników i dziewiąciu komorników odbywaiących Pańszczyznę i inne powinności w akcie zaięcia wyrażone, Czynszowników trzech to iest Piotr Krol Młynarz który płaci czynszu rocznie złotych polskich 100. i mele Młynarz który płaci czynszu rocznie złotych polskich 100. i mele wszelkie mlewo dworowi bez płatnie. Jakób Zakrzewski karczmarz w Dąbrówce płaci rocznie złt. 60. i Franciszek Bieńczak karczmarz na Grosiwie także płaci złtp. 60. na dobrach tych służy dożywocie Teressie z Podczaskich owdowiałey Morawskiey. — Zostaią zaś Dobra te w dzierżawnym posiadaniu Antoniego Biernawskiego za opłatą Czynszu dzierżawnego rocznie po złtp. 4200. które zadzierzawił na publiczney licytacyi od Dyrekcyi Szczegółowey Woiewództwa Kaliskiego na satysfakcyą zaległych nieopłaconych Procentów, któremu kontrakt dzierżawny z dniem 24. Czerwca 1837. r. się kończy, zaś przyległość Kęmpkę zwaną posiada Starozakonny Szmul Mordowicz Sonenberg w procencie od summy 3000. złtp. od trzydziestu do trzydziestu lat.
O stanie Dóbr tych można się przekonać z Protokułu zaięcia tak u Franciszka Bielskiego Patrona popieraiącego sprzedaż iak i u podpisanego Pisarza Trybunału gdzie także warunki licytacyi i przedaży do przeyrzenia znayduią się. Sprzedaż Dóbr tych odbędzie się w Kaliszu na Audyencyi Publiczney Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego w miejscu zwykłych posiedzeń.   
Pierwsze ogłoszenie warunków Licytacyi i Przedaży na Audyencyi Publiczney wspomnionego Trybunału w dniu 17/29 Października roku
1835 o godzinie 10. z rana nastąpi.
Kalisz dnia 5/17 Września 1835 r. Piątkiewicz.
 
Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 72

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwiesz­cza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5. Walentym Kałużyńskim, właśc. działki ziemi Kępka, pow. sie­radzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 20 marca 1928 r., w którym to dniu osoby interesowane win­ny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym pod skutkami prekluzji.