-->

piątek, 19 lutego 2021

Smug Wielki starorzecze

Smug Wielki, nazwa starorzecza w gminie Wierzchlas. Starorzecze zaczyna się  na południe od drogi pomiędzy Kraszkowicami i Krzeczowem w lesie i skręca ku rzece Warta .

1965r.
 
Geoportal
 
 
 SMUG WIELKI 8 sierpnia 2020 r.
 


czwartek, 11 lutego 2021

ZBIÓRKA NA MAPY

 

Nosiłem się z zamiarem skorzystania z serwisów, które umożliwiają zbieranie pieniędzy na jakiś cel już od dłuższego czasu. W końcu dzisiaj nadeszła wiekopomna chwila i założyłem zbiórkę w celu pozyskania map pomiarowych, które są zdeponowane po różnych archiwach. Co z tego wyniknie? Sam jestem ciekaw. Zebrana kwota pozwoliłby mi powiększyć zbiór map dotyczących regionu sieradzkiego. Na bazie pozyskanych map można zebrać wiele interesujących informacji i wykorzystać je w celu lokalizacji wielu obiektów. Osoby, które chcą pomóc rozwijać mój projekt zapraszam na stronę zbiórki. Z góry dziękuje za wszelkie wpłaty.


pomagam.pl/9gdhrmdp

niedziela, 7 lutego 2021

Inwentarz Bogumiłów (1832)

Źródło inwentarza:
Akta notariusza Antoniego Pstrokońskiego w Sieradzu z roku 1832, akt nr 287. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu) Inwentarz przepisał Piotr Tameczka."Działo się na gruncie wsi Bogumiłowa Powiatu Sieradzkiego dnia dwudziestego trzeciego września roku tysiąc ośmset trzydziestego drugiego."

Katarzyna z Pągowskich wdowa po właścicielu dóbr Bogumiłowa Stefanie Szołowskim, pani dożywotnia majątku po mężu, w Bogumiłowie zamieszkała zawezwała Rejenta Powiatu Sieradzkiego Antoniego Pstrokońskiego w celu spisania stanu dóbr Bogumiłowa.


Budynki dworskie.
1.Dwór murowany pod dachówką maiący kominy dwa murowane, sklepy trzy małe pod spodem z dwiema okienkami o kratach żelaznych, pokoi sześć, garderobę iednę, okna poiedyńcze z okiennicami wewnątrz malowanemi, drzwi na zawiasach malowane z zamkami, u których kluczy czterech brakuie, podłogi z tarcic, niektóre wyprężone, sufity wyrzucane, ieden trochę na sali zły, piece dwa z kafli białe, kominki dwa moskiewskie i polskie dwa, w oknie przy garderobie brakuie szyb dwóch, sień większa iedna z oknem o kratach żelaznych, z tej sieni wschody na górę, a drugie do sklepu, sionkę drugą małą między garderobą i pokoikiem, na górzę idąc po schodach są koyce na iedney stronie do sypania zboża.
2. Za dworem ogród owocowy o kwaterach ieszcze niezupełny w nim prewet stary z tarcic.
3. Stodoła na przeciw dworu za drogą z drzewa różnego, stara, niska maiąca dach słomiany, klepiska dwa do którey wdowa przystawiła samsiek nowy, a drugiego nadstawiła i dachu połowę nowego zbudowała.
4. Studnia idąc do gorzelni po prawey stronie potrzebuiąca z wierzchu nad stawy, przy niey iest słupiątko z krzyżem i drągiem oraz wiadrem bez okucia.
5. Staynia stara łatana z dachem słomianym starym złym do którey są drzwi na biegunach z wrzecądzem i szkobelkami i wrota na biegunach do wozowni z drągów postawioney przy których wrotach wrzecądz z szkoblami dwiema.
6. Gorzalnia z browarem z drzewa kostkowego maiąca dach szkudlany stary dziurawy, komin murowany, izbę gorzelnianą z oknem iednym, na drugiey stronie izbę z komorą i izdebką, drzwi czworo na zawiasach, a piąte zabite do komory, w gorzalni posowa z łat łupanych dziurawa i po części przegniła. Od gorzalni są trzy rynny do sadzawki na słupkach wiszące, gdzie iest słup z krzyżem niby do studni. Przy ścianie gorzalni iest koryto sosnowe w ziemi na wywar.
7. Przy gorzalni obora na bydło z drzewa kostkowego i po części rzniętego o dachu słomianym, drzwiach dwoygu przy iednych wrzecądz z szkoblami, koryta są po obu stronach.
8. Chałupka nad drogą, stara pod snopkami, maiąca cztery izby, w którey mieszkaią owczarz, garncarz i dway komornicy.
9. Stodoła stara z drzewa kostkowego maiąca dach słomiany stary, klepisko iedno z wrotami o iednym wrzecądzu i dwóch szkoblach.
10. Owczarnia z drzewa rzniętego wewnątrz pochylona i słupkami podparta, bo belka złamana, maiąca dach słomiany o szkudłach u dołu i po bokach, szczyty z tarcic, wrot dwoie, drzwiczek dwoie z wrzecądzem i szkobelkami dwiema.
11. Karczma stara po lewey stronie dworu z drzewa różnego maiąca komin murowany, izbę wielką o czterech oknach naprawianych, u których i kilka szybek brakuie. Izdebki dwie, komory trzy. W izdebkach dwa drzwi do izb na zawiasach żelaznych z klamkami i hakami, drzwi zaś do komór maią wrzecądze z szkoblami. Przy karczmie iest staynia wiezdna z drzewa [w ba]le danego, ściany wyprężone, wrot dwoie na biegunach, okna łatane, w stayni niemasz żłobów ani drabin, dach na karczmie i stayni z dranic stary dziurawy.
12. W tyle karczmy kuźnia z drzewa kostkowego, maiąca sień do roboty, dach z desek i komin murowany.
13. Ogrodzenie gdzie potrzeba są po części przez woysko na ogień rozebrane.
14. Mostki gdzie koniecznie potrzebne są sporządane i łatane.
Zasiewy (pomijam)
16. Karczma na Żeglinie przy Trakcie Sieradzko Widawskim murowana, z staynią wiezdną murowaną pod szkudłami, maiąca izbę wielką, izdebki dwie, komorę, sklep, sień, okien pięć, drzwi na zawiasach z wrzecądzami i szkoblami, po części klamkami, podłogi i posowy w izbach z tarcic.
piątek, 5 lutego 2021

Inwentarz Żerosławice (1825)

Źródło inwentarza:Akta notariusza Pawła Dąbskiego z roku 1825. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu, nr. aktu 60/4) 
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.
 
 

 
„Działo się w wsi Żerosławicach w Powiecie Wartskim Woiewództwie Kaliskim leżący a mianowicie w zamieszkaniu dworskim dnia siódmego sierpnia tysiąc ośmset dwudziestego piątego roku”. 
Posesor dzierżawny dóbr Żerosławic, tutaj zamieszkały, podpisał z dziedzicem dóbr Żerosławic Antonim Siemiątkowskim zamieszkałym w Tymienicach koło Zduńskiej Woli kontrakt na dzierżawę wspomnianych dóbr. W artykule 21 kontraktu obie strony wyraziły zgodę na spisanie stanu dóbr. W tym celu na miejsce przybył Notariusz Dąbski z Warty i przystąpił do uskutecznienia wyrażonej w kontrakcie czynności.

Zabudowania dworskie.

1. Dwór pod numerem pierwszym stoiący, z drzewa rzniętego wystawiony, którego ściany wewnątrz i zewnątrz gliną wylepione, wapnem obrzucone, frontem na południe stoiący. Dach szkudłami pokryty, dobry, lecz dla braku wiązania i stolca kozły z obudwóch stron trzynastu stęplami podparte, kumin z cegły murowany. Wszystkie ściany zewnętrznie uważaiąc potrzebuią obrzucenia wapnem szczególniey zaś od zachodu i północy, z których stron od sali tynkowanie zupełnie odleciało. Wtem mieszkaniu mieszczą się cztery pokoie, schowanie i kuchnia na rogach znayduią się. Front budynku na południe wchodząc do tego pomieszkania do sieni, są drzwi sosnowe podwóyne pasowane na żelaznych zawiasach z klamką żelazną i zasuwką, z tey iest wchód na górę, pod dach otworem na kłótkę zamykanym na żelaznych zawiasach bez wschodek (otwór ten, czyli zamknięcie W. Czyżewski swem kosztem dać kazał). Wprost drzwi do kuchenki pod kominem proste, sosnowe na żelaznych zawiasach z wrzeczągiem. Podłoga z tarcic heblowana. Wchodząc po lewey stronie z sieni do pokoiu, drzwi poiedyńcze sosnowe, fasowane, na zawiasach żelaznych ordynaryinych z zamkami i kluczem. W tym pokoiu podłoga z tarcic heblowanych, piec szafiaty z cegły z klapą żelazną, iuż stary. Okien trzy otwieranych, z żelaznemi haczykami, u dołu, góry i wśrodku. Na ścianach w dwóch mieyscach pod oknem i przy drzwiach, wapno wytłuczone. Po prawey stronie z sieni pokóy drugi do którego drzwi poiedyńcze fasowane ordynaryine na zawiasach żelaznych ordynaryinych z zamkiem i kluczem. W tym pokoiu podłoga z tarcic heblowanych, piec szafiaty stary z cegły z klapą żelazną. Okien otwieranych okutych podobnie jak w pierwszym pokoiu trzy. Około tych okien wapno w niektórych mieyscach poodlatywane. Z tego pokoiu obok wychodzi się do pokoiu mnieyszego sypialnego drzwiami podobnie iak poprzednie okutemi, gdzie także podłoga z tarcic heblowanych iuż znacznie nadniszczona. Okno iedno podobnie okute iak w pierwszym pokoiu, ściany w tym pokoiu dawniey pooblatywane z wapna na teraz są nie gładkie i tylko wapnem zabielone. Piec taki iak dwa pierwsze. Wprost są drzwi do schowania czyli spiziarni podwoyne sosnowe, fasowane okute tak jak powyżey opisane. Schowanie to iest przybudowane i przytknięte do dawnieyszego dworskiego pomieszkania pod dachem zupełne oddzielnym. Tu znayduie się kominek staroświecki z cegły i komin od niego wprost w górę wyprowadzony z cegły. Okien dwoie otwieranych i okutych iak pierwsze, podłoga z tarcic starych, z kawałków po części sztukowana. Wracaiąc do pokoiu po lewey ręce na wschód iest mały pokoik z kominkiem w brandmurze wyrobionym, w tym pokoiku okno iedno tak okute iak poprzednie i podłoga stara z tarcic, drzwi do niego podwóyne sosnowe fasowane z zamkiem i kluczem dobre na zawiasach. Daley wprost wchodząc drzwiami prostemi sosnowemi na zawiasach z klamką i chaczykiem iest kuchnia z wielką kotliną z cegły na glinę murowaną, z kapturem na żelaznym pręcie wiszącym w dobrym stanie. Ściany tey kuchni nie są wcale wapnem obrzucane. Podłoga z tarcic iuż znacznie w dwóch mieyscach wygniła, okno iedno nie otwierane. Obok po prawey ręce są drzwi proste sosnowe z klamką żelazną na zawiasach do sionki przystawioney pod osobnem dachem będącey, w którey podłogi nie ma żadney. Z tey sionki drzwi ordynaryine sosnowe wychodzą na podwórze dworskie, na zawiasach żelaznych, z klamką, pod któremi próg zupełnie spruchniały i wygniły, okno wychodziło dawniey na ogród, lecz teraz zamurowane i zabite okienicą w którey są żelazne zawiasy z chakami. Nad powyżey opisanemi pokojami i schowaniami a teraz sienią i kuchnią są sufity czyli pokłady z tarcic na belkach, wapnem bielone, polepami cienkiemi opatrzone. Co do przystawionych na tyle po końcach dworu z iedney strony schowania, a z przeciwney sionki, pod oddzielnemi dachami będacych, to nadmienić należy iż ściany tych potrzebuią wylepienia i zaprowadzenia nowych przyciesi, równie iak i w niektórych mieyscach pod samym dworem. Na dachu przystawionego schowania iest dymnik z drzwiczkami na żelaznych zawiasach z wrzeczągiem. Między dopiero rzeczonemi dachami, które potrzebuią reperacyi , a dachem na pomieszkaniu dworskim będącym są rynny zaprowadzone, lecz przez starość zgniłe, a ztąd deszczowe wody szczegolniey do schowania przepuszczaiące, dla czego wypada, aby nowe były zaprowadzone. Nadmienia się oraz iż do okien powyżey opisanych nie było okienic, iak tylko cztery, to iest: iedna prostey roboty u okna do kuchni na zawiasach żelaznych, a u schowania trzy jako to: dwie prostey roboty, a iedna podwoyna, wszystkie na zawiasach żelaznych, a tylko iedna z prętem żelaznym do zatknięcia wewnątrz, które te okienice dotąd w swem mieyscu znayduią się. Wny zaś Czyżewski po weyściu? do possessyi Żerosławic kazał zrobić do okien od frontu będących siedm par okienic podwóynych nowych iuż przybitych stolarskiey roboty na które dał tarcic swych własnych z Sędowa przywiezionych po dwanaście łokci długości maiących sztuk cztery i zapłacił stolarzowi od roboty złotych polskich czternaście, od okucia kowalowi złotych polskich dwadzieścia prócz żelaza, gdyż W. Czyżewski dał swoie własne. Okno także po większey części zastał W. Czyżewski powybijane, swym więc kosztem nakazał powprawiać tafli sztuk szesnaście, za które zapłacił złotych polskich ośm. W officynie także kazał wprawić połowę okna, na co wydatek iest umieszczony w regestrach.
Postępuiąc daley z opisaniem budynków folwarcznych znaleziono takowe w następuiącym stanie.
2. W tyle dworu lamuzik stary z drzewa rzniętego, pod słomą dach w dobrym stanie, pod tym budynkiem przyciesi są zupełnie zgniłe, i dla tego z tyłu od ogrodu ściana wklęsła, drzwi znayduią się na zawiasach żelaznych z wrzeczągiem i skoblem, próg zgniły zupełnie. Podłoga i posowa z tarcic w dobrym stanie, wchod na górę wewnątrz, lecz bez zamknięcia. Obok tego lamuzu iest prewet z tarcic stary do którego są drzwi na żelaznych zawiasach.
3. Daley w tey samey linii znayduią się kurniki z drzewa rzniętego niedawno postawione. Dach pod szkudłami na iednę stronę w dobrym stanie. Od frontu wierzchnia kondygnacya i szczyty tarcicami obite. Wewnątrz przegrody są z drzewa starego, które to przegrody formuią trzy małe kurniki od strony dworu, w których podłoga czyli dylina znacznie zruynowana, a z tych do każdego są drzwi oddzielne na zawiasach, a w drugim końcu ieden oddział wielki na cielęta, z dwoma korytami, do którego iest czworo drzwi także na żelaznych zawiasach, gdyż dawniey tyleż znaydowało się przedziałów, ale dla przegród powyimowanych dziś nie exystuią, tylko przy trzech drzwiach znayduią się wrzeczągi z skoblami całe u iednych wrzecząg złamany, a resztę tylko kołkami bywaią zatykane. W ostatnim wielkim przedziale dylina iest.
4. Nade drogą od Kowali do Biskupic idącą iest wielka stodoła o trzech klepiskach, z drzewa rzniętego niedawno wystawiona pod słomą. Za possessyi W. Czyżewskiego znacznie dach w kalonce i od dołu zreperowany nowem pokryciem snopkami. W każdem klepisku są wrota podwóyne w dobrym stanie, z obydwóch stron bieguny okute żelazem, lecz z iedney strony iednego pasa, a z drugiey od pola czterech pasów żelaznych na biegunach brakuie.
W końcu od ogrodu iest spichrz, do którego drzwi mocne proste na żelaznych zawiasach z zamkiem i kluczem oraz wrzeczągiem i skoblem do zamykania na kłotkę.
Od tey stodoły, aż do owcarni płot z łat rzniętych po cztery łaty w każdem przęśle.
5. Owczarnia z drzewa rzniętego z dwoma wrotami w końcach będącemi czyli tylnemi na drewnianych biegunach, z pręgłami w których zastrzały są żelazne. Dach słomą pokryty, a u dołu dwa szory szkudeł. Dymniki w tymże dachu są dwa całkiem szkudłem pobite z drzwiczkami na zawiasach żelaznych, lecz u iedney drzwiczki iedney zawiasy brakuie. Od frontu drzwi wchodnych dwoie na zawiasach żelaznych, lecz tylko w iednych iest chaczyk żelazny. Ściana od dworu iest dwoma zastrzałami podparta. Do tey owczarni należą cztery paśniki stare iuż zruynowane i dwa korytka.
Od owczarni aż do chałupy gospodarza Witka iest dwa przęsła płotu z żerdzi łupanych.
6. Daley na przeciw stodole wielkiey iest spichrz stary z drzewa rzniętego pod słomą i ściany podparte z iedney strony dwoma zastrzałami. Drzwi z frontu na zawiasach żelaznych z zamkiem i kluczem i wrzeczągiem do zamykania na kłotkę. Podłoga i posowa z tarcic, przegrody czyli koyce tak na dole i po dachem w dobrym stanie, z tyłu drzwi na zawiasach z wrzeczągiem i skoblem.
7. Obok spichrza staynie z bali rzniętych niedawno wystawiona pod szkudłami, dymnik w dachu z drzwiczkami na zawiasach żelaznych z wrzeczągiem. W środku tego budynku szopa na bryki z wrotami podwóynemi, lecz tylko w iedney połowy zawiasy, a w drugiey wcale nie ma. Po końcach zaś staienki drzwi do nich na zawiasach żelaznych, lecz znacznie nadpsute, tylko w iedney staience bliżey dwora iest podłoga, w wozowni zaś i w drugiey staience nie ma żadney. Żłobów znayduie się sztuk cztery.
W środku podwórza iest studnia w roku tysiąc ośmset dwudziestym trzecim wystawiona, z wagą i koszturem z dwóch części złożonym, żelazem spaianym. Wiadro okute lecz iuż nadpsute. Przy tey studni koryto iest do wody dobre.
Od rogu powyżey opisaney stayni poczynaiąc ciągnie się płot ku gorzelni nayprzód siedm przęseł z żerdzi łupanych, a daley aż do samey gorzelni z łat rzniętych.
8. Przy dworze znayduie się ogród warzywny od pola rowem opatrzony, od dziedzińca zaś, od podwórza i od drogi idącey z Biskupic łatami rzniętemi ogrodzony. W tym ogrodzie znayduie się drzewa owocowego iako to: gruszek starych sztuk cztery, młodych szczepów także gruszek sztuk siedm. Szczepów jabłonek większych i mnieyszych w ogóle sztuk pięćdziesiąt pięć. Śliwek nad stodołami nikczemnych sztuk sześć, nad rowem zaś od pola wszystkie poschły. Połowa tego ogrodu iest zasadzona kartoflami to iest od stodół i kurników poczynaiąc aż pod fortkę przy dworze będącą, za którą niżey od dziedzińca iest także tychże kartofli kwatera. Marchwi zasianey iest na całey kwaterze, także pasternak na iedney kwaterze, lecz iak pierwsze tak drugie nikczemnie wyrosło między chwastem. Rzepy także bardzo nikczemney pół kwatery od rowu. Cebula zasiana, lecz zaćmiona chwastami zniszczała, i ledwo z niey garniec uzbierać się może. Groch i ćwikła zasadzone na środkowey kwaterze, lecz oboie znayduie się w bardzo lichym stanie z powodu że w większey ilości powysychało i chwastami zarosło. W ogólności na ogrodzie tym prócz ziemniaków wszystkie w nim siane i sadzone warzywa zupełnie chwastami zarosłe.
9. Nad Łęgiem znayduie się pod Górą sad stary samą śliwiną zarosły, lecz całkiem zaniedbany dla niechędożonego drzewa. Obok tego sadu ku gorzalni założona szkółka z pieńków leśnych, dziś chwastem zarosła i pieńki powysychały, są tylko w niektórych mieyscach przyięte, lecz rosną bardzo nikczemnie. Niżey na sadzawce nad sadem iest zasadzoney kapusty aż do rowu zagonów dwadzieścia, i kawałków piętnaście w klinie ciągnącym się do sadzawki nad śliwkami, druga zaś połowa tego samego ogrodu od gorzalni zasadzona brokułą, lecz iuż za possessyi W. Czyżewskiego. Daley za sadzawką od niey poczynaiąc się konopie dołkiem zasiane aż do drogi idącey ku Łęgowi.
10. Gorzelnia pod szkudłami, z drzewa rzniętego, przyciesi zaupełnie pogniłe i ściany pochylone. Wewnątrz belki pogięte, upadkiem grożą, dylina znacznie spustoszała, okna wszędzie powytłukane. Ze dworu drzwi podwóyne na zawiasach żelaznych zdezelowane, z klamką i wrzeczągiem. W sieni podłogi niemasz. Z sieni do gorzalni są takież iak pierwsze drzwi. Kotliny od garcy zruynowane, rynien od wody iest sztuk trzy, lecz tylko iedna zdatna do użytku a reszta połupane. Pompa z żelazną wagą stara lecz zdatna do użytku. Drybusów starych zdezelowanych sztuk dziesięć, z wątorami pogniłemi, rurnica iedna z trzema żelaznemi obręczami, oxeftów dwa z drewnianemi obręczami, i sześć sztuk wieków do nakrycia drybusów. Młynek do tarcia kartofli zruynowany niezdatny do używania, konwi dwuusznych dwie, także o iednym uchu dwie starych. Wanienka iedna, leber o dwóch uchach ieden, i ieden ley drewniany stary. Szkopek czyli wybierka drewniana iedna. W suszarni posadzka z cegły nadpsuta. Drzwi do suszarni na zawiasach żelaznych z wrzeczągiem. Okna dwa dobre, kadź okrągła iedna do zalewu, w którey wątory i klapki znacznie pogniłe. Wschody na górę są dobre. Z szuszarni są drzwi na zawiasach bez chaku i wrzecząga do szrutowni. Do komory drzwi niemasz. W siące i w komorze do surowni, iest podłoga dobra. Drzwi wychodzące na dwór, na zawiasach żelaznych, z skoblem i wrzeczągiem dobre. Na górze suszarnia w dobrym stanie, z lasami czyli drąszkami. Z gorzelni wychodzi się do izby gorzelannego, do którey drzwi na zawiasach żelaznych z wrzeczągiem. Okno iedno z sześciu? taflami wytłuczonemi. W tey izbie niemasz podłogi, a kuminek bardzo niebezpieczny. Drzwi drugie z tey izby pod kumin, także na zawiasach żelaznych, z klamką i chaczykiem.
W tymże samym budynku, na drugiey stronie iest izba do warzenia piwa czyli browar, do którey drzwi podwóyne takie jak do gorzelni, na zawiasach z wrzeczągiem. Ściany w tey izbie dziurawe, okna dwa, lecz w tych ośm szyb iest stłuczonych. Kotła niemasz i kotlina zruynowana. Podłogi także nie masz, posowa z tarcic. Tu znayduie się kotka okrągła stara do piwa. Obok na lewey stronie iest lamus czyli komora na skład piwa, w którey dylina iest zruynowana i koryto od beczek zgniłe. Drzwi do tey kumory na zawiasach z zamkiem i kluczem. W rzeczonym browarze znayduie się także maszyna do warzenia kartofli, z drewnianemi obręczami, i koryto pod kotką w ziemi osadzone dobre.

Nadmienia się w ogólności, iż cały ten budynek z powodu zgniłych przyciesi, i nadpsutych belek w gorzelni, niemniey nachylonych ścian konieczney i gwałtowney potrzebuie reperacyi, aby zapobiedz upadkowi całemu gmachowi.
11. W końcu gorzelni iest skrzynia do wywaru do którey drzwi na pałągach wściannych? popsute. Do teyże skrzyni należy rynna, w ziemi osadzona, lecz zupełnie zgniła.
12. Przy tey skrzyni iest budynek wolarnia z drzewa rzniętego w słupy postawiony, w większey części szkudłami pobity, a w trzeciey części snopkami poszyty. Drzwi przy skrzyni wywarowey na biegunach popsute. Wrota tylne do Łęgu także na biegunach wywalone. W tey wolarni iest dylina, lecz znacznie nadpsuta. Pokładu niema żadnego. Tu znayduie się koryto wielkie z bali rzniętych, do zaparzania sieczki dobre, małych koryt siedm, i tyleż drabek. Drugie drzwi są w środku na zawiasach lecz iedney brakuie z wrzeczągiem. Na przeciw tych są drzwi trzecie na południe, na biegunach drewnianych z wrzeczągiem żelaznym. Czwarte drzwi od frontu na biegunach bez szkobla, a w końcu wrota podwóyne zabite. Budynek ten iest dosyć w dobrym stanie.
13. Wyżey w zgórce w tey samey linii iest oborka stara pod snopkami, do którey drzwi proste na biegunie. Wewnątrz niemasz żadnego pokładu. Dylina zaś znacznie popsuta. Tu znayduią się dwa złoby spruchniałe. Budynek ten potrzebuie reperacyi, szczególniey w ścianach.
14. Naprzeciw wolarni iest budynek z całek czyli drzewa kostkowego cienkiego na skład drzewa pobity tarcicami, z frontu podwóynemi z trzech haków zaś są tylko tarcice poiedyńczo przybite i między niemi znaczne szpary. Wrota podwóyne na biegunach, tak z frontu jako i z tyłu zskowką żelazną. Budynek nieco nachylony.
15. Daley w górze naprzeciw gorzelni stoi budynek z drzewa rzniętego. Drzwi od gorzelni na zawiasach żelaznych z wrzeczągiem i chaczykiem. Wschodki przy nich zupełnie popsute. Wewnątrz znayduie się maszyna wielka do rznięcia sieczki urządzona do ciągnienia końmi, z dwoma kosami, która to maszyna potrzebuie reperacyi. Drugie drzwi wychodzą na drogę, na zawiasach z chaczykiem, lecz są zruynowane. Budynek ten potrzebuie konieczney reperacyi, a szczególniey zaciągnienia przyciesi od drogi, gdyż dziesieysze są zgniłe zupełnie, a z tego powodu i budynek nachylony. Dach także potrzebuie reperacyi.
16. Idąc ku dworowi od suszarni po lewey ręce iest figura murowana i na tey osadzona Statua So Jana Nepomucena, nieco na bok nachylona. Daley po teyże stronie iest dom drewniany gliną oblepiony, dawniey na officyne, a teraz na gościniec przeznaczony, pod szkudłami. Wchodząc od dworu drzwi na zawiasach z klamką i wrzeczągiem. W sieni iest podłoga z tarcic. Na lewey stronie izdebka o iednym oknie, które dał W. Czyżewski. W teyże izdebce iest podłoga z tarcic dobra, drzwi na zawiasach z klamką i wrzeczągiem. Wychodząc na powrót z sieni do kuchenki drzwi proste na biegunie bez okucia. Na drugiey stronie, czyli na prawey ręce iest izba szynkowna, w którey znayduie się alkawa. W tey izbie są dwa okna, a trzecie od drogi, lecz tylko połowa, które W. Czyżewski sprawił swym kosztem. Podłoga stara z tarcic, lecz tylko pod alkowe, daley zaś niema żadney. Drzwi pierwsze proste na zawiasach, z zamkiem bez klucza, do alkierza takież drzwi na zawiasach i zamkiem lecz także bez klucza. Ztey izby szynkowney do drugi sieni nade drogę drzwi na biegunach bez okucia. W sieni niema podłogi. Na przeciw iest izba z iednym oknem, w którey młynarz mieszka. Drzwi na dwór także na biegunach bez okucia. Posowy nad wszystkiemi izbami z tarcic dobre. Przy tym budynku iest ogródek żerdziami ogrodzony, płot stary. Ogródek ten przeznaczony dla młynarza. Rzeczony budynek potrzebuie konieczney reperacyi dachu.
17. Opodal od wsi przy samey granicy Biskupskiey znayduie się wiatrak, który dla swey starości i zaniedbania onego, tak zewnątrz, jako i wewnątrz potrzebuie konieczney reperacyi. Wschody do niego zupełnie zdezelowane. Kuminek także zepsuty, rozwaleniem grożący. Drzwi na wschodach zruynowane, w górney zaś kondygnacyi drzwi niemasz żadnych. Pokład górny dziurawy, łub w którym kamień się obraca znacznie zdezelowany. Kamienie obadwa są dobre. Socha z dwoma ryfami żelaznemi, znayduią się trzy liny pakulane, iedna do dźwigania kamienia, druga do miechów, trzecia do nakręcania wiatraka. Zresztą żadne inne rekwizyta do wiatraka należące nie znayduią się.

Oprócz powyżey opisanych budynków dworskich żadne inne nie znayduią się.

Zabudowania włościańskie.

1. Chałupa stara pod snopkami dwojaki, w którey na jedney stronie mieszka zagrodnik Wincenty Strzelczyk, na drugiey także zagrodnik Woyciech Król, obydwa maią oborki, lecz bardzo nikczemne i stodoły osobne podobnież w biednym stanie. Chałupa ta całkiem potrzebuie reperacyi.
2. Dom czworaki niedawno postawiony pod snopkami u dołu zaś dwoma szorami szkudeł obity. Kumin murowany. W tym domu mieści się czterech kumorników. Do tego domu przystawiony iest chliwik stary, którego ściany nachylone.
3. Dom pod snopkami dwojaki stary, w którym mieszka półrolnik Franciszek Strzelczyk, i ieden komornik. Kumin iest lepiony, lecz u wierzchu upadkiem grożący. Przytem są dwa osobne małe chlewiki, lecz złe upatrzone. Półrolnik ma także stodołe.
4. Chałupa pod snopkami, w którey mieszka pułrolnik Jan Chudzik stara, kumin w niey lepiony. Zwierzchu potrzebuie reperacyi, ma obory i stodołe dobre.
5. Chałupa w którey mieszka półrolnik Kacper Wymysławski, także pod snopkami. Kumin lepiony dobry. Pułrolnik ma obory dosyć w dobrym stanie i stodołe, ale po podpieraną zastrzałami.
6. Chałupa dwojaki, znacznie spustoszała, nad Łęgiem stoiąca. Ściana w niey od pułnocy zupełnie zgniła, na iedney tylko stronie mieszka Szczepan Hudzik, zagrodnik, druga zaś izba na tey stronie gdzie ściana upadła, do szczętu spustoszała i zupełnie do mieszkania nie zdatna, kumin lepiony, grożący upadkiem. Cały ten dom, aby mógł bydź dogodny na mieszkanie, gwałtowney potrzebuie reperacyi tak w ścianach, pokładach jako i w dachu. Wspomniony gospodarz ma obórke, ale też w nienaylepszym stanie.
7. Daley w tey samey linii nade drogą ku Łęgowi idącą iest mała chałupka o iedney izdebce, gliną oblepiona, pod snopkami, z maleńkim chlewikiem, który potrzebuie reperacyi. W tey chałupie mieszka wyrobnik.
8. Na drugiey stronie drogi, iest buda stara Szymona Owczarka o iedney izdebce w lichem stanie.
9. Wyżey na Górce iest dom niedawno postawiony, czworaki. Dach pod snopkami u dołu dwoma szorami szkudeł pobity w dobrym stanie. Kumin murowany. Wtym domu mieszka dwóch kumorników i dwóch służących dworskich. Do tego budynku należy spustoszała oborka, którey ściany znacznie w ziemie wpadły. Pod słomą z dachem nachylonym, i ta należy do komornika. Drugi kumornik zaś ma oborkę nowo postawioną za possessyi W. Czyżewskiego.
Więcey budynków wieyskich prócz tych które są opisane, niemasz żadnych.

Zasiewy dworskie, powinności włościan ujęte w opisie dóbr pominąłem.

czwartek, 4 lutego 2021

Filipowy Smug bagno

Filipowy Smug, nazwa bagna znajdującego się w gminie Wierzchlas. Bagno znajduje się w lesie na południe od drogi pomiędzy Kraszkowicami i Krzeczowem.

1965r.

                                                                          Geoportal 

                                                     Filipowy Smug 8 sierpnia 2020 roku