-->

wtorek, 12 lutego 2019

Teleszyna rzeka

Słownik Geograficzny:
Teleszyna al. Tereszyna al. Pisa, rzka, lewy dopł. Warty, wypływa pod wsią Głuchów, w pow. tureckim, płynie przez obszary wsi: Dobra, Żeronice, Przykona, Psary, wpada do Starej Warty z lew. brzegu pod Słomowem, ubiegłszy 3 1/2 mil.

Wikipedia:
Teleszyna – rzeka w Wielkopolsce, lewy dopływ Warty o długości 53,43 km. Źródła na wysokości ok. 129 m n.p.m., na Wysoczyźnie Tureckiej w okolicach Ostrowa Warckiego (powiat sieradzki). Przepływa przez Dobrą, Przykonę i Dobrów. Do Warty wpada około 2 km na południe od centrum Koła.
W niewielkiej odległości od ujścia przepływa przez Zalew Ruszkowski.

Elektroniczny Słownik Hydronimów:
Teleszyna, rzeka długości 53,43 km, lewy dopływ Warty (→ Odra), wypływa na zach. od wsi Strachocice-Stara Wieś, uchodzi we wsi Dobrów.

Teleszyna przepływa przez wsie Ostrów Wartski i Zaspy, następnie opuszcza gminę Warta i wpływa do Wielkopolski.


Echo Tureckie 1927 nr 43

Z komunikatów i ogłoszeń urzędowych.
Regulacja rzeczki Teleszyny.
W dniu 16 go b.m. w Dobrej odbyła się przedwstępna konferencja w sprawie zawią­zania spółki wodnej, w celu regulacji rzecz­ki Teleszyny, na odcinku 10 km. od Głu­chowa do osady młyńskiej Jabłonka. W konferencji brali udział zastępca Starosty Dr. Pajdak, Referent W. Nowakowski, Technik wodny Boner—Prujewicz, wójci i sekretarze gmin Tokary, Ostrów—Wartski, Kowale— Pańskie, burmistrz m. Dobrej i przedstawi­ciele zainteresowanych majątków, wsi i kolonij.
W terminie miesięcznym odnośne groma­dy mają powziąć uchwały w sprawie po­stąpienia do spółki wodnej, wyliczając jed­nocześnie pełnomocników, poczerń zostanie zwołane zebranie organizacyjne.
Projekt techniczny uregulowania rz. Tele­szyny sporządził p. Boner—Brujewicz.

Echo Tureckie 1946 nr 14

3 letni plan finansowania
Zarządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych Wydziały Wodno-Melioracyjne poleciły swo­im Urzędom opracowanie 3 letniego planu robót melioracyjnych, które będą finansowano w latach 1947—1949. Urząd Wodno-Melioracyjny w Turku, przewiduje na najbardziej konieczne roboty w okresie objętym planem, przeszło 54 miliony złotych, za które zostaną wykonane następujące roboty melioracyjne:
1) 28 km. obwałowania rzeki Warty, na odcinku Skęczniew-Młyniska,
2) Odwodnienie i nawodnienie łąk Ewinów,
3) Regulacja rzeki Teleszyny,
4) Regulacja rzeki Kiełbaski,

5) Drenowanie gruntów wsi Krępa, Ostrowsko, Wola Zadąbrowska, i dokończenie robót drenar­skich w Turku—Poduchownym. Pozatym zostaną przeprowadzone melioracje półpodstawowe. Jak z powyższego wynika będzie można w najbliższym czasie, począwszy od wiosny 1947 roku zatrudnić ponad 200 robotników niewykwalifikowanych, co przyczyni się niewątpliwie do poprawy bytu lud­ności robotniczej naszego powiatu.

piątek, 1 lutego 2019

Echo Tureckie 1925

Dodałem informacje z roku 1925.

Dwory w Zaspach Miłkowskich i Skęczniewie

GORĄCO APELUJE DO WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH BLOG O SIERADZKICH WSIACH O POMOC W POSZUKIWANIU ZDJĘĆ DWORÓW, KTÓRE ZNAJDOWAŁY SIĘ W ZASPACH MIŁKOWSKICH ORAZ WE WSI SKĘCZNIEW. JEŻELI KTOŚ POSIADA FOTOGRAFIE PROSZĘ O KONTAKT. PONADTO PROSZĘ O KONTAKT OSOBY POSIADAJĄCE INFORMACJE NA TEMAT RODZINY WEIL ZE SKĘCZNIEWA.