-->

niedziela, 27 października 2019

Wyknie / Wykin

Wyknie, dawniej nazwa folwarku znajdującego się w obecnej gminie Brzeźnio. Nazwa ta występuję na współczesnych mapach jako Wykin i oznacza las pod Kliczkowem Małym. 

Wyknie (Wykin) 1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 1

Wydział hipoteczny sekcja II-ga przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Marji - Celinie Tarnowskiej, właścicielce dóbr ziemskich Kliczków Wielki i folwarku Wyknie, powiatu sieradzkiego oraz wierzycielce sumy 20.000 złotych z pod Nr. 6 działu IV i kaucji na sumę 40.000 zło­tych z pod Nr. 10 działu IV wykazu hipotecznego dóbr ziemskich Kliczków Mały, powiatu sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 8 lipca 1936 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane win­ne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.

sobota, 26 października 2019

Michnikówka

Michnikówka, osada leżąca prawdopodobnie w gminie Osjaków, nie odnaleziona na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 56

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Bolesławie - Antonim ks,. Michnikowskim, właścicielu osady Michnikówka i Czernice-Bolesławów, pow. wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 24 stycznia 1930 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutka­mi prekluzji.

środa, 23 października 2019

Powały

Powały, dawniej osada leżąca prawdopodobnie w obecnej gminie Sieradz, nie odnaleziona na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 41

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, III rewiru, Zygmunt Kostro, mający kancelarję swą w Kaliszu, przy ulicy Pułaskiego 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwieszcza, że w dniu 7 października 1932 roku, od godziny 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowe­go w Kaliszu, sprzedawana będzie nieruchomość, osada włościańska pod nazwą „Powały", znajdująca się w gminie Męka, powiatu sieradzkiego, pochodząca z b. dóbr Podłężyce, obejmująca ogólnie 47 morgów 13 prętów ziemi a składająca się z 5 działek. Na działce Nr. 1 znajdują się: ogród przestrzeni 4 morg., na którym rośnie około 350 sztuk drzew owocowych, zagajnik i drzewa akacjowe oraz następujące zabudowania:
a) dom mieszkalny drewniany z bali, kryty papą, z tremplem i gankiem;
b) obora i stajnia murowana w 5/8 i 3/8 częściach drewniana z bali, kry­ta słomą z przybudowanym drewnianym kurnikiem i ustępem; c) śpichrz z pustaków, jedną ścianą przybudowany do obory i stajni pod jednym wspólnym dachem z dwoma piwnicami murowanemi; d) dwie stodoły z regli i desek, kryte słomą z przybudowaną szopą drewnianą oraz stu­dnia z kręgów cementowych i oparkanienie sztachetowe, otaczające podwórze. Pozostałe cztery działki stanowią ziemię orną pod zasiewy oraz łąki i pastwiska. Prawo własności zapisane jest na imię Włady­sława i Cecylji małż. Powałków. Opisana nieruchomość obciążona jest następująco: 8.600 zł. w złocie na rzecz Państwowego Banku Rolnego, 800 dol. i 80 dol. na rzecz Ireny Królikowskiej, 5.000 zł. kaucji na rzecz Antoniego Nawrockiego, 10.000 zł. kaucji na rzecz Moszka - Majera Mehla, 2.000 zł. ostrzeżenie na rzecz Marji Tymienieckiej i 4.000 zł. kaucji na rzecz Franciszka Gocka oraz ścieśnieniami, wyszczególnionemi w III dziale Nr. 1 i 2 wykazu hipotecznego i podatkami w sumie 1.065 zł. Powyższa nieruchomość w zastawie ani dzierżawie nie znaj­duje się, ma księgę hipoteczną, przechowującą się w wydziale hipotecz­nym przy sądzie okręgowym w Kaliszu i sprzedana będzie w całości, stosownie do protokółu zajęcia z dnia 2 września 1931 roku, na żądanie Ireny Królikowskiej. Licytacja rozpocznie się od sumy 15.000 zł., przyczem, do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10 proc. sumy szacunkowej.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

niedziela, 20 października 2019

Huby Patockie

Huby Patockie, wieś leżąca prawdopodobnie w gminie Widawa, nie odnaleziona na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 64

Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 26 lipca 1937 r. ogłasza, że na skutek podania Józefy Sobieraj, zamieszkałej we wsi Patoki, gminy Wygiełzów, pow. łaskiego, wszczęte zostało postępowanie celem uznania Jana Sobieraja za zmarłego i, z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Jana Sobieraja, męża petentki, syna Józefa i Marianny z Gorów, urodzonego we wsi Huby - Patockie, gm. Wygiełzów, pow. łaskiego w w dniu 15 marca 1900 roku, ostatnio zamieszkałego we wsi Patoki, gm. Wygiełzów, pow. łaskiego, który w miesiącu kwietniu 1923 roku wyjechał na kresy w celu poszukiwania pracy, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6 miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarii Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego nr 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Łodzi wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Jana Sobieraja po­siadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd naj­później w oznaczonym wyżej terminie do sprawy nr Co. 65/36.  

sobota, 19 października 2019

Poborze

Poborze, kolonia oddzielona od dóbr Wągłczew, leżąca prawdopodobnie w gminie Wróblew, nie odnaleziona na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 32

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcja II, obwieszcza, że zostały otwarte postępowanie spadkowe po zmarłych:
3) Rochu Rachwalskim vel Rafalskim, właścicielu działki gruntu oznaczonej Nr. 12, obszaru 5 dziesięcin 300 sążni, z pod Nr. 11, działu II z maj. Bukowiec Б i działki Nr. 9. obszaru 2 dziesięciny 1350 sążni z pod Nr. 7. działu II, kolonji Poborze, — powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień 20 października 1930 r., w którym to terminie osoby zainteresowane, winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

wtorek, 15 października 2019

Janówka

Janówka, osada leżąca prawdopodobnie w obecnej gminie Złoczew, nie odnaleziona na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 62

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcja II niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
10) Moszku Dawidowiczu, właścicielu 3 działek gruntu o prze­strzeni: 1 morgi 150 prętów, 1 morgi i 2 mórg 10 prętów z osady Janówka, powiatu sieradzkiego;
Termin dla zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 4 lutego 1936 r., w którym to terminie osoby zainte­resowane powinny zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wy­działu hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji. Nr. 303/35.

poniedziałek, 14 października 2019

Ustronie

Ustronie, osada wydzielona z majątku Wcisłe, leżąca prawdopodobnie w obecnej gminie Błaszki, nie odnaleziona na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 84

Komornik sądu powiatowego w Błaszkach z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 6 lutego 1931 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wy­działu cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie, po­łożona w gm. Gruszczyce, pow. sieradzkiego, osada Ustronie Nr. 1, wydzielona z majątku Wcisłe, należąca do Emilji Sztajerowej, obecnie do Abrama Nelkena, jako prawonabywcy. Powyższa osada zawiera powierzchni 35 morgów 139 prętów, w tej liczbie około 7 morgów ziemi ornej, reszta las sosnowy 10-letni. Na osadzie tej znajduje się dom mieszkalny murowany z cementu i piasku o czterech izbach z gankiem i przystawioną szopą drewnianą oraz zasianego żyta dwa morgi.
Powyższa osada w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem, obciążona jest długami na sumę 3800 zł. i 1109 dolarów amer., z rygorami zapisanemi w dziale III wykazu, sprzedana będzie w całości według protokółu zajęcia z dnia 30 czerwca 1930 roku na żądanie Stefana Dzierżawskiego.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 8000 zł. Do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą przed licytacją kaucję w kwocie 10 procent.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

sobota, 5 października 2019

Burzenianka

Burzenianka, kolonia leżąca w obecnej gminie Burzenin, nie odnaleziona na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 57

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Lucjanie i Kazimierze, małż. Ślusarskich, właścicielach: nieruchomości nr 2 w osadzie Burzenin, o pow. 357 saż. i reszty działki nr 17, o pow. (ta reszta) 1 ha 6795 m kw z kol. Burzenianka, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spad­kowych wyznaczony został na dzień 20 stycznia 1940 roku, w którym to terminie osoby intere­sowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 131/39.  

Feliksów

Feliksów, dawniej osada położona prawdopodobnie w obecnej gminie Warta, nie odnaleziona na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 79

Komornik sądu powiatowego w Błaszkach, z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Pułaskiego 13, na zasadzie art. 1113 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 5 grudnia 1930 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wy­działu cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie nie­ruchomość pod nazwą „Osada Feliksów", położona w gm. Rososzyca, pow. sieradzkiego, należąca do: 1) Józefa Tomasza Jarosińskiego w ilo­ści 5 morg., 2) Józefa i Józefy małż. Próbka 3 morg. 187 pr., 3) Francisz­ka i Zofji małż. Mączyńskich 9 morg., 4) Marjanny Łężak, 5 morg. i 5) Ignacego Jarosiaka, 5 morg. i 6) Józefa i Antoniny małż. Caj, 5 m.
Powyższa nieruchomość zawierająca przestrzeni powierzchniej 32 morg. 182 i 2/7 pr., na której zasiano 12 korcy żyta i 3 morg. łubinu, w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecz­nym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, obciążona jest długami na sumę 17544 zł. oraz ostrzeżeniami zapisanemi w dziale III wyk. hip. sprzedana będzie w/g zajęcia z dnia 26 kwietnia 1930 roku, za dług Józefa Jarosińskiego, na żądanie Banku Ludowego w Warcie z wyłączeniem działek małż. Próbka i małż. Mączyńskich.
Licytacja rozpocznie się od sumy 5000 zł. za złożeniem wadjum w kwocie 10 proc.
Akta dotyczące sprzedaży mogą być przeglądane w kancelarji wy­działu cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.