-->

niedziela, 30 sierpnia 2015

Wygoda

Wygoda, karczma w dobrach Siemiechów w gminie Widawa.

1839 r.

1932 r.

1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 10

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszey Instancyi Gubernii Kaliskiey.
Wiadomo czyi iż dobra ziemskie Siemiechów składaiące się z wsi zarobney i folwarczney Siemiechów, młyna wodnego, karczmy Wygoda , Pustkowia Osicowa oraz mieysca nateraz w boru wyrudowanego Huby czyli Osieczno zwanego z wszystkiemi przyległościami i użytkami w powiecie i Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiey gminie Siemiechów położone Alexandra Kiieńskiego obywatela kraiu w dobrach Siemiechowie zamieszkałego dziedziczne, Aktem zaięcia przez Tomasza Kozłowskiego Komornika przy Trybunale tuteyszym na gruncie tychże dóbr w dniach 4/16 i 6/18 Lutego 1839 roku sporządzonym na rzecz Fili­piny Babskiey panny doletniey z własnych funduszów utrzymuiącey się w mieście Obwodowem Sieradzu zamieszkałey zamieszkanie zaś pra­wne co do tychże dóbr u Franciszką Bielskiego Patrona Trybunału Kaliskiego w mieście Kaliszu zamieszkałego obrane maiącey za którą tenże Patron w interesie tym stawa i przymuszone wywłaszczenie popiera na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia a to na satysfakcyą summy 21000 złp. oraz procentów od teyże po dzień 21 Czerwca 1837 roku na złp. 2100 obliczonych i bieżących zaięte zostały, że Akt zaięcia wyż z daty powołany w trzech kopiach Alesandrowi Kiieńskiemu iako dziedzicowi resp. dłużnikowi, iako Wóytowi gminy Siemiechów i iako temczasowie ustanowionemu dozorcy, oraz w czwartey kopii Jakóbowi Boiemskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu powiatu Sieradzkiego w dniach 6/18 i 8/20 Lutego 1839 roku wrę­ czony i zostawiony, i że tenże Akt zaięcia do księgi wieczystey dóbr Siemiechowa w Kancellaryi Ziemiańskiey Gubernii Kaliskiey pod dniem 17 Lutego (l Marca) 1839r. podany a do księgi zaregestrowań Trybunału Cy­wilnego teyże Gubernii w dniu 21 Lutego (6 Marca) tegoż roku wpisa­ny i zaregestrowany został.
Dobra te łączne odległe są od miast Widawy mila iedna, Bu­ rzenina pół mili i Sieradza mil trzy obok których płynie rzeka spławna Warta, zostaią w dzierzawney sześcioletniey possessyi aż do roku 1843 Sgo Jana Chrzciciela Tomasza Niwińskiego z których płaci roczney dzierżawy po złp. 6000 w których to dobrach 1. dwór w Siemiechowie, 2. gorzelnia, browar i suszarnia, 3. owczarnia są z cegły zaś stodoła z pecy murowane na Hubach dwór w regluwkę czyli pruski mur budowany reszta zaś zabudowań dworskich i wieyskich w dobrach tych exystuiących w Akcie zaięcia wyszczególnionych z drzewa bu­dowane, które są w małey części w średnim stanie a w większey części znaczney reperacyi potrzebuią. Budowle na Hubach czyli Osieczno zwanych w których czynszownicy czasowi mieszkią maią bydź z drze­ wa starozakonnego Mortke Bryk postawione i że po wyiściu czasu tym­ że czynszownikom tenże Mortke Bryk zastrzegł sobie takowe iako swe własne rozebrać i zabrać.
W dobrach tych żadnego inwentarza i porządków gruntowych niemasz. Włościan pańszczyznę robiących iest zagrodników siedmiu robiących pańszczyzny po dni dwa na tydzień ręczno i komornic dzie­ więć które po iednym dniu na tydzień odrabiaią zagrodnicy daniny daią po dwóch kapłonów i ośm jaj, resztę zaś powinności są w Akcie zaięcia wyszczególnione.
Czynszownicy niestali. A. w Siemiechowie.
1. Julianna Sarnowska wdowa młynarka płaci z młyna wodnego rocznie złp. 500 i mele wszelkie mlewo dworowi bezpłatnie.
B. w Hubach czyli Osieczno.
2. Woyciech Oberland. 3. Woyciech Skowroński. 4. Józef Sikora. 5. Piotr Luter. 6. Walenty Pieprzyk. 7. Stanisław Rybiński. 8. Maciey Szymański. 9. Fabian Latosiński. 10. Wincenty Dąbrowski. 11. Jgnacy Cichorski. 12. Piotr Stankiewicz. 13. Kacper Snowarski. 14. Alexy Zwierzyński. 15. Łukasz Dwornik. 16. Łukasz Jobczyński. 17. Szymon Sztachorski. 18. Teodor Sztachorski. 19. Maciey Grzegorzewski. 20. Jakób Mikuś od których wynosi czynszu rocznie złp. 502 czynszownikom tym wychodzi czas z dniem Sgo Michała r. bież. płacą z morgi po złp. sześć rocznie, karczmarze Ludwik Domański w Siemiechowie i Jakób Mielcarek na Hubach daią po 12 kapłonów ro­ cznie i szynkuią dworskie trunki za 21 grosz.
Rozległość dóbr tych uważaiąc sposobem przybliżonym w pla­ cach pod zabudowaniami ogrodach gruntach łąkach pastwiskach borach i lasach oraz drogach i nieużytkach wynosi około trzydzieści sześć włók 27 morgów i 150 prętów kwadratowych miary nowo polskiey, których grunta należą w małey części do klassy 2, a w większey części do klassy 3, 4, 5 i 6.
Bory i lasy do tych dóbr należące tak dalece są wycięte że w nich drzewa zdatnego na budowle niemasz, zostaią dotąd pod zarządem dziedzica Alexandra Kiieńskiego.
Podatki z dóbr tych opłacaiące się do Kassy Obwodu Sieradzkiego wynoszą rocznie 1031 złp. 25 groszy oraz dziesięciny dla Kościoła w Brzykowie płaci się rocznie złp. 9.
Sprzedaż tych dóbr odbywać się będzie na Audyencyi publicz­ ney Trybunału Cywilnego pierwszey Jnstancyi Gubernii Kaliskiey w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina zwaney posiedzenia swe odbywaiącego, do czego warunki licytacyi i przedaży tych dóbr w biórze Pisarza Trybunału tegoż złożone i u popieraiącego przedaż Patrona Franciszka Bielskiego każden z Jnteressentów przeyrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży tych dóbr na Audyencyi Trybunału tuteyszego w dniu 4/16 Kwietnia roku b. 1839 o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 22 Lutego (6 Marca) 1839 r.
Franciszek Salezy Wołowski.  

Dziennik Powszechny 1863 nr 16


zob. Siemiechów


Pustki

Pustki, pustkowie w dobrach Ożegów i Mokre.

1839 r. 

1965 r.

Dziennik Powszechny 1862 nr 290

zob. Ożegów lub Mokre

Dziennik Warszawski 1871 nr 254

N. D. 7579. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do Art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Róży z Topolskich Grodzickiej, Tadeusza Grodzickiego właściciela dóbr Wrzący małżonki, w asystencji i za upoważnieniem tegoż męża swego czyniącej, czyli obojga małżonków Grodzickich we wsi Wrzący okręgu Sieradzkim zamieszkałych, a zamieszkanie prawne co do tego interesu u Ignacego Jabłońskiego Patrona Trybunału Cywilnego w Kaliszu tamże zamieszkującego, subhastację dóbr Orzegów i Mokre prowadzącego obrane mających, w poszukiwaniu sumy rs. 9,059 kop. 48 i pół, z procentem i kosztami od Wiktorji z Nawarskich Bernardowej, Władysława Bernard żony, czyli tychże obojga małżonków Bernard tudzież Aleksandra Campioni, pierwszych w dobrach Orzegów, drugiego zaś w folwarku Miętne w okręgu Nowo Radomskim zamieszkujących jako dóbr tych współwłaścicieli, przypadającej, zajęte zostały w drodze przymusowego wywłaszczenia protokółem Antoniego Radwańskiego Komornika przy Trybunale Kaliszskim w d. 22 Czerwca (4 Lipca) 1871 r. rozpoczętym, a w d. 23, 24, 25 Czerwca (5, 6 i 7 Lipca) t. r. kontynuowanym,
DOBRA ZIEMSKIE
Orzegów i Mokre, składające się z wsi i folwarku Orzegów i Mokre, Miętna, Ignaców, Niwożyce i Graniczne, tudzież pustkowiów Pustki, Ścigała i Pielucha zwanych z wszelkiemi przyległościami, które położone są w gminie i parafii Siemkowice, okręgu Nowo-Radomskim. Graniczące na wschód słońca i północ z dobrami Siemkowice, na południe z dobrami Działoszyn, a na zachód z dobrami Kochlów, i Krzeczów, granice mają niesporne, odległe zaś są od miasta Nowo-Radomska wiorst 35, a od najbliższych nateraz osad targowych Działoszyna wiorst 8, i Pajęczna wiorst 7. Od rzeki zaś spławnej Warty wiorst 5.
Budowle są tu następujące:
Dwór z drzewa pod gontami, z takąż altaną i piwnicami, za dworem ogród owocowy i warzywny, przed dworem gołębnik na słupie, a przy ogrodzie jest studnia ocembrowana, oficyna z kuchnią i mieszkaniami, kloaki, druga oficyna z piwnicami, stodoła o jednym klepisku, druga o czterech, trzecia o jednem, czwarta o dwóch klepiskach, spichrz, sieczkarnia, wszystko z drzewa pod gontami i słomą, owczarnia i lodownia murowana, dalej obora, wozownia, stajnie, chlewy i dom czworak z drzewa pod gontami, dom dwojak, drugi czworak i trzeci sześciorak murowane pod gontem. Karczma ze stajnią i przystawką w której mieszku Teofil Rogaczewski i płaci dworowi corocznie rs. 160* z wyszynku, stajni, mieszkania, i 8 mórg gruntu, kuźnia i wiatrak kompletny, dom młynarski i chlewik z drzewu pod gontem, który dzierżawi Karol Gejsler za rs. 60 rocznie. Przy wsi dwie figury murowane, krzyż drewniany i 5 stawów zaszlamowanych. Włościanie są odseperowani i mają służebności hypotekowane. Dobra te obejmują gruntów folwarcznych klasy I. II. i III. żytniej około włók 78, a mianowicie: gruntów ornych około mórg 1083, łąk dwukośnych mórg 150, pastwisk mórg 20, lasów i zarośli około mórg 1024, nieużytków mórg 5, ogrodów, placów i wód mórg 23. Inwentarza zajęto: koni 18, z ubiorem, źrebaków 4, krów 6, i w pacht puszczonych Wolfowi Rusieckiemu sztuk 18, z których płaci rocznie po rs. 15 od sztuki, wołów z oprzężą sztuk 8, jałowizny 18, trzody sztuk 17, młocarnia z sieczkarnią, grabiarka, wozów kutych 6, pługów 12, i bron żelaznych 14, owce są owcarza Franciszka Liczkowskiego w ilości sztuk 300, za których paszę płaci rocznie po kop. 75 od sztuki.
Z lasów zakupili Berek Hejnsdorf z Działoszyna drzewa stojącego sztuk 6000, zaś Enzelm Kurland z Rembielic sążni sztuk 4,000 i drzewo to już wycinają.
Folwark nowo erygowany Niwożyce, obejmuje owczarnię z drzewa pod gontem i przygotowane drzewo na dom tudzież stodołę.
Folwark Graniczne, obejmuje dom mieszkalny i drugi czeladni, stodołę o jednym klepisku, stajnię i obórkę, chlew i studnię z drzewa.
Folwark Miętne obejmuje: dwór z drzewa pod gontem, dom czworak, owczarnię, stodoły dwie, stajnie i wozownie z drzewa, piwnicę murowaną i studnię. Inwentarza tu zajęto: koni 10, źrebaków 2, krów 18, wołów 6, jałowizny 10, trzody sztuk 8, wozów kutych 4, bryczek 3, pługów 6, bron 8. Folwark Ignaców obejmuje dom czworaki z drzewa pod gontem i studnię.
Folwark Mokre obejmuje: karczmę ze stajnią zajezdną i obórkę z drzewa pod gontem, tu mieszkający Karol Ekert płaci z propinacji rocznie rs. 60
Na pustkowiach nie masz żadnych budowli.
Z dóbr tych opłaca się podatków skarbowych i gminnych rocznie po rs. 834 kop. 29 i pół, których zaległość jest po rs. 1,363 kop 86 i pół.
Folwark Orzegów, Niwożyce i Graniczne, posiadają małżonkowie Bernard, zaś Miętne, Ignaców i Mokre Aleksander Campioni.
Szczegółowy opis dóbr powyższych obejmuje protokół zajęcia u popierającego sprzedaż Ignacego Jabłońskiego Patrona Trybunału Cywilnego w Kaliszu pozostający, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży tak u tegoż Patrona, jako też w Kancelarji Pisarza Trybunału przejrzane być mogą.
Akt zajęciu wyż z daty powołany, doręczony został w kopjach Walentemu Moryń Wójtowi gminy Siemkowice, Władysławowi Bernard i Aleksandrowi Campioni, jako ustanowionym dozorcom w d. 29 Lipca (10 Sierpnia), zaś Antoniemu Chyczewskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Nowo-Radomsku d. 30 Lipca (11 Sierpnia) 1871 r.
Poczem akt rzeczony w d. 13 (25) Sierpnia r. b. do właściwej księgi wieczystej wniesiony, a pod dniem dzisiejszym w biórze Pisarza Trybunału zaregestrowanym został.
Sprzedaż dóbr tak zajętych odbędzie się na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu i tam pierwsze ogłoszenie warunków tej sprzedaży nastąpi w d. 15 (27) Października r. b. po godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 25 Sierp. (6 Wrześ. ) 1871 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.
Po dopełnieniu trzech publikacji warunków w dniach 15 (27) Paździer., 29 Paździer. (10 Listop.) i 12 (24) Listop. 1871 r., wyrokiem Trybunału w tym ostatnim dniu wydanym, termin do tymczasowego dóbr Orzegów i Mokre przysądzenia, przed Trybunałem miejscowym, na d. 29 Grudnia 1871 r. (10 Stycznia) 1872 r. o godzinie 10 z rana oznaczonym został. Popierający przedaż za te dobra podaje sumę rs. 20,000. Vadium w sumie rs. 3,000 ma być złożonem.
Kalisz d. 12 (24) Listopada 1871 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

*nieczytelne

Marcinów Szczery

Marcinów Szczery, kolonia w obrębie dóbr Starzyny i Orzeszków w gminie Wartkowice. Nie odnaleziona na mapach.

Dziennik Powszechny 1864 nr 66

LICYTACJE I SPRZEDAŻE PUBLICZNE.
(N. D. 1279) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną udzielonych, następujące dobra ziemskie jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w Kancelarjach Regentów niżej wyrażonych.  
4. Starzyny tudzież Orzeszków, w obrębie których znajduje się kolonja Marcinów Szczery, z wszystkiemi tych dóbr przyległościami i przynależytościami w Okręgu Zgierskim, Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 93 kop. 47, vadjum do licytacji rs. 650, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2,167 kop. 50, termin przedaży dnia 27 Listopada (9 Grudnia) l864r. przed. Rejentem Kanc. Ziem. Stanisławem Zawadzkim.
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych poczynając od godziny 10-ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Regent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Regentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w Biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa d. 3 (15) Marca 1864 r.
za Prezesa, Komierowski.
za Pisarza, Krajewski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 93

(N. D. 2388). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Do Emilji Stokowskiej, wierzycielki wpisu w Dziale III pod Nr. 7 zamieszczonego, zamieszkanie nie wskazane.
Na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i reskryptu Dyrekcji Głównej z dnia 8 (20) Września 1865 r. Nr. 13,629 uwiadamia wszystkich interesowanych, że dobra ziemskie:
Starzyny, tudzież Orzeszków, w obrębie których znajduje się także kolonja Marcinów Szczery z wszystkiemi tych dóbr przyległościami i przynależytościami, położone w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim Gubernji Warszawskiej, jako zalegające w chwili zajęcia na sprzedaż w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych: w sumie rs. 79 kop. 98, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną.
Sprzedaż odbywać się będzie w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej w dniu 14 (26) Października 1866 r., poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji Hypotecznej Stanisława Zawadzkiego Rejenta Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr 487 przed tymże Rejentem lub innym, któryby go zastępował.
Vadium do licytacji oznaczone jest w sumie rs. 570 w gotowiźnie lub listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2,167 kop. 50.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i Biórze Dyrekcyi Szczegółowej.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostatnia sprzedaż od obniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jak Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (Art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. ).
Warszawa d. 29 Marca (10 Kwietnia) 1866 r.
Za Prezesa, A. Zabokrzecki.
Pisarz, Suski.

Dziennik Warszawski 1870 nr 218

N. D. 7569. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Do Emilji Stokowskiej na którą ewentualnie przechodzi własność drzewa i gruntu w dobrach Starzyny, (dział Ш Nr. 7 wykazu hypotecznego).
Zamieszkanie w hypotece nie wskazane.
Na zasadzie art. 7 postanowienia b. Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i reskryptu Dyrekcji Głównej z d. 14 (26) Marca 1870 roku Nr. 4811, uwiadamia wszystkich interesowanych, iż dobra ziemskie Starzyny po uwłaszczeniu włościan przy dziedzicu pozostałe, według wykazu hypotecznego składające się z dóbr Starzyny tudziuż Orzeszków i Marcinów szczery z wszystkiemi tych dóbr przyległościami i przynależytościami, położone w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim Gubernji Kaliskiej jako zalegające w chwili zajęcia na sprzedaż w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych w sumie rsr. 79 kop. 98 wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną.
Sprzedaż odbywać się będzie w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej w dniu 10 (22) Marca 1871 r., poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji hypotecznej Jasińskiego Stanisława Rejenta Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Warszawie, przy ulicy Miodowej pod Nr. 487, przed tymże Rejentem lub innym któryby go zastępował.
Vadium do licytacji oznaczone jest w sumie rsr. 570 w gotowiźnie.
Dozwala się jednak przystępującym do licytacji, vadium oznaczone gotowizną, złożyć listami zastawnemi lub listami likwidacyjnemi z bieżącemi kuponami, lecz w takiej ilości, by rzeczywista wartość rzeczonych listów obliczając tymczasowo według ostatniego kursu giełdy Warszawskiej wyrównywała sumie vadialnej w gotowiźnie naznaczonej.
Licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 2,167 kop. 50.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biórze Dyrekcji Szczegółowej.
Uwaga. Nowo-nabywca z postąpionego szacunku ma prawo potrącić pożyczkę Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w ilości jaka w dniu sprzedaży po zaspokojeniu zaległości pozostanie do umorzenia to jest rsr. 645 kop. 7 1/2.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku, powyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i ostateczną sprzedaż od obniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia byłej Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Warszawa d. 25 Wrześ. (7 Paźdz.) 1870 r.
Prezes, Ewaryst Mejer.
p. o. Pisarza, Słowikowski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 196

N. D. 6065. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Do 1) Emilji z Kossobudzkich Stokowskiej wierzycielki dz. III Nr, 1.
2) Pauliny Honoraty dwóch imion z Strzeszewskich Konstantego Dembowskiego żony, wierzycielki dz. III Nr. 4 dz IV Nr. 2.
Zamieszkanie w hypotece niewskazane.
Na zasadzie art. 7 postanowienia b. Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i Reskryptu Dyrekcji Głównej z dnia 11 (23) Marca 1875 roku Numer 2754 uwiadamia wszystkich interesowanych, iż dobra ziemskie Orzeszków po uwłaszczeniu włościan przy dziedzicu pozostałe; według wykazu hypotecznego składają się: z dóbr Orzeszków z kolonją Marcinów Szczery, z wszystkiemi tych dóbr przyległościami i przynależytościami, położone w okręgu Zgierskim powiecie Łęczyckim, gubernji Kaliskiej, jako zalegające w chwili zajęcia na sprzedaż w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, która to zaległość po termin przedaży oprócz kosztów wyniesie sumę rs 721, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną. Sprzedaż odbywać się będzie w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej w dniu 24 Lutego (7 Marca) 1876 roku poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji hypotecznej Paklerskiego Juljana, Rejenta Kancelarji Ziemiańskiej gubernji Warszawskiej w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 przed tymże Rejentem lub innym któryby go zastępował.
Vadium do licytacji oznaczone jest w sumie rs. 1,500 w gotowiźnie. Dozwala się jednak przystępującym do licytacji vadium oznaczone gotowizną, złożyć Listami Zastawnemi lub Listami Likwidacyjnemi z bieżącemi kuponami, lecz w takiej ilości, by rzeczywista wartość rzeczonych Listów, obliczając tymczasowo według ostatniego kursu Giełdy Warszawskiej wyrównywała sumie vadjalnej w gotowiźnie naznaczonej.
Licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 14,200 kop. —.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Uwaga: Nowonabywca z postąpionego szacunku ma prawo potrącić pożyczkę Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, w ilości jaka w dniu sprzedaży po zaspokojeniu zaległości pozostanie do umorzenia to jest rs. 6,870 kop. 18.
Ostrzeżenie: W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od obniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (Art 25 postanowienia byłej Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10Lipca) 1860 r.)
Warszawa d. 28 Sierpnia (9 Września) 1875.
Prezes, Ewaryst Mejer
Pisarz Dyrekcji Słowikowski.

Pieluchy

Pieluchy, pustkowie w dobrach Ożegów i Mokre, leżące prawdopodobnie w gminie Siemkowice. Nie odnalezione na mapach.

Dziennik Powszechny 1862 nr 290

zob. Ożegów lub Mokre

Dziennik Warszawski 1871 nr 254

N. D. 7579. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do Art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Róży z Topolskich Grodzickiej, Tadeusza Grodzickiego właściciela dóbr Wrzący małżonki, w asystencji i za upoważnieniem tegoż męża swego czyniącej, czyli obojga małżonków Grodzickich we wsi Wrzący okręgu Sieradzkim zamieszkałych, a zamieszkanie prawne co do tego interesu u Ignacego Jabłońskiego Patrona Trybunału Cywilnego w Kaliszu tamże zamieszkującego, subhastację dóbr Orzegów i Mokre prowadzącego obrane mających, w poszukiwaniu sumy rs. 9,059 kop. 48 i pół, z procentem i kosztami od Wiktorji z Nawarskich Bernardowej, Władysława Bernard żony, czyli tychże obojga małżonków Bernard tudzież Aleksandra Campioni, pierwszych w dobrach Orzegów, drugiego zaś w folwarku Miętne w okręgu Nowo Radomskim zamieszkujących jako dóbr tych współwłaścicieli, przypadającej, zajęte zostały w drodze przymusowego wywłaszczenia protokółem Antoniego Radwańskiego Komornika przy Trybunale Kaliszskim w d. 22 Czerwca (4 Lipca) 1871 r. rozpoczętym, a w d. 23, 24, 25 Czerwca (5, 6 i 7 Lipca) t. r. kontynuowanym,
DOBRA ZIEMSKIE
Orzegów i Mokre, składające się z wsi i folwarku Orzegów i Mokre, Miętna, Ignaców, Niwożyce i Graniczne, tudzież pustkowiów Pustki, Ścigała i Pielucha zwanych z wszelkiemi przyległościami, które położone są w gminie i parafii Siemkowice, okręgu Nowo-Radomskim. Graniczące na wschód słońca i północ z dobrami Siemkowice, na południe z dobrami Działoszyn, a na zachód z dobrami Kochlów, i Krzeczów, granice mają niesporne, odległe zaś są od miasta Nowo-Radomska wiorst 35, a od najbliższych nateraz osad targowych Działoszyna wiorst 8, i Pajęczna wiorst 7. Od rzeki zaś spławnej Warty wiorst 5.
Budowle są tu następujące:
Dwór z drzewa pod gontami, z takąż altaną i piwnicami, za dworem ogród owocowy i warzywny, przed dworem gołębnik na słupie, a przy ogrodzie jest studnia ocembrowana, oficyna z kuchnią i mieszkaniami, kloaki, druga oficyna z piwnicami, stodoła o jednym klepisku, druga o czterech, trzecia o jednem, czwarta o dwóch klepiskach, spichrz, sieczkarnia, wszystko z drzewa pod gontami i słomą, owczarnia i lodownia murowana, dalej obora, wozownia, stajnie, chlewy i dom czworak z drzewa pod gontami, dom dwojak, drugi czworak i trzeci sześciorak murowane pod gontem. Karczma ze stajnią i przystawką w której mieszku Teofil Rogaczewski i płaci dworowi corocznie rs. 160* z wyszynku, stajni, mieszkania, i 8 mórg gruntu, kuźnia i wiatrak kompletny, dom młynarski i chlewik z drzewu pod gontem, który dzierżawi Karol Gejsler za rs. 60 rocznie. Przy wsi dwie figury murowane, krzyż drewniany i 5 stawów zaszlamowanych. Włościanie są odseperowani i mają służebności hypotekowane. Dobra te obejmują gruntów folwarcznych klasy I. II. i III. żytniej około włók 78, a mianowicie: gruntów ornych około mórg 1083, łąk dwukośnych mórg 150, pastwisk mórg 20, lasów i zarośli około mórg 1024, nieużytków mórg 5, ogrodów, placów i wód mórg 23. Inwentarza zajęto: koni 18, z ubiorem, źrebaków 4, krów 6, i w pacht puszczonych Wolfowi Rusieckiemu sztuk 18, z których płaci rocznie po rs. 15 od sztuki, wołów z oprzężą sztuk 8, jałowizny 18, trzody sztuk 17, młocarnia z sieczkarnią, grabiarka, wozów kutych 6, pługów 12, i bron żelaznych 14, owce są owcarza Franciszka Liczkowskiego w ilości sztuk 300, za których paszę płaci rocznie po kop. 75 od sztuki.
Z lasów zakupili Berek Hejnsdorf z Działoszyna drzewa stojącego sztuk 6000, zaś Enzelm Kurland z Rembielic sążni sztuk 4,000 i drzewo to już wycinają.
Folwark nowo erygowany Niwożyce, obejmuje owczarnię z drzewa pod gontem i przygotowane drzewo na dom tudzież stodołę.
Folwark Graniczne, obejmuje dom mieszkalny i drugi czeladni, stodołę o jednym klepisku, stajnię i obórkę, chlew i studnię z drzewa.
Folwark Miętne obejmuje: dwór z drzewa pod gontem, dom czworak, owczarnię, stodoły dwie, stajnie i wozownie z drzewa, piwnicę murowaną i studnię. Inwentarza tu zajęto: koni 10, źrebaków 2, krów 18, wołów 6, jałowizny 10, trzody sztuk 8, wozów kutych 4, bryczek 3, pługów 6, bron 8. Folwark Ignaców obejmuje dom czworaki z drzewa pod gontem i studnię.
Folwark Mokre obejmuje: karczmę ze stajnią zajezdną i obórkę z drzewa pod gontem, tu mieszkający Karol Ekert płaci z propinacji rocznie rs. 60
Na pustkowiach nie masz żadnych budowli.
Z dóbr tych opłaca się podatków skarbowych i gminnych rocznie po rs. 834 kop. 29 i pół, których zaległość jest po rs. 1,363 kop 86 i pół.
Folwark Orzegów, Niwożyce i Graniczne, posiadają małżonkowie Bernard, zaś Miętne, Ignaców i Mokre Aleksander Campioni.
Szczegółowy opis dóbr powyższych obejmuje protokół zajęcia u popierającego sprzedaż Ignacego Jabłońskiego Patrona Trybunału Cywilnego w Kaliszu pozostający, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży tak u tegoż Patrona, jako też w Kancelarji Pisarza Trybunału przejrzane być mogą.
Akt zajęciu wyż z daty powołany, doręczony został w kopjach Walentemu Moryń Wójtowi gminy Siemkowice, Władysławowi Bernard i Aleksandrowi Campioni, jako ustanowionym dozorcom w d. 29 Lipca (10 Sierpnia), zaś Antoniemu Chyczewskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Nowo-Radomsku d. 30 Lipca (11 Sierpnia) 1871 r.
Poczem akt rzeczony w d. 13 (25) Sierpnia r. b. do właściwej księgi wieczystej wniesiony, a pod dniem dzisiejszym w biórze Pisarza Trybunału zaregestrowanym został.
Sprzedaż dóbr tak zajętych odbędzie się na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu i tam pierwsze ogłoszenie warunków tej sprzedaży nastąpi w d. 15 (27) Października r. b. po godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 25 Sierp. (6 Wrześ. ) 1871 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.
Po dopełnieniu trzech publikacji warunków w dniach 15 (27) Paździer., 29 Paździer. (10 Listop.) i 12 (24) Listop. 1871 r., wyrokiem Trybunału w tym ostatnim dniu wydanym, termin do tymczasowego dóbr Orzegów i Mokre przysądzenia, przed Trybunałem miejscowym, na d. 29 Grudnia 1871 r. (10 Stycznia) 1872 r. o godzinie 10 z rana oznaczonym został. Popierający przedaż za te dobra podaje sumę rs. 20,000. Vadium w sumie rs. 3,000 ma być złożonem.
Kalisz d. 12 (24) Listopada 1871 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

*nieczytelne

Pychna / Plichna

Słownik Geograficzny:
Równa, wś, folw. i dobra, pow. sieradzki, gm. i par. Gruszczyce, odl. od Sieradza 161 w. Wś ma 14 dm., wraz z pust.; Mierzane i Rubice 289 mk.; fol. 5 dm., 78 mk. W 1827 r. 17 dm., 42 mk. Dobra R. składały się w 1884 r. z folw. R., nomenkl.; Zakrzewy, Sikuta i Plichna, rozl. mr. 691: gr. or. i ogr. mr. 525, łąk mr. 45, past. mr. 100, nieuż. mr. 21; bud. mur. 5, z drzewa 14, jest wiatrak. Wś R. os. 20, z gr. mr. 182; wś Mierzane os. 2, z gr. mr. 21; wś Rubice os. 6, z gr. mr. 39. W XVI w. łany kmiece należały do par. Gruszczyce lecz dawały pleb. tylko po groszu mesznego, zaś obszar folwarczny należał do par. Błaszki i tam dawał dziesięcinę (Łaski. L. B., II, 57, 58). W 1734 r. oddział wojska Augusta III zniszczył wieś. Br. Ch.

Plichna, przysiółek par. Gruszczyce pow. sieradzki.(Ks. Stanisław Kozierowski: Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej wschodniej Wielkopolski, Poznań, 1926.)

Pychna, karczma w dobrach Równa leżąca prawdopodobnie w gminie Błaszki. Nie znaleziona na mapach.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 243

(N. D. 5734) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gub. Warszawskiéj w Kaliszu.
Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Maryanny z Sulimierskich Adama Wojciechowskiego Radcy Prokuratoryi w Królestwie Polskim małżonki w assystencyi i za upoważnieniem męża czyniącej, czyli obojga małżonków Wojciechowskich w mieście Stołecznem Warszawie mieszkających, za których Paweł Walentowicz Patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu zamieszkały, prawne kroki czyni, na satysfakcją summy rs. 7560 z procentami zaległemi od pierwiastkowego kapitału rs 15300 od daty ostatniego kwitu do daty upłaty tegoż kapitału, tudzież od kapitału rs. 7560 z procentami również od daty ostatniego kwitu. Dobra ziemskie Równa składające się z wsi zarobnej i folwarku tegoż nazwiska, oraz Numenklatur Zakrzewy v. Pomykacz, Mierzony, Sykuta i Rubice, karczmy Pychna zwanéj, z wszelkiemi przyległościami, przynależytościami i użytkami w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej Gminie Równa położone, Ludwika Grodzickiego w wsi Równy mieszkającego dziedziczne, sprzedane zostaną w tem ograniczeniu i z tem wszystkiem jak protokułem Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Kaliskim na gruncie dóbr tych w dniu 8 (20) Września 1847 roku sporządzonym zajęte zostały, w drodze przymuszonego wywłaszczenia przez licytacyą.
Protokół zajęcia dopiero z daty powołany w dniu 16 (28) Września 1847 roku Ludwikowi Grodzickiemu jako Wójtowi Gminy zajętych dóbr Równy, a w dniu 17 (29) tegoż miesiąca i roku Karolowi Kleszczyńskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego w dniu zaś 18 (30) tegoż samego miesiąca i roku Józefowi Smoleńskiemu jako nad zajętemi dobrami ustanowionemu dozorcy podoręczany został.
Ten sam protokół prócz tego do księgi hypotecznej dóbr zajętych w dniu 7 (19) Października 1847 roku a do księgi zaregestrowań Trybunału w dniu 9 (21) t. m. i r. został wniesionym i zapisanym.
W dobrach zajętych są następni czynszownicy: 1, Andrzej Roj; 2, Wincenty Janiak; 3, Paweł Sprzeciwniak; 4, Mikołaj Mijak; 5, Wawrzyniec Karski; 6, Michał Kolasiński, 7, Bartłomiej Skweres: 8, Franciszek Wielbus; 9, Kazimierz Wojda: 10, Antoni Wojtczak; 11, Szczepan Ambroziak: 12, Michał Steśniak; 13, Paweł Szymański, 14, Kacper Wielbus; 15, Józef Grzegorek; 16, Franciszek Ruszkowski; 17, Jan Marczak; 18, Mateusz Grzelaczyk owczarz.
Rozległość dóbr na sprzedarz wystawionych w sposobie przybliżonym na miarę nowo-polską jest następna:
1, Grunta orne należące do 1 klassy obejmują włók 6 m. 15; 2, Grunta orne należące do 2 klassy włók 10 m. 20 pr. 40; 3, Grunta orne należące do 3 klassy włók 8 m.12 pr. 20; 4, Łąki dwusieczne włók 2 m. 15; 5, Łąki jednosieczne włók 1; 6, Ogrody m. 25; 7, Pastwiska m. 20; 8, Grunta pod zabudowaniami dworskiemi i miejskiemi m. 18; 9, Wody m. 12; 10, Drogi m. 10; Cała zatem rozległość wynosi około włók 31 m. 27 pr. 60.
Dobra tu opisane Rowna z przyległościami składające jednę gminę pod nazwiskiem Gminy Równa sprzedane zostaną przez publiczną licytacyą na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Pierwsza publikacya warunków na audyencyi przez rzeczonego Trybunału w dniu 25 Listopada (7 Grudnia) 1847 roku nastąpi.
Kalisz dnia 9 (21) Października 1847 r.
Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 247

(N. D. 4796) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Maryanny z Sulmierskich Adama Wojciechowskiego Radcy Prokuratoryi w Królestwie Polskim Małżonki w assystencyi i za upoważnieniem Męża czyniącej, czyli obojga Małżonków Wojciechowskich w mieście Stołecznem Warszawie mieszkających, za których Paweł Walentowicz Patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu zamieszkały, prawne kroki czynił, na satysfakcyą summy rs. 7560 z procentami zaległemi od pierwiastkowego kapitału rs. 15300 od daty ostatniego kwitu do daty upłaty tegoż kapitału, tudzież od kapitału rs. 7560 z procentami również od daty ostatniego kwitu. Dobra ziemskie Równa składające się z wsi zarobnej i folwarku tegoż nazwiska, oraz Numenklatur Zakrzewy v. Pomykacz, Mierzony, Sykuta i Rubice, karczmy Pychna zwanej z wszelkiemi przyległościami przynależytościami i użytkami w Ogu i Pcie. Sieradzkim Gub. Warszawskiej Gminie Równa położone; Ludwika Grodzickiego w wsi Równy mieszkającego dziedziczne sprzedane zostaną w tem ograniczeniu i z tem wszystkiem jak protokułem Frańciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Kaliskim na gruncie dóbr tych w d. 8 (20) Września 1847 r. sporządzonem zajęte zostały, w drodze przymuszonego wywłaszczenia przez licytacją.
Protokół zajęcia dopiero z daty powołany w d. 16 (28) Września 1847 r. Ludwikowi Grodzickiemu jako Wójtowi Gminy zajętych dóbr Równy, a w d. 17 (29) tegoż miesiąca i roku Karólowi Kleszczyńskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego w d. zaś 18 (30) tegoż samego mieniąca i roku Józefowi Smoleńskiemu jako nad zajętemi dobrami ustanowionemu dozorcy podoręczany został.
Ten sam protokuł prócz tego do księgi hypotecznej dóbr zajętych w d. 7 (19) Października 1847 r. do księgi zaregestrowań Trybunału w d. 9 (21) t. m.i r. został wniesionym i zapisanym.
W dobrach zajętych są następni czynszownicy: 1. Andrzej Roj; 2, Wincenty Janiak; 3, Paweł Sprzeciwniak; 4, Mikołaj Mijak; 5, Wawrzeniec Karski; 6, Michał Kolasiński. 7, Bartłomiej Skweres. 8. Franciszek Wielbus; 9, Kazimierz Wojda; 10, Antoni Wojtczak; 11, Szczepan Ambroziak; 12, Michał Steśniak; 13, Paweł Szymański; 14, Kacper Wielbus. 15. Józef Grzegorek; 16, Frańciszek Ruszkowski, 17, Jan Marczak; 18, Mateusz Grzelaczyk, owcarz.
Rozległość dóbr na sprzedaż wystawionych w sposobie przybliżonym na miarę Nowo-Polską jest nąstępna:
1, Grunta orne należące do 1 kl. obejmują włók 6 morg 15; 2 Grunta orne należące do 2. kl. włók 10, morg 20, pr. 40; 3, Grunta orne należące do 3 kl. obejmują włók 8, morg, 12, pr. 20; 4, Łąki dwusieczne należące do 3 kl. obejmują włók 2, morg. 15; 5, Łąki jednosieczne należące do 3; kl. obejmują włók 1; 6, Ogrody należące do 3 kl. obejmują morg 25; 7. Pastwiska należą do 3kl. obejmują morg. 20: 8. Grunta pod zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi obejmują morg 18; 9, Wody morg 12; 10, Drogi morg 10.
Cała zatem rozległość wynosi około włók 81, morg 27, pr. 60.
Dobra tu opisane Równa z przyległościami składające jednę gminę pod nazwiskiem gm. Równa sprzedane zostaną przez publiczną licytacyą na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Pierwsza publikacya warunków na Audyencyii rzeczonego Trybunału w dniu 25 Listopada (7 Grudnia) 1847 r. druga w dniu 9 (21) Grudnia tegoż roku, a trzecia w dniu 23 Grudnia (4 Stycznia) 1847j8 r. nastąpiła, poczem termin do przygotowawczego dóbr tych przysądzenia na dzień 13(25) Stycznia 1848 r. był wyznaczony, termin wszakże ten z powodu zaszłych sporów odbytym nie został.
Ponieważ zaś obecnie spory te wyrokiem Sądu Appelacyjnego z d. 10 (22) Marca 1848 r. na korzyść exrahentów subhastacyi rozstrzygnięte zostały i Trybunał Kaliski wyrokiem w dniu 31 Marca (12 Kwietnia) t. r. na illacyą ferowanym, nowy termin do przygotowawczego przysądzenia na d. 22 Kwietnia (4 Maja) 1848 r. godzinę 10 zrana oznaczył, więc też w terminie tym przysądzenie to odbytem zostało; na którym dobra te Równa z przyległościami Pawłowi Walentowiczowi Patronowi Trybunału naówczas sprzedaż popierającemu za summę rs. 19,000 témczasowo na własność przysądzone, i termin do stanowczego ich przysądzenia na d. 24 Czerwca (6 Lipca) 1848 r. godzinę 10 zrana był wyznaczony, w dniu tym postanowioném zostało przez wyrok Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu tejże daty, iż za zasadę do sprzedaży dóbr Równy przyjęty być ma szacunek złp. 252,600, czyli rubli srebrem 37,800, sama zaś sprzedaż odroczoną została do nowego terminu wyjednać się mianego.
Kiedy w następstwie Maryanna Wojciechowska sprzedaży wspomnionej niepopierała, Seweryn Chmielikowski uzyskał przez Cypriana Gorczyckiego Patrona w Trybunału miejscowym na d. 21 Czerwca (3 Lipca) 1849 r. wyrok przedstawiający onegoż w prawa małżonków Wojciechowskich do dalszego popierania subhastacyi dóbr Równy, której gdy i tenże nie poparł, Filip Chodecki z własnych funduszów się utrzymujący jako nabywca kapitałów od Izabelli Garczyńskiej wierzycielki dóbr Równy w mieście Płocku zamieszkały, a zamieszkanie prawne u Jana Nepomucena Cieńskiego Patrona Trybunału w Kaliszu sobie obierający, od którego tenże Patron kroki prawne czyni, uzyskał znowu podstawienie siebie do ukończenia pomienionej sprzedaż z wyrokiem Trybunału z d. 18 (30 Marca) 1852 r. z oznaczeniem zarazem terminu do ostatecznego przysądzenia dóbr rzeczonych na d. 3 (15) Czerwca 1852 r. który gdy także do skutku nie doszedł, przeto tenże Chodecki uzyskał wyrok z Illacji w pomienionym Trybunale miejscowym na dniu 17 (29) Października 1852 r. którym wyznaczony został termin do ostatecznego przysądzenia dóbr Równy na d. 3 (15) Grudnia 1852 r. na godzinę 10-tą z rana, w którem licytacya tychże dóbr zaczynać się będzie od 2j3, części summy rs. 37800 stosownie do powołanego wyroku, to jest od summy rs. 25200.
Kalisz d. 18 (30) Października 1852 r.
Wojciech Śliwiński, Pisarz Tryb.

Dziennik Powszechny 1862 nr 174

zob. Równa.

Bugaj

Bugaj, przyległość dóbr Kustrzyce, leżąca prawdopodobnie w gminie Sędziejowice. Nie odnaleziona na mapach. Być może chodzi tu o Bugaj przy wsi Sobiepany, lub jest to inna osada o tej nazwie.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 115

(N. D. 2514) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci.
1. Feliksa Myszkowskiego właściciela wsi Kostrzyce z przyległościami Głowaczewice, Przymiłów A. i Вugaj z Ogu Szadkowskiego oraz wierzyciela summy rs. 3779 kop. 25 1j2 sposobem ostrzeżenia w dziale IV. pod N. 5 wykazu hypotecznego tychże dóbr Kostrzyca zapisanej.
Otworzyły się spadki do regulacyi których oznaczony został termin na d. 1 (13) Grud. 1854 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz 12 (24) Maja 1854.
J. Miklaszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 157

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(N. D. 3317) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Maryanny Myszkowskiej, właścicielki dóbr Kostrzyce, Głowaczewice, Przymiłów A. i Bugaj, w Okręgu Szadkowskim, oraz co do summ: rs. 900 pod Nr. 6, rs. 1634 k. 34 1/2 pod N. 7, i rs. 180 pod Ν. 12 wykazu tychże dóbr zapisanych; (…) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczam termin ostateczny nadzień 15 (27) Stycznia 1859 roku w Kancellaryi Ziemiańskiej Kaliskiej.
Kalisz dnia 4 (16) Lipca 1858 r.
J. N. Zengteller.

Dziennik Powszechny 1862 nr 66

(N. D. 1422) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podając do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych następująco dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży d. 12 (24) Listopada 1862 r.
13. Kostrzyce z przyległościami Głowaczewice, Przymiłów A, Bugaj i część Lichawy A, i wszystkiemi przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położone; raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 151 k 72 1/2, vadium rs. 1005, licytacja rozpoczynie się od sumy rs. 3875, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Emilianem Ordon. Termin sprzedaży d. 15 (27) Listopada 1862 r.  
Sprzedaże wzmiankowanе odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rаnа w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie: Wrazie nie dojścia do skutku powyższych sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 роstanowieniа Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.) Kalisz dnia 3 (15) Marca 1862 r. Prezes, Szymanowski, Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 19

N. D. 380. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarz. Kred. Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż pierwszą przymusową przez licytację publiczną, która odbędzie się w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hypotecznych poniżej wymienionych.  
17. Kostzyce, z przyległościami Głowaczewice, Przymiłów A, Bugaj i część Lichawy A, z wszystkiemi przynależytościami, lecz z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 402 kop. 32 1/2, vadium do licytacji rs. 825, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 3,700, termin sprzedaży dniu 4 (16) Listopada 1869 roku, przed Rejentem Kanc. Ziem. Teofilem Józefem Kowalskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, lub listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.). (…)
Kalisz dnia 10 (22) Grudnia 1868 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, R. Bierzyński.

Molnik

Molnik, młyn w dobrach Ostrówek, leżący prawdopodobnie w gminie Ostrówek. Nie odnaleziony na mapach.

Dziennik Powszechny 1862 nr 12

(N D. 330) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Po śmierci:  
3. Józefa Goy co do współwłasności prawa wieczystej dzierżawy młyna Molnik w dziale III pod Nr. 7 w księdze wieczystej dóbr Ostrówek A. B. z Okręgu Wieluńskiego sposobem zastrzeżenia dla aktu zapisanego;  
Otworzyły się spadki, do regulacji których wyznacza się termin na dzień 7 (19) Lipca 1862 r. o godzinie 10 z rana w Kancelarji hypotecznej w Kaliszu. Kalisz d. 23 Grudnia (4 Stycznia) 1861/62 r. Jan Niwiński.

Żabieniec

Żabieniec, przyległość dóbr Mantyki leżąca prawdopodobnie w gminie Wróblew. Nie odnaleziona na mapach.

Dziennik Powszechny 1861 nr 17

LICYTACJE I SPRZEDAŻE РUBLICZNE. (N. D. 4624) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży 22 Maja (3 Czerwca) 1862 r.      
17. Mantyki z przyległościami Sosnowiec, Pustkowie i Żabieniec, wraz z wszystkiemi przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rsr. 73 kop. 92, vadium do licytacji rsr. 500, licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 1750, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Emiljanem Ordon.    
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzejnia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie. Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie, bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa, oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego zd. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku.) Kalisz d. 23 Wrześ, (4 Paźdz.) 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.

Brykowka

Brykowka, młyn wodny w KliczkowieWielkim, w gminie Brzeźnio. Nazwa nie odnaleziona na mapach.

Dziennik Powszechny 1861 nr 10

zob. Kliczków Wielki

Rososza / Rusosze

Rusosze, folwark należący do dóbr Kliczków Wielki w gminie Brzeźnio. Nie odnaleziony na mapach.

Gazeta Warszawska 1827 nr 55

Po zeyściu Sylwestra Garnowskiego Sędziego Pokoiu Powiatu Sieradzkiego, dnia 9 Lutego 1826, roku nastąpionym, otworzyło się postępowanie spadkowe, które pierwszy raz ogłaszaiąc, uwiadomia się ninieyszem, iż do przeniesienia tytułu własności dóbr Kliczkowa wielkiego z przyległościami, Gęsina i Rososza w Powiecie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położonych, iako też do przepisania własności summy 6720 zł: na dobrach Dąbrówce w tymże Powiecie, i części Kempka zwaney w mieście Sieradzu leżących, w Dziale IV pod Nrem 8 z procentem po 5/100 zahypotekowaney, termin roczny a mianowicie na dzień 7 Marca 1828 roku o godzinie 10tey zrana w Kancellaryi Ziemiańskiey Woewództwa Kaliskiego wyznaczonym został. — W Kaliszu d. 17 Lutego 1827 r.
Rejent K. Z. Woiewództwa Kaliskiego, Ignacy Głowczewski.


Dziennik Powszechny 1861 nr 10

zob. Kliczków Wielki

Dziennik Warszawski 1864 nr 272

(N. D. 5225) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelariach hypotecznych poniżej wymienionych.
2. Kliczków Wielki z przyległościami Gąsin i Rososza oraz wszystkiemi przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 1322 kop. 82, vadjum do licytacji rs. 2400, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 21288, termin przedaży dnia 3 (15) Maja 1865 r. przed Rejentem Kan. Ziem. Emiljanem Ordon.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 29 Paźdz. (10 Listopada) 1864 r.
za Prezesa, Jezierski.
Pisarz Janczewski.

Dziennik Powszechny (1861-64)


Dziennik Powszechny : pismo urzędowe, polityczne i naukowe, wydawane w Warszawie w drukarni J. Jaworskiego. Ukazywało się siedem dni w tygodniu w latach 1861-1864.
W dziale Wiadomości Rozmaite informowano o wypadkach (pożary, morderstwa itd.), które zdarzyły się na obszarze Królestwa Polskiego. Informacje zaczerpnięte z Dziennika Powszechnego pochodzą także z publikowanych tutaj obwieszczeń sądowych i administracyjnych tj: uwiadomień, obwieszczeń spadkowych i hipotecznych, licytacji i sprzedaży publicznych, zapozwów edyktalnych i listów gończych.

W gazecie odnalazłem mniej lub bardziej szczegółowe opisy następujących dóbr:
Buczek (Buczek, Józefatów, Lgów, Szadek)
Kliczków Wielki (Brykowka, Gęsina, Kliczków Wielki, Ruszosze)
Lichawa (gm. Szadek)
Łążki
Ożegów i Mokre ( Ignaców, Miętno, Mokre , Ożegów, Pieluchy, Pustki, Ścigała)
Przyrownica 
Rossoszyca( Budy vel Pinki, Chorążka, Lipiny, Miłobądź, Pierzchnia Góra, Pinki, Rossoszyca, Ulesie)
Równa (Mierzony, Pychna, Równa, Rubice, Sykuta, Zakrzewy vel Pomykacz)
Siemiechów (Osieczno vel Huby, Osikowa, Siemiechów, Wygoda)
Sycanów 
Złotniki (Zdrzychów, Złotniki)

Miejscowości występujące na łamach dziennika:

1861-Anielin (1), Bechcice (74), Bębnów (17), Bieniądzice (17, 41), Bilew (17, 41), Brodnia (gm. Buczek 1), Brykówka (10), Buczek (35), Budzynek (11), Budy (Lasek gm. Warta 67), Charchów (17), Chorążka (67), Dąbrowa (Dąbrowa Widawska 57), Dąbrówka (Dąbrówka Górna? 11), Dąbrówka Nadolna (11), Gęsina (10), Góra (17, 41), Gromadzice (17, 41), Grzymaczew (17), Inczew (22), Janów (11), Józefatów (35), Kąty (gm. Czarnożyły 17, 42), Kliczków Wielki (10), Klonowa (74), Koch (gm. Rusiec 57), Lichawa (gm. Szadek 36), Lipiny (gm. Warta 67), Lgów (Buczek Lgów 35), Lubola (30), Łaszew (17, 43, 63), Łązki (45), Mantyki (17), Mierzyce (17, 43), Miłobądź (67), Młodawin Dolny (44), Młodawin Wygiełzów (Wygiełzów 63), Mokrsko (63), Okup Mały (17, 41), Okup Wielki (17, 41), Oraczew (72), Ostrów (Ostrów Warcki 63), Pęczniew (30), Pierzchnia Góra (67), Pinki (Lasek gm. Warta 67), Podgórze (gm. Widawa 17, 43), Poradzew (17, 43), Prusinowiczki (74), Przewóz (17, 43), Pstrokońszczyzna (17, 41), Puczniew (51), Ralewice (17, 43), Rembieszów (22), Rossoszyca (67), Rozaliów (17, 43), Rozomyśl (53), Rusiec (28), Rusosze (10), Siedlątków (28), Skęczno (17, 43), Słupsko (63), Sosnowiec (17), Stara Grabina i Nowa Grabina (Grabina gm. Zadzim 17, 43), Starzenice (19), Staw (gm. Czarnożyły 17, 41), Stęszyce Opiesin (63), Szadek (gm. Buczek 35), Świerczów (17, 43, 57), Ulesie (gm. Warta 67), Wierzbowa Derszlaj (Wierzbówka 11), Wierzbowa Woźnicka (Wierzbowa 11), Wiktorów (gm. Biała 74), Włocin (17), Wodzierady (17, 43), Wojsławice (gm. Goszczanów 57), Woźniki (gm. Dalików 11), Wójcice Małe i Wielkie (74), Zielona Wygoda (17, 43), Żabieniec (17)

1862-Annopole (166), Antonina (gm. Rusiec 66), Bachorzyn (66), Bałucz (42), Barczew (43), Bębnów (241), Biernacice (251), Bogumiłów (57), Brodnia (gm. Pęczniew 9, 279), Brody (gm. Sędziejowice 8), Bronów (131), Broszki (110), Brudnów (110), Brzeski (270), Brzeźnio (172), Brzyków (164), Buczek (66), Bugaj (66), Cegielnia (33), Chałupki (43), Charbice Dolne (167), Charchów Pański (187), Chropy (139), Czernice (182), Dąbrowa Rusiecka (37), Dąbrowa Wielka (71), Dąbrówki ( Dąbrówki Kobylańskie 66, 121), Dębice (Dębiec 33), Dęby (Dęby Wolskie? 66), Dobroń (192), Dobrosław (12), Dobruchów (150), Dziadkowice (138), Dziechtarzew (288), Dzierzązna (gm. Warta 66, 126, 292), Dzierżawy (33), Gajbok (66), Głowaczewice (66), Gostków (81), Góra (198), Góra Bałdrzychowska (40), Gronówek (200), Gruszczyce (91), Grzmiąca (66), Ignaców (288), Jasienna (Jasionna 34), Joannowo (241), Kalinowa (gm. Zapolice 77), Kały (Kałów 110), Kamionna (Kamienna gm. Błaszki 8, 171), Kocina (66, 127), Kociołki (132), Kokoszki (171), Kostrzewice Zalasy (198, 220), Kościerzyn (95), Krupa (66), Krzeczów (109), Kurów (42), Kustrzyce (66, 229), Kuśnie (64), Kuźnica Zagrzebska (95), Lichawa (gm. Sędziejowice 229), Lichawa (gm. Szadek 66, 241), Lgów (66), Lubola (5), Lutomiersk (20, 160), Lututów (106, 140), Łaszew (201), Łeszczyn Burdynowski (Łeszczyn 66), Łobudzice (241), Łubna Jarosłaj (66), Majaczewice (6), Malenie (66), Mała Wieś (164), Małe (63, 235), Masłowice (291), Mierzony (174), Mierzyce (29), Miętno (288), Mirosławice (264), Mokre (288), Mokrsko (142, 181, 286), Molnik (12), Naramice (191), Niemojew (257), Niemysłów (210), Osjaków (7, 262), Ostrówek (gm. Ostrówek 12), Ożegów (288), Panoszew (Panaszew 171), Patoki (158), Pątnów (77), Pątnówek (12), Piaski (gm. Wieluń 142), Pieluchy (288), Piotrowo (Piotrów gm. Zadzim 158), Podłężyce (199), Poprężniki (19), Prusinowice (gm. Szadek 227), Przatów (138), Przymiłów (66), Przyrownica (19, 79), Pudłów (43), Pustki (288), Pychna (174), Radoszyce (Raduczyce 182), Rossoszyca (83, 90, 286, 293), Równa (174), Rubice (174), Ruda (Ruda Jeżewska? 4), Ruda (gm. Wieluń 227), Rudniki (gm. Pęczniew 241), Rudunek (Rudunki 262), Rychłocice (164), Sadokrzyce (66), Sarnów (gm. Dalików 110), Scigała (288), Sędów (73), Siemkowice (135), Słupsko (142), Sobiepany (220), Stęszyce Opiesin (42), Strumiany (gm. Burzenin 66, 70, 286), Strzałki (66, 288), Sucha Dolna (83), Sucha Górna (83), Sudoły (66), Szadkowice (107, 111), Szarów Pański (66), Szynkielów (241), Sycanów (268, 283), Sykuta (Sikuła 174), Świątkowice (12), Teklin (Teklina gm. Złoczew 66), Truszczanka (66), Tuwalczew (128), Tyczyn (277), Urbanowice (Urbanice 90), Wielgie (93), Wielka Wieś (gm. Szadek 63), Wielka Wieś (gm. Widawa 66), Wiktorów (gm. Biała 237), Wilkszyce (249), Wola Łobudzka (241), Wola Flaszczyna (75), Woźniki (gm. Sieradz 140), Wójcice (251), Wójcinek (12), Wójtostwo (57), Wólka Janowska vel Żebrać (Wola Zaleska? 66), Wrońsko (164), Wróblew (gm. Wróblew 93), Wrzesiny (229), Wrzeszczewice (95), Wydrzyn (gm. Łask 265), Zagajew (177), Zagórki (gm. Pęczniew 241), Zakrzewy vel Pomykacz (174), Zalasy (66), Zalesie (gm. Wodzierady 66), Zalew (266), Zamłynie (gm. Zduńska Wola 141), Zawadki (241), Zduny (164), Zmyślona (gm. Warta 28), Zygry (78), Żabiniec (164)

1863-Antoniny (Antonina gm. Rusiec 149), Bieniądzice (128, 161), Bilew (224), Bogumiłów (190), Borszewice (106), Brodnia (gm. Pęczniew 120), Brudzew (254), Buczek (gm. Buczek 93), Charchów Księży (275), Charłupia Mała (44), Chojne (254), Chotów (224), Chrzanowice (182), Cielce (256), Czechy (70), Czernice (122, 150, 179), Czołczyn (271), Dąbrowa Widawska (241), Dębołęka (259), Dobroń (179), Dzierzązna (Dzierzązna Szlachecka 179, 241), Dzietrzniki (136), Dybów (259), Fułki (207), Gaszyn (286), Gawłowice (245), Glina (295), Golice (213), Grabno (44), Gromadzice (128, 161), Grosiwo (Grosiwie 191), Gruszczyce (266, 294), Grzyb (201), Grzymaczew (154, 267), Gzików (203), Huby vel Osieczno (Osieczno 16), Huta Dymkowska (Huta gm. Lututów 192), Idzikowice Pielgrzymy (81), Inczew (46), Izabelów (Izabela gm. Wróblew190), Jajczaki (23), Jasionna (254), Jeżew (289), Kalinowa (gm. Zapolice 46), Kamostek (42), Kamyk (241, 276), Kąty (gm. Czarnożyły 224), Kliczków Mały (216), Kokoszki (204), Kołdów (6), Kostrzewice (154), Kotlinki (170), Kromolin (172), Krzyworzeka (185), Lutomiersk (79, 148), Lututów (139), Łaszew (149, 182), Maciszewice (209), Majaczewice (29), Małków (269), Marzenin (42), Masłowice (6), Męcka Wola (143), Mierzyce (181, 296), Mikołajewszczyzna (6), Mokrsko (245), Niechmirów (149), Niemojew (179), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 288), Ochle (29, 162), Osicowa (Osikowa 16), Osjaków (90), Ożarów (5), Paprotnia (237), Piorunów (18), Podłężyce (131), Poniatów (118), Poniatówek (118), Poprężniki (256), Potok (288), Prusinowice (gm. Szadek 112, 162), Pruszno (Pruśno 87), Pstrokonie (254), Pudłów (169), Pudłówek (169), Radoszewice (298), Ralewice (167), Rembieszów (154), Rogóźno (189), Rojków (64, 157), Równa (161, 251, 267), Ruda (Ruda Jeżewska? 179), Ruda (gm. Wieluń 49), Rzechta (Rzechta Drużbińska 275), Rzeczyca (42), Rychłocice (197, 252), Sędziejowice (199), Siedlątków (114), Siedlce (44), Siemiechów (16, 275), Smaszków (154), Socha (256), Stara Huta (192), Staw (gm. Czarnożyły 128, 161), Stolec (149), Strońsko (44), Stryje Paskowe (272), Suchorzyn (148, 259), Suliszewice (6), Świątkowice (50), Toplin (12), Widawa (25), Wilczkowice (203), Wilkowia (Wilków 207), Wilczyca (207), Włocin (154), Włyń (267), Wodzierady (137, 190), Wola Będkowska (179), Wola Buczkowska (145), Wola Krokocka (55), Wola Stryjowska (1, 45, 241), Wola Więzowa (144), Wola Zadąbrowska (179), Woleń (272), Wróblew (gm. Wróblew 76), Wrząca (270), Wygoda (gm. Widawa 16), Wyrębów (118), Zadąbrowie (Zadąbrów-Rudunek 256), Zadzim (258), Zagajew (197), Zagórki (gm. Pęczniew 176), Załęcze Wielkie (156), Zdzychów (Zdrzychów 24), Złotniki (gm. Dalików 24), Żelisław (6, 190, 267)

1864-Albertów (91), Alfonsów (gm. Wodzierady 54), Babice (30), Babiczki (30), Bałdrzychów (85), Beleń (112), Bogumiłów (72), Bronów (89), Brzeski (144), Burzenin (38, 103,120), Charchów (39), Chotów (58), Czartki Małe (gm. Warta 1), Czernice (9), Drwalew (30), Dzierzązna (Dzierzążna Szlachecka? 89), Fułki (66), Głaniszew (1), Górki (Górki Grabieńskie 144), Grabno (89), Grzymaczew (86), Idzikowice (30), Jankowice (3), Jasionna (85), Kamion (35), Kiełczygłów (48, 52), Kocina (29), Kokoszki (104), Konopnica (115), Korczew (24), Krobanów (85), Kurpet (135), Lutomiersk (142), Łopatki (89), Majaczewice (8), Mantyki (54), Marcinów Szczery (66), Nasale (30), Orzeszków (66), Ostrów (gm. Brzeźnio? 27, 85), Poradzew (26, 38), Przyrownica (38), Raciszyn (144), Rossoszyca (72), Rożdżały (41, 128), Sadowiec (144), Sarnówek (30), Siedlce (89), Stanisławów Stary (30), Starzyny (66), Strońsko (112), Szczyty (gm. Działoszyn 144), Trębaczew (144), Trzebienie Stare (86), Urbanice (69), Urszulin (gm. Zadzim 39), Wągłczew (144), Widawa (32, 120), Wilczyca (66), Wilkowia (Wilków 66), Włocin (86), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 9), Wola Stryjowska (89), Wójtostwo Sieradzkie (47), Zalesiaki (144), Zapole (147), Zdzychów (Zdrzychów 30), Zdzychówek (Zdrzychówek 30), Złotniki (gm. Dalików 30)


czwartek, 27 sierpnia 2015

Zakrzewy / Pomika / Pomykacz

Zakrzewy vel Pomika (Pomykacz), karczma w gminie Błaszki. Zaznaczona na mapie Reymann'a.


Słownik Geograficzny: 
Równa, wś, folw. i dobra, pow. sieradzki, gm. i par. Gruszczyce, odl. od Sieradza 161 w. Wś ma 14 dm., wraz z pust.; Mierzane i Rubice 289 mk.; fol. 5 dm., 78 mk. W 1827 r. 17 dm., 42 mk. Dobra R. składały się w 1884 r. z folw. R., nomenkl.; Zakrzewy, Sikuta i Plichna, rozl. mr. 691: gr. or. i ogr. mr. 525, łąk mr. 45, past. mr. 100, nieuż. mr. 21; bud. mur. 5, z drzewa 14, jest wiatrak. Wś R. os. 20, z gr. mr. 182; wś Mierzane os. 2, z gr. mr. 21; wś Rubice os. 6, z gr. mr. 39. W XVI w. łany kmiece należały do par. Gruszczyce lecz dawały pleb. tylko po groszu mesznego, zaś obszar folwarczny należał do par. Błaszki i tam dawał dziesięcinę (Łaski. L. B., II, 57, 58). W 1734 r. oddział wojska Augusta III zniszczył wieś. Br. Ch.


Mapa Reymann'a


1992 r.

Notariusz Antoni Pstrokoński 1812


Nro 16to Karczma na Pomykaczu na trakcie Sieradzkim, Dom z drzewa rzniętego, Komin z gliny, Dach pod Snopkami, Drzwi pięcioro na biegunach, Sień z Izbą i Komorą, w Izbie okien trzy, z tych iedno wybite, Kominek z piecem z cegły, podłoga i posowa z tarcic.II
Staynia Wiezdna z drzewa rzniętego stara, Dach słomiany, Wrota na wylot na biegunach, Złoby bez drabin. Do tego Stodoła razem z Oborą. II Stoł sosnowy. II Karczma nowa z drzewa rzniętego podmurowana, Dach połacony — Sien iedna, Izby dwie, Komory dwie. Ten Gosciniec ieszcze nieskończony do ktorego ma bydz Staynia. Mosty dwa, stary zły i nowy.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 139

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Woiewództwa Kaliskiego. Uwiadamia publiczność, iż dobra ziemskie Równa, Zakrzewy, Mierzone, Sikuła i Rubice w powiecie Sieradzkim parafii Gruszczyce woiew. Kaliskiem położone, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcyą zaległych procentów Towarzystwu Kredytowemu przypadaiących, z mocy art. 86 i 87 prawa seymowego w dniu 1f13 czerwca 1825 roku zapadłego, w trzechletnią dzierzawę poczynaiąc od dnia 24 czerwca r. b. 1831 do tegoż dnia 1834 r. przez publiczną licytacyą w dniu 22 czerwca r. b. o godzinie 11 z rana w Kaliszu w mieście posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowey Woiewództwa Kaliskiego odbyć się maiącą, więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu, wypuszczone zostaną pod następuiącemi głównemi warunkami. 1. Dzierzawca obowiązany będzie opłacać corocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne, iako to: ofiary złp. 515 gr. 7. Kontyngensu złp. 206 gr. 4. 2. Winien będzie przed obięciem dzierzawy złożyć monetą srebrną kurs w kraiu maiącą całkowitą zaległość Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu od udzieloney pożyczki należącą, łącznie z karami za miesięcy 6 na złp. 1262 gr. 13 obrachowaną i ratę czerwcową r. b. złp. 1196 gr. 18 wynoszącą. 3. Przyiąć obowiązek dalszego regularnego przez czas dzierzawy wnoszenia opłat z dóbr tych Towarzystwu Kredytowemu należnych, w dwóch ratach, a mianowicie: od dnia 1 do 12 czerwca i od 1 do 12 grudnia każdego roku, które to wypłaty półrocznie wynoszą złp. 1196 gr. 18. 4. Oddać dobra po wyyściu kontraktu w takim stanie, w iakim ie obeymnie. 5. Zrzecze się wszelkich pretensyy przez czas dzierzawy za iakie bądź nakłady gruntowe. 6. Wreszcie dzierzawca za wszelkie uchybienia opłat, poddać się winien exekucyi administracyyney a co do wątpliwości i sporów z tytułu dzierzawy wyniknąć mogących, ulegać będzie decyzyom władz Towarzystwa Kredytowego ziemskiego. Reszta warunków licytacyynych przez chęć dzierżawienia maiących, w każdym czasie w kancellaryi Dyrekcyi Szczegółowey przeyrzaną bydź może. Kalisz dnia 9 maia 1831. roku. Prezes Biernacki. Pisarz Chrystowski.

Dziennik Powszechny 1836 nr 74

Komornik Trybunału Cywilnego Województwa Kaliskiego. Zawiadamia publiczność, iż dobra ziemskie Równa z nomenklaturami Zakrzewy, Mieszone, Sikuła i Rubice z wszelkiemi przyległościami, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, Województwie Kaliskiem położone, wypuszczone zostaną w drodze publicznej licytacyi na wydzierżawienie trzechletnie, poczynając od dnia 24 Czerwca 1836 r., przed Antonim Pstrokońskim, Rejentem Powiatu Sieradzkiego, w mieście Sieradzu, w dniu 23 Kwietnia ( 5 Maja) 1836 r., o godzinie l0tej z rana; cena dzierzawna wynosi rocznie po 4,525 złp., u którego to Rejenta warunki przejrzeć można. Kalisz d. 18 Lutego (1 Marca) 1836 r. Józef Waliszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 243

(N. D. 5734) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gub. Warszawskiéj w Kaliszu.
Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Maryanny z Sulimierskich Adama Wojciechowskiego Radcy Prokuratoryi w Królestwie Polskim małżonki w assystencyi i za upoważnieniem męża czyniącej, czyli obojga małżonków Wojciechowskich w mieście Stołecznem Warszawie mieszkających, za których Paweł Walentowicz Patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu zamieszkały, prawne kroki czyni, na satysfakcją summy rs. 7560 z procentami zaległemi od pierwiastkowego kapitału rs 15300 od daty ostatniego kwitu do daty upłaty tegoż kapitału, tudzież od kapitału rs. 7560 z procentami również od daty ostatniego kwitu. Dobra ziemskie Równa składające się z wsi zarobnej i folwarku tegoż nazwiska, oraz Numenklatur Zakrzewy v. Pomykacz, Mierzony, Sykuta i Rubice, karczmy Pychna zwanéj, z wszelkiemi przyległościami, przynależytościami i użytkami w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej Gminie Równa położone, Ludwika Grodzickiego w wsi Równy mieszkającego dziedziczne, sprzedane zostaną w tem ograniczeniu i z tem wszystkiem jak protokułem Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Kaliskim na gruncie dóbr tych w dniu 8 (20) Września 1847 roku sporządzonym zajęte zostały, w drodze przymuszonego wywłaszczenia przez licytacyą.
Protokół zajęcia dopiero z daty powołany w dniu 16 (28) Września 1847 roku Ludwikowi Grodzickiemu jako Wójtowi Gminy zajętych dóbr Równy, a w dniu 17 (29) tegoż miesiąca i roku Karolowi Kleszczyńskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego w dniu zaś 18 (30) tegoż samego miesiąca i roku Józefowi Smoleńskiemu jako nad zajętemi dobrami ustanowionemu dozorcy podoręczany został.
Ten sam protokół prócz tego do księgi hypotecznej dóbr zajętych w dniu 7 (19) Października 1847 roku a do księgi zaregestrowań Trybunału w dniu 9 (21) t. m. i r. został wniesionym i zapisanym.
W dobrach zajętych są następni czynszownicy: 1, Andrzej Roj; 2, Wincenty Janiak; 3, Paweł Sprzeciwniak; 4, Mikołaj Mijak; 5, Wawrzyniec Karski; 6, Michał Kolasiński, 7, Bartłomiej Skweres: 8, Franciszek Wielbus; 9, Kazimierz Wojda: 10, Antoni Wojtczak; 11, Szczepan Ambroziak: 12, Michał Steśniak; 13, Paweł Szymański, 14, Kacper Wielbus; 15, Józef Grzegorek; 16, Franciszek Ruszkowski; 17, Jan Marczak; 18, Mateusz Grzelaczyk owczarz.
Rozległość dóbr na sprzedarz wystawionych w sposobie przybliżonym na miarę nowo-polską jest następna:
1, Grunta orne należące do 1 klassy obejmują włók 6 m. 15; 2, Grunta orne należące do 2 klassy włók 10 m. 20 pr. 40; 3, Grunta orne należące do 3 klassy włók 8 m.12 pr. 20; 4, Łąki dwusieczne włók 2 m. 15; 5, Łąki jednosieczne włók 1; 6, Ogrody m. 25; 7, Pastwiska m. 20; 8, Grunta pod zabudowaniami dworskiemi i miejskiemi m. 18; 9, Wody m. 12; 10, Drogi m. 10; Cała zatem rozległość wynosi około włók 31 m. 27 pr. 60.
Dobra tu opisane Rowna z przyległościami składające jednę gminę pod nazwiskiem Gminy Równa sprzedane zostaną przez publiczną licytacyą na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Pierwsza publikacya warunków na audyencyi przez rzeczonego Trybunału w dniu 25 Listopada (7 Grudnia) 1847 roku nastąpi.
Kalisz dnia 9 (21) Października 1847 r.
Franciszek Salezy Wołowski.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 247

(N. D. 4796) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Maryanny z Sulmierskich Adama Wojciechowskiego Radcy Prokuratoryi w Królestwie Polskim Małżonki w assystencyi i za upoważnieniem Męża czyniącej, czyli obojga Małżonków Wojciechowskich w mieście Stołecznem Warszawie mieszkających, za których Paweł Walentowicz Patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu zamieszkały, prawne kroki czynił, na satysfakcyą summy rs. 7560 z procentami zaległemi od pierwiastkowego kapitału rs. 15300 od daty ostatniego kwitu do daty upłaty tegoż kapitału, tudzież od kapitału rs. 7560 z procentami również od daty ostatniego kwitu. Dobra ziemskie Równa składające się z wsi zarobnej i folwarku tegoż nazwiska, oraz Numenklatur Zakrzewy v. Pomykacz, Mierzony, Sykuta i Rubice, karczmy Pychna zwanej z wszelkiemi przyległościami przynależytościami i użytkami w Ogu i Pcie. Sieradzkim Gub. Warszawskiej Gminie Równa położone; Ludwika Grodzickiego w wsi Równy mieszkającego dziedziczne sprzedane zostaną w tem ograniczeniu i z tem wszystkiem jak protokułem Frańciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Kaliskim na gruncie dóbr tych w d. 8 (20) Września 1847 r. sporządzonem zajęte zostały, w drodze przymuszonego wywłaszczenia przez licytacją.
Protokół zajęcia dopiero z daty powołany w d. 16 (28) Września 1847 r. Ludwikowi Grodzickiemu jako Wójtowi Gminy zajętych dóbr Równy, a w d. 17 (29) tegoż miesiąca i roku Karólowi Kleszczyńskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego w d. zaś 18 (30) tegoż samego mieniąca i roku Józefowi Smoleńskiemu jako nad zajętemi dobrami ustanowionemu dozorcy podoręczany został.
Ten sam protokuł prócz tego do księgi hypotecznej dóbr zajętych w d. 7 (19) Października 1847 r. do księgi zaregestrowań Trybunału w d. 9 (21) t. m.i r. został wniesionym i zapisanym.
W dobrach zajętych są następni czynszownicy: 1. Andrzej Roj; 2, Wincenty Janiak; 3, Paweł Sprzeciwniak; 4, Mikołaj Mijak; 5, Wawrzeniec Karski; 6, Michał Kolasiński. 7, Bartłomiej Skweres. 8. Franciszek Wielbus; 9, Kazimierz Wojda; 10, Antoni Wojtczak; 11, Szczepan Ambroziak; 12, Michał Steśniak; 13, Paweł Szymański; 14, Kacper Wielbus. 15. Józef Grzegorek; 16, Frańciszek Ruszkowski, 17, Jan Marczak; 18, Mateusz Grzelaczyk, owcarz.
Rozległość dóbr na sprzedaż wystawionych w sposobie przybliżonym na miarę Nowo-Polską jest nąstępna:
1, Grunta orne należące do 1 kl. obejmują włók 6 morg 15; 2 Grunta orne należące do 2. kl. włók 10, morg 20, pr. 40; 3, Grunta orne należące do 3 kl. obejmują włók 8, morg, 12, pr. 20; 4, Łąki dwusieczne należące do 3 kl. obejmują włók 2, morg. 15; 5, Łąki jednosieczne należące do 3; kl. obejmują włók 1; 6, Ogrody należące do 3 kl. obejmują morg 25; 7. Pastwiska należą do 3kl. obejmują morg. 20: 8. Grunta pod zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi obejmują morg 18; 9, Wody morg 12; 10, Drogi morg 10.
Cała zatem rozległość wynosi około włók 81, morg 27, pr. 60.
Dobra tu opisane Równa z przyległościami składające jednę gminę pod nazwiskiem gm. Równa sprzedane zostaną przez publiczną licytacyą na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Pierwsza publikacya warunków na Audyencyii rzeczonego Trybunału w dniu 25 Listopada (7 Grudnia) 1847 r. druga w dniu 9 (21) Grudnia tegoż roku, a trzecia w dniu 23 Grudnia (4 Stycznia) 1847j8 r. nastąpiła, poczem termin do przygotowawczego dóbr tych przysądzenia na dzień 13(25) Stycznia 1848 r. był wyznaczony, termin wszakże ten z powodu zaszłych sporów odbytym nie został.
Ponieważ zaś obecnie spory te wyrokiem Sądu Appelacyjnego z d. 10 (22) Marca 1848 r. na korzyść exrahentów subhastacyi rozstrzygnięte zostały i Trybunał Kaliski wyrokiem w dniu 31 Marca (12 Kwietnia) t. r. na illacyą ferowanym, nowy termin do przygotowawczego przysądzenia na d. 22 Kwietnia (4 Maja) 1848 r. godzinę 10 zrana oznaczył, więc też w terminie tym przysądzenie to odbytem zostało; na którym dobra te Równa z przyległościami Pawłowi Walentowiczowi Patronowi Trybunału naówczas sprzedaż popierającemu za summę rs. 19,000 témczasowo na własność przysądzone, i termin do stanowczego ich przysądzenia na d. 24 Czerwca (6 Lipca) 1848 r. godzinę 10 zrana był wyznaczony, w dniu tym postanowioném zostało przez wyrok Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu tejże daty, iż za zasadę do sprzedaży dóbr Równy przyjęty być ma szacunek złp. 252,600, czyli rubli srebrem 37,800, sama zaś sprzedaż odroczoną została do nowego terminu wyjednać się mianego.
Kiedy w następstwie Maryanna Wojciechowska sprzedaży wspomnionej niepopierała, Seweryn Chmielikowski uzyskał przez Cypriana Gorczyckiego Patrona w Trybunału miejscowym na d. 21 Czerwca (3 Lipca) 1849 r. wyrok przedstawiający onegoż w prawa małżonków Wojciechowskich do dalszego popierania subhastacyi dóbr Równy, której gdy i tenże nie poparł, Filip Chodecki z własnych funduszów się utrzymujący jako nabywca kapitałów od Izabelli Garczyńskiej wierzycielki dóbr Równy w mieście Płocku zamieszkały, a zamieszkanie prawne u Jana Nepomucena Cieńskiego Patrona Trybunału w Kaliszu sobie obierający, od którego tenże Patron kroki prawne czyni, uzyskał znowu podstawienie siebie do ukończenia pomienionej sprzedaż z wyrokiem Trybunału z d. 18 (30 Marca) 1852 r. z oznaczeniem zarazem terminu do ostatecznego przysądzenia dóbr rzeczonych na d. 3 (15) Czerwca 1852 r. który gdy także do skutku nie doszedł, przeto tenże Chodecki uzyskał wyrok z Illacji w pomienionym Trybunale miejscowym na dniu 17 (29) Października 1852 r. którym wyznaczony został termin do ostatecznego przysądzenia dóbr Równy na d. 3 (15) Grudnia 1852 r. na godzinę 10-tą z rana, w którem licytacya tychże dóbr zaczynać się będzie od 2j3, części summy rs. 37800 stosownie do powołanego wyroku, to jest od summy rs. 25200.
Kalisz d. 18 (30) Października 1852 r.
Wojciech Śliwiński, Pisarz Tryb.


Dziennik Powszechny 1862 nr 174

zob. Równa

Zorza (Zorza, Wieniec i Pszczółka) 1934 nr 54

Z pogranicza Ziemi Sieradzkiej.
Równa stare to, b. stare osiedle bezsprzecznie starsze niż najdawniejsze pisane, lub drukowane dokumenty, dotyczące jego dziejów. Dziś jeszcze przy głębszem kopaniu piasku można natknąć się na pogańskie popielnice czasem obłożone kamieniami i przykryte dużym płaskim kamieniem, jaki mi niedawno pokazywano, lub wprost w piasku, a najwcześniejszy dokument drukowany udało się odszukać z roku 1525, w którym Arcb. Joanes de Lasco dzieli Równą na „Rubycze item Szakrzewo" i zalicza razem do par. Gruszczyce. Z takim samym podziałem spotykamy się jeszcze w 17 i 18 wieku, gdy w 19 Zakrzew lub Zakrzewo schodzi z widowni, a pojawiają się Mierzone wieś, Borek kolonja, Nowiny Baba kolonja, Równa Laski kolonja, Doły Januszyn kolonja, Łężek kolonja, zaś Równa i Rubice trwają aż dotąd. Spotykamy się w aktach kościelnych jeszcze ku końcowi 17 w. z Zakrzeskimi, właścicielami Zakrzewa Rówieńskimi — Równej i od nich zapewne i one otrzymały swe nazwy.


Na początku 19 w. Równa była samodzielną gminą, której wójtem był właściciel miejscowego folwarku; w drugiej połowie tegoż w. weszła w skład zbiorowej gminy Gruszczyce, z siedzibą zarządu w Wojkowie, i dotąd do niej należy, gdy do par. Gruszczyce należy nieprzerwanie. Komunikację ma wygodną: z boku — szosę w stronę Sieradza i Warszawy, Kalisza i Poznania; równoległe i w tych samych kierunkach, b. blizko, kolej ze stacjami, Sędzice ku Warszawie i Błaszki ku Poznaniowi, wreszcie szosę wąskotorową do samego kościoła w Gruszczycach. Ziemi piaszczystej ma niewiele, większość pszennej; ziemia od niedawna zsączkowana, lecz nie zcalana, co nie może nie wywierać wpływu ujemnego na całokształt gospodarowania. Ziarno zresztą i okopowe starają się zmieniać gospodarze co trzy lata. Pługi, dwaj miejscowi kowale (w Równej i Łężku). Spotyka się tu kultywatory lub sprężynówki, siewnik jest jeden tylko, prywatny czasem wypożyczany. Orze się tu końmi, ale rasowych niema i o dobór mało się kto tu troszczy, bo ruchu na konie nie masz, dwaj więc zaledwie gospodarze staranniej je utrzymują. Nielepiej i z krowami: najczęściej stare, licho utrzymane, więc i o małym pożytku. Świnie, tu wszyscy chowają, ale bez rachunku: byle jakiej rasy, utrzymane brudno, nie wracają nawet kosztów (od 40 gr. żywca). Gęsi i indyk nie ma — nie opłaci się chować. Pszczoły mają tylko dwaj gospodarze. Ogródki owocowe są przy domach, ale pożal się Boże. Od 15 lat jest tu szkoła, od 12 straż pożarna. Budynek szkolny pobudowano już drugi: pierwszy zjadł grzyb, drugi zbudowano na temsamem miejscu. A miejsce nie najlepiej wybrane, bo na samym załamku szosy, a przechodnie i przejezdni nie pomagają przecież do skupienia uwagi. Sala zresztą duża i widna, nauczyciel nie nowicjusz.
O ile na ten budynek gmina dała drzewo, ludzie robociznę i dopłatę, o tyle budynek z pustaków na remizę pobudowała wieś własnym tylko kosztem. Są też i dwa Kółka Ż. Różańca: niewiast i dziewcząt. Zorganizowałem też swego czasu i młodzież pozaszkolną, ale ówczesna nauczycielka zawichrzyła i całą robotę popsuła. Gazet czytają tu mało, politycznie drzemią, dzieci do szkół fachowych nie posyłaią. Chaty są przeważnie drewniane, niewysokie, mało widne, mało ciepłe, pokryte słomą. Tylko najnowszy dom z cegły, dachówką, kryty, widny i przewiewny. Ubierają się tu wszyscy w tandetę żydowską, tylko parę kobiet nosi pasiaste spódnice, odkąd jednej z parafjanek sprowadziłem materjału takiego z Częstochowy. Mężczyźni zarzucili samodziały sieradzkie już dawno. Dziewczęta wzorują się na żydówkach: krótkie włosy, kapeluszki podobne do skopków, krótkie, obcisłe spódniczki, — o zachorzenia, nawet suchoty nie trudno. Naogół jednak śmiertelność nieznaczna; wiek długi, jak na dzisiejsze czasy i warunki: 77,85 nawet 100 chowałem z Równej, ale zdarza się i 22 letnia suchotnica. W mieszkaniach czystość niewielka, jeszcze mniejsza na podwórzach. Żyda niema tu i na lekarstwo, pijak nałogowy jest jeden zaś, trochę nietrzeźwy, wjechał na rowerze pod samochód i przypłacił to życiem. Jest tu jeden sklepik spożywczy handluje w nim córka miejscowego gospodarza, żona emigranta. Jest tu przystanek samochodów. Na odpusty, jarmarki, targi — jeździ się, na wózkach, wkładają pół koszki, bryczki niema ani jednej. Na rowerach jeżdżą dziewczęta. Jedna z dziewcząt była w szkole dla dziewcząt, ani jeden chłopak — w szkole rolniczej. Pod względem religijnym lud tu nie gorący, ani zimny, zaledwie letni. Politycznie — narodowcy, acz w Łężku było 2-ch bolszewizujących, ale przycichli. Naogół ludność — prawica, ale nie grzeszy trzeźwością, oszczędnością: czasu, zdrowia i pieniędzy.
Znajomek.


niedziela, 23 sierpnia 2015

Südpreussische Monatschrift (1802-1806)Südpreussische Monatschrift, gazeta wydawana była w latach 1802-06 w Poznaniu. Treść pisana była w j. niemieckim. Przejrzałem wydania z lat 1802-03.

1802-Domaniewek (Wrzesień t. 1 nr. 4), Widawa (Lipiec t. 1 nr. 2)