-->

sobota, 23 maja 2020

Inwentarz Wola Marzeńska (1810)

Źródło inwentarza:
Akta notariusza Józefa Dydyńskiego z Szadku z roku 1810-17. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.

1839 r. 

Na grunt Wólki Marzyńskiej czyli Dziekciowej dnia 22 września roku 1810 przybywa Sąd Podsędkowski w celu dokonania rekwizycji (wykonania określonych czynności sądowych), w tym przypadku spisania inwentarza po Józefie Watta Kosickim, bywszym sędzią ziemiańskim powiatu konińskiego, dziedzicu Wólki Marzeńskiej i Rososzy. Sąd wezwany zostaje przez jego żonę Helenę z Łaszewskich Kosicką.


Dwór murowany z cegły, przy którym ganek na czterech słupach murowany, u góry mur od deszczu po opadany. Wchodząc do sieni drzwi drewniane na zawiasach zielaznych, z zamkiem, z kluczem, fasowane z rękowieściami zielaznemi. W sieni kominek murowany, y okno małe. Wchodząc po lewej ręce drzwi fasowane na zawiasach zielaznych, z zamkiem, chaczykiem. W tym pokoyu kominek murowany, piec z kafli białych na postumencie drewnianym, podłoga dobra, sufit wyrzucany porysowany, okien trzy na zawiasach zielaznych z okienicami, u tychże zawiasy zielazne, ten pokój malowany, przydymiony. Z tego pokoju idąc do drugiego drzwi fasowane podwóyne na zawiasach zielaznych z zamkiem, kluczem. W tym pokoju podłoga dobra, sufit wyrzucany porysowany, kominek murowany, okien dwa na zawiasach zielaznych, otwierane okienicami z zawierami zielaznemi, ten pokój malowany przydymiony, wychodząc z niego drzwi fasowane podwóyne na zawiasach zielaznych z zamkiem i kluczem do sionki. W teyże sionce schody na górę u drzwiczków zawiasy zielazne, y drzwi tylne fasowane na zawiasach zielaznych z zamkiem, kluczem. okienko nad górą tych drzwi. Z tey sionki wchodząc drzwi fasowane podwoyne na zawiasach zielaznych z zamkiem do pokoiku. W tym pokoiku piec z kafli na postumencie drewnianym, kominek nadruinowany murowany z sabatnikiem małym, podłoga zła, sufit wyrzucany, okno iedno z okienicą z zawiasami zielaznemi. Z tego pokoiku są drzwi do garderoby fasowane na zawiasach zielaznych z zamkiem y kluczem. W tej garderobie okno iedno z okienicą z zawiasami zielaznemi.
Na drugiej połowie dworu z sieni drzwi do sali fasowane z zawiasami zielaznemi z zamkiem. W tej sali kominek nadruynowany, piec z kafli na postumencie drewnianym podłogą popaczoną, sufit wyrzucany porysowany, okien trzy otwierane z zawiasami, okienicami na zawiasach zielaznych trzema, kredens w murze z zawiasami y zamkiem, połowa szklana, połowa drewniana, także drugie drzwi do pokoiku fasowane z zamkiem y zawiasami. Ta sala malowana zdymiona, komin duży murowany. Dach na tym dworze zły, reperacyi potrzebuie z dwiema dymnikami i z dwiema oknami.
Spichrz murowany wchodząc do niego w środku drzwi poiedyńcze fasowane z zawiasami trzema, zamkiem, kluczem, z skoblem, podłoga dobra, posowa z tarcic dobra, schody na górę, dymniki dwa z drzwiczkami dwoygiem na zawiasach zielaznych. Przytym spichrzu po prawey ręce schowanie czyli komora murowana, drzwi poiedyńcze fasowane na zawiasach trzech z zamkiem zepsutym, skoblem, podłoga dobra y posowa z tarcic. Po lewey ręce także schowanie czyli komora murowana, drzwi poiedyńcze fasowane z trzema zawiasami z zamkiem kluczem i skoblem, podłoga y posowa dobra z tarcic, dach miejscami zły.
1wsza stodoła o dwóch gumnach, o trzech sąmsiekach w słupy murowana. Niektóre słupy porysowane, wrót czworo nadruynowane, u dwoyga wrot skoble zielazne, dach z słomy z dwiema szory szkudłami od dołu y u góry pobitemi.
2ga stodoła o dwóch gumnach, o trzech sąmsiekach w słupy murowane w środku słupy porysowane z czworgiem wrot nadpsutemi, z skoblami dwiema, dach z słomy dwiema szorami od dołu y góry pobitemi.
Owczarnia cała murowana, drzwi czworo, u dwoyga drzwi skoble, dach z słomy zły, od dołu dwiema szorami szkudłami pobity z dwiema dymnikami.
Obora w słupy murowana, drzwi troie, dach z słomy zły, od dołu dwiema szorami szkudłami pobita, z dwiema dymnikami.
Staynia w słupy murowana, w środku wozownia z dwoygiem drzwi fasowanemi, z skoblami zielaznemi bez posowy. Przy tey wozowni komorka dwie murowane z dwoygiem drzwi z zawiasami zielaznemi. Po lewey ręce w rogu staienka dla fornalskich koni z żłobem, drabiną, podłogą złą na posowie żerdzi, drzwi poiedyńcze fasowane z zasiewami, z zamkiem, kluczem. W tyle tey staienki schowanie na rzeczy staienne, drzwi złe podwoyne, zawiasy cztery. Po prawey ręce staynia od cugowych koni, drzwi poiedyńcze, fasowane z zawiasami, z skoblem, z zamkiem y kluczem. W rogu komorka murowana, drzwi na zawiasach. Ta staynia z podłogą dobrą, żłobem, drabiną, posowa z żerdzi, dach na tych stayniach szkudłami dwiema, szory od dołu w środku słomą poszyty, zły, z dwiema dymnikami nadruynowanemi. U drzwiczków zawias tylko dwie. W około tego zabudowania słupy murowane częścią popsute y słupiny brakuie w niektórych miejscach.
Kurniki dwa na drobiazg. Drzwi dwoie z skoblami dwiema item chlewów trzy, z troygiem drzwi, w iednych drzwi skobel, dach z słomy, zły, dwiema szorami pobity szkudłami.
Suszarnia z drzewa rzniętego, drzwi na zawiasach podwóyne, z czterma zawiasami z skoblem w srodku, piec y komin murowane, posowa z tarcic, okno małe iedne na góre schody także są na górze.
Browar dobry, wchodząc podwóyne drzwi fasowane, zawias cztery, z klamką, z zaworą zielazną, sień duża. Wchodząc po prawey ręce do kuchni drzwi poiedyńcze z zamkiem, z chaczykiem zawiasami. Okno złe, posowa z tarcic dobra, podłoga cała, kominek i piec z cegły murowane. Z tey izby komora z dwoygiem drzwi, u których zawiasy z wrzecądzem i ryglem, posowa z tarcic, z oknem dobrym. W tyle iest izba do którey drzwi poiedyńcze na zawiasach zielaznych z klamką, kominek i piec z cegły murowane, posowa dobra, z tarcic, podłoga z cegły, okno dobre na lewej strone browaru izba co piwo rabiaią, drzwi poiedyńcze, zawiasy zielazne z klamką i z skoblem, w tyle drzwi z tarcic zawiasy zielazne y rygiel zielazny, okno nadpsute, w tyle zaś gorzelnia w którey drzwi pierwsze na zawiasach z ryglem zielaznym, okno złe, posowa z tarcic, podłoga brukowana z kamieni kominek mały z cegły murowana. W sieni w tyle drzwi z tarcic na zawiasach zielaznych z ryglem y klamką, dach dobry wedle komina szkudeł brakuie, całki browar szkudłami pobity.
Młyn. Wchodząc do młyna drzwi podwóyne, zawias cztery w młynie, podłoga z deli, kominek murowany z cegły na przednim kole iest kosz z tarcic dobry, łub stawiany w klosy, komin zwierzchni cali ośm spodni kamień trzyma cali trzy, paprzyca, wrzeciono iedno, ponewka iedna, ryfy dwie na wrzecionie, bux ieden, koło paleczne wodne na wale ryf cztery, czopy dwa, na poslednim kole kosz ieden z tarcic, skrzynia łub z bali, kamień wierzchni trzema cali dwanaście, spodni kamień trzema cali cztery paprzyca wrzeciono iedno, panewka iedna, ryfów dwie na wrzecionie bux w kamieniu, iedno koło paleczne, iedno wodne, iedno na wale, ryf cztery, czopy dwa na poślednim kole kosz ieden z tarcic, skrzynia iedna, pułskrzynków dwa, trzecie koło wodne, iedne na tym kole ryf cztery, czopy dwa, stemporów pięć, ryfek pięć, ryfek na wałku od pytla ryfek zielaznych drzy na drugim wałku ryfek trzy. Z młynicy do izby wchodząc drzwi z tarcic, zawias dwie, posowa z tarcic piec y kominek z cegły, okien cztery w tafelkach. Do komory drzwi z tarcic zawiasy dwie z wrzecądzem iednym. W tey komorze okno iedno w kafelki posowa z tarcic, pogrodki dobre, osnowa dobra, pale nowe. Z tey komory do drugiey iest komora, drzwi z tarcic na zawiasach dwóch zielaznych z wrzecądzem, z podłogą y posową z tarcic, na tył są drzwi z tarcic, z dwiema zawiasami. Na tym młynie szkudłami pobity dach zły y naprawiony, komin murowany z cegły, do tego młyna iest stodoła, obora, oborka, karmiczek.
Austerya. Wrota duże, złe z tarcic, drugie wyiezdne. Staynia. W tey stayni żłoby dwa. Wchodząc do tey austeryi po prawey izdebka 1wsza, drzwi z tarcic na zawiasach dwóch, kominek i piec z cegły, okna dwa, posowa z tarcic. 2ga izdebka drzwi z tarcic na zawiasach dwóch z skoblem, okno iedno, kominek i piec, posowa z tarcic. 3cia izdebka drzwi z tarcic na zawiasach dwóch, skobel, chaczyk, kominek murowany z cegły, okno iedno, posowa z tarcic.
W tey austeryi po lewey ręce wchodząc izba duża goscinna do którey drzwi z tarcic na zawiasach zielaznych z skoblem, klamką, chaczykiem, piec, komin z cegły murowane, okna trzy, posowa z tarcic, podłoga zła. Z tey izby komora, drzwi z tarcic na zawiasach, skobel u tych drzwi. W tey komorze okienko małe, szklane, posowa z tarcic. Pod tą komorą sklep murowany do którego drzwi dwoie, zawias cztery y rygiel ieden, schody drewniane do niego. Za tą komorą izdebka, drzwi do niey z tarcic, na zawiasach zielaznych, skobel, chaczyk, piec y kominek z cegły, okno złe, posowa z tarcic, podłoga z cegły mieyscami brakuie cegły. W tey austeryi kominy dwa murowane, dach szkudłami pobity, zły zgoła na stayni dach słomą poszyty szorami od dołu y u góry dwiema pobitych.
Kuźnia do którey drzwi duże podwóyne z tarcic na biegunach drewnianych, drugie drzwi małe z tarcic na biegunach drewnianych. W kuźni okno, kotlina i komin z cegły murowane, posowa nie cała z tarcic do izby drzwi z tarcic na biegunach drewnianych, w izbie kominek i piec z cegły murowane, okna dwa, szyb brakuie trzech, posowa z tarcic. Z tey izby iest komora, drzwi z tarcic na biegunach drewnianych, posowa z tarcic, drzwi tylne z tarcic na biegunach drewnianych, dach szkudłami pobity reperacyi potrzebuie dużey.

Gromada Wsi Wolki Marzyńskiey

Pułrolnik

Jan Cieślak, wóyt, robi dni trzy w tydzień dwoygiem, załogę ma pańską, wołów cztery, krowę, wóz, zielaza płuzne, kosy dwie, siekiere, sierp, swinie, redlicę. Ma chałupę starą, stodołe, obore, chlewy, do kapusty chodzi obierania, sadzenia, okopywania, do owiec płokania y strzyzenia. Drogę piechotną odbywa, sztuki dwie przędzie y płotno obrobi, za to dwór daie groszy pietnaście, kapłonów dwa, jaj dwa mendele, stróże strzeże, trzodę odbywa, do sadzy chodzi.

Komornik

Tomasz kontraktowy robi dni trzy w tydzień, kopiznę bierze ze dworu. Ma chałupę dobrą, stodołę.
Marcin Nowicki włodarz ma chałupę złą.
Na wsi są dwie stodoły nadruynowane.

Wieś Rososza zarobna.

Na Pigule karczma. Wchodząc do sieni drzwi z tarcic z dwiema zawiasami. Po prawey ręce izba duża, drzwi z tarcic na zawiasach, piec, kominek z cegły murowane, posowa z tarcic, podłoga z tarcic zła. Okien trzy, dobre, z komorą drzwi z tarcic na zawiasach zielaznych, posowa z tarcic.
Po lewey ręce z sieni iest komora do niey drzwi z tarcic z zawiasami, okno dobre, posowa z tarcic, kominek zły. Za tą komorą iest izdebka do którey idąc drzwi z tarcic z zawiasami, kominek murowany z cegły, okna dobre, posowa z tarcic, komin w tym pomięszkaniu murowany z cegły, sklepienie zrysowane podparte, dach szkudłami pobity reperacyi potrzebuie.
Stodoła iest przy tey karczmie o trzech sąmsiekach 1wsze wrota z wrzecądzem z kunami dwiema z tarcic, 2gie toż samo drzwie zasufkami zielaznymi u góry z kunami, czwarte toż samo z tarcic, dach słomą poszyty od dołu y u góry szkudłami pobity reperacyi dużey potrzebuie.

Gromada Wsi Rososzy zarobney

Pułrolnicy

Antoni Cieślak robi dni trzy w tydzień dwoygiem załogę ma pańską wołów 4, krowę, wóz, zielaza płuzne, kosy dwie, siekiere, sierp, swinie, redlice ma chałupę dobrą, stodołę, oborę, chlewy, do kapusty chodzi obierania, sadzenia, okopywania, do owiec płokania y strzyżenia, drogę piechotną odbywa, sztuki dwie przędzie y płótno odrobi, za to dwór daie groszy piętnaście, kapłonów dwa, jay dwa mendele, stróżę trzodę odbywa, do sadzy chodzi.
Marcin Stańczak to ma i pełni co pierwszy, chałupę ma starą.
Łukasz Nowicki to ma i pełni co pierwszy. Ma chałupę starą.

Zagrodnik

Józef Daletka robi cztery dni w tydzień, ma to wszystko co i półrolnik, robi zaś połowę, odebrał obsiewy. Chałupę ma dobrą.
Jacenty Jastrzembek ma wołów parę, zielazo płużne z kołkami, redlice ma dopiero robić, trzy [dni w tydzień?] bydłem lub ręczno. Ma chałupę dobrą, komorę, oborkę, stodołę bardzo złą.

Komornicy

Jan Chwiałkowski robi drzy dni ręczno, ze dwora kopiznę bierze. Ma chałupę dobrą z komorą z sadkiem.
Szymon Stańczak robi trzy dni ręczno, bierze ze dwora kopiznę. Ma chałupę z komorą dobrą.
Piotr robi trzy dni ręczno, ze dwora kopiznę bierze. Ma chałupę z komorą y chlewy dwa.

wtorek, 5 maja 2020

Sabinów

Wieś Sabinów  w gminie Konopnica powstała w roku 1830 w miejscu zwanym Studzienki, które przemianowano na Sabinów. Akt nadania ziemi otrzymało jedenastu osadników. Każdy otrzymał równy dział ziemi po 13 morgów i 73 pręty miary reńskiej. Ciż osadnicy nazywali się: Tomasz Chudowski, Paweł Kwak, Gotlib Stefański, Wojciech Stanecki, Tomasz Piotrowski, Stanisław Perdek, Michał Perdek, Piotr Lipiński, Bogusław Młody (Gottlieb Jung?), Michał Keiozwym?, Gotlib Werft.
Wszyscy pochodzili z pobliskiego Głuchowa.

(źródło informacji:  Notariusz Antoni Pstrokoński, akt nr. 133, r. 1830)