-->

piątek, 31 maja 2013

Białas Wola / Białacz

Słownik Geograficzny:  
Białaś,  por. Tłomakowa Wola.

Spis 1925:
Białas, kol., pow. turecki, gm. Goszczanów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 52. Mężczyzn 25, kobiet 27. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 45, ewangelickiego 7. Podało narodowość: polską 52.

Białas Wola, obecnie przysiółek w gminie Goszczanów.

Białas Wola (Woler Młyn na mapie Reymann'a)

Białas Wola 1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 133

(N. D. 3651) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Rozalii Cywińskiej, panny doletniej z własnych funduszów się utrzymującej, w mieście Warcie zamieszkałej, a zamieszkanie prawne u Franciszka Modrzejewskiego, Patrona w Kaliszu obecnie mającej, od której tenże Patron stawa i subhastacyą dóbr Woła Tłomakowa popiera, w poszukiwaniu summy rs. 1050 z procentem, aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika Sądowego na gruncie tychże dóbr w dniu 12 (24) Stycznia 1859 r. sporządzonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie:
Dobra ziemskie Woła Tłomakowa
składające się z wsi zarobnej Wola Tłomakowa, i folwarku tegoż nazwiska, oraz pustkowia Białacz i nomenklatur zdezerta i Tobołki, z wszystkiemi przyległościami i użytkami bez żadnego wyłączenia, w Powiecie i Okręgu Kaliskim Gubernii Warszawskiej należące, do Parafii Chlewo, stanowiące jednę gminę pod nazwiskiem Wola Tłomakowa, obejmujące w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym około włók 35 mórg 6 czyli dziesiatyn 328 miary Rossyjskiej, grunta których należą do II III i IV klassy.
Dobra te dziedziczne są Stanisława Żychlińskiego, z własnych funduszów się utrzymującego, w Woli Tłomakowej mieszkającego, na którego tytuł własności hypotecznie uregulowany, a zostają w dzierżawnem posiadaniu Eleonory Żychlińskiej żony właściciela, której dzierżawa kończy się d. 12 (24) Czerwca 1861 r.
W dobrach tych jest włościan komorników 6, robiących pańszczyznę tygodniowo ręczno po dni trzy, a w czasie żniwa tłuki dni 4, oraz komornica jedna robiąca tygodniowo ręcznie dni 4. Czynszownik Jan Wenclaw młynarz płaci czynszu rocznie rs. 15, i miele 60 wierteli żyta bezpłatnie, oraz Jan Kniehalski płaci rocznie czynszu rs. 6.
Dalsze obowiązki włościan, załogi, daniny, czynsze i opis zabudowań Dworskich, podatki, granice i inne szczegóły w dobrach tych znajdujące się, w akcie są szczegółowo opisane.
Akt zającia wręczony został Józefowi Rezler Wójtowi gminy Woli Tłomakowej, w dniu 5 (17) Lutego 1859 r. Józefowi Jezierskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Kaliskiego i Stanisławowi Żychlińskiemu ustanowionemu dozorcy w dniu 7 (19) Lutego tegoż r., następnie do księgi wieczystej dóbr Woli Tłomakowej w Kancellaryi Ziemiańskiej dnia 15 (27) Maja tegoż roku wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 22 Maja (3 Czerwca) r. b. wpisany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych jego posiedzeń.
Warunki licytacyi, oraz zbiór objaśnień w biurze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Patrona Franciszka Modrzejewskiego przejrzane być mogą.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży dóbr tych, na audyencyi publicznej Trybunału tutejszego w dniu 7 (19) Lipca r. b. o godzinie 10-ej z rana nastąpi.
Kalisz d. 23 Maja (3 Czerwca) 1859 r.
Assesor Kollegialny, J. Migórski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Goszczanów dzieli się na gromady:
6. Wola-Tłomakowa, obejmującą: wieś Tłomakowa, wieś Trzebienie - Stare, folw. Trzebienie Stare, kol. Białas, kol. Tornia, kol. Nowa-Wola, kol. Wola Tłomakowa, kol. Wola-Rutkowska. § 2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.


Leśna

Spis 1925:
Leśna (Wieluń), leśn., pow. wieluń, gm. Kurów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 6. Mężczyzn 3, kobiet 3. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 6. Podało narodowość: polską 6.
_______________________________________________________________________________

Leśna (Osada Leśna) 1935 r.

 1992 r. 
_______________________________________________________________________________

Brzeziny

Spis 1925:
Brzeziny, folw., pow. wieluń, gm. Starzenice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 22. Mężczyzn 13, kobiet 9. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 22. Podało narodowość: polską 22.

Brzeziny 1935 r.


1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 69

(N. D. 1478.) Dobra ziemskie Ruda składające się z wsi i folwarku tegoż nazwiska, z folwarku Wideradz, Brzeziny, Taczanów, karczmy Przycłapy z przyległościami i dobra Olewin lit: А. В. С i część Olewina lit: D. Medynszczyzna zwana, w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim Gubernii Kaliskiej położone, wydzierżawione zostaną na lat trzy poczynając od dnia 12 (24) Czerwca 1841 do tegoż dnia 1841 r. Wydzierżawienie to nastąpi w dwóch oddziałach, to jest dóbr Rudy w jednym a dóbr Olewina w drugim oddziale. Termin do odbycia licytacyi oznaczony jest na dzień 25 Kwietnia (7 Maja) r. b. o godzinie 10tej z rana przed Antonim Kowalskim Rejentem w Wieluniu, u którego to Rejenta warunki przejrzane być mogą. Cena dzierżawna z dóbr Rudy wynosić może rocznie złp. 12,000, a z dóbr Olewina z przyległościami zł. 10,000.
w Kaliszu dnia 11 (23) Marca 1841 r.
Józef Sikorski.

Gazeta Kaliska 1893 nr. 69

Dnia 28 (października) w folwarku Brzeziny, także, w powiecie wieluńskim, Piotr Ciura, przez własną nieostrożność schwytany młockarnią, poniósł śmierć na miejscu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXIV. Obszar gminy wiejskiej Starzenice dzieli się na gromady:
11. Ruda, obejmującą: folw. Brzeziny, folw. Janinów, wieś Rudę, osadę Rudę, majątek Rudę.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie 1933 10 październik

KRADZIEŻE.
W czasie ubiegłego targu w Wieluniu z pozostawionego bez opieki wozu skradziono na szkodę Kozaka Józefa z Brzezin — 2 prosiaki wartości około 35 złotych
W tymże dniu Kluba Zofja z Kraszkowic dopuściła się kradzieży garnków na szkodę Szumlewicza Pesy z Wielunia 

Echo Sieradzkie 1933 25 listopad

Z SĄDU OKRĘGOWEGO.
Po dwunastu latach wrócił do Polski i został komunistą.
Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Wieluniu rozpatrywał sprawę Aleksandra Mielnika lat 37 zam. w Brzezinach pow. Wieluń — oskarżonego o wywrotową działalność antypaństwową.
Mielnik, który przez 12 lat przebywał we Francji, gdzie prawdopodobnie należał do partji komunistycznej w r. 1932 powrócił do Polski i tu z braku zajęcia zajął się sprzedażą obligacyi państwowych, jeżdżąc od wsi do wsi.
W czasie swych wędrówek po wioskach Mielnik urządzał zebrania, na których namawiał chłopów do niepłacenia podatków oraz stawiania oporu władzy t. j. policji i sekwestratorom.
W kilku miejscowościach Mielnik usiłował założyć t. zw. "komórki komunistyczne" — lecz policja obserwująca go od dłuższego czasu — zaczęła mu deptać do piętach.
Wkrótce potem Mielnik otrzymał pracę przy regulacji rzeki Pysznej, gdzie i tam znów zaczął przeprowadzać różne zebrania namawiając robotników do strajku i żądania podwyżki płac.
Wskutek często powtarzających się owych tajemniczych zebrań odbywających się przeważnie w szczerem polu — przy udziale robotników porzucających pracę — Mielnik pozbawiony został pracy, a wkrótce po tem aresztowany przez policje, która u niego w domu znalazła komunistyczne broszury i gazety.
Sąd po zbadaniu całego szeregu świadków i po świetnej przemowie obrończej p. adw. Lewkowicza z Wielunia — skazał Mielnika Aleksandra, który do winy się nie przyznał na 2 lata więzienia.

Łazisko

Spis 1925:
Łaziska, kol., pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 3. Mężczyzn 1, kobiet 2. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 3. Podało narodowość: polską 3.

Łaziska (Łazisko) 1934 r.


1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 21

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 26 sierpnia 1929 roku postanowił:
1. Wniosek Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Łasku z dnia 26 lipca 1929 r. Nr. 1243 w sprawie rozszerzenia obszaru scalenia wsi Dąbrowa Widawska, gminy Dąbrowa Widawska, powiatu łaskiego — zatwierdzić, oraz
2. zwiększyć obszar scalenia wsi Dąbrowa Widawska przez włączenie do tegoż gruntów o obszarze około 4.3 ha (działka gruntów ornych oznaczona Nr. I na planie gruntów „grupy Łazisko"), a należących do Józefa i Anny małż. Rakowskich.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 18-go września 1929 roku.
Z. p. Prezesa (—) B. Bazilewicz
w/z Naczelnika Wydziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 22

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 7 czerwca 1930 r.
postanowił:
I. Wniosek Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Łasku z dnia 3 czerwca 1930 r. N. 960 w sprawie sprostowania orzeczeń Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie, z dnia 21 stycznia 1928 roku oraz z dnia 26 sierpnia 1929 roku, dotyczących obszaru scalenia wsi Dąbrowa-Widawska, gminy Dąbrowa-Widawska, powiatu łaskiego — zatwierdzić,
II. poprawić sentencję orzeczenia Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie z dnia 21 stycznia 1928 roku, utrzymanego w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 21 września 1928 r. o ustaleniu obszaru scalenia odnośnie gruntów wsi Dąbrowa - Widawska w tem, iż zamiast p. p. 3, 4, 5, 6 i 7 winno być: p. 3. około 6 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „Dobra Dąbrowa-Widawska",
p. 4. około 13 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „Część dóbr Dąbrowa-Widawska lit. A" uroczysko „Mokradle",
p. 5. około 22 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „kolonja w dobrach Dąbrowa-Widawska lit. N. 1",
p. 6. około 10 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „kolonja Dąbrowa Widawska Nr. II" uroczysko „Dębina Mała",
p. 7. około 10 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „kolonja Dąbrowa-Widawska Nr. IV", uroczysko „Dębina Duża",
p. 8. około 29 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „kolonja Józiuchna Nr. Nr. 1 do 12",
p. 9. około 0,1 ha gruntów placu pokarczemnego majątku „Dąbrowa Widawska",
p. 10. około 119 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „kolonja Dąbrowa-Widawska Nr. 1" grupa zwana „Żabieniec",
p. 11. około 20 ha gruntów hipotecznych „osada Nr. 1 w dobrach Dąbrowa-Widawska",
p. 12. około 17 ha gruntów hipotecznych „osada Nr. 2 w dobrach Dąbrowa-Widawska"
p. 13. około 20 ha gruntów hipotecznych „osada Nr. 3 w dobrach Dąbrowa-Widawska",
p. 14. około 20 ha gruntów hipotecznych „osada Nr. 4 w dobrach Dąbrowa-Widawska",
III. poprawić sentencję orzeczenia Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie z dnia 26 sierpnia 1929 r. w sprawie rozszerzenia obszaru scalenia wsi Dąbrowa-Widawska w tem, iż. p. 2 tegoż orzeczenia otrzymuje następujące brzmienie: zwiększyć obszar scalenia wsi Dąbrowa-Widawska przez włączenie do tegoż około 5 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „kolonja Dąbrowa-Widawska Nr. 111", grupa „Łazisko".
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 29 września 1930 roku.
Naczelnik Wydziału:
(-) M. Grąbczewski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Widawa dzieli się na gromady:
4. Kolonja Dębina, obejmującą: kolonję Dębina, kolonję Dębina-Duża, kolonję Dębina-Średnia, kolonję Dąbrowa-Widawska, Dąbrowa-Widawska N. N., 1—4 kolonję (Babina), kolonję Łazisko, osadę włość. Kobylarnia.

§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Wilk

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wilkowizna, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Dzietrzniki, własność rządowa. Ilość domów 1, ludność 2, odległość od miasta obwodowego 1.

Słownik Geograficzny:  
Wilk,  os. nad rz. Wartą, pow. wieluński, gm. Kamionka, paraf. Pątnów, odl. od Wielunia 14 w., ma 2 dm.; ob. Załęcze Wielkie.

Słownik Geograficzny:  
Wilki,  os., pow. wieluński, gm. Kamionka, par. Wierzchlas. Nie pomieszczona w ostatnich spisach. W 1827 r. było 2 dm., 18 mk., par. Zrembice.

________________________________________________________________________________


Wilk (Wilkowizna) 1839 r.
________________________________________________________________________________

Wilk 1914 r.


1992 r.

Dąbrówka

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Dąbrowa, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Buczek, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 20, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Dąbrowa,   folw., pow. łaski, gm. i par. Buczek, od Piotrkowa w. 42, od Łasku w. 4, od Łodzi w. 35, od rz. Warty w. 14. Rozl. wynosi m. 270, a mianowicie: grun. orne i ogrody m. 235, łąk m. 12, pastw. m. 2, lasu m. 18, nieużytki i place m. 4. Bud. drewn. 3; folw. powyższy oddzielony od dóbr Częstków.

Spis 1925:
Czestków-Dąbrowa, kol., pow. łaski, gm. Buczek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 18. Ludność ogółem: 125. Mężczyzn 61, kobiet 64. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 125. Podało narodowość: polską 125. 

Wikipedia:
Dąbrówka-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Buczek. Powstała w 2008 z wyłączenia ze wsi Czestków A.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1872 nr 94

N. D. 806. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:    
7. Jana Szymona Tomasza Proszkowskiego właściciela dóbr Czestków lit. B. z okręgu Szadkowskiego, oraz co do wzmianki o apelacje służącej od decyzji wydziału hypotecznego Trybunału Kaliszskiego d. 21 Września (3 Października) 1870 r., w księdze wieczystej dobr Dąbrowa z okręgu Szadkowskiego wydanej, otworzyły się spadki, do uregulowania których oznacza się termin na dzień 4 (16) Sierpnia 1872 r. w którym strony interesowane, w Kancelarji Ziemiańskiej podpisanego Regenta z prawemi swemi zgłosić się winny.
Kalisz dnia 19 (31) Stycznia 1872 r.
Teofil Józef Kowalski.

Kaliszanin 1880 nr. 32

Wsie Czestków i Dąbrowa
pod Łaskiem położone, są do sprzedania lub wydzierżawienia razem lub oddzielnie, bez inwentarzy, w glebie pszennej, bez służebności, od 1 lipca r. b. Wiadomość w Zelowie u właściciela Proszkowskiego. Anszlagi do przejrzenia w hotelu Berlińskim.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Buczek dzieli się na gromady:
5. Czestków „A", obejmującą: wieś Czestków „A", kolonję Dąbrówka.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.

Dąbrowa

Czajkowski 1783-84 r.
Dąbrowa, parafia marzynin (marzenin), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Zdzienicki, skarbnik.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r. (?)
Dąbrowa, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Sędziejowice, własność prywatna. Ilość domów 5, ludność 30, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Dąbrowa,  fol., pow. łaski, gm. Pruszków, par. Marzenin, od Piotrkowa w. 42, od Łasku w. 7, od Łodzi w. 35, od rz. Warty w. 21. Rozl. wynosi m. 362, a mianowicie: gr. orne i ogrody m. 113, łąk m. 36, pastw. m. 94, lasu m. 15, zarośli m. 96, wody m. 1, nieużytki i place m. 8. Bud. dr. 8; w niektórych miejscowościach są pokłady torfu. W r. 1873 oddzielony folw. powyższy od dóbr Kamostek.

Spis 1925:
Dąbrowa, wś i folw., pow. łaski, gm. Pruszków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 11, folw. 3. Ludność ogółem: wś 66, folw. 32. Mężczyzn wś 32, folw. 15, kobiet wś 34, folw. 17. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 66, folw. 32. Podało narodowość: polską wś 66, folw. 32.

Wikipedia:
Dąbrowa-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Buczek. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

 1992 r. 

Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego 1827 nr 267

Przez zgon Józefa Zdrzenickiego Sędziego Pokoiu Ptu: Szadkowskiego Dóbr Ziemskich i wierzytelności poniżej wyszczególnionych właściciela dnia 24. Grudnia 1826. nastąpiony, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem poraz drugi donosząc, zawiadamia podpisany Reient iż do przeniesienia tytułu własności Dóbr, a mianowicie: a), Dobr Kamostku do których Pustkowie Dąbrowa i Część Lit: A. we Wsi Dobry iako przyległość należą b), Dóbr Dobry Części Litt: B. C. D. c), Dóbr Wybrzyna, d) i Dóbr Woli Wężykowey i Grabicy Części Litt: A. i B. wszystkich z przyległościami w Powiecie Szadkowskim położonych, tudzież własności Summ resp: 32580. Złp. z prowizyą 5f100 na Dobrach Wojsławicach w Dziale IV Nro 16. 18,000. Złp: i prowizyą 5f100 na Dobrach Skomlinie, Ożarowie i Przedmościu w Dziale tymże pod Nro: respes 6, 8, i 4.zahypotekowanych, termin roczny, a w szczególe na dzień 10 Sierpnia 1828. r. w Kancellaryi Ziem: Woie: Kaliskiego przeznaczony został.
w Kaliszu dnia 2 Listopada 1827 r.
Reient Kancellaryi Ziemiańskiey Wdztwa Kaliskiego
F. Baier.


Dziennik Warszawski 1866 nr 78

(N. D. 2061). Patron Trybunału Pierwszej Instancji Guberni Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, że na skutek wyroku Trybunału tutejszego, z powództwa Ludwiki z Moraczewskich Stablewskiej, żony Antoniego Stablewskiego, jako nabywczyni praw jednego z współsukcesorów Franciszka Pętkowskiego, Benigny z Pętkowskich Kożuchowskiej, Augusta Kożuchowskiego żony, w jego asystencji czyniącej i Apolonji z Starczewskich Pętkowskiej wdowy, po Józefie Pętkowskim pozostałej,pierwszych dwóch jako współwłaścicieli dóbr Pruszkowa, Dobry i Kamostku z Dąbrową, ostatniej jako mającej prawo używania ich w jednej czwartej części, Stablewskiej w mieście Poznaniu państwie Pruskim, małż. Kożuchowskich w wsi Dobry, a Pętkowskiej wdowy w wsi Pruszkowie Okręgu Szadkowskim mieszkających, przezemnie podpisanego Patrona działających, przeciwko Adamowi Bajkowskiemu, jako ojcu i głównemu opiekunowi nieletnich, z Kazimierą z Pętkowskich spłodzonych córek: Walerji i Leokadji sióstr Bajkowskich, w wsi Ciężkowie Okręgu Zgierskim Gubernji Warszawskiej zamieszkałemu, których to nieletnich jest przydanym opiekunem Ignacy Starczewski, z własnych funduszów utrzymujący się, w wyżej rzeczonej wsi Pruszkowie zamieszkały, d. 11 (23) Maja 1865 r. zapadłego, odbywać się będzie w Trybunale Kaliskim, przed jego Sędzią Charzewskim, sprzedaż publiczna w drodze działów i publicznej licytacji w dwóch oddziałach:
I. W jednym składającym się z dóbr Pruszkowa z przyległościami, i
II. W drugim z dóbr Dobra i Kamostka z Dąbrową, obydwóch w Okręgu Szadkowskim położonych. Ponieważ Ludwika z Moraczewskich Stablewska odstąpiła schedy ze spadku po Józefie Pętkowskim nabytej, napowrót Franciszkowi Pętkowskiemu, przeto dalsze postępowanie w jego imieniu odbywa się.
Każde z tych dóbr ma oddzielną hypotekę: jednę odnoszącą się do Pruszkowa, drugą do dóbr Dobra zwanych, a trzecią do dóbr Kamostka z Dąbrową. Tytuł własności tych dóbr przepisany jest obecnie na imie Franciszka Pętkowskiego, Benignę z Pętkowskich Kożuchowską i Kazimierę z Pętkowskich Bajkowską, pa której ostatniej, jako zmarłej, ogłoszone jest postępowanie spadkowe, a scheda jej przepisaną zostanie przed ostatecznem przysądzeniu na jej dzieci, to jest Walerją i Leokadją Bajkowskie, jako jedyne jej sukcesorki.
Dobra Pruszków obejmują w ogólności miary nowo-polskiej włók 41 mórg 26 prętów 169, z których potrąci się grunta włościańskie na uposażenie im nadane, wynoszące razem mórg 211 pręt. 1.
Grunt w tych dobrach jest pszenny klasy II, a po większej części żytni klasy I-ej, w mniejszej zaś ilości średni klasy II. Łąk jest mórg 73 pręt. 2. Lasów mórg 576 pręt. 195. W nieużytkach mórg 22 pręt. 102. W pastwiskach mórg 54 pręt. 57. W wodach mórg 8 pręt. 197.
W tych dobrach znajduje się młyn o dwóch gankach, z którego pobiera się czynsz roczny rs. 210. Dobra te otaksowane zostały przez biegłych na rs. 62,999 k. 5, lecz że grunta włościańskie z pod sprzedaży wyłączone, mieszczą się także w tejże taksie na rs. 3165 k. 5 wyszacowane, przeto po potrąceniu pozostanie rzeczywista ich wartość rs. 59,824.
Wieś Dobra ma powierzchni włók 25 mórg 27 pręt. 264 takiejże nowo-polskiej miary. Z tych potrąconem zostanie, jako sprzedaży nie ulegają, włościanom na uwłaszczenie przeznaczone mórg 143 pręt. 2.
Grunta orne dominialne wynoszą mórg 313 pręt. 71. Łąk mórg 59 pręt. 211. Pastwisk mórg 249 pręt. 165. Dróg i nieużytków mórg 17 pręt. 48, a reszta mieści się pod zabudowaniami, wodami i ogrodami.
Sam grunt orny w małej tylko części jest pszenny kl. II., największa część żytniego kl. I. i II. Wartość tych dóbr ustanowioną została łącznie z gruntami włościańskiemi na rs. 15,744 kop. 5, lecz po odtrąceniu rubli sreb. 2,145 k. 10, jako szacunku tychże gruntów włościańskich, rzeczywista wartość zostanie rs. 13,598 k. 95.
Dobra Kamostek mają rozległości mórg 885 pr. 121, z których potrącić należy grunta, któremi włościanie uposażeni zostali w ilości mórg 242 pręt. 141, łącznie z wsią Dąbrową.
Lasów w tych dobrach jest mórg 357 pręt. 38. Łąk mórg 50 pręt. 154, z których włościanie używają mórg 16. Pastwiska wynoszą mórg 60 pr. 43. Resztę zaś zajmują wody, place pod zabudowaniami, ogrody, drogi i nieużytki.
W tych dobrach znajduje się młyn o dwóch gankach.
Wieś Dąbrowa jako przyległość do dóbr Kamostku, obejmuje mórg 430 pręt. 184, z których na uwłaszczenie włościan potrąca się mórg 57 pręt. 165.
Grunt w małej tylko części jest pszenny kl. II., a zresztą żytni klasy I. i II. Łąk w tej wsi jest mórg 30 pręt. 100.
Kamostek i Dąbrowa otaksowane zostały przez biegłych na rs. 33,747 k. 95, ale łącznie z gruntami pomiędzy włościan obu tych wsiów rozdanemi. Że zaś grunta te w obu wsiach otaksowane zostały na rs. 3,637 k. 5, więc rzeczywista wartość pozostaje rs. 30,110 kop. 90. Wszystkie trzy taksy zatwierdzone zostały przez wyrok Trybunału z d. 11 (23) Stycznia 1866 roku.
Sprzedaż nastąpi na monetę brzęczącą, lub za pieniądze w papierach kurs przymusowy pełny równy z monetą w kraju mających, bez żadnego zaręczenia za ubytek jakiegokolwiek przedmiotu w dochodach przez taksy wykazanego, budynkach, gruntach, propinacji, oraz z wyłączeniem gruntów i budowli włościanom w skutek najwyższego ukazu rozdanych i jeszcze rozdać się mogących i w ogólności na ryzyko pluslicytanta.
Indemnizacja za grunta włościanom rozdane, wyłączona jest z pod sprzedaży i należeć będzie do dotychczasowych właścicieli.
We wszystkich tych dobrach znajdują się budynki mieszkalne i inne gospodarskie w średnim stanie, a w Pruszkowie gorzelnia murowana.
Pierwsza publikacja warunków odbyła się d. 26 Stycznia (7 Lutego) r. b., a tymczasowe przysądzenie nastąpi przed wyżej rzeczonym Sędzią Trybunału Charzewskim w d. 12 (24) Marca t. r. o godz. 3 z południa, w sali audjencjonalnej Trybunału tutejszego.
Vadium do I-go oddziału ustanowione jest na rs. 6,000, a II. oddziału rs. 4,500.
Stanowcze przysądzenie obydwóch oddziałów nie może nastąpić, jak za sumy przez biegłych wynalezione, mianowicie dóbr Pruszkowa za rs. 59,824, a drugiego oddziału niżej rs. 43,709 k. 85, jakie pozostały po odtrąceniu wartości wyłączonych z pod sprzedaży gruntów, włościanom rozdanych. Po odbytem w d. powyższym tymczasowem przysądzeniu obydwóch oddziałów Patronowi sprzedaż popierającemu za wzmiankowane sumy, Sędzia delegowany oznaczył termin na dzień 13 (25) Kwietnia r. b. godz. 4 z południa, w którym nastąpi przed nim w Kaliszu w tejże samej sali audjencjonalnej Trybunału ostateczne przysądzenie obydwóch oddziałów dóbr wzmiankowanych.
Kalisz, dnia 14 (26) Marca 1866 roku.
Jan Prawdzie Gowarzewski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 283

(Kronika pożarów). Podług otrzymanych wiadomości z 10 gubernij kraju tutejszego, w drugiej połowie października, znaczniejsze pogorzele były w następujących miejscach:  
3) W gubernji petrokowskiej: w dniu 4 (16) października we wsi Dąbrowa (w pow. łaskim), spaliła się stodoła ze zbożem; strata wynosi 6,000 rsr.

Kaliszanin 1872 nr 31

Do sprzedania z wolnej ręki bez inwentarza
Folwark Dąbrowa,

odległy od miasta Zduńskiej-woli wiorst 10, od miasta powiatowego Łask wiorst 6. Ogólna roz­ległość mórg 355. Wysiewu od 40 do 50 korcy. Łąk dobrych mórg 25, reszta przestrzeni pastwi­ska. Cena rs. 7500. Na gruncie pozostać może rs. 2500. Bliższa wiadomość u właściciela w Kamostku stacja pocztowa Łask. 

Tydzień Piotrkowski 1876 nr. 22

Wykopaliska w dąbrowie, w p-cie łaskowskim, apolonija kosterska znalazła jedną sztukę monety złotej z XVI wieku. - z tejże epoki maryjanna skowrońska w brodni, także w p cie łaskowskim, wykopała 34 sztuki srebrnej monety.

Tydzień Piotrkowski 1885 nr. 49

Licytacyje. Przez tutejszą Dyrekcyję Sz. Tow. Kr. Z-go. sprzedane zostały w dniu 30 z. m. na publicznej licytacji za zaległości w ratach, dobra Dąbrowa od Czestkowa z powiatu łaskiego, i Bartoszówka z pow. rawskiego. Nabywcą pierwszych za rs, 11,300 został Józef Zandsztein, — drugich zaś Julijan Grekowicz za rs. 28000.

Rozwój 1909 nr 145

Sprzedaż majątków ziemskich. Dyrekcya szczegółowa Towarzystwa kredytowego ziemskiego w Piotrkowie wystawiła na sprzedaż, za nieuiszczenie rat zaległych następujące majątki ziemskie: (...) W powiecie łaskim: Beleń, Brzesk, Chociw i Łazów, Dąbrowa folw., Lubośnia folw., Łopatki, Ochle, Przygoń vel Wólka Marzańska, Strońsko i Zalew.


Rozwój 1922 nr 32

Pochwycona szajka.
Doszedłszy do przekonania, że co dwie głowy, to nie jedna i że działając wspólnie można dużo „dobrego" zdziałać, utworzyli zorganizowaną szajkę Antoni Pawlak, Mieczysław Pijanowski, Wojciech Nowiński, Franciszek Raczkowski, Michał Minowski, Franciszek Nowiński, Jan Sobolewski, Andrzej Szewczyk i Eugenjusz Woźniakowski. Jako „teren operacyjny" obrane zostały miejscowości następujące: wieś Dąbrowa, Amelina, Ostry Wilk, szosa za Sieradzem, wieś Przesinowice i wieś Pipiny. Na powyższym terenie urządzała szajka ciągłe napady, teroryzując mieszkańców i zabierając im garderobę, przedmioty wartościowe i gotówkę. Bandyci uzbrojeni byli w broń palną i działali coraz to w innym składzie. Wpadali jak wicher do mieszkania i krzycząc „ręce do góry", zabierali co się dało. Lecz nie zawsze „czynności" szajki ograniczały się do zwykłego rabunku. Podczas napadu na mieszkanie Kazimierza Pruskiego we wsi Dąbrowej gm. Pruszków, bandyci prócz odebrania pieniędzy i przedmiotów wartościowych pobili dotkliwie Pruskiego i obecnego w mieszkaniu Moraczyńskiego, mówiąc: „nie znaliście bolszewików to ich poznajcie".
Banda działała od października roku 1918 do końca roku 1919. Nareszcie udało się całą szajkę schwytać i wczoraj w sądzie okręgowym w składzie sędziów Jarzębskiego, Ingeslebena i Korotkiewicza rozpoczęły się rozprawy, na które wezwano 82 świadków i biegłego d-ra Mileszkę. Jak się okazuje z ogólnej liczby członków szajki 9 udało się Szewczykowi zbiedz z więzienia przy ulicy Milsza. Na rozprawy nie stawiło się 23 świadków. Podprokurator Moskwa wnosi o odroczenie sprawy, sąd jednak postanowił za zbiegłym Szewczykiem wysłać listy gończe, sprawę co do niego wydzielić, zaś co do pozostałych w dalszym ciągu kontynuować.

Sprawa prawdopodobnie potrwa 2 dni.


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawia­damia:
II. Okrąg Piotrkowski:
22. Wierzyciela hipotecznego dóbr Folwark Dąbrowa (od Kamostka), powiatu łaskiego, a mianowicie: Icka Piotrkowskiego.
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipo­tecznych lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną, wraz z bieżącymi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku 2-ej sprzedaży z powodu braku licy­tantów dobra te na zasadzie art. 234 Ustawy przechodzą na własność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprze­daż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 33

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
13) Kazimierzu Pruskim, synu Kazimierza, właśc. dóbr ziemskich „Folwark Dąbrowa", pow. łaskiego;
Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczo­ny został na dzień 3 listopada 1928 roku co do punktów 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 i 15, 18 i 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27 w kancelarii pisarza wydziału hipotecznego sądu okręg, w Piotrkowie, co do punktów 4, 17 i 20 w kancelarji Feliksa-Tadeusza Kokczyńskiego, co do punktów 6 i 13 w kancelarji Seweryna Żarskiego, zaś co do punktu 16 w kancelarji Marjana Byczkowskiego, notarjuszów przy tymże wydziale hipotecz­nym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawia­damia
II. Okrąg Piotrkowski.
8. Właścicieli i wierzyciela hipotecznego dóbr Folwark Dąbrowa (od Kamostka), powiatu łaskiego, a mianowicie; 1) nieujawnionych spad­kobierców Kazimierza Pruskiego, syna Kazimierza, 2) Icka Piotrkow­skiego.
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjąch hipotecz­nych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącymi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna ozna­czy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów, dobra te na zasadzie art. 234 Ustawy przechodzą na wła­sność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprzedaż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułu 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
II. Okrąg piotrkowski.
13) właścicielki i wierzycieli hipotecznych dóbr Folwark Dąbrowa (od Kamostka), pow. łaskiego, a mianowicie: 1) Helenę z Pruskich Jan­kowską, 2) Zofję z Pruskich Szymańską, 3) Leopoldę Pruską, 4) Icka Piotrkowskiego;
Jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamieszka­nia z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na za­sadzie art. 221 tejże ustawy, obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty będą sprzedawane w kancelarjach niżej wymienionych notarjuszów:
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie, lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych;
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dalszych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna ozna­czy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na wła­sność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne. lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprze­daż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Pruszków dzieli się na gromady:
9. Sycanów, obejmującą; wieś Dąbrowa, folwark Dąbrowa, wieś Sycanów, folwark Sycanów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Echo Tureckie 1934 nr 23

Z życia Związku Młodzieży Ludowej pow. łaskiego.
Nad Związkiem Młodzieży Ludowej pow. łaskiego zaczęły ostatniemi czasy zbierać się chmury tak że zdawałoby się, że praca na tym terenie osłabła. Chcąc przekonać się, czy te krążące pogłoski odpowiadają prawdzie, postanowił Wojewódzki Zarząd zwołać trzy Konferencje rejonowe prezydjów Kol. w poszczególnych Kołach.
Na tak zwołaną konferencję w Kwiatkowicach w dniu 17 maja zjechały się Koła: z Krzatowa, Mostek, Piorunowa, Magnusów Przyrownicy, Wrzący, Florentynowa, Józe­fowa i Wodzierad. Pod przewodnictwem członka Powiatowego Zarządu Z.M.L. kol. Bliźniewskiego omawiano sprawy organiza­cyjne, zastanawiano się nad programem prac w Kołach oraz omawiano bolączki wsi. Po wspólnym posiłku, przygotowanym przez kol. Kłysa, rozjechali się wszyscy, unosząc do swoich Kół energję i zapał do dalszej pracy nad podniesieniem kultury i dobro­bytu wsi polskiej.
Konferencja w Mogilnie, odbyta w dniu 18 maja przy obecności Kół z Gorczyna, Ślądkowic, Rokitnicy, Marzenina, Dąbro­wy, Gucina, Jesionny, Sięganowa, wywarła na wszystkich b. miłe wrażenie, pozostawiając w sercach uczestników na długi czas wspomnienia spędzonych pożytecznie wspól­nych chwil. Zebraniu temu przewodniczył v-prezes Pow. Zarządu kol. Zygmunt Wajs, który omówił sprawy organizacyjne; referat o celach i zadaniach Koła Młodzieży Ludowej wygłosił kol. Kania z Mogilna, a o wy­chowaniu obywatelskiem kol. Gaweł z Jesionny. Konferencję tę zaszczycił swoją obecnością ks. kanonik Brejtenwald Wacław z Dobronia oraz sekretarz gminy Dobroń p. Boniński. Po obradach zasiedli wszyscy do posiłku przygotowanego przez miejscowe Koło pod kierunkiem państwa Staniaków; w czasie posiłku w bardzo serdecznych sło­wach przemówił do młodzieży ks. kanonik Brejtenwald podkreślając doniosłą rolę, ja­ką odgrywają Koła Młodzieży Ludowej w wychowaniu pełnowartościowego obywatela —Polaka i dobrego katolika. Po wysłucha­niu śpiewów i inscenizacyj przygotowanych przez członków Koła w Mogilnie, udali się wszyscy na wieś oglądać prace wykonane wspólnym wysiłkiem przez miejscowe Ko­ło Z.M.L. na terenie wsi Mogilna, a mianowicie: wyrównaną wzdłuż całej wsi dro­gę okopaną rowami, przeprowadzony wzdłuż drogi chodnik, wyrównane płoty, zmeljorowaną łąkę, nadzwyczajną czystość w domu i całym obejściu gospodarskiem, robótki ko­biece i t.d.
Uczestnicy tej konferencji podziwiali te wyczyny młodzieży postanawiając sobie pójść śladem swoich kolegów z Mogilna i przystąpić do tej ciężkiej ale jakże przy­jemnej i owocnej pracy nad sobą samym i nad wsią swoją.
W dniu 19 maja odbyła się taka sama konferencja w Wygiełzowie przy udziale Kół z Korczysk, Rudziska, Dąbrowy Rusiec­kiej, Górek Grabińskich, Brzesk, Sobiepan, Kamostku, Pruszkowa, Dębów-Wolskich, Zelowa, Bujn Księżych, Buczku, Polowej, Chrząstawy i Rudy, której przewodniczył kol. Kazimierz Uniejewski, prezes Pow Zarządu Z.M.L.
Na konferencję tę przybył ks. proboszcz z Wygiełzowa i p. Bolesław Sawicki, właś­ciciel maj. Wygiełzów. Referaty wygłosili kol. Uniejewski o sprawach organizacyjnych, kol. Piotrowski o wychowaniu obywatelskiem i kol. z Koła Młodzieży w Wygiełzo­wie o pracach młodzieży Z.M.L. Zebranie to zakończono posiłkiem wspólnym, przygotowanym przez państwo Uzdrowskich, po którym urządzono wspólną zabawę. Na za­kończenie przybył z Zarządu Woj. kol. Mikołaj Borysławski i udekorował uczestników odznaką związkową, wskazując w krótkiem przemówieniu na rolę młodzieży i Związku w kulturalnym rozwoju wsi pols­kiej.
Na wszystkich tych odprawach był obec­ny z ramienia Zarządu Wojew. kol. inż. Tadeusz Kawczak, który w referacie swoim w mocnych słowach omówił rozwój organizacyj młodzieżowych na terenie wsi, ide­ologię Z.M.L. oraz sprawy przysposobienia rolniczego, gospodarstwa rolnego i gospo­darstwa kobiecego.

Wszystkim tym ze starszego społeczeńs­twa, którzy poparli inicjatywę urządzenia tych konferencyj przyczynili się do ich zor­ganizowania i zaszczycili je swą obecnoś­cią, Zarząd Woj. Z.M. L. składa serdeczne Bóg zapłać.


Dąbrówka

Spis 1925:
Dąbrówka, folw., pow. łaski, gm. Buczek. Spisano łącznie z kol. Piaskowice.

Dąbrówka, część wsi Brodnia Dolna w gminie Buczek.

 1992 r. 

Gazeta Świąteczna 1925 nr 2297

Władysław Pągowski, mieszkaniec wsi Dąbrówki, gm. Buczku w pow. łaskim, powołany w r. 1914 do wojska rossyjskiego, dotychczas nie wrócił. Gdyby kto posiadał o wiadomość, proszony jest o przysłanie jej Ks. Proboszczowi par. Łasku, poczta w miejscu.

Przegląd Leśniczy 1926 marzec

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
178. Nazwa majątku leśnego: Stary Dwór i Dąbrówka, powiat Łask. Właściciel: Leopold Stencel. Obszar ha: 388, 04.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Buczek dzieli się na gromady:
4. Brodnia, obejmującą: wieś Brodnia I, wieś Brodnia II, folwark Brodnia, folwark Dąbrówka, kolonję Piaskowice, folwark Stary Dwór.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.


Sulmówek / Sulmówek Chrustny

Taryfa Podymnego 1775 r.
Sulmowek Chrosny, wieś, woj. kaliskie, powiat kaliski, własność szlachecka, 4 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Chrosne Sulmowek, parafia chlewo, dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo kaliskie, własność: (Paweł) Biernacki, chorąży (większy piotrkowski).

Słownik Geograficzny:  
Sulmówek Chrustny,  w XVI w. Schulymowko, wś i folw. nad strugą Białoś, pow. kaliski, gm. Staw, parafia Chlewo, odl. od Kalisza 25 w. Wś ma 2 dm., 34 mk.; folw. 3 dm., 50 mk. W 1878 r. fol. S. Chrustny rozl. mr. 185: gr. or. i ogr. mr. 146, łąk mr. 28, past. mr. 4, nieuż. mr. 7; bud. z drzewa 5. Wś os. 6, mr. 12. Na początku XVI w. wieś ta istnieje i należy do par. Chlewo (Łaski, L. B., I, 60). Br. Ch. 

Spis 1925:
Sulimówek, wś, pow. kaliski, gm. Staw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 59. Mężczyzn 36, kobiet 23. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 59. Podało narodowość: polską 59.

Wikipedia:
Sulmówek-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Goszczanów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.


1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1669

Listopad
Sulmówek
Tego samego dnia Paweł syn Urodzonego Jana Biernackiego i Teofili, prawowitych małżonków, ochrzczony przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzice chrzestni jego Urodzony Walenty Karsznicki i Teresa Olszewska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1672

Sulmówek
12 maja Michał syn Urodzonego Władysława Psarskiego i Małgorzaty, jego prawowitej małżonki, ochrzczony przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Krzysztof Babiński i Urodzona Helena Madalińska z K?

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1672

Sulmówko
Roku 1672, dnia 9 października Franciszek syn Urodzonego Jana Biernackiego i Teofili, jego prawowitej małżonki, ochrzczona została przez Jana Biernackiego proboszcza łęczyckiego ?. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Władysław Tarchalski i Teresa Olszewska podstolina kaliska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1675

Sulmówek
26 maja Helena córka Urodzonego Jana Biernackiego i Teofili, małżonków, ochrzczona przeze mnie ? Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Krąkowski i Urodzona Anna Korzenicka

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1677

Sulmówko.
1 listopada Katarzyna, córka Urodzonego Walentego Korzenickiego i Anny, jego prawowitej małżonki, ochrzczona przeze mnie ? Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Wawrzyniec Korzenicki z Urodzoną panną Anną Żychlińską.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1680

Październik
Falecice [Chwalęcice]
22 Ewa Marianna córka Urodzonego Pawła Biernackiego i Agnieszki, prawowitych małżonków, ochrzczona została przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Kazimierz T?ski i Urodzona Teresa Olszewska z Sulmówka

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1692

Sulmówek
Ja ten sam, roku jak wyżej, dnia 6-go listopada, ochrzciłem Joannę Jadwigę, córkę Urodzonego Andrzeja Olszewskiego i Katarzyny Charkowskiej [Karchowskiej], prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi [byli] Urodzony Władysław Biernacki i Urodzona Biernacka Teofila.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1695

Sulmówek.
Ja Mikołaj Koźmiński kapłan chlewski, roku jak wyżej, dnia 3-go maja, ochrzciłem Waleriana Antoniego Józefa trzech imion, urodzonego dnia 10 kwietnia syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Andrzeja Olszewskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jacek Pruszkoski i Wielmożna i Urodzona Teresa Luboińska

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1699

Sulmówko
Roku jak wyżej, dnia 19 listopada. Ja ten sam, ochrzciłem Aleksandrę Mariannę, córkę Urodzonych Andrzeja i Katarzyny Olszewskich łowczych sieradzkich. Rodzice chrzestni Urodzony Paweł Biernacki z Chutek i Urodzona Marianna Biskupska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1701

Sulmówko
5 stycznia
Józef syn Urodzonych Andrzeja i Katarzyny Olszewskich łowczych sieradzkich ochrzczony przez Przewielebnego Mikołaja Koźmińskiego proboszcza chlewskiego, gaćskiego. Rodzice chrzestni - Urodzony ...

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1702

Sulmówko dwór
Ja Mikołaj Koźmiński proboszcz, dnia 27 sierpnia ochrzciłem Franciszkę Ludwikę, córkę Wielmożnego Andrzeja i Katarzyny Olszewskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Franciszek i Katarzyna małżeństwo Łochyńskich.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1706

Sulmówko dwór
Dnia 4 czerwca. Ja Mikołaj z Iwanowic Koźmiński dziekan sta?, kapłan chlewski, błogosławił na mocy indultu Znakomitego Jana Alberta Potworowskiego archi? i oficjała, małżeństwo ? Wielmożnych i Urodzonych Jana z K? Pstrokońskiego z panną Teresą Olszewską łowczanką sieradzką. Świadkowie Wielmożny Adam z Kobierzycka Kobierzycki i Wielmożny i Urodzony Pan Kazimierz Olszewski i wielu innych.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1707

Sulmówko
6 lutego. Znakomity Przewielebny Mikołaj z Iwanowic Koźmiński dziekan sta?, proboszcz chlewski, gacki, błogosławił małżeństwo Szlachetnych osób, Szlachetnego Andrzeja Szam[arzew]skiego ze Szlachetną Teofilą Poklękowską, poprzedziwszy tym co trzeba. Świadkowie Wielmożny i Urodzony Pan Andrzej Olszewski łowczy sieradzki i inni.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1710

Wrzesień
Sulmówek
Ochrzczona przeze mnie wikarego jak wyżej, Rozalia ojca [brak]. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Kacper Kobierzycki i Teresa Pstrokońska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1711

Czerwiec
Sulmówek dwór
14 tego ochrzczona Anna i Bogumiła prawowitych Urodzonych Jana i Teresy Pstrokońskich przez Bud? Stanisława Szumlackiego kapłana z Jezior? Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Paweł Skorzeski i Urodzona Teofila Biernacka.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1711

Morawki
Roku, jak wyżej, dnia 31 grudnia, ja Wojciech Błaszkiewicz wikary chlewski, ochrzciłem syna Wielmożnego i Urodzonego Macieja i Katarzyny Biernackich, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Mikołaj i Tomasz. Rodzice chrzestni jego Urodzony Pan Jan Pstrokoński i Urodzona Pani Teresa Pstrokońska, małżeństwo z Sulmówka

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1714

Sulmówko dwór
20 listopad

Ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem Stanisława Kostkę prawowitych rodziców Baltazara Gałęskiego i Zofii. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzona Pani Teresa Pstrokońska i Urodzony Pan Józef Modlibowski.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1715

Listopad
Sulmówek dwór.
17 tego, ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem dwoma imionami Stanisław i Marcin, urodzone dnia 18 października, dziecko Urodzonych Jana i Teresy z domu Olszewskich Pstrokońskich, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Jan Gałczyński archidiakon, oficjał i kanonik kaliski, łowicki etc. i Urodzona panna Antonina Olszewska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1718

Sulmówek dwór.
12 grudnia. Ja jak wyżej proboszcz, ochrzciłem dwoma imionami Barbara Marianna, córkę Wielmożnych i Urodzonych Jana Budzisz Pstrokońskiego i Urodzonej Teresy z domu Olszowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Władysław Biernacki kasztelan rozprzański i Wielmożna i Urodzona Pani Dorota Skorzewska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1721

Styczeń
14 stycznia zmarł w Sulmówku chłopiec imieniem Stanisław Urodzonego Budzisza Pstrokońskiego, dziedzica i posesora. Pochowany w Warcie u bernardynów.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1721

Marzec
6-go marca zmarła w Sulmówku Urodzona z domu Olszewskich Pstrokońska, szczególna fundatorka kościoła, opatrzona sakramentami i pochowana w Warcie u bernardynów.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1725

Sulmówek dwór
Roku jak wyżej, dnia zaś 23 lipca, na mocy indultu Najjaśniejszego prymasa i Przewielebnego Ignacego Lipińskiego z kancelarii ? błogosławiłem w obliczu kościoła chlewskiego, małżeństwo Wielmożnych i Urodzonych Państwa Andrzeja Lipskiego z Anną Pstrokońską z mojej parafii [w obecności świadków] Wielmożnych i Urodzonych Władysława Biernackiego kasztelana rosprzańskiego, Stanisława Lipskiego i wielu innych Urodzonych i wiarygodnych.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1736

Sulmówek
31 stycznia. Ja, jak wyżej proboszcz, na mocy indultu konsystorza kalskiego, potwierdziłem w obliczu kościoła małżeństwo Urodzonych Józefa Suchorskiego z Urodzoną Joanną z domu Olszewskich Wierzchlejską wdową, w obecności świadków Urodzonego Macieja Przeradzkiego, Urodzonego Wawrzyńca Wierzchlejskiego i wielu innych wiarygodnych świadków Urodzonych.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1751

Sulimówek
2 lutego. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w obliczu kościoła chlewskiego, w obecności świadków Urodzonego Franciszka Pytoskiego, Macieja Żeromskiego, Adama Jerzmanowskiego i innych wiarygodnych, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Wojciecha Kamionackiego z Urodzoną Magdaleną Ostrowską panną.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1762

Sulmówek
Dnia 30 września. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Mateusz Maksymilian, syna Urodzonych Antoniego Kułakoskiego i Domiceli ze Stanisławskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Franciszek Stanisławski i panna Dorota Stanislawska jego rodzona siostra.

Gazeta Warszawska 1824 nr 124

Z powodu nastąpioney w miesiącu Czerwcu 1820 r. śmierei Ignacego Jabłkowskiego dóbr Sulmowo z przyległością Sokołów współdziedzica, tudzież z powodu śmierci Mikołaia Jabłkowskiego tychże samych dóbr również współdziedzica, oraz dóbr Sulmówka właściciela w dniu 11 Września 1822 r. zaszłey, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po pierwszy raz wskutek Art: 125 i 127 prawa hypotecznego donosząc, zawiadomia nierównie podpisany, iż do przeniesienia własności dóbr przerzeczonych Sulmowa i Sokołowa, tudzież Sulmówka w Powiecie Wartskim położonych, do spadku po tychże respective dziedzicach przypadaiących, niemniey do przeniesienia własności summy 42,090 zł: Pol: z prowizyiami na dobrach Popowie także w Wartskim Powiecie w Dziale IV. pod Nrem 3 dla Mikołaia Jabłkowskiego hypotekowaney; termin roczny a w szczególe na dzień 26 Lipca 1825 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego iest przeznaczony. — Kalisz dnia 16 Czerwca 1824 roku.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiew: Kaliskiego.
F. Bajer.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1826 nr 554

STAN
Funduszów Towarzystwa Ogniowego Wsiów w Królestwie Polskiém z Roku 1825.

ROZCHOD z Roku 1825
Mieysce Pogorzeli Data Pogorzeli Summa przyznana
WOJEWODZTWO KALISKIE
Obwód Kaliski
Złote gr
Solmowek 26 Września 1825 1200

  
Dziennik Powszechny 1836 nr 307

Po śmierci: 1mo, Ignacego Jabłkowskiego, współ dziedzica dóbr Sulmówka, oraz dóbr Sulmowa Sokołów, w Powiecie Wartskim, Województwie Kaliskiem położonych, tudzież, właściciela kapitału 38,700 zł., z większego 58,700 zł. pochodzącego, na dobrach Socha lit. A, B, C, Powiatu Wartskiego, w dziale IV, pod Nr. 9 hypotekowanego, współwłaściciela kapitału 28,308 złp., w dziale IV, pod Nr. 3 lit. bb, na dobrach Popów lit. A, B, tegoż Powiatu lokowanego; (…) otworzył się spadek. Zawiadomia się więc osoby interesowane, iż do przepisania na pozostałych sukcessorów tytułu własności tak dóbr ziemskich, jako i kapitałów wyżej wymienionych, wyznaczony jest termin w Kancelleryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego, przed podpisanym Rejentem: ad lmum, na dzień 2/14 (…) ad 3 i 4, nadzień 8/20; (…) Stycznia 1837 roku. Kalisz dnia 2/14 Czerwca 1836 r. J. Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 59

(N. D. 1190) Komornik przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej.
W dniu 24 Kwietnia (6 Maja) r. b. godzinie 10ej rano przed Franciszkiem Nowosielskim, Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej, w mieście Kaliszu, odbędzie się publiczna licytacya nа trzechletnie wydzierżawienie dóbr Chwalęcic, z wsi i folwarku tegoż nazwiska, oraz dóbr Chlewo, z wsi i folwarku Chlewo z folwarku Sólmówka chrustnego, z wsi i folwarku Waliszewic złożonych, w Powiecie i Obwodzie Kaliskim położonych. Dzierżawa dóbr tych nastąpi oddzielnie i rozpocznie się z dniem Sgo Jana Chrzyciela r. b. a skończy się w tymże dniu r. 1842. Dochód z dóbr pomienionych, a mianowicie z Chwalęcic około złp. 5000 a z Chlewą z przyległościami złp. 11000 rocznie czyni.
w Kaliszu, d. 22 Lutego (6 Marca) 1839 r.
Tomasz Kozłowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 91

(N. D. 1841) Rejent Powiatu Wartskiego w Gubernii Kaliskiej.
Zawiadamiam publiczność, iż dobra Sulmów z przyległościami Sokołów i Sulmówek, w powiecie tutejszym położone, czyniące rocznej dzierzawy zł. 9,000, dnia 28 Maja n. s. 1839 r. o godzinie 10 z rana, przedemną tu w Warcie w mojej kancellaryi na żądanie właścicieli beneficyalnych tychże dóbr, wypuszczone zostaną przez publiczną licytacyą w dzierzawę trzechletnią od d. 24 Czerwca r. b . zaczynać się mającą podług warunków u mnie i u W. Nowickiego Patrona w Kaliszu złożonych. O szczegółach wszelkich tych dóbr dotyczących dowiedzieć się można z opisu d. 27 Czerwca 1836 r. przezemnie sporządzonego.  
Warta dnia 1 (13) Kwietnia 1839 r.
Janczewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 165

(N. D. 3520) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Toczy się postępowanie spadkowe:
2. Józefie Glaubicz Rokossowskim, do uregulowania których, to jest ad 1mum do przepisania tytułu własności dóbr Świnice w powiecie Wartskim, ad 2dum summy 12,000 złp. na dobrach Waliszewice, Chlewo, Sulmówek i Chwalęcicach w powiecie Kaliskim sytuowanych, (...) na pozostałych sukcessorów lub na kogo z prawa wypadnie, wyznaczonym jest na dzień 1 (13) Lutego 1841 r. w kancellaryi mojej Rejenta w Kaliszu w pałacu Trybunał zwanym utrzymywanej, na który interesentów pod prekluzyą wzywam. 
Kalisz dnia 10 (22) Lipca 1840 r.
Piotr Paweł Szrubarski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1841 nr 3

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Stosownie do Artykułu 682 Kodexu Postępowania Sądowego, zawiadamia Publiczność, iż Dobra Ziemskie Sulmów, Sokołów i Sulmowek, składające się z wsi i folwarku Sulmow, z wsi i folwarku Sokołow, z folwarku Sulmowek oraz karczmy i pustkowia Zimnik zwanego, w Powiecie Wartskim Obwodzie i Gubernii Kaliskiej, w Gminie Sulmow, Parafii Goszczanow położone, z wszystkiemi przyległościami i dochodami, Jzydora i Józefa Jabłkowskich dziedziców, pierwszego Dóbr Siedlątkowa, drugiego Dóbr Cielce, w Powiecie Wartskim położonych w tychże wsiach zamieszkałych, czyli teraz Antoniego Glotza Mecenasa przy Sądzie Najwyższej Jnstancyi Królestwa Polskiego, w Kaliszu zamieszkałego, i Emilii z Jabłkowskich Jana Nepomucena Chrzanowskiego Dzierżawcy Dóbr Biała Małżonki, w wsi Biała Powiecie Piotrkowskim zamieszkałych, dziedziczne; — Aktem zajęcia przez Józefa Rojka, Komornika przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej na gruncie tychże Dóbr w dniach 16/28, 17/29, l8/30, 19/31 Grudnia 1840 r. spisanym na rzecz Piotra Pawła Szrubarskiego Rejenta Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej w Kaliszu zamieszkałego w imieniu własnem, tudzież w imieniu Jana Wincentego Ostrowskiego Pisarza Aktowego Królestwa Polskiego w Warszawie zamieszkałego, działającego, którzy obydwaj zamieszkanie prawne do interessu niniejszego u Jana Nawrockiego Patrona Trybunału tutejszego w Kaliszu mieszkającego obrane na satysfakcją summy złotpolskich 5000 Piotrowi Pawłowi Szrubarskiemu i summy złtp. 3000 Janowi Wincentemu Ostrowskiemu, obudwóch summ z procentami po pięć od sta, od daty ostatniego kwitu liczyć się winnemi, przynależnych, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia, zajęte zostały.
Dobra te są łączne, zajmują rozległości, uważając sposobem przybliżonym około hub magdeburskich 118, morg 10, prętów kwadratowych 212, w szczególności:
I. Wieś Sulmow.
a) w gruntach ornych dominialnych jako też włościańskich klassy 2, 3, 4 i 5 hub magdeburskich 39, morg 7, prętów kwadrat. 14,
b) w łąkach, pastwiskach, borach, wodach, drogach i nieużytkach hub magdeburskich 12, morg 20, prętów kwadratowych 100.
II. Wieś Sokołów.
a) w gruntach ornych dominialnych i włościańskich, podwórzach, ogrodach tej samej klassy co Sulmow, hub magdeburskich 21, prętów kwadr. 14.
b) w łąkach, pastwiskach, borach, wodach, drogach, zaroślach i nieużytkach około hub magdeburskich 24, morg 23, prętów kwadratowych 9.
III. Folwark Sulmowek.
a) w gruntach ornych dominialnych i czynszowych tej samej klassy co Sulmow hub magdeburskich 11, morg 10, prętów kwadratowych 120.
b) w łąkach, pastwiskach i nieużytkach hub 6, morg 19, prętów kwadratówvoh 120.
Na pustkowiu Zimnik, obejmują place pod budynkami, ogrody, niwy, łąki, zarośle hub 2, morg 20, prętów kwadr. 130.
W Dobrach tych jest włościan pańszczyznę robiących, a w szczególności: we wsi Sulmowie, Zagrodników dziesięciu robią pańszczyzny po dni 4 w tydzień, a w żniwa przez trzy tygodnie po dni pięć odbywają różne powinności, oraz mają załogę dworską i zasiew gruntowy co wszystko w Akcie zajęcia jest wyszczególnionem. — Komorników niestałych ośmiu, robi pańszczyzny po dniu jednym, w tydzień.
We wsi Sokołowie, Komorników ośmiu, robią pańszczyznę po dni dwa w tydzień, a w żniwa po dni trzy przez sześć tygodni.
We wsi Sulmowku, Komorników dwóch robią pańszczyznę po dwa dni w tydzień.
Czynszowników niestałych jest sześciu: 1. Szymon Bakliński karczmarz w Sulmowie, ma ogród, odbywa drogi kolejno z zagrodnikami, bierze Swiętojankę z 21. baryłki piwa i wódki,— 2. Piotr Danecki kowal oprócz mieszkania ma ogród, bierze drzewa 16 sążni, żyta wierteli 9, przenicy garncy 8, jęczmienia 3 wiertele, tatarki i grochu po dwa wiertele, piwa 5 beczek, robi nową i starą robotę bezpłatnie. — 3. Franciszek Graliński karczmarz w Sokołowie szynkuje z 21 baryłki wodk i piwa, robi dzień jeden z ogrodu. — 4. Stanisław Pawłowski czynszownik na Zimniku płaci rocznie 144 złotp., szynkuje trunki dworskie tak jak inni. — 5. Jan Jakubowski czyli Wojciech Komorowski, młynarz, ma mieszkanie, ogród i kawałek roli przy domu, płaci czynszu 300 złotp. rocznie, mele dworowi bezpłatnie i bez miarki, uskutecznia reparacye pomniejsze około wiatraka a wszelkie w olejni która jest w Sulmowie. — 6. Bogumił Biernacki borowy, bierze zasług złotp. 108, ordynaryą żyta wierteli 10, przenicy wiertel jeden, jęczmienia tatarki i grochu po dwa wiertele, piwa beczek 4, soli garncy 3, oleju kwart 5, krow trzyma na oborze dworskiej dwie, ogrodu ma zagonów 8.
Zabudowania w Dobrach tych a mianowicie w Sulmowie Dwór, Officyna, Gorzelnia: Browar, Owczarnia, Spichrz, kilka chałup na wsi, karczma, owczarnia w Sokołowie, owczarnia w Sulmowku oraz na Zimniku karczma są murowane, inne zaś budynki są z drzewa postawione, niektóre grożą upadkiem, niektóre zupełnie przestawione być muszą, a wszystkie wymagają znacznych napraw.
Akt zajęcia wyż z daty powołany, w jednej kopii Piotrowi Koc jako Wojtowi Gminy Sulmowa, drugiej Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Wartskiego, obydwom w dniu 19/31 Grudnia 1840 roku wręczony i przez tychże oryginał zajęcia zawidymowany, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do ksiąg wieczystych Dóbr Sulmowa, Sokołowa i Sulmowka pod dniem (24 Grudnia) 5 Stycznia 1841 roku podany, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu (28 Grudnia 1840) 9 Stycznia l841 r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedarz Dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń, którą prowadzi Jan Nawrocki Patron Trybunału tegoż ze strony wyrabiających przedarż ustanowiony Obrońca. Zbiór objaśnień i warunki licytacyi i przedarży Dóbr tych w Biórze Pisarza Try­bunału i u rzeczonego Jana Nawrockiego każdy z Jnteressentów przejrzeć może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedarży Dóbr tych na Audyencyi publicznej Trybunału tutejszego w Kaliszu w dniu (19 Lutego) 3 Marca 1841 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 30 Grudnia 1840 (11 Stycznia 1841) roku.

Franciszek Salezy Wołowski.  

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 207

(N. D. 4067) Sąd Policyi Poprawczéj Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wrzelkie władze tak cywilne jak i wojskowe nad bezpieczeństwem i porządkiem kraju czuwające, aby na Bonifacego v Benedykta Lichawskiego owcarza ozbrodnią zabójstwa obwinionego, poprzednio na folwarku Solmówek Chraśno do dóbr i gminy Chwalęcice należącym w Okręgu Kaliskim zamieszkałego obecnie, od roku przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającego się baczne zwracały oko i wrazie ujęcia ; najbliższemu Sądowi lub Władzy Policyjnéj odstawić pod ścisłą strażą rozporządziły. Rysopis zbiegłego jest następujący: włosy na głowie i brwi ciemne, oczy szare nos, usta małe, broda i twarz okrągła, lat 22 mający, wzrostu arszynów 2 i werszek 5, ubrany był w czasie ucieczki w płaszcz granatowy sukienny, kamizelkę i spodnie sukienne niebieskie, furażerka z daszkiem z sukna granatowego, bóty na nogach zwyczajne.
w Kaliszu dnia 19 (31) Lipca 1844 r.
Sędzia Prezydujący Swierczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 120

(Ν. D. 2724) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza wiadomość o toczących się postępowaniach spadkowych:  
2, Po Teodorze Niemojowskim, dnia 8 Marca 1846 r. zmarłym, jako współwłaścicielu dóbr Chwalęcic, z przyległościami dóbr Chlewo z przyległością Klombowo, dóbr Waliszewice, z przyległościami, dóbr Sulmowek Chrostny z Okręgu Kaliskiego, i wierzycielu summ rs. 750 z procentem na dobrach Rowna z Okręgu Sieradzkiego (…)
Do ukończenia tych postępowań spadkowych termin na d. 1 (13) Grudnia r. b. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej się wyznacza.
Kalisz d. 17 (29) Maja 1847 roku.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 8

(N. D. 196) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
2. Rafała Suchorskiego właściciela dóbr Sulmówek Chróstny i dóbr Chlewo w Okręgu Kaliskim leżących, tudzież wierzyciela złp. 2,000 albo rs. 300 i złp. 6,000, czyli rs. 900 w dziale IV. ad 6 na dobrach Chwalęcicach z tegoż samego Okręgu zabezpieczonych.  
(…) Otworzyły się spadki, do uregulowania których termin na dzień 10 (22) Lipca 1859 r. w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed sobą wyznaczam.
Kalisz d. 11 (23) Grudnia 1858 r.
Stanisław Rościszewski.

Kurjer Warszawski 1866 nr 257

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 201 kop. 24, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z d. 24 Października (5 Listopada) r.b., Antoniemu Glotz, właścicielowi dóbr Sulmówek, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Kaliskim, Gminie Sulmówek, wysłane zostało do Kassy Ptu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Dziennik Warszawski 1868 nr 31

N. D. 938. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Teodozji z Niemojowskich Niemojowskiej, co do sum:  b) na dobrach Sulmowek rsr. 1,304 kop. 17, w Dziale IV pod Nr 18, z Powiatu Kaliskiego zahypotekowanych;    
(…) Otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznacza się termin na dzień 15 (27) Sierpnia 1868 r. w Kancelarji hypotecznej.
Kalisz dnia 3 (15) Lutego 1868 roku.

Dziennik Warszawski 1869 nr 19

N. D. 380. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarz. Kred. Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż pierwszą przymusową przez licytację publiczną, która odbędzie się w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hypotecznych poniżej wymienionych.  
38. Sulmówek Chrostny, z wszystkiemi przynależytościami, lecz z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, w Okręgu Kaliskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs., 218 k. 76 1/2, vadium do licytacji rs. 480, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2,825, termin sprzedaży dnia 6 (18) Listopada 1869 roku, przed Rejentem Kancel. Ziem. Teofilem Józefem Kowalskim.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, lub listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.). (…)
Kalisz dnia 10 (22) Grudnia 1868 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, R. Bierzyński.

Kaliszanin 1873 nr 46

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:

(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim). — 7) Chlewo, kościół parafjalny pod w. Ś. Benedykta, murowany, data erekcji niewiado­ma. Parafja ta liczy dusz 2050; należą, do niej wsie: Chlewo, Wójcinek, Morawki, Nacesławice, Chwalęcice, Waliszewice, Zacisze, Świnice, Moskurnia, Gać (z kościołem filjalnym, murowanym Ś. Małgorzaty), Kolonja Gacka, Raszawy, Trzebiny Stare i Nowe, Wola Tłumakowa, Ciepielów, Izorów, Sulmówek vel Chrosne, Stajnów, Modła, Wilkrzyce i Woisławice. Proboszczem od r. 1869 jest W. Iks. Józef Akaliński (ur. w r. 1835, kapłan od r. 1860). 

Kurjer Warszawski 1876 nr 139

= Piszą z Błaszek:
Dnia 12 b. m., przyszedł do Błaszek owczarz nazwiskiem Kacper Mikołajczyk, z folwarku Sulmów, do żyda Abrama Lejba Szwarcbart, handlarza, z którym już dawniej miał znajomość, namawiając go, aby zabrawszy ile może pieniędzy, przybył do niego, gdyż ma wiele rzeczy do sprzedania. W parę dni Szwarcbart zabrawszy z sobą cały swój kapitał, w połowie jeszcze wypożyczony w ilości rs. 15, udał się w drogę do Sulmówka, odległego o 2 mile od Błaszek. Skoro stanął na miejscu Mikołajczyk powiedział mu (jak się zdaje na ucho), że rzeczy które ma zamiar sprzedać, są ukryte na polu w życie, wysłał go więc naprzód drogą ku wsi Goszczanów, a przybywszy do niego i wprowadziwszy go w żyto, spodziewając się znacznych pieniędzy, zamordował go w sposób straszliwy, przez roztrzaskanie mu szczęki i głowy kamieniem i poderżnięcie gardła. Trzy dni upłynęło i nikt o morderstwie tem nie wiedział, dopiero człowiek pilnujący pola od szkody, przechodząc mimo, spostrzegł stratowane żyto, na niem ślady krwi i opodal leżącego człowieka; przelękniony zwołał ludzi, z trudnością rozpoznali żyda, którego widziano przed trzema dniami z owczarzem, zatem urząd miejscowy natychmiast go aresztował, a do wyprowadzenia śledztwa i ukarania winnego, zawezwano Sąd Wartski. Zabity Abram Szwarcbart miał lat 52, pozostała po nim żona i 8-ro małych dzieci. Złe nigdy nie ukryje się. Widocznie Szwarcbart z Mikołajczykiem, handlowali rzeczami podejrzanej własności i w końcu jeden drugiemu wymierzył sprawiedliwą karę.

Gazeta Kaliska 1895 nr. 97

Dobra Sulmów i Sulmówek powiatu tureckiego w dniu 6 b. m. w drodze działów nabył p. Unrug.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1895 nr 341

Sprzedaż dóbr.
Dobra Sulmów i Sulmówek w pow. tureckim nabył w drodze działów p. Unrug.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1922 nr 49

Zawiadomienie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie, zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych, oraz osoby, mające ujawnione swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego, dóbr ziemskich Kisiele, Siomki i Jeżów, położonych w powiecie Piotrkowskim; Porczyny położonych w powiecie Sieradzkim; Sławencin, położonych w powiecie Łęczyckim; „Sulmówek-Chrostny", położonych w powiecie Kaliskim i Brzeskim, położonych w powiecie Łaskim, że w dniu 28 grudnia 1922 r. o godzinie 9-ej rano, na jawnem posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie, (w lokalu tejże Komisji, ul. Bykowska Nr. 77), rozpoznawane będą sprawy przymusowej likwidacji serwitutów, obciążających rzeczone wyżej dobra.
Wymienione osoby, o ile życzą sobie brać udział w akcji likwidacyjnej łącznie ze stronami, winny zawiadomić Okręgowy Urząd Ziemski o miejscu swego zamieszkania, oraz stawić się na posiedzenie Okręgowej Komisji Ziemskiej.
Piotrków, 4 grudnia 1922 r.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1923 nr 6

Wydział Samorządowy.
S. M. 314 (2). Łódź, dn. 31 stycznia 1923 r.
Do Pana Starosty w Kaliszu.
Na skutek tamt. sprawozdania z dnia 19 stycznia r. b. Nr. 121, oraz zgodnie z uchwałami gromad kol. Chlewo Nr. 1 i wsi Sulimówek, gminy Staw, Poliskiego powiatu, zarządzam na podstawie art. 264 i 288 ustawy z 1864 roku, oraz art. 17 poz. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Rady Ministrów do ustawy o organizacji władz II instancji (Dz. Pr. Nr. 90 1919 r. poz. 490) włączenie kol. Chlewo Nr. 1 gminy Staw do sołectwa wsi Sulimówek tejże gminy, z jednoczesnem wyłączeniem kol. Chlewo Nr. 1 z sołectwa wsi Chlewo.
O powyższej decyzji należy zawiadomić zainteresowane gromady wiejskie i wszystkie miejskie władze i urzędy.
Jednocześnie zechce Pan Starosta wydać odpowiednie zarządzenia celem wprowadzenia w życie powyższej decyzji Województwa oraz zarządzić przeprowadzenie wyborów nowych sołtysów w obu gromadach.
Wojewoda p. o. (—) Dr. Garapich.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1923 nr 12

Zawiadomienie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych, oraz osoby, mające ujawnione swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego dóbr ziemskich: „Sulmowo-Sulmówek" „Rudniki", położonych w powiecie Piotrkowskim, „Stolec A i B" w powiecie Sieradzkim. „Zbiersk" w powiecie Kaliskim. „Czarnożyły" w pow. Wieluńskim, „Sycanów A. B. C." i „Łask" w powiecie Łaskim, że w dniu 28-go marca 1923 roku o godzinie 9 rano, na jawnem posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (w lokalu tejże Komisji, ul. Bykowska Nr. 77) rozpoznawane będą sprawy przymusowej likwidacji serwitutów, obciążających majątki Sulmowo-Sulmówek, Rudniki, Stolec A. i B., Zbiersk, Czarnożyły i Sycanów A. B. C., oraz w tymże dniu i czasie na posiedzeniu niejawnem sprawa dobrowolnej likwidacji serwitutów, obciążających dobra Łask.
Wymienione osoby o ile życzą sobie brać udział w akcji likwidacji, łącznie ze stronami, winny zawiadomić Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie o miejscu swego zamieszkania, oraz stawić się na posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej.
Piotrków, dnia 14 marca 1923 r.

Prezes Dzierzbicki.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 34

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wniosku włościan wsi Sulmówek z dnia 12 czerwca 1923 r. w przedmiocie scalenia gruntów wsi Sulmówek, w gminie Staw, powiecie kaliskim położonej, Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie decyzją, powziętą na posiedzeniu jawnem w dniu 31 marca 1926 r., postanowiła: 1) wniosek włościan wsi Sulmówek z dnia 12 czerwca 1923 r. wyrażony w formie uchwały, w przedmiocie scalenia ich gruntów, zatwierdzić, 2) określić obszar scalenia w granicach: a) gruntów ukazowych i zaserwitutowych osad tabelowych wsi Sulmówek Nr. Nr. 1—6 o powierzchni około 28 ha., b) części parcel Nr. 4 i 5 z dóbr Sulmówek—Chrostny, należących do Wiktorji i S-rów Józefa Szewczyków, oraz Tomasza Piechoty, o powierzchni około 10 ha., c) części dwuch parcel z dóbr Chlewo, należących do Marcina i Jana Maryniaczyków, o powierzchni około 4 ha.
Okręgowy Urząd Ziemski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 21

OBWIESZCZENIE.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Kaliszu obwieszcza, że na dzień 3 lutego 1932 roku, na żądanie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie, wyznaczony został termin pierwiastkowej regulacji hipoteki dla gruntów scalonych wsi Sulmówek, gminy Staw, powiatu Kaliskiego, zawierających ogólnej przestrzeni 36 ha 1774 m. kw., a mianowicie:
dla kolonji, oznaczonej Nr. 13 — należącej do Marcina i Stanisławy małż. Maryniarczyk, o przestrzeni 3 ha 8607 m.,
dla kolonji, oznaczonych Nr. Nr. 1, 12 i 18 — należących do Marjanny Skweres,o przestrzeni 5 ha 1538 m.,
dla kolonji, oznaczonej Nr. 4 — należącej do Antoniny Rechota, o przestrzeni 1 ha 6323 m.,
dla kolonji, oznaczonyrch Nr. Nr. 10, 14 i 17 — należących do Jana i Bolesławy małżonków Maryniarczyk, o przestrzeni 6 ha 6986 m.,
dla kolonji, oznaczonych Nr. Nr. 6 i 15 — należących do Antoniego i Stanisławy małż. Polowczyk, o przestrzeni 2 ha 6522 m.,
dla kolonji, oznaczonych Nr. Nr. 7, 11 i 16, — należących do Antoniego i Kazimiery małż. Sieradzkich, o przestrzeni 8 ha 0165 m.,
dla kolonji, oznaczonej Nr. 3 — należącej do Tomasza Piechoty, o przestrzeni 8 ha 1633 m.
W terminie powyższym, osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.
Kalisz, dnia 8 października 1931 r.
Pisarz Hipoteczny:
(—) M. Brawata.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 41

Notarjusz Franciszek Głowacki w Kaliszu obwieszcza o toczą­cych się postępowaniach spadkowych po zmarłych:
2) Janie Unrugu, właścicielu dóbr ziemskich Sulmów i Sulmówek, pow. tureckiego;
Termin do zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 25 listopada 1931 roku, w kancelarji rzeczonego notarjusza, dokąd winny stawić się osoby interesowane, pod skutkami pre­kluzji. 

Echo Sieradzkie 1931 czerwiec

We wsi Sólmówek, gm. Staw, na szkody Wojtczaka Stanisława spaliła się stodoła drewniana i 2 przyległe szopy oraz 20 cnt. zboża w słomie, 60 cnt. słomy, narzędzia rolnicze i 30 gęsi. Straty wynoszą około 1300 zł. Pożar powstał od uderzenia pioruna.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
XV. Obszar gminy wiejskiej Staw dzieli się
na gromady:
1. Chlewo, obejmującą: wieś Chlewo, kol. Chlewo, os. Wiktorowo, wieś Modłę, folw. Modłę, folw. Wojsławice, wieś Sulmówek, kol. Sulmówek, kol. Chlewo I.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak Wojewoda.


Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 91

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
w WARSZAWIE
na zasadzie artykułów Nr. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
III. Okrąg Kalisz.
Sekcja II.
39. Właścicieli i wierzycieli hipotecznych dóbr SULMÓW i SULMÓWEK, powiatu tureckiego, a mianowicie: 1) Rocha Jaśkiewicza, 2) Firmę „Bracia Szreier",
Fundację im. „Jana Unruga" w Sulmowie.


Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 30

O ustanawianiu kuratorów.

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1776 U. P. C. niniejszym zawiadamia Józefa Mikołajczyka w kraju nieobecnego i z miejsca po­bytu niewiadomego, ostatnio zamieszkałego we wsi Kociołki, gm. Staw, pow. kaliskiego, iż decyzją sądu z dnia 10 marca 1934 r. do obrony praw, oraz zarządu jego majątkiem został mianowany kurator Józefa Mikołajczykowa, zamieszkała we wsi Sulmówek, gm. Staw. (Nr. spr. Co. 71/34).


Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 38

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia właścicieli i wie­rzycieli hipotecznych niżej wymienionych dóbr:
III. Okrąg Kalisz.
Sekcja II-ga.
75.SULMÓW i SULMÓWEK, powiatu tureckiego: Firmę „Bracia Szreier".

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Groźny pożar wydarzył się we wsi Sulmówek, gm. Staw, w zagrodzie Stanisława Szymczaka. Pastwą płomieni padła obora, stodoła oraz narzędzia gospodarskie. Straty wynoszą 2 tys. zł.