-->

sobota, 17 lutego 2018

Inwentarz majątku Łubna Jarosłaj (1873)


Źródło inwentarza:
Dowody majątku Łubna Jarosłaj. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.

Działo się na gruncie dóbr Łubna Jarosłaj i Sudoły w dworze folwarcznym dóbr Łubna Jarosłaj d. 14/26 sierpnia 1873 r.
Na żądanie Jana Nepomucena Psarskiego właściciela nieruchomości w mieście Gubernjalnem Petrokowie, tamże zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do przedsiębranego przez niniejszy protokół zajęcia na przymusową publiczną sprzedaż dóbr Łubna Jarosłaj i Sudoły u Waleryana Oborskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w mieście Gubernialnem Kaliszu zamieszkałego, który w popieraniu tej sprzedaży stawać będzie, sobie obierającego.
Ja, Romuald Pinowski Komornik przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu przez Wysoką Kommisyą Rządową Sprawiedliwości d. 16/28 marca 1868 r. N. 3142 nominowany w mieście Gubernjalnem Kaliszu zamieszkały, a do tej czynności przez Extrachenta Psarskiego na piśmie w d. 26 czerwca rb. 1873 r. upoważniony.
w Imieniu Panującego i Prawa!
W wykonaniu dwóch aktów urzędowych a mianowicie:
1. w d. 1/13 lipca 1865 r. przed Emiljanem Ordonem Regentem w Kaliszu i
2. w d. 12/24 kwietnia 1872 r. przed Teofilem Józefem Kowalskim Regentem w Kaliszu zeznanych, obydwóch stosownie do Art. 673 KPS w całej swej osnowie w nakazie egzekucyjnym przez Andrzeja Lubinkowskiego Komornika Trybunału w d. 18/30 czerwca rb. wydanym, a w d. 23 czerwca / 5 lipca tr. przez Michała Piechowskiego Woźnego Trybunału doręczonym, zamieszczonych, w następstwie tegoż nakazu zjechał działający Komornik wraz z świadkami Janem Granowskim obywatelem i Józefem Kacprzak z służby utrzymującym się obydwoma w mieście Gubernialnem Kaliszu zamieszkałemi na gruncie dóbr Łubna Jarosłaj i Sudoły, gdzie w dworze folwarcznym dóbr Łubna Jarosłaj Władysława Dehnel właściciela dóbr Łubna Jarosłaj i Sudoły w ponowieniu powołanego nakazu po raz ostatni wezwał, ażeby dla żądającego Jana Nepomucena Psarskiego stosownie do aktów powyżej powołanych summę rs. 12289 kp. 61 z procentem zaległym i bieżącym wraz z kosztami egzekucyjnemi podotąd narosłemi zaraz na ręce swoje Komornika zapłacił, gdyż w razie przeciwnym do zajęcia na przymuszoną publiczną sprzedaż dóbr Łubna Jarosłaj i Sudoły zaraz przystąpie.
Na takie wezwanie właściciel dóbr tych Łubna Jarosłaj i Sudoły oświadczył: że należność żądającemu Psarskiemu z dóbr Łubna Jarosłaj i Sudoły przypadająca zapłaconą zostanie przyznać się mającą na też dobra pożyczką Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego do udzielenia której już przystąpił i co ma nadzieję w krótkim czasie nastąpi, dzisiaj zaś zapłacić nie może, gdyż takiego gotowego funduszu nie posiada lecz uprasza o wstrzymanie działań egzekucyjnych do przyznania rzeczonej pożyczki Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
Działający Komornik nie mając zaraz na swe ręce zapłaconej dochodzonej należności dla żądającego Jana Nepomucena Psarskiego, na satysfakcją tej należności przystępując do zapowiedzianego zajęcia niniejszym na przymuszoną publiczną sprzedaż zajmuje tak jak w wykazie hypotecznym powiedziane:-

Dobra Ziemskie
Łubna Jarosłaj i Sudoły

Składające się z dwóch folwarków dominialnych Łubna Jarosłaj i Sudoły i tegoż nazwiska wsi uwłaszczonych.- Karczmy wśród wsi Łubna Jarosłaj oraz osady młynarskiej wieczysto czynszowej w territorjum gruntów folwarku Łubna Jarosłaj egzystujących, wraz z wszelkiemi budynkami dworskiemi poniżej opisanemi, zagajnikami czyli zaroślami, gruntami, obsiewami i obsiać się mającemi, łąkami, pastwiskami, propinacyą, czynszami, rybołóstwem, polowaniem i wszelkiemi użytkami i służącemi prawami, czyli zgoła z tem wszystkiem co tylko całość tych dóbr i własność dominjalną folwarczną stanowi i stanowić może, bez najmniejszego wyłączenia z takowych, natomiast z wyłączeniem jedynie zabudowań i gruntów na uposażenie i własność włościan dóbr tych w imię Najwyższych Ukazów przeszłych oraz folwarku Gajbok mórg 158, pr. 255 obejmującego poprzednio z dobrami temi Łubna Jarosłaj i Sudoły jedną całość stanowiącego, a obecnie od tychże dóbr oddzielonego i oddzielną księgę wieczystą założoną mającego i obecnie własność Jana Nepomucena Perlińskiego stanowiącego.
Dobra te położone są w Parafii Wągłczew, Gminie Gruszczyce, Powiecie Sieradzkim, Gubernii Kaliskiej, pod jurisdykcją Kassy Powiatowej w Sieradzu, Sądu Pokoju w Warcie, Trybunału Cywilnego w Kaliszu.- Oddziału Dyrekcyi Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu, a odległe są od miast najbliższych miasta Błaszek mila1, Warty gdzie Sąd Pokoju wiorst 15, miasta Powiatowego Sieradza mil 3, miasta Gubernjalnego Kalisza mil 5, od traktu bitego (szossy) fabrycznego z miasta Gubernjalnego Kalisza do miasta Łodzi wiorst 5.
Dobra te Łubna Jarosłaj i Sudoły mają jedną księgę wieczystą w Kancellaryi Ziemiańskiej Trybunału Cywilnego w Kaliszu znajdującą się, w którey tytuł własności na mocy kontraktu w d. 9/21 kwietnia 1872 r. w KW. na str. 353 zeznanego w szacunku rs. 37.500 uregulowany jest na egzekwowanego Władysława Dehnel, z których folwark Łubna Jarosłaj wedle zaprodukowanej mappy w d. 26 marca 1873 r. przez Józefa Albina Pełzuckiego Jeometrę sporządzonej graniczący na wschód słońca z folwarkiem Gajbok, od strony wschodnio południowej z dobrami Wągłczew, na zachód z dobrami Łubna Jakusy i na północ częścią z dobrami Gruszyce, a głównie od tej strony z dobrami Cienia Wielka pozostaje w 6o letniej w d. 12/24 czerwca rb. 1873 zaczynającej się dzierżawie Józefa Hegner, o czem później będzie mowa, a folwark Sudoły graniczący wedle także zaprodukowanej mappy do tegoż folwarku dóbr Sudoły odnoszącej się w powyżej rzeczonym dniu i przez tegoż Jeometrę Pełzuckiego sporządzonej, na wschód słońca z dobrami dóbr Wągłczew, na południe z dobrami Jesionna, na zachód z temiż dobrami Jesionna i dobrami Łubna Jakusy i na północ także z temiż dobrami Łubna Jakusy, pozostaje w posiadaniu samego właściciela tych dóbr Władysława Dehnel obecnie egzekwowanego.
Po takiem ogółowem opisaniu zajmujących się dóbr Łubna Jarosłaj i Sudoły przystąpił działający Komornik do szczegółowego opisania takowych który tak uskutecznia.

Fragment mapy folwarku Łubna Jarosłaj,  kopia z 1873 r. z pomiaru z roku 1868.

Zabudowania dworskie.
I. Folwark Łubna Jarosłaj.

1. Dwór murowany o trzech kominach, gontami kryty, w tym podłogi z desek, piece kaflane, w dworze tym mieszka dzierżawca tego folwarku Łubna Jarosłaj Józef Hegner, któren wedle zaprodukowanego wyciągu głównego kontraktu w księdze wieczystej dóbr tych w d. 15/27 czerwca 1873 r. przed Teofilem Józefem Kowalskim Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu zeznanego z dóbr tych Łubna Jarosłaj i Sudoły, folwark Łubna Jarosłaj w takiem ograniczeniu w jakiem sam właściciel Władysław Dehnel posiada ma prawo, z wszelkiemi zabudowaniami, z zasiewami ozimemi i jaremi, z wyłączeniem jedynie rzepaku zimowego, lecz nawzajem z obowiązkami i ciężarami do gruntu przywiązanemi, przez tenże kontrakt pod warunkami szczegółowo w takowym określeniu od tegoż właściciela tych dóbr Władysława Dehnel wydzierżawił w 6o letnią z d. 12/24 czerwca rb. 1873 rozpoczynającą się i z tymże dniem 1879 r. kończącą się dzierżawę za czynsz dzierżawny wzajemnie za każdy rok na rs. 1600 czyli na cały czas dzierżawy na rs. 9600 ustanowiony, którą obowiązany jest w dwóch równych półrocznych ratach z góry opłacać, lecz tylko w takiej ilości jaki należny się okaże po zaspokojeniu rat amortyzujących wierzytelności Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego a następnie po uiszczeniu procentów od wierzytelności hypotecznych dóbr Łubna Jarosłaj obciążających. Kaucyi wedle tegoż kontraktu dzierżawnego złożył tenże dzierżawca Józef Hegner właścicielowi dóbr tych Władysławowi Dehnel rs. 1500, z której jak oraz z własnego swego inwentarza żywego i martwego na gruncie tego folwarku utrzymywanego przyjął odpowiedzialność za spełnienie warunków tegoż kontraktu. Wedle którego jeden pokój w tem dworze do d. 17/29 września rb. 1873 właściciel dóbr tych Władysław Dehnel pozostawił do swego użytku, w którem też obecnie mieszka.
2. Ogród częścią owocowy i dziki oraz warzywny dwór powyższy okalający od strony drogi od sąsiednich dóbr Łubna Jakusy prowadzącej, płotem w słupy i deski urządzonym ogrodzony, zaś od strony głównego traktu przez folwark Łubna Jarosłaj dalej na wieś prowadzącej, jak oraz z trzeciej strony to jest drogi na podwórze folwarczne prowadzącej ogrodzenie stanowi rów w tych miejscach znajdujący się oraz krzewy dzikie i sadzone drzewa dzikie, zaś od strony czwartej to jest podwórza począwszy od budynku owczarnia, stajen i obór poniżej pod pozycyą 5ą opisanego, gdzie w tem miejscu przy wjeździe drogą napomnioną na podwórze folwarczne prowadzącą jest brama wjezdna, dalej do budynku stodoły, poniżej pod pozycyą 9ą opisanej i w dalszem ciągu po za takową stodołą, w prostej lini do płotu wyżej wspomnianego doprowadzonym, ogrodzony jest płotem w słupy z drzewa i młodociane drzewka z kory odarte, urządzonym przedstawiającym oko sztachety.-
W ogrodzie tym przed gruntem dworu jest klomb do kwiatów oraz także do kwiatów w kształcie wazonów dwa drewniane w ziemie wkopane słupy, przy których są po trzy z desek okrągło urządzone talerze z zewnątrz korą z drzewa zdjętą otoczone, ziemią napełnione, gdzie właśnie kwiaty siać się powinny.- Wreszcie wśród tego ogrodu w miejscu gdzie prowadzi alejka krzy dzikich są.-
3. Kloaki z drzewa w słupy i deski urządzone o dwóch przedziałach, gontami kryte, zaś pod bokiem dworu od strony kuchni w tymże będącej jest tegoż dobudowany.
4. Kubeł dla tucznika murowany, deskami pod papę smołowcową ułożonemi lecz bez tejże papy kryty.
Wszedłszy drogą o której przy opisaniu ogrodu powyżej pod pozycją 2 była mowa, na podwórze folwarczne, zaraz po lewej ręce jest.
5. Owczarnia, stajnia i obory pod jednym dachem budynek ten massiv z cegły palonej jest murowany od strony podwórza to jest frontu gdzie znajdują się 6 dwóskrzydłych na zawiasach i hakach drzwi, dach całkiem gontami jest pokryty - zaś z drugiej strony także gontami i w 1/3 części słomą gdzie brak pewnej części tegoż dachu.
W poprzek powyższego budynku jest.
6. Stodoła stara z drzewa w strychulec gliną wylepiona gontami o jednem klepisku.
7. Stodoła druga w prostej lini powyższej uważając z cegły palonej massiv murowana, nowa gontami kryta o jednem klepisku, z frontu przy wejściu do takowej stodoły uważając lewej szczytowej ściany zupełnie niemasz.
8. Spichrz ze sklepem pod takowym murowanym oraz szorownia i kuźnia pod jednym dachem massiv z cegły palonej wymurowane, papą czyli tekturą smołowcową kryte.
9. Stodoła a raczej szopa w słupy z drzewa i bale zbudowana, słomą kryta, w której z boku urządzone są chlewy do których dwoje drzwiach na zawiasach i hakach prowadzi.
10. Chlewy na podmurowaniu z kamieni polnych i przyciesiach z drzewa z bali zbudowane, zewnątrz gliną na kliniki wylepione i obrzucone, do których prowadzą dwoje drzwi na zawiasach i hakach.- Przy chlewach tych jest podstawione miejsce do wypuszczenia z tychże chlewów trzody, płotem z drzewa w słupy i deski urządzonym ogrodzone.
Budynki te powyżej opisane oraz przeprowadzony pomiędzy takowemi płot w kształcie sztachet, taki o jakim przy opisaniu powyżej pod pozycyą 2ą ogrodu była mowa, postawione są tak iż takowe okalają podwórze folwarczne wśród którego jest.
11. Studnia balami ocembrowana i żurawiem do wydobywania wody.
Po za powyższe podwórze to jest budynek ad 8 opisany uważając, przy drodze z folwarku tego Łubna Jarosłaj do sąsiedniego folwarku dóbr Łubna Jakusy prowadzący jest.
12. Dom dwojaki z cegły palonej murowany o jednym kominie, dachówką kryty dla ludzi dworskich.
Po za ten zaś dom dwojaki uważając jest sadzawka z upustem pod podwórze i budynek ad 8 opisany podchodząca.
Na tem protokół niniejszy w dniu jak wyżej powiedziano dla nadejścia wieczornej pory sporządzony i po odczytaniu przez świadka Jana Granowskiego i działającego Komornika podpisany zostaje, gdyż drugi świadek Józef Kacprzak nieumieiąc pisać do podpisu powołany nie został, a egzekwowany Władysław Dehnel tu w folwarku Łubna Jarosłaj wydaliwszy się na folwark Sudoły przed zamknięciem tego protokółu nie powrócił, z nadmienieniem że dalsza czynność odroczoną zostaje do dnia następnego.
/podpisano/ Jan Granowski świadek. [...]¹ /podpisany/ Romuald Pinowski Komornik przy Trybunale /MP/

Działo się na gruncie dóbr Łubna Jarosłaj i Sudoły mianowicie w dworze folwarcznym dóbr Łubna Jarosłaj d. 15/27 sierpnia 1873.
W dalszem ciągu dokonywanego przez niniejszy protokół w dniu wczorajszym 14/26 bm. i r. rozpoczęty na żądanie Jana Nepomucena Psarskiego w poszukiwaniu summy rs. 12289 kp. 61 procentu i kosztów zajęcia na przymusową publiczną sprzedaż dóbr ziemskich Łubna Jarosłaj i Sudoły do własności Władysława Dehnel należących, w obecności juz powyżej wymienionych świadków Jana Granowskiego oraz Józefa Kasprzak obydwóch w Kaliszu zamieszkałych przystąpił działający Komornik przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w mieście Gubernjalnem Kaliszu zamieszkały do dalszego szczegółowego opisu tychże dóbr, który uskutecznia w taki sposób:
Po drugiej stronie drogi na podwórze folwarczne powyżej wspomnione, przy opisaniu ogrodu pod pozycyą 27 namienionej, wiodącej jest dalszy-
13. Główny ogród warzywny i owcowy mieszczący w sobie grusze, jabłonie, śliwki, bereśnie², krzewy agrestu, pożyczek i tp. w znacznej ilości, ogród ten ze trzech stron ogrodzony jest rowem a od czwartej strony osłaniają takowy cztery stawy z tych trzy z upustami, mające bydź zarybione, i po za takowemi stawami półkośne łąki. Wśród ogrodu tego, a szczególniej przy głównym trakcie przez folwark ten Łubna Jarosłaj prowadzącym, przy którym ogród ten jest położony są:
Sklep w ziemi z drzewa urządzony, z wierzchu ziemią kryty.
14. Dom dla ludzi dworskich murowany, o 2ch kominach, dachówką kryty.
15. Studnia przytem domu balami ocembrowana.
16. Dom drugi w prostej linii poza powyższym również dla ludzi dworskich z cegły surówki, o 2ch kominach wymurowany, dach od okapu dwa szory gontem, a dalej słomą kryty który przy rzeczonych kominach jest zrujnowany.
Dalej w głąb rzeczonego powyżej ogrodu idąc są:
17. Dwór stary czyli jedynie części takowego ze sklepem murowanym pozostała z cegły palonej murowana dachówką kryta, stanowiąca jedną izbę do której z jednego boku z drzewa w ryglówkę obrobionego i cegły palonej w tak zwany pruski mur dobudowana jest jedna izba z komorą, w części gontami, a w części słomą kryta, która jest w stanie złym, oraz z drugiego boku rzeczonej części starego dworu jest dobudowaną z drzewa w słupy z rzyn i okrąglaków obórka słomą kryta, stara także w stanie złym znajdująca.
Tak urządzony budynek pod tą pozycyą 17 opisany przeznaczenie na mieszkanie dla ogrodowego.
18. Kaplica z drzewa z bali przy powyższym budynku zbudowana, gontami kryta, drzwiami na zawiasach i hakach zamykana.
Wreszcie wśród wsi tych dóbr Łubna Jarosłaj jest:
19. Dom z drzewa w strychulce i gliny zbudowany o jednym kominie murowanym, dach gontami kryty w tym cztery izby Numerami Tablic 27, 28, 29 i 30 oznaczone, należą i stanowią własność uwłaszczonych włościan a jedna izba frontowa Nr. Tablicy 18 oznaczona, oraz druga izba od tyłu bez tablicy stanowią własność dworską, które zajmują ludzie dworscy dzierżawcy dóbr tych. Dom ten cały jest w stanie najlichszym.
20. Dom karczma wśród tejże wsi Łubna Jarosłaj z drzewa w słupy i bali zbudowana na podmurowaniu z kamieni polnych. Karczma ta gontami kryta o jednym kominie murowanym, przy której są dwa małe z drzewa to jest zrzyn i okrąglaków zbudowane chlewy, słomą kryta.
W końcu w territoyum gruntów folwarku tego Łubna Jarosłaj od granicy sąsiednich dóbr Wągłczewa uważając jest:

21. Osada Młynarska, którą składają dom mieszkalny, stodoła oraz wiatrak z drzewa zbudowane, oraz 5 mórg gruntu jakto właściciel dóbr tych Władysław Dehnel podał do tejże osady należeć mające.
Osada ta młynarska jak tenże właściciel dóbr tych podał oraz przy zjeździe na takową działającego Komornika Zofia Sulwińska, Walentego Sulwińskiego małżonka w nieobecności tegoż Sulwińskiego w domu podała: należy wraz z gruntem mórg 5, prawem wieczystej dzierżawy do tegoż Walentego Sulwińskiego pod obowiązkiem opłacania właścicielowi dóbr tych rok rocznie czynszu po rs. 18, oraz jakto właściciel dóbr tych Władysław Dehnel oświadczył,- prócz tego czynszu posiadacz wieczysty osady tej młynarskiej ma obowiązek dla dworu tychże dóbr uskuteczniać rok rocznie bezpłatnie i bez miarki mlewa 100 wierteli rocznie.
Oprócz osady tej młynarskiej i gruntu do takowej należącej tenże Walenty Sulwiński jak to wyżej wspomniono żona jego i właściciel dóbr tych Władysław Dehnel oświadczyli: posiada gruntu folwarcznego przy tejże osadzie młynarskiej położonego mórg 7 w zastaw onemu przez poprzedniego właściciela dóbr tych Franciszka Morawskiego od wypożyczonej summy rs. 120 oddanych, na co ma bydź przed kilku już laty przed Fabianem Kulesza Regentem w Kaliszu zeznany akt urzędowy, lecz wyciągu takowego twierdząc że nie posiadaią nie przedstawili,- tylko oznajmili że do tej zastawy tenże Walenty Sulwiński dopłaca właścicielowi dóbr rocznie po rs. 3.

Zabudowania dworskie
II. Folwarku Sudoły

1. Dom mieszkalny dla służby dworskiej z drzewa w ryglówkę obrobionego i cegły palonej w tak zwany pruski mur zbudowany od okapu gontem a dalej słomą kryty.
2. Obory z drzewa w słupy z bali zbudowane, słomą kryte o 2ch drzwiach na zawiasach i hakach, przy oborach tych jest także dostawiony z drzewa chlew słomą kryty, oraz na słupach z drzewa mała szopa słomą kryta.
3. Stodoła z drzewa w słupy z bali zbudowana, słomą kryta o jednem klepisku, w której ustawiona jest maszyna młockarnia z kieratem leżącym, bez nakrycia o sile 4ch koni.
4. Stajnia i obory z drzewa w ryglówkę obrobionego i cegły palonej w tak zwany pruski mur zbudowane, gontami kryte.
5. Fundamenta pod stawiać się mający dwór mieszkalny z cegły palonej na wapno ułożone.
6. Owczarnia nowo z drzewa z bali w słupy budująca się na fundamencie z cegły palonej ułożonym, której ściany dopiero się wznoszą.
Podwórze wśród zabudowań powyższych podotąd nie jest jeszcze niczem ogrodzone tylko przy budynku stodoły powyżej ad 3 opisanej znajdują się sadzone, znacznie wyrosłe topole oraz w pewnej odległości od tejże stodoły znajduje się:
7. Studnia balami ocembrowana z żurawiem do wydobywania wody.

Fragment mapy folwarku Sudoły, kopia z 1873 r. z pomiaru z roku 1868

Grunta na uposażenie i własność włościan dóbr tych Łubna Jarosłaj i Sudoły przeszłe i w Dziale I wykazu na rzecz tychże włościan odkreślone i obecnie z rozporządzenia Władz do Spraw włościańskich przez Jeometrę tychże Władz kopcami od gruntów włościańskich oddzielnie i odgraniczone wynoszą mórg 197 pr. 197, po odtrąceniu których to gruntów resztująca rozległość gruntów folwarcznych zajmujących się dóbr Łubna Jarosłaj i Sudoły wedle przedstawionych Działającemu Komornikowi przez właściciela tychże dóbr Władysława Dehnel mapp i rejestru pomiarowego tychże dóbr w d. 26 marca 1873 r. przez Józefa Albina Pełzuckiego Jeometrę sporządzonych, na tychże mappach wykazana, wynosi a w szczególności.-

Folwark Łubna Jarosłaj
w gruntach odnoszących się do Klassy I, II i III.
a) Gruntu ornego mórg 277 pr. 179.
b) Ogrodów mórg 12.
c) Pod zabudowaniami i podwórzem mórg 5 pr. 280.
d) Łąk mórg 14 pr. 273.
e) Pastwiska mórg 3 pr. 285.
f) Stawów 6 mórg 1 pr. 17.
g) Granic, dróg, wygonów i rowów mórg 5 pr. 166.
Razem mórg 321.

Folwark Sudoły
w gruntach odnoszących sie do klassy II, III, i IV.
a) W gruntach ornych mórg 232 pr. 124.
b) Ogrodu warzywnego pr. 278.
c) Łąk mórg 4 pr. 47.
d) Zagaju mórg 37 pr. 44
e) Pod zabudowaniami i podwórzem mórg 1 pr. 115.
f) Wody to jest dwóch stawach mających bydź zarybionemi przy których są upusty mórg 1 pr. 275.
g) Nieużytków mórg 1 pr. 253.
Razem mórg 279 pr. 235.

a za dodaniem łącznej rozległości folwarku Łubna Jarosłaj jak wyżej powiedziano wynoszącej 321 Ogólna rozległość obydwóch folwarków Łubna Jarosłaj i Sudoły wynosi mórg 600 pr. 235.
czyli włók 20 pr. 235 miary nowopolskiej a dziesiatyn 307 sażeni przeszło 1758 miary rossyjskiej.
Służebności włościanom dóbr tych przyznane i w Dziale III pod Nr. 15 wykazu hypotecznego objawione są takie.
Niżej wymienieni osadnicy mają prawo paść swój inwentarz na ugorach dworskich na wszystkich tych miejscach gdzie wypędza się inwentarz dworski w następującym zakresie.
Nr. 1- 4 krowy i 2 konie, Nr. 4 - 4 krowy i 2 konie, Nr. 2 - 3 krowy i 2 konie, Nr. 5 - 3 krowy, Nr. 6 - 2 krowy, Nr. 7 - 3 krowy, Nr. 8 - 2 krowy, Nr. 9 - 1 krowę, Nr. 10 - 2 krowy, Nr. 11 - 4 krowy, Nr. 12 - 2 krowy, Nr. 13 - 4 krowy, Nr. 15 - 1 krowę, Nr. 18 - 2 krowy, Nr. 19 - 1 krowę, Nr. 22 - 3 krowy, Nr. 23 - 2 krowy, Nr. 24 - 1 krowę, Nr. 26 - 2 krowy, Nr. 29 - 1 krowę, Nr. 31 - 2 krowy, Nr. 32 - 3 krowy, Nr. 34 - 1 krowę, Nr. 51 - 2 krowy, Nr. 53 - 3 krowy.
W tem miejscu nadmienia działający Komornik iż wedle wpisu w Dziale III pod Nr. 12 wykazu hypotecznego dóbr tych objawionego prawo zastawy jednej włóki gruntu na folwarku Sudoły w procencie od summy rs. 750 w Dziale IV pod Nr. 28 hypotekowanej na lat 2 od So Michała 1867 r. poczynając czyli aż do zaspokojenia tejże summy w sposobie kontraktem z d. 20 lipca / 1 sierpnia 1867 r. określonym do księgi wieczystej d. 1/13 września tr. na str. 205 wniesionym służy Franciszkowi Barszczyk czyli po tegoż śmierci jego sukcessorom.

Inwentarz żywy i martwy na gruncie dóbr tych to jest folwarku Łubna Jarosłaj znajdujący się - jak to przy opisaniu zabudowań tegoż folwarku pod poz. 1 powiedziano jest własnością dzierżawcy tegoż folwarku Sudoły znajdujący się do gruntu przywiązany jest taki:
1. Koni roboczych z uprzężą 9.
2. Krów dojnych 3.
3. Owiec sztuk 155.
4. Wozów fornalskich 2.
5. Pługów 4.
6. Radeł 2.
7. Bron 8.
8. Lasów 4 i paśników 6.
9. Maszyna młockarnia konna.

Wysiew.
Na gruntach folwarcznych dóbr Łubna Jarosłaj i Sudoły rok rocznie uskuteczniony bydź może a w szczególności:

Na folwarku Łubna Jarosłaj.
1. Pszenicy korcy 50.
2. Żyta korcy 70.
3. Jęczmienia korcy 10.
4. Owsa korcy 40.
5. Talarki 2.
6. Rzepaku korcy 2.
7. Grochu korcy 6.
8. Koniczyny korzec 1.
9. Wyki korcy 2.
10. Lenu i konopi po garncy 5.
11. Kartofli wysadza się korcy 40.
12. Siana sprząta się do 50 wozów.

Na folwarku Sudoły.
1. Pszenicy korcy 5.
2. Żyta korcy 60.
3. Jęczmienia korcy 6.
4. Grochu korcy 5
5. Talarki korcy.
6. Owsa korcy 30.
7. Łubinu korcy 4.
8. Koniczyny i wyki z mięszaniną na paszę korcy 3.
9. Kartofli wysadza się korcy 50.
10. Siana sprząta się do 20 fur.

Dobra niniejszym protokółem zajęte Łubna Jarosłaj mają prawo wolnego pastwiska w dobrach do dóbr sąsiedniej Łubna Jakusy należących i prawo zakładania stawów i budowania młynów po nad jeziorem ciągnącem sie od granicy Wągłczewskiej, o czem wpis w Dziale III pod Nr. 4 w księdze wieczystej tychże dóbr Łubna Jakusy objawiony przekonywa.
Dobra niniejszym protokółem zajęte Łubna Jarosłaj i Sudoły z tem wszystkiem co tylko ich całość i dochód stanowi sprzedane zostaną przez publiczną licytacyą na jawnej audyencyi Trybunału Cywilnego w Kaliszu posiedzenia swe w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina położonym odbywającego w terminie przez tenże Trybunał oznaczyć się mianym, dalszych formalności dopełniać będzie Waleryan Oborski Patron przy tymże Trybunale w mieście Gubernjalnem Kaliszu zamieszkały u którego extrahent tej czynności Jan Nepomucen Psarski zamieszkanie prawne sobie obiera, do czasu zatem w którym sprzedaż ta nie nastapi ze względu na Art. 688 KPS Działający Komornik dzierżawę folwarku tego Łubna Jarosłaj Józefa Hegner, oraz folwarku Sudoły właściciela dóbr Władysława Dehnel w posiadaniu tychże folwarków jako Sądowych zarządców pozostawia i dozorcami ich ustanawia, wkładając na nich obowiązek iżby wszelkie podatki Skarbowe i ciężary gruntowe w czasie właściwym powrócił i opłacał,- dopilnowanie czego jak oraz iżby całość dóbr tych w niczem naruszoną nie była w zastosowaniu się do Art. 25 Ustawy Gminnej z d. 19 lutego / 2 marca 1864 - porucza Działający Komornik Wójtowi Gminy Gruszczyce.
Na tem protokół ten w d. 14/26 sierpnia 1873 r. rozpoczęty w dniu następnym 15/27 tm. i r. ukończony po odczytaniu podpisany zostaje przez świadków Jana Granowskiego i działającego Komornika, gdyż drugi świadek Józef Kasprzak nieumiejąc pisać do podpisu powołany nie został Egzekwowany Władysław Dehnel przed zakończeniem takowego oddalił się, dla tego też niepodpisuje.
/podpisano/ Jan Gradomski świadek, Romuald Pinowski Komornik przy Trybunale [MP]
W dalszym ciągu tego protokółu nadmienia działający Komornik przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu podatki Skarbowe z dóbr niniejszym protokółem zajętych Łubna Jarosłaj i Sudoły wedle świadectwa Kassy Powiatowej w Sieradzu do Nr. 730 wydanego opłacają się w ilości tymże świadectwem wykazanej a mianowicie:- jak też świadectwo w całej swej osnowie tu się zamieszczające.-


[dalszy tekst po rosyjsku i końcową część po polsku pomijam]³

Przypisy:

1.

2.

3. Przypis autora bloga.

niedziela, 11 lutego 2018

Inwentarz dóbr Bukowiec (1874)

1902 r.

Źródło inwentarza:
Księga Hipoteczna dóbr ziemskich Bukowiec (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.

Działo się w dobrach Bukowiec w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej w zamieszkaniu Teobalda Zakrzewskiego dnia 23 września / 5 października 1874 roku.
Na żądanie Sukcessorów po Ferdynandzie Hałaczkiewiczu pozostałych a mianowicie Agnieszki Hałaczkiewicz wdowy jako Opiekunki nieletniej swej córki Leontyny, Wandy, Barbary trzech imion niegdy z swym mężem Ferdynandem Hałaczkiewiczem spłodzonej, z własnych funduszów utrzymującej się w Mieście Kaliszu, oraz Seweryny, Leokadyi-Eufemii, Wandy czterech imion z Hałaczkiewiczów po Marcinie Szulc pozostałej wdowy z własnych funduszów utrzymującej się w Mieście Warszawie zamieszkałych, a zamieszkanie prawne co do tego interesu u Patrona Trybunału Franciszka Marzyńskiego w mieście Kaliszu mieszkającego, który w popieraniu sprzedaży dóbr Bukowiec w Okręgu i Powiecie Sieradzkim położonych stawać będzie, u tegoż dla siebie obrane mających.
Komornik przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu przez Kommissyą Rządową
[w mieście Kaliszu mieszkający] Sprawiedliwości w dniu 13/25 kwietnia 1838 roku na ten Urząd nominowany, a do niniejszej czynności szczególną plenipotencją prywatnie pod dniem 18/30 września roku bieżącego upoważniony.
w Imieniu Najjaśniejszego
Alexandra IIgo
Cesarza Wszech Rossyi Króla Polskiego
etc. etc. etc.
Na mocy następujących tytułów:
1o Aktu urzędowego przed Janem Niwińskim Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu w dniu 13/25 czerwca 1858 roku zeznanego.
2o Dwóch protokułów licytacyjnych klassyfikacyjnych przed delegowanym Sędzią Trybunału Franciszkiem Sulimierskim w dniach 2/14 września i 25 listopada/7 grudnia 1867 roku sporządzonych.
3o Wyroku czyli decyzyi przez tegoż delegowanego Sędziego Franciszka Sulimierskiego potwierdzającą klassyfikację dóbr Bukowiec pod dniem 1/13 maja 1868 roku zapadłej.
4o Wykazu hipotecznego dóbr Ziemskich Bukowiec przez Pisarza Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu J. Koryckiego w dniu 7/19 sierpnia 1874 r. wydanego.
5. Wypisu Urzędowego Uchwały Rady Familijnej w Sądzie Pokoju w Kaliszu w dniu 13/25 czerwca 1874 roku, sporządzonej, tych tytułów już doręczonych.
Doprowadzając do skutku powołane tytuły, jak zarównież pierwsza kopia Teobaldowi Zakrzewskiemu właścicielowi dóbr Bukowca debentowi, a druga kopia Wójtowi Gminy Brzeźno Szymonowi Myśliwiec do którego dobra Bukowiec należą pod jedną datą 22 sierpnia / 3 września r. b. doręczone wezwania przybył Komornik na miejsce w akcie powołane, wraz z świadkami Obywatelami kraju żadnemu wyłączeniu nieuległemi jako to Janem Pranowskim w Mieście Kaliszu i Łukaszem Sobczak rolnikiem ze wsi Rypinku pod Kaliszem mieszkającemi, gdzie wezwał poraz drugi i ostatni Teobalda Zakrzewskiego właściciela dóbr Bukowca, ażeby na mocy powołanych tytułów dla Sukcessorów po Ferdynandzie Hałaczkiewiczu pozostałych jako to: Leontyny, Wandy, Barbary trzech imion Hałaczkiewicz nieletniej, czyli jej głównej Opiekunki i matki Agnieszki Hałaczkiewicz, oraz dla Seweryny Leokadyi Eufemii Wandy czterech imion z Hałaczkiewiczów po Marcinie Szulc pozostałej wdowy summę rs. 1500 w listach zastawnych białych Królestwa Polskiego z właściwemi kuponami, w akcie powyżej z daty powołanym zastrzeżono iż przy wypłacie żądanej należności kwit listów zastawnych ustanowiony został w ten sposób że za rs. 15 listami zastawnemi po rs. 14 kop. 8 w gotowiźnie , a jeżeliby kwit w czasie wypłaty był niższym od powyżej powołanego, to w takim razie brakującą ilość zobowiązany jest Teobald Zakrzewski exekwowany, dopłacić, a jeżeliby był wyższy to przewyżka ta będzie korzyścią extrahentów dziś żądanej należności z procentem 5% jaki się okaże być przynależnym, tudzież za wyjęcie tytułów rs. 13 kop. 73 1/2 na ręce moje Komornika zapłacił, gdyż w razie przeciwnym do zajęcia dóbr Bukowca z wszelkiemi przyległościami i przynależytościami na sprzedaż publiczną przystąpie.
Przy zastrzeżeniu kosztów tej exekucyi.
Na skutek tego wezwania obecny Teobald Zakrzewski debent oświadczył, iż należność żądaną, o jaką Komornik kroki przedsięwziął, dziś takowej płacić nie jest w stanie, gdyż gotowych pieniędzy nie posiada, lecz podał się o pożyczkę Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu o wyjednanie takowej, która najdalej w dniu 1 stycznia 1875 roku udzieloną mu zostanie i z tej należność żądaną spłaci Sukcessorom po Ferdynandzie Hałaczkiewiczu pozostałych.
Działający Komornik mając sobie odmówioną zapłatę, zaś na deklaracyi poprzestać nie jest w możności, i dla tego do zajęcia dóbr Bukowca z wszelkiemi przyległościami i przynależytościami na sprzedaż publiczną przystępuje i tak zajmuje.

Dobra Ziemskie Bukowiec.

Składające się z wsi i folwarku tegoż nazwiska, z przyległościami Bugaj w którym włościanie uwłaszczeni zamieszkują, i młyna wodnego z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi, czynszami, propinacją, rybołóstwem, polowaniem, inwentarzem żywym i martwym do gruntu przywiązanym, rolami obsianemi i obsiać się mającemi, łąkami, pastwiskami, stawami, borem, zagajnikami, zgoła z tem wszystkiem co całość tych dóbr stanowi i stanowić może, bez najmniejszego z takowych wyłączenia, graniczą na wschód słońca z dobrami Kliczkowem małym i Kliczkowem wielkim, na południe z dobrami Chajewem, na zachód słońca z dobrami Bronszewicami, na północ z dobrami Jasionna, odległe od Miast najbliższych, od Miasta Okręgowego i Powiatowego Sieradza wiorst 16, od Miasta Błaszków wiorst 13, od dawniej Miasta a nateraz osady Złoczewa wiorst 18 położone w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej, należą do Parafii Kliczkowa małego i Wójta Gminy Brzeźno, dobra zajmowane pozostają w posiadaniu Teobalda Zakrzewskiego debenta.
Na skutek Ukazu Najjaśniejszego Cesarza Wszech Rossyi Króla Polskiego pod dniem 19 lutego / 2 marca 1864 roku wydanego, wszyscy włościanie w dobrach zajmowanych osiadli, od wszelkich obowiązków dla dworu raz na zawsze są wolni, grunta, łąki, pastwiska i wszelkie zabudowania włościańskie z gruntami, pastwiskami i łąkami dworskiemi są odgraniczone kopcami.

Opis zabudowań folwarku Bukowiec.

1o Dwór na podmurowaniu, pod którym są piwnice, o 1 kominie, 2 sieniach, 5 pokojach, 1 garderobki, jednej kuchni, w tym mieszka Teobald Zakrzewski debent, z drzewa budowany, szkudłami kryty.
2o Przystawka od tyłu dawna, w ryglówkę budowana, szkudłami kryta.
3o Ogród dziki, owocowy i warzywny za dworem, w którym drzew dzikich około 3000 i krzewów 400, zasadzono rodzajnych, gruszek, śliwek i jabłoni około 80, krzewów, agrestu i świętojanek 20.
Ogród ten opasany rowem i strugą.
4o Kloak w ogrodzie z drzewa budowany, szkudłami kryty.
5o Szopa na słupach z drzewa, szkudłami kryta, w tej jest uli z pszczołami 8, zaś próżnych uli 6.
6o Altana w ogrodzie z słupów i łat zbudowana, szkudłami kryta.
7. Budynek przenośny w ogrodzie dla zwierzyny z łat zbudowany, szkudłami kryty.
8. Gorzelnia o trzech kominach z cegły palonej i drzewa budowana, szkudłami kryta, u tej żadnych aparatów do gruntu przywiązanych nie masz.
9. Szopa na słupach przy gorzelni z drzewa budowana, szkudłami kryta, w tej jest kirat do mielenia kartofli.
10. Studnia balami ocembrowana przy gorzelni, lecz ta uległa zawaleniu.
11. Staw przy gorzelni, przy którym jest most i upust, staw ten jest zarybiony.
12. Łazienki na stawie z drzewa zbudowane, deskami kryte.
13. Dwór drugi o 1 kominie o piętrze pod którym jest kuchnia i suteryny, o jednej sieni, na parterze są 4 pokoje, na piętrze o 5u pokojach, w dworze tym zamieszkuje rodzina Teobalda Zakrzewskiego, z cegły palonej budowany, dachówką kryty.
14. Budynek dawniej na skład okowity urządzony, z cegły palonej budowany, szkudłami kryty.
15. Budynek przenośny dla drobiazgu z drzewa budowany, szkudłami kryty.
16. Studnia balami ocembrowana, przy której jest żuraw i wiadro okute.
17. Dom o 1 kominie pusty z drzewa budowany, szkudłami kryty.
18. Obórka z drzewa budowana, szkudłami kryta.
19. Chlewiki z drzewa budowane, szkudłami kryte.
20. Stajnia i sieczkarnia nowa pod jednym dachem z drzewa budowana, słomą kryta.
21. Szopa przy sieczkarni, przy której jest kirat, za pomocą którego rznie się sieczkę, z drzewa budowana, szkudłami kryta.
22. Spichrz, w końcu spichrza jest porządkownia, z drzewa zbudowany, szkudłami kryty.
23. Figura z wyobrażenia Sgo Wawrzyńca w środku podwórza.
24. Stodoła o 3ch klepiskach, przy której jest maszyna młockarnia, z drzewa budowana, szkudłami kryta.
25. Szopa na słupach przy stodole pod Nr. 24 opisanej, w której jest urządzony kirat do młockarni, z drzewa budowana, szkudłami kryta.
26. Bróg na słupach przy stodole pod Nr. 24 opisanej, z drzewa budowany, słomą kryty.
27. Owczarnia, w tej jest paśników 13, lasów 11, z drzewa budowana, szkudłami kryta.
28. Szopa na słupach na narzędzia rolnicze, z drzewa budowana, szkudłami kryta.
29. Obory i wozownie pod jednym dachem, z drzewa budowane, szkudłami kryte.
30. Stajnie i obory pod jednym dachem, z cegły palonej budowane, szkudłami kryte, które wybrukowane kamieniem polnym, długości arszynów 80, szerokości 7.
Począwszy od Nr. 20 do 30 zabudowania te są ogrodzone sztachetowemi drążkami, a zaś brama wjezdna z łat budowana na zawiasach i hakach, około tych zabudowań są topole wyrosłe około 180.
31. Dom o 1 kominie w tym mieszkają oficjaliści dworscy, z drzewa budowany, słomą i szkudłami kryty.
32. Obórka z drzewa budowana, słomą kryta.
33. Chlewiki z drzewa budowane, słomą kryte.
34. Dom karczma o 1 kominie i stajnia wjezdna pod jednym dachem, w tej od 1 stycznia 1874 roku żadnych trunków dworskich Jakób Wesołowski nie szynkuje, z powodu nie wykupienia patentu przez Teobalda Zakrzewskiego.
Wesołowski płaci dworowi czynszu rb. 12 rocznie, pozostaje za ustną umową od dnia 11/23 kwietnia 1874 roku do tegoż dnia 1875 roku czynsz z góry dworowi zapłacił, z drzewa budowane, szkudłami kryte.
35. Dom o 1 kominie i kuźnia pod jednym dachem, mieszkanie zajmują ludzie dworscy, w kuźni kowala nie masz i żadnych porządków do gruntu przywiązanych, z drzewa budowany, szkudłami kryty.
36. Studnia balami ocembrowana, przy której jest żuraw z wiadrem okutym.
37. Koszary o 2 kominach, 8 izbach, w tych mieszkają ludzie dworscy, z drzewa budowane, szkudłami kryte.
38. Chlewików cztery, z drzewa budowane, słomą kryte.
39. Cegielnia w polu, lecz przy niej żadnych budynków nie masz.

Opis zabudowań młyna wodnego tak zwanego Kuczaj.

1o Dom o 1 kominie i młyn wodny pod jednym dachem, o jednem kole wodnym i palecznym, w młynie tym są porządki do gruntu przywiązane jako to:
dwa kamienie do melenia zboża, kosz do zasypywania zboża, skrzynia mącznia, półskrzynek, cywie, papszyca, wrzeciono, pytel, młynek dzierżawi Franciszek Włodziński, płaci rocznie czynszu rs. 75, pozostaje za ustną umową od dnia 11/23 kwietnia 1874 roku, do tegoż dnia 1875 roku, czynsz z góry zapłacił dworowi, z drzewa budowane, szkudłami kryte.
2o Staw przy młynie zarybiony, przy którym jest most i upust.
3o Stodoła i obora pod jednym dachem z drzewa budowane, słomą kryte.
4. Ogród owocowy i warzywny, w którym się mieści drzew rodzajnych, wisien sztuk 10.
Stawów w całem teritorium dóbr zajmowanych, o których już powyżej była mowa są dwa.

Wysiew

wszelkiego zboża jaki może być uskuteczniony rok rocznie jest następujący:
1. Pszenicy korcy 15.
2. Żyta korcy 120.
3. Jęczmienia korcy 20.
4. Owsa korcy 120.
5. Grochu korcy 16.
6. Tatarki korcy 13.
7. Jarki korcy 18.
8. Łubinu korcy 10.
9. Rzepaku korcy garn. 16.
10. Siemienia lnianego garn. 16.
11. Siemienia konopnego garn. 12.
12. Kartofli wysadza się korcy 200.
13. Siana sprząta się wozów fornalskich 80.

Inwentarz
żywy i martwy do gruntu przywiązany jest następujący.

1. Koni fornalskich z zaprzęgiem sztuk 16.
2. Wołów roboczych z zaprzęgiem sztuk 12.
3. Krów dojnych różnej sierści i lat sztuk 15.
4. Jałowizny sztuk 17.
5. Owiec sztuk 456.
6. Baranów sztuk 3.
7. Wozów kutych z drabinami i półtoracznych sztuk 5.
8. Pługów z kompletnemi żelazami sztuk 6.
9. Radeł sztuk 3.
10. Bron z kompletnemi [bronikonikami]1 żelaznemi sztuk 16.
11. Sieczkarnia kompletna jak już mowa wyżej była przy budynku Nr. 12 opisanym sztuk 1.
12. Młockarnia kompletna o której mowa była przy stodole pod Nr. 24 opisanej sztuk 1.
13. Młynek do czyszczenia zboża sztuk 1.

Rozległości
całych dóbr zajmowanych uważając przybliżonym sposobem na miarę nowo-polską i rossyjską, grunta należące do II, III i IV klassy jest nastepująca:

1. Grunt orny dworski włók 20, mórg 5 pręt. 150.
2. Ogrodu dzikiego, owocowego i warzywnego przy dworze mórg 5.
3. Łąk włók 4, mórg 20, pręt. 150.
4. Pastwisk włók 1, mórg 10.
5. Nieużytków mórg 5, pręt. 100.
6. Boru wyrosłego sosnowego mórg 6.
7. Zagajników po wyciętym boru sosnowych i olszowych włók 5, mórg 25, pręt. 150.
8. Zagajników olszowych mórg 6 pręt. 200.
9. Wodów, stawów i rowów mórg 6.
10. Pod zabudowaniami dworskiemi i podwórzami mórg 5, pręt. 150.
11. Grunt który posiada młynarz i ogród mórg 8.
12. Łąki które posiada młynarz mórg 2.
13. Dróg w całem teritorium mórg 12.
Razem włók 33, mórg 28, pręt.
Wyraźnie włók trzydzieści trzy, mórg dwadzieścia ośm, na miarę nowopolską, czyli diesiatin pięćset dziesięć na miarę rossyjską.

Co do granic

Granice w dobrach zajmowanych są jawne, w których żaden kontrowers nie zachodzi, od strony Jasionny są oznaczone drogami, od strony dóbr Chajewa miedzami i kopcami, a w łąkach kamieniami, od strony dóbr Kliczkowa małego kopcami, od strony dóbr Wągłczewa kopcami, od strony dóbr Bronszewic kopcami.

Podatki.

jakie rok rocznie do Kassy Powiatowej Miasta Sieradza opłacane bywają stosownie do wydanego świadectwa przez tęż Kassę są następujące:
1. Podatek gruntowy dworski rs. 155 kop. 93.
2. Podatek gruntowy dworski dodatkowy rs. 82 kop. 64.
3. Podymne rs. 42.
razem rs. 280 kop. 57

Zaległości

1. Podatek gruntowy dworski 2 rata 1873 r. rs. 77 kop. 9 1/2.
2. Podatek gruntowy dworski 1 rata 1874 r. rs. 77 kop. 97.
3. Podatek gruntowy dworski 2 rata 1874 r. rs. 77 kop. 96.
4. Podatek podymne dworski 2 rata 1873 r. rs. 41 kop. 32.
5. Podatek podymne dworski 1 rata 1874 r. rs. 43 kop. 32.
6. Podymne 2 rata 1873 r. rs. 21 kop.32
7. Podymne 1 rata 1874 r. rs. 21 kop. 32.
8. Składka ogniowa od nieruchomości 1 rata 1874 roku rs. 141, kop. 49.
9. Podatek propinacyjny 1873 r. rs. 20 kop. 49.
razem rs. 520 kop. 2 1/2

Sprzedaż dóbr tych odbyta zostanie przez publiczną licytacją w Trybunale Cywilnym w Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina położonym, posiedzenia swe odbywającego, wszelkich więc dalszych formalności dopełniać będzie Franciszek Marzyński, Patron Trybunału Cywilnego w Kaliszu, u którego Extrahentni zamieszkanie prawne sobie obierają, do czasu zatem w którym sprzedaż ta nastąpi, w zastosowaniu sie do Art. 688 K. P. S. działający Komornik exekwowanego Teobalda Zakrzewskiego właściciel tych dóbr w posiadaniu takowych jako Sądowego Zarządcy pozostawia i dozorcą ustanawia, i nakłada na niego obowiązek iżby całość dóbr tych ze strony [sąsiadów] w niczem naruszona nie była.
Na tym protokół ten po odczytaniu ukończony, przez dozorcę, obecnych świadków i [...]2 Komornika własnoręcznie podpisanym zostaje, prócz Dozorcy przed zakończeniem niniejszego protokółu wydalił się w podróż i świadka Łukasza Sobczak który pisać nie umie.
Niniejsza czynność rozpoczęta w dniu 23 września/ 5 października. a ukończona w dniu następnym 24 września / 6 października 1874 roku.
[podpisano] Jan Pranowskim
[MP.] [podpisano] Franciszek Rowecki
Wójt Gminy Brzeźno.
Zaświadcza niniejszym kopia tego protokółu zajęcia dóbr Bukowca w dniu dzisiejszym w Kancellaryi mojej doręczoney została.
Brzeźno dnia 30 września / 12 października 1874 roku.
[MP.] [podpisano] Kluba.
Pisarz Sądu Pokoju w Sieradzu.
Zaświadcza niniejszem jako kopia tego protokółu zajęcia dóbr Bukowca w dniu dzisiejszym w Biórze mojem doręczoną została.
Na żądanie W. Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu zamieszkałego.
Ja Jan Nepomucen Koberlejn
Woźny Trybunału Kaliskiego pod dniem 30 lipca / 11 sierpnia 1873 roku za Nr. 3255.
nominowany przysięgły, w tenże Mieście Kaliszu urzędujący i zamieszkały.
Dwie kopie tego protokółu zajęcia dóbr Bukowca odpisane na stemplach ceny kopiejek piętnaście wręczyłem podług przepisu prawa, a mianowicie:
1. Wójtowi Gminy Brzeźno do której dobra Bukowiec należą we wsi Brzeźno Kancellaryią utrzymującemu, w Kancellaryi tegoż do rąk własnych Wójtowi Szczepanowi Kluba oddałem.
2. Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu w Biórze tegoż Pisarza do rąk jego własnych Wincentego Smoleńskiego Pisarza tegoż Sądu oddałem jak o tem widymata powyżej tu na oryginale przechowywają.
Świadczą we wsi Brzeźno i w Mieście Sieradzu dnia (30) trzydziestego września (12) dwunastego października 1874 roku.
[podpis.] Jan Nepomucen Koberlejn

Nr. 482 Wz. W. T. K.

Przypisy:

1.

2.

środa, 7 lutego 2018

Inwentarz dóbr Wola Przatowska (1824)


Źródło inwentarza:
Dowody majątku Wola Przatowa (1820-1929) (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.

Działo się na gruncie wsi Woli Pszatowskiey w pomieszkaniu dworskim dnia 26 marca roku 1824.
Na żądanie Dyrekcyi Banku Głównego w Berlinie, która sobie do tego interessu mieszkanie prawne w Kaliszu u Wo Jana Miczke Patrona Trybunału ma obrane, od którey tenże Wy Jan Miczke Patron przy Trybunale Cywilnym Wtwa Kaliskiego stawać subhastacyą popierać będzie.
Komornik przy Trybunale Cywilnym Wtwa Kaliskiego przez JWa Ministra Sprawied. pod dn. 29 lutego 1812 nominowany w Kaliszu przy ulicy Józefiny w domu pod Nr. 570 mieszkaiący.
Na mocy Deklaracyi urzędowey przez Wo Jana Stokowskiego na Dyrekcyi dla Dyrekcyi Banku Głównego w Berlinie na summę 19. 450 [..., 4 tys.]¹ i prowizye, w dniu 24 czerwca r. 1822 wystawioney, która na czele Aktu Zapowiedzenia Exekucyi w dniu 18 Grudnia r. z. wydanego, a na dniu 9 stycznia r. b. wręczonego, wypisaną została.

W Imieniu Nayiaśnieyszego Alexandra Igo Cesarza wszech Rossyi Króla Polskiego etc. etc.
Z mocy powyżey wypisaney Deklaracyi Urzędowey, ziechał podpisany Komornik na grunt wsi Woli Pszatowskiey nakazuiąc pokornie Wu Janowi Stokowskiemu Dziedzicowi teyże Woli Pszatowskiey Powiecie Szadkowskim zamieszkałemu, ażeby natychmiast zapłacił Dyrekcyi Banku Głównego w Berlinie lub mne Komornikowi maiącemu Deklaracyą w ręku, prowizyą po 4 od sta od summy 19, 454 [...]¹ za czas od Bożego Narodzenia roku 1819 do So Jana Chrzciciela 1823 roku w kwocie dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy talarów, 14 [...]² zalegaiącą, zastrzegaiąc [...]³ prowizyi, która od Bożego Narodzenia r. 1821 po 5/100 płaconą bydź winna gdyż w przypadku odmówienia do zaięcia nieruchomości wsi Woli Pszatowskiey z przyległościami przystąpi - obecny Wy Jan Stokowski niemożność natychmiast zapłacenia powyższey prowizyi oświadczył, za tym Komornik w przytomności dwóch Świadków prawnych niżey wymienionych do zaięcia nieruchomości przystąpił.

W przytomności
Ur. Szymona Staychrzaka Sołtysa / W wsi Woli Pszatowskiey mieszkaiących
Ur. Gaspra Ludwisiaka Półrolnika/

Nr. Imię i nazwisko mieszkaiącego
Jaki budynek
Z czego się składa
Czym kryty
Na takie miary Warszawskiey
Jakiey potrzeba reparacyi
długości
szerokości
wysokości


Dwór w którym 4 pokoie, schowanie, garderobka i 2 sienie
z drzewa kostkowego w węgły
gontami


26
16
5
okien i [pod...]4


Chlewy o 4 przedziałach
z drzewa rzniętego w węgły
słomą i gontami


26
7
4
przyciesi


Kurnik stary
z drzewa w węgły
słomą i gontami
10
7
4
Dom folwarczny w którym 2 izby i 2 komory
z drzewa kostkowego w węgły
dranicami


23
12 1/4
4
Wychodek
z drzewa i tarcic
deskami
-
-
-
Piwnica w ziemi
z drzewa [kostkowego] w węgły
dranicami
16


9 1/25
-
Obora
z drzewa rzniętego w węgły
słomą
24 1/2
11
3 3/4
Owczarnia
z drzewa w węgły


słomą
14
12
3 1/2
Owczarnia
z drzewa rzniętego w węgły
słomą


24
12
4
przyciesi


Stodoła o 1 klepisku
z drzewa w węgły
słomą


35
12 1/2
4
Stodoła o 2 klepiskach
z drzewa w węgły
słomą


52
13 1/2
4 3/4
Stodoła o 1 klepisku
z drzewa w węgły
słomą


32
12 1/2
3 1/2
Spichrz
z drzewa w węgły
słomą


10 1/2
12
4 1/2
Kurniki o 5 przedz.
z drzewa rzniętego w węgły
słomą i dranicami
24
10
4
przyciesi


Staynie i wozownie
z drzewa w węgły
[słomą] i dranicami
42
10 1/2
4
W podwórzu studnia z drzewa.
Podwórze ogrodzone płotem w płaty.


Dom czyli gorzelnia stara
z drzewa w węgły
gontami
30 1/2
13
3 1/2
przestawien


Zrąb z starej obory
z drzewa w węgły
-
18
8
2 1/2Zabudowania wieyskie.
1. Jana Maychrzaka Karczmarza
Dom o 2 izbach i komorze


Chlewik
Obora
Szołek
Stodoła
z drzewa w węgły
z drzewa w słupy
z drzewa w słupy
z drzewa w węgły
z drzewa w węgły
słomą
słomą
słomą
słomą w węgły
słomą w węgły
20 1/2
5
14
12
24
10
4
8
7
12
4
2
3
3
4dachu
2. Teodora Wawrzyniaka Pułroln
Dom o 1 izbie i komorze
Staynia, obora i szopa
Szołek
Stodoła


z drzewa w węgły
z drzewa w węgły

z drzewa w węgły
z drzewa w węgły


słomą z gontami
słomą

słomą
słomą


21
31

5
28


10
7 1/2

5
10


4
3

3
4


3. Grzegorza Ziembiecka Zagrod
Dom o 1 izbie i komorze
Chlewik
Obora
Stodoła
z drzewa w węgły


z drzewa w słupy
z drzewa w słupy
z drzewa w węgły
słomą


słomą
słomą
słomą
20


8
12
22
10


4
8
10
4 1/2


3
3
4


4. Wojciecha Kazmierczaka Półroln
Dom o 2 izbach i komorze
Stodoła


Obora


Staynia
z drzewa w węgły


z drzewa w węgły


z drzewa w słupy


z drzewa w słupy
słomą


słomą


słomą


słomą
30


30


15 1/2


22
12


10


8


6
4


4


4


3


5. Jędrzeia Wawrzyniaka Zagrod
Dom o 1 izbie i komorze
Obora
Staynia
Stodoła


z drzewa w węgły
z drzewa w słupy
z drzewa w słupy
z drzewa w słupy


słomą
słomą
słomą
słomą


14
10
6
21


8
4
4
10


4
2 3/4
3
3


6. Szymona Maychrzaka
Dom o 1 izbie i komorze
Obora i szopa
Szołek
Chlewik
Stodoła


z drzewa w węgły
z drzewa w słupy
z drzewa w węgły
z drzewa w słupy
z drzewa w słupy


słomą
słomą
słomą
słomą
słomą


19
19
6
4 1/2
22


10
7
6
3
10


3
3
3
2
4


przyciesi
7. Jakuba Sprineika Zagrod
Dom o 1 izbie i komorze
Obora i szopa
Stodoła
Stodoła


z drzewa w węgły
z drzewa w węgły
z drzewa w węgły
z drzewa w słupy


słomą
słomą
słomą
słomą


20
16
23
14


9
8
9 1/2
7


4
3
3
3 1/2


8. Kaspra Ludwisiaka Pułroln
Dom o 1 izbie i komorze


Obora
Staynia
Chlewik
Obora
Chlewik
Stodoła
Stodoła
z drzewa w węgłyz drzewa w słupy
z drzewa w słupy
z drzewa w słupy
z drzewa w słupy
z drzewa w słupy
z drzewa w węgły
z drzewa w węgły
słomąsłomą
słomą
słomą
słomą
słomą
słomą
słomą
20 1/216
6
6
10
6
20
24
97
5
4
7
3 1/2
7
8
33
3
3
3
2 1/2
3
3 1/4


9. Grzegorza Ludwisiaka Komornika
Dom o 1 izbie i komorze z oborą
Stodołka


Chlewik
z drzewa w węgły

z drzewa w słupy


z drzewa w słupy
słomą

słomą


słomą
26 1/2

14 1/2


3
9

9


3
4

4


2


10. Woyciecha Kazmierczaka Zagrodn
Dom dwoiaki o 2 izbach
Oborka
Obora

Staynia
Stodoła

z drzewa w węgły
z drzewa w słupy
z drzewa w słupy i węgły
z drzewa w słupy
z drzewa w węgły

słomą
słomą
słomą

słomą
słomą

20
10
13

5 1/2
22

10
3 1/2
5

4 1/2
10

4
3
3

3 1/2
4


11. Adama [Tu]6rayczyka Komornik
Dom o 1 izbie i komorze z stodołą
Obora
Chlewik
z drzewa w węgły

z drzewa w słupy
z drzewa w słupy
słomą

słomą
słomą
30

8
5
9

9
3
4

3
2 1/2


12. Jana Palustrzaka Zagrodn
Dom o 2 izbach
Oborka
Stodoła
Obora
Chlewik
z drzewa w węgły
z drzewa w słupy
z drzewa w węgły
z drzewa w słupy
z drzewa w słupy
słomą
słomą
słomą
słomą
słomą
19
10
23
12
9 1/2
10
4
10
7 1/2
4 1/2
3 1/2
2 1/2
4
3 1/4
2 1/2


13.
Dom o 4 izbach
Oborka


Chlewik
Stodoła
z drzewa w węgły
z drzewa w słupy


z drzewa w słupy
z drzewa w słupy
słomą
słomą


słomą
słomą
24
14 1/2


5
11
12
9


3
9
4
3


2 1/2
4


14.
Dom o 4 izbach
Stodoła z oborą
Zrąb od kuźni
z drzewa w węgły
z drzewa w słupy
z drzewa w węgły
słomą
słomą
słomą
23
18
9
12
10
8
3 1/2
3 1/2
3 3/4


15.
Dom czyli karczma o 2 izbach i komorze
Zrąb od stayni
z drzewa w węgły


z drzewa w węgły
słomą


słomą
40


30
13


15 1/2
5 1/2


5 1/2


Bogumił Orłowski młynarz
Wiatrak o 2 gankach z wszystkiemi porządkami do melenia, oraz 2 stępy do tłuczenia
z drzewa w węgły
słomą
10 1/2
10 1/2
-Folwark Remiszew.

1. Dom folwarczny z drzewa rzniętego w węgieł, dranicami kryty, w którym trzy pokoie i komora, długi łokci 30, szeroki łokci 14, wysoki łokci 4.
Oborka z drzewa w słupy słomą i deskami, długa 6, szeroka 5, wysoka 3 łokci.
Stodoła pusta, bez dachu, z drzewa w słupy długa 27, szeroka 9, wysoka 3 łokci.
2. Wszystkie budynki, tak dworskie jako i wieyskie potrzebuią reperacyi w przyciesiach, a szczególniey w dachach.

Wola Przatowska 1871 r.


Inwentarza gruntowego dworskiego, oraz sprzętów i narzędzi gospodarskich niemasz.
Pułrolników trzech, z tych pierwszy ma 4 woły, krowę, wóz, radlicę, i żelaza płużne, drugi ma 2 woły, trzeci ma 4 woły i 12 [...]7 na porządki, oraz zasiew gruntowy.
Zagrodników trzech, z tych pierwszy ma 2 woły, krowę, wóz, żelaza płużne, radlicę, drugi ma 2 woły, krowę i 12 [...]7 na porządki, trzeci ma 2 woły.
Jeden pułrolnik pusty.
Zagrodników trzech bez inwentarza.
Chałupników pięciu z tych żaden ma zasiew gruntowy.
Komorników czterech.
Dwie Komornice.
Młynarz Bogumił Orłowski płaci z wiatraka i roli czynsz co rocznie[...]8 350 na Sw Woyciech, i mele dworskie mlewo bez miarki, surowce, słody, mąki i kaszę.
Pułrolnicy robią na tydzień po 6 dni ręczno lub 3 dni bydłem, orzą po 6 prętów za dwa dni, 3 tłuki w żniwa odrabiaią, na daninę daią po 2 kapłony i 30 iay, owce myia i strzygą, warzywo obieraią, stróżą, trzodę z kolei odbywaią, sadze wycieraią, przędą po sztuce z lnu pańskiego i świętną drogę odbywaią.
Zagrodnicy robią w tydzień po 3 dni ręczno lub bydłem, orzą za trzy dni 12 [lasek]9, a od So Jakuba do So Michała po 4 dni, na daninę daią każdy kapłona, kurę i medel iay, przędą po puł sztuki, resztę powinności iak Pułrolnicy odbywaią.
Chałupnicy dwóch robi w tydzień po 2 dni ręczno, a od So Jakuba do So Michała po 3 dni, trzech robi w tydzień po 2 dni ręczno przez cały rok, i 3 tłuki odbywaią.
Komornicy, trzech robi po 2 dni w tydzień i 3 tłuki, biorą za to kopczyznę, czwarty robi dzień w tydzień i 3 sztuki.
Komornice robią dzień w tydzień.
Karczmarz robi na rok 20 dni ręczno.
Dobra te Wola Pszatowska z folwarkiem Remiszew graniczą w swym okręgu na wschód słońca z wsią Wrzeszczewice, na południe z wsią Stryie Paskowe i z wsią Przatów, na zachód z miastem Szadek, na północ z wsiami Tarnówka i Willamów.
Obeymuią rozległości w gruntach ornych 1, 2, 3, 4 klassy z łąkami borami, i lasami, krzakami, stawami, ogrodami i zabudowaniami w ogule około 2027 mórg 66 prętów miary magdeburskiey.
Wysiewu ogółem ozimego i jarego zboża na folwarkach Woli Pszatowskiey i Remiszów:
Żyta korcy 60.
Pszenicy korcy 6 garcy 12.
Jęczmienia korcy 18.
Grochu korcy 6.
Owsa korcy 55.
Taterki korcy 10.
Rzepaku garcy 16.
Lnu korzec 1.
Konopi garcy 16.
Ziemniaków korcy 15.
Prosa garcy 8.

Opłacenia podatków rocznie do Kassy Obwodu Sieradzkiego według kwitu teyże Kassy pod d. 23 marca rb. wydanego.
1. Offiary 24/100 zł. 93 gr. 24.
2. Kontyngensy dworskiego zł. 134 gr. 12.
3. Podymnego zwyczaynego zł. 90.
4. Kontyngensu gromadzkiego zł. 64 gr. 28.
5. Szarwarku zł. 84.
Razem zł. 467 gr. 4.

Oprócz tych daie Dominium do Koscioła Parafialnego miasta Szadku [...]8 50 dziesięciny, gromada do Kollegiaty w Łasku [...]10 19. Składki ogniowey za koscioł w Szadku zł. [...]10 1 gr. 8 - Dominium tyleż.
Wieś folwarczna Wola Pszatowska z folwarkiem Remiszew składa gminę, położona w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim, Wtwie Kaliskim, odległe od miasta Szadku puł mili, od miasta Lutomierska o pułtory mili, od miasta Łasku o pułtory mili, od miasta Sieradza o 3 mile.
W tey wsi iest zaprowadzona Administracya na rzecz Dyrekcyi Banku Głównego w Berlinie, Administratorem iest Piotr Kurzydłowski ustanowiony, w Przyrównicy mieszkaiący.

Dobra wolne Szlacheckie Wola Pszatowska z folwarkiem Remiszów przez publiczną licytacyą sprzedane zostaną, która licytacya w [...]11 Trybunale Cywilnym Wtwa Kaliskiego w Kaliszu w Pałacu Sądowym na Audyencyi Publiczney odbywać się będzie.
Administratorem tych nieruchomości ustanowił Komornik powyżey wypisanego Uo Piotra Kurzydłowskiego, któremu polecił aby folwark Remiszew ile możności był przyzwoicie obsiany gdy ten zostaie teraz pod Administracyą, zostawiaiąc wolność Wu Janowi Stokowskiemu zgłoszenia Wu Miczke o alimenta.
Protokuł ninieyszy w czterech exemplarzach opisany po przeczytaniu w oryginale i kopiach, przez Komornika i Ur. Piotra Kurzydłowskiego podpisany został, Świadkowie nie umieiąc pisać niepodpisali.
[pomijam końcowa część]

Przypisy: