-->

sobota, 17 lutego 2018

Inwentarz majątku Łubna Jarosłaj (1873)


Źródło inwentarza:
Dowody majątku Łubna Jarosłaj. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.

Działo się na gruncie dóbr Łubna Jarosłaj i Sudoły w dworze folwarcznym dóbr Łubna Jarosłaj d. 14/26 sierpnia 1873 r.
Na żądanie Jana Nepomucena Psarskiego właściciela nieruchomości w mieście Gubernjalnem Petrokowie, tamże zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do przedsiębranego przez niniejszy protokół zajęcia na przymusową publiczną sprzedaż dóbr Łubna Jarosłaj i Sudoły u Waleryana Oborskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w mieście Gubernialnem Kaliszu zamieszkałego, który w popieraniu tej sprzedaży stawać będzie, sobie obierającego.
Ja, Romuald Pinowski Komornik przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu przez Wysoką Kommisyą Rządową Sprawiedliwości d. 16/28 marca 1868 r. N. 3142 nominowany w mieście Gubernjalnem Kaliszu zamieszkały, a do tej czynności przez Extrachenta Psarskiego na piśmie w d. 26 czerwca rb. 1873 r. upoważniony.
w Imieniu Panującego i Prawa!
W wykonaniu dwóch aktów urzędowych a mianowicie:
1. w d. 1/13 lipca 1865 r. przed Emiljanem Ordonem Regentem w Kaliszu i
2. w d. 12/24 kwietnia 1872 r. przed Teofilem Józefem Kowalskim Regentem w Kaliszu zeznanych, obydwóch stosownie do Art. 673 KPS w całej swej osnowie w nakazie egzekucyjnym przez Andrzeja Lubinkowskiego Komornika Trybunału w d. 18/30 czerwca rb. wydanym, a w d. 23 czerwca / 5 lipca tr. przez Michała Piechowskiego Woźnego Trybunału doręczonym, zamieszczonych, w następstwie tegoż nakazu zjechał działający Komornik wraz z świadkami Janem Granowskim obywatelem i Józefem Kacprzak z służby utrzymującym się obydwoma w mieście Gubernialnem Kaliszu zamieszkałemi na gruncie dóbr Łubna Jarosłaj i Sudoły, gdzie w dworze folwarcznym dóbr Łubna Jarosłaj Władysława Dehnel właściciela dóbr Łubna Jarosłaj i Sudoły w ponowieniu powołanego nakazu po raz ostatni wezwał, ażeby dla żądającego Jana Nepomucena Psarskiego stosownie do aktów powyżej powołanych summę rs. 12289 kp. 61 z procentem zaległym i bieżącym wraz z kosztami egzekucyjnemi podotąd narosłemi zaraz na ręce swoje Komornika zapłacił, gdyż w razie przeciwnym do zajęcia na przymuszoną publiczną sprzedaż dóbr Łubna Jarosłaj i Sudoły zaraz przystąpie.
Na takie wezwanie właściciel dóbr tych Łubna Jarosłaj i Sudoły oświadczył: że należność żądającemu Psarskiemu z dóbr Łubna Jarosłaj i Sudoły przypadająca zapłaconą zostanie przyznać się mającą na też dobra pożyczką Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego do udzielenia której już przystąpił i co ma nadzieję w krótkim czasie nastąpi, dzisiaj zaś zapłacić nie może, gdyż takiego gotowego funduszu nie posiada lecz uprasza o wstrzymanie działań egzekucyjnych do przyznania rzeczonej pożyczki Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
Działający Komornik nie mając zaraz na swe ręce zapłaconej dochodzonej należności dla żądającego Jana Nepomucena Psarskiego, na satysfakcją tej należności przystępując do zapowiedzianego zajęcia niniejszym na przymuszoną publiczną sprzedaż zajmuje tak jak w wykazie hypotecznym powiedziane:-

Dobra Ziemskie
Łubna Jarosłaj i Sudoły

Składające się z dwóch folwarków dominialnych Łubna Jarosłaj i Sudoły i tegoż nazwiska wsi uwłaszczonych.- Karczmy wśród wsi Łubna Jarosłaj oraz osady młynarskiej wieczysto czynszowej w territorjum gruntów folwarku Łubna Jarosłaj egzystujących, wraz z wszelkiemi budynkami dworskiemi poniżej opisanemi, zagajnikami czyli zaroślami, gruntami, obsiewami i obsiać się mającemi, łąkami, pastwiskami, propinacyą, czynszami, rybołóstwem, polowaniem i wszelkiemi użytkami i służącemi prawami, czyli zgoła z tem wszystkiem co tylko całość tych dóbr i własność dominjalną folwarczną stanowi i stanowić może, bez najmniejszego wyłączenia z takowych, natomiast z wyłączeniem jedynie zabudowań i gruntów na uposażenie i własność włościan dóbr tych w imię Najwyższych Ukazów przeszłych oraz folwarku Gajbok mórg 158, pr. 255 obejmującego poprzednio z dobrami temi Łubna Jarosłaj i Sudoły jedną całość stanowiącego, a obecnie od tychże dóbr oddzielonego i oddzielną księgę wieczystą założoną mającego i obecnie własność Jana Nepomucena Perlińskiego stanowiącego.
Dobra te położone są w Parafii Wągłczew, Gminie Gruszczyce, Powiecie Sieradzkim, Gubernii Kaliskiej, pod jurisdykcją Kassy Powiatowej w Sieradzu, Sądu Pokoju w Warcie, Trybunału Cywilnego w Kaliszu.- Oddziału Dyrekcyi Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu, a odległe są od miast najbliższych miasta Błaszek mila1, Warty gdzie Sąd Pokoju wiorst 15, miasta Powiatowego Sieradza mil 3, miasta Gubernjalnego Kalisza mil 5, od traktu bitego (szossy) fabrycznego z miasta Gubernjalnego Kalisza do miasta Łodzi wiorst 5.
Dobra te Łubna Jarosłaj i Sudoły mają jedną księgę wieczystą w Kancellaryi Ziemiańskiej Trybunału Cywilnego w Kaliszu znajdującą się, w którey tytuł własności na mocy kontraktu w d. 9/21 kwietnia 1872 r. w KW. na str. 353 zeznanego w szacunku rs. 37.500 uregulowany jest na egzekwowanego Władysława Dehnel, z których folwark Łubna Jarosłaj wedle zaprodukowanej mappy w d. 26 marca 1873 r. przez Józefa Albina Pełzuckiego Jeometrę sporządzonej graniczący na wschód słońca z folwarkiem Gajbok, od strony wschodnio południowej z dobrami Wągłczew, na zachód z dobrami Łubna Jakusy i na północ częścią z dobrami Gruszyce, a głównie od tej strony z dobrami Cienia Wielka pozostaje w 6o letniej w d. 12/24 czerwca rb. 1873 zaczynającej się dzierżawie Józefa Hegner, o czem później będzie mowa, a folwark Sudoły graniczący wedle także zaprodukowanej mappy do tegoż folwarku dóbr Sudoły odnoszącej się w powyżej rzeczonym dniu i przez tegoż Jeometrę Pełzuckiego sporządzonej, na wschód słońca z dobrami dóbr Wągłczew, na południe z dobrami Jesionna, na zachód z temiż dobrami Jesionna i dobrami Łubna Jakusy i na północ także z temiż dobrami Łubna Jakusy, pozostaje w posiadaniu samego właściciela tych dóbr Władysława Dehnel obecnie egzekwowanego.
Po takiem ogółowem opisaniu zajmujących się dóbr Łubna Jarosłaj i Sudoły przystąpił działający Komornik do szczegółowego opisania takowych który tak uskutecznia.

Fragment mapy folwarku Łubna Jarosłaj,  kopia z 1873 r. z pomiaru z roku 1868.

Zabudowania dworskie.
I. Folwark Łubna Jarosłaj.

1. Dwór murowany o trzech kominach, gontami kryty, w tym podłogi z desek, piece kaflane, w dworze tym mieszka dzierżawca tego folwarku Łubna Jarosłaj Józef Hegner, któren wedle zaprodukowanego wyciągu głównego kontraktu w księdze wieczystej dóbr tych w d. 15/27 czerwca 1873 r. przed Teofilem Józefem Kowalskim Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu zeznanego z dóbr tych Łubna Jarosłaj i Sudoły, folwark Łubna Jarosłaj w takiem ograniczeniu w jakiem sam właściciel Władysław Dehnel posiada ma prawo, z wszelkiemi zabudowaniami, z zasiewami ozimemi i jaremi, z wyłączeniem jedynie rzepaku zimowego, lecz nawzajem z obowiązkami i ciężarami do gruntu przywiązanemi, przez tenże kontrakt pod warunkami szczegółowo w takowym określeniu od tegoż właściciela tych dóbr Władysława Dehnel wydzierżawił w 6o letnią z d. 12/24 czerwca rb. 1873 rozpoczynającą się i z tymże dniem 1879 r. kończącą się dzierżawę za czynsz dzierżawny wzajemnie za każdy rok na rs. 1600 czyli na cały czas dzierżawy na rs. 9600 ustanowiony, którą obowiązany jest w dwóch równych półrocznych ratach z góry opłacać, lecz tylko w takiej ilości jaki należny się okaże po zaspokojeniu rat amortyzujących wierzytelności Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego a następnie po uiszczeniu procentów od wierzytelności hypotecznych dóbr Łubna Jarosłaj obciążających. Kaucyi wedle tegoż kontraktu dzierżawnego złożył tenże dzierżawca Józef Hegner właścicielowi dóbr tych Władysławowi Dehnel rs. 1500, z której jak oraz z własnego swego inwentarza żywego i martwego na gruncie tego folwarku utrzymywanego przyjął odpowiedzialność za spełnienie warunków tegoż kontraktu. Wedle którego jeden pokój w tem dworze do d. 17/29 września rb. 1873 właściciel dóbr tych Władysław Dehnel pozostawił do swego użytku, w którem też obecnie mieszka.
2. Ogród częścią owocowy i dziki oraz warzywny dwór powyższy okalający od strony drogi od sąsiednich dóbr Łubna Jakusy prowadzącej, płotem w słupy i deski urządzonym ogrodzony, zaś od strony głównego traktu przez folwark Łubna Jarosłaj dalej na wieś prowadzącej, jak oraz z trzeciej strony to jest drogi na podwórze folwarczne prowadzącej ogrodzenie stanowi rów w tych miejscach znajdujący się oraz krzewy dzikie i sadzone drzewa dzikie, zaś od strony czwartej to jest podwórza począwszy od budynku owczarnia, stajen i obór poniżej pod pozycyą 5ą opisanego, gdzie w tem miejscu przy wjeździe drogą napomnioną na podwórze folwarczne prowadzącą jest brama wjezdna, dalej do budynku stodoły, poniżej pod pozycyą 9ą opisanej i w dalszem ciągu po za takową stodołą, w prostej lini do płotu wyżej wspomnianego doprowadzonym, ogrodzony jest płotem w słupy z drzewa i młodociane drzewka z kory odarte, urządzonym przedstawiającym oko sztachety.-
W ogrodzie tym przed gruntem dworu jest klomb do kwiatów oraz także do kwiatów w kształcie wazonów dwa drewniane w ziemie wkopane słupy, przy których są po trzy z desek okrągło urządzone talerze z zewnątrz korą z drzewa zdjętą otoczone, ziemią napełnione, gdzie właśnie kwiaty siać się powinny.- Wreszcie wśród tego ogrodu w miejscu gdzie prowadzi alejka krzy dzikich są.-
3. Kloaki z drzewa w słupy i deski urządzone o dwóch przedziałach, gontami kryte, zaś pod bokiem dworu od strony kuchni w tymże będącej jest tegoż dobudowany.
4. Kubeł dla tucznika murowany, deskami pod papę smołowcową ułożonemi lecz bez tejże papy kryty.
Wszedłszy drogą o której przy opisaniu ogrodu powyżej pod pozycją 2 była mowa, na podwórze folwarczne, zaraz po lewej ręce jest.
5. Owczarnia, stajnia i obory pod jednym dachem budynek ten massiv z cegły palonej jest murowany od strony podwórza to jest frontu gdzie znajdują się 6 dwóskrzydłych na zawiasach i hakach drzwi, dach całkiem gontami jest pokryty - zaś z drugiej strony także gontami i w 1/3 części słomą gdzie brak pewnej części tegoż dachu.
W poprzek powyższego budynku jest.
6. Stodoła stara z drzewa w strychulec gliną wylepiona gontami o jednem klepisku.
7. Stodoła druga w prostej lini powyższej uważając z cegły palonej massiv murowana, nowa gontami kryta o jednem klepisku, z frontu przy wejściu do takowej stodoły uważając lewej szczytowej ściany zupełnie niemasz.
8. Spichrz ze sklepem pod takowym murowanym oraz szorownia i kuźnia pod jednym dachem massiv z cegły palonej wymurowane, papą czyli tekturą smołowcową kryte.
9. Stodoła a raczej szopa w słupy z drzewa i bale zbudowana, słomą kryta, w której z boku urządzone są chlewy do których dwoje drzwiach na zawiasach i hakach prowadzi.
10. Chlewy na podmurowaniu z kamieni polnych i przyciesiach z drzewa z bali zbudowane, zewnątrz gliną na kliniki wylepione i obrzucone, do których prowadzą dwoje drzwi na zawiasach i hakach.- Przy chlewach tych jest podstawione miejsce do wypuszczenia z tychże chlewów trzody, płotem z drzewa w słupy i deski urządzonym ogrodzone.
Budynki te powyżej opisane oraz przeprowadzony pomiędzy takowemi płot w kształcie sztachet, taki o jakim przy opisaniu powyżej pod pozycyą 2ą ogrodu była mowa, postawione są tak iż takowe okalają podwórze folwarczne wśród którego jest.
11. Studnia balami ocembrowana i żurawiem do wydobywania wody.
Po za powyższe podwórze to jest budynek ad 8 opisany uważając, przy drodze z folwarku tego Łubna Jarosłaj do sąsiedniego folwarku dóbr Łubna Jakusy prowadzący jest.
12. Dom dwojaki z cegły palonej murowany o jednym kominie, dachówką kryty dla ludzi dworskich.
Po za ten zaś dom dwojaki uważając jest sadzawka z upustem pod podwórze i budynek ad 8 opisany podchodząca.
Na tem protokół niniejszy w dniu jak wyżej powiedziano dla nadejścia wieczornej pory sporządzony i po odczytaniu przez świadka Jana Granowskiego i działającego Komornika podpisany zostaje, gdyż drugi świadek Józef Kacprzak nieumieiąc pisać do podpisu powołany nie został, a egzekwowany Władysław Dehnel tu w folwarku Łubna Jarosłaj wydaliwszy się na folwark Sudoły przed zamknięciem tego protokółu nie powrócił, z nadmienieniem że dalsza czynność odroczoną zostaje do dnia następnego.
/podpisano/ Jan Granowski świadek. [...]¹ /podpisany/ Romuald Pinowski Komornik przy Trybunale /MP/

Działo się na gruncie dóbr Łubna Jarosłaj i Sudoły mianowicie w dworze folwarcznym dóbr Łubna Jarosłaj d. 15/27 sierpnia 1873.
W dalszem ciągu dokonywanego przez niniejszy protokół w dniu wczorajszym 14/26 bm. i r. rozpoczęty na żądanie Jana Nepomucena Psarskiego w poszukiwaniu summy rs. 12289 kp. 61 procentu i kosztów zajęcia na przymusową publiczną sprzedaż dóbr ziemskich Łubna Jarosłaj i Sudoły do własności Władysława Dehnel należących, w obecności juz powyżej wymienionych świadków Jana Granowskiego oraz Józefa Kasprzak obydwóch w Kaliszu zamieszkałych przystąpił działający Komornik przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w mieście Gubernjalnem Kaliszu zamieszkały do dalszego szczegółowego opisu tychże dóbr, który uskutecznia w taki sposób:
Po drugiej stronie drogi na podwórze folwarczne powyżej wspomnione, przy opisaniu ogrodu pod pozycyą 27 namienionej, wiodącej jest dalszy-
13. Główny ogród warzywny i owcowy mieszczący w sobie grusze, jabłonie, śliwki, bereśnie², krzewy agrestu, pożyczek i tp. w znacznej ilości, ogród ten ze trzech stron ogrodzony jest rowem a od czwartej strony osłaniają takowy cztery stawy z tych trzy z upustami, mające bydź zarybione, i po za takowemi stawami półkośne łąki. Wśród ogrodu tego, a szczególniej przy głównym trakcie przez folwark ten Łubna Jarosłaj prowadzącym, przy którym ogród ten jest położony są:
Sklep w ziemi z drzewa urządzony, z wierzchu ziemią kryty.
14. Dom dla ludzi dworskich murowany, o 2ch kominach, dachówką kryty.
15. Studnia przytem domu balami ocembrowana.
16. Dom drugi w prostej linii poza powyższym również dla ludzi dworskich z cegły surówki, o 2ch kominach wymurowany, dach od okapu dwa szory gontem, a dalej słomą kryty który przy rzeczonych kominach jest zrujnowany.
Dalej w głąb rzeczonego powyżej ogrodu idąc są:
17. Dwór stary czyli jedynie części takowego ze sklepem murowanym pozostała z cegły palonej murowana dachówką kryta, stanowiąca jedną izbę do której z jednego boku z drzewa w ryglówkę obrobionego i cegły palonej w tak zwany pruski mur dobudowana jest jedna izba z komorą, w części gontami, a w części słomą kryta, która jest w stanie złym, oraz z drugiego boku rzeczonej części starego dworu jest dobudowaną z drzewa w słupy z rzyn i okrąglaków obórka słomą kryta, stara także w stanie złym znajdująca.
Tak urządzony budynek pod tą pozycyą 17 opisany przeznaczenie na mieszkanie dla ogrodowego.
18. Kaplica z drzewa z bali przy powyższym budynku zbudowana, gontami kryta, drzwiami na zawiasach i hakach zamykana.
Wreszcie wśród wsi tych dóbr Łubna Jarosłaj jest:
19. Dom z drzewa w strychulce i gliny zbudowany o jednym kominie murowanym, dach gontami kryty w tym cztery izby Numerami Tablic 27, 28, 29 i 30 oznaczone, należą i stanowią własność uwłaszczonych włościan a jedna izba frontowa Nr. Tablicy 18 oznaczona, oraz druga izba od tyłu bez tablicy stanowią własność dworską, które zajmują ludzie dworscy dzierżawcy dóbr tych. Dom ten cały jest w stanie najlichszym.
20. Dom karczma wśród tejże wsi Łubna Jarosłaj z drzewa w słupy i bali zbudowana na podmurowaniu z kamieni polnych. Karczma ta gontami kryta o jednym kominie murowanym, przy której są dwa małe z drzewa to jest zrzyn i okrąglaków zbudowane chlewy, słomą kryta.
W końcu w territoyum gruntów folwarku tego Łubna Jarosłaj od granicy sąsiednich dóbr Wągłczewa uważając jest:

21. Osada Młynarska, którą składają dom mieszkalny, stodoła oraz wiatrak z drzewa zbudowane, oraz 5 mórg gruntu jakto właściciel dóbr tych Władysław Dehnel podał do tejże osady należeć mające.
Osada ta młynarska jak tenże właściciel dóbr tych podał oraz przy zjeździe na takową działającego Komornika Zofia Sulwińska, Walentego Sulwińskiego małżonka w nieobecności tegoż Sulwińskiego w domu podała: należy wraz z gruntem mórg 5, prawem wieczystej dzierżawy do tegoż Walentego Sulwińskiego pod obowiązkiem opłacania właścicielowi dóbr tych rok rocznie czynszu po rs. 18, oraz jakto właściciel dóbr tych Władysław Dehnel oświadczył,- prócz tego czynszu posiadacz wieczysty osady tej młynarskiej ma obowiązek dla dworu tychże dóbr uskuteczniać rok rocznie bezpłatnie i bez miarki mlewa 100 wierteli rocznie.
Oprócz osady tej młynarskiej i gruntu do takowej należącej tenże Walenty Sulwiński jak to wyżej wspomniono żona jego i właściciel dóbr tych Władysław Dehnel oświadczyli: posiada gruntu folwarcznego przy tejże osadzie młynarskiej położonego mórg 7 w zastaw onemu przez poprzedniego właściciela dóbr tych Franciszka Morawskiego od wypożyczonej summy rs. 120 oddanych, na co ma bydź przed kilku już laty przed Fabianem Kulesza Regentem w Kaliszu zeznany akt urzędowy, lecz wyciągu takowego twierdząc że nie posiadaią nie przedstawili,- tylko oznajmili że do tej zastawy tenże Walenty Sulwiński dopłaca właścicielowi dóbr rocznie po rs. 3.

Zabudowania dworskie
II. Folwarku Sudoły

1. Dom mieszkalny dla służby dworskiej z drzewa w ryglówkę obrobionego i cegły palonej w tak zwany pruski mur zbudowany od okapu gontem a dalej słomą kryty.
2. Obory z drzewa w słupy z bali zbudowane, słomą kryte o 2ch drzwiach na zawiasach i hakach, przy oborach tych jest także dostawiony z drzewa chlew słomą kryty, oraz na słupach z drzewa mała szopa słomą kryta.
3. Stodoła z drzewa w słupy z bali zbudowana, słomą kryta o jednem klepisku, w której ustawiona jest maszyna młockarnia z kieratem leżącym, bez nakrycia o sile 4ch koni.
4. Stajnia i obory z drzewa w ryglówkę obrobionego i cegły palonej w tak zwany pruski mur zbudowane, gontami kryte.
5. Fundamenta pod stawiać się mający dwór mieszkalny z cegły palonej na wapno ułożone.
6. Owczarnia nowo z drzewa z bali w słupy budująca się na fundamencie z cegły palonej ułożonym, której ściany dopiero się wznoszą.
Podwórze wśród zabudowań powyższych podotąd nie jest jeszcze niczem ogrodzone tylko przy budynku stodoły powyżej ad 3 opisanej znajdują się sadzone, znacznie wyrosłe topole oraz w pewnej odległości od tejże stodoły znajduje się:
7. Studnia balami ocembrowana z żurawiem do wydobywania wody.

Fragment mapy folwarku Sudoły, kopia z 1873 r. z pomiaru z roku 1868

Grunta na uposażenie i własność włościan dóbr tych Łubna Jarosłaj i Sudoły przeszłe i w Dziale I wykazu na rzecz tychże włościan odkreślone i obecnie z rozporządzenia Władz do Spraw włościańskich przez Jeometrę tychże Władz kopcami od gruntów włościańskich oddzielnie i odgraniczone wynoszą mórg 197 pr. 197, po odtrąceniu których to gruntów resztująca rozległość gruntów folwarcznych zajmujących się dóbr Łubna Jarosłaj i Sudoły wedle przedstawionych Działającemu Komornikowi przez właściciela tychże dóbr Władysława Dehnel mapp i rejestru pomiarowego tychże dóbr w d. 26 marca 1873 r. przez Józefa Albina Pełzuckiego Jeometrę sporządzonych, na tychże mappach wykazana, wynosi a w szczególności.-

Folwark Łubna Jarosłaj
w gruntach odnoszących się do Klassy I, II i III.
a) Gruntu ornego mórg 277 pr. 179.
b) Ogrodów mórg 12.
c) Pod zabudowaniami i podwórzem mórg 5 pr. 280.
d) Łąk mórg 14 pr. 273.
e) Pastwiska mórg 3 pr. 285.
f) Stawów 6 mórg 1 pr. 17.
g) Granic, dróg, wygonów i rowów mórg 5 pr. 166.
Razem mórg 321.

Folwark Sudoły
w gruntach odnoszących sie do klassy II, III, i IV.
a) W gruntach ornych mórg 232 pr. 124.
b) Ogrodu warzywnego pr. 278.
c) Łąk mórg 4 pr. 47.
d) Zagaju mórg 37 pr. 44
e) Pod zabudowaniami i podwórzem mórg 1 pr. 115.
f) Wody to jest dwóch stawach mających bydź zarybionemi przy których są upusty mórg 1 pr. 275.
g) Nieużytków mórg 1 pr. 253.
Razem mórg 279 pr. 235.

a za dodaniem łącznej rozległości folwarku Łubna Jarosłaj jak wyżej powiedziano wynoszącej 321 Ogólna rozległość obydwóch folwarków Łubna Jarosłaj i Sudoły wynosi mórg 600 pr. 235.
czyli włók 20 pr. 235 miary nowopolskiej a dziesiatyn 307 sażeni przeszło 1758 miary rossyjskiej.
Służebności włościanom dóbr tych przyznane i w Dziale III pod Nr. 15 wykazu hypotecznego objawione są takie.
Niżej wymienieni osadnicy mają prawo paść swój inwentarz na ugorach dworskich na wszystkich tych miejscach gdzie wypędza się inwentarz dworski w następującym zakresie.
Nr. 1- 4 krowy i 2 konie, Nr. 4 - 4 krowy i 2 konie, Nr. 2 - 3 krowy i 2 konie, Nr. 5 - 3 krowy, Nr. 6 - 2 krowy, Nr. 7 - 3 krowy, Nr. 8 - 2 krowy, Nr. 9 - 1 krowę, Nr. 10 - 2 krowy, Nr. 11 - 4 krowy, Nr. 12 - 2 krowy, Nr. 13 - 4 krowy, Nr. 15 - 1 krowę, Nr. 18 - 2 krowy, Nr. 19 - 1 krowę, Nr. 22 - 3 krowy, Nr. 23 - 2 krowy, Nr. 24 - 1 krowę, Nr. 26 - 2 krowy, Nr. 29 - 1 krowę, Nr. 31 - 2 krowy, Nr. 32 - 3 krowy, Nr. 34 - 1 krowę, Nr. 51 - 2 krowy, Nr. 53 - 3 krowy.
W tem miejscu nadmienia działający Komornik iż wedle wpisu w Dziale III pod Nr. 12 wykazu hypotecznego dóbr tych objawionego prawo zastawy jednej włóki gruntu na folwarku Sudoły w procencie od summy rs. 750 w Dziale IV pod Nr. 28 hypotekowanej na lat 2 od So Michała 1867 r. poczynając czyli aż do zaspokojenia tejże summy w sposobie kontraktem z d. 20 lipca / 1 sierpnia 1867 r. określonym do księgi wieczystej d. 1/13 września tr. na str. 205 wniesionym służy Franciszkowi Barszczyk czyli po tegoż śmierci jego sukcessorom.

Inwentarz żywy i martwy na gruncie dóbr tych to jest folwarku Łubna Jarosłaj znajdujący się - jak to przy opisaniu zabudowań tegoż folwarku pod poz. 1 powiedziano jest własnością dzierżawcy tegoż folwarku Sudoły znajdujący się do gruntu przywiązany jest taki:
1. Koni roboczych z uprzężą 9.
2. Krów dojnych 3.
3. Owiec sztuk 155.
4. Wozów fornalskich 2.
5. Pługów 4.
6. Radeł 2.
7. Bron 8.
8. Lasów 4 i paśników 6.
9. Maszyna młockarnia konna.

Wysiew.
Na gruntach folwarcznych dóbr Łubna Jarosłaj i Sudoły rok rocznie uskuteczniony bydź może a w szczególności:

Na folwarku Łubna Jarosłaj.
1. Pszenicy korcy 50.
2. Żyta korcy 70.
3. Jęczmienia korcy 10.
4. Owsa korcy 40.
5. Talarki 2.
6. Rzepaku korcy 2.
7. Grochu korcy 6.
8. Koniczyny korzec 1.
9. Wyki korcy 2.
10. Lenu i konopi po garncy 5.
11. Kartofli wysadza się korcy 40.
12. Siana sprząta się do 50 wozów.

Na folwarku Sudoły.
1. Pszenicy korcy 5.
2. Żyta korcy 60.
3. Jęczmienia korcy 6.
4. Grochu korcy 5
5. Talarki korcy.
6. Owsa korcy 30.
7. Łubinu korcy 4.
8. Koniczyny i wyki z mięszaniną na paszę korcy 3.
9. Kartofli wysadza się korcy 50.
10. Siana sprząta się do 20 fur.

Dobra niniejszym protokółem zajęte Łubna Jarosłaj mają prawo wolnego pastwiska w dobrach do dóbr sąsiedniej Łubna Jakusy należących i prawo zakładania stawów i budowania młynów po nad jeziorem ciągnącem sie od granicy Wągłczewskiej, o czem wpis w Dziale III pod Nr. 4 w księdze wieczystej tychże dóbr Łubna Jakusy objawiony przekonywa.
Dobra niniejszym protokółem zajęte Łubna Jarosłaj i Sudoły z tem wszystkiem co tylko ich całość i dochód stanowi sprzedane zostaną przez publiczną licytacyą na jawnej audyencyi Trybunału Cywilnego w Kaliszu posiedzenia swe w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina położonym odbywającego w terminie przez tenże Trybunał oznaczyć się mianym, dalszych formalności dopełniać będzie Waleryan Oborski Patron przy tymże Trybunale w mieście Gubernjalnem Kaliszu zamieszkały u którego extrahent tej czynności Jan Nepomucen Psarski zamieszkanie prawne sobie obiera, do czasu zatem w którym sprzedaż ta nie nastapi ze względu na Art. 688 KPS Działający Komornik dzierżawę folwarku tego Łubna Jarosłaj Józefa Hegner, oraz folwarku Sudoły właściciela dóbr Władysława Dehnel w posiadaniu tychże folwarków jako Sądowych zarządców pozostawia i dozorcami ich ustanawia, wkładając na nich obowiązek iżby wszelkie podatki Skarbowe i ciężary gruntowe w czasie właściwym powrócił i opłacał,- dopilnowanie czego jak oraz iżby całość dóbr tych w niczem naruszoną nie była w zastosowaniu się do Art. 25 Ustawy Gminnej z d. 19 lutego / 2 marca 1864 - porucza Działający Komornik Wójtowi Gminy Gruszczyce.
Na tem protokół ten w d. 14/26 sierpnia 1873 r. rozpoczęty w dniu następnym 15/27 tm. i r. ukończony po odczytaniu podpisany zostaje przez świadków Jana Granowskiego i działającego Komornika, gdyż drugi świadek Józef Kasprzak nieumiejąc pisać do podpisu powołany nie został Egzekwowany Władysław Dehnel przed zakończeniem takowego oddalił się, dla tego też niepodpisuje.
/podpisano/ Jan Gradomski świadek, Romuald Pinowski Komornik przy Trybunale [MP]
W dalszym ciągu tego protokółu nadmienia działający Komornik przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu podatki Skarbowe z dóbr niniejszym protokółem zajętych Łubna Jarosłaj i Sudoły wedle świadectwa Kassy Powiatowej w Sieradzu do Nr. 730 wydanego opłacają się w ilości tymże świadectwem wykazanej a mianowicie:- jak też świadectwo w całej swej osnowie tu się zamieszczające.-


[dalszy tekst po rosyjsku i końcową część po polsku pomijam]³

Przypisy:

1.

2.

3. Przypis autora bloga.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza