-->

niedziela, 24 stycznia 2016

Nowa Huta

Nowa Huta, pustkowie w dobrach Złoczew, leżące prawdopodobnie w gminie Złoczew, nie odnalezione na mapach.

Dziennik Warszawski 1869 nr 282

N. D. 9115. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do wiadomości powszechnej, że na zasadzie art. 7, postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową pierwszą przez licytację publiczną, która odbędzie w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
55. Złoczew, składające się z miasta Złoczew, z wsi Złoczewska, Huta stara, Huta szklanna, Czarna, Miklesz i Bujnów, z pustkowiów: Baby, Olesnica, Mikla i Nowa Huta, tudzież dobr Grojca małego z przyległością Stanisławów; do dóbr tych należą jeszcze realności folwark Borki, osada młynarska, wieś Borzęckie, pustkowie Leśniak, pustkowie Garbierka, karczma Syberja i wieś Cegielnia, oraz z wszystkiemi przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 5,79l kop. 85, vadium do licytacji rsr. 10,000, licytacja rozpocznie się od sumy rub. sr. 43,750, termin sprzedaży dnia 9 (21) Października 1870 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Alfonsem Paszkowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki do licytacji są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży, dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (artyk. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku).
(…) Kalisz dnia 3 (15) Listopada 1869 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Bugaj

Bugaj, pustkowie w dobrach Chorzew, leżące prawdopodobnie w gminie Kiełczygłów, nie odnalezione na mapach.

Dziennik Warszawski 1869 nr 212

N. D. 6857 Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie, wierzycieli hypotecznych, nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą, przymusową przedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym w Kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
4. Chorzew z wsią Tuchan, folwarkiem Łowiana, oraz pustkowiem Bugaj i Józefina, z wszystkiemi przynależytościami lecz z włączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, w Okręgu Nowo-Radomskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu należnych rsr. 2,037 kop. 15 1/2. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Józefem Białobrzeskim dnia 3 (15) Marca 1870 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 3,900. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 22,575.
Zawiadowienie to ogłasza się dla 1° niewiadowyeh z imion nazwisk i pobytu legataryuszów Augustyna Karśnickiego wierzyciela hypotecznego dóbr Chorzew.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie nie dojścia do skutku powyższej przedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 25 Sierpnia (6 Września) 1869 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXII. Obszar gminy wiejskiej Siemkowice dzieli się na gromady:
14. Kol. Podrwinów, obejmującą: wieś Bugaj, kol. Podrwinów, czść Podrwinów.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

sobota, 23 stycznia 2016

Smolary

Smolary, pustkowie w dobrach Czernice, leżące prawdopodobnie w gminie Osjaków, nie odnalezione na mapach.

Dziennik Warszawski 1869 nr 151

N. D. 4968. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarz. Kred. Ziem. udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, są wystawione na przymusową sprzedaż pierwszą przez licytację publiczną, która odbędzie się wmieście Kaliszu, w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych:  
15. Czernice, do których należy folwark Jasień, tudzież pustkowia: Jasion Smolary, Bielany i Piskornik, z wszystkiemi przynależytościami, lecz z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, w Okręgu Wieluńskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży rub. sreb. 1,273 kop. 73, vadium do licytacji rs. 2,400, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 14,450, termin sprzedaży dnia 3 (15) Marca 1870 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Alfonsem Paszkowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.).
Kalisz dnia 16 (28) Maja 1869 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

niedziela, 10 stycznia 2016

Gatki

Gatki, folwark w dobrach Jeżew, leżący prawdopodobnie w gminie Zadzim, nie odnaleziony na mapach.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 61

(N. D. 1291) Pisarz Trybunału Суwilnego I Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, iż dobra ziemskie Jerzów i Gatki, składające się z folwarku wsi zarobnéj tegoż nazwiska, z wsi zarobnéj i folwarku Ruda, z kolonii Felixów, i z młyna Ruda zwanego, z wszystkiemi przyległościami w Powiecie Sieradzkim Okręgu Szadkowskim Gubernii Warszawskiej w Gminie Jerzów położone, aktem zajęcia na gruncie tychże dóbr przez Franciszka Roweckiego Komornika Sądowego w dniach 4 (16) i 5 (17) Listopada 1846 r. sporządzonym, na rzecz Maryаnnу z Morzkowskich Stefana Mączyńskiego żony właścicielki dóbr Lutomirska, w Lutomirsku mieszkającej, na satysfakcyą summy rs. 1200, z procentami na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia odbyć się mającej, zajęte zostały, które to zajęcie teraz popieranem zostaje na rzecz Adama Chrzanowskiego dziedzica dóbr Szynczyce w tychże dobrach Szynczycach Okręgu Piotrkowskim Gubernii Warszawskiej mieszkającego, a zamieszkanie prawne do tego interessu w Kaliszu u Antoniego Ruszkowskiego Patrona przy Trybunale tutejszym do popierania tej subhastacyi ustanowionego, obrane mającego, jako nabywcy praw przez akt cessyi przed Adamem Łukaszewiczem Rejentem Okręgu Szadkowskiego pod dniem 19 Lutego (3 Marca) 1847 r. sporządzonym.
Dobra te Jerzów były własnością Felixa Wituskiego, teraz zaś są dziedziczne sukcessorów jego, to jest: a) Zuzanny z Wituskich Cieleckiej wdowy; b) Antoniego Wituskiego doletniego i Juliana Wituskiego nieletniego, w osobie swéj matki Róży z Kożuchowskich Wituskiej wdowy, jako głównéj opiekunki i zarazem w imieniu własnem działającej, wszystkich z własnych funduszów utrzymujących się, we wsi Jerzowie Okręgu Szadkowskim mieszkających, obejmują w sobie rozległości, uważając sposobem przybliżonym około 72 włók 253 prętów kw. miary nowopolskiéj, których grunta należą do 2, 3 i 4 klassy.
W dobrach tych jest włościan: zagrodników 21 i komorników 8 pańszczyznę robiących.
Czynszownicy niestali: 1) Ludwik Walaszek; 2) Maryanna Tomasiaczka: 3) Walenty Pijanowski; 4) Andrzéj Trojanowski; 5) Grzegorz Forysiak; 6) Roch Bieniak.
Okupnicy: 1) Jan Tomaszewski; 2) Wilhelm Hak; 3) Karol Patora; 4) sukcessorowie Jana Polińskiego, a dziś ich dzierżawca Stanisław Komorowski; 5) Joachim Suckman; 6) Krystyan Golcz; 7) Antoni Łuszczyński; 8) Jan Jaruga; 9) Grzegorz Patora; 10) Jan Glesman; 11) Bogumił Golcz; 12) Jan Boguchwał Szytz; 13) Beata Polińska; 14) Gotlieb Poliński; 15) Ludwik Hegne; 16) Bogumił Szultz; 17) Bogumił Celke; 18) Maciéj Kwast; 19) Bogumił Klauze; 20} Henryk Szuman, 21) Michał Smolaut; 22) Karol Szuman.
Opis zabudowań dworskich i wiejskich, inwentarz żywy i martwy na gruncie znajdujący się, pańszczyzna od włościan, czynsze stałe i niestałe, ilość podatków, wysiew, rozległość i wszystkie szczegóły aktem zajęcia są objęte i szczegółowo opisane.
Dobra te zostają w posiadaniu właścicieli sukcessorów Felixa Wituskiego.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Antoniemu Wituskiemu Wójtowi Gminy Jerzowa w d. 5 (17) Listopada 1846 r., zaś Fabianowi Uziembło Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego w d. 13 (25) Lutego 1847 r. doręczony, następnie do księgi dóbr Jerzowa w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w d. 26 Lutego (10 Marca) 1847 r. wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 1 (13) Marca 1847 r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacyi i sprzedaży, oraz zbiór objaśnień w biurze Pisarza Trybunału i u popierającego Ruszkowskiego Patrona każden z interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzedaży dobr tych na audyencyi Trybunału tutejszego w d. 11 (23) Kwietnia 1847 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 3 (15) Marca 1847 roku.
Franciszek Salezy Wołowski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 171

(N. D. 4299). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 23 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
19. Jerzów, do których należą: folwark Gatki, Ruda i młyn tegoż nazwiska oraz kolonja Feliksów z wszystkiemi ich przyległościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 680 kop. 43, vadium do licytacji rs. rs 2,250, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 10,574, termin sprzedaży d. 9 (21) Maja 1867 roku, przed Rejentem Wilhelmem Grabowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. Wreszcie Dyrekcja Szczegółowa uprzedza interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji oznaczonym przypadło święto kościelne lub też uroczystość dworska galowa, sprzedaż przez odroczenie odbędzie się w dniu następnym i przed Rejentem do jej odbycia właściwym. Kalisz d. 1 (13) Lipca 1866 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Roman Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1873 nr 82

N. D. 1875. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych głównie wierzycieli hypotecznych, niemających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w m. Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
Jeżów, do których należą nowo założone folwarki Gatki, Ruda i młyn tegoż nazwiska oraz kolonja Feliksów, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w okręgu Szadkowskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu przynależnych rs. 990 kop. 1 1/2. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Edwardem Milewskim, dnia 7 (19) Września 1873 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 1800. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 10574.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion i nazwisk i pobytu SS-ów Juljana Wituskiego, wierzyciela hypotecznego dóbr Jeżów.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec Delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług Kursa Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia we właściwych Księgach wieczystych w Biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25. Postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 3 (15) Marca 1873 r.
Prezes Załuskowski
Pisarz, Bierzyński.

Wiatrak

Wiatrak, kolonia należąca do dóbr Charchów, leżąca prawdopodobnie w gminie Zadzim, nie odnaleziona na mapach.

Dziennik Warszawski 1866 nr 171

(N. D. 4299). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 23 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
8. Chorchów, składające się z folwarku Chorchów vel Charchów Pański, kolonji Zarembów i Wiatraka z wszystkiemi ich przyległościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 338 k. 30, vadium do licytacji rs. 1,200, licytacja rozpocznie sią od sumy rs. 6,718 kop. 50, termin sprzedaży d. 8 (20) Maja 1867 r., przed Rejentem Zenonem Łopuskim
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. Wreszcie Dyrekcja Szczegółowa uprzedza interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji oznaczonym przypadło święto kościelne lub też uroczystość dworska galowa, sprzedaż przez odroczenie odbędzie się w dniu następnym i przed Rejentem do jej odbycia właściwym. Kalisz d. 1 (13) Lipca 1866 r.
Prezes Chełmski.

Pisarz Roman Bierzyński. 

niedziela, 3 stycznia 2016

Dziennik Warszawski (1864-1876)Dziennik Warszawski (Varšavskij Devnik ; Варшавский дневник)  wychodził w latach 1864-76 w Warszawie (według https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennik_Warszawski w latach 1864-1914). Wydawany był przez Komisję Rządową Oświecenia Publicznego. Współtwórcą dziennika był polakożerca Nikołaj Pawliszczew, kat polskiej szlachty. Dziennik Warszawski pojawiał się codziennie, oprócz niedziel i dni świątecznych.

Na łamach czasopisma pojawiły się następujące miejscowości:

1864-Anielów vel Borzysko (Anielów gm. Zapolice 266), Antoniew (gm. Dalików 152), Antonina (gm. Rusiec 228), Bartochów (153), Beleń (155), Bieniądzice (270), Borki (Borki Drużbińskie 155), Broników (260), Brudnów (266), Budzynek (183), Bugaj (gm. Brąszewice 215), Bugaj (183), Bukowiec (185, 215), Burzenin (155), Chochlów (Kochlew 260), Chodów vel Tumidaj (Chodów 266), Chorzew (288), Czarnożyły (155), Dalików (183), Dąbrówka (Dąbrówka Folwarczna? Nie wstawione do bloga 183), Dąbrówka Górna (183), Dąbrówka Nadolna (183), Dębiniec (266), Dęby (gm. Rusiec 228), Dobruchów (173), Domaniew (gm. Dalików 288), Drużbin (155, 196), Dzierzązna (gm. Warta? 155, 185), Faut (224), Gąsin (Gęsina 272), Glinno (200), Golice (266), Góra (155, 185, 202), Grabno (260, 296), Gromadzice (270), Grzmiąca (155), Gzików (260, 296), Janowice v. Janowiec (266), Janów (gm. Dalików 183), Jarząb (gm. Wierzchlas 260), Julianów (152), Kamilów (Kamilew 155), Kliczków Wielki (272, 282), Klonowa (298), Kluczewo (266), Kobyla Chmielowa (274), Kopyść (289), Korczyska (266), Krasnyłań (Krasnołany 152), Krzeczów (260, 286), Kurów (249), Kusznica (Kuźnica Ługowska? 266), Kuzina (Kuszyna? 266), Kwiatkowice (263), Laski (266), Leśnica (260), Lipnik (187), Lipno (155), Lubocha (183), Lutomiersk (158, 216, 263), Lututów (249), Łaszew (260, 289), Łobudzice (216), Maciszewice (288), Małe (266), Małyń (155), Marjanów (155), Mierzyce (260), Mikołajewszczyzna (155), Miła (152), Młodawin Wygiełzów (229), Mokre (260), Mrowiczna (266), Olewin (253), Opojowice (260, 286), Oraczew (252), Pełczyska (266), Piorunów (243), Podlesie (gm. Wodzierady 260), Podule (155), Poradzew (187, 228), Pruszków (160), Przywóz (260), Radoszewice (266, 275, 294), Ralewice (266, 289), Rembieszew (Rembieszów 266, 289), Ręszew (155), Rososza (gm. Brzeźnio 272), Rossoszyca (273), Rozaljów (266), Rzechta (Rzechta Drużbińska 155, 196), Saków (219), Sarny (266), Sędziejowice (195), Siedlce (266, 296), Skęczno (266), Sobiepany (155), Stara i Nowa Grabina (Grabina gm. Zadzim 266), Starzyny (201), Staw (gm. Czarnożyły 270), Strumiany (gm. Burzenin 155), Strzałki (155), Suliszewice (155), Tarnówka (gm. Poddębice 266), Tobolice (152), Tur (282), Urszulin (gm. Zadzim 155), Wartkowice (197), Widawa (200), Wielgie (249), Wielka Wieś (gm. Widawa 155), Wilkowice (260), Witów (gm. Burzenin 263), Wojucice v. Wojcice (Wójcice na płd. od Błaszek 266), Wola Bałucka (190), Wola Bezdziadowa (266), Wola Miłkowska (155), Woleń (224), Wólka Jankowska czyli Zebrać (Wola Zaleska? gm. Łask 155, 207), Wólka Miłkowska (207), Wydogoszcz (Widogoszcz 228), Zaborów (gm. Błaszki 266), Zagórzyce (gm. Zapolice 155), Zalasy (gm. Rusiec 228), Zalesie (gm. Wodzierady 155, 207), Zamość (260, 296), Zborów (174), Zielona Wygoda (266), Zjawieniec (266), Zmyślona (266), Żelisław (266, 295)

1865-Anielów vel Borzysko (267), Antoniówka (gm. Brzeźnio 156), Babice (275), Bachorzyn (150, 290), Balazany (290), Bałucz (127), Bardzynin (20), Bechcice (269), Biała Góra (gm. Wartkowice 20), Bilew (255), Błonie (120), Borszewice (127), Branica (156), Bronów (11), Brończyn (183), Brzeźnica vel Chorób (20), Buczek (gm. Buczek 202, 212, 290), Bugaj (Bugaj Lipnicki 290), Chabie (10), Chojne (174), Chrustów (Chrusty gm. Widawa 234), Czarnożyły (117), Czarny Las (290), Czartki Małe (gm. Warta 124), Czechy (50), Czernice (184), Dąbrowa (gm. Wieluń 280), Dąbrowa Widawska (277), Dąbrówka (gm. Zadzim 267), Delfina (290), Dobra (102), Dobrosław (271), Dobruchów (138), Dominikowice (125), Drużbin (74), Dymek (gm. Ostrówek 55), Dzierlin (156, 196), Dzierzązna Szlachecka (267), Dzierżawy Wielkie (11), Dzikie (280), Fułki (31), Gajewniki (127), Gaszyn (62, 290), Głaniszew (124), Grabno (15, 144), Grzmiąca (269), Grzymaczew (280), Herbertów (290), Huta Bardzyńska (276), Janiszewice (127), Jankowice (11), Jeziorsko (126), Joanowo (Janów gm. Szadek 138), Józefatów (202), Kamilów (267), Kamionacz (235), Kamionaczyk (184), Kamostek (102), Kamyk (253), Karolinów (20), Kawęczynek (146), Kazimierz (20, 275), Kąśnia (280), Kiełczygłów (10), Kłodna (Kłódno 156), Kłoniszew (60), Kobierzycko (184), Kocina (222, 290), Kopiec (290), Korablew (156), Kraszkowice (181), Krzepocinek (236), Kurów (290), Kwiatkowice (38), Lgów (202, 290), Lichawa (gm. Szadek 290), Lipnik (290), Lipno (267), Luljew (Ulejów 155), Lutomiersk (67, 72), Lututów (271), Łabędzie (239), Łagiewniki (gm. Czarnożyły 239, 280), Łeszczyn Burdynowski (Łeszczyn 156), Łobudzice (138), Łubna Jarosłaj (126), Maciszewice (73), Magnusy (156), Malanów (183), Malenia (202, 290), Marianów (267), Mazaniec (290), Młodawin Górny (156), Mokre (gm. Siemkowice 156), Ner (156), Niechmirów (60), Niedzielsko (156, 198), Niemojew (218), Niewiesz (280), Ocinek (255), Olewin (271), Opojowice (186), Osjaków (16, 181), Ostrów (gm. Brzeźnio 156, 198), Ostrów Warcki (126), Ożegów (156), Panoszew (183), Pilchy (290), Popowice (35, 136), Poprężniki (39, 150), Poradzew (4, 95, 226, 252), Prażmów (290), Pruchna (269), Pruszków (102), Przyrownica (290), Pudłów (234), Raciszyn (290), Redzeń (21), Rembieszów (267), Ręszew (267), Rogóźno (277), Rossoszyca (262), Rożdżały (39), Równa (144), Ruda (gm. Wieluń 234, 236, 271), Ruda Jeżewska (207), Rybnik (154), Rydzew (156), Rzechta Drużbińska (261), Rzeczyca (154), Sadowiec (290), Saków (11), Siedlce (15, 55,144), Skrzynno (207), Smardzew (154), Spędoszyn (60, 290), Sterna (156), Stęszyce (217), Stęszyce Średnie (Stęszyce 146), Strońsko (239), Strumiany (gm. Burzenin 269), Stryje (210), Strzałki (267), Sucha Dolna i Górna (20), Suchoczasy (127), Sudajew (156), Sycanów (81), Szarów Pański (156, 199), Szczyty (gm. Działoszyn 290), Szynkielów (55), Świątkowice (271), Tądów (39), Teklina (156), Teodory (20), Trembaczew (290), Truszczanka vel Truszczawka (290), Turów (290), Ustków (39), Wania (105, 138), Wcisłe (Wcisło 280), Węże (171), Widawa (126, 290), Wiechucice (290), Wielka Wieś (gm. Widawa 269), Wiktorów (gm. Biała 60), Wilczkowice (156), Wilczyca (31), Wilkowia (Wilków gm. Dalików 31), Włocin (280), Wodzierady (156), Wojków (185), Wola Bachorska (290), Wola Łobudzka (138), Woźniki (gm. Dalików 234), Wójcice Małe i Wielkie (255), Wójtostwo Sieradzkie (290), Zalesiaki (290), Zalesie (gm. Sieradz 290), Zawady (gm. Zadzim 144), Zawady (Zawada gm. Wartkowice 156), Zelgoszcz (117)

1866- Andrzejów (gm. Rusiec 120, 171), Bachorzyn (286), Bardzynin (4), Branica (36), Bechcice (225), Bębnów (171), Błaś (171), Błota (107, 162), Bogumiłów (151, 225), Brąszewice (107, 162), Brodnia (gm. Buczek 110), Buczek (gm. Buczek 110), Charchów Pański (171), Charłupia Mała (171), Chlewo (171), Chochlów (Kochlew 225), Chojne (109, 112), Ciężków Górny (27), Czarny Las (110), Czechy (225), Czernice (36), Dalików (135), Dąbrowa (gm. Buczek 78), Dobra (78), Dobroń (110), Dymek (36), Dzierlin (171), Dzierzązna (gm. Zadzim 225), Feliksów (171), Ferdynandów (113), Gajówka (220), Gaszyn (43), Gatki (171), Golice (188), Góra Bałdrzychowska (3), Grabno (225), Grabostaw (107, 162), Grzmiąca (36, 225), Grzymaczew (145), Hipolitów (225), Huta Bardzyńska (54, 139), Huta Szklana (Huta Czernicka 118), Jajczaki (145), Janiszewice (7), Jasionna (160), Jastrzębice (171), Jerzów (171), Józefin (Józefina gm. Lututów 225), Jurydyka (171), Justynów (281), Kamionacz (280), Kamostek (78), Katarzynopol (Katarzynopole 171), Kaweczynek v. Kaweczyn (Kawęczynek i Kawęczyn 162, 171), Kliczków Wielki (36, 44), Kloski (Kluski 225), Kłady (7), Knapy (225), Kobierzycko (225), Koch (120, 171), Komblowo (Klombowo 171), Korczyska (225), Korzeń (225), Kosatka (107), Kościerzyn (171), Krobanów (171), Krzaki (210), Krzeczów (225), Krzyworzeka (201), Kusznica (Kuźnica Ługowska? 171), Kuzina (Kuszyna? 171), Kuźnica (gm. Klonowa? 107), Laski (171), Leliwa (107, 162), Leśniaki (120, 171), Ligota (gm. Burzenin 210), Lutomiersk (276), Łaszew (145), Łobudzice (256), Łosinice (Łosieniec? nie dodane 63), Małe (188), Małyń (171), Marcinów Szczery (93), Marjanów (Marianów gm. Wodzierady 225), Maszew (198), Mierzanów (171), Mikołajewice (gm. Warta 147), Mogilno (gm. Dobroń 33), Mokre (gm. Siemkowice 225), Muryeów (nie dodane 225), Naramice (162), Niedzielsko (54), Niemojew (36, 196, 225), Ochle (44), Ogrodnik (Ogrodzisko 171), Oraczew (107), Orzeszków (93), Osjaków (2), Pawłów (120, 171), Pęczniew (256), Piaski (gm. Lututów 225), Piotrów (gm. Dalików 139), Podawacz (107, 162), Podole Górne i Dolne (Podule 281), Polków (225), Poręby (gm. Zduńska Wola 171), Prazwów (Prażmów? 36), Próchna (225), Prusinowiczki (225), Pruszków (78), Przygoń (35), Przyrownica (246), Pstrokońszczyzna (151), Ptaszkowice (225), Puczniew (74, 143), Radoszewice (171), Rakowice (225), Ralewice (160, 173, 225), Rozaliów (173, 225), Ruda (gm. Sieradz? 125), Ruda (Ruda Jeżewska 171), Rusiec (229), Siedlce (225), Siemiechów (118, 196), Siemonia (Symonia 32), Sieniec (218), Skalmierz (135), Skęczno (173, 225), Smok (107, 162), Stanisławów (gm. Wodzierady 225), Stara i Nowa Grabina (173, 225), Starzyny (93), Stęszyce Opieszyn (Opiesin 225), Stęszyce Średnie (Stęszyce 162, 225), Strumiany (gm. Burzenin 36, 225), Strzałki (196), Suchocin (Suchoczasy? 128), Świątkowice (197), Świercze (225), Tarnówka (188), Teodorów (125), Tokarzew (225), Tyczyn (196), Wiatrak (171), Widawa (47), Wiechucice (151), Wielgie (36, 118), Wielka Wieś (gm. Widawa 36, 196, 225), Włodzimierzów (139), Wójtostwo Sieradzkie (48, 151), Wólka Janowska vel Zebrać (Wola Zaleska? gm. Łask 225), Wólka Miłkowska (49, 281), Wodzierady (36), Wola Łaska (278), Wola Łobudzka (256), Wola Niedźwiedzia (143), Wróblew (gm. Wróblew 225), Wydrzyn (gm. Łask 32, 110), Wyrobki (53, 139), Zagajew (171), Zalesie (225), Zamoście (Zamość 225), Zarembów (Zarębów 171), Zawidzów (Zawidów 225), Zduny (128, 171), Zielona Wygoda (173, 225), Złotniki (gm. Zapolice 225), Zmyślona (gm. Siemkowice 171), Żelisław (196)

1867-Bachorzyn (284), Bąki (64), Bechcice (177), Beleń (276), Bieniądzice (276, 285), Bilew (43, 88), Bliźniew (64), Bogumiłów (88, 241), Borki (Borki Drużbińskie? 276), Borki Drużbińskie (64), Borzewisko (gm. Poddębice 63), Bratków Dolny (64), Brąszewice (51, 220), Brodnia (gm. Buczek 285), Bronów (56, 192), Brudnów (3), Brudzew Wartski (64), Buczek (gm. Buczek 105), Bugaj (gm. Błaszki 2), Bugaj (gm. Brąszewice 200), Bugaj (gm. Buczek 31), Bugaj (gm. Dalików 3), Bukowiec (200), Burzenin (274), Byczyna (3), Charchów Księży (64, 110), Charchów Pański (64), Charłupia Mała (125), Charłupia Wielka (262), Chlewo (192), Chodaki (gm. Zadzim 134), Chojne (146), Chropy (3), Chrusty (gm. Widawa 13, 200), Czartki Małe (gm. Warta 285), Czołczyn (173), Dalików (3), Dąbrowa Widawska (274), Dąbrówka Górna (3), Dąbrówka Zgniła (64), Dąbrówki (Dąbrówki Kobylańskie 218), Dębołęka (43), Dobrosław (31), Domaniew (gm. Błaszki 37), Domaniewek (146), Drwalew (148), Dymki (9), Dziebędów (117), Dziechtarzew (Dziektarzew 173), Dzierlin (125, 213), Dzierzązna Szlachecka (64), Dzięcioły (119), Dzigorzew (179), Elodia (152), Garbarka (31), Gaszyn (31, 89, 260), Głaniszew (31), Głuchów (200), Gozdy (gm. Brzeźnio 64, 125), Góra Bałdrzychowska (183), Górki Zadzimskie (134), Grabno (56, 88), Grabówka (212), Gromadzice (276, 285), Grójec Wielki (276), Grzmiąca (161), Grzymaczew (64, 200), Gzików (88), Idzikowice (3, 238), Idzikowice Nazale (148), Inczew (117), Iwonie (64), Jadamki (Adamki 212), Janiszewice (110), Jasionna (257), Julew (Ulejów 159), Kajetanowo (Kajetanów 137), Kamienna (134), Kamion (222), Kamionacz (64, 110), Kamyk (266), Kazimierz (gm. Lutomiersk 54, 159), Kije (gm. Błaszki 200), Klementów (3), Kliczków (208), Klonów (276), Kłoniczki (31), Kłoniszew (31, 39), Kołoszyn (51), Konopnica (gm. Konopnica 200), Korczew (88), Kowalewo (125), Kraszkowice (13), Kraszyn (134), Kurówek (Kurówek Ochelski? 31), Kustrzyce (88), Ldzań (126), Lichawa (gm. Szadek 64), Lipie (43), Lipki (64), Lipnica (2, 31), Lipniczka (2, 31), Lipnik (212), Lubocha (3), Lutomiersk (75), Łaszew (168), Łeszczyn (64, 132, 167), Łęki (121), Łężki (3), Łosieniec (117, 211), Łubna Jarosłaj (64), Łubna Jakusy (64), Maciszewice (13), Majaczewice (212), Malenie (64), Małków (208), Mantyki (64), Marzenin (117), Mikołajewice (gm. Warta 7), Mirosławice (96), Mokre (gm. Siemkowice 117), Mokrsko (86), Monice (64), Ner (285), Niwa (200), Nowa Wieś (gm. Poddębice 260), Ochle (31), Ogrodzim (38), Osieczna (Osieczno 31, 125), Osjaków (20), Osmolin (gm. Zduńska Wola 285), Ostrów Wartski (276), Ożegów (117), Paprotnia (64), Pełczyska (59), Petronelów (125), Pęczek (200), Pęczniew (50), Podgórze (gm. Widawa 181), Poniatów (117), Poniatówek (117, 119), Poradzew (13), Praga (3), Prażmów (21, 37), Pruchna (Próchna 64), Prusinowice Wielkie (Prusinowice gm. Lutomiersk 137), Przegołe vel Przegorzałe (200), Psarki (3), Psary (3, 126, 202), Pstrokońszczyzna (88), Romanów (gm. Dalików 51), Rososz (gm. Biała 31), Rowy (220), Rożdżały (64), Rudlice (37), Rybnik (125), Rychłocice (260), Rychłowice (200), Rzepiszew (64, 177), Saków (192, 242), Sarnów (gm. Dalików 51), Sarnówek (3), Sędzice (132), Siedlce (56, 88), Siemiechów (31, 57, 125), Słomków (159), Słomków Suchy (64), Sobiepany (20), Socha (119), Starostwo Szadek (146), Staw (gm. Czarnożyły 276, 285), Stelmach (Stelmachy 200), Stefanów (gm. Dalików 3), Stęszyce Tymienice (Tymienice 88), Stok (88, 117), Strobin (229), Strumiany (gm. Burzenin 161), Sucha (179), Sucha Dolna i Sucha Górna (204), Suchorzyn (63), Świątkowice (35), Tarnówka (gm. Szadek 64), Tobolice (154), Tuwalczew (132), Utrata (gm. Łask 197), Wania (141), Wcisłe (Wcisło 200), Widawa (20, 241), Wielka Wieś (gm. Widawa 161), Wierzchy (gm. Łask 167, 260), Wilamów (64), Wilczkowice (31, 88), Wilczków (gm. Goszczanów 260), Wilkowya (Wilkowyja 31), Włocin (200), Wodzierady (192), Wojsławice (gm. Goszczanów 241), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 88), Wola Będkowska (64), Wola Buczkowska (31), Wola Łobudzka (64), Wola Męcka (88), Wola Przatowska (64), Woleń (63), Woźniki (gm. Sieradz 257), Wójcice Małe i Wielkie (13), Wójtostwo Sieradzkie (88), Wólka (nie dodane 241), Wólka Miłkowska (37), Wrząca (gm. Lutomiersk 173), Zabłocie (293), Zaborów (gm. Zadzim? 64), Zagórki (37), Zapolice (88, 156), Zawadki (64, 64), Zawady (gm. Widawa 13, 200), Zawady (gm. Błaszki 274), Zawady Szadkowskie (gm. Zadzim 64), Zelgoszcz (7, 146)

1868-Antoniówka (gm. Widawa 253), Beleń (266), Bieniądzice (216), Biernacice (70), Bogumiłów (63), Borki (Borki Lipkowskie 102), Bronów (247), Bronówek (247), Brzeski (262), Budy (gm. Brąszewice 228), Bugaj (Bugaj Lipnicki 20), Bugaj (gm. Szadek 188), Busina (188), Charchów Księży (273), Charłupia Wielka (1), Chociszew (171), Chrusty (gm. Widawa 50, 114), Chwalęcice (20), Dąbrowa (gm. Wieluń 145), Dąbrowa Widawska (281), Dąbrowa Wielka (172), Delfina (20), Dembe (Dęby gm. Wartkowice 247), Dezerta (Nieradza? nie wstawione 188), Dobrosław (216), Drużbin (80), Duszniki (188), Dzierlin (129), Dzierzązna (Dzierzązna Szlachecka 216), Emanuelin (Emanuelina 20), Eufemia (191), Gaszyn (172), Golice (140), Górki Grabińskie (188), Górna Wola (188), Grabno (282), Grobelka (253), Gromadzice (216), Grzymaczew (50, 172), Holendry Marcinkowskie (253), Janów (gm. Ostrówek 135), Jarocice (247), Jeziory (75), Józefów (Józefów Widawski 253), Jurydyka (178), Kalinowa (gm. Błaszki 228), Kamilów (Kamilew 247), Kamionacz (274), Kamionka (247), Kart (Kazek? 178), Kawenczyn vel Kawenczynek (178), Kliczków Wielki (84, 262), Kłocko (75), Kłodna (262), Kłody (Kłady 183), Kobierzycko (171), Kobylarnia (281), Konopnica (gm. Wartkowice 247), Korablew (237), Kostrzewice (20), Kraczynki (247), Krobanów (188), Kustrzyce (136), Lipki (102), Lipnik (20), Lipno (247), Lutomiersk (119, 127, 263), Lututów (135), Łagiewniki (gm. Czarnożyły 216), Łaszew (85), Magnusy (50), Małków i Małków Nowy (188), Marianów (247), Młodawin Wygiełzów (Wygiełzów 228), Modła (282), Mokrsko (196), Monice (75), Nacesławice (183), Ner (262), Nędzerzew (247), Niechmirów (247), Nieczny (Nieczuj 247), Niedzielsko (172), Niemojew (199), Nowy Świat (gm. Wieluń 20), Ochle (50), Ogrodzieniec (Ogrodzim 76), Ogrodzisko (178), Ołucza (253), Osjaków (135), Ostrów (gm. Brzeźnio 93), Ostrów Wartski (171), Panoszew (Panaszew 98), Patoki (253), Pęczniew (247), Pilchy (281), Podgórze (gm. Widawa 228), Podlow (281), Podóle Dolne i Górne (Podule 37, 172, 262), Poleszyn Średni vel Niewólka (93), Popów (172), Poprężniki (21), Poradzew (172), Poremby (Poręby gm. Zduńska Wola 178), Poremby (253), Przecław vel Przychłapy (Przycłapy 20), Przyrownica (243), Pstrokońszczyzna (63), Radoszewice (200), Rakowice (172), Rakówka (188), Rembieszów (31), Ręszew (247), Rossoszyca (216), Ruda (gm. Wieluń 20), Rychłocice (266), Rzepiszew (188), Siedlątków (152), Siedlce (31, 282), Siemkowice (138), Skalbmierz (Skalmierz 253), Skrzynno (93), Sobiepany (37, 172, 262), Staw (gm. Czarnożyły 216), Stęszyce (178), Stok (253), Stolec (268), Strzałki (172, 247), Sulmówek (31), Świątkowice (216), Świerczów (281), Taczanów (20), Tądów Dolny (243), Teklisz (Teklina gm. Czarnożyły 216), Tuwalczew (253), Uników (154), Utrata (gm. Łask 20), Waliszewice (31), Wiechucice (75), Wierzbowa Derszlej (Wierzbówka 224), Wierzbowa Woźnicka (gm. Wartkowice 224), Wierzchy (gm. Łask 78), Wiktorów (gm. Biała 20), Witoldów (gm. Widawa 281), Włocin (50, 172), Wojsławice (gm. Goszczanów 237), Wola Przatowska (93), Woleń (50), Wolnica (Wolnica Niechmirowska 247), Wójtostwo Sieradzkie (63, 75), Wróblew (gm. Wróblew 172), Zacisze (gm. Wartkowice 247), Zadąbrowice (102), Zalesie (gm. Sieradz 75), Zalesie (gm. Wartkowice 247), Zalesie (gm. Zadzim? 93), Zalew (102), Zawady (Zawada gm. Wartkowice 262), Zawady (gm. Zadzim 136), Zawady (gm. Widawa 50, 114), Zborów (145), Zduny (178), Zmyślona (gm. Warta 188)

1869-Antoniówka (246), Baby (Baba gm. Burzenin 282), Barczew (138), Bechcice (61, 66), Będków (35), Biała (gm. Biała 212, 216), Bechcice (277), Bielany (151), Bilew (262), Bogumiłów (1, 212), Borki (282), Borki (Borki Lipkowskie 212), Borzęckie (282), Brzeski (123), Buczek (gm. Buczek 102), Bugaj (gm. Błaszki 223), Bugaj (gm. Kiełczygłów 212), Bugaj (gm. Sędziejowice 19), Bugaj (gm. Wieluń 224), Bujnów (282), Bukowina (25), Cegielnia (gm. Złoczew 172, 282), Charchów Księży (56), Chociw (151), Chorzeszów (151), Chorzew (212), Chrusty (gm. Widawa 212), Czarna (282), Czernice (151), Dąbrowa (gm. Buczek 283), Delfina (111), Dziebędów (17), Dzierlin (85), Dzierżązna (Dzierzązna Szlachecka 210), Florentynów (277), Folwark ( nie wstawione 66), Gajewniki (19), Garbierka (gm. Ostrówek 282), Gaszyn (66), Głowaczewice (19), Goszczanów (117), Gozdy (151), Górka Klonowska (14), Grabczyna (277), Grabno (182), Grójec Mały (282), Grzmiąca (113), Grzymaczew (212), Gzików (123), Holendry Marcinkowskie (212), Holendry Swiatunie (Światonia 19), Huta Stara (61, 282), Huta Szklanna (282), Iwonie (283), Janiszewice (180), Jasień (151), Jasion (Jasieński 151), Jasionna (70), Jastrzębice (54), Jeziorsko (192), Józefina (212), Józefów (Józefów-Kolonia 242), Kamienna (gm. Błaszki 240), Kamyk (250), Kazimierz (gm. Lutomiersk 268), Kęszyce (19), Klonowa (152), Kłady (180), Kłodna (Kłódno 260), Kłoniszew (161), Kokoszki (21), Kołdów (15), Kopanina (Kopaniny gm. Zapolice 102), Korzeń (113), Kostrzewice (33), Kowale Księże (161), Kowalew (108), Kraszęcin (19), Krobanów (6), Krobanówek (282), Kurówek (Kurówek Ochelski? 212), Kurówek (Kurówek Prądzewski? 61), Kustrzyce (19), Kwirynów (277), Leśniak (Lesiaki gm. Złoczew 282), Leśnica (283), Lichawa (gm. Sędziejowice 19, 37), Ligota (gm. Burzenin 262), Lipki (212), Lipnik (111), Lutomiersk (183, 282), Lututów (205), Łagiewniki (gm. Czarnożyły 32), Łaszew (66), Łazów (151), Łowiana (Ławiana 212), Łyszkowice (282), Marzenin (212), Mikla (Myka? 282), Miklesz (282), Mikołajewszyzna (Mikołajówka gm. Błaszki 15), Młodawin Dolny (152), Młodawin Górny (240), Morawki (89, 284), Ner (260), Nerki (282), Niemojów (89), Nowa Huta (282), Ochle (138, 212), Ogrodzim (38), Oleśnica (gm. Ostrówek 282), Ostrów (gm. Brzeźnio 246), Ostrów Wartski (192), Ożarów (221), Patoki (256), Piaski (gm. Lututów 95), Piorunów (248), Piskornik (Piskornik Czernicki 151), Plewniki (Plewnik 25), Podgórze (13), Popów (96, 222, 287), Powodów (267), Prażmów (212), Pruchna (212), Prusinowice Wielkie (Prusinowice gm. Lutomiersk 190, 212), Prusinowiczki (277), Pruszków (212), Pruszno (Pruśno 286), Przedgórcze (Przedgórze 25), Przymiłów (19, 182), Psary (138), Pstrokonie (190), Pstrokońszczyzna (1), Ptaszkowice (1), Rakowice (212), Ralewice (173), Rojków (212), Rossoszyca (117, 205), Ruda (gm. Widawa 151), Rybnik vel Dąbrowa (151), Rydzew (246), Rzeczyca (205), Siedlątków (282), Siemiechów (24), Sikane (Siekanie 35), Słomków Suchy (17), Smardzew (212), Smolary (gm. Osjaków 151), Stanisławów (282), Starzenice (25, 224), Sterno (Sterna 246), Strobin (263), Strońsko (253), Strumiany (gm. Burzenin 113), Sucha Niższa (Such Dolna 208), Sudajew (246), Suliszewice (15), Sulmówek Chrustny (19), Syberja (282), Sycanów (256), Szynkielów (97), Świerczew (Świerczów 35), Tokarzew (212), Tuchań (212), Uników (82), Walków (96), Wania (96), Wcisłe (Wcisło 212), Widawa (61, 242), Wielka Wieś (gm. Widawa 38), Wierzbowa Woźnicka (208), Wierzchy (gm. Zadzim 9), Wiewiórczyn (210), Wiktorów (gm. Biała 240), Wilczkowice (123), Wilczków (gm. Goszczanów 192), Wincentów (gm. Rusiec 184), Włocin (212), Wodzierady (89), Wola Czarnyska (19), Wola Kleszczowa vel Wólka (282), Wola Stryjowska (131), Wola Tłomakowa (214), Woleń (240), Wójtostwo Sieradzkie (1), Wólka (Wólki gm. Wartkowice 19), Wólka Smolana vel Łyszkowska (282), Wrząca (282), Wymysłów (gm. Łask 239), Zawady (gm. Widawa 212), Zelgoszcz (19), Złoczewska Wieś (282), Zygry (131), Żerniki (138), Żurawiec (21)

1870-Adamki (219), Anielin (gm. Konopnica 184), Antoniew (gm. Dalików 45), Babice (7), Babiczki (7), Biała Góra (gm. Wartkowice 271), Bogumiłów (26), Bolków (gm. Ostrówek 44), Borki (gm. Złoczew 151), Borzęckie (151), Brodnia (gm. Buczek 239), Bronówek (185), Brończyn (23), Budy vel Pinki (Lasek gm. Warta 173), Bujnów (151), Bukowiec (265), Cegielnia (gm. Złoczew 151), Chlewo (239), Chociw (259), Chodaki (gm. Zadzim 107), Chorążka (173), Chorzeszów (140), Chrusty (gm. Widawa 86), Cielce (68, 174), Czarne (Czarna 151), Czarnożyły (44), Czartki Małe (gm. Warta 75), Czartki Zborowskie (Czartki gm. Sieradz 105), Dąbrowa Wielka (253), Domanowek (Domaniewek? 239), Dzierlin (105), Dzierzązna (gm. Warta? 275), Dzięcioły (gm. Warta 80), Dzikie (166), Gaszyn (236), Góry Strachanowskie (203), Grabia (23, 81), Grabno (142), Grobelka (163), Grzybki (248), Holendry Marcinkowskie (Stok Nowy 163), Jarki (22), Julianów (45), Kamienna (gm. Błaszki 236), Kazimierz (gm. Wieluń 58), Kąśnia (166), Kliczków Mały (111), Kłocko (14), Kobylniki (gm. Poddębice 72), Kociołki (197), Kołdów (22), Kopydłów (152), Kopydłówek (152), Korczyska (142), Korzenica (81), Kośne (142), Krasnołany (45), Krobanów (167), Krokocice (75), Kruszyca (269), Leśnica (41), Ligota (gm. Burzenin 48), Lipiny (gm. Warta 173), Łazów (259), Łyskornia (58), Marcelów (68), Marcinów Szczery (218), Męka (26), Miklesz (151), Miła (45), Miłobądz (173), Modła (95), Monice (14, 112), Morawki (75), Naramice (213), Niemierzyn (44), Nietuszyna (44), Ochle (86), Okalew (44), Oleśnica (gm. Ostrówek 151), Ołucza (163), Opiesin (1, 274), Opojewice (236), Orzeszków (218), Osjaków (72), Papiernia (75), Pierzchnia Góra (173), Piorunów (75), Poręby (gm. Błaszki 163), Poręby (gm. Zduńska Wola 288), Powodów (201), Przybyłów (78), Przyrownica (12), Ptaszkowice (86), Raciszyn (135), Radoszewice (264), Rakowice (125), Remiszew (78), Rossoszyca (173), Ruda (gm. Widawa 259), Rudlice (86, 253), Rychłocice (66), Sadokrzyce (2), Sadowiec (135), Sędziejowice (85), Siedlce (142), Smaszków (236, 253), Socha (80), Stanisławów (gm. Złoczew 151), Stanisławów Stary (7), Stara Huta (151), Starzyny (218), Stok (86, 163), Strumiany (gm. Burzenin 79), Suliszewice (22), Sulmów (138), Syberja (gm. Złoczew 151), Szadkowice (205), Szarów Księży (72), Szczyty (gm. Działoszyn 135), Szklana Huta (151), Szydłów (143), Tarnowa (gm. Poddębice 68), Tobolice (45), Trębaczew (135), Tymienice (213), Ulesie (gm. Warta 173), Wardęga vel Zagoda (2), Wągłczew (248), Wcisłe (Wcisło 166), Widawa (41, 102, 175, 222), Wielka Wieś (gm. Widawa 79), Włocin (86), Wola Czarnyska (86), Wójcice Małe i Wielkie (79), Wroniawy (203), Wrońsko (66), Wrząca (236), Zabłocie (gm. Widawa 169), Zalesiaki (135), Zamość (gm. Sędziejowice 142), Zapolice (67, 68, 140), Zawady (gm. Widawa 86), Zawady (gm. Zadzim 86), Złoczewska Wieś (151), Złotowizna (180), Zygmuntów (gm. Zapolice 68)

1871-Bagno (Bagna 127), Bąki (90), Bechcice (150), Biała (gm. Biała 49), Borki Drużbińskie (111), Borzewisko (gm. Sieradz 11), Broników (69), Bronów (49), Budki (281), Bugaj (gm. Błaszki 272), Chochlów (Kochlew 69), Chrusty (gm. Widawa 11), Ciężków (117), Czernice (281), Dąbrowa Widawska (91), Dobków (91), Domaniew (gm. Błaszki 53, 269), Dymek (87), Dziegtarzew (Dziektarzew 255), Dzierzązna Szlachecka (127), Dzigorzew (272), Gajewniki (88), Gaszyn (13), Górki (Górki Grabińskie 22), Grabno (87), Graniczne (Graniczna 254), Gronów (49), Grzmiąca (127), Grzymaczew (127), Holendry Światunie (Światonia 127), Ignaców (254), Izydorów (127), Jarząb (gm. Wierzchlas 69), Józióchna (127), Kamilew (69, 127), Klapka (75), Konopnica (gm. Konopnica 15), Kowalew (126), Kozuby Stare (131), Krobanów (98), Krzeczów (69), Kurów (272), Kwasków (126), Legendzin (142), Lipno (69, 127), Lutomiersk (248), Łabędzie (126), Maciszewice (269), Małków (31), Marianów (69, 127), Miętno (254), Młodawin Górny (65), Mogilno (gm. Dobroń 148), Mokre (69, 254), Monice (136), Niechmirów (269), Niwożyce (254), Orzeszków (269), Ostrów (gm. Brzeźnio 269), Ożegów (254), Panaszew (82), Pielucha (Pieluchy 254), Platon (Platoń 75), Polko (Pólko gm. Pęczniew 87), Probostwo Łask (9), Przyrownica (90), Pudłów (65), Pustka (254), Ręszew (69, 127), Roguźno (89), Rojków (126), Romanów (17), Rożny (89), Ruda (gm. Widawa 89), Rudniki (gm. Pęczniew 87), Siedlce (87), Smaszków (255), Starzyny (269), Stęszyce Średnie (252), Stojanów (267), Strońsko (111, 149), Strumiany (gm. Burzenin 127), Strzałki (69, 127), Suwlasze (Smolarze gm. Siemkowice 69), Szarów Pański (127), Ścigała (254), Teklin (Teklina gm. Czarnożyły 75), Uników (32), Walków (13), Wielgie (87), Wielka Wieś (gm. Szadek 87, 98), Wielka Wieś (gm. Widawa 60, 127, 272), Wilamów (25), Witów (gm. Warta 87, 253), Włocin (127), Włyń (4), Woleń (281), Woźniki (gm. Sieradz 128), Wójcice (90), Wójcinek (125), Wólka (Wólki gm. Wartkowice 127), Wronowice (111), Wygiełzów (55, 91), Wygoda (Wygoda Zalewska 142), Zalew (142), Zamoście (Zamość 87), Zawady (gm. Błaszki 126), Zelgoszcz (127)

1872-Bąki (235), Biała (gm. Biała 146), Biele (nie dodane do bloga 225), Bieniądzice (94), Bobownia (245), Borki Drużbińskie (28), Branica (231), Brodnia (gm. Pęczniew 131), Bronówek (228), Brzeźno (Brzeźnica 164), Brzoza (232), Bukowiec (231), Charchów Księży (207), Charchów Pański (120, 245), Chojne (120, 213), Chorzeszów (120), Choszczewo (56), Chrzanowice (16, 28), Czarnożyły (160), Czestków (94), Dalików (196), Dąbrowa (Dąbrówka gm. Buczek 94), Dąbrowa Widawska (21), Dąbrówki (Dąbrówki Kobylańskie 231), Dobrosław (174), Dziadkowice (231), Dzierlin (120), Dzierżawy Wielkie (231), Dzięcioły (gm. Warta 109), Florentynów (92), Fułki (108, 204), Gaszyn (52), Grabówka (43), Grobelka (120), Gronów (157), Gruszczyce (106), Grzmiąca (231), Grzymaczew (108), Holendry Marcinkowskie (120x2), Holendry Światunie (Światonia 101), Idzikowice (32), Ignaców (120), Iwanowska Osada (Janówka gm. Błaszki 16), Janów (gm. Dalików 142), Jarocice (120), Jasionna (106), Kalinowa (gm. Błaszki 111), Kamionka (120), Kłocko (198), Kobierzycko (212), Kobylarnia (21), Kochlew (130), Kociołki (128), Konopnica (gm. Konopnica 146), Kopydłów (81), Korczew (224), Korczyska (120), Korczyska Księże (140), Kowalew (240), Krobanów (3, 223), Krokocice (19), Kruszyca (223), Krzemieniew (196), Księże Młynki (204), Kwiatkowice (75), Leleki (231), Lichawa (gm. Szadek 194), Ligota (gm. Burzenin 21), Lutomiersk (32), Lututów (14, 43x2), Łaszew (98), Męcka Wola (224, 238), Miętno (120), Młodawin Wygiełzów (Wygiełzów 212), Młynisko (gm. Biała 106), Mokre (gm. Siemkowice 120), Mokre Wojsławickie (Mokre Wojsławskie 224), Mokrsko (114), Monice (82), Naramice (252), Nędzerzew (120), Niechmirów (120), Nieczuj (120), Niedzielsko (190, 228, 231), Niemierzyn (215), Niemojew (46, 130), Nowy Świat (gm. Wieluń 48), Ołucza (120), Orzeżyn (160), Ożegów (120), Ostrów (gm. Brzeźnio 82), Ostrów (gm. Łask 56), Ostrów Warcki (204), Ostrówek (Ostrów gm. Dalików 8), Panaszew (38), Pęczniew (82, 140, 223), Pilchy (21), Piotrów (gm. Zadzim 231), Pluta (Pluty 3), Podgórze (gm. Widawa 58), Podlow (21), Poręby (gm. Błaszki 120), Powodów (38), Przyrownica (260), Puczniew (38), Pyszków (231), Radoszewice (176), Raducki Folwark (170), Raduczyce (Raduszyce 14), Rakowice (83), Rembieszów (58), Rogóźno (108), Ruda (nie dodane do bloga 120), Rybnik (82, 98, 223), Saków (231), Sarnówek (2), Sędów (231), Siedlątków (46), Siedlce (120), Siekanie (190), Siemkowice (31, 190), Socha (109), Stanisławów (gm. Dalików 174), Starzyny (38), Staw (gm. Czarnożyły 94), Stefanów (gm. Zadzim 235), Stęszyce Tymienice (Tymienice 224), Stojanów (114), Stok (94, 120), Strońsko (167), Szynkielów (43), Światunie (Światonia 101), Świerczów (21, 58), Tubądzin (167), Walków (160), Wielka Wieś (gm. Widawa 184, 231), Wierzchlas (56), Widawa (58, 210), Wiechucice (43), Witoldów (21), Władysławów (196), Włocin (94, 108), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 224), Wola Czarnyska (94), Wola Krokocka (19), Wola Przatowska (231), Wola Stryjewska (46, 231), Wola Zadąbrowska (56), Wolnica (Wolnica Niechmirowska 120), Wólka Zelgoszska (Wólki 101), Zadąbrowie (207), Zarębów (120), Zelgoszcz (28, 101), Złotniki (gm. Dalików 196)


1873-Bardzynin (134), Biała Góra (gm. Wartkowice 244), Błonie (129), Bogumiłów (82, 176), Bolków (206), Brodnia (gm. Pęczniew 6), Broników (236), Brzeźnio (85), Brzozowice (Brzozowiec gm. Lututów 271), Budy (gm. Brąszewice 170), Busina (225), Chabierów (35), Charbice (235), Charłupia Mała (66), Chojne (85), Chorzeszów (174), Chorzew (103, 119), Czartki Wielkie (gm. Warta 119), Czernice (108, 119, 164), Czestków (127), Dąbrowa (gm. Wieluń 13, 162), Dąbrowa (gm. Wierzchlas 82), Dąbrowa Wielka (66), Dobrosław (271), Domaniew (gm. Błaszki 35), Drwalew (255), Dymki (32), Dzierzązna Rządowa (gm. Warta 268), Dzierzązna Szlachecka (82), Dzierżawy Małe (170), Dzigorzew (221), Feliksów (82), Felinka (35), Fułki (170), Gajbok (120), Gajewniki (73), Garbarka (271), Gatki (82), Gorczyn (127), Gozdy (29), Górki (Górki Zadzimskie? 66), Grabno (79), Grobelka (109), Gronów (136), Grzymaczew (28), Holendry Marcinkowskie (109), Iwonie (103), Janiszewice (119), Jarząb (gm. Wierzchlas 236), Jeżew (73, 82), Kalinowa (gm. Błaszki 35), Kałów (6), Kamyk (85), Kaźmierz vel Kulig (53), Kłoniczki (271), Knapy (120), Kochlew (236), Kołdów (66), Konopnica (gm. Konopnica 164), Korablew (109), Korczyska (79, 156), Korzenica (66), Kostrzewice Zalasy (107), Kośne (79), Kozuby Nowe (155), Kraszkowice (28, 82), Krobanów (13), Krzeczów (236), Krzemieniew (167), Krzyworzeka (14), Kustrzyce (25), Kuśnie (176), Leśnica (244), Ludwina (82), Lututów (73), Łętków (127), Łopatki (127), Łubna Jarosłaj (66, 171), Łyskornia (136), Łyszkowice (217), Maciszewice (221), Mantyki (13), Marianów (gm. Burzenin 108), Mikołajewice (gm. Warta 136), Młynisko (gm. Biała 136), Mokre (gm. Siemkowice 236), Mokrsko (28, 59), Monice (66, 192), Morawki (199), Niecnia (Niecenia 127, 132), Niemojew (73, 120), Niewiesz (251), Ocinek (119), Ołucza (109), Opiesin (55), Oraczew (210), Orzeszyn (35), Osiny (gm. Sędziejowice 203), Osjaków (120), Ostrówek (gm. Ostrówek 14), Pęczniew (108, 136, 222), Piorzmow (Piorunów? 164), Podóle Dolne i Górne (Podule 13, 66), Poradzew (66), Poręby (gm. Błaszki 109), Próchna (235), Przygoń (136), Psary (27, 59, 134), Psary i Psarki (234), Ptaszkowice (104), Puczniew (22, 27), Raducki Folwark (108), Rębieskie (272), Romanów (55), Rososz (gm. Biała 271), Ruda Jeżewska (82), Rybnik (29), Sędziejowice (106, 221), Sędzimirowice (35), Siedlątków (217), Siedlce (79), Smolarze (gm. Siemkowice 236), Sobiepany (66), Stefanów (Stefanów Barczewski? 103), Stefanów (gm. Dalików 134), Stęszyce (149), Stok (109), Strońsko (134), Strumiany (gm. Burzenin 144), Sucha (gm. Sieradz 108), Suchorzyn (132), Suliszewice Jarki (Jarki 66), Suliszewice Mikołajewszczyzna (Mikołajewszczyzna 66), Swoboda (gm. Lututów 271), Szarów Pański (82), Świątkowice (271), Widawa (249), Wierzchlas (149), Wilczków (gm. Goszczanów 132), Wodzierady (244), Wojków (55), Wola Wężykowa (124), Woleń (119), Wólka Łyszkowska (217), Wróblew (gm. Wróblew 136), Wyrąbki vel Wyróbki (Wyrobki 134), Zagajew (66), Zamość (79), Zapolice (30), Zapusta (gm. Sieradz 82, 176), Zawady (gm. Widawa 171), Zielęcice (136, 164), Złotniki (gm. Zapolice 104), Żaglina Bogumiłowska (82, 176), Żelisław (119), Żurawiec (gm. Wróblew 235)

1874-Anielew (Anielów gm. Zapolice 194), Barczew (97), Bartochów (58), Beleń (101, 193), Biała Góra (213), Błota (86), Bogumiłów (150, 213, 242), Brąszewice (4), Bronów (18), Brzeziny (gm. Skomlin 213, 255), Buczek (141), Bugaj (gm. Brąszewice 215), Bugaj (gm. Warta 9), Bukowiec (215), Busina (150), Charbice Dolne (203), Charchów Pański (73), Chociw (79), Chojne (16, 61), Chropy (224), Czartki (gm. Sieradz 263), Czechy (18), Dębina (gm. Rusiec 158), Domaniew (gm. Dalików 150, 195), Duszniki (225), Dzierżawy Małe i Dzierżawy Wielkie (213), Dzietrzniki (249), Dzigorzew (202, 221), Dzikie (110), Gajewniki (156, 221), Gęsina (245), Głaniszew (153), Góra Bałdrzychowska (28), Górki (Górki Zadzimskie 251), Goszczanów (41, 58), Grzybki (195), Grzymaczew (7, 58, 219), Idzikowice Pielgrzymy (38), Janiszewice (224), Jastrzębice (211), Jeziorsko (24), Jurydyka (7), Kart (7), Kawenczynek v. Kawenczyn (7), Kąty (gm. Czarnożyły 90), Kije (219), Kłocko (150), Kobierzycko (29), Kolumna (40), Komorniki (gm. Mokrsko 37), Konopnica (gm. Konopnica 110), Kopyść (149), Kozuby Stare (169), Krobanówek (69), Kurów (190), Kuśnie (101), Leśnica (73), Lgów (141), Lichawa (gm. Szadek 241), Lisowice (150), Ludwina (Ludowinka 211), Lutomiersk (20, 42, 149, 165, 183), Łabędzie (150), Łazów (79), Łubna Jarosłaj (198), Łubna Jakusy (201), Ług (gm. Skomlin 184), Łyskornia (118, 251), Małków (58, 194, 225), Mierzanów (170), Młynisko (gm. Biała 251), Mokrsko (213, 255), Morawki (251), Myszyn (221), Naramice (26), Niedzielsko (20), Niwa (219), Nowe Miasto (110), Ochle (246), Ogrodzim (76, 87), Ogrodzisko (7), Orpelów (190), Ostrów Wartski (24), Pęczek (219), Pędziwiatry (86), Piaski (gm. Lututów 58), Piaski (gm. Wieluń 213, 255), Pinki (Pieńki Laskowskie? 110, 212), Podole Górne (Podule 251), Pogorzała (Przegorzałe 219), Poniatówek (110), Porczyny (202), Poręby (gm. Zduńska Wola 7), Powodów (77), Probostwo Łask (184), Pruszków (46), Puczniew (57), Pudłówek (248), Radoszewice (58, 118, 170), Rembieszów (49), Restarzew (68), Roduchin (Raduszyce? 157), Równa (83), Ruda (gm. Widawa 79), Ruda Jeżewska (93), Rychłowice (Rychłocice 150), Sadokrzyce (199), Słupsko (213, 255), Smardzew (123), Sobiepany (251), Socha (19, 92), Sokołów (gm. Sieradz 255), Stanisławów (gm. Wodzierady 149), Starzynki (241), Stelmachy (219), Stęszyce (7, 228, 249), Stęszyce Opiesin (Opiesin 183), Stęszyce Średnie (Stęszyce 20), Stok (Otok? gm. Zadzim 150), Stolec (73), Strobin (41), Strzałki (73), Sworawa (150), Tomisławice (241), Wcisło (110), Widawa (142, 232, 244), Włocin (7, 219), Włyń (9), Wodzierady (157), Wola Marzyńska (49), Wólka Marzeńska (46), Wróblew (gm. Wróblew 150), Wrząca (58), Wygoda (gm. Wróblew 86), Zagórki (173x2), Zakurówek (Zakurowie 255), Zapusta (gm. Sieradz 213, 242), Zapusta Mała (6), Zduny (7), Zmyślona (gm. Warta 225), Zygry (241), Żaglina (213, 242)

1875-Adamki (258), Aleksandrówek (73), Andrzejów (gm. Zduńska Wola 201), Annopole (8), Augustynów (gm. Warta 106), Balazny (7), Balkowo (Walków 106), Barczew (162), Bartochów (95), Baszków (259), Bechcice (71), Biała (gm. Biała 118, 259), Bieniądzice (257), Bilew (162), Biskupice (209), Borki Lipkowskie (108), Borysławice (136), Borzewisko (gm. Poddębice 72), Brodnia (gm. Pęczniew 111), Bronisławów (90), Bronówek (117), Broszki (74), Brzezina (Brzezinka gm. Warta 95), Brzeźnica (162), Brzozowice (Brzozowiec gm. Lututów 155), Bugaj (gm. Błaszki? 142), Bugaj (gm. Brąszewice 106), Bukowiec (106), Burzenin (106), Cegielnia (gm. Złoczew 1), Charłupia Wielka (188), Chociw (8), Chrusty (gm. Widawa 62), Cielce (103), Czarnysz (42), Czartki Zborowskie (8), Dąbroszyny (Dobroszyny 169), Dąbrowa (gm. Wieluń 38), Dąbrowa Rusiecka (154), Dąbrówka (169), Drobnice (90), Florentynów (71), Garbarka (155), Gaszyn (78), Gostków (111), Grabostaw (184), Gronów (118, 162), Gronówek (118, 162), Grzmiąca (8, 93), Izabelów (201), Jackowskie (169), Janowice (Janowiec gm. Biała 19), Janów (169), Jarocice (95, 162), Jezioro Wągłczewskie (45), Jeżowskie (169), Kajdasz (90), Kamionka (95, 162), Kamyk (251), Kazimierz (156), Kazimierzów (Kazimierów gm. Wierzchlas 90), Kiki (gm. Wartkowice 117), Klapka (251), Kłoniszew (223), Kobierzycko (99), Kocina (103), Konopnica (gm. Konopnica 150, 266), Kopiec (gm. Widawa 7), Korablew (135), Korczew (259), Korzeń (8, 93), Kostrzewice (188), Kozuby Nowe (155), Kozuby Stare (127), Krępa (gm. Poddębice 142), Kuźnica (gm. Ostrówek 169), Lichawa (gm. Sędziejowice 162), Lipki (108), Lutomiersk (36), Łobudzice (19), Łubna Jarosłaj (45), Łyk (Łykowe 90), Łyskornia (19), Maciszewice (258), Majaczewice (112), Marcinów Szczery (196), Masłowice (85), Męcka Wola (259), Mierzyce (183), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 74, 152), Milejów (169), Młyn-Wiatrak (162), Młynisko (19), Monice (162), Morawki (98, 162), Naramice (106, 225), Nędzerzew (95), Niechmirów (95, 106, 162), Nieczuj (95, 162), Niemojew (27), Niewiesz (103), Niewólka (33), Okup Mały, Wielki i Fabryczny (162), Orpelów (33, 102, 106), Orzeszków (111, 196), Osiny (106), Ostrówek (gm. Ostrówek 169), Ożarów (40, 112), Pilchy (7), Piorunów (42), Piorunówek (42), Podgórze (gm. Widawa 259), Podule (201), Poleszyn (33, 102, 106), Popowice (99), Poręby (gm. Biała 19), Powodów (222), Pratków (8), Przatów (242), Pudłów (2), Raczków (102), Radoszewice (242), Raducki Folwark (90), Raduszyce (90), Rembieszów (209), Rębieskie (8), Rojków (74), Rososz (gm. Biała 155), Równa (142), Rudlice (169), Ruszków (162), Rzechta (Rzechta Drużbińska? 194), Rzechta (Rzechta Drużbińska 106), Saków (117, 223), Sarnów (gm. Dalików 156), Sędów (115, 169, 192, 258), Siemkowice (190), Sieniec (40), Skrzynno (66), Smolarnia (gm. Osjaków 90), Sobiepany (202), Staw (gm. Czarnożyły 257), Staropole (162), Starzenice (138), Stefanów Ruszkowski (162), Stęszyce (259), Stradzew (8), Strumiany (gm. Burzenin 8, 88, 93), Strzałki (154), Suchorzyn (106), Sudoły (45), Swoboda (155), Śmiechów (142), Światłowizna (95, 162), Świątkowice (155), Teklina (gm. Czarnożyły 251), Trębaczew (112), Trzebinie (39), Tymienice (201, 259), Ujazd (207), Waszkowskie (95, 162), Wcisło (117), Widawa (7, 179, 188), Widoradz (89), Wierzchlas (191), Wiktorów (gm. Zduńska Wola 8), Wilk Bartochowski (95), Witów (gm. Burzenin 106), Witów (gm. Warta 142), Włocin (117), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 8, 259), Wola Będkowska (162), Wola Łobudzka (19), Wola Rudlicka (169), Wola Wężykowa (135, 222), Wola Więzowa (135), Wola Wojsławska (8), Wolnica Niechmirowska (95, 162), Wójcice Wielkie (142, 258), Wójtostwo (162), Wróblew (gm. Wróblew 106), Wrząsawa (42), Wygoda (90), Wymysłów (gm. Łask 73), Zabłocie (gm. Widawa 103), Zadzim (259), Zakurów (Zakurowie 251), Zamłynie (8), Zawady (162), Złoczewska Wieś (48)

1876-Bagna (18), Bartochów (32), Charlejowa Góra (Charlawa osada 18), Chociw (18), Chodaki (gm. Zadzim 18), Chrząstawka (18), Dąbrowa Wielka (11), Dobra (11), Głaniszew (11), Grzmiąca (18), Izydorów (18), Józefów (gm. Wróblew? 13), Józiuchna (gm. Widawa 18), Kraszyn (18), Krzętle (11), Kuśnie (32), Kuźnica (Kuźnica Strobińska? 11), Lutomiersk (19), Łaszew (11), Łazów (18), Masłowice (32), Niecenia (11), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 11), Podule (11), Przygoń (11), Ruda (gm. Widawa 18), Staw (gm. Widawa 18), Strobin (11), Strumiany (gm. Burzenin 18), Ustęp (18), Wielka Wieś (gm. Widawa 18), Winnica (18), Wróblew (gm. Wróblew 13), Zabłocie (gm. Widawa 30), Zapolice (32), Zazdrosna (gm. Sieradz 32), Zielęcice (11), Zwiasty (18)
Bugaj

Bugaj, pustkowie w dobrach Dalików, leżące prawdopodobnie w gminie Dalików, nie odnalezione na mapach.

Dziennik Warszawski 1864 nr 183

(N. D. 3845) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną udzielonych następujące dobra Ziemskie, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod N. 487 w Kancelarjach Rejentów niżej wyrażonych.
3. Dalików, kolonja Dąbrówka Górna, z przyległościami tudzież Lubocha z dezertą Bugaj z wszystkiemi tych dóbr przyległościami i przynależytościami w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 411 kop. 89, vadjum do licytacji rs. 2300, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 10236, termin przedaży dnia 22 Lutego (6 Marca) 1865 r. przed Rejentem Kanc. Ziem. Józefem Żbikowskim. 
(...) Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa d. 24 Lipca (5 Sierpnia) 1864 r.
Za Prezesa, A. Zabokrzecki.
Za Pisarza Dyrekcji, Krajewski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 3

(N. D. 53). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną udzielonych następujące dobra ziemskie, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w kancelarjach Rejentów niżej wyrażonych:
19. Dalików, kolonja Dąbrówka Górna z przyległościami, tudzież Lubocha z dertą Bugaj z wszystkiemi tych dóbr przyległościami i przynależytościami w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 411 k. 89, vadium do licytacji rs. 1,600, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 10,236, termin przedaży d. 19 Września (1 Października) 1867 r. przed Rejentem Kanc. Ziem. Janem Jasińskim.
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Regent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Regentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych Księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa, dnia 9 (21) Grudnia 1866 roku.
Prezes, A. Zabokrzecki.
Pisarz Dyrekcji, J. Suski.

Fant

Fant, karczma należąca dawniej do wsi Woleń, leżąca w obecnej gminie Błaszki.

1940 r.

Dziennik Warszawski 1864 nr 224

LISTY GOŃCZE.
(N. D. 4245) Sąd Poprawczy Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze nad bezpieczeństwem w kraju czuwające, aby na Tomasza Łysego v. Józefiaka, oraz na Wojtka z nazwiska niewiadomego, którzy w dniu 20 Stycznia r. b. w karczmie Faut do wsi Wolenia należącej, w skutek zaszłej bójki, na osobie Marcina Szymańskiego, Bambrem zwanego dopuścili się pobicia przez które to pobicie Szymański następnego dnia życie zakończył, obecnie z pobytu niewiadomych, i przed wymiarem sprawiedliwości ukrywających się baczne oko zwracały, a wrazie ujęcia ich Sądowi tutejszemu lub najbliższemu pod strażą odstawiły.
Rysopis Tomasza Łysego v. Józefiaka jest następujący: lat ma 49, wzrost średni, twarz okrągła rumiana, oczy niebieskie, włosy blond, nos i usta mierne, nieco łysy, zaś rysopis Wojtka z nazwiska niewiadomego, wiadomym nie jest.
Tyniec p. Kaliszem d. 8 (20) Sierp. 1864 r.
Sędzia Prezydujący Ruprecht.

Kaliszanin 1872 nr 10

Wypadki śmierci. (...) w dniu 15 (27) grudnia r. z., znaleziono pod karczmą Fant, gm. Błaszki, ciało świeżo urodzonego dziecka przez 19 letnią włościankę, Rozalję Gruszczyńską.