-->

niedziela, 10 stycznia 2016

Gatki

Gatki, folwark w dobrach Jeżew, leżący prawdopodobnie w gminie Zadzim, nie odnaleziony na mapach.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 61

(N. D. 1291) Pisarz Trybunału Суwilnego I Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, iż dobra ziemskie Jerzów i Gatki, składające się z folwarku wsi zarobnéj tegoż nazwiska, z wsi zarobnéj i folwarku Ruda, z kolonii Felixów, i z młyna Ruda zwanego, z wszystkiemi przyległościami w Powiecie Sieradzkim Okręgu Szadkowskim Gubernii Warszawskiej w Gminie Jerzów położone, aktem zajęcia na gruncie tychże dóbr przez Franciszka Roweckiego Komornika Sądowego w dniach 4 (16) i 5 (17) Listopada 1846 r. sporządzonym, na rzecz Maryаnnу z Morzkowskich Stefana Mączyńskiego żony właścicielki dóbr Lutomirska, w Lutomirsku mieszkającej, na satysfakcyą summy rs. 1200, z procentami na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia odbyć się mającej, zajęte zostały, które to zajęcie teraz popieranem zostaje na rzecz Adama Chrzanowskiego dziedzica dóbr Szynczyce w tychże dobrach Szynczycach Okręgu Piotrkowskim Gubernii Warszawskiej mieszkającego, a zamieszkanie prawne do tego interessu w Kaliszu u Antoniego Ruszkowskiego Patrona przy Trybunale tutejszym do popierania tej subhastacyi ustanowionego, obrane mającego, jako nabywcy praw przez akt cessyi przed Adamem Łukaszewiczem Rejentem Okręgu Szadkowskiego pod dniem 19 Lutego (3 Marca) 1847 r. sporządzonym.
Dobra te Jerzów były własnością Felixa Wituskiego, teraz zaś są dziedziczne sukcessorów jego, to jest: a) Zuzanny z Wituskich Cieleckiej wdowy; b) Antoniego Wituskiego doletniego i Juliana Wituskiego nieletniego, w osobie swéj matki Róży z Kożuchowskich Wituskiej wdowy, jako głównéj opiekunki i zarazem w imieniu własnem działającej, wszystkich z własnych funduszów utrzymujących się, we wsi Jerzowie Okręgu Szadkowskim mieszkających, obejmują w sobie rozległości, uważając sposobem przybliżonym około 72 włók 253 prętów kw. miary nowopolskiéj, których grunta należą do 2, 3 i 4 klassy.
W dobrach tych jest włościan: zagrodników 21 i komorników 8 pańszczyznę robiących.
Czynszownicy niestali: 1) Ludwik Walaszek; 2) Maryanna Tomasiaczka: 3) Walenty Pijanowski; 4) Andrzéj Trojanowski; 5) Grzegorz Forysiak; 6) Roch Bieniak.
Okupnicy: 1) Jan Tomaszewski; 2) Wilhelm Hak; 3) Karol Patora; 4) sukcessorowie Jana Polińskiego, a dziś ich dzierżawca Stanisław Komorowski; 5) Joachim Suckman; 6) Krystyan Golcz; 7) Antoni Łuszczyński; 8) Jan Jaruga; 9) Grzegorz Patora; 10) Jan Glesman; 11) Bogumił Golcz; 12) Jan Boguchwał Szytz; 13) Beata Polińska; 14) Gotlieb Poliński; 15) Ludwik Hegne; 16) Bogumił Szultz; 17) Bogumił Celke; 18) Maciéj Kwast; 19) Bogumił Klauze; 20} Henryk Szuman, 21) Michał Smolaut; 22) Karol Szuman.
Opis zabudowań dworskich i wiejskich, inwentarz żywy i martwy na gruncie znajdujący się, pańszczyzna od włościan, czynsze stałe i niestałe, ilość podatków, wysiew, rozległość i wszystkie szczegóły aktem zajęcia są objęte i szczegółowo opisane.
Dobra te zostają w posiadaniu właścicieli sukcessorów Felixa Wituskiego.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Antoniemu Wituskiemu Wójtowi Gminy Jerzowa w d. 5 (17) Listopada 1846 r., zaś Fabianowi Uziembło Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego w d. 13 (25) Lutego 1847 r. doręczony, następnie do księgi dóbr Jerzowa w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w d. 26 Lutego (10 Marca) 1847 r. wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 1 (13) Marca 1847 r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacyi i sprzedaży, oraz zbiór objaśnień w biurze Pisarza Trybunału i u popierającego Ruszkowskiego Patrona każden z interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzedaży dobr tych na audyencyi Trybunału tutejszego w d. 11 (23) Kwietnia 1847 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 3 (15) Marca 1847 roku.
Franciszek Salezy Wołowski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 171

(N. D. 4299). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 23 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
19. Jerzów, do których należą: folwark Gatki, Ruda i młyn tegoż nazwiska oraz kolonja Feliksów z wszystkiemi ich przyległościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 680 kop. 43, vadium do licytacji rs. rs 2,250, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 10,574, termin sprzedaży d. 9 (21) Maja 1867 roku, przed Rejentem Wilhelmem Grabowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. Wreszcie Dyrekcja Szczegółowa uprzedza interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji oznaczonym przypadło święto kościelne lub też uroczystość dworska galowa, sprzedaż przez odroczenie odbędzie się w dniu następnym i przed Rejentem do jej odbycia właściwym. Kalisz d. 1 (13) Lipca 1866 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Roman Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1873 nr 82

N. D. 1875. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych głównie wierzycieli hypotecznych, niemających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w m. Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
Jeżów, do których należą nowo założone folwarki Gatki, Ruda i młyn tegoż nazwiska oraz kolonja Feliksów, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w okręgu Szadkowskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu przynależnych rs. 990 kop. 1 1/2. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Edwardem Milewskim, dnia 7 (19) Września 1873 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 1800. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 10574.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion i nazwisk i pobytu SS-ów Juljana Wituskiego, wierzyciela hypotecznego dóbr Jeżów.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec Delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług Kursa Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia we właściwych Księgach wieczystych w Biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25. Postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 3 (15) Marca 1873 r.
Prezes Załuskowski
Pisarz, Bierzyński.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza