-->

niedziela, 30 czerwca 2013

Zdrzychówek

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zdzychówek, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Kałów, własność prywatna. Ilość domów 4, ludność 34, odległość od miasta obwodowego 3.

Zdrzychówek, osada w gminie Dalików. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

Zdrzychówek (Zdzychówek) 1839 r.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1829 nr 111

Zawiadomia Szanowną Publiczność, iż Dobra Złotniki z przyległościami Zdzychow i Zdzychowek w Powiecie Zgierskim Obwodzie Łęczyckim położone, w dniu 29 Mca Maia r. b. o godzinie 10tey zrana przed Rejentem Franciszkiem Bogońskim Kancellaryi Ziemiańskiey Powiatu tuteyszego, w Kancellaryi tegoż w mieście Zgierzu drogą publiczney licytacyi w trzechletnią dzierżawę od S. Jana r. b. czyli dnia 24 Czerwca poczynać się maiącą, których cena zł: Pol: 6000 roczney dzierżawy ustanowiona, wypuszczonemi będą. Zechcą się więć osoby chęć dzierżawienia maiące w terminie wyżey oznaczonym zgromadzić i tam przybicia więcey daiącego pod warunkami w Kancellaryi tegoż Rejenta złożonemi, a tem samem w każdym czasie przeyrzeć się mogącemi, oczekiwać. Zgierz dnia 14 Kwietnia 1829 roku.
Heimbruch


Dziennik Powszechny 1864 nr 30

(N. D. 303) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną udzielonych, następujące Dobra Ziemskie jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową, przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w Kancelarjach Regentów niżej wyrażonych:  
48. Złotniki z przyległościami Zdzychów i Zdzychówek z wszelkiemi ich przyległościami i przynależytościami w Ogu Zgierskim Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 227 kop. 43, vadium do licytacji rs. 2600, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 5860 kop. 62 l/2, termin przedaży d. 5 (17) Listop. 1864 r. przed Rejentem Kanc. Ziem. Janem Jasińskim.
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa d. 3 (15) Stycznia 1864 r.
za Prezesa, J. Komierowski.
za Pisarza Dyrekcji, Krajewski.


Wydzyle

Wydzyle, karczma w gminie Wartkowice. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Borek

Borek, karczma w gminie Lutomiersk. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Wydmocz

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wydmuch, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Kazimierz, własność rządowa. Ilość domów 1, ludność 10, odległość od miasta obwodowego 4.

Wydmocz, karczma w gminie Lutomiersk. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Woźnickie Małe

Woźnickie Małe, osada w gminie Dalików. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Utrata Mikołajewska

Czajkowski 1783-84 r.
Utrata karczma att Mikołaiewic, parafia mikołaiewice, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: brak informacji.


Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Utrata, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Mikołaiewice, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 10, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:
Utrata Mikołajewska,  os., pow. łaski, gm. Lutomiersk, par. Mikołajewice, 1 dm., 63 mk., 75 mr. włośc. W 1827 r. był 1 dm., 10 mk.


1839 r.


1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1840 nr 43

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Podaje do wiadomości, iż Dobra Ziemskie Mikołajewice składające się z folwarku i wsi zarobney Mikołajewice, przyległości Pustkowiów Wygoda i Utrata zwanych, niemniej młyna wodnego bez nazwi­ska, karczmy Magdalena i wiatraka, oraz z nowo budujących się Kolo­nistów w samej wsi Mikołajewice w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej Gminie i Parafii Mikołajewice położone. Magdaleny z Chabielskich Wąsowiczowej Xawerego Dunin Wąsowicza z własnych funduszów utrzymującego się małżonki, w rozdziale mająt­ku z mężem swym żyjącej, w tychże dobrach Mikołajewicach w raz z mężem swym mieszkającej, z własnych funduszów utrzymującej się dzie­dziczne. — Aktami zajęcia na gruncie wspomnionych dóbr Mikołajewic pierwszym w dniach 24 Lipca ( 5 Sierpnia ), i 26 Lip­ca (7 Sierpnia) 1840 r., i drugim w ponowieniu i poprawieniu w dniu 7/19 i 8/20 Sierpnia tegoż roku 1840, przez Tomasza Kozłowskie­ go Komornika przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej zdziałanym na rzecz i na żądanie Mateusza Dobieckiego Naddzierzawcy Ekonomii Pabianice, w wsi Widzowie Powiecie Szadkowskim mieszkającego, a zamieszkanie prawne u Franciszka Bielskiego Patrona Trybunału Kali­skiego w Mieście Gubernialnem Kaliszu mieszkającego obrane mającego za którego tenże Patron Franciszek Bielski stawa, i Subhastacyą Dóbr Mikołajewic popiera, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia zajęte zostały.
W Dobrach tych zabudowania mianowicie dworskie stodoły dwie o dwóch klepiskach, spichrz o dwóch złożeniach i Gorzelnia z Browa­rem są z cegły murowane, reszta zaś zabudowań dworskich i wieyskich w dobrach tych exystujacych a aktami zajęcia objętych są z drzewa budowane.
Okupnicy w dobrach tych osiedli są następni: 1. Józef Bentz. 2. Józef Becht. 3. Piotr Kuntz. 4. Jgnacy Kuntz. 5. Jan Bechtd. 6. Franciszek Schroth. 7. Michał Karg. 8. Cyryak Siegwarth. 9. Jan Kuntz. 10. Szymon Weingertner. 11. Woyciech Wahl. 12. Małgorzata Szmidt. 13. Wawrzeniec Kraemer. 14. Jakób Bech. 15. Szczepan Sztam. 16. Jan Rygler. 17. Michał Karg stary. 18. Jan Nykiel. 19. Andrzey Schneider. 20. Jakób Hawer. 21. Marcin Bekler. 22. Józef Nayweger. 23. Raymund Ginter. 24. Mar­ cin Kratz. 25. Józef Weingertner. 26. Xawery Weingertner. 27. Antoni Ekert. 28. Marcelli Kasper. 29. Jakób Eppele. 30. Sukcessorowie Graaba. 31. Józef Schnitterer. 32. Mikołay Ebbele. 33. Jan Baumstark. 34. Wawrzeniec Geiger. 35. Józef Weingertner. 36. Jó­zef Krauzowicz. Zaś Czynszownicy niestali: 1. Woyciech Słowiński. 2. Jakób Sąpolski młynarze, oraz 3. Jan Szaler karczmarz, od których wynosi czynsz rocznie zp. 2325.
Dobra te stosownie do ponowionego i poprawionego Aktu zaję­cia z dnia 7/19 i 8/20 Sierpnia 1840 roku, zajmują w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym mianowicie:
a. W placach pod zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi tak wsi Mikołajewic iak i przyległości z ogrodami i podwórzami około Morg 41.
b. Grunta orne dominialne i które włościa­nie i młynarze w dobrach osiedli obsiewają klassy I II III IV i V około —1352.
c. Łąki około — 200.
d. Bory, lasy, zarośla i pastwiska około —210.
e. Drogi, rowy, granice, wody i glinianki —30.
f. Koloniści wyż wymienieni zajmują ogó­łem w gruntach i łąkach— 1005.Wszystko miary magdeburgskiej.
Oprócz gruntów do probostwa w Mikołajewicach należących.
Włościan pańszczyznę robiących: a. Pułrolników dziesięciu ma­jących załogę i zasiew dworski.— b. Zagrodników czterech którzy tylko zasiew dworski mają, i c. Komornic sześć, z tych pułrolnicy robią po trzy dni pańszczyzny na tydzień sprzężajem lub ręczno, zagrodnicy także po trzy dni ręcznej pańszczyzny, a komornice po dni dwa ręcz­no i inne powinności odbywają.
Dobra te stosownie do Kontraktu z dnia 29 Maja (10 Czerwca) 1840 roku, wypuszczone zostały w dzierzawną possessyą na lat cztery od Sgo. Jana Chrzciciela 1840 roku do tego dnia 1844 Faustynowi Badeńskiemu za summę 40000 złotp. a pod zarządem ich właścicielki zo­stają, o unieważnienie kontraktu tego wyrabiający przedaż sobie za­ strzegł.
Akt pierwszy zajęcia z dnia 24 Lipca (5 Sierpnia) i 26 Lipca (7 Sierpnia) 1840 roku, właścicielce Magdalenie z Chabielskich Wąsowiczowej, Xaweremu Dunin Wąsowiczowi jako Dozorcy i Woytowi Gminy Mikołajewic, oraz dla Fabiana Uziembło Pisarza Sądu Pokoju Powiatu Szadkowskiego na ręce Franciszka Hałaczkiewicza Podsędka tegoż Sądu w dniu 26 Lipca (7 Sierpnia) 1840 roku, zaś powtórny Akt zajęcia tychże dóbr wponowieniu i wpoprawieniu w dniach 7/19 i 8/20 Sierpnia tego roku zdziałany, również właścicielce dóbr tych Magdale[nie] z Chabielskich Wąsowiczowey, Xaweremu Dunin Wąsowiczowi jako Dozorcy, Józefowi Jankowskiemu jako pełniącemu obowiązki Wójta Gminy Mikołajewic i Fabiianowi Uziembło Pisarzowi Sądu Pokoju Po­wiatu Szadkowskiego w dniach 8/20 i 10/22 Sierpnia 1840 r. wręczone i zostawione. Następnie obydwa akta zajęcia w Kancel. Ziemian. Guber. Kaliskiej do księgi wieczystej Dóbr Mikołajewic w dniu 29 Sierpnia (10 Września 1840 roku podane a do księgi zaregestrowań Trybunału Cy­wilnego Gubernii Kaliskiej w dniu 11/23 Września t. r. 1840 wpisany i zaregestrowane zostały.
Przedaż Dóbr w mowie będących odbędzie się w Kaliszu na Audyencyi Publicznej Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernii Kaliskiei w miejscu zwykłych posiedzeń. Warunki zaś licytacyi i przedaży oraz zbiór obwieszczeń każden z interessentów w Biórze Pisarza Trybunału i u Patrona Bielskiego przedaż popierającego przejrzeć so­bie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży Dóbr tych na Audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 30 Października (11 Listopada) r. b. 1840 o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 12/24 Września 1840 r.
Franciszek Salezy Wołowski.

Tumidaj

Tumidaj, karczma w gminie Warta. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Przybior

Przybior, karczma w gminie Zadzim. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Szopy

Szopy, osada (?) w gminie Warta. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Plichta

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Plichta, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Domaniew, własność prywatna. Ilość domów 3, ludność 34, odległość od miasta obwodowego 2.

Plichta, osada w gminie Dalików. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Inwentarz dóbr Domaniewek z 1823 roku

 III Folwark czyli pustkowie Plichta zwane.

1. Hałupa o czterech izbach i iedney sieni. W każdey izbie iest komin a dwa piece na dwie izby, piece i kuminy z cegły lepione. Hałupa z drzewa żniętego o czterech oknach słomą pokryta, drzwi na biegunach po większey części na kutki zamykaiące się reperacyi potrzebuiąca.
Stodoła z drzewa żniętego słomą pokryta o iednym klepisku, drzwi na biegunach na kutke zamykaiące się, poszycia potrzebuiące.
Owczarnia z bali ciesanych słomą pokryta, w naygorszym znayduie się stanie.
2. Hałupa druga wraz z stodołą w tem stanie się znayduie iak pierwsza.


Piaski

Piaski, karczma w gminie Zadzim. Zaznaczona na mapie z 1839 r. Dziś Kolonia Kłoniszew.

1839 r.


1965 r.

Pałki Bugaj

Pałki Bugaj, osada w gminie Zadzim. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Ostrówek

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Ostrów, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Małyń, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 10, odległość od miasta obwodowego 4.

Ostrówek, folwark w gminie Lutomiersk. Zaznaczony na mapie Reymann'a.

Mapa Reymann'a

1839 r.


1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1659

25 luty
Ja Kazimierz Frąckowicz wikary małyński, połączyłem małżeństwem Urodzonego Kazimierza Kozubskiego z Dorotą ...ską z Załężnej Woli, mając pozwolenie Przewielebnego Jana O?eńskiego. Świadkowie Urodzony Tomasz Bądkowski z Puczniewa, Urodzony Maksymilian Krobanowski z Mianowa, Pan Albert Bielski z Ostrowa.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1665

Lipiec
Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Stanisława Magnuskiego i Zofii Bielskiej, małżonków z Magnusów, któremu nadałem imię Andrzej. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny ojciec Kazimierz Frąckowicz proboszcz Małynia i Szlachetna Katarzyna Bielska z Ostrowa.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 87

(Ν. D. 1773) Wyrokiem Trybunału Cywilnego Gubernii Mazowieckiej w d. 15 (27) Stycznia 1843 r., między Marcyanną z Wierzchlejskich Antoniego Zakrzewskiego Obywatela małżonką we wsi Zelgoszczy Okręgu Wartskim, a Teklą z Załuskich po Józefie Wierzchlejskim pozostałą wdową, w imieniu własnym, jako matką i główną opiekunką nieletnich dzieci, a mianowicie: Tekli, Józefy, Antoniny, Agnieszki i Pauliny córek, z nie gdy Antonim Wierzchlejskim spłodzonych, we wsi Gostkowie, Okręgu Zgierskim; Wincentym Prądzyńskim właścicielem dóbr Lesznicy Wielkiej tamże w Okręgu Zgierskim, jako przydanym Opiekunem nieletnich Wierzchlejskich, tamże mieszkającemi zapadłym, dział majątku po niegdy Józefie Wierzchlejskim pozostałego nakazany, a przedewszystkiem sprzedaż dóbr Ziemskich Puczniewo z przyległościami postanowiona; dobra te położone w Powiecie Łęczyckim Gubernii Mazowieckiej składją się z dóbr głównych Puczniew i przyległośc Jeziorka, Ostrowka, Mionowa, Woli Załęcznéj, Маdeiów, albo Szydłowka, Zagrodników albo Oleśnicy w którym podostatkiem jest gospodarzy odrabiających dnie, już sprzężajem, już pieszo i składających daniny; co do zabudowań, te są wszędzie w dobrym stanie, częścią murowane częścią drewniane, o czem poszczególe przekona taxa i mappa sporządzona. Zajmują w sobie włók 177, morgów 5, prętów 246, otaxowane na rs. 68,000 kop 34 2j7. Druga publikacya i przygotowawcze przysądzenie tzch dóbr, odbędzie się w dniu 21 Lutego (4 Marca) 1844 r. o godzinie 4 z południa w miejscu posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Mazowieckiej Wydziału III. tu w Warszawie przy ulicy Długiéj pod Nr. 549 przed W. Szaniawskim Assessorem Trybunału, warunki sprzedaży przejrzane bydź mogą u W. Wojciechowskiego Pisarza Trybunału, lub u podpisanego Adwokata pod Nr. 1767 przy ulicy Sto-Jerskiej mieszkającego.
Warszawa dnia 12 (21) Stycznia 1844 r.
Alojzy Anasiński, Adwokat.
Po odbyciu drugiéj publikacyi i przygotowawczego przysądzenia, w dniu jak wyżéj oznaczonym, terminu do trzeciej publikacyi i ostatecznego przysądzenia powyższych dóbr na dzień 13 (25) Kwietnia na godzinę 4-tą z południa przez delegowanego Assessora oznaczony został, który się odbędzie w miejscu posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Mazowieckiéj tu w Warszawie przy ulicy Długiéj, pod Nr. 549.
Licytacya zacznie się od summy rs. 68,000 kop 34 i 2j7.
Warszawa dnia 2 (11) Marca 1844 r.
Alojzy Anasiński, Adwokat.


Leśna / Osada Leśna

Leśna / Osada Leśna, osada w gminie Poddębice. Zaznaczona na mapach z 1839 r i 1850-90 r.

1839 r.

1850-1890 r.


1992 r.

Osada

Osada, osada w gminie Szadek. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Urszulin

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Urszulin, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Tur, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 5, odległość od miasta obwodowego 2.

Orszulin, młyn w gminie Wartkowice. Zaznaczony na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Młynik

Młynik, pustkowie w gminie Pęczniew. Zaznaczone na mapie z 1839 r.

1839 r.

1965 r.


1992 r.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin na dzień 1wszy Maia 1826 roku, dla:
1. Dóbr Narodowych Ekonomii Brodni, składaiącey się z folwarku i wsi Brodni, Pustkowia i Młynika, z folwarku i wsi Brzega i wiatraka w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku i wsi Dzierzązny z prawem pobierania składowego z Warty, z folwarku i wsi Glinna i Pustkowie Bugay w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku i wsi Grzybki, z wsi Proboszczowic w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku i wsi Rzeczycy i Młyna w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim położonych.
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.Lesiska

Czajkowski 1783-84 r.
Lesiska karczma att Chocim, parafia goszczonow (goszczanów), dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Gomolinski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Lesisko, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Goszczanów, własność prywatna. Ilość domów 3, ludność 25, odległość od miasta obwodowego 3.

Lesiska, osada w gminie Goszczanów. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Kukułka

Kukułka, osada w gminie Warta. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1840 nr 11

Pisarz Trybunału Cywilnego 1ey Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Zawiadomia Publiczność, iż Dobra Ziemskie Mikołaiewice, skladaiące się z folwarku i wsi zarobnej Mikołaiewice, oraz karczmy Kukułka zwanej, z wszystkiemi przyległościami i dochodami, w Powiecie Wartskim Obwodzie i Gubernii Kaliskiej położone, Skarbu Królestwa Polskiego z powodu konfiskaty, Maiątku Teofila Morawskiego dzie­ dziczne, w Osobach JWgo. Romana Fuhrmann Radcy Tajnego Dyrek­ tora Prezyduiącego w Kommissyi Rządowej Przychodów i Skarbu w Warszawie zamieszkałego, i Prokuratoryi Jeneralnej w Królestwie Polskiem w Warszawie Urzęduiącej działaiącego, zamieszkanie, prawne w Biórze Rządu Gubernialnego Kaliskiego w Kaliszu obrane maiącego.
Aktem zaięcia przez Tomasza Kozłowskiego Komornika przy Trybunale tutejszym, na gruncie tychże Dóbr w dniu 6/18 Stycznia 1840 roku sporządzonym na rzecz i na żądanie Leokadyi z Szczanieckich Morawskiej, Teofila Morawskiego cywilnie umarłego byłego Dzie­dzica Dóbr Mikołaiewic Małżonki, z własnych funduszów utrzymuiącej się, w Sarbinowie Księstwie Poznańskiem mieszkaiącej, zaś zamieszkanie prawne co do tego Jnteressu u Franciszka Bielskiego Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu obrane maiącej, za którą tenże Pa­ tron stawa i Subhastacyą Dóbr Mikołaiewic popiera, na sprzedaż pu­bliczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcyą summy 101,000 Złotych Polskich z procentem zaięte zostały.
Akt zaięcia wyż z daty powołany Karolowi Mniewskiemu iako ustanowionemu Dozorcy,Wojciechowi Masło sprawuiącemu obowią­ zki Wojta Gminy Mikołaiewic, i Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Wartskiego w dniach 6/18 i 8/20 Stycznia 1840 roku wręczony i zostawiony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do Księgi Wieczystej właściwej pod dniem 9/21 Lutego 1840 roku podany, a do Księgi Zaregestrowań Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w dniu 16/28 t. m. i roku wpisany i zaregestrowany został.
Dobra obecne Mikołaiewice są łączne, składaią jedne Gmine pod nazwiskiem „ Gmina Mikołaiewice" przez które płynie rzeka spławna Warta, zajmuią rozległości uważaiąc sposobem przybliżonym:
1. W placach pod zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi w podwórzach i ogrodach około morg 27.
2. W gruntach ornych dominialnych klassy II III i IV około — 340.
3. W gruntach które włościanie obsiewa­ią klassy III IV i V około — 60.
4. W łąkach dominialnych i wiejskich w
których iest i olszyna około — 81.
5. Dębina po nad granicą grzybli i w polu młoda brzezina około — 25.
6. W drogach wygonach nieużytkach niemniej rzeka spławna Warta i od niej
strumienie około — 30.
Razem morg 563
Czyli około włok 18 morg 23 miary nowo polskiej, z nadmie­niem iż grunta dominialne podzielone są na 10 polowe gospodarstwo.
Oprócz tej Rozległości Dobra te Mikołaiewice, mają wspólne pastwisko z wsią dawniej Rządową Glinno w łęgach które zaimuie około 20 włok miary nowo polskiej.
W Dobrach tych żadnego inwentarza gruntowego żywego i martwego iak równie żadnych fabryk i zakładów niemasz. Włościan zaś pańszczyznę robiących iest:
1. Zagrodników pięciu, maiących po parze koni i po iednym wozie bosym na załogę oraz zasiew gruntowy, robią pańszczyzny po dni trzy na tydzień przez cały rok i inne powinności odbywaią w akcie zaięcia wyszczególnione.
2. Komorników 16tu. z tych 13tu, robią po trzy dni a trzech po dni dwa na tydzień ręczno i inne powinności odbywaią, za co biorą kopczyznę.
Czynszowników stałych i niestałych niemasz.
Dobra te zostaią na teraz w dzierżawnej possessyi Karola Mniewskiego z których płaci rocznie czynszu po złotych polskich 5000 któ­remu dzierżawa z dniem Sgo Jana Chrzciciela 1842 się kończy.
Sprzedarz Dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi Publicz­nej Trybunału Cywilnego Iszej Jnstancyi Gubernii Kaliskiej w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń. Do czego warunki licytacyine wraz zbiórem obiaśnień w Biórze Pisarza Trybunału i u Patrona popieraiącego przedaż Franciszka Bielskiego każden z interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży Dóbr tych na Audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 29 Marca (10 Kwietnia) o godzinie 10 z rana nastąpi.
W Kaliszu dnia 17/29 Lutego 1840 r.
Franciszek Salezy Wołowski Pisarz. Tryb.

Konstantynów

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Konstantynów, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Niemysłów, własność prywatna. Ilość domów 16, ludność 82, odległość od miasta obwodowego 6.


Mapa Reymann'a

1839 r.

1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 25

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra ziemskie Borzewisko z przyległościami, składaiące się z wsi folwarczney i zarobney Borzewisko, z kolonii Leśnik, Dezerta Zaspy, i osady Konstantynów w Powiecie Wartckim Obwodzie i Gubernii Kaliskiey, w Gminie Borzewisko położone, ze wszystkiemi przyległościami, użytkami i dochodami, dawniey śp. Konstan­ tego Rekowskiego a teraz SSrów Jego iako to: a) Elżbiety z Kręskich Rekowskiey po śp. Konstantym Rekowskim pozostałey wdowy iako ma­ tki i naturalney Opiekunki nieletnich swych dzieci to iest: Konstantego i Elżbiety rodzeństwa Rekowskich w wsi Żydowie Powiecie Kaliskim mieszkaiącey, i zamieszkanie prawne obrane maiącey, b) Napoleona Re­ kowskiego doletniego w wsi Siewieruszkach małych Powiecie Wartckim. c) Dezyderyi z Rekowskich Pągowskiey, Piotra Pągowskiego małżonki w wsi Mileiewie Powiecie Wartckim. d) Artaxerxesa Rekowskiego w wsi Rudniczysku. e) Stefanii z Rekowskich Józefa Wężyk małżonki w wsi Rogaszycach obydwóch w Powiecie Ostrzeszowskim W. X. Poznańskim mieszkaiących, a zamieszkanie prawne co do tego interessu tu w Kaliszu u Wgo Alexandra Kiedrzyńskiego Adjunkta Dyrekcyi Szczegółowey obrane maiących, dziedziczne. Aktem tradycyinym nieruchomości przez Komornika Trybunału Józefa Sikorskiego na gruncie tychże dóbr w dniach 24 i 25 Stycznia (5 i 6 Lutego) r. b. 1839 sporządzonym, na rzecz Jana Nepomucena Siemieńskiego dziedzica dóbr Zytnego, i tamże w Zytnym Powiecie Radomskim mieszkającego, a zamieszkanie zaś prawne u Wgo Xawerego Wołowskiego Patrona Trybunału Kaliskiego w Kalisza zamie­ szkałego obrane maiącego, za którego w interessie tym pomieniony Patron Xawery Wołowski stawać i kroki prawne czynić będzie na przymuszone wywłaszczenie zaięte zostały.
Akt zaięcia wyż z daty powołany w dwóch kopiach W. Mikołaiowi Gołembowskiemu iako Wóitowi Gminy Borzewiskar i iako dozorcy, w trzeciey kopii Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Wartckiego w dniu 28 Stycznia (9 Lutego) r. b., w pięciu kopiach SS. Rekowskim powyżey z Jmion Nazwisk i zamieszkania wymienionym, tudzież kopią Fellixowi Grabowskiemu iako przydanemu podopiekonowi nieletnim Rekowskim w dniach 2/14, 3/15 i 6/18 Marca r. b. 1839 doręczony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiey Gubernii Kaliskiey w dniu 3/15 Kwietnia r. b do właściwey księgi wieczystey dóbr Borzewiska podany, zaś do księgi zaregestrowań w Kancellaryi Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiey w dn. 13/25 Kwietnia r. b. wpisany i zaregestrowany został.
Dobra te są łączne i składaią iednę Gminę pod nazwiskiem Gmi­ na Borzewiska, odległe są od miast Unieiowa mile 1, Dobry mile 1, Podębic mile 1 i pół, Powiatowego Warty mil 3, Gubernialnego Kalisza mil 7.
Rozległość dóbr tych uważaiąc sposobem przybliżonym których gatunek ziemi należy do 1, 2, 3 i 4 klassy iest następuiąca:
a) gruntu ornego do folwarku Borzewisko należącego około, Morg. 907 pk. 94.
b) Ogrodu z sadem przy dworze będącym, Morg. 15 pk. 118.
c) Łąk i pastwisk, Morg. 488 pk. 98.
d) Gruntu w Konstantynowie do Probostwa fundować się maiącego należącego, Morg. 46 pk. e) Ogrodów, Morg. 7 pk. 15.
f) Mieysce na cegielnią przeznaczone, pk. 120.
g) Grunta orne na kolonii Leśnik, Morg. 045 pk. 80.
h) Grunta włościańskie w Borzewisku, Morg. 589 pk. 117.
i) Łąk włościańskich w Borzewisku, Morg. 31 pk. 170.
k) Ogrodów w Konstantynowie, Morg. 32 pk. 11.
l) Lasów w Konstantynowie, Morg. 2124 pk. 4.
ł)Place pod zabudowaniami dworskiemi, Morg. 4 pk. 70.
m) Place pod zabudowaniami włościan, Morg. 18 pk. 138.
n) Wody drogi i nieużytki, Morg. 13 pk. 125.
Razem Morg 5224, pk. 146
Wyraźniey morgów pięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery prętów kwadratowych 146 czyli około hub 177 morgów 14 prętów kwadra­ towych 145 miary magdeburgskiey.
W dobrach tych znayduie się włościan mianowicie w Borze­wisku.
Pułrolników 9 każden z nich w tydzień odrabiaią pańskiego po dni 4 bydłem i dni 2 ręczno, po 6 tłuk w żniwa odrabiaią, daią po 3 ka­ płony i po 40 iay, chmielu korzec 1, przędzie sztukę 1, maią inwenta­ rze i narzędzia do gospodarstwa potrzebne ze dworu dane.
Zagrodników 5 z tych 2ch robią w tydzień bydłem dni 3 a rę­ czno dzień 1, trzech zaś dni dwa także bydłem i dzień, ieden ręczno, powinności daniny również odbywaią i dworski inwentarz maią iak iest w protokule zaięcia umieszczone.
Komorników robiących w tydzień po dni dwa iest 23, i w żniwa po 4 tłuki każden odbywa. Komornic iest 5 które w tydzień dzień ieden każda odrabia, i inne powinności odprawiaią.
Czynszowników niestałych w dobrach zaiętych Borzewisko iest 28 którzy rocznie opłacaią czynszu z ról i pomieszkań sobie nadanych od dworu razem złp. 1144, oprócz tego młynarz Fidler obowiązany iest ieszcze mlewo dworowi bez brania miarki uskuteczniać.
Okupników czyli kolonistów na kolonii Leśnik i Zaspy, którzy są do gotowych i stałych opłat z obowiązani iest 27, to iest: Jan Kuiat, Bogusław Dembowski, August Sztuff, Jan Peglau, Ferdynand Peglau, Ludwik Hofman, Dorota Hofman, Ernest Szwant, Gotfryd Bigiel, Fryde­ ryk Duszyński, Adams Karol, Gotfryd Adams, Wilhelm Peglau, Lota Wockowa, Fryderyk Dyko, Daniel Müller, Jan Szwant, Michał Hein, Jan Greger, Marcin Hein, Fryderyk Szwant, Alfred Gołka, Jan Dembowski, Krysztof Dembowski, Dawid Don, Gotlib Tepper, Gotlib Golke, z tych 13 płaci każdy czynszu rocznie na ś. Marcin po złp. 34 gr. 15, po 1 gęsi daie, po 10 iay, i robią ręczno po dni 3 1/4, orze pół morgi ro­li dworowi, dziesięciu zaś po złp. 69 rocznie, po dwie gęsi, 20 iay, od­ rabia dni 6 i pół i orze iedne morgę roli. Dwóch zaś płacą czynszu razem złp. 103 gr. 15, daią 3 gęsi, 30 iay, 9 dni odrabiaią i półtory morgi orzą, trzech zaś ostatnich płacą razem czynszu rocznie złp. 138, daią 4 gęsi, iay 40, odrabiaią dni 13 ręczno w rok i dwie morgi gruntu orzą, a zatem stały czynsz wynosi rocznie złp. 1311 maią swoie własne domy.
Dobra te zostaią nateraz w dzierzawnym posiadaniu Wgo Mikołaia Gołembowskiego a to za opłatą czynszu rocznie złp. 13000 które poddzierzawił na lat 3 od wyrabiaiącego sprzedaż Jana Nepomucena Siemieńskiego, któremu dzierzawa w roku 1841 kończy się.
O stanie dóbr zaiętych, można się przekonać z protokułu zaięcia tak u Wgo Xawerego Wołowskiego Patrona Trybunału iak i u podpisanego Pisarza Trybunału.
Sprzedaż dóbr w mowie będących z wszystkiemi przyległościami i porządkami gruntowemi w akcie zaięcia wyszczególnionemi odbywać się będzie na Audyencyi Publiczney Trybunału Cywilnego Iey Jnstancyi Gubernii Kaliskiey w Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina sy­tuowanym posiedzenia swe odbywaiącego, do czego warunki sprzedaży każdy z interessentów w Biórze podpisanego Pisarza Trybunału i u popieraiącego sprzedaż Patrona Wgo Xawerego Wołowskiego, w każdym czasie przeyżeć można.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży tychże dóbr na Audyencyi wspomnionego Trybunału w dniu 30 Maia (11 Czerwca) r. b. o godzinie 10tey z rana nastąpi.
Kalisz dnia 13/25 Kwietnia 1839 roku.
Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 108

(N. D. 2515) Komornik przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Zawiadamia, iż dobra Borzewisko z fowarkiem tegoż nazwiska, osady Konstantynów, kolonii Leśnik i kolonii Zaspy, kolonii Borzewisko, kolonii Izabella, kolonii Dzierzążna i kolonii Paulina, z wszelkiemi użytkami i zabudowaniami, położone w Ogu Wartskim, P-cie Kaliskim Gubernii Warszawskiej wydzierżawione będą przez publiczną licytacyą na lat trzy po sobie idące, poczynać się mające od d. 12 (24) Czerwca r. b. Termin do wydzierżawienia oznaczony został na d. 16 (28) Czerwca 1860 r. godzinę 10 z rana, w Kancellaryi Rejenta Ogu Wartskiego Andrzeja Szelążek w mieście Okręgowem Warcie mieszkającego, przez tegoż odbyć mające wydzierżawienie, przez publiczną licytacyą. Dobra te rocznej dzierżawy opłacać mogą rs. 1560,
Kalisz dnia 12 (24) Kwietnia 1860 r.
Fr. Rowecki.

Kolonia Fułkowska

 Kolonia Fułkowska, osada w gminie Dalików. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.

1992 r.

Kalinki

Kalinki, pustkowie w gminie Poddębice. Zaznaczona na mapie z 1839 r. Obecnie część wsi Kowale Księże.

1839 r.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 22 Maia 1826 roku — dla:
17. Dóbr Narodowych Ekonomii Unieiow, składaiącey się z folwarku i wsi Kościelnica, z foluszem na rzece Warcie, z placem na austeryią i karczmą Utrata w Unieiowie, z folwarku i wsi Wieleninin, z wsi Ostrowsko, z folwarku i wsi Wieszczyce, z folwarku Zielenin, z wsi Człopy Spicimierz, z Pustkowiem Malczew, z wsi Kobylniki, Szarow Xięży, Czechmiana, Sworowa, z folwarku i wsi Niemysłow z wiatrakiem, z wsi Lubiszewice, z Pustkowiem Kalinki, z wsi Xięża Wólka, i Xięże Młyny, z folwarku Uniejów Wóytostwo, z wsi Kapitulna, z miasta Unieiow, z austeryią, z wsi Wola Przedmieyska w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku i wsi Charchow Xięży w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku i wsi Gusiń, z folwarku i wsi Kozanki Podleśne, z folwarku i wsi Orzeszków w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z wsi Chłościn w Powiecie Łęczyckim Woiewództwie Mazowieckiem, i z folwarku Ubysłow w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim sytuowanych.
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.Młyn Pęczniewski

Młyn Pęczniewski, osada (?) w gminie Pęczniew. Zaznaczona na mapie z 1839 r.
_______________________________________________________________________________

Justynów 1839 r.

1965 r.