-->

niedziela, 30 czerwca 2013

Konstantynów

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Konstantynów, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Niemysłów, własność prywatna. Ilość domów 16, ludność 82, odległość od miasta obwodowego 6.


Mapa Reymann'a

1839 r.

1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 25

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra ziemskie Borzewisko z przyległościami, składaiące się z wsi folwarczney i zarobney Borzewisko, z kolonii Leśnik, Dezerta Zaspy, i osady Konstantynów w Powiecie Wartckim Obwodzie i Gubernii Kaliskiey, w Gminie Borzewisko położone, ze wszystkiemi przyległościami, użytkami i dochodami, dawniey śp. Konstan­ tego Rekowskiego a teraz SSrów Jego iako to: a) Elżbiety z Kręskich Rekowskiey po śp. Konstantym Rekowskim pozostałey wdowy iako ma­ tki i naturalney Opiekunki nieletnich swych dzieci to iest: Konstantego i Elżbiety rodzeństwa Rekowskich w wsi Żydowie Powiecie Kaliskim mieszkaiącey, i zamieszkanie prawne obrane maiącey, b) Napoleona Re­ kowskiego doletniego w wsi Siewieruszkach małych Powiecie Wartckim. c) Dezyderyi z Rekowskich Pągowskiey, Piotra Pągowskiego małżonki w wsi Mileiewie Powiecie Wartckim. d) Artaxerxesa Rekowskiego w wsi Rudniczysku. e) Stefanii z Rekowskich Józefa Wężyk małżonki w wsi Rogaszycach obydwóch w Powiecie Ostrzeszowskim W. X. Poznańskim mieszkaiących, a zamieszkanie prawne co do tego interessu tu w Kaliszu u Wgo Alexandra Kiedrzyńskiego Adjunkta Dyrekcyi Szczegółowey obrane maiących, dziedziczne. Aktem tradycyinym nieruchomości przez Komornika Trybunału Józefa Sikorskiego na gruncie tychże dóbr w dniach 24 i 25 Stycznia (5 i 6 Lutego) r. b. 1839 sporządzonym, na rzecz Jana Nepomucena Siemieńskiego dziedzica dóbr Zytnego, i tamże w Zytnym Powiecie Radomskim mieszkającego, a zamieszkanie zaś prawne u Wgo Xawerego Wołowskiego Patrona Trybunału Kaliskiego w Kalisza zamie­ szkałego obrane maiącego, za którego w interessie tym pomieniony Patron Xawery Wołowski stawać i kroki prawne czynić będzie na przymuszone wywłaszczenie zaięte zostały.
Akt zaięcia wyż z daty powołany w dwóch kopiach W. Mikołaiowi Gołembowskiemu iako Wóitowi Gminy Borzewiskar i iako dozorcy, w trzeciey kopii Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Wartckiego w dniu 28 Stycznia (9 Lutego) r. b., w pięciu kopiach SS. Rekowskim powyżey z Jmion Nazwisk i zamieszkania wymienionym, tudzież kopią Fellixowi Grabowskiemu iako przydanemu podopiekonowi nieletnim Rekowskim w dniach 2/14, 3/15 i 6/18 Marca r. b. 1839 doręczony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiey Gubernii Kaliskiey w dniu 3/15 Kwietnia r. b do właściwey księgi wieczystey dóbr Borzewiska podany, zaś do księgi zaregestrowań w Kancellaryi Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiey w dn. 13/25 Kwietnia r. b. wpisany i zaregestrowany został.
Dobra te są łączne i składaią iednę Gminę pod nazwiskiem Gmi­ na Borzewiska, odległe są od miast Unieiowa mile 1, Dobry mile 1, Podębic mile 1 i pół, Powiatowego Warty mil 3, Gubernialnego Kalisza mil 7.
Rozległość dóbr tych uważaiąc sposobem przybliżonym których gatunek ziemi należy do 1, 2, 3 i 4 klassy iest następuiąca:
a) gruntu ornego do folwarku Borzewisko należącego około, Morg. 907 pk. 94.
b) Ogrodu z sadem przy dworze będącym, Morg. 15 pk. 118.
c) Łąk i pastwisk, Morg. 488 pk. 98.
d) Gruntu w Konstantynowie do Probostwa fundować się maiącego należącego, Morg. 46 pk. e) Ogrodów, Morg. 7 pk. 15.
f) Mieysce na cegielnią przeznaczone, pk. 120.
g) Grunta orne na kolonii Leśnik, Morg. 045 pk. 80.
h) Grunta włościańskie w Borzewisku, Morg. 589 pk. 117.
i) Łąk włościańskich w Borzewisku, Morg. 31 pk. 170.
k) Ogrodów w Konstantynowie, Morg. 32 pk. 11.
l) Lasów w Konstantynowie, Morg. 2124 pk. 4.
ł)Place pod zabudowaniami dworskiemi, Morg. 4 pk. 70.
m) Place pod zabudowaniami włościan, Morg. 18 pk. 138.
n) Wody drogi i nieużytki, Morg. 13 pk. 125.
Razem Morg 5224, pk. 146
Wyraźniey morgów pięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery prętów kwadratowych 146 czyli około hub 177 morgów 14 prętów kwadra­ towych 145 miary magdeburgskiey.
W dobrach tych znayduie się włościan mianowicie w Borze­wisku.
Pułrolników 9 każden z nich w tydzień odrabiaią pańskiego po dni 4 bydłem i dni 2 ręczno, po 6 tłuk w żniwa odrabiaią, daią po 3 ka­ płony i po 40 iay, chmielu korzec 1, przędzie sztukę 1, maią inwenta­ rze i narzędzia do gospodarstwa potrzebne ze dworu dane.
Zagrodników 5 z tych 2ch robią w tydzień bydłem dni 3 a rę­ czno dzień 1, trzech zaś dni dwa także bydłem i dzień, ieden ręczno, powinności daniny również odbywaią i dworski inwentarz maią iak iest w protokule zaięcia umieszczone.
Komorników robiących w tydzień po dni dwa iest 23, i w żniwa po 4 tłuki każden odbywa. Komornic iest 5 które w tydzień dzień ieden każda odrabia, i inne powinności odprawiaią.
Czynszowników niestałych w dobrach zaiętych Borzewisko iest 28 którzy rocznie opłacaią czynszu z ról i pomieszkań sobie nadanych od dworu razem złp. 1144, oprócz tego młynarz Fidler obowiązany iest ieszcze mlewo dworowi bez brania miarki uskuteczniać.
Okupników czyli kolonistów na kolonii Leśnik i Zaspy, którzy są do gotowych i stałych opłat z obowiązani iest 27, to iest: Jan Kuiat, Bogusław Dembowski, August Sztuff, Jan Peglau, Ferdynand Peglau, Ludwik Hofman, Dorota Hofman, Ernest Szwant, Gotfryd Bigiel, Fryde­ ryk Duszyński, Adams Karol, Gotfryd Adams, Wilhelm Peglau, Lota Wockowa, Fryderyk Dyko, Daniel Müller, Jan Szwant, Michał Hein, Jan Greger, Marcin Hein, Fryderyk Szwant, Alfred Gołka, Jan Dembowski, Krysztof Dembowski, Dawid Don, Gotlib Tepper, Gotlib Golke, z tych 13 płaci każdy czynszu rocznie na ś. Marcin po złp. 34 gr. 15, po 1 gęsi daie, po 10 iay, i robią ręczno po dni 3 1/4, orze pół morgi ro­li dworowi, dziesięciu zaś po złp. 69 rocznie, po dwie gęsi, 20 iay, od­ rabia dni 6 i pół i orze iedne morgę roli. Dwóch zaś płacą czynszu razem złp. 103 gr. 15, daią 3 gęsi, 30 iay, 9 dni odrabiaią i półtory morgi orzą, trzech zaś ostatnich płacą razem czynszu rocznie złp. 138, daią 4 gęsi, iay 40, odrabiaią dni 13 ręczno w rok i dwie morgi gruntu orzą, a zatem stały czynsz wynosi rocznie złp. 1311 maią swoie własne domy.
Dobra te zostaią nateraz w dzierzawnym posiadaniu Wgo Mikołaia Gołembowskiego a to za opłatą czynszu rocznie złp. 13000 które poddzierzawił na lat 3 od wyrabiaiącego sprzedaż Jana Nepomucena Siemieńskiego, któremu dzierzawa w roku 1841 kończy się.
O stanie dóbr zaiętych, można się przekonać z protokułu zaięcia tak u Wgo Xawerego Wołowskiego Patrona Trybunału iak i u podpisanego Pisarza Trybunału.
Sprzedaż dóbr w mowie będących z wszystkiemi przyległościami i porządkami gruntowemi w akcie zaięcia wyszczególnionemi odbywać się będzie na Audyencyi Publiczney Trybunału Cywilnego Iey Jnstancyi Gubernii Kaliskiey w Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina sy­tuowanym posiedzenia swe odbywaiącego, do czego warunki sprzedaży każdy z interessentów w Biórze podpisanego Pisarza Trybunału i u popieraiącego sprzedaż Patrona Wgo Xawerego Wołowskiego, w każdym czasie przeyżeć można.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży tychże dóbr na Audyencyi wspomnionego Trybunału w dniu 30 Maia (11 Czerwca) r. b. o godzinie 10tey z rana nastąpi.
Kalisz dnia 13/25 Kwietnia 1839 roku.
Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 108

(N. D. 2515) Komornik przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Zawiadamia, iż dobra Borzewisko z fowarkiem tegoż nazwiska, osady Konstantynów, kolonii Leśnik i kolonii Zaspy, kolonii Borzewisko, kolonii Izabella, kolonii Dzierzążna i kolonii Paulina, z wszelkiemi użytkami i zabudowaniami, położone w Ogu Wartskim, P-cie Kaliskim Gubernii Warszawskiej wydzierżawione będą przez publiczną licytacyą na lat trzy po sobie idące, poczynać się mające od d. 12 (24) Czerwca r. b. Termin do wydzierżawienia oznaczony został na d. 16 (28) Czerwca 1860 r. godzinę 10 z rana, w Kancellaryi Rejenta Ogu Wartskiego Andrzeja Szelążek w mieście Okręgowem Warcie mieszkającego, przez tegoż odbyć mające wydzierżawienie, przez publiczną licytacyą. Dobra te rocznej dzierżawy opłacać mogą rs. 1560,
Kalisz dnia 12 (24) Kwietnia 1860 r.
Fr. Rowecki.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza