-->

poniedziałek, 31 grudnia 2018

Julin

Julin, miasto lub zamek znajdujące się rzekomo na gruntach wsi Strobin, na wzniesieniu po prawej stronie rzeki Warty, nie odnalezione na mapach.

Kaliszanin 1873 nr 20

MAPPY
topograficzno-archeologiczne.
(Ciąg ósmy).
Legendy miejscowe opiewają, że święty Wojciech (9) przechodząc z Krakowa do Gniezna przez ziemię Rudzką, znużony podróżą zasnął przy dro­dze w pobliżu dzisiejszego miasta Wielunia, ocu­cony wszakże zimnem jakowemsiś ciałem przez twarz jego przesuniętem, zrywa się na równe no­gi, a widząc się otoczonym chmarą wężów i temiż przerażony, rzuca na oneż przekleństwa, sku­tkiem którego wszystkie do koła w kamienie się poprzekształcały, i od owego to czasu wykopy­wane tamże bywają, z ziemi rozmaitej wielkości węże (10), okolica zaś na milę w okrąg Wielunia ma być zupełnie wolną od takowychże żywych gadów. Kiedy w dalszej swojej podróży tenże święty ku Kaliszowi, na gruncie osady zwanej Zawodzie, niewywczasem utrudzony zasnął, a rękawiczkę tegoż jeden z mieszkańców miejscowych zabrał, przebudzony mąż, zgorszony takowy nie­gościnnością i kradsieżą miał westchnąć do nie­bios, ażeby żaden z potomków rodu tak chciwego nie dostąpił godności kapłańskiej, co się aż dotąd; podług wieści, ma sprawdzać *). Głosi wreszcie legenda, że po prawej stronie rzeki Warty, na gruntach wsi Strobina, do parafii Osjakowa nale­żącej, w miejscach piaszczysto-wzgórzystych, stało przed wiekami jakoweś miasto czy zamek pod mianem Julin.
Lubo wiele znakomitych grodów i osad z czasów przedchrześcijańskich pochodzących, do wia­domości naszej ani z nazw, ani z położenia swo­jego nie doszło, wyczytujemy znowu w kronikach, iż pewne miasta w wiekach średnich, dla niedo­godnego położenia, czy to z powodu częstych wy­lewów rzek, czy to z braku wody, gdzieindziej poprzenoszono. Miasto Kalisz, przyborem rzek Prosny i Swędrni coraz bardziej podmielane i cią­gle zalewane, przeniesiono, pomimo wystawionej z kamienia tamże kollegjaty Ś-go Pawła, a w niej i grobów książąt kaliskich, tudzież zamku obronnego, po nastąpionym srogim pożarze w środku XIII stulecia, z miejsc bagnistych na wznioślejsze. To samo zaszło i co do Konina, czego ślady pozo­stały aż do dnia dzisiejszego w nomenklaturach bliskich Starego Miasta. W jednymże prawie cza­sie gród na płonnem wzgórzu i wody pozbawionem stojący, od którego ziemia Rudzka nazwę przybrała, oblegany przez książąt sąsiednich szląskich z domu Piastów, istnieć w Rudzie przestał, a w żyznej dolinie, przy najpiękniejszych źródłach wytryskującej wody założono miasto Wieluń, jako stolicę ziemi Wieluńskiej. Sieradz atoli przy le­wym wzniosłejszym brzegu rzeki Warty w cza­sach jeszcze przedhistorycznych wzniesiony, nie zmienił bynajmniej swojej posady, czego dowo­dzą odkrywane przy kopaniu fundamentów po trzy nawet bruki nad sobą w ziemi ułożone.
9) Święty Wojciech z dostojnej familji Czeskiej Sławników pochodzący, biskupem Pragskim od roku 983 mianowany, wykorzeniając gorliwie wzmagające się w Czechach bałwochwalstwo zniechęcił przeciwko so­bie zamożną rodzinę Werszowiczów, która lud podbu­rzywszy na biskupa, zmusiła go do opuszczenia po raz drugi w r. 995 stolicy, a rodzinę jego na pastwę mor­dów wydała. Mąż ten bogobojny udał się do cesarza Ottona III, a od niego przez Węgry w roku 996 do Pol­ski, gdzie w podróży od Krakowa przez Gniezno mie­wając po wsiach i miastach długie kazania w języku zrozumiałym, w ubiorze mnicha, odwiedził Bolesława Chrobrego, w którego wojsku brat jego służył, i bawił czas pewien na dworze tegoż, aż przy nawracani u Pru­saków w krainie tychże, w dniu 23 kwietnia 997 roku śmierć męczeńską poniósł. Braćmi jego byli Spitymir, Poraj i inni. Niektórzy z nich, śmierci uniknąwszy, zna­leźli przytułek u walecznego Monarchy, który ich do­brami uposażył. Oni to bardzo prawdopodobnie dali początek w ziemi Sieradzkiej osadzie Spicymierza, tu­dzież rodzinie Poraitów w okolicy Bużenina. Rozsze­rzyła się cześć tego męża po całej Lechji, do najstarożytniejszych u nas kościołów możnaby te zaliczyć, które pod wezwaniem świętego Wojciecha lub świętego Idzie­go założone zostały.
10) Nie daleko miasta Wielunia, to jest na gruntach wsiów Dąbrowy i Gaszyna znajdują się kopalnie wapna, a w nich natrafiają w znacznej ilości i rozmaitej wiel­kości, bo od cala jednego do kilku stóp średnicy ma­jące przedpotopowe ślimaki, czyli tak zwane ammonity, które dać mogły początek wzmiankowanej legendzie, przy których to mniemanych wężach, w krąg zwiniętych lud nigdy głowy wystającej dopatrzyć się nie może.
*) W zeszłym roku pierwszy kapłan z tej osady zo­stał wyświęcony. (Przyp. Redak.)
(Dalszy ciąg nastąpi).

niedziela, 2 grudnia 2018

Stare zdjęcia

Dodałem stare zdjęcia i rysunki związane z następującymi miejscowościami:
Kamionacz, Łask, Ożarów, Poddębice, Raczyn, Wieluń, Wójtostwo Sieradzkie, Zduńska Wola

czwartek, 15 listopada 2018

Alojzów

Alojzów, folwark, położony prawdopodobnie w gminie Sieradz, nie odnaleziony na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 38

Obwieszczenie.
Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu, na zasadzie art. 218 i 219 ustawy Towarzystwa, zatwierdzonej w d. 21 czerwca 1888 r., zawiadamia hipotecznych wierzycieli następujących dóbr:
Podłężyce, folwark Podłężyce i folwark Alojzów 3 ks. hip., z pow. Sieradzkiego,—
Jakóba Ungera i Chaima Kohna;
— jako nie mających w kraju tutejszym, w hipotece, zamieszkań prawnych ani rzeczywistych,—że dobra wymienione, na zasadzie art. 221 tejże ustawy, za zaległe należności Towarzystwa, do terminu licytacji włącznie obrachowane, wystawione zostają na sprzedaż przymusową pierwszą, odbyć się mającą w m. Kaliszu, w domu przy ul. Bleja Józefiny N° 556, pod poniżej wyszczególnionemi warunkami.

Nazwa dóbr
Powiat
Dobra obciążone pożyczką T-wa, z której część nie- umorzona w terminie licytacji wynosić będzie
rb. kop.
Zaległość oprócz kosztów wynosić będzie w terminie licytacjimk. fen.
Wadjum (kaucja)
mk.
Licytacja rozpocznie się od sumymk. fen.
W kancelarji notarjusza
W terminie
dnia
Podłężyce, folwark Podłężyce i folwark
Alojzów 3 ks. hip.
Sieradzki
31006
66
26241
84
35000
160522
56
Bzowski
26

Uwaga 1. Przystępujący do licytacji winien złożyć wadjum w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego z bieżącemi kuponami, lecz w takiej ilości, by rzeczywista wartość złożonych listów, obliczając podług ostatniego kursu giełdy warszawskiej, równała się sumie wadjalnej, w gotowiźnie oznaczonej.
Sprzedaże odbywać się będą w terminach, powyżej wyznaczonych, wobec Radcy Dyrekcji Szczegółowej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia we właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Uprzedza się interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościelne, sprzedaż odbędzie się w dniu następnym, w kancelarji tego samego notarjusza.
Uwaga 2. Nowonabywca z postąpionego szacunku ma prawo potrącić pożyczkę Towarzystwa w takiej ilości, jaka w dacie sprzedaży, po zaspokojeniu zaległości, pozostanie jeszcze do umorzenia.
Uwaga 3. Przystępujący do licytacji obowiązany jest, na żądanie Radcy Dyrekcji Szczegółowej lub notarjusza, złożyć dowód, że jest obywatelem Królestwa Polskiego.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższych sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez żadnych nowych doręczeń w terminie, jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.


sobota, 10 listopada 2018

Maliny

Maliny, kolonia dawniej w dobrach Rossoszyca, nie odnaleziona na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 70

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Tomaszu Makowskim, właśc. 1 mor. 256 pr. gruntu z maj. Maliny i Mogilno, oraz 5 dzies. 100 sąż. z kol., Rossoszyca Nr. 3, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipot. w Kaliszu na dz. 13 marca 1922 r.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 102

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępo­wania spadkowe po zmarłych:
7) Ludwiku Frydrychu, właśc. 15 morg. 150 pręt. gruntu ze składu majątku kol. Maliny i Mogilno, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 8 lipca 1929 roku, w kancelarji notarjusza, Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Skrzypiówka

Skrzypiówka, osada w dobrach Bartochów, nie odnaleziona na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 12

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Ignacym Janczaku, właścicielu działek gruntu: 3 mor. 20 pręt.— ze składu maj. Piotrowice A, oraz 6 mórg 138 pręt. ze składu maj. Baszków A, i współwłaścicielu działki gruntu 6 mórg ze składu maj. Skrzypiówka,— pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 27 sierpnia 1921 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 80

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Walentym Przybylskim, współwłaścicielu działki ziemi Nr. 17, obszaru 3 dziesięciny 179 sażeni z pod Nr. 7, działu II wykazu hip. ma­jątku Skrzypiówka, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono w kancelarji hipotecznej, sekcji II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, na dzień 6 kwietnia 1935 roku, w którym to terminie osoby zaintereso­wane winne zgłosić się do tejże kancelarji w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji. Nr. 252/34.


Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 38

Wydział hipoteczny, sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
10) Józefie Sowała, właścicielu 3 dziesięcin 179 sążni z majątku Skrzypiówka, powiatu sieradzkiego.
Termin dla zamknięcia tegoż postępowania spadkowego wyznaczo­no na dzień 14 listopada 1936 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 94

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe zmarłych:
5) Janie Antczaku, współwłaścicielu działki gruntu nr 3, o powierzchni 3 dzies. 179 sąż. z majątku Skrzypiówka, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 25 maja 1938 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 310/37.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 29

Wydział Hipoteczny, Sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmar­łych:
10) Franciszku Domańskim, właścicielu działki gruntu nr 16, o po­wierzchni 3 dzies. 179 sąż. z maj. Skrzypiówka, pow. sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 15 października 1938 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymie­nionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 83/38.

czwartek, 1 listopada 2018

Zdjęcia z gminy Pęczniew

Dodałem zdjęcia miejscowości z gminy Pęczniew.

GMINA PĘCZNIEW:

Brodnia, Brzeg, Drużbin, Księża Wólka, Księże Młyny, Lubola, Pęczniew, Rudniki, Siedlątków, Stara Dąbrowa, Zagórki.

niedziela, 28 października 2018

Zdjęcia z gminy Biała

Dodałem zdjęcia miejscowości z gminy Biała.

GMINA BIAŁA
Biała, Brzoza, Kopydłów, Łyskornia, Młynisko, Naramice, Wiktorów, Zabłocie.

niedziela, 21 października 2018

Marysia Ochocianka (1881)"Marysia Ochocianka", to tytuł opowiadania napisanego przez właściciela wsi Radoszewice Ludwika Niemojowskiego. Książka ukazała się nakładem i drukiem Józefa Ungra w Warszawie w roku 1881. Miejscem akcji jest wieś Radoszewice. Link do całej książki:

piątek, 28 września 2018

czwartek, 27 września 2018

Piekło wzgórze

Piekło, wzgórze znajdujące się na granicy gmin Widawa i Konopnica. 

1965 r.

Dziennik Łódzki 1975 nr 239

Starożytne paleniska w Siemiechowie
W ub. roku na wzgórzu zwanym Piekło, niedaleko Siemiechowa odkryto i odsłonięto w całości jamę mieszkalną, na której brzegach widoczne były ślady spalenia. Tegoroczne badania przeprowadzone na przestrzeni 200 metrów kwadratowych przyczyniły się do odkrycia dalszych 24 palenisk, przeważnie dobrze zachowanych.
Ustalono, że znajdowała się tu kiedyś osada ludności kultury wenedzkiej z późnego okresu wpływów rzymskich.
Paleniska budowane z kamienia względnie z kamienia i gliny miały rozmaite kształty. Znaleziono tu również duże ilości ceramiki toczonej i lepionej ręcznie o różnorakich formach i ornamentach.
Magister Maria Jażdżewska z muzeum w Pabianicach prowadząca tu roboty, informuje nas:
— Formy naczyń i ich ornamentyka charakterystyczne są dla okresu późnorzymskiego (III—IV wieku). Duże naczynia zasobowe z szeroka krawędzią datowane są na czas od połowy III do połowy IV wieku. Z przedmiotów metalowych znaleziono jedynie nożyk żelazny oraz w jednym z palenisk — nieokreślony, bardzo zniszczony przedmiot żelazny. Układ odkrytych palenisk sugeruje, że osada w Siemiechowie miała może charakter sezonowego obozowiska. Istnienie nad nimi chat zrębowych należy raczej wykluczyć ze względu na duże rozmiary palenisk oraz znaczną ich ilość na tak małej przestrzeni. Ciekawym, a nie wyjaśnionym faktem jest występowanie ułamków jednego naczynia w kliku różnych paleniskach.
Dotychczasowe odkrycia w Siemiechowie dostarczyły naukowcom wiele cennego materiału. Tak więc dalsze badania kontynuowane tu będą również w latach następnych.
M. J

środa, 26 września 2018

Biało czerwoni z Chrząstawy


Chrząstawa, wieś w gminie Widawa nad rzeką Chrząstawką. Będąc tutaj kilkakrotnie miałem wrażenie jakby się czas tutaj zatrzymał, a o samym miejscu jakby Bóg zapomniał. Tutaj też ma swoją siedzibę jedna z najsłabszych piłkarskich drużyn amatorskich w kraju LZS Chrząstawa. Mimo wielu porażek, piłkarze wciąż są zmotywowani aby mierzyć się ze swoimi słabościami i w dalszym ciągu wychodzić na boisko. Jednego nie można im odmówić- serca do gry. 
Film w reżyserii Krystiana Kamińskiego powstał w 2015 roku. Zapraszam do oglądania 53 minut tej barwnej historii.

wtorek, 25 września 2018

Kalendaria dziejów majątków

Dodałem informacje w postaci kalendariów związane z następującymi majątkami:

Barczew, Będków, Bogumiłów, Bukowiec i Chajew, Burzenin, Chojne, Dąbrówka (Sieradzka), Dębołęka, Dzierlin, Gruszczyce, Jasionna, Kliczków Mały, Kliczków Wielki, Klonowa, Kościerzyn, Ligota, Łosieniec, Majaczewice, Mantyki, Monice, Jeziory i Kłocko, Ostrów, Prażmów, Sokołów, Starce, Uników, Witów, Wola Będkowska, Wójtostwo (Sieradz), Wrząca, Złoczew, Brzeźnio i Nowa Wieś.

Chronologiczne zestawy ważniejszych wydarzeń dotyczących wyżej wymienionych dóbr sporządził Jakub Jurek na podstawie ksiąg hipotecznych, znajdujących się w Archiwum Państwowym w Sieradzu. Te i wiele innych ciekawych informacji można odnaleźć na stronie autora. 

niedziela, 16 września 2018

Bełdówka rzeka

Bełdówka, rz., dług. 30,82 km, pd. Neru (→ WartaOdra), wypływa na płd.-wsch. od Woli Grzymkowej, uchodzi we wsi Góra Bałdrzychowska (http://eshp.ijp.pan.pl/search/results/9250)

Etymologia
Pierwotna nazwa Bzdura powstała zapewne od czas. bździeć ‘oddawać gazy, pierdzieć’. Rzeczownik bzdura w znaczeniu ‘człowiek mówiący brednie, głupstwa’ SEBor 46 poświadczony jest dopiero od XVIII w, choć w XVI w. mamy już bzdyr‘głupstwo, drobnostka’ SpXVI III 111. Prawdopodobnie chodzi jednak o określenie odnoszące się do dźwięku wydawanego przez ciek, por. Bździuch i Szum (1) (zapisBzdzina ). Por. też ap. bździel ‘mały młyn’ SEBr 56, ‘młyn wodny’ SpXVI 112. Zob. teżBzdurka . N. Bełdówka od n.m. Bełdów , por. Beldow 1386 NMPol I 116, z suf. -ka . W niektórych opracowaniach błędnie zapisywana jako Bałdówka . ▶ N. Mierczna od n. os. Mierka SSNO III 447, z suf. *-ьna . (http://eshp.ijp.pan.pl/search/results/9250)

Słownik Geograficzny:
Bałdówka, Bełdówka, Mierezna, rzeczka, poczyna się pod wsią, Rąbień, w pow. łódzkim, w okolicy lesistej, ze źródeł niskich, przepływa w kierunku zachodnim pod Bałdowem i Sarnówkiem i naprzeciwko Bałdrzychowa wpada do rzeki Neru. Tworzy ona sześć stawów i tyleż obraca młynów. Długość od źródła do ujścia wynosi 26 wiorst; średnia szerokość koryta stóp 16, głębokości stóp 4, normalny stan wody stóp 2, najwyższy stóp 6. Pod wsią Prawęcice przyjmuje z lewego brzegu rzeczkę bez nazwy, która, wziąwszy początek w Woli Grzymkowej, przechodzi cztery stawy i obraca tyleż młynów. Obie te rzeczki płyną przez łąki dosyć szeroko, bo na 1/4 część wiorsty rozciągające się po obu ich stronach. Otaczają je wzgórza, na lewym brzegu gdzieniegdzie pokryte lasami. L. W.

Na terenie byłego województwa sieradzkiego Bełdówka przepływa przez gminy Dalików i Poddębice.

1965 r.

Dziennik Łódzki 1963 nr 65

Kulminacyjna fala w dolnym biegu rzek
Pomimo korzystnej dla spływu lodów pogody, stopniującej wiosenne roztopy, dla woj. łódzkiego nadal utrzymany jest alarm powodziowy. W poszczególnych rejonach rzecznych, sytuacja zmienia się bardzo szybko. Podczas gdy na Warcie wciąż jeszcze utrzymuje się stan alarmowy wód (np. wczoraj w Działoszynie wodowskazy podawały przekroczenie o 16 cm, w Burzeninie — 48 cm, w Sieradzu — 48 cm, w Uniejowie — 16 cm), na Widawce i Pilicy, mimo stanu alarmowego widoczny jest spadek przyboru. Fala kulminacyjna minęła w czwartek na Bzurze pod Łęczycą. W tym rejonie w okolicy Łowicza poziom wód podniósł się wczoraj o 10 cm.
A oto pokrótce sytuacja w poszczególnych rejonach woj. łódzkiego. W czwartek zostały przerwane wały ochronne na rzece Bełdówce w pow. poddębickim. Wyrwy załatano workami z piaskiem. Na rzece Ner w pobliżu wsi Kossów w pow. łęczyckim, woda przerwała wały na długości około 40 metrów. Nie zagraża jednak budynkom ani ludności.
Spory zator lodowy uformował się na Pilicy w Krzętowie w powiecie Radomsko. Przy usuwaniu przeszkody interweniują żołnierze z Kielc.
Na górnej Warcie, wolnej od lodu, na skutek przymrozków tworzy się świeży lód. W tym rejonie kulminacyjna fala przeszła w czwartek wieczorem przy stanie 550 cm (130 cm ponad stan alarmowy).
Jak nas informuje Woj. Komitet Przeciwpowodziowy, 16 marca spodziewana jest kulminacja (ok. 300 cm) w Burzeninie. Charakterystyczny dla woj. łódzkiego jest niewielki spadek wody na górnych odcinkach rzekj, a na dolnych przybór.
M. Kr.

sobota, 8 września 2018

Lato w Załęczańskim Parku Krajobrazowym"Lato w Załęczańskim Parku Krajobrazowym" to film nakręcony w ramach projektu "Cztery pory roku" w 2018 roku przez uczniów Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przedstawiający unikalny krajobraz zakola Warty i wiele cenny zabytków tego rejonu.
Poniższe informacje pochodzą ze strony: 
https://plus.dzienniklodzki.pl/video-lato-w-zaleczanskim-parku-krajobrazowym/ar/13203070
W filmie przedstawione zostały tak interesujące miejsca i obiekty, jak:
Meander Toporowski, starorzecze "Wronia Woda", Góra Św. Genowefy, kamieniołom Lisowice, jaskinia "Szachownica", Kurhany Książęce, drewniany kościółek w Grębieniu, stary młyn w Kępowiźnie.
Narratorem snującym "zza kadru" opowieść o urodzie i atrakcjach tych okolic jest pan Ireneusz Kalemba - prowadzący gospodarstwo agroturystyczne w Dzietrznikach.
Realizacja: Zofia Faflik, Julia Figińska, Zuzanna Kluszczyńska, Zofia Szymczuk, Katarzyna Zajączkowska, Zuzanna Nowicka, Beata Rosiak, Radosław Maj, Łukasz Panaszek, Kamil Rybak, Piotr Dąbek, Mateusz Milewski, Gabriel Peryt, Michał Deszcz
Narrator: Ireneusz Kalemba
Rok: 2017r.
Czas trwania: 8'50''

poniedziałek, 20 sierpnia 2018

Ballada o szczęściu"Dokładnie trzydzieści lat temu napłynęła wielka woda. Tak właśnie powstał jeden z największych na terenie Polski zbiorników retencyjnych - Zalew Jeziorsko. Zniknął stary, przez wieki pielęgnowany pierwotny ład. Wtedy pod wodą znalazło się 46 wsi, osad, kolonii. Mieszkańcy zatopionych miejscowości opowiadają o swoich losach, najdalszej historii i o próbach odbudowania starej wspólnoty w nowych realiach." (źródło:https://www.telemagazyn.pl/tv/ballada-o-szczesciu-1773854/)
Scenariusz i reżyseria: Beata Szuszwedyk-Sadurska.

Budowa dróg w WielkopolsceFilm "Budowa dróg w Wielkopolsce" przedstawia budowę trasy Kalisz–Błaszki–Sieradz w 1948 r.

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/6438

Przesiedlenie chłopów małorolnych z powiatu sieradzkiego pod Szczecin


"Przesiedlenie chłopów małorolnych z powiatu sieradzkiego pod Szczecin" to tytuł pierwszego filmu, który każdy obejrzy z zainteresowaniem . Dwie rodziny ze wsi Bujnów koło Złoczewa opuszczają w 1948 r. strony rodzinne i osiedlają się na ziemiach odzyskanych. Film warto obejrzeć, aby zobaczyć powojenny Bujnów i migawki z Sieradza.

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/7022środa, 2 maja 2018

Toponimia regionu sieradzkiego.


Celem projektu jest zgromadzenie nazw miejscowych występujących na obszarze regionu sieradzkiego w oparciu o mapy, głównie pomiarowe. Dodatkowo po przez wykorzystanie źródeł kartograficznych powstanie rejestr map oraz ich twórców. 
Prace nad projektem zacząłem kilka dni temu. Zainteresowanych zapraszam na stronę:


piątek, 30 marca 2018

poniedziałek, 26 marca 2018

Inwentarz dóbr Chojne (1859)

Źródło inwentarza:
Dowody majątku Chojne. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.

Działo się na gruncie Dóbr Chojne w wsi Chojnem we dworze w zamieszkaniu Józefy i Tomasza Baronów Dangel dnia 2/14 Września 1859 roku.
Na żądanie:
1o Ludwika Kaczkowskiego właściciela dóbr Miasta Bełchatowa, tamże w Okręgu Piotrkowskim zamieszkałego.
2o Józefy z Kaczkowskich Edmunda Stawiskiego właściciela dóbr Podłężyce Małżonki w assystencyi Męża Swego czyniącey, czyli obojga małżonków Stawiskich w Podłężycach Okręgu Sieradzkim zamieszkałych.
3o Wojciecha Puławskiego właściciela dóbr Grzymiszewa i innych w Okręgu Konińskim położonych, w Grzymiszewie zamieszkałego, wszystkich zamieszkanie prawne do tego interessu w Kaliszu u Kamila Rozdejczer i Stanisława Zawadzkiego Patronów przy Trybunale Cywilnym I Instancyi Gubernii Warszawskiey w Kaliszu w temże mieście z Urzędu zamieszkałych Sobie obierających, od których wyż wyrażeni Patronowie stawać i Subhastacją Dóbr ziemskich Chojne do których należą: Bobrowniki, Stoczki i Wiechutki z przyległościami w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położonych popierać będą.- Na mocy:
1o Kontraktu kupna i sprzedaży Dóbr Chojne pomiędzy Henrykiem Byszewskim byłym właścicielem tych Dóbr, a Józefą z Zachertów Tomasza Barona Dangel małżonką, w assystencyi męża czyniącą, czyli obojgem Małżonkami Dangel przed Janem Niwińskim Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiey w Kaliszu w dniu 28 Lipca 1858 r. sporządzonego, mocą którego Byszewski różne wierzytelności Dóbr Chojne ciążące, do zapłacenia przekazał, a Nabywczyni Dóbr Danglowa wypłatę na siebie przyjęła.
2o Wykazu hypotecznego dóbr Chojne przez Pisarza Kancellaryi Ziemiańskiey Gubernii Warszawskiey w Kaliszu pod dniem 15/27 Czerwca r. b. wydanego, i
3o /: Lubo zbytecznie :/ Aktu wezwania czyli wypowiedzenia summ przez Józefa Zamkowskiego woźnego Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego wydanego, które to tytuły w dniach /: 20 Czerwca :/ 2 Lipca i 3/15 Lipca r. b. w kopiach legalnie Danglowej doręczone zostały.
Komornik Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, przez Kommissyą Rządową Sprawiedliwości na dniu 3/15 Maja 1852 r. nominowany, w Kaliszu zamieszkały do działania i zajęcia dóbr Chojne z przyległościami na wywłaszczenie plenipotencją prywatnie na dniu /: 22 Sierpnia :/ 3 Września r. b. przez Karola Rozdajczera i Stanisława Zawadzkiego Pełnomocników stron sobie udzieloną umocowany.
w Imieniu Najjaśniejszego
Alexandra IIo
Cesarza Wszech Rossyi Króla Polskiego
etc: etc: etc:
Po wydaniu przez Siebie w dniu 6/18 Lipca r. b. wezwaniu exekucyjnem, które stosownie do Artykułu 673 K: P: S: sporządzone i w dniu 15/27 Lipca r. b. komu zprawa należało, doręczone zostało,- zjechał Komornik wraz z świadkami, to jest: Cezarjuszem Bielińskim Woźnym Trybunału Kaliskiego, i Antonim Jaksiewiczem Obywatelem kraju, obiema w Kaliszu zamieszkałemi, tu na grunt Dóbr Chojne, a mianowicie do miejsca na wstępie protokołu wyrażonego, gdzie wezwał powtórnie Józefa z Zachertów Tomasza Barona Dangel małżonkę właścicielkę dóbr Chojne z przyległościami, w assystencyi męża i za upoważnieniem tegoż Swego męża czyniącą, czyli obojga małżonków Dangel, tu w dobrach Chojne Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej zamieszkałych i zamieszkanie prawne obrane mających, ażeby w moc powołanych Tytułów summy następne:
1o Dla Ludwika Kaczkowskiego zp. 47,945, czyli Rubli Srebrem 7,191, kop. 75.
2o Dla Józefy z Kaczkowskich Edmunda Stawiskiego małżonki Zp. 35,000 i Zp. 28,508 gr. 3, albo razem Rub. Sr. 9,526 kop. 21 1/2.
3o Dla Wojciecha Puławskiego Złotych Polskich 20,000 czyli Rs. 3,000 - wszystkie powyższe summy z procentem pięć od sta od Świętego Jana Chrzciciela 1859 r. na ręce moję Komornika Tytuły w ręku i moc zprawa do odbioru mającego wraz z kosztami exekucyjnemi na tych natychmiast wypłacili, gdyż w razie nieuskutecznienia wypłaty, na satysfakcją pomienionych wyżej summ, procentów i kosztów do zajęcia dóbr Chojne z przyległościami: Bobrowniki, Stoczki i Wiechutki i innemi, w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położonych, jak nie mniey do zajęcia wszelkich inwentarzy żywych i martwych, oraz innych ruchomości do gruntu przywiązanych, własność ich stanowiących, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia odbyć się mającą, przystąpię.
Ponieważ i to wezwanie stało się bezskutecznem, bowiem exekwowana Józefa Dangel Tomasza Barona Dangel małżonka nie stawając, a w imieniu jej małżonek tejże Tomasz Baron Dangel zapłacenia wymaganych należności odmówił, przeto Komornik do zajęcia dóbr Chojne z przyległościami i przynależytościami tak jak są i prawnie exystować winny, nic a nic nie wyłączając, co tylko okiem spostrzedz się dało i o ile wiadomości zasięgnąć było można, wraz z świadkami przystąpił, których opis jest następujący.


I. Dobra Ziemskie Chojne,-
z przyległościami, składają się: z folwarku i wsi zarobnej Chojne, z folwarku i wsi zarobney Bobrowniki, z folwarku i wsi zarobnej Stoczki i z folwarku Wiechutki, położone w Gminie i Parafii Chojne, Okręgu i Powiecie Sieradzkim, Gubernii Warszawskiej, odległe od Miast: Warszawy mil 32, powiatowego Sieradza mila 1, prywatnych Zduńskiej Woli mili 2 1/2, Widawy mil 2, Burzenina mila 1, od granicy Pruskiey przez Komorę Podgrabów mil 7.
Graniczą, a mianowicie: Chojne, Bobrowniki i Stoczki, na północ z wsią Podłężyce i rzeką Wartą spławną przez dobra płynącą, która oddziela je od folwarku Piaski i wsi Belen obcych dziedzin, na wschód z rzeką Wartą za którą są Dobra Belin, Strońsk, Zapolice i z wsią Pstrykonie, na południe z dobrami Tyczyn, na zachód z wsią Sokołów i Wiechucice,- folwark zaś Wiechutki do dóbr Chojne należący, w północno zachodniey stronie tychże leżący, w północno zachodniej stronie tychże leżący [pięć wyrazów podkreślonych bez znaczenia] oddzielony jest od nich gruntami wsi Wiechucice, graniczy wraz z łąką Rządową Babina zwaną przy folwarku Wiechutkach w wieczystej dzierżawie Dziedziczki Dóbr Chojne będącą, na północ z wsią Monice, na wschód i południe z wsią Wiechucice, na zachód z wsiami Bogumiłów i Monice.- Granice w niektórych miejscach oznaczone, a mianowicie: od Pstrykoni, Sokołowa, Wiechucic i Tyczyna, miedzami granicznemi, na których od Tyczyna Sokołowa w niektórych miejscach usypane kopce, folwark Wiechutki i łąka wieczysto dzierżawna strumieniem, miedzami i kopcami. Granice od wszystkich ścian bez zakłócenia i wspokojnem posiadaniu.
Dobra Chojne z przyległościami są własnością exekwowaney Józefy z Zachertów Tomasza Barona Dangel małżonki, nabyła takowe za kontraktem urzędowym przed Janem Niwińskim Rejentem Kancellaryi Ziem. Gubernii Warszawskiej w Kaliszu wtemże mieście na d. 16/28 Lipca 1858 r. sporządzonym, od poprzedniego ich właściciela Henryka Byszewskiego za sumę szacunkową zp. 810,000 czyli rs. 121.500, które obecnie znajdują się w dzierżawie o czem niżej.
W dobrach tych Chojne w wsi Chojne jest kościół parafialny, murowany, którego dziedzic kollatorem utrzymywanie budowli kościelnych i plebańskich dopełniane bywa składką parafialną, przepisami Rządowemi oznaczoną- Szkółki wiejskiej, szpitala, lub innych zakładów duchownych nie ma Kościół o którym wyżej mowa, jak równie budowle plebańskie jako sprzedaży nie ulegające z pod pomiaru i opisu wyłączają się.

Nr. bieżący
Nazwisko budynku
Z czego zbudowany
Czem kryty
Na łokcie miary Warszawskiey
Na miarę Rossyjską
Stan budynków
długość
szerokość
wysokość
długość
szerokość
wysokość
arszyn


arszyn


arszyn


II. Zabudowania folwarczne w wsi Chojnem.
1.
Dwór w którym pokoi ośm, schowanie 1, garderoba 1, kredens 1, sieni 3, w tych pieców kaflanych polewanych 9. Kominek z cegły paloney murowany. Drzwi wchodowych zewnątrz oszalowanych 3, wewnątrz drzwi podwójnych z zamkami francuzkiemi, antabami mosiężnemi. Okien dwuskrzydłych oszklonych po 6, dużych tafli z okuciem kompletnem 17, z okiennicami wewnątrz składanemi okutemi.
Posadzki w ¾ częściach taflowe, reszta z tarcic cheblowanych, wschody na górę stolarską robotą. Dwór zewnątrz wyrzucany i bielany.
z cegły paloney murowany z 4ma kominkami murowanemi.-
gontami
54½
23
5 ¾
44
2
18
10
4
10
dobry


Pod dworem piwnice do tych szyja murowana z okienkiem bez szyb z żelazną kratą.
Drzwi podwójne, szalowane, wschody z frontu przy drzwiach wschodowych nad temi rynna blaszana dwa okna wązkie sień wschodową oświetlające wschody z boku na górę i z drugiego boku wschodowe do sieni.
Przy dworze od strony południa założone wina na słupkach i drążkach.
Od tej samej strony rozpoczęta budowa oranżeryi.
W dachu także od tej strony znajdują się 3 dymniki.
Od strony południa i zachodu zaś za dworem znajduje się ogród owocowy i warzywny, w którym drzew w wazonach drewnianych jakoto: cytryn i innych zagranicznych jest sztuk 12, z tych 8 wazonów żelaznemi obręczami obite, a reszta obręczy z drzewa.
Drzew owocowych: śliwek, jabłek, gruszek i innych sztuk 269, pomiędzy temi wiele drzew dzikich. Ogród ten od frontu dworu przed którym kląbiki, od dworu aż do gorzelni, od dworu aż do kuchni w słupy murowane i sztachety ogrodzony, i wchody do ogrodu również że sztachet.- Reszta ogrodzenia w płaty, słupy i sparniki. Wrotnie takież same. Daley za ogrodem od strony wschodu olszyna a od zachodu brzezina inne drzewo w ogrodzie dzikim zwanym. W ogrodzie tym znajdują się lodownia w ziemi murowana ziemią kryta, do którey wchód z drzewa bez drzwi, oraz:
z cegły palonej
gontami
4
3 ¾
4
3
4
2
14
3
4
dobry


Wychodek o dwóch drzwiach na zawiasach z haczykami, nad drzwiami okienko podłużne.
W ogrodzie tym ul pszczół.
Z drzewa tarcicami obity.
Gontami kryty.
4¼
2¾
5
3
7
2
3
4
-
dobry
2.
Gorzelnia z browarem z przybudowaną komórką, składa się: z sieni, izby na skład kartofli, izby browarney, izby gorzelnianey, izby zacierney, izby fermentacyjnej, Komórki na okowitę, w których drzwi 2 skrzydlatych, 9 okien podwójnych, z tych dwa cegłą założone i wtych po połowie okna.
W izbach astrych z cegły w zaciernej izbie podłoga i pułap z tarcic.
Z cegły palonej, na wapno murowana.
Gontami kryta.
40¾
17¼
4½
33
-
14
6½
3
10
Gorzelnia i wszelkie znajdujące się w niej rekwizyty są w dobrym stanie.
14
18¾
4½
11
5
15
2½
3
10


Komorka przybudowana na okowitę. Drzwi podwojne na wrzecądza zamykane.
W tyle gorzelni jest kilsztok z drzewa na słupach, wschody na tenże, pod tym przechodzi rynna drewniana do wywaru do obór. Z boku gorzelni są dwie lagierki z drzewa po 4 obręcze żelazne mające do których wchodzą do gorzelni rury miedziane.- W gorzelni w izbie zaciernej znajduje się lagerka z 3a obręczami żelaznemi w tejże izbie pompa do ciągnienia wody.
Młynek do mielenia kartofli. Zaciernia z 2a obręczami żelaznemi - w izbie fermentacyjney wanna do roboty sztuk 4, po 3 obręcze żelazne mające.- Zacierek 2. Skrzynia do słodu, pompa do wciągania roboty na górę - drabka do komina na dachu.- Z frontu gorzelni dwa wielkie drzewa dzikie. W gorzelni tey znajdują się: maszyna całego Pistorjusza miedziana z wszelkiemi do niey potrzebnemi przyrządami miedzianemi i mosiężnemi, oraz dystylator również miedziany kompletny.
Kufa z 6a obręczami, wiadro, półwiadra do mierzenia wódki i lej blaszane, pompa miedziana do pompowania okowity z kuflej drewniany z 2a obręczami żelaznemi, w nim rura do scieku miedziana, liwarek mały blaszany. Sądków dębowych nowych z drewnianemi obręczami sztuk 10. W sieni młynek do słodu mielenia z kamieniem i żelastwem kompletny. Sądki 2 z żelaznemi obrączkami. Z sieni wschody na górę. Na górze koło do wciągania kartofli. Dwie parówki po 2 obręcze żelazne mające. Magazyn do roboty z 2a obręczami żelaznemi. Wanna do wody z 3a obręczami żelaznemi dwie rynny drewniane w izbie browarney. Kocioł wielki miedziany do piwa warzenia. Dwie kadzie po 2 obręcze żelazne mające. Koryto do odrobie (1) piwa. Kilsztok kompletny od piwa z kurkiem mosiężnym. Rynna od garnca do chłodnika idąca drewniana. Drybusek o 3ch obręczach żalaznych, skopek o 2ch obręczach żelaznych, kwarta i lej blaszane. Półwiertelik z drzewa z drewnianemi obręczami. W Izbie kartoflanej rynna drewniana do spuszczania piwa.
Z drzewa w bale na węgieł.
Gontami kryta.
7
5
3
5
10
4
-
2
6 ½


3.
Suszarnia, w którey teraz mieszka gorzelany o 1 izbie i sieni, w izbie kominek i piec - drzwi 3, okien 2. Astrych z cegły, pułap z tarcic. W izbie suszarney wanna do zamoczenia słodu z 2a obręczami żelaznemi wschody na górę. Na górze lasy drewniane do suszenia słodu i ławka przy tychże.
Z cegły palonej murowana na wśrodku ściany ze surówki komin murowany.
Gontami kryta.
24½
15
4
19
15
12
2
3
4
Przy tey z lewej strony jest przybudowana komora drzwi na zawiasach z wrzecądzem.
z drzewa kostkowego w słupy
gontami
7½
4½
2
6
1
3
10
1
9½


4.
Wolarnia, z przybudowaną izbą wywarną, w tey bruk, o 5u wschodach bez drzwi, w tey leżącyh starych drzwi 3. Izba wywarna zupełnie pusta bez dachu, w tey studnia kiedyś do wywaru z dzwojem i sochą.
Rynna do wywaru, tudzież mała rynienka obok wolarni zewnątrz koryto drewniane.
Z cegły palonej murowana.
w ⅓ części słomą w ⅔ częściach bez dachu.
39½
14¾
3 ¾
32
-
11
14
3
-
Zupełnie spustoszała.
22
5
2½
17
13
4
½
2
-
5.
Chlew o 2ch drzwiach, na biegunach. Chlew ten okazuje się że był większy, lecz w części rozebrany, przy nim mała drabka.
Obok powyższego chlewa jest ogród owocowy i warzywny nowo założony w tym skrzynie inspektowe bez szkła stare. Drzew owocowych młodych sztuk 205 i szkółka młodociana. W ogrodzie tym pszczół pni 18 i 2 pnie próżne.
Ogród ten ogrodzony płatami w słupy i sparniki, do którego wrota i furtka.
Z bali i drzewa kostkowego w słupy i węgieł.
Słomą i tatarakiem.
12
9
3
9
11
7
4 ½
2
6 ½
w złym stanie


Dla nadchodzącey pory wieczornej, dalszą czynność do dnia jutrzejszego odroczono.
Przeczytano przez świadków i Komornika podpisano.
/: podpisano :/ Cezarjusz Bieliński Świadek.
/: podpisano :/ Antoni Jaksiewicz Świadek
/: podpisano :/ Chodyński Felix
Działo się jak na początku aktu i w zabudowaniu Dworskiem dnia 3/15 Września 1859 roku.
W dalszym ciągu z odroczenia w dniu wczorajszym uczynionego, przystąpił Komornik z Świadkami do opisu dóbr Chojnego a mianowicie folwarku i wsi wyż wyrażonego nazwiska.
6.
Stajnia i wozownia z lamusem na skład okowity, z frontu do stajni i lamusu 2 drzwi pojedyńczych, do wozowni 2 wrót. W stajni i lamusie podłoga, pułap z desek i bali, w wozowni bruk z kominem, w stajni złoby i drabiny.
Z cegły palonej murowana.
Gontami kryta.
40½
16¾
4
32
12½
13
8½
3
4
dobry


Z boku szyja wchodowa do lamusu.
Między szyją a lamusem rynna stara, zła, drewniana.
Za tym budynkiem studnia od dołu kamieniem, u góry drzewem ocembrowana z dzwojem, kosiorem i wiadrem okutem w żelazo. Przy studni koryto do pojenia inwentarza.
Obok gołębnik na słupie z drzewa, w którym gołębi jak się uważać dało par 12. Płot od stajni do kurników z drzewa w słupy i płaty w którym 3 furtki, przy stajni z desek na zawiasach okuta, dwie bez okucia i wrota z płatów.
Murowana z cegły palonej.
Gontami kryta.
4
4
3
3
4
3
4
2
6½
dobry
7.
Kurniki i chlewy o 5u oddziałach, do nich 5 drzwi na zawiasach na wrzecądz zamykane, podłoga i pułap z desek.
Do kurników z boku wschody na górę z drzewa i drzwi w zawiasy i wrzecądz okute płotek mały przegradzający budynki w płaty.
Z cegły palonej murowane.
Gontami.
24
12
3¼
19
6½
9
11
2
10
dobry
8.
Chlewy obejmują 5 oddziałów, z frontu drzwi jedne wewnątrz cztery, pułap i podłoga z tarcic.
Z cegły murowane.
Gontami.
16
12
3¼
13
5½
9
11
2
10
dobry
9.
Obora dawniey stajnie o 3ch oddziałach, o 4ch drzwiach z frontu, w szczytach 2 wrot, dziś na różne wpędzenie używana, w tey dla źrobaków złób i drabka.
W szczytach brak wrotni i z frontu brak 3 małych, oraz drzwiczek na górę.
Przy tey znajduje się 6 wielkich żłobów.
Z cegły paloney murowana.
Słomą i tatarakiem.
57½
14¾
4
46
9
11
14
3
4
Stan zły znaczney wymaga reperacyi.
10.
Stara wozownia, kiedyś dwa wrotni mająca, dziś bez wrotni.
Pułap i dach w nędznym stanie.
Z cegły palonej i surówki.
Słomą.
19
8
4
15
7
6
7
3
4
zły
11.
Budynek w którym w większey połowie stajnie fornalskie, a w mniejszej, pusty kiedyś było po bokach 2 wrót małych, drzwi 4, obecnie bez wrót i drzwi.
W tym dla koni żłoby, drabki i 4 skrzynie obroczne.
Z cegły palonej murowany.
Słomą.
57
15
4
46
2½
12
4
3
4
zły
12.
Stodoła dawniey o dwóch teraz o jednym klepisku z tą różnicą że z boku mur wyrwany dziś drzewem okrąglakami założony.
Wrotnie od strony Kościoła zamurowane, od podwórza w połowie i w tym drzwi.
Przy tey stodole żłobów sześć. W stodole tey w jednym kącie komórka czyli polewnik, w drugim szczycie dwa sklepy murowane, do których 2 drzwi pojedyńczych, do plewni 1 drzwi.
Z cegły palonej i surówki murowane.
Słomą.
56¾
16¾
4½
69
10
13
8½
3
10
Średnie
13.
Stodoła o dwóch klepiskach czterech wrotniach, jeden sąsiek boczni, z sieczkarnią do którey drzwi. W stodole tey jest maszyna młockarnia i sieczkarnia kompletne.
Częścią murowana, częścią z drzewa.
Słomą.
95
21
4½
76
14
17
-
3
10
Średni
14.
Szopa między stodołami mieści w sobie kierat do obrotu sieczkarni.
Od pola murowana reszta z drzewa
Słomą
19
8½
4½
15
7
6
14
3
10
Średni
15.
Stodoła o jednem klepisku 2 wrotni w jednym szczycie. Spichrz do tego drzwi jedne szalowane z okuciem.
Z cegły palonej murowana i surówki.
Od góry słomą od dołu gontami.
57
16¾
4½
41
4½
13
5½
3
10
Średni
16.
Owczarnia w którey mieści się i obora, z frontu drzwi małych trzy z boków otwory, lecz drzwi nie ma.
Pułap w części z desek w części z żerdzi.
W owczarni i oborze znajduje się: paśników 14, lasów 15 i żłobów dla bydła 14, drabina na dachu i druga od bydła z obory.
Z cegły paloney z surówki murowana.
Słomą z dymnikami
88
17¼
4¾
71
4
13
15½
3
17
Średni
17.
Spichrz w dwóch oddziałach, drzwi dwoje szalowanych z okuciem, przegrody na sypanie z bali, podłoga i pułap z tarcic, wewnątrz: wschody na górę przed drzwiami wchodowemi wschódki małe.
Obok zabudowań folwarcznych znajdują się płoty z żerdzi w parniki, w których potrzebne są wrota.
Między i około stodół znajdują się topole. Na około brzeziny są barjery.
Z cegły paloney murowany.
Dachówką kryty.
28¾
15¼
4½
23
4
12
5
3
10
Potrzebuje reparacyi.
18.
Dom czeladni z facjatą w tym izba na dole cztery i komora, w facjacie stancja, a z boku od południa kiedyś z izby czyli spiżarni zrobiona oranżerja, w którey nie masz żadnych roślin, ani kwiatów i w bocznej scianie okien.
W jedney z izb jest kuchnia angelska, okien większych siedm, jedno z tyłu małe i jedno w facjacie, okno jedno jest okratowane. Przed domem dwie topole, dalej trzy akacje i kilka wierzb, w dachu z boków dymniki.
Z cegły palonej, murowany, kominów 2 murowanych.
Gontami kryty.
39
16¼
4¼
31
9
13
2½
3
7
dobry
Wszystkie budynki Dworskie które są murowane zewnątrz wyrzucane i bielone.
19.
Dom dwojaki, za ogrodem o dwóch izbach, dwóch komorach, drzwi z okuciem pojedyńczych siedm okien dwa, kominek i dwa piece. Przy tym od strony zachodu sklepik zupełnie zrujnowany bez dachu.
Z cegły palonej i surówki na podmurowaniu komin murowany.
Gontami.
25
9
3¼
20
4
7
4
2
10
Zły.
20.
Dom w którym mieszka Młynarz o dwóch izbach dwóch sieniach i komorze drzwi cztery okien trzy jedno zamurowane.
Z drzewa w bale na węgieł komin murowany.
Słomą kryty
25
9
3
20
4
7
4
2
6½
Bardzo zły.


Przy tym od strony dworu chlewik z drzewa łupanego i okrąglaków z tyłu bez ściany i dachu.
W sadku Młynarza jest starych drzew śliwek 8, gruszek 3.
Z drzewa łupanego.
bez dachu
4½
4
2
3
10
3
4
1
9½
Zły.


Obora kiedyś stodoła.
z drzewa kostkowego w węgieł
Słomą.
11
7
3
8
14
5
10
2
6½
bardzo zły.
21.
Wiatrak o jednym ganku.
z drzewa tarcicami obity
Gontami.
11
10
12
8
14
8
1½
9
11
Średni
22.
Karczma z stajnią zajezdną w tey sień, izba szynkowna, w którey skład na piwo i wódkę - Alkierz, podłoga i pułap z tarcic, drzwi 4, okien 3, w stajni 2 wrot podwójnych.
Przed karczmą studnia zawalona, nieużyteczna, przy tey dotąd exystuje: socha, pręgło i kosior bez wiadra.
Z cegły paloney i surowey komin murowany.
Gontami.
49
27
4½
39
10½
21
13
3
10
średni
23.
Kuźnia z mieszkaniem dla Kowala, izba i kuźnia, piec, kominek i ognisko kowalskie, drzwi 4, okien 4, komin murowany.
Z cegły palonej i surówki murowana.
Gontami kryta.
25½
12½
3¾
20
10
10
1½
3
-
Od strony karczmy ściana wywalona.
24.
Tarnia stara w boru przy drodze do Tyczyna prowadzącey, w połowie zupełnie rozebrana, reszta jaka exystuje obejmuje.
Na gruncie Chojne kiedyś exystowała cegielnia, obecnie w ruinach, jedynie z niej socha pozostaje.
Z cegły i surówki a komin nieco spaloney
Mało co dachu, są kozły i łaty.
12
10
3
9
11
8
1½
2
6½
Zupełnie zrujnowana.
25.
Dom czworaki dla sług dworskich, w których kucharz i inni mieszkają, o 4ch izbach, 4ch komorach, 2ch sieniach, okien 4, drzwi 12 okutych, dwa kominy murowane.
Z drzewa w bale na podmurowaniu z cegły.
Gontami kryty.
48
13
4
38
13½
10
8
3
4
Dobry


Chlewy o trzech drzwiach na biegunach.
z drzewa w bale i słupy
słomą kryte
12
7
3
9
11
5
10
2
6½
dach zły


Obok domu trzy doły na kartofle na sochach
z drzewa
ziemią kryte


Daley ku dworowi taki sam dół na kartofle, następnie od byłych kiedyś dołów na kartofle, stoi 6 słupów za temi również dół na kartofle ziemią kryty.
26.
Dom dla służących w tym trzy sienie, sześć izb z kominkiem i piecami, z cegły 7 okien, drzwi 9, pułap z tarcic.
Z gliny pecy podmurowanie z cegły, 2 kominy murowane.
Słomą kryty.
37½
16¼
4
30
4½
13
2½
3
4
Mierny.


Przy tym od strony wschodów w rogu 2 chlewiki obejmują po łokci.
Drzewa różnego okrąglaków.
Tatarakiem kryte.
5
2
2
4
½
1
9½
1

Zły.


Chlewik trzeci od strony wsi.
Drzewa różnego okrąglaków.
Tatarakiem kryte.
5
2½
3
4
½
2
-
2
6½
Zły.


Dół do kartofli na sochach.
z drzewa
ziemią
27.
Dom dla sług o czterech izbach, 2 sienie, 4 kominki, i piec z cegły, 7 drzwi, okien 4, pułap z tarcic komin murowany.
z drzewa z gliny pecy. Narożniki i podmurowanie z cegły paloney.
słoma kryty
26
15
4
21
½
12
2
3
4
dobry


Chlewik bez drzwi i dachu
z drzewa kostkowego
dto
6
4½
3
4
13
3
10
2
6½
dachu w połowie nie ma


-dto - dto - dto
dto
dto
4
2
2
3
4
1
9½
1
9½
Chlewiki, drzwi 2 na biegunach na wrzecądz zamykane.
drzewa kostkowego w słupy
Tatarakiem kryte.
10
5
2½
8
1
4
½
2
"
Zły.


III. Zabudowania Włościan w wsi Chojnem.
1.
Chałupa w którey mieszka Maciej Kałuziak o jednej izbie sieni i komorze.
Drzewa w bale na węgły. Komin murowany
Słomą kryta.

9½
3½
17
6
7
11
2
13
Średni.
a
Chlew i Szopa
z drzewa kostkowego w słupy
Słomą kryta.
10
4
4
8
1
3
4
3
4
dach zawalony
b
Obory i chlewy pod jednym dachem.
z drzewa kostkowego w węgły
dto
21
9
3
17
''
7
4
2
6½


c
Komórka -''-
dto
dto
7
6
3
5
10
4
13
2
6½
dach zły
d
Komórka Baby Kowalczykowey
dto
dto
7
6
3
5
10
4
13
2
6½


e
Stodoła o jednym klepisku za strzałami popodpierana.
Na chałupie drabka do komina.
dto
dto
29
11
4
23
7
8
14
3
4


2.
Chałupa w którey mieszka: w połowie Kasper Kałuziak, w drugiey Szymon Kałuziak o dwóch izbach, dwóch komorach i sieni.
Na dachu drabka.
Narożniki z cegły paloney, reszta w pece komin murowany.
dto
26
13½
3¾
21
''
10
14
3
''
dach zły
a
Obory i szopa.
z drzewa w bale na węgły
dto
19
8
3
15
7
6
7
2
6½
Średni.
b
Komórka.
z drzewa kostkowego na węgły
słomą kryta
8½
6½
3
6
14
5
4
2
6½


c
Stodoła Kaspra Kałuziak o jednem klepisku.
w rogach w słupy murowane z cegły palonej front w pece reszta z drzewa
dto
25
10
3
20
3
8
1
2
6½
Do Kaspra Kałuziaka należy sadek owocowy w tyle zabudowań.
z drzewa kostkowego na węgły
dto
31
8
3
25
1
6
7
2
6½
Zły.
a
Stajnia obórka, chlewik, szopa i komórka, pod jednym dachem.


Przy powyższych chlewik przystawiony.
dto
dto
7
4
3
5
10
3
4
2
6½
dto
b
Stodoła Szymona Kałuziaka o dwóch klepiskach.
Z cegły palonej i pecy z frontu reszta od tyłu z drzewa.
dto
38
10
4
30
12
8
1
3
4
dobry
3.
Chałupa w którey mieszka Mateusz Kałuziak o 1 izbie, 1 komorze i sieni.
Z cegły palonej i pecy komin murowany.
Słomą
15
14
4
12
2
11
5
3
4
od tyłu szczytu nie ma a dach zły
a
Obora i szopa.
z drzewa w bale słupy i węgły.
Słomą
18
8½
3
14
9
6
14
2
6½
Zupełnie zły.


W tyle sadek owocowy.
b
Stodoła o jednym klepisku.
z drzewa kostkowe na węgły
Tatarakiem.
19
10
3
15
6
8
1
2
6½
Dla nadchodzącey pory wieczornej, dalszą czynność do dnia następnego zawiesza się.
Przeczytano przez świadków i Komornika podpisano.
/: podpisano :/ Cezarjusz Bieliński Świadek.
/: podpisano :/ Antoni Jaksiewicz Świadek
/: podpisano :/ Chodyński Felix
Działo się na gruncie dóbr zajmowanych w wsi Chojnem dnia 4/16 Września 1859 r.
W dalszym ciągu przystąpił Komornik z Świadkami do opisu wsi Chojne zabudowań wiejskich w dniu wczorajszym rozpoczętego


Komórki Michała Pierzakowskiego u Xiędza za Rataja będącego obecnie przez Florjana Pierzakowskiego sołtysa objete o dwóch drzwiach.
drzewa różnego w słupy i węgły
Słomą.
11
7
3
8
14
5
10
2
6½
zupełnie puste połowa rozebrana.


Zrąb od komórki o jednych drzwiach obecnie bez posiadacza należał do Kiraski wdowy.
z drzewa w bale na węgły
Bez pokrycia
5
5
3
4
½
4
½
2
6½
pusty
4.
Chałupa, w którey mieszka Florjan Pierzakowski Sołtys: Wincenty Rzepczyński komornik, dwie izby sień jedna oborki dwie pod jednym dachem.
z drzewa kostkowego i różnego w węgły komin sztangowy


35
7
3
28
5
5
10
2
6½
lichy


Przy tej chlewik
z drzewa różnego
dto
4
4
3
3
4
3
4
2
6½
dto
5.
Chałupa, w którey mieszkają: Tomasz Wdowiak - Jan Grabowski i Wincenty Woźniak. Izb trzy - Komora jedna - sienie dwie drabka na dachu.
z cegły paloney
dto
27½
15
4
22
4
12
2
3
4
dach zły
a
Obora o jednych drzwiach w tyle sadek owocowy.
z drzewa kostkowego na węgły
Słomą w części reszta bez dachu
10
9½
3
8
1
7
11
2
6½
Dach zły
6.
Chałupa w której mieszka Jan Kałuziak i Błażej Osiecki, izby dwie, komor dwie, sieni dwie, drabka na dachu.
z cegły palonej i pecy, z gliny komin murowany
słomą kryta
25½
13½
4
20
10
10
14
3
4
Dach wkleśnięty w kozłach i pokrycie potrzebuie reparacyi
a
Obora o jednych drzwiach na biegunach.
Z drzewa kostkowego i różnego.
dto
10
6½
3
8
1
5
4
2
6½


b
Stodoła Kałuziaka o 1 klepisku.
Słupy narożne z cegły palonej reszta z drzewa różnego.
dto
25
10½
4
20
3
8
7½
3
4
Średni.
c
Obora i szopa pod jednym dachem.
obora z pecy, szopa z drzewa różnego w słupy.
dto
20
9½
3½
16
3
7
11
2
13
dto
d
Komorka o jednych drzwiach.
z drzewa różnego
dto
8
5
3
6
7
4
½
2
6½


e
Stodoła Osieckiego łączna ze stodołą Rojka o jednym klepisku.
z drzewa w bale na węgieł
Słomą i Tatarakiem
15
10
4
12
2
8
1
3
4
Dobry.
7.
Chałupa nowa nie wybudowana, bez drzwi komina, i poszycia w dwóch trzecich częściach postawna, reszta kozły bez łat, należeć mająca do Andrzeja Kiełbik.
z drzewa w bale na węgły
-
40½
20½
4½
32
12
8
7½
3
10
Przy tej chlewik.
z drzewa różnego
słomą
5
3
3
4
½
2
6½
2
6½
Dach zły
a
Obórka o 2ch drzwiach i szopa pod jednym dachem.
z drzewa w bale i słupy
dto
19
8½
3
15
7
6
14
2
6½
dobry
b
Komórka
z drzewa kostkowego na węgły
dto
8
6½
3
6
7
5
4
2
6½


c
Stodoła o 1 klepisku
dto
dto
25½
12
4
20
10
9
10
3
4
Średni
8.
Chałupa obora i sień pod jednym dachem mieszka Jan Brzeziński.
z drzewa różnego komin lepiony
dto
27
6½
2½
13
12
5
4
2
''
Lichy.
9.
Chałupa w której mieszka Andrzej Kiełbik tymczasowo i Tomasz Rojek, o 2ch izbach - dwóch komorach, i dwóch sieniach.
Drabka na dachu.
z cegły palonej i pecy, komin murowany.
Słomą i Tatarakiem
33
11½
4
26
11
9
4
3
4
dto
dach zły
a
Obora i szopa pod jednym dachem, o jednych drzwiach.
słupy narożne murowane, reszta z drzewa różnego
słomą
18
10
3½
14
9
8
2
2
13
średni
b
Stodoła Rojka o jednym klepisku.
z drzewa kostkowego w węgły
dto
14
10
4
11
5
8
1
3
4
dto
10.
Chałupa w której mieszkaią Antoni Barczewski, Walenty Krakowski i Banach Rataj Dworski.- Izb trzy - Komora jedna, sieni dwie.
z cegły palonej i pecy z gliny komin murowany
Słoma i Tatarakiem.
25
14½
4
20
3
11
11
3
4
dobry


Przy tej chlewik.
Za chałupą sadek.
z drzewa różnego
Chojna
3½
2½
3
2
13
2
''
2
6½


a
Obory i szopa pod jednym dachem drzwi dwoje.
z drzewa w bale słupy i węgły
Słomą i chrustem
20
8½
3
16
3
6
14
2
6½
Przy szopie chlewik.
z różnego drzewa
tatarakiem
5
3
2½
4
''
2
6½
2
''


b
Stodoła o jednym klepisku
z drzewa kostkowego na węgły i słupy
słomą
24
10
4
19
6½
8
1
3
4
Średni
11.
Chałupa mieszkaią Mikołaj Kałuziak, Józef Karkola, izb dwie - Komor- dwie, sieni dwie.
Drabki na dachu.
z cegły palonej i pecy z gliny komin murowany.
Słomą
20½
13½
4
16
9
10
14
3
4
Średni
a
Obory i szopa pod jednym dachem.
z drzewa kostkowego na węgły
Słomą kryte
20
8½
3
16
3
6
14
2

dobry
b
Komo[ra](2) o 1 drzwiach
dto
dto
12
6½
3
9
11
5
9
2
6½
dto
c
Stodoła o dwóch klepiskach.
z drzewa kostkowego w słupy
dto
26
11
4
21
''
8
14
3
4
dto
d
Obora i szopa pod jednym dachem.
słupy murowane reszta z drzewa, szopa z drzewa kostkowego.
dto
20
10
3½
16
3
8
1
2
13


e
Stodoła Karkoli o jednym klepisku
z drzewa kostkowego na węgły
dto
25
8½
3
20
3
6
14
3
4
Średni
f
Komorka i chlew pod jednym dachem dwoje drzwi
dto
w słupy i węgły
dto
10½
7
3
8
7½
5
10
2
6½
Lichy
12.
Chałupa mieszkaią Klemens Lesiak, i Jan Wojciechowski izb dwie - Komor dwie i sieni dwie.
z cegły palonej i piec z gliny, komin murowany
dto
i tatarakiem
25
14
4
20
3
11
5
3
4
dobry


W tyle sadek mały.
a
Obora i szopa pod iednym dachem.
z drzewa kostkowego w węgieł
słomą
18½
10
3½
14
15½
8
1
2
13
dobry
b
Stodoła o jednm klepisku.
dto
dto
trzciną
25
10½
4
20
3
8
7½
3
4


c
Stajnie, obórki, komorki - szopa pod jednym dachem.
dto
słupy
słomą i tatarakiem
35
7½
3
28
5
6
1
2
6½
Średni


Przy tem chlewik.
z drzewa różnego
bez dachu
3
3
3
2
6½
2
6½
2
6½
Zły
d
Stodoła o jednym klepisku.
z drzewa kostkowego na węgły
Słomą
22
8
4
17
13
6
7
3
4
Średni.
13.
Chałupa z oborą pod jednym dachem, w której mieszka Franciszek Godkowicz - Izba jedna, komora jedna i sień.
Drabka na dachu.
z cegły palonej i pec z gliny komin murowany
dto
30
9
3½
24
4
7
4
2
13
w oborze brak dwóch ścian
14.
Chałupa mieszkania Szymona Torela, i Walenty Idziaszek, izb dwie - sienie dwie.
Drabka na dachu.
W tyle sadek.
z drzewa z bali na węgły, komin murowany
dto
23½
12
4
19
''
9
11
3
4
dobry
a
Obora i komora pod jednym dachem.
z drzewa kostkowego w słupy
słomą
14
8½
4
11
5
6
14
3
4
średni
b
Stodoła o jednym klepisku.
z drzewa w bale na węgły
dto
25
11
4
20
3
8
14
3
4
dto
c
Stajenka i obórka pod jednym dachem.
z drzewa kostkowego
dto i tatarakiem
14
6
3½
11
5
4
13
2
13
Przy obórce chlewik.
dto
dto
5
2
2½
4
''
1
9½
2
''


15.
Chałupa mieszkaią Kajetan Gołembiowski, Wawrzeniec Bartosik - Franciszek Barczewski - Izb dwie, komor dwie, sieni dwie.
Drabka na dachu.
z cegły palonej, komin murowany
słomą
25½
13½
4
20
10
10
14
3
4
dobry
a
Obora i szopa pod jednym dachem.
z drzewa kostkowego w słupy
dto
21
8
3½
17
''
6
7
2
13


b
Obora -''-
dto
dto
23
10
3½
19
8
8
1
2
13
dobra


Przy tej chlewik.
dto
chojną
3
2
3
2
6½
1
9½
2
6½
Lichy
c
Stodoła o trzech klepiskach w tej mieszczą zboże, Walenty Idziaszek, Kajetan Gołebiowski, i Wawrzeniec Bartosik
z drzewa kostkowego na węgły i słupy
słomą
48
11
4
18(3) 14
8
14
3
4
Średni
16.
Chałupa i szopa, komora i obórka pod jednym dachem, w niej mieszka Józefa Gębczyńska żołnierka
z drzewa kostkowego i różnego, na węgły
słomą i tatarakiem
34
6½
3
27
8
5
4
2
6½
dach zupełnie zły
17.
Chałupa, obórka, komórka i szopa bez dachu, pierwsze pod jednym dachem wtej mieszkaią: Grzegorz Woźniak, Wincenty Grzegorek - Izba jedna, komora jedna, sień jedna.
z drzewa kostkowego i różnego na węgły komin sztangowy
dto
3½
7½
3½
25
1
6
1
2
13
zły


Do tej przystawiona izba i komora z komunikacją do komina powyższego.
z drzewa kostkowego i różnego na węgły
słoma i tatarakiem
16
9½
3½
12
15
7
11
2
13
dobry
18.
Komora bez komina w której mieszka Brygida Barczewska wdowa.
dto
dto
6½
5
3
5
4
4
''
2
6½
Średni
19.
Chałupa mieszkaią Roch Pachała, Wojciech Pyrzakowski, i Łukasz Rojek - izba dwie, komory dwie - i sieni dwie.
Drabka na dachu.
z cegły palonej i pec z gliny komin murowany
słomą i gontami
25½
14
4
20
10
11
5
3
4
dobra
a
Stodoła o dwóch klepiskach w tej mieszczą zboże Grzegorz Woźniak i Wojciech Pyrzakowski.
z drzewa kostkowego na węgły i słupy
słomą
23
11
4
18
9
8
14
3
4
Średni (4)
b
Stodoła o jednym klepisku należy do Barczewskiego spod Nr. 15.
dto
dto
16
9
3½
12
15
7
4½
2
13
dto
20.
Chałupa mieszkaią: Marcin Kaczmarek, Tomasz Grzegorczyk izb dwie, komór dwie, sieni dwie - Drabka na dachu.
dto
Komin lepiony
dto
32
8
3½
25
14
6
7
2
13
dobry
a
Stodoła o dwóch klepiskach i komórka, w tej mieszczą zboże: Marcin Kaczmarek, i Łukasz Rojek z Nr. 9.
z drzewa kostkowego w węgły
słomą i tatarakiem
36
7
3½
29
2
5
10
2
10
Średnia
b
Stajenka
dto
słomą
8
6½
3
6
7
5
4
2
6½
dobry
c
Obora
dto
dto
16
8½
3
12
15
6
14
2
6½
Średni
d
Stodoła o jednym klepisku
dto
dto
tatarakiem i Trzciną
20
8
4
16
3
6 (5)
7
3
4
nowa
e
Obórka
z drzewa różnego
Słomą
7
7
3
5
10
5
10
2
6½
ściany tylnej nie ma dachu
21.
Chałupa komórka, chlewiki, obórki, stodółka pod jednym dachem mieszkaią: Wawrzeniec Krakowski Kościelny, Starozakonny Herszlik Igielski.
Drabka na dachu.
z drzewa kostkowego w węgieł
słomą i tatarakiem
52
7
3½
42
1
5
10
2
10
Średni
22.
Chałupa mieszkaią Antoni Woźniak i Wawrzeniec Karkola - izba jedna, komor dwie, sień jedna.
Drabka na dachu.
dto
Komin lepiony
dto
22
8½
3
17
13
6
14
2
6½


a
Stodoła o jednym klepisku i komora
z drzewa kostkowego na węgieł
dto
16
7
3½
12
15
5
10
2
13
Średni
b
Stodoła druga o jednym klepisku i dwie komorki.
dto
dto
27
8
4
21
14
6
7
3
4
dto
23.
Chałupa i obórka w tej mieszka Łucya Dąbrowska wdowa, izba jedna, sieni 1.
Drabka na dachu
z drzewa w bale i kostkowego na węgły - Komin lepiony.
słomą trzciną i tatarakiem
20
8
3
16
3
6
7
2
6½
obórka w połowie bez dachu
a
Stodoła o jednym klepisku.
z drzewa różnego w słupy
słomą i tatarakiem
10 (6) 8½
3½
8
1
6
14
2
13
średnim (7)
24.
Chałupa w tej mieszka Antoni Bobrowski, izba jedna bez sieni.


Drabka na dachu.
z drzewa kostkowego w węgieł komin lepiony
słomą
8
7
3
6
7
5
10
2
6½
dto


Studni wiejskich ocembrowanych z witkami i koczorami bez wiader jest trzy.
Budynki wiejskie, niektóre w zupełnie dobrym, niektóre w średnim, a reszta w złym zupełnie stanie.
Ogrodzenia włościańskie z różnych płotów składaiące się, w średnim znajduią się stanie.


Wieczór nadchodzi, czynność do dnia jutrzejszego odracza się.
Przeczytano i następnie podpisano.
/: podpisano :/ Cezarjusz Bieliński Świadek, Antoni Jaksiewicz Świadek, Chodyński Felix
Działo się na gruncie dóbr Chojne w wsi Bobrownikach dnia piątego / siedmnastego września tysięcznego ośmsetnego pięćdziesiątego dziewiątego roku.
W dalszym ciągu kontynuacyi zaięcia dóbr Chojne na sprzedaż, udał się Komornik wraz z Świadkami do wsi Bobrowniki, skutkiem czego opisuje.


IV. Zabudowania Folwarczne w wsi Bobrownikach.
1.
Dom folwarczny w którym jest sień, po jednej stronie dwie izby - po drugiej izba z komorą w izbach kominki z piecami, okien trzy, do sieni i komor drzwi proste z okuciem.
z drzewa z bale na węgieł, komin murowany
słomą okapy pod gontami
24
15
4½
19
6
12
2
3
14
Średnim


Dwa do tej na kartofle przy domie
w środku z drzewa
ziemią
''
''
''
''
''
''
''
''
''


2.
Owczarnia nowa z frontu troje drzwi małych na zawiasach - z wrzecądzami, w rogach wrotnie podwójne, w dachu dwa dymniki do wkładania kaszy.-
W owczarni jest paśników sześć, lasów dwa.
z drzewa w bale na węgieł
gontami kryta
68
15
4½
55
1
12
2
3
10
dobry
3.
Stodoła o dwóch klepiskach, wrotni cztery, z frontu i tyłu po dwoje na kunach żelaznych i biegunach, w rogach od strony owczarni, komórka do niej drzwi pojedyńcze.
z cegły palonej, w słupy murowana, balami wyłożona
słomą kryta
75¾
15½
5
61
5
12
8
4
''
dobry


Przy tej leży maszyna żelazna młockarnia przenośna, oraz maszyna do rznięcia sieczki o czterech kosach.


Młockarnia zepsuta, część jej w reparacyi
4.
Stodoła o jednym klepisku o dwóch wrotniach na kunach i biegunach.
z drzewa w bale na węgieł
słomą kryta
4½
14
5
34
6
11
5
4
''
Młockarnia zepsuta, część jej w reparacyi
5.
Szopa czyli sterta na zboże bez wrotni, zastrzałami popodpierana.
z drzewa łupanego i okrąglaków w słupy
od góry słomą, od dołu gontami
51½
15¼
9
41
11
12
5
7
4
dobry
6.
Obora - drzwi frontowych małych pojedyńczych dwoje, i dwoje wrót pojedyńczych w rogach w dachu dymnik.
w dwóch trzecich częściach z drzewa w bale a jednej trzeciej części z cegły palonej i surówki.
słomą kryta
54
11¾
4
43
11½
9
8
3
4
w dachu potrzebuje reparacyi


Folwark ten w koło płotami w płaty ciesane i w parniki ogrodzony, w którym dwoje wrót z łat ciesanych.
Na tym folwarku inwentarza żywego nie ma, oprócz owiec o czem niżej.
7.
Dom czyli karczma dworska, w której mieszka Nepomucen Wieruszewski karczmarz, w tej szynkownia, druga mała, komora i sień, drzwi czworo.
z drzewa w bale rznięte na węgły komin murowany
Słoma kryta
22½
11¾
4
18
3
9
8
3
4
dobry


Przy tej chlewik.
z bali w słupy
słomą
6½
3
3
5
4
2
6½
2
6½
dto


Obora.
z drzewa kostkowego w węgły
słomą kryta
7
5
3
5
10
4
''
2
6½
Średni


V. Zabudowania Włościan w wsi Bobrownikach.
1.
Chałupa w tej mieszkaią: Kamil Karczmarek i Bogumił Strzyżowski - Izb dwie komor dwie, sieni dwie.
z drzewa w bale na węgły komin murowany
słomą kryta
24
13½
3½
19
6½
10
14
2
13


a
Stajnia obora i chlew.
z drzewa kostkowego na węgły i słupy.
dto
18
9
3
14
9
7
4½
2
6½
stan lichy
b
Komorki dwie i szopa.
dto
dto
17
7
3
13
12
5
10
2
6
stan lichy
c
Zrąb od chlewika bez dachu i jednej ściany.
z drzewa kostkowego
niczem
6
4
3
4
13
3
4
2
6½


d
Obora i szopa
dto w węgły
słomą
15
8
3
12
2
6
7
2
6½
w bok opisane budynki znajduią się bardzo w złym stanie
e
Stodoła o jednym klepisku.
dto
dto tatarakiem i chrustem.
21
10½
3½
17
6
8
7½
2
13
f
dto dto
dto
dto
21
10½
3½
17
6
8
7
2
13
2.
Chałupa mieszkaią Kazimierz Szczypkowski i Wincenty Krakowski, izb dwie, komor dwie, sieni dwie.
Drabka na dachu.
z drzewa w bale w węgły i słupy komin z cegły palonej i surówki.
Gontami.
24
13
4
19
6½
10
8
3
4


Przy tej chlewik mały przystawiony.
z drzewa z okrąglaków
bez sachu
4
3
2½
3
4
2
6½
2
''


Obok chałupy dwa zrąby, jeden od stodoły, drugi od obory, od stodoły trzy ściany, a od obory dwie ściany znajduią się, reszta w ruinie.
3.
Chałupa mała w której mieszka Marcin Węgierski, izba jedna. Komora jedna.
z drzewa kostkowego w węgły i słupy, komin lepiony
słomą
8¼
5
2½
6
10½
4
''
2
''
a
Obórka drzwi 1
dto
słomą i tatarakiem
8
7
2½
6
7
5
10
2
''


4.
Chałupa w niej mieszka Wojciech Gotkiewicz izba jedna, komora jedna, sień 1.
z drzewa w bale w węgły i słupy, komin murowany zły
słomą
14
8
3
11
5
6
7
2
6½


a
Stodoła o jednym klepisku.
z drzewa kostkowego w słupy i węgły
dto
21
10½
3½
17
6
8
7½
2
13


b
Obora i szopa.
dto
dto
20
9½
2½
16
3
7
11
2
''
Przy chałupie stał chlewik lecz dzisiaj ślady słupów od niego.


5.
Chałupa mieszkaią Walenty Krystkiewicz, Wincenty Jędras, izb dwie, komor 2, sieni dwie.
z drzewa w bale na węgły, komin murowany
słomą
23½
12
4
19
''
9
11
3
4
Średni
a
Obora, chlew, i szopa.
z drzewa kostkowego w słupy
słomą
20
7½
3
16
3
6
2
2
6½
lichy
b
Stodoła o jednym klepisku.
dto
dto
22½
10½
4
18
3
8
7½
3
4
dto
c
Obórka.
dto i węgły
dto
10
7¼
3
8
4
5
13
2
6½
dto


Przy tej chlewik
z drzewa różnego
niczem
7
2½
2½
5
10
2
''
2
''
dto
d
Stodoła o jednym klepisku.
z drzewa w bale na węgły
słomą
27½
12
3
22
4
9
11
2
6½
dto
6.
Chałupa mieszkaią Piotr Pachała i Jan Krystkiewicz, o dwóch izbach, 2ch komorach i dwóch sieniach.
Drabka na dachu.
z drzewa w bale w słupy, komin murowany
dto
20
12½
3½
16
3
10
1½
2
23
dach zły


Przy tej chlewik.
z drzewa kostkowego
dto
6½
2¼
2½
5
4
2
3
2
''


a
Obora i szopa.
dto na węgły
dto
18½
9
3
19
15½
7
4½
2
6½


b
Komora.
w bale na węgły
dto
7½
7
3½
6
2
5
10
2
13


c
Komorka i obórka
z drzewa kostkowego w węgły
dto
12¼
5½
3
9
14
4
7
2
6½
dość dobry
d
Stodoła o dwóch klepiskach.
z drzewa w bale kostkowego w słupy i węgły
Słomą
37½
10½
3
30
5
8
7
2
6½


c
Przy chałupie chlewik.
z drzewa kostkowego
dto
5
3
3
4
''
2
6½
2
6½


7.
Chałupa w tej mieszka Kasper Bartosik, izba jedna - Komora jedna i sień.
z drzewa w bale i kostkowego na węgły, komin murowany
dto
8½
9¾
3
6
14
7
14
2
6½
... (8)


Przy chałupie szopa
z drzewa kostkowego w węgły
dto
8
2½
3
6
7
2
''
2
6½


a
Komorka.
z drzewa w bale na węgły
dto
9
9½
3
7
4½
7
11
2
6½
dobry
b
Chlewy
dto
dto
12
5
3
9
11
4
''
2
6½
dto
c
Komora
dto
dto
7
7
3
5
10
5
10
2
6½
dto
d
Komórki dwie pod jednym dachem
z drzewa kostkowego w węgły
dto
14½
6
2½
12
11
4
13
2
''
dto
c
Stodoła o jednym klepisku.
z drzewa w bale na węgły
słomą
23
10
4
18
9
8
1
3
4
średni
f
dto dto
dto
dto
23
10
4
18
9
8
1
3
4
dto
8.
Chałupa mieszka Błażej Kaczmarek izba jedna, i sień.
dto
Komin murowany.
dto
20
11
4
16
3
8
14
3
4
dobry


Przy tej chlewik.
z drzewa łupanego w słupy
dto
6
4
2¾
4
13
3
4
2
3
Średni
a
Obory, chlewy, szopa i komora pod jednym dachem.
z drzewa w bale na węgły
dto
35½
9
3½
28
11
7
4½
2
13
lichy


Przy tym szopa w klamrę
z drzewa różnego
dto
7½
7½
3
6
1
6
1
2
6½
dto
b
Stodoła o jednym klepisku
z drzewa w bale i kostkowego w węgły
dto
27
12
3½
21
14
9
11
2
13
dach zły
9.
Chałupa mieszka Franciszek Szczypkowski, o jednej izbie, jednej komorze i sieni.
Drabka na dachu.
z drzewa w bale w węgły i słupy, komin murowany
dto
19
9
3
15
7
7
4½
2
6½
dto
a
Obora i szopa
z drzewa kostkowego w węgły i słupy
dto
21
10
3
17
6
8
1
2
6½
Średni
b
Stodoła o 1 klepisku.
dto
słomą
22
11½
3¾
17
13
9
4
3
''
dobry
10.
Chałupa i obórka pod jednym dachem, mieszka Stanisław Cupryniak, izba jedna - Komora jedna i sień.
Drabka na dachu.
z drzewa w bale na węgieł komin murowany
słomą
19
9
3
15
7
7
4½
2
6½
dość dobra


Przy chałupie chlewik.
z drzewa kostkowego w węgły.
dto
4
2¾
3
3
4
2
3
2
6½


a
Obora i szopa nowe niedokończone, kozły, bez łat i pokrycia.
dto i słupy
dto
15
8
3½
12
2
6
7
2
13


b
Stodoła o jednym klepisku.
dto
dto
23
11½
3
18
10
9
4
2
6½
Dalsza czynność dla nadchodzącego wieczoru i w dniu jutrzejszego przypadającego Święta Niedzieli do dnia późniejszego dziewiętnastego września roku bieżącego tysiącznego ośmsetnego pięćdziesiątego dziewiątego roku zawiesza się.
Przeczytano przez Świadków i Komornika podpisano.
/: podpisano :/ Cezaryusz Bieliński Świadek
= Antoni Jaksiewicz świadek
= Chodyński Felix.
Działo się w wsi Bobrownikach do dóbr Chojnego należących dnia /: siódmego :/ dziewiętnastego września tysiącznego ośmsetnego pięćdziesiątego dziewiątego roku.
W dalszym ciagu zaięcia dóbr przystąpił Komornik wraz z świadkami do czynności.


11.
Chałupa w połowie mieszka Ignacy Kałuziak, druga połowa zupełnie pusta wogóle cała spustoszała o jednej izbie i komorze.
z drzewa w bale na węgły - Komina mała część od dołu
słomą
24
12½

19

10

2
10
zupełnie zły


Przy tej chałupie ku stodole budynek obora, dziś tylko szczytki z niego pozostały.


a
Obora stajenka, i szopa nowa nie wykończona, bez drzwi jedynie na niej kozły bez łat i pokrycia.
z drzewa kostkowego w węgły
-
24
9
3
19
5¾
7
4½
2
6½
nowy
b
Stodoła o jednym klepisku
z drzewa kostkowego w węgły
słomą
21
9
3½
17
''
7
4½
2
13
Średni
12.
Chałupka kiedyś komora - izba jedna i sień, mieszka Szymon Domagalski - Drabka na dachu.
z drzewa kostkowego w węgły komin murowany
dto
9¾
6
2½
7
14
4
13
2
''
nędzny
a
Stodoła o jednym klepisku.
z drzewa kostkowego w węgły
dto
21
9
3½
17
''
7
4½
2
10
Średni
13.
Chałupa o jednej izbie i sieni - mieszka Wojciech Barczowski.
dto
komin lepiony
dto
11
6½
3
8
14
5
4
2
6½
.... (9)
a
Obórka.
z drzewa kostkowego w węgły
słomą
11
7
3
8
14
5
10
2
6½
dobry
14.
Chałupa mieszkaią Marek Bockowski i Franciszek Bogus izb dwie, komor dwie i sieni dwie.
z drzewa w bale i kostkowego w węgły komin murowany
dto
23½
12½
3½
19
''
10
1½
2
13
dto
dach zły


Drabka na dachu.
Przy tej dwa chlewiki.
z drzewa kostkowego w słupki
dto
12½
3½
3
10
1½
2
13
2
6½
dto
a
Obora.
dto
dto
14
9¼
3
11
5
7
14
2
6½
dto


Przy tej szopa.
dto
dto
7
4
3
5
10
3
4
2
6½
dto
b
Stodoła o jednym klepisku.
dto
dto
24¾
11½
3½
20
''
9
4
2
13
dto
c
Obora.
z drzewa kostkowego w słupy
dto
13
9
3
10
8
7
4½
2
6½
lichy
d
Stodoła o jednym klepisku.
z drzewa kostkowego, i różnego w węgły
dto
23
11
3
18
9
8
14
2
6½
dto


W tych budynków sadek należący do Bogusa.
15.
Chałupa, w której mieszka Józef Woźniak - izba jedna, komora jedna i sień.
z drzewa kostkowego i bali w węgły, komin lepiony.
słomą
20
10
4
16
3
8
1
3
4
Średni
a
Obora i szopa pod 1 dachem.
z drzewa kostkowego w słupy i w węgły.
dto
21½

3
17
6
7
14
2
6½
dach zły
b
Chlewy
dto
starego pogniłego
mało w dachu
16
5
3
12
15
4
''
2
6½
W tych budynków sadek mały.
c
Stodoła o jednym klepisku.
z drzewa kostkowego w węgły
słomą
22¾
11½
3½
18
6
9
4
2
13
Średni
16.
Chałupa Izba jedna - Komora jedna i sień jedna mieszka Jan Kaczmarek.
Drabka na dachu.
z drzewa w bale na węgły komin murowany
słomą i tatarakiem
20
9
3
16
3
7
4½
2
6½
dobry
a
Stodoła o jednym klepisku.
z drzewa kostkowego w słupy i węgły
słomą
30
10
3½
24
4
8
1
2
13
Średni
17.
Chałupa o jednej izbie jednej komorze i sieni, mieszka Maciej Wyruch.
dto
komin lepiony nad dach murowany.
dto
29

3
15
6
6
10½
2
6½
Średni
a
Obora i szopa pod jednym dachem.
z drzewa kostkowego w słupy i węgły
dto
19
9¼
3
15
6
7
14
2
6
zupełnie zły
b
Komórki - ściany pół brakuje.
dto
bez pokrycia
9½
5½
3
7
11
4
7
2
6½
zły
c
Stodoła o jednym klepisku.
dto
w dwóch trzecich częściach słomą reszta bez pokrycia
24
9½
3½
19
6½
7
11
2
13
Średni
18.
Chałupa, stajenka, obórka i szopa pod jednym dachem, o jednej izbie, jednej komorze i sieni mieszka Stanisław Kurzaj.
z drzewa w bale i kostkowego w węgły i słupy komin murowany
słomą i chrustem
39
4½
3
31
9
7
11
2
6½
bardzo lichy
a
Stodoła o jednym klepisku.
z drzewa kostkowego w węgły
słomą i chrustem
24
10
4
19

8
1
3
4
bardzo lichy
19.
Chałupa o jednej izbie i komorze, mieszka Józef Kubik.
dto
komin lepiony nad dachem murowany
dto
11
8
2½
8
14
6
7
2
''
dto
20.
Chałupa i szopa pod jednym dachem, izba komora i sień.
Drabka na dachu.
z drzewa w bale i kostkowego na węgły komin lepiony
słomą
25
10
3½
20
3
8
1
2
13
dach zawalony
w szopie pół ściany brak
a
Stodoła i obory pod jednym dachem.
z drzewa kostkowego w słupy i węgły
dto
31
10½
3
25
1
8
7½
2
6½


21.
Chałupka o jednej izbie, i sieni, mieszka w niej Paweł Krystkowicz - W tyle tej mały sadek.
dto
komin sztangowy
dto
tatarakiem i pyrzem
10
6
4
8
1
4
13
3
4
lichy
a
Stodoła, obora i szopa pod jednym dachem.
z drzewa kostkowego i różnego w węgły i słupy
dto
31½
9
3
25
8
7
4½
2
6½
lichy
22.
Chałupka izba i sień.
z drzewa kostkowego i różnego w węgły i słupy, komin lepiony
słomą tatarakiem i pyrzem
11
6½
2½
8
14
5
4
2
''
Średni
a
Obora i szopa pod 1 dachem.
z drzewa kostkowego w węgły
dto
14

3
11
5
6
1
2
6½
lichy
b
Chlewiki
dto
niczem bez dachu
8¾
8
3
7
1
6
7
2
6½
dto
23.
Stodoła i komora Antoniny Kuzniaczki.
dto
słomą
16
9
3
12
15
7
4½
2
6½
dto
24.
Chałupa izba jedna, komora jedna i sień mieszka Jakób Kędziera.
Drabka na dachu.
z drzewa kostkowego w węgły.
Komin murowany.
dto i tatarakiem
20½
9
3½
16
9
7
4½
2
13
dobry


Przy tej chlewik i obok sadek mały.
z drzewa kostkowego w słupki
dto
5
4
3
4
''
3
4
2
6½
dto
a
Stajnia, obora i szopa pod jednym dachem.
dto
w węgły
dto
23
10
3½
18
9
8
1
2
13
dto
b
Stodoła o jednym klepisku.
dto
dto
28
9½
3
22
10
7
11
2
6½
Średni


Studni w wsi Bobrownikach jest w ogóle trzynaście z tych z kosiorami i kluczkami (10) jest siedm a bez koszorów sześć.
Budynki w wsi opisanej w bardzo małej ilości dobre reszta w najgorszym znajduje się stanie.
Ogrodzenia w wsi tej również nie najlepsze.


25.
Chałupa i obórka pod borem dla borowego w miejscu zamietki  zwanem, nowo wystawiona, nie wykończona, bez drzwi okna, na dachu kozły, obłożone, bez pokrycia, tyczki do komina dotąd nie oblepione.
z drzewa kostkowego w słupy
bez pokrycia
16
8
3
12
15
6
7
2
6½
nowy


Ztąd udał się Komornik w celu dalszego opisu wraz z Świadkami do wsi Stoczki.
VI. Zabudowania Folwarczne w wsi Stoczki.


1.
Dom folwarczny o czterech izbach, czterech komorach i sieni, drzwi, dziewięć okien, cztery piece z cegły pułap z tarcic.
z drzewa w bale na węgieł, na podmurowaniu, komin murowany.
gontami kryty
30¾
27¾
4
24
14
14
6
3
4
dobry


W tyle domu ogród owocowy i warzywny, w którym drzew owocowych wiśni, śliwek i jabłek sztuk pięćdziesiąt dziewięć - prócz drzew dzikich a mianowicie grabiny.- W ogrodzie tym trzy pnie pszczół, z tych dwa z pszczołami, a jeden próżny, które jak ludzie oświadczyli maią bydź własnością Borowego Jakóba Rybki.


2.
Spichrz kiedyś, dziś użyty na obory ludzi dworskich, na górę wschody, drzwi dwoje z frontu i od tyłu w dachu dymnik.
z drzewa w bale na węgły na podmurowaniu
słomą
25¾
13¾
4
20
13
10
5
3
4
Średni
dach zły
3.
Stodoła o trzech klepiskach, wrotni sześć podwójnych na biegunach, na wrzecądze zamykane.
z drzewa w bale i kostkowego
słomą
79½
13½
4
6½
6
10
14½
3
4
Średni
4.
Stodoła o jednym klepisku, wrotni dwoje podwójnych.
w słupy murowana, balami wyłożona na podmurowaniu
słomą
37
14¼
5
29
15
11
8
4
''
dość zły
5.
Owczarnia drzwi dwoje pojedyńczych z frontu z boku dwoje wrotni, dymnik w dachu bez drzwi.
z cegły palonej i surówki na podmurowaniu
słomą od góry, od dołu gontami
54
16½

43
11
13
5
3
10
dach zły reperuje się obecnie


W owczarni znajduje się paśników sztuk dziewięć i lasów sztuk dwa.
W podwórzu studnia drzewem ocembrowana, z żurawiem i kluczką przy tej koryta do pojenia inwentarza - płoty około w ogrodu i domu w drążki i sparniki i około podwórza, od owczarni ku ogrodowi kawałek i znów od owczarni do stodoły, reszta brak znajduią się tylko wokoło topole sztuk 21.
W podwórzu leży bali czterocalowych wraz z zżynami sztuk ośmdziesiąt.
Szory również gontów osicowych kop pięćset siedmdziesiąt pięć i drzewa osowego do wyrobu gontów sztuk trzynaście.


6.
Buda smolarza, o jednej izbie i sieni.
z drzewa kostkowego
słomą i darnią
14
6
2½
11
5
4
13
2
''


7.
Karczma dwie izby jedna szynkowna, druga dla karczmarza, komora pod tą sklep.
z cegły palonej i surówki - Komin murowany
gontami
33
12
4¾
26
11
9
11
3
13
dobry
a
Stajnia wjezdna żłoby i drabki złe.
dto
słomą od góry od dołu gontami
28
19
4
22
10
25
7
3
4
dach zupełnie zły


Przy karczmie studnia drzewem ocembrowana z żurawiem i kluczką przy tej koryto do pojenia inwentarza.
VII. Zabudowania Włościan w wsi Stoczkach.


1.
Chałupa w której mieszka Franciszek Czekała sołtys - izba jedna, komora jedna i sień.
Drabka na dachu.
z cegły palonej i surówki, komin murowany
słomą
19¾
8½
3½
18
''
6
14
2
13
Średni
dach zły
a
Stodoła i szopa, stodoła o jednym klepisku.
z drzewa kostkowego w słupy i węgły
dto
26
9½
3
21
''
7
11
2
6½
zły
b
Obora i stajnia pod jednym dachem.
dto
dto
7
7½
3½
13
12
6
1
2
13
dto
c
Komora
Przy powyższej chałupie są dwa małe sadki.
dto
dto
7
6
3
5
10
4
13
2
6½
średni
2.
Chałupa o jednej izbie, jednej komorze i sieni, mieszka Marcin Kominiarz.
Drabka na dachu.
z cegły palonej i surówki, komin murowany
dto
20
9¾
3½
16
3
7
14
2
13
średni
a
Stodoła o jednym klepisku, obora i szopa pod jednym dachem.
w słupy murowane ściany drzewem kostkowem wykładane
dto
37
10

29
15
8
1
2
10
lichy
3.
Chałupa o jednej izbie, jednej komorze i sieni mieszka w niej Bednarek.
Drabka na dachu.
z cegły palonej i surówki, komin murowany
dto
20
9¾
3½
16
3
7
14
2
13
Średni
a
Obora, stajnia i szopa pod jednym dachem.
z drzewa kostkowego, na węgieł
słomą
20¼
7
3½
16
6
5
10
2
13
lichy


Przy tej chlewik z drzewa różnego.
z drzewa różnego
dto
3½
2
2½
2
13
2
9½
2
''
dto
b
Stodoła o jednym klepisku.
z drzewa kostkowego
dto
22
11
4
17
13
8
14
3
4
dach wklęsły
4.
Chałupa o jednej izbie, jednej komorze i sieni mieszka Jan Modrzejewski.
Drabka na dachu.
z cegły palonej i surówki, komin murowany
dto
20
9¾
3½
16
3
7
14
2
13
dość dobry
a
Obora i szopa pod jednym dachem.
z drzewa kostkowego w słupy i węgły
dto
15½
8
3½
12
8
6
7
2
13
dto
b
Stodoła o jednym klepisku.
dto
dto
18
11
4½
14
9
8
14
3
10
dto
5.
Chałupa o jednej izbie, jednej komorze i sieni - mieszka Piotr Piasecki.
Drabka na dachu.
z cegły palonej i surówki, komin murowany
słomą
20
9¾
4
16
3
7
14
9
4
Średnia
a
Stodoła o jednym klepisku.
z drzewa kostkowego w węgły
dto
27
19
4
23
12
8
2
3
4
Średni
b
Chałupa w której mieszka Jan Pryk, o jednej izbie, jednej komorze i sieni.
Drabka na dachu.
Do tej należy sadek.
dto
komin murowany
dto
20
9¾
3½
16
3
7
14
2
23
dobry
a
Komora.
dto
dto
9
5½
3
7
4½
4
7
2
6½
dto
b
Obora i szopa.
z drzewa kostkowego w słupy i węgły
dto
17¼
9¾
3¼
13
15
7
14
2
10
Średni
c
Stodoła i obórka pod jednym dachem.
dto
dto
24¾
11
3½
20
''
8
14
2
13
dto
7.
Chałupa w której mieszka Wincenty Małaszek, o jednej izbie, komorze i sieni.
z drzewa kostkowego na wegły, komin murowany
gontami
20
9¾
3½
16
3
7
14
2
13
dobry
a
Komórka po Stanisławie Małaszek
z drzewa kostkowego w węgły
słomą
9
7½
2½
7
4½
6
1
2
''
dto
b
Stodoła po Małaszku o jednym klepisku.
z drzewa kostkowego w słupy i węgły
dto
26½
9¾
4
21
7
7
14
3
4
dto
8.
Chałupa mieszka Michał Owczarek izba i sień.
z drzewa kostkowego w słupy i węgły, komin murowany
słomą
15
9½
3½
12
2
7
11
2
13
Średni
a
Obora, stajenka i szopa pod jednym dachem.
z drzewa kostkowego w słupy i węgły
dto
20¾

3
16
12
7
8
2
6½
dto
b
Stodoła o jednym klepisku.
z drzewa kostkowego i węgły
słomą
21½
9¼
3
17
6
7
8
2
6½
Średni


Studzien w wsi Stoczkach z koszorami i kluczkami jest cztery - Budynki w tej wsi wogóle w dość dobrym stanie, prócz niektórych dla inwentarza służących.
Ogrodzenia w tej wsi w dość dobrym stanie.
Celem dalszej kontynuacyi zaięcia w wsi tej Stoczki, udał się Komornik wraz z świadkami do folwarku Wiechutki i tam opis rozpoczął.
VIII. Zabudowania Dworskie Folwarku Wiechutki.


1.
Chałupa za folwarkiem, w której mieszka Grzegorz Oziemek pastuch, izba jedna i sień.
z drzewa w bale na węgły, komin murowany
słomą
10
8½
3
8
1
6
14
2
6½
dach zły
2.
Dom Folwarczny sień na przestrzał domu, z frontu drzwi podwójne, po jednej stronie izba z komorą - dwa okna - dwoje drzwi po drugiej stronie dwie izby z komorami, czworo drzwi, trzy okna, mieszka pachciarz Lejzer Kurand.
z cegły palonej i surówki, komin murowany
gontami
31¾
15½
4¼
25
11
12
8
3
7
Średni
3.
Obora drzwi z frontu pojedyńczych dwoje i w szczytach dwoje - Drabiny i żłoby są lecz stosownie do ilości bydła brak ich.
z cegły palonej i surówki
słomą od góry od dołu gontami
66
14
4
53
7
11
5
3
4
Średnia
4.
Spichrz, do którego drzwi pojedyńcze szalowane, przegrody z bali, podłoga i pułap z tarcic.
Przed drzwiami małe wschódki
cegły palonej i surówki
dachówką
18
12¼
4¼
14
9
9
14
3
7
dobry
5.
Stodoła o dwóch klepiskach o czterech wrotniach.
dto
słomą
86½
17
5
70
11
13
12
4
''
dto
6.
Stodoła o dwóch klepiskach z komórką na plewy, cztery wrotnie podwójne i jedne drzwi pojedyńcze.
dto
dto
76¾
16¾
5
62
12
13
13
4
''
średni front w części podparty zastrzałami


W domu folwarcznym pod komorą jest sklep na nabiał, do niego wschody.
W podwórzu studnia drzewem ocembrowana z kasiorem i kluczką - przy tej koryta do pojenia inwentarza.
Folwark ten opasany jest murem, skutkiem zepsucia między stodołami od strony łąk brak kawałkiem, lecz w to miejsce jest płot z żerdzi płat w sparniki - jak równie brak kawałka muru od bramy wjezdnej ku oborze ciągnącego się i jest bez zagrodzenia.


7.Karczma Żagliny d
o Wiechutek należąca, w tej sień, izba szynkowna, alkierz, komorka i izba, drzwi sześć - okien ośm, pieców dwa.
z cegły palonej i surówki, komin murowany
gontami
33¾
14
4½
27
5
11
5
3
10
dobry
a
Stajnia wjezdna, dwoje wrotni, żłoby i drabiny.
dto
słomą
37¾
26¾
4¾
30
9
23
9
3
14
Średnia


Nadmienia się, że budynki włościan w całych dobrach dziedziczka swym kosztem stawia i reperuje.
Pomiar budowli całych dóbr odbytem został z przybranemi miejscowemi sołtysami jako to w Chojnem Florayanem Pierzakowskim, w Bobrownikach Markiem Boćkowskim, w Stoczkach Franciszkiem Czekała.
Dla nadchodzącej pory wieczornej i w dniu jutrzejszym przypadającego Święta Galowego Dworskiego, dalszy bieg czynności do dnia dziewiątego / dwudziestego pierwszego września tysięcznego ośmsetnego pięćdziesiątego dziewiątego roku zawiesza się.
Przeczytano i następnie podpisano.
/: podpisano :/ Cezaryusz Bieliński Świadek
= Antoni Jaksiewicz świadek
= Chodyński Felix.Działo się na gruncie dóbr wsi Chojne w domu Dworskim dnia /: dziewiątego :/ dwudziestego pierwszego września tysiącznego ośmsetnego pięćdziesiątego dziewiątego roku.
Z odroczenia w dniu /: siódmym dziewiętnastym września roku bieżącego uczynionego, przystąpił Komornik z świadkami do nastepnego działania.

IX Rozległość dóbr Chojne.

z przyległościami i oddzielnym Folwarkiem Wiechutki, których gatunek ziemi należy do pierwszej żytniej, drugiej, trzeciej, i czwartej klassy.
Pola płodozmienne podzielone na cztero polowe gospodarstwa, według mappy i rejestru pomiarowego przez Józefa Albina Pełzuckiego Jeometrę Rządowego przysięgłego w roku tysięcznym ośmsetnym pięćdziesiątym szóstym rozpoczętego, a w dniu ośmnastym trzydziestym marca tysiącznego ośmsetnego pięćdziesiątego siódmego roku ukończonego jest następująca.

A. Folwark Chojne
miary warszaw.
morg.
pręt.
Ogrodów warzywnych
Ogrodów owocowych
Ogrodów owocowych
Gruntu ornego
Łąk polnych
Łąk uddzielnych
Pastewników
Lasow przyległych
Miejsc niewykarczowanych
Bagien
Wód
Piasków i nieużytków
Granic, dróg, wyganów i rowów
Pod zabudowaniami
1
2
1
704
77
46
229
14
1
13
32
74
17


4
185
12
145
27
5
106
207
79
79
45
94
69
1


55
Ogółem
1188
209
B. Folwark Bobrowniki
miary warszaw.
morg.
pręt.
Ogrodów warzywnych
Gruntu ornego
Łąk polnych
Łąk uddzielnych
Pastewników
Lasów przyległych
Wód
Piasków i nieużytków
Granic, dróg, wygonów, i rowów
Pod zabudowaniami
1
379
25
25
159
20
2
13
11


1
-
103
197
274
287
180
285
205
40


104
Ogółem
641
169
C. Folwark Stoczki
miary warszaw.
morg.
pręt.
Ogrodów owocowych
Gruntu ornego
Łąk uddzielnych
Miejsc nie wykarczowanych
Piasków i nieużytków
Granic, dróg, wygonów, i rowów
Pod zabudowaniami
''
134
15
32
15
6


1
274
''
138
152
45
11

280
Ogółem
206
-
D. Folwark Wiechutki.
miary warszaw.
morg.
pręt.
Ogrodów warzywnych
Ogrodów warzywnych
Gruntu ornego
Łąk polnych
Łąk uddzielnych
Pastewników
Lasów przyległych
Wód
Piasków i nieużytków
Granic, dróg, wygonów i rowów
Pod zabudowaniami
''
''
111
''
87
41
16
2
''
9


1
299
38
19
54
298
244
45
93
58
131


77
Ogółem
271
179
E. Wieś Chojne
miary warszaw.
morg.
pręt.
Ogrodów warzywnych
Gruntu ornego
Łąk polnych
Łąk udzielnych
Pastewników
Miejsc niewykarczowanych
Zarośli
Granic, dróg, wygonów i rowów
Pod zabudowaniami
15
207
16
27
17
''
''
1


2
135
27
66
48
40
252
38
6


191
Ogółem
287
203
F. Wieś Bobrowniki.
miary warszaw.
morg.
pręt.
Ogrodów warzywnych
Gruntu ornego
Łąk polnych
Łąk udzielnych
Pastewników
Wód
Piasków i nieużytków
Granic, dróg, wygonów, i rowów
Pod zabudowaniami
44
225
17
49
10
5
''
7


2
110
167
248
34
70
285
187
290


284
Ogółem
364
175
G. Wieś Stoczki
miary warszaw.
morg.
pręt.
Ogrodów warzywnych
Gruntu ornego
Łąk polnych
Pastewników
Zarośli
Wód
Pod zabudowaniami
4
59
8
3
''
''
''
109
266
25
38
39
209
264
Ogółem
77
50
H. Grunta czynszowe.
miary warszaw.
morg.
pręt.
Ogrodów warzywnych
Gruntu ornego
Łąk udzielnych
Piasków i nieużytków
Pod zabudowaniami
4
16
3
''
''
24
210
266
77
67
Ogółem
25
44
I. Granice z wsiami
miary warszaw.
morg.
pręt.
Wód
Dróg
85
3
70
264
Ogółem
89
34
X. Lasy.
A. Obręb Borzysko - Las sosnowy wysokopienny, złożony z dwóch okręgów, z których Pierwszy Bobrowniki podzielony na dwadzieścia sześć porębów po trzynaście morgów. Drugi Bociniec podzielony na dwadzieścia cztery takichże porębów razem porębów
miary warszaw.
morg.
pręt.
676
214
B. Obręb Stoczki - Las dębowy mieszany z sosniną, brzeziną, swierczyną i innem drzewem, dzieli się na cztery okręgi:
I. Kolumna zawiera piętnaście prętów po czternaście morgów.
II. Wysoki bór ma szesnaście takichże porębów.
III. Zapusta zawiera jedenaście takichże porębów.
IV. Cerklina ma siedm podobnychże porębów.
miary warszaw.
morg.
pręt.
Razem
743
242
B. ma rozległości
1420
156
Nr. B ......(11) tę ogólną wchodzi
miary warszaw.
morg.
pręt.
Roli w lasach położonej
Łąk w lasach będących
Zarośli
Wód
Piasków i nieużytków
Rowów i dróg
1
1
2
''
6
19
219
74
172
214
171
271
Czyli razem
32
218
A zatem na sam las drzewny pozostaje
1387
238
XI. Probostwo
miary warszaw.
morg.
pręt.
Ogrodów owocowych
Gruntu ornego
Łąk polnych
Łąk udzielnych
Wód
Piasków i nieużytków
Granic, dróg, wygonów, rowów.
Pod zabudowaniami
1
69
5
12
''
1
''


''
191
298
107
198
17
99
113


255
Ogółem
92
108
W całych zaś dobrach Chojne z przyległościami i folwarku Wiechutki znajduje się:
miary warszaw.
morg.
pręt.
Ogrodów warzywnych
Ogrodów owocowych
Ogrodów owocowych
Gruntu ornego
Łąk polnych
Łąk uddzielnych
Pastewników
Lasów przyległych
Miejsc niewykarczowanych
W lasach roli
W lasach łąk
Zarośli
Bagien
Wód
Pisaków i nieużytków
Granic, dróg, wygonów i rowów
Pod zabudowaniami
71
4
1
1917
150
338
361
1438
34
1
1
2
13
130
112
76


16
255
215
145
217
102
162
280
242
183
219
71
244
45
97
41
227


77Ogólna zatem powierzchnia całych tych dóbr mniej, więcej, jednak według wyrachowania Jeometry, wynosi morgów cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery prętów sto dwadzieścia siedm czyli włók stopięćdziesiątpięć morgów 14 i prętów kwadratowych sto dwadzieścia siedm miary nowopolskiej, lub licząc na miarę rossyjską diesiatin dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt, sażeni kwadratowych tysiąc sto czterdzieści jeden i stop kwadratowych czterdzieści pięć i pół, oprócz powyższej rozległości łąka Rządowa Babiną zwana w wieczystej dzierżawie będąca, obejmuje około mórg dziewięć prętów kwadratowych dwieście.

XII. Włościanie w dobrach osiedli i ich powinności.

Od czasu urządzenia Tabeli prestacyjnej nastąpiły zmiany i obecnie stan rzeczy co do włościan przez powziętą wiadomość od tychże ile się wybadać dało, jest następujący.
a) Gospodarze pańszczyzną sprzężajem dwa dni w tydzień odbywający i załogą Dworską czyli na tęż pieniądze i zasiew posiadający.

A. wieś Chojne.

1. Maciej Kałuziak.
2. Kasper Kałuziak.
3. Szymon Kałuziak.
4. Mateusz Kałuziak.
5. Jan Kałuziak.
6. Błażej Osiecki.
7. Andrzej Kiełbik.
8. Tomasz Rojek.
9. Antoni Barczewski.
10. Józef Karkola.
11. Klemens Lesiak v Dudek.
12. Jan Waliszewski.
13. Szymon Terela.
14. Walenty Janiaszczyk.
15. Kajetan Gołembiowski.
16. Grzegorz Woźniak. (Ci dwaj robią w tydzień 1 dzień sprzężajem, drugi ręczno,
17. Mikołaj Kałuziak. z powodu że załogi dworskiej nie maią.)

Wszyscy gospodarze powyżsi obowiązani dawać dworowi po szesnaście garncy owsa, po pół gęsi, po jednym kapłonie, po piętnaście jaj, i prząść przędzy z lnu dworskiego po pół sztuki. Robią tłukę w żniwa po dni cztery.
Od numeru pierwszego do włącznie piętnastego maią załogę Dworską, czyli na tęż pieniądze po rubli srebrnych dwadzieścia ośm, kopiejek trzydzieści pięć - oziminą po korcy dwa, jarzyną po korcy trzy garncy cztery.
b) gospodarze pańszczyzne ręczno po dwa dni w tydzień odbywaiący.
1. Tomasz Wdowiak.
2. Mateusz Pawelec.
Pierwszy oświadczył, że miał załogę, lecz ją poprzedni Dziedzic Byszewski odebrał, drugi zaś zaprzecza, że wcale załogi nie brał - Na to dowodu nie złożyli.
3. Tomasz Grzegorczyk.
4. Wawrzeniec Bartosik.
5. Franciszek Antosik. załóg Dworskich nie maią
6. Łucya Dąbrowska.
7. Franciszek Gotkiewicz.
8. Jan Brzeziński.
9. Wojciech Pierzakowski.
10. Łukasz Rojek.
11. Wawrzeniec Karkola.
Daią to samo wszyscy Dworowi jak powyżsi sprzężajem pańszczyzną robiący,- i takąż tłukę w żniwa odbywaią.
c) Komornicy pańszczyznę ręczno dzień jeden w tygodniu i tłukę w żniwa dni cztery robiący.
1. Marcin Kołodziej.
2. Roch Pachała.
3. Antoni Wawrzuszek v Wośniak.
4. Józefa Gębczyńska żołnierka.
5. Wincenty Rzepczyński.
6. Floryan Pierzakowski.
7. Antoni Bobrowski.
8. Herszlik Igielski.
9. Jan Grabowski.
10. Wincenty Woźniak.
11. Mateusz Świerczyński.
12. Marcin Tobiasz.
13. Kazimierz Małaszczyk.
14. Walenty Krakowski.
15. Maryanna Pyrzakowska.
16. Brygida Barczewska.B. Wieś Bobrowniki.

a) Gospodarze pańszczyzną cztery dni w tydzień odbywaiący to jest: po dwa dni sprzężajem i po dwa dni ręczno.
1. Błażej Kaczmarek.
2. Piotr Pacholec.
3. Karol Rochala v Kaczmarek.
4. Kacper Bartosiak.
5. Jakób Kędziora.
6. Stanisław Cupryniak.
maią na załogę od Dworu w gotówce po rubli srebrnych dwadzieścia ośm kopiejek trzydzieści pięć i na zasiew oziminy korcy cztery, jarzyny korcy sześć garncy ośm.
7. Józef Woźniak nie maiący załogi, robi dni cztery lecz ręczno.
b) Gospodarze pańszczyzną po dni dwa w tydzień sprzężajem robiący:
1. Stanisław Kuczaj.
2. Ignacy Kałuziak.
3. Jan Kaczmarek.
4. Maciej Wyruch.
Z tych Kuczaj i Wyruch, maią na załogę Dworską po rubli srebrnych dwadzieścia jeden kopiejek sześćdziesiąt, i na zasiew oziminy korcy dwa, jarzyny korcy trzy garncy cztery, zaś Kałuziak i Kaczmarek po rubli srebrnych dwadzieścia ośm kopiejek trzydzieści pięć i oziminy korcy cztery, jarzyny po korcy sześć garncy ośm.
c) Gospodarze pańszczyznę ręczno po dwa dni w tydzień robiący.
1. Franciszek Szczypikowski.
2. Wincenty Jędras.
3. Maciej Graczyk v Kaczmarek.
4. Franciszek Bagus.
5. Bogumił Strzyżykowski.
6. Jan Kryśkiewicz.
7. Kaźmierz Szczypkowski.
8. Marek Bockowski.
9. Antoni Jarchoński.
10. Walenty Włodarczyk.
11. Wojciech Gotkowicz.
12. Wincenty Krakowski.
13. Szymon Kościerzan v Domagała.
14. Wojciech Makrowicz.
15. Paweł Krystkiewicz.
16. Maryanna Barczowska Wojciecha Barczowskiego żołnierza żona.
Z powyższych od numeru pierwszego do włącznie trzeciego mieli na załogę w pieniądzach po rubli srebrnych dwadzieścia ośm kopiejek trzydzieści pięć, na zasiew po cztery korce, oziminy po sześć korcy garncy ośm, jarzyny Szczypkowskiemu miał odebrać pieniądze na załogę dane były Dziedzic Byszewski, zaś Jędrasowi i Kaczmarkowi, załoga w inwentarzu upaść miała- Pod numerami czwartym i piątym mieli na załogę fundusze pieniężne od Dworu po rubli srebrnych dwadzieścia jeden kopiejek sześćdziesiąt, i na zasiew oziminy korcy dwa, jarzyny korcy trzy garncy cztery.
Ci również oświadczyli, że pieniądze miał odebrać dawny Dziedzic Byszewski.
Z pod numerów szóstego i siódmego maja tylko zasiew Dworski oziminy po korcy dwa i jarzyny po korcy trzy garncy cztery.
Gospodarze cztero dniowi winni oddawać Dworowi po jednym korcu owsa, po jednej gęsi, po dwa kapłony, po trzydzieści jaj, prząść po jednej sztuce z lnu pańskiego, odbywać także cztery dni tłuki w żniwa, wszyscy inni dwódniowi gospodarze o połowę mniej.
Obecnie robili po cztery dni tłuki w żniwa.
Gospodarze tak w wsi Chojnem iako i Bobrownikach do protokułu podali, że za byłego Dziedzica Byszewskiego skutkiem ciężkich lat, a szczególniej powierzenia i oddania im teraz posiadanych gruntów, wszelkie daniny, jak w owsie, gęsiach i. td. przez tegoż Byszewskiego mieli umorzone lecz na to żadnego nie złożyli dowodu.
d) Komornicy jeden dzień w tydzień ręczno robiący w Bobrownikach.
1. Marcin Węgierski.
2. Michał Błachowicz.
3. Maciej Idziaszek.
4. Józef Kubik.
5. Stanisław Wyruch.C. Wieś Stoczki.

a) Gospodarze w wsi Stoczkach według zeznań ich, pańszczyznę odbywaią jak następuje.
1. Franciszek Czekała v Woźniak Sołtys, ma na załogę w gotowiźnie rubli srebrnych dwadzieścia jeden kopiejek sześćdziesiąt robi w tydzień dwa dni sprzężajem, i jeden ręczno.
2. Piotr Piasecki ma zasiew, załogi nie ma, robi trzy dni w tydzień ręczno.
3. Michał Owczarek robi cztery dni ręczno.
4. Tadeusz Bednarek robi cztery dni ręczno.
5. Jan Modrzejewski robi cztery dni ręczno.
6. Jan Pryk robi cztery dni ręczno.
7. Marian Kominiarz robi cztery dni ręczno załogi nie ma.
Wymienieni od numeru trzeciego do włącznie szóstego wstąpili w gospodarstwa po poprzednikach swych, którzy mieli załogi pieniężne po rubli srebrnych dwadzieścia jeden, kopiejek sześćdziesiąt, lecz te od tychże poprzedników odebrane bydź miały.
8. Wincenty Małaszek obecnie komornik robi dzień jeden ręczno w tydzień poprzednik jego Stanisław Młaszczyk był gospodarzem, miał załogę rubli srebrnych dwadzieścia jeden, kopiejek sześćdziesiąt, lecz ta przez byłego Dziedzica Byszewskiego miała bydź odebraną według ich twierdzenia to jest powyż wypisanych, do żadnej daniny, prócz trzech dni tłuku w żniwa i przędzenia po pół sztuki z lnu Pańskiego, nieobowiązani.
Włościanie na tych dobrach odbywaią pańszczyznę do miejscowych folwarków, a w razie potrzeby i do innych w dobrach Chojne będących.- Nieposiadaią żadnych zapisów, pobyt więc ich i czynione Dworowi powinności, opieraią się na danym zwyczaju.- Maią dozwoloną zbieraninę drzewa opałowego w lasach raz w tydzień bez siekiery, za co nic nie daią.- Nadto niewzbraniane maią łowienie ryb i raków w samym korycie rzeki Warty małemi statkami lub wędami, w ustępach zaś łowić im nie wolno.
Termin oddania danin, a mianowicie owsa i drobiu, na Sty Marcin jaj, zwiosny przed wielkanocą a przędzenia, w zimie.
Wszyscy wogóle włościanie na dobrach osiedli, żadnego nie płacą czynszu.
Powinnością jest włościan załogę Dworską posiadaiących, odbywać do folwarków samą robocizną sprzężajną, a nie posiadających inwentarza, pieszą.
Na pańszczyzną włościanie wychodza latem, o wschodzie słońca i pracuią do zachodu - zimą, równo ze dniem do zmroku z wyjątkiem czasu na śniadanie, obiad itd.
Dzień sprzężajny przyjmowany dwa bydlęcy, na pańszcznę pieszą dorosłe osoby przychodzić winny.
Orkę wypełniaią na wymiar za dzień jeden prętów trzy i pół wszersz a trzydzieści wdłuż.-
Z lasu miejscowego zwożą na dzień jeden po dwa sążni drzewa opałowego, wszelka inna robocizna odbywa się pod dozorem dworskim.
Włościanie użyci do wywózki zboża lub warzywa, biorą po pięć korcy ładunku każdego produktu - mil trzy na odległość, przyjmowana za dzień jeden opłaty mostowe i ...(12). Dwór ponosi. - Zwyczajem miejscowym jest, że wywołany gospodarz do żniwa, bierze z sobą kosę i przyjeżdża na pole wozem w parę bydła i tego dnia w miarę potrzeby i pory czasu kosi, lub kładzie kosę i zboże albo siana zwozi.
Gdy wypadnie potrzeba najmu do żniwa i sprzętu siana, według dawnego zwyczaju, i zmiany od dawna zaprowadzonej, mężczyźnie w żniwa dziennie po kopiejek ośmnascie, a w zimie po kopiejek dwanaście, kobietom i młodszym do grabienia i kopania kartofli po kopiejek dziesięć płacone bywa.

XIII. Na territorium wsi Chojne są dwa mosty z drzewa budowane pierwszy na drodze kommunikacyjnej do Sieradza, a drugi za gorzelnią na drodze z folwarku do Bobrownik, łąk z przewozu na rzece pod Podłężycami - trzeci most na territorium wsi Bobrowniki także z drzewa stawiany na drodze kommunikacyjnej z boru Choinśkiego do Bobrownik prowadzącej.- Mosty te żadnego nie przynoszą dochodu.
Prócz tego obecnie budowany tu jest prom, który ma bydź rzucony na rzekę między Beleniem a Strońskiem, lecz dotąd nie wykończony.
Dla nadchodzącej pory wieczornej dalsza czynność do dnia jutrzejszego odracza się.
Przeczytano a następnie przez świadków i Komornika podpisano.
/: podpis :/ Cezaryusz Bieliński Świadek
= Antoni Jaksiewicz świadek
= Chodyński Felix.

Działo się w wsi Chojnem w zabudowaniu Dworskim
dnia /: dziesiątego :/ dwudziestego drugiego września tysiącznego ośmsetnego pięćdziesiątego dziewiątego roku.
Z odroczenia w dniu wczorajszym, przystąpił Komornik z świadkami do dalszego opisu:
XIV. Czynszowników stałych w całych dobrach niemasz, jedynie Dwór opłaca z łąki Rządowej wieczysto dzierżawnej Babina zwanej przy folwarku Wiechutki położonej, do Kassy Powiatu Sieradzkiego czynszu rocznie rubli srebrem piętnaście, kopiejek czterdzieści ośm.
XV. Czynszownicy nie stali w Chojnem.
1. Henryk Bolesław Schmidt dzierżawca całych dóbr Chojne według kontraktu przed Stanisławem Rościszewskim Rejentem w Kaliszu pod dniem /:dziewiątym:/ dwudziestym pierwszym czerwca roku bieżącego pomiędzy właścicielką tychże Dóbr Józefą z Zachertów Tomasza Barona Dangel małżonką a tymże Schmidtem o trzechletnią dzierżawę poczynaiąc od dnia /: dwunastego :/ dwudziestego czwartego czerwca roku bieżącego, a kończącą się z tymże dniem w roku tysięcznym ośmsetnym sześćdziesiątym drugim zawartego, pod warunkami w tymże Kontrakcie zamieszczonemi, płaci rocznie ceny dzierżawnej rubli srebrem cztery tysiące ośmset siedmdziesiąt pięć. Rozwiązanie Kontraktu tego na drodze właściwej przez Extrahentów exekucyi zastrzega się.
2. Piotr Człapiński karczmarz w Chojnem płaci rocznie rubli srebrnych trzydzieści, i opłaca patenty na szynk, bierze Śo Janki trzydziesty pierwszy grosz.
3. Roch Wroński młynarz płaci rocznie rubli srebrnych sześćdziesiąt w ratach kwartalnych, miele bezpłatnie wszystkie zboże do Dworu, gorzelni i browaru. Na rozkurzenie potrąca mu Dwór od razówki i słodu po trzy funty na korcu, a od pytlówki po funtów pięć.
4. Jan Brylecki kowal nic nie płaci, robi wszelką robotę starą i nową kowalską do dworu, za to daje mu Dwór rubli srebrnych ośmnaście i stosowną ordynarją według umowy.
5. Franciszek Stempiński stelmach z mieszkania i ogrodu, płaci rocznie rubli srebrnych siedm kopiejek pięćdziesiąt.

w Bobrownikach

6. Nepomucen Wieruszewski karczmarz szynkuje Dworskie trunki, bierze So Janki trzydziesty pierwszy grosz z karczmy, ogrodu i łączki, płaci rocznie rubli srebrnych trzydzieści.

w Stoczkach

7. Wojciech Jasiewicz karczmarz płaci rocznie rubli srebrnych czterdzieści pięć, szynkuje Dworskie trunki, bierze So Janki trzydziesty pierwszy grosz.
8. Jan Pietrzyk smolarz zobowiązany brać łuczywa z borów Dziedziczki na wyrób smoły, i na każdy sążeń półkubiczny płacić zaraz ma po kopiejek dziewięćdziesiąt, nadto dawać Dworowi tyle smoły, ile tej do użytku potrzeba. Łuczywa swym kosztem wyrąbie i w sążnie ustawi. Dostaje od Dworu trzy zagony stajanne (13).na Zaglinach czyli Wiechutkach.

9. Adam Hypszer karczmarz, płaci rocznie z karczmy, ogrodu i łąki rubli srebrnych trzydzieści cztery, kopiejek pięćdziesiąt, i daje na patent rubli srebrnych trzy, szynkuje Dworskie trunki za wynagrodzeniem So Janki trzydziesty pierwszy grosz.w Wiechutkach

10. Lajzer Kurand pachciarz obecnie ma krów dworskich sztuk czterdzieści, z każdej sztuki płaci rocznie po rubli srebrnych dwanaście, kopiejek pięćdziesiąt do ilości jednak powyższej ma mieć doliczone krów czternaście a tem samem pacht stanowić będzie ogół krów sztuk sześćdziesiąt. Niedojne krowy liczone będą do pachtu od dnia niedojenia (14), krowy które pachciarz iako cielne odstawi bez doju już w ciągu roku licząc od pierwszego sierpnia roku bieżącego liczą się do pachtu i od tych pachciarz płacić obowiązany. Na ewikcyą regularnej wypłaty poddał pachciarz cztery krowy własne, parę koni, bryczkę i wszystkie ruchomości od krów w pachcie wydanych pachciarz obowiązany pachciarz oddawać Dworowi jedną czwartą część cieląt po ośm tygodni przy krowach zostaiących Dwór dodaje pachciarzowi do doju cztery dziewki, i na piątą u niego w służbie będącą wolno mu stracić rubli srebrem sześć z summy dzierżawnej. Do tego ma pachciarz kartofli redlin piętnaście. W czasie zimy pachciarz dostaje dla koni co tydzień worek plew, tudzież na zimę po trawie wozów chłopskich dwa.
Rybaka w dobrach nie masz. Dwór sam rybołóstwem zatrudnia się.

XVI. Fabryk, ani zakładów, prócz smolarni w Stoczkach nie masz.

XVII. Inwentarz gruntowy żywy w Chojnem.
według podania i przekonania się naocznego znajduje się jako to:
1. Koni cugowych trzy klacze z tych dwie siwe jedna kara sztuk 3.
2. Ogierów cugowych dwa jeden gniady, drugi kasztanowaty razem z kompletnym uprzągiem.
3. Klaczy wierzchowych, jedną gniadą, drugą siwą razem sztuk 2.
4. Koni fornalskich wraz z klaczami różnej maści i lat z kompletnym ubiorem do zaprzęgu 32.
5. Stadniny różnej maści począwszy od lat trzech aż do tegorocznych między któremi mieszczą się ogierki cztery, wałaszki i klaczki razem 44.
6. Wołów ratajskich różnej sierści i lat z kompletnym uprzęgiem 40.
7. Krów dojnych różnej sierści i lat /: które dziedziczka do swego użytku zostawiła :/ 3.
Czwarta stosownie do przepisów prawa zostawia się bez zaięcia.
8. Jałowizny rogatej różnej sierści i lat począwszy od trzech letnich do włącznie tegorocznych 74.
9. Owiec i macior 343.
owiec tryków 6.
owiec jagniąt tryczków cztery, skopków .........(15) dwa maciorek sto czterdzieści pięć razem 258.
10. Trzody chlewnej różnej wielkości 43.
11. Proszczaków tegorocznych 20.
Dla nadchodzącej pory wieczornej dalszą czynność do dnia następnego odracza się.
Przeczytano i następnie podpisano.
/: podpisano :/ Cezaryusz Bieliński Świadek
= Antoni Jaksiewicz świadek
= Chodyński Felix.

Działo się w wsi Chojne w miejscu jak w dniu wczorajszym dnia /: jedenastego dwudziestego trzeciego września tysiącznego ośmsetnego pięćdziesiątego dziewiątego roku.
W dalszym ciągu zaięcia przystąpił Komornik z temiż samemi świadkami do czynności.

Inwentarz martwy w Chojnem.

1. Wozów kutych z kompletnym przyrządem do żniw sztuk 8.
2. Pługów z kompletnym żelastwem 15.
3. Radeł kompletnych okutych 5.
4. Bron z żelaznemi zębami 24.
5. Bron z drewnianemi zębami 4.
6. Wałów z drzewa do walcowania ziemi stosownie okutych 2.
7. Extrepatorów v drapaczy 4.
8. Opielacze /: Webera :/ do pielenia kartofli 3.
9. Gracownik z okuciem do gracowania ogrodu 1.
10. Płużyc z których jedna okuta, reszta bez okucia razem 9.
11. Skrzyń do wożenia kartofli 4.
12. Grabie duże konne drewniane 1.
13. Młynek do czyszczenia zboża 1.
14. Półwiertelik do mierzenia zboża 1.
15. Sieć do łowienia ryb wielka 1.
16. Sani gospodarczych 9.
17. Sanek małych do bron wynoszenia 4.
18. Łódka na wodę 1.
19. Tarcić sosinowych jeden i pół calowych 247.
20. Drzewa belkowego na placu pomiędzy wierzbami 3.
21. Drągów do wożenia kuf i beczek na pięć wozów 5.
22. Na wiatraku
a) kamienie stare dwa spodni i wierzchni,
b) liny dwie
c) wrzeciona i socha
d) łańcuch
e) skrzynia do mąki
f) ryfy dwie na bębnie
reszta jak oświadczył młynarz jest jego własnością.
23. W kuźni, miech kowalski, reszta narzędzi ma bydź kowala.
24. W karczmie sądek do wódki z kurkiem mosiężnym i drugi do piwa, obydwa żelaznemi obręczmi okute, stół jeden i ławki trzy.

Inwentarz żywy na Folwarku w Bobrownikach.

1. Owiec skopów i macior braków sztuk 141.
2. W karczmie sądek do wódki z żelaznemi obrączkami i z kurkiem mosiężnym 1.
Dwie ławki i stół długi.
Maszyny młockarnia i sieczkarnia zamieszczone przy budowlach folwarcznych.

Inwentarz żywy w Stoczkach.

1. Owiec tryków sztuk 10.
2. Owiec skopów 391.
3. Owiec macior 115.
4. Owiec jagniąt tryków 2.
5. Owiec jagniąt skopów 16.
6. Owiec jagniąt maciorek 18.
Razem sztuk 552.

Inwentarz martwy w Stoczkach.

1. W karczmie stołów dwa, i ławek trzy - Resztę zamieszczono wyżej przy budowlach folwarcznych.

Inwentarz żywy na Folwarku Wiechutki.

1. Buchaj różnej sierści i lat sztuk 2.
2. Krów w pachcie różnej sierści i lat 46.
3. Krów cielnych 9.

Inwentarz martwy w Wiechutkach.

1. Młynek do czyszczenia zboża 1.
2. Szkopków do doju 5.
3. Stołków do doju 5.
4. W karczmie Zaglinie do Wiechutek należącej ławka jedna.
Ponieważ dobra za kontraktem urzędowym wydzierżawione, przeto krestencya zbożowa na teraz zajmuje się.- Na wypadek jednak rozwiązania kontraktu tego, zaięcie tej to krestencyi zastrzega się.
Dalsza czynność do dnia jutrzejszego odracza się.
Przeczytano, przez świadków i Komornika podpisano.
/: podpisano :/ Cezaryusz Bieliński świadek
= Antoni Jaksiewicz świadek
= Chodyński Felix.
Działo się w wsi Chojnem w domu Dworskiem dnia /: dwunastego dwudziestego czwartego września tysiącznego ośmsetnego pięćdziesiątego dziewiątego roku.
W ciągu czynności w dniu dzisiejszym z temiż samemi co w dniach poprzednich świadkami, przystąpił Komornik do dalszego działania.

XVIII. Podatki z Dóbr Chojne.

z przyległościami, według świadectwa Kassy Powiatu Sieradzkiego pod dniem /: czternastym :/ dwudziestym szóstym sierpnia roku bieżącego wydanego, wpłacaią się do tejże Kassy jako to:

a. Chojne

1. Ofiara zwyczajna rs. 87 kp. 41 1/2.
2. Kontyngens zwyczajny rs. 23 kp. 65.
3. Kontyngens gromadzki rs. 52 kp. 26 1/2.
4. Podymne dwór rs. 60.
5. Podymne gromada rs. 45 kp. 50.
6. Kontyngens nadzwyczjny rs. 23 kp. 65.
7. Ofiara nadzwyczjna rs. 43 kp. 71.
8. Dziennik praw i gubernialny rs. 2 kp. 70.
9. Transportowe z całych dóbr rs. 5 kp. 67.
10. Składka ogniowa od budowli z całych dóbr rs. 38 kp. 59.
Razem rs. 383 kp. 15.

b. Stoczki.

11. Ofiara zwyczajna rs. 22 kp. 11.
12. Kontyngens zwyczajny rs. 6 kp. 41 1/2.
13. Kontyngens gromadzki rs. 7 kp. 14.
14. Podymne gromada rs. 11.
15. Ofiara nadzwyczajna rs. 11 kp. 5 1/2.
16. Kontyngens nadzwyczajny rb. 6 kp. 41 1/2.
Razem rs. 64 kp. 13 1/2.

c. Bobrowniki.

17. Kontyngens zwyczajny rs. 6 kp. 48.
18. Kontyngens gromadzki rs. 23 kp. 86 1/2.
19. Podymne gromada rs. 40 kp. 50.
20. Kontyngens nadzwyczajny rb. 6 kp. 48.
Razem rs. 77 kp. 32 1/2.

d. Wiechutki.

17. Kontyngens zwyczajny rs. 7 kp. 75.
22. Kontyngens nadzwyczajny rs. 7 kp. 75
23. Kontyngens gromadzki rs. 2 kp. 27 1/2.
Razem rs. 17 kp. 77 1/2.

Czyli w ogóle całe dobra płacą rs. 542 kp. 38 1/2 wyraźnie rubli srebrnych pięćset czterdzieści dwa, kopiejek trzydzieści ośm i pół, z nadmienieniem iż oprócz wymienienionych podatków, opłaca się jeszcze podatek od wyrobu wódki w miarę ilości wyprodukowanej okowity, i podatek osobisty od służących stosownie do ilości takowych.
Nadto Proboszcz miejscowy w Chojnem oprócz procentu od kapitałów w wykazie hypotecznym dóbr w dziale czwartym zamieszczonych, pobiera od Dominium dziesięcine zbożową w snopie jako to: żyta kop dwanaście, pszenicy kop trzy - jęczmienia kop trzy, owsa kop trzy [grochu wozów parokonnych trzy, i tatarki takichże wozów trzy], od włościan zaś dziesięcinę pieniężną z wsiów Chojne i Bobrowniki z każdej po złotych polskich dwadzieścia ośm, czyli wogóle rubli srebrnych ośm kopiejek czterdzieści. Włościanie z wsi Stoczków nic nie płacą.
Żadne obowiązki wieczyste przechodnie oprócz obowiązków osobistych przez Dziedziczkę w czasie zakreślonym wykonać się maiących, według działu trzeciego wykazu hypotekowanego dobra Chojne nie ciążą.

XIX. Wydatki na utrzymanie ludzi gruntowych.-

Ekonoma, włodarzy, owcarzy, fornali, ratai, oganiaczy, pastuchów, borowych i dziewek- wynosić mogą około rubli srebrnych czterysta pięćdziesiąt.

XX. Bory i lasy do dóbr Chojne z przyległościami należące, składaja się z drzewa sosnowego, dębowego, brzozowego, olszowego, swierkowego, osicowego, i innych gatunków.
Bory te zamykaią się zupełnie, nie można z nich żadnego drzewa ciąć ani najmniejszej sprzedawać ilości, jedynie ustanowiony Dozorca, drzewa dla Dziedziczki potrzebne na opał,- Deputat dzierżawcy z kontraktu służący /: dopokąd kontrakt rozwiązany nie będzie :/ rocznie sążni półkubicznych dwieście wydawał, jak niemniej włościanom w dobrach osiadłych zbieraniny na opał raz w tydzień bez siekiery - dozwolić jest mocen.
Bory i lasy w dość dobrym znajduią się stanie.
Sążni w Borach.
Sążni półkubicznych sosnowych od strony Bobrownik /: Borzyska :/ oraz i na Chojnem 2750.
Na Wiechutkach sążni olszowych 250.
Razem sążni 3000.
które Komornik zajmuje.
Dalsza czynność z powodu nadchodzącego Święta Niedzieli, do dnia /: czternastego /: dwódziestego szóstego września tysiącznego ośmsetnego pięćdziesiątego dziewiątego roku odracza się.
Przeczytano i następnie podpisano.
/: podpisano :/ Cezaryusz Bieliński świadek
= Antoni Jaksiewicz świadek
= Chodyński Felix.
Działo się w wsi Chojnem na Dworze w zamieszkaniu Józefy i Tomasza małżonków Dangel dnia /: czternastego dwódziestego szóstego września tysiącznego ośmsetnego pięćdziesiątego dziewiątego roku.

W dalszym toku działania wezwał Komornik exekucowaną dziedziczkę dóbr Chojne Józefę Baronową Dangiel, by nad zaiętemi dobrami Chojne z przyległościami, borami i lasami, inwentarzem żywym i martwym i innemi ruchomościami, wogóle nad tym wszystkiem co w protokułem zatradowane zostało i co całość dóbr stanowić może,- przedstawiła Dozorcę czyli sądowego kwestratora,- skutkiem czego, rzeczona dziedziczka dóbr Chojne, przyjmuiąc na siebie odpowiedzialność za defekta w czasie trwania dozoru zrządzić się mogące, przedstawiła na Dozorcę Sądowego małżonka swego Tomasza Barona Dangiel tu w Chojnem wraz z nią zamieszkałego, a ten stawaiąc przed Komornikiem Sądowym osobiście, obowiązki Dozoru wyż wzmiankowane na siebie z odpowiedzialnością prawem przepisaną przyiął, zatem Komornik onegoż Dozorcą czyli Sekwestratorem nad całością w myśl artykułu pięćsetnego dziewiędziesiątego szóstego i trzechsetnego ośmdziesiątego osmego kodeksem postępowania sądowego ustanawia.
Dobra zaięte Chojne wszelkiemi przyległościami inwentarzami żywemi i martwemi, i innemi ruchomościami tak iak są zaięte i prawnie exystować winny, sprzedanemi będą przez licytacyą publiczną na drodze przymuszonego wywłaszczenia na jawnej audyencyi Trybunału Cywilnego pierwszej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w tem mieście w pałacu Rządowym przy ulicy Józefina staiącym posiedzenia swe odbywaiącego, do której to licytacyi dalsze formalności prawem przepisane w czasie właściwym dopełnione będą.
Protokół zgodnie z położeniem rzeczy spisany, w dniu dzisiejszym ukończony, odczytany przez Dziedziczkę, Dozorcę, Świadków, i Komornika podpisany, którego kopie stosownie do artykułu sześćsetnego siedemdziesiątego szóstego Kodexu postępowania sądowego Woźny Sądowy doręczyć osobom właściwym ma zlecenie (16).
/: podpisano :/ Józefa Dangel - mąż assystuiący i Dozorca /: podpisano :/ Tomasz Dangiel
Cezaryusz Bieliński świadek - Antoni Jaksiewicz świadek.


[Dalszą część pomijam]

Słowa nieczytelne: