-->

piątek, 25 grudnia 2015

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego (1838-1861) - wykaz wynagród za pogorzele


Ciekawy dokument, który postanowiłem potraktować oddzielnie. Dowiadujemy się z niego gdzie i kiedy miały zdarzenia związane z ogólnie pojętym pożarnictwem, a także co znajdowało się i do kogo należało w danej wsi lub mieście, a padło pastwą płomieni, tudzież podaną jest informacja ile za pogorzel osoba lub instytucja otrzymała pieniędzy z ubezpieczenia. 
Pomimo że wykaz został wydrukowany w numerze 160 z roku 1841 Gazety Rządowej Królestwa Polskiego, to treść odnosi się do wydarzeń zaistniałych dużo wcześniej, a mianowicie na początku XIX wieku.
Informacje podałem drobnej edycji. Poniżej umieszczam spis miejscowości znalezionych w dokumencie wraz z datą odnoszącą się do czasu zaistnienia pożaru lub innego zdarzenia:

20 Listopada 1808
Sędziejowice
12 Grudnia 1808
Męka
31 Stycznia 1809
Lutomiersk
3 Marca 1809
Brodnia (gm. Pęczniew)
23 Marca 1809
Charchów Księży
15 Kwietnia 1809
Charchów Księży
19 Kwietnia 1809
Ruda (gm. Wieluń)
12/13 Kwietnia 1809
Piaski (gm. Zduńska Wola)
21 Sierpnia 1809
Rzeczyca
24 Listopada 1809
Piaski (gm. Zduńska Wola)
24/25 Listopada 1809
Kamion
28 Września 1810
Kraszkowice
24 Lutego 1811
Lipicze (gm. Klonowa)
14 Marca 1811
Mogilno (gm. Dobroń)
15 Marca 1811
Księża Wólka

niedziela, 20 grudnia 2015

Cegielnia

Cegielnia, folwark znajdujący się w terrytorium miasta Wielunia.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 77

(N. D. 1575) Sąd Pokoju Okręgu Wieluńkiego.
Z powodu żądanej regulacyi nowej hypoteki nieruchomości folwarczku Cegielnia zwanego pod Nr. 2 2 policyjnym położonego, w obrębie granic miasta Wielunia po za kościołem świętej Barbary składającego się z wiatraka, domu murowanego, domu łaźnią zwanego, oficyny, stodoły z drzewa pieca ceglanego, glinianek, placu na którym też budowle stoją, ogrodu owocowego, oraz gruntu ornego zagonów 60 w territorium miasta Wielunia w Pcie i Ogu Wieluńskim Gubernii Warszawskiej, do własności Walentego i Józefy z Barańskich małżonków Głowienkowskich należących, uwiadamia interessentów że takowa nastąpi dnia 22 Czerwca (4 Lipca) 1861 r. o godzinie 10 z rana, w miejscu posiedzeń Sądu tutejszego w Kancellaryi hypotecznej.
Wzywa ich przeto aby do takowej osobiście lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie na to umocowanego, zgłosili się, żądania swe i wnioski do protokółu regulacyi podali i w dokumenta prawa ich udawadniające opatrzyli się.
Ostrzega ich oraz że niezgłaszający się w terminie podpadną skutkom prekluzyi w art: 154 i 160, prawa o hypotekach z r. 1818 przepisanym.
Jeżeliby właściciele nieruchomości wywołanej, w terminie do regulacyi niestawili się. Ciż na żądanie któregokolwiek z interessantów na karę od 10 do 50 złp. skazanymi zostaną, i podług art. 150 tegoż prawa utracą wszelkie dobrodziejstwa prawa względem swych wierzycieli.
Ogłoszenie decyzyi jaka w skutek aktu regulacyi wydaną będzie, nastąpi w dni 8 od terminu wyżej oznaczonego, na posiedzeniu jawnem Sądu tutejszego w Kancellaryi hypotecznej i od tegoż dnia czas do odwołania się od niej upływać zacznie.
Interessenci przeto bez dalszego wezwania w tymże dniu ogłoszeniu jej przytomnemi być powinni. Wieluń d. 18 (30) Marca 1861 r.
za Podsędka,
Assesor Kollegialny, Nalepa.

Helenówek

Helenówek, kolonia znajdująca się  w gminie Łask. Obecnie występuję jako Helinówek i jak podaje geoportal jest to nazwa lasu w gminie Łask.

1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1842 nr 12

Podaje do publicznej wiadomości iż dobra Stryje Paskowe oraz Wola Stryjowska lit. A i B. w Pcie Szadkowskim położone, do Józefa Załuskowskiego, oraz Maxymiljana Hipolita i Xawery braci i siostry rodzeństwa Sulimierskich, ostatnich dwojga małoletnich, należące; sprzedane zostaną na popieranie Józefa Załuskowskiego w drodze działów w dniu 10/22 Kwietnia r. b. o godzinie 4tej z południa jako terminie do tymczasowego przysądzenia wyznaczanym, przed W. Sędzią Leśniewskim delegowanym w Sali Trybunału Kaliskiego w Kaliszu, a to pod warunkami jakie w Biórze Pisarza Trybunału tegoż złożone, a w dniu 24 Lutego (8 Marca) r. b. na Audyencyi wspomnionego Trybunału ogłoszone zostały. — Opiekunem wyż wymienionych nieletnich Hipolita i Xawery Sulimierskich jest Jan Gowarszewski obrońca przy Sądzie Pokoju Powiatu Sieradz­ kiego w Sieradzu; a podopiekunem Jan Karśnicki dziedzic dóbr Morawek w tychże dobrach Pcie Wartskim zamieszkali.— Dobra Stryje Paskowe wraz z pustkowiami Helmowsk* i Budy obejmujące rozległości włók 32 morg 23 prtk. 192. miary Nowopolskiej a w przestrzeni tej lasu morgów 444 prtk. 112. oszacowane zostały na złtp. 86,653 gr. 11 rubli 12,998 kop. pół. zaś dobra Wola Stryjewska lit. A. B. obejmująca włók 17 morg 11 pr. 43 takiż miary otaxowane zostały na rubli 8,825 kop. 70.
Kalisz, dnia 26 Lutego (10 Marca) 1842 r.
Nowicki Patron Tryb:

*Helenówek?

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 174

(N. D. 3515) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa niniejszem Pawła Bursztynowicza, ostatnio w kolonii Helenówka gminy Stryje Paskowe Ogu Szadkowskim, jako Pisarz leśny zamieszkałego, obecnie z pobytu niewiadomego, aby się w ciągu dni 30 od daty niniejszego zapozwu licząc, w Sądzie tutejszym stawił, lub o miejscu teraźniejszego swego pobytu doniósł, a to pod skutkami prawa.
Piotrkow d. 12 (24) Lipca 1861 r.
Sędzia Prezydujący,
Assesor Kollegialny, Chmieleński.

piątek, 11 grudnia 2015

Kępina

Kępina, wymieniona jako wieś w tekście poniżej, leżąca w gminie Zduńska Wola. Na osiedlu Południe w Zduńskiej Woli istnieje zbiornik wodny pod nazwą Kępina.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 169

(N. D. 4066) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze, tak cywilne jako też i wojskowe, nad porządkiem w kraju czuwające, aby uwagę zwracały na Józefa Dworakowskiego z wsi Kępina gm. Zduńska Wola Ogu Szadkowskiego pochodzącego, a wrazie ujęcia do Sądu tutejszego lub najbliższego pod ścisłą strażą dostawiły. Rysopis jego jest następujący: lat ma 26, wzrostu dobrego, twarzy okrągłej, włosów blond, oczu niebieskich. ust i nosa miernych.
Piotrków d. 2 (14 Lipca) 1856 r.
Sędzia Prezydujący, Assessor Kollegialny,
Chmieleński.

środa, 9 grudnia 2015

Nowiny / Nowina

Nowiny / Nowina, młyn na rzece Grabi, leżący wgminie Łask, zaznaczony na mapie z 1915 roku.

1915 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 184

(N. D. 4473) Sąd Pokoju Okręgu Szadkowskiego. Wydział Hypoteczny.
Na skutek wniesionego żądania o wywołanie do pierwiastkowej regulacyi hypoteki nieruchomości w mieście Łasku położonej, własnością Augusta i Franciszki z Osieckich małżonków Żeromskich będącej składającej się z gruntów i zabudowań jak następuje.
a)Gruntu zwanego Nowiną nad granicą wsi Łapatek i nad rzeką Grabówką do drogi młyna Łętkowskiego położonego.
b) Gruntu również zwanego Nowiną nad Pasieką brehowską położonego.
c) Dwóch składów roli długości staj cztery od boru Łapatkowskiego do pastwiska miejskiego, między rolami mateusza Gąbarowskiego i Tomasza Gąsiorowskiego w miejscu zwanym Kąty do miasta Łasku należącem.
d) Młyna wodnego zwanego Nowina nad rzeką Grabówką wraz z zabudowaniami do tegoż należącemi wystawionemi na gruncie powyżej ad a opisanym.
Zawiadamia interessentów, że takowa regulacya nastąpi w Sądzie tutejszym w dniu 3 (15) Listopada r. b. 1856, wzywa ich przeto, aby w terminie powyższym sami osobiście, lub przez pełnomocników urzędownie upoważnionych zgłosili się celem wykazania praw i pretensyi swych, gdyż niezgłaszający się podpadną skutkom prekluzyi art. 154 i 160 prawa hypotecznego z r. 1818 przepisanej.
Ogłoszenie decyzyi, jaka w skutek aktu regulacyi wadaną będzie nastąpi w dniu 6 (18) Listopada r. b. o godzinie 10 z rana na posiedzeniu publicznem Sądu i odtegoż dnia czas do appellacyi upływać zacznie.
Interessenci przeto bez dalszego wezwania w Sądzie tutejszym stawić się powinni.
Szadek d. 24 Lipca (5 Sierp,) 1856 r.
J. Sztandynger, Podsędek.niedziela, 6 grudnia 2015

Ostatnie wiadomości

Zamierzam w dziale Indeks Toponimów dodać linki do każdego z toponimów, co ułatwi znalezienie szukanych informacji. Opracowałem jako pierwszą gminę Biała.
Poniżej zamieszczam listę czasopism, z których informacje dodam w kolejnych miesiącach:
Dziennik Warszawski, Gazeta Warszawska (1820-30), Jeździec i Myśliwy, Kultura Łodzi, Łowiec Polski, Panorama, Sport, Światowit.
Na bieżąco dodaje wpisy z Gazety Rządowej Królestwa Polskiego. Zostało jeszcze 6 roczników do dodania.
Zamieszczony kilka miesięcy temu apel o przesyłaniu starych zdjęć nie znalazł odzewu. Nie otrzymałem żadnego zdjęcia.
Mam w posiadaniu kilkaset bardzo szczegółowy map pomiarowych z XIX i XX wieku. Jeśli uzyskam zgodę na umieszczanie choćby fragmentów, to powrzucam je do postów dotyczących miejscowości, które nie odnalazłem na wcześniej wykorzystywanych, a ogólnie dostępnych mapach.
Być może uda się pozyskać z archiwów zagranicznych bardzo ciekawe mapy (Mapa Gillego w skali 1:50 000, Pruski plan Sieradza, Special-Karte von Pohlen Theodor'a Philipp'a von Pfau'a w skali 1: 85 000). W chwili obecnej szukam osób, które zechciałyby partycypować w kosztach pozyskania skanów. Skany zostałyby rozdzielone pomiędzy osoby zainteresowane.


sobota, 5 grudnia 2015

Poręba / Poręby

Poręba, pustkowie w dobrach Stok, leżące prawdopodobnie w gminie Błaszki, nie odnalezione na mapach.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 201

(N. D. 4967) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S. podaje do wiadomości, iż na żądanie Mośka Hertzberg spekulanta w mieście Dobry Ogu Wartskim zamieszkałego, zamieszkanie zaś prawne do tego interessu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału tutejszego w Kaliszu mieszkającego, obrane mającego, od którego tenże Patron stawa i subhastacyą dóbr Stok z przyległościami popiera, w poszukiwaniu kwoty rs. 3000 wraz z procentem po 50j0 od dnia 12 (24} Lipca 1851* r. liczyć się winnym, oraz kwoty rs. 405 za każdą nie oddaną a zakupioną owcę w ilości sztuk 300 licząc sztukę po rs. 1 kop. 35, a nadto i w poszukiwaniu kwoty rs. 17 kop. 30 kosztów za prowadzoną egzekucyą o też owce, aktem zajęcia przez Henryka de Mulochot Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu, na gruncie tychże dóbr w dniach 13 (25) i 14 (26) Lipca r. b. sporządzonym zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie.
Dobra Ziemskie Stok.
Składające się z folwarku i wsi Stok, z folwarku Ołucza, Pustkowia Poręba i kolonii Stok v. Marcinowskie zwane, z nomenklatury Grobelka z wszystkiemi przyległościami i użytkami bez żadnego wyłączenia w Powiecie i Okręgu Kaliskiem Gubernii Warszawskiej w gminie Stok położone, obejmują w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym około włók 56 mórg 24, czyli około dziesiatyn 765 grunt te należą do klassy I. II. III. i IV., dobra te dziedziczne są Stanisława Bogusławskiego dziedzica tychże dóbr, tamże w wsi Stoku zamieszkałego, która odziedziczył, na mocу testamentu Franciszki z Rudnickich 1mo voto Węgrowskie 2-o voto Bogusławskiej i na tegoż Stanisława Bogusławskiego tytuł własności jest przepisany. W dobrach tych a mianowicie w wsi Stoku jest gospodarzy, 3 dni w tydzień ręczno robiących trzech i dwu dniowy jeden czynszownik jeden Kazimierz Szymański owczarz płaci za dozwolone utrzymanie 30 sztuk owiec z paszą dworską rs. 135.
Na folwarku Ołucza, gospodarz 3-dniowy jeden, czynszownik jeden Józef Lipka płaci rocznie rs. 13 kop. 50, na Grobelce Walenty Mikszewski karczmarz płaci rocznie rub. srebrem 9.
Na pustkowiu Poręba czynszowników trzech: 1. Szymon Chojnacki płaci rocznie rs. 7 kop. 20, 2. Jan Piegoński płaci rocznie rs. 9 kop. 90. 3. Piotr Mielczarek płaci rocznie rs. 8 kop. 10, i odrabiają po 12 dni ręczno i inne obowiązki panszczyzniane.
Na kolonii Stok, albo inaczej Marcinkowska zwana, czynszowników czyli kolonistów 25ciu, a mianowicie: 1. Bogusław Kozer płaci rocznie rs. 3 k. 4, 2. Bogumił Szultz rs. 1 k. 90, 3. Gotlib Gellert rs. 7 k. 12 i pół. 4, August Szultz rs. 2 k. 47, 5. sukcessorowie Krystjana Zelaznego rs. 4 k. 27 i pół, 6. Kazimierz Szultz rs. 2 k. 7, 7. Krystyana Jakoben rs. 4 k. 19. 8. Marjan Gros k. 75, 9. wdowa Ruth rs. 4 k. 56 i pół. 10. Wojciech Fidler rs. 3 k. 61 i pół, 11. Andrzej Fidler rs. 6 k. 3 i pół, 12. Gotfrid Kind rs. 3 k. 2, 13. Jan Lindner rs. 3 k. 78, 14. Eleonora Swide rs. 2 k. 85, 15. Zygmunt Szultz. rs. 7 k. 3, 16. Bogusław Szultz rs. 11 k. 40, 17. Gotfrid Fiszer rs. 2 k. 85, 18. Andrzej Libert rs. 7 k. 12, 19. Gotfrid Gohl rs. 5 k. 29, 20. Krystjan Szultz rs. 2 k. 74, 21. Wilchelm Fidler rs. 2 k. 74, 22. Wojciech Fidler rs. 9 k. 97 i pół, 23. Bogusław Gohl rs. 13 k. 83 i pół, 24. Wojciech Fidelak rs. 5 k. 52, 25. Wojciech Вohl rs. 2 k. 85, Oprócz którego to czynszu dają z sepu owsa korcy 20 i pół, czyli czetwerti 15 i pół.
Pańszczyzna od włościan i kolonistów, załogi, daniny zabudowania dworskie i włościańskie, wszelkie podatki, granica i inne szczegóły w dobrach tych znajdują się, w akcie zajęcia są opisane. Akt zajęcia wyż z daty powołany. Edwardowi Milewskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Kaliskiego d. 1 (13) Sierpnia r. b. Stanisławowi Bogusławskiemu jako ustanowionemu dozorcy d. 29 Lipca (10 Sierpnia) r. b. i Wójtowi gminy Stok Walentemu Balińskiemu w d. 29 Lipca (10 Sierpnia) r. b. doręczony został, następnie do księgi wieczystej dóbr Stok w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu d. 8 (20) Sierpnia r. b. wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w d. 7 (29) Sierpnia 1855 r. wpisany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń, warunki licytacyi oraz zbiór objaśnień w biurze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Franciszka Modrzejewskiego Patrona przejrzane być mogą.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży dóbr tych na audyencyi publicznej Trybunału tutejszego w dniu 28 Września (10 Października) 1855 r. o godz. 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 19 (31) Sierp. 1855 r.
Ludwik Holtz, Podpisarz.
*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1868 nr 253

N. D. 7510. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Zawiadamiam, iż w dniu 31 Grudnia (12 Stycznia) 1868/9 r. w godzinach przedpołudniowych, na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń Wydziału I. ogłoszone zostaną po raz pierwszy warunki licytacyjne, ułożone do sprzedaży dóbr ziemskich Stok z przyległościami, położonych w Okręgu, Powiecie i Gubernji Kaliskiej, należących do gminy Borysławice vel Błaszki.
Dobra te na żądanie Stanisławy z Porębińskich Jackowskiej, Stanisława Jackowskiego, właściciela dóbr Bogucice małżonki w asystencji tegoż czyniącej, w tychże dobrach Bogucice w Powiecie Kaliskim położonych, zamieszkałej, a zamieszkanie prawne u Jana-Daniela Wojciechowskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu urzędującego, w tymże mieście zamieszkałego, obrane mającej, który to Patron jako Obrońca Stanisławy Jackowskiej, postępowaniem celem, przymuszonej sprzedaży dóbr Stoku przedsięwziętem, kieruje, zajęte zostały na przymuszoną sprzedaż przeciwko dłużnikowi, a dóbr tych właścicielowi Janowi Nepumecenowi Bogusławskiemu, w dobrach, Włocinie w Okręgu Sieradzkim zamieszkałemu, zamieszkanie zaś obrane mającemu w dobrach Stok, przez akt przez Wiktora Lipskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w dniu 19 (31) Sierpnia 1868 roku sporządzony, akt ten doręczony w kopjach w dniu 29 Sierpnia (10 Września) 1868 r. Stanisławowi Białobrzeskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Kaliszu w dniu zaś 31 Sierpnia (12 Września) 1868 r. Wojciechowi Jankowskiemu Wójtowi gminy Błaszki, wpisany został do księgi wieczystej dóbr Stok w dniu (19) Października 1868 r. do księgi zaś przez Piszarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu utrzymywanej, w dniu 22 Października (3 Listopada) 1868 r.
Tak zajęte dobra składają się z folwarku i wsi Stok z częścią holendrów Marcinkowskie zwane, Pustkowia Poremby, nomenklatur Ołucza i Grobelka, pod względem gospodarstwa stanowią jedną całość i są w dzierżawnem posiadaniu Stanisława Chmielińskiego, przestrzeń dóbr zajętych wynosi około włók 38, mórg 16, prętkw 150, odległe są od miasta Kalisza o wiorst 30, od miast Iwanowic i Błaszki o wiorst 7.
Kalisz d. 23 Pazdz. (4 Listop.) 1868 r.
Asesor Kolegjalny J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1870 nr 163

N. D. 5879. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Zawiadamiam, iż w dniu 31 Grudnia (12 Stycznia) 1868/9 r. w godzinach przedpołudniowych, na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń Wydziału I. ogłoszone zostaną po raz pierwszy warunki licytacyjne, ułożone do sprzedaży dóbr ziemskich Stok z przyległościami, położonych w Okręgu, Powiecie i Gubernji Kaliskiej, należących do gminy Borysławice vel Błaszki.
Dobra te na żądanie Stanisławy z Porębińskich Jackowskiej, Stanisława Jackowskiego, właściciela dóbr Bogucice małżonki w asystencji tegoż czyniącej, w tychże dobrach Bogucice w Powiecie Kaliskim położonych, zamieszkałej, a zamieszkanie prawne u Jana-Daniela Wojciechowskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu urzędującego, w tymże mieście zamieszkałego, obrane mającej, który to Patron jako Obrońca Stanisławy Jackowskiej, postępowaniem celem, przymuszonej sprzedaży dóbr Stoku przedsięwziętem, kieruje, zajęte zostały na przymuszoną sprzedaż przeciwko dłużnikowi, a dóbr tych właścicielowi Janowi Nepumecenowi Bogusławskiemu, w dobrach, Włocinie w Okręgu Sieradzkim zamieszkałemu, zamieszkanie zaś obrane mającemu w dobrach Stok, przez akt przez Wiktora Lipskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w dniu 19 (31) Sierpnia 1868 roku sporządzony, akt ten doręczony w kopjach w dniu 29 Sierpnia (10 Września) 1868 r. Stanisławowi Białobrzeskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Kaliszu w dniu zaś 31 Sierpnia (12 Września) 1868 r. Wojciechowi Jankowskiemu Wójtowi gminy Błaszki, wpisany został do księgi wieczystej dóbr Stok w dniu (19) Października 1868 r. do księgi zaś przez Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu utrzymywanej, w dniu 22 Października (3 Listopada) 1868 r.
Tak zajęte dobra składają się z folwarku i wsi Stok z częścią holendrów Marcinkowskie zwane, Pustkowia Poremby, nomenklatur Ołucza i Grobelka, pod względem gospodarstwa stanowią jedną całość i są w dzierżawnem posiadaniu Stanisława Chmielińskiego, przestrzeń dóbr zajętych wynosi około włók 38, mórg 16, prętkw 150, odległe są od miasta Kalisza o wiorst 30, od miast Iwanowic i Błaszki o wiorst 7.
Kalisz d. 23 Pazdziernika(4 Listop.) 1868 r.
Asesor Kolegjalny J. Migórski.
Po odbyciu 3-ch publikacji zbioru objaśnień i warunków oraz temczasowego przysądzenia w d. 2 (14) Kwietnia 1869 r. w którym dobra te temczasowie Janowi Danielowi Wojciechowskiemu Patronowi za sumę rs. 15,000 przysądzone zostały. Gdy termin do ostatecznego przysądzenia dla zaszłych sporów do skutku nie doszedł po usunięciu takowych wyrokiem Trybunału z d. 7 (19) Lipca 1870 r. Trybunał do dalszego popierania subhastacji tych dóbr podstawił Aleksandra Grochowskiego Rejenta okręgu Konieckiego w m. Końskie O-gu Konieckim zamieszkałego, a zamieszkanie prawne u Franciszka Modrzejewskiego Patrona w Kaliszu obrane mającego, który od niego stawać i subhastacją dalej popierać będzie, następnie wyrokiem ilacyjnym z d. 16 (28) Lipca t. r. oznaczył Trybunał termin do stanowczego przysądzenia wspomnionych dóbr powołanym wyrokiem na d. 3 (15) Września r. b. godzinę 10 z rana w miejscu jego posiedzeń, w którym licytacja rozpocznie się od sumy rs. 15,000.
Kalisz d. 10 (22) Lipca 1870 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 120

N. D. 3153. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych niemających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w m. Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:  
19. Stok, z częścią Holendrów Marcinkowskie zwanych, do których należą Pustkowie Poręby, oraz nomenklatury Ołucza i Grobelki, z wszystkiemi przynależytościami w okręgu Kaliszskim położonych; zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu przynależnych rs. 925 kop. 58. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 1,600. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Zenonem Łopuskim, d. 11 (23) Listopada 1872 r. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 9,950.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomej z pobytu i niemającej w hypotece obranego zamieszkania prawnego, 1. Ewy Pauliny dwóch imion z Zimmerlingów Neuman. Niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu. 2. Fiszla Tygier właściciela nieruchomości. 3. SS -ów Hanny z Nelkenów Frenkel wierzycieli hypotecznych dóbr Stok.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi. Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliszskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy, i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1873 nr 109

N. D. 3102. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Po dopełnieniu trzech publikacji warunków i wszelkich formalności wyrokiem Trybunału na dniu 2 (14) Kwietnia 1869 r. wydanym, dobra Stok* z przyległościami tymczasowo na własność Patrona Wojciechowskiego za rs. 15,000 zasądzono. Do dalszego popierania tej subhastacji wyrokiem Trybunału na dniu 7 (19) Lipca 1870 r. zapadłym Aleksander Grochowski przez Patrona Modrzejewskiego czyniący podstawionym został, i na jego żądanie wyrokiem Trybunału na dniu 16 (28) Lipca 1870 r. wydanym, termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 3 (15) Września 1870 r. był wyznaczonym, lecz wskutek sporów wyrokiem Trybunału na dniu 12 (24) Sierpnia 1870 r. zapadłym taksa tych dóbr nakazaną została. Gdy Grochowski również subhastacji zaniechał wyrokiem przeto Trybunału na dniu 20 Stycznia (1 Lutego) 1871 r. wydanym, do dalszego jej popierania Aleksander Rudnicki obywatel w mieście Kaliszu zamieszkały, i tamże zamieszkanie prawne u Ignacego Jabłońskiego Patrona Trybunału obierający, przez tegoż Patrona działający, subrogowanym został.
Z jego więc poparcia wszelkie spory przez wywłaszczanego Bogusławskiego wyniesione wyrokami Sądu Apelacyjnego, dnia 23 Lutego (7 Marca) 1871 r. i Rządzącego Senatu dnia 24 Stycznia (5 Lutego) 1872 r. zapadłym oddalono, a sporządzoną przez Bogusławskiego taxą szacunek dóbr Stoku na rs. 45,378 kop. 20 wykazano, wyrokiem zaś Trybunału na dniu 2 (14) Czerwca 1870 r. wydanym, termin do ostatecznego przysądzenia tych dóbr na dzień 18 (30) Lipca r. b. godzinę 10 z rana oznaczono, które w tym terminie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu nastąpi podług ułożonych początkowo warunków z tą tylko zmianą że koszta popieranej od Rudnickiego subhastacji Patronowi Jabłońskiemu zasądzone i wypłacone zostaną, i że tenże Patron jako Obrońca Rudnickiego od składania vadium na rs. 1,500 oznaczonego, jest wolny. Licytacja dóbr Stoku ma być rozpoczętą od sumy rs. 30,252 jako 2/3 części szacunku taksą wykrytego.
Kalisz d. 2 (14) Czerwca 1872 r.
Asesor Kolegialny J. Migórski.
Gdy w terminie oznaczonym nikt się do licytacji nie zgłosił, wyrokiem przeto Trybunału na dniu 1 (13) Sierpnia r. b. wydanym rozpoczęcie licytacji od zniżonego szacunku to jest od sumy rs. 20,198 dopuszczono i tym celem termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 5 (17) Września r. b. oznaczono. Że zaś ten termin do skutku niedoszedł, po usunięciu zatem sporów wyrokiem Trybunału na dnia 23 Sierpnia (4 Września) r. b. i wyrokiem Sądu Apelacyjnego na dniu 5 (17) Października t. r., wydanym nowy termin do ostatecznego przysądzenia dóbr Stoku, wyrokiem Trybunału na dniu 15 (27) Listopada r. b. zapadłym na dzień 3 (15) Stycznia 1873 r. godz. 10 z rana oznaczonym został. W tym więc terminie ostateczna przedaż nastąpi.
Gdy zaś i ten termin do skutku dojść nie mógł. Po usunięciu więc nowych sporów wyrokami Trybunału z d. 21 Grudnia (2 Stycznia) 1873 r. tudzież wyrokami Sądu Apelacyjnego w d. 15 (27) Marca i d. 25 Kwietnia (7 Maja) r. b. wydanemi, termin do ostatecznego przysądzenia wyrokiem Trybunału pod dniem 15 (27) Maja r. wydanym na dzień 27 Czerwca (9 Lipca) r. b. godzina 10 z rana oznaczanym został w którym ostateczna przedaż dóbr Stoku nastąpi.
Kalisz d. 15 (27) Maja 1873 r.
Asesor Kolegialny J. Migórski.

* wieś i folwark Stok z częścią holendrów Marcinkowskie, pustkowia Poręby, nomenklatur: Ołucza i Grobelka.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 39


Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu Andrzej Kuliński, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 12, w myśl art. 1141, 1143, 1146 i 1149 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 16 lipca 1921 r. o godz. 10 rano w sali posiedzeń sądu okręgowego w Kaliszu, wyznaczoną została sprzedaż z publicznej licytacji w drodze działów osady włościańskiej, zapisanej w tab. likw. pod Nr 1, podchodzącej pod ukaz 1564 r. położonej we wsi Pustkowie-Poręby, gm. Błaszki, star. Kaliskiego, należącej do Józefa Tułacza i Kazimierza Biernata, obejmującej ogólnej przestrzeni 70 mórg 148 pręt., składającej się z gruntu ornego, zagajniku brzozowego, łąki, a także z zabudowaniem domu mieszkalnego z drzewa, obory z drzewa i stodoły z drzewa o jednym klepisku, przy budynkach znajdują się około 54 sztuk drzew owocowych różnego gatunku, wyszczególnione w opisie sporządzonym przez komornika Trojanowskiego w d. 4 listopada 1920 r.
W zastawie osada się nie znajduje, obciążona alimentami na korzyść Kazimierza i Franciszki małż. Biernat, drobiazgowo wyszczególnionemi w akcie z d. 9/22 grudnia 1906 r. Nr 1130 sporządzonym, przed notarjuszem Cybulskim w Kaliszu.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 100.000 mk.
Życzący przyjąć udział w licytacji obowiązany złożyć vadium w sumie 10.000 mk. wraz deklaracją.
Do licytacji dopuszczeni będą włościanie polskiej narodowości, posiadający zaświadczenie urzędu gminy swego zamieszkania i na prawo kupna ukazanych włościańskich osad.

O bliższych szczegółach dowiedzieć się można u prowadzącego sprzedaż komornika, a w dniu licytacji w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 21

ROZPORZĄDZENIE
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 1927 r. o zmianie granic gmin Błaszki i Iwanowice w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem.
Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770 zarządzam, co następuje:
§ 1. Kolonję Poręby i osadę hipoteczną Stok- Łąki wyłącza się z gminy Błaszki w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem i włącza się je do gminy Iwanowice w tymże powiecie i województwie.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1927 r.
Minister Spraw Wewnętrznych
(—) Sławoj-Składkowski.

Rozporządzenie powyższe ogłoszono w Dzienniku Ustaw R. P. Nr. 81, poz. 709.

piątek, 27 listopada 2015

Banderowizna

Banderowizna, pustkowie w dobrach Raduczyce, leżące prawdopodobnie w gminie Osjaków, nie odnalezione na mapach.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 7

(N. D. 146) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Zawiadamia niniejszem, iż Dobra Ziemskie Raduszyce, składające się z Wsi zarobnej i folwarcznej Raducki Folwark, z Folwarku Bronisławów, z Wsi zarobnej Raduszyce, z Wsi czynszowej Drobnice, z Pustkowiów Banderowizna, Synowce inaczej Zagórze, Wygoda, Łykowie, Szyszki i Strzelca, czyli Hajduk, z trzech Młynów na rzece Warcie, jednego Kajdasz zwanego, drugiego w Wsi Drobnicy, i trzeciego nazwiskiem Łyko, w Księdze Wieczystej pod nazwiskiem:
Dobra Ziemskie Raduszyce,
składające się z Folwarku Raduszyce, z Wsi Drobnica, młynów Łyko, Szyszka Drobnice, i Kajdasz zwane, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie przez Wincentego Gustowskiego Komornika Tryb. Kaliskiego, na rzecz Piotra Wichlińskiego byłego Senatora Kasztelana Właściciela Dóbr Kopydłowa w O-gu Wieluńskim położonych, w mieście Warszawie w domu własnym przy ulicy Bielańskiej pod Numerem 605, położonym zamieszkałego, za którego Jan Prawdzic Gowarzewski Patron Trybunału Kaliskiego w popieraniu tegoż zajęcia stawa, i u którego ma on do tego przedmiotu obrane zamieszkanie, — Aktem na gruncie Dóbr Raduszyc dnia 7 (19) rozpoczętym, w d. 8 (20) kontynowanym, a w dniu 9 (21) Czerwca 1850 r. ukończonym, do księgi wieczystej tychże dóbr w dniu 1 (13) Listopada t. r. wniesionym, a w Biórze Pisarza Trybunału Kaliskiego pod d. 9 (21) tegoż miesiąca i roku zarejestrowanym.
Dobra te składają jednę gminę pod nazwiskiem Gmina Raduszyce, i są własnością dłużnika Napoleona Królikiewicza dziedzica tychże dóbr, w wsi Raduszycach, O-gu Wieluńskim mieszkającego, leżą w Okręgu i Powiecie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej w jurysdykcyi Trybunału Kaliskiego, mają parafią do miasteczka Osiakowa wyjąwszy pustkowia Łyko zwanego, które należy do parafii Wierzchlas.
Wedle rejestru pomiarowego przez Piotra Łuzickiego Jeometrę przysięgłego w miesiącu listopadzie 1831 roku sporządzonego, cała powierzchnia dóbr tych wynosi około mórg 6139 miary Warszawskiej czyli huk 204 mórg 19, albo Diesiatin 3146, Sażenow 101, a grunta należą do klassy III. IV, V. i VI. Samych lasów i borów w dobrach tych jest mórg 3249, takiejże miary Warszawskiej, z których jednak przeszły właściciel Piotr Wichliński w kontrakcie kupna i sprzedaży wyłączył do innych swych dóbr Kopydłowa, jeżeli w lepszym boru włók pięć, a jeżeli w gorszym włók sześć z gruntem i drzewem, od strony Kraszewic lub od strony rzeki Warty, a które dotąd jeszcze oddzielone nie zostały.
W wsi folwark Raducki jest gospodarzy ośmiu, którzy odrabiają pańszczyznę i opłacają, a mianowicie: Felix Borek, Michał Kostrzewa, Wojciech Glapa, Mateusz Jelczak, Grzegoż Galba, tygodniowo po dwa dni pieszo, a w lecie, tłuki po dni trzy także pieszo, płacą za kapłony, jaja i kądziel czynsiku na święty Marcin po kopiejek 38, i od posiewnych przydatków, pierwszy rs. 1 kopiejek 95, drugi rs. 1 kop. 12 1j2, trzeci czwarty i piąty po rs. 2 kop. 25, zaś Wojciech Kostrzewa v. Wróbel robi tygodniowo dzień jeden pieszo, w lecie dwa dni tłuki także pieszo, i płaci kop. 21 1j2, za kapłony, jaja i kądziel czynsiku na Swięty Marcin, a Adam Kostrzewa prócz takiejże robocizny i takiegoż czynsiku za kapłony, jaja i kądziel, i płaci od posiewnych przydatków kop. 57, wreszcie osmy Paweł Sаroski robi tygodniowo ciągły dzień jeden, w lecie dwa dni tłuki pieszo, i daje w naturze na Święty Marcin dwa garnce owsa.
Wieś Raduszyce ma gospodarzy 37, z których: Tomasz Łyczek, Wincenty Łapaj, Michał Mucha, Wojciech Olak, robią tygodniowo po dwa dni ciągle, w lecie tytułem tłuki po cztery dni ciągle, a dwa dni piesze, płacą za kapłony jaja i kądziel czynsiku na Święty Marcin po kop. 38, i dają w naturze po cztery garnce owsa, zaś Tomasz Kaczmarek, Roch Walkowiak Michał Andrzej Olejniak Nawrocki, Marcelli Mateusiak, Antoni Kaczmarek, Andrzej Nawrocki, Jan Borczyk, Urban Janus, i Walenty Nawrocki, robią tygodniowo po dwa dni ciągłe w lecie tytułem tłuki, ciągłych dni cztery, a pieszych dni dwa, opłacają za kapłony, jaja, kądziel czynsiku na Święty Marcin po kop. 38 dają dziesiąty snopek dziesięciny z przydatków i uiszczają w naturze owsa po garncy cztery Franciszek Pustelnik robi tygodniowo dni dwa, jeden zaciągiem, drugi pieszo w lecie tytułem tłuki dwa dni ciągle, a dzień jeden pieszo, płaci za kapłony, jaja i kądziel czynsiku na Święty Marcin kop. 20 1j2, od posiewnych przydatków rs. 1 kop. 12 1j2, i oddaje w naturze owsa garncy dwa, Karól Slósarek, Augustyn Wróbel, Łukasz Slósarek, Jan Grembecki. Felix Domagała, Antoni Janus, Błażej Graczyk, Wojciech Bąk, Łukasz Lelowski. Marcin Bugara, Tomasz Sakieta. Józef Kaczmarek, Paweł Kubiak i Mateusz Wróbel robią tygodniowo po dniu jednym ciągłym, płacą za kapłony jaja i kądziel czynsiku na Święty Marcin po kopiejek 20 1j2, i dają w naturze owsa po garncy dwa, a Łukasz Slósarek prócz tego od posiewnych przydatków płaci dziesięciny na Święty Marcin rs. 1 kop. 12 lj2, i daje dziesiąty snopek z tychże przydatków, zaś — Karól Slóserek, Augustyn Wróbel, dają również prócz tego dziesiąty snopek dziesięciny z przydatków Mateusz Podgórniak Jan Kikut, Mateusz Jaroski robią tygodniowo po dwa dni pieszo, a w lecie po trzy dni tłuki pieszej opłacają za kapłony, jaja i kądziel czynsiku na Św. Marcin k. 38 a od posiewnych przydatków tenże Mateusz Podgórniak rubli srebrem 2 kopiejek 25, zaś Mateusz Saroski kopiejek 56, Piotr Hajdak, Jan Podgórniak, dawniej Marcin Wróbel, a teraz żona jego Ewa Mikołaj Borczyk dawniej Wincenty Wulkawinski a teraz jego żona Katarzyna odrabiają tygodniowo po jednym dniu pieszym w lecie tłuki po dwa dni pieszych, opłacają za kapłony jaja i kądziel czynsiku na S-ty Marcin po kopiejek 20 1j2, a Piotr Hajdak i Ewa Wróbel dają prócz tego dziesiąty snopek dziesięciny przydatków posiewnych, zaś Jan Podgurnik opłaca tagże przydatkówk. 50, nadto cała gromada tej wsi Raduszyć opłaca solidarnie przez sołtysa pomiędzy nią rok rocznie rozkładany, przez niego zbierany i dworowi wnoszony czynsz rubli sr. 51 k. 40 na pustkowiu Banderowizna jest Tomasz Mikulski, a przy młynie Kajdasz Karol Jaworski którzy robią w tygodniu po 1 dniu pieszo.
W dobrach zajętych są dwojakiego rodzaju czynszownicy, a mianowicie: niestali i stali. Czynszownicy niestali zależą od ugody z właścicielem dóbr którzy są:
W wsi folwark Raducki, Wojciech Mukusz płacący z karczmy zajezdnej w kwartalnych ratach rs. 18, i szynkujący dworskie trunki za wynagrodzeniem Święto Janki czyli 21 grosza, i kowal Noga który niepłaci żadnego czynszu lecz obowiązany jest uskuteczniać dworowi bez płatnie wszelką robotę starą.
W wsi Raduszyce: Maciej Janus płacący czynszu rocznie rs. 5 kop. 40, Walenty Zbik kowal płacący rocznie rs. 5 k. 85, żyd Iceka Wolkowicz uiszczający rocznie z mieszkania rs. 3 kop. 60.
W pustkowiu Szyszki: Bartłomiej Olejniczak wnoszący rocznie z gruntów po upadłym i nieistniejącym młynie na S-ty Marcin rs. 10 k. 75 który obecnie po wcieleniu tegoż pustkowia do wsi oczynszowanej Drobnice, przeniesiony został do czynszowników stałych.
W młynie Kajdasz: Antoni Nowakowski młynarz płacący rocznie w ratach kwartalnych rs. 120.
W młynie Drobnickim: Antoni Graczyk młynarz płacący rocznie w takichże ratach rs. 120.
W młynie na pustkowiu Łyko: Jan Chowanek młynarz płacący czynszu w kwartalnych ratach rocznie rs. 90, a oprócz tego każdy z nich obowiązany jest dostarczać dworowi rocznie trzy furmanki bezpłatnie na odległość mil 9, i uskuteczniać kolejno mlewo bez miarki.
Czynszownicy stali w tych dobrach znajdują się a mianowicie:
W wsi Drobnice: Jau Barwas, Michał Nawrocki, Roch Kostrzewa, Antoni Więcek, Maciej Kubisiak, Bartłomiej Macusik, Szymon Siemior, Wojciech Kowalczyk, Sebestyan Gibas, Kacper Adamczyk, Jakób Baterczyk, Idzi Gibas, Karol Walczak, Łukasz Adamczyk, Ignacy Błaszczyk, Błażej Nowaczyk, Andrzej Nowaczyk, Stanisław Walczak, Michał Kula, Tomasz Kula, Paweł Furmańczyk, Konstanty Kostrzewa, Hippolit Piotrowski, Wojciech Kostrzewa, Jakób Piotrowski, Antoni Furmańczyk, Andrzej Wieczorek, Marcin Furmańczyk, Antoni Graczyk, Tomasz Batorczyk, Tomasz Wlaźlak, z których każdy płaci rocznie czynszu po rs. 7, Piotr Maryniak, uiszczający czynszu rs. 3 k. 50, Idzi Kubisiak, płacący rocznie rs. 7, Piotr Rus wnoszący rocznie rs. 3 k. 50, Adam Olejniczak, Tomasz Łukowiak, Paweł Sakieta, Tomasz Kruszkowiak, Łukasz Synowiec, Wincenty Kostrzewa, Antoni Czarnuch, Łukasz Madeła, Maciej Bator, z których każdy uiszcza rocznie po rs. 7, i sukcessorowie Antoniego Kostrzewy płacący rocznie rs. 3 k. 50.
W pustkowiu Synowce czyli Zagórze: Szymon Synowiec i Franciszek Synowiec z których każdy płaci rocznie po rs7.
Włościanie w tych dobrach niemają żadnych załóg dworskich, a budynki własne, zaś w młynach znajdują się gruntowe kamienie i niektóre porządki, a w młynie Kajdasz jest tartak z piłą i potrzebnymi porządkami.
Akt zajęcia powyżej z daty wyrażony doręczony został w jednej kopii Napoleonowi Królikiewiczowi jako dłużnikowi, w drugiej temuż samemu jako Wójtowi Gminy Raduszyce d. 9 (21) Czerwca 1850, a w trzeciej Hilaremu Siennickiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wieluńskiego dnia 19 Czerw (1 Lipca) tegoż r.
Sprzedaż w mowie będących dóbr z wszystkiemi przyległościami i użytkami odbywać się będzie na audyencyi Trybunału Cywilnego 1ej Instancji Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina zwanej posiedzenia swe odbywającego.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzedaży dóbr tych nastąpiło w d. 19 (31) Grudnia o godzinie 10 z rana na audyencyi rzeczonego Trybunału roku 1850 drugie i trzecie uzupełnione w dniach 2 (14) i 16 (28) Stycznia 1851 r. poczem wyznaczono termin do tymczasowego przysądzenia na d. 27 Lutego (11 Marca) t. r. w którym w mowie będące dobra Raduszyce przysądzono tymczasowo Janowi Prawdzic Gowarzewskiemu Patronowi tegoż Trybunału za rs. 55000 i termin do ostatecznego przysądzenia wyznaczono, lecz gdy z powodu sporów takowy do skutku nieprzyszedł, po usunięciu ich a mianowicie co do ważności zajęcia przez wyrok Rządzącego Senatu zaś co do taxy przez wyroki Sądu Appellacyjnego, wyrokiem Trybunału Cywilnego Kaliskiego na illacyą extrahenta Piotra Wichlińskiego d. 27 Grud. (8 Stycz.) 1852f3 wydanym oznaczony został termin na d. 10 (22) Lutego 1853 r. godz. 10 z rana na audyencyi publicznej tegoż Trybunału w którym ostateczne przysądzenie rzeczonych dóbr Raduszyc z przyległościami nastąpi. Kalisz d. 27 Grud. (8 Stycz.) 1852j3 r.
Hałaczkiewicz Sekretarz Tryb.

Strzelec / Hajduk

Strzelec vel Hajduk, pustkowie w dobrach Raduczyce, leżące prawdopodobnie w gminie Osjaków, nie odnalezione na mapach.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 7

(N. D. 146) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Zawiadamia niniejszem, iż Dobra Ziemskie Raduszyce, składające się z Wsi zarobnej i folwarcznej Raducki Folwark, z Folwarku Bronisławów, z Wsi zarobnej Raduszyce, z Wsi czynszowej Drobnice, z Pustkowiów Banderowizna, Synowce inaczej Zagórze, Wygoda, Łykowie, Szyszki i Strzelca, czyli Hajduk, z trzech Młynów na rzece Warcie, jednego Kajdasz zwanego, drugiego w Wsi Drobnicy, i trzeciego nazwiskiem Łyko, w Księdze Wieczystej pod nazwiskiem:
Dobra Ziemskie Raduszyce,
składające się z Folwarku Raduszyce, z Wsi Drobnica, młynów Łyko, Szyszka Drobnice, i Kajdasz zwane, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie przez Wincentego Gustowskiego Komornika Tryb. Kaliskiego, na rzecz Piotra Wichlińskiego byłego Senatora Kasztelana Właściciela Dóbr Kopydłowa w O-gu Wieluńskim położonych, w mieście Warszawie w domu własnym przy ulicy Bielańskiej pod Numerem 605, położonym zamieszkałego, za którego Jan Prawdzic Gowarzewski Patron Trybunału Kaliskiego w popieraniu tegoż zajęcia stawa, i u którego ma on do tego przedmiotu obrane zamieszkanie, — Aktem na gruncie Dóbr Raduszyc dnia 7 (19) rozpoczętym, w d. 8 (20) kontynowanym, a w dniu 9 (21) Czerwca 1850 r. ukończonym, do księgi wieczystej tychże dóbr w dniu 1 (13) Listopada t. r. wniesionym, a w Biórze Pisarza Trybunału Kaliskiego pod d. 9 (21) tegoż miesiąca i roku zarejestrowanym.
Dobra te składają jednę gminę pod nazwiskiem Gmina Raduszyce, i są własnością dłużnika Napoleona Królikiewicza dziedzica tychże dóbr, w wsi Raduszycach, O-gu Wieluńskim mieszkającego, leżą w Okręgu i Powiecie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej w jurysdykcyi Trybunału Kaliskiego, mają parafią do miasteczka Osiakowa wyjąwszy pustkowia Łyko zwanego, które należy do parafii Wierzchlas.
Wedle rejestru pomiarowego przez Piotra Łuzickiego Jeometrę przysięgłego w miesiącu listopadzie 1831 roku sporządzonego, cała powierzchnia dóbr tych wynosi około mórg 6139 miary Warszawskiej czyli huk 204 mórg 19, albo Diesiatin 3146, Sażenow 101, a grunta należą do klassy III. IV, V. i VI. Samych lasów i borów w dobrach tych jest mórg 3249, takiejże miary Warszawskiej, z których jednak przeszły właściciel Piotr Wichliński w kontrakcie kupna i sprzedaży wyłączył do innych swych dóbr Kopydłowa, jeżeli w lepszym boru włók pięć, a jeżeli w gorszym włók sześć z gruntem i drzewem, od strony Kraszewic lub od strony rzeki Warty, a które dotąd jeszcze oddzielone nie zostały.
W wsi folwark Raducki jest gospodarzy ośmiu, którzy odrabiają pańszczyznę i opłacają, a mianowicie: Felix Borek, Michał Kostrzewa, Wojciech Glapa, Mateusz Jelczak, Grzegoż Galba, tygodniowo po dwa dni pieszo, a w lecie, tłuki po dni trzy także pieszo, płacą za kapłony, jaja i kądziel czynsiku na święty Marcin po kopiejek 38, i od posiewnych przydatków, pierwszy rs. 1 kopiejek 95, drugi rs. 1 kop. 12 1j2, trzeci czwarty i piąty po rs. 2 kop. 25, zaś Wojciech Kostrzewa v. Wróbel robi tygodniowo dzień jeden pieszo, w lecie dwa dni tłuki także pieszo, i płaci kop. 21 1j2, za kapłony, jaja i kądziel czynsiku na Swięty Marcin, a Adam Kostrzewa prócz takiejże robocizny i takiegoż czynsiku za kapłony, jaja i kądziel, i płaci od posiewnych przydatków kop. 57, wreszcie osmy Paweł Sаroski robi tygodniowo ciągły dzień jeden, w lecie dwa dni tłuki pieszo, i daje w naturze na Święty Marcin dwa garnce owsa.
Wieś Raduszyce ma gospodarzy 37, z których: Tomasz Łyczek, Wincenty Łapaj, Michał Mucha, Wojciech Olak, robią tygodniowo po dwa dni ciągle, w lecie tytułem tłuki po cztery dni ciągle, a dwa dni piesze, płacą za kapłony jaja i kądziel czynsiku na Święty Marcin po kop. 38, i dają w naturze po cztery garnce owsa, zaś Tomasz Kaczmarek, Roch Walkowiak Michał Andrzej Olejniak Nawrocki, Marcelli Mateusiak, Antoni Kaczmarek, Andrzej Nawrocki, Jan Borczyk, Urban Janus, i Walenty Nawrocki, robią tygodniowo po dwa dni ciągłe w lecie tytułem tłuki, ciągłych dni cztery, a pieszych dni dwa, opłacają za kapłony, jaja, kądziel czynsiku na Święty Marcin po kop. 38 dają dziesiąty snopek dziesięciny z przydatków i uiszczają w naturze owsa po garncy cztery Franciszek Pustelnik robi tygodniowo dni dwa, jeden zaciągiem, drugi pieszo w lecie tytułem tłuki dwa dni ciągle, a dzień jeden pieszo, płaci za kapłony, jaja i kądziel czynsiku na Święty Marcin kop. 20 1j2, od posiewnych przydatków rs. 1 kop. 12 1j2, i oddaje w naturze owsa garncy dwa, Karól Slósarek, Augustyn Wróbel, Łukasz Slósarek, Jan Grembecki. Felix Domagała, Antoni Janus, Błażej Graczyk, Wojciech Bąk, Łukasz Lelowski. Marcin Bugara, Tomasz Sakieta. Józef Kaczmarek, Paweł Kubiak i Mateusz Wróbel robią tygodniowo po dniu jednym ciągłym, płacą za kapłony jaja i kądziel czynsiku na Święty Marcin po kopiejek 20 1j2, i dają w naturze owsa po garncy dwa, a Łukasz Slósarek prócz tego od posiewnych przydatków płaci dziesięciny na Święty Marcin rs. 1 kop. 12 lj2, i daje dziesiąty snopek z tychże przydatków, zaś — Karól Slóserek, Augustyn Wróbel, dają również prócz tego dziesiąty snopek dziesięciny z przydatków Mateusz Podgórniak Jan Kikut, Mateusz Jaroski robią tygodniowo po dwa dni pieszo, a w lecie po trzy dni tłuki pieszej opłacają za kapłony, jaja i kądziel czynsiku na Św. Marcin k. 38 a od posiewnych przydatków tenże Mateusz Podgórniak rubli srebrem 2 kopiejek 25, zaś Mateusz Saroski kopiejek 56, Piotr Hajdak, Jan Podgórniak, dawniej Marcin Wróbel, a teraz żona jego Ewa Mikołaj Borczyk dawniej Wincenty Wulkawinski a teraz jego żona Katarzyna odrabiają tygodniowo po jednym dniu pieszym w lecie tłuki po dwa dni pieszych, opłacają za kapłony jaja i kądziel czynsiku na S-ty Marcin po kopiejek 20 1j2, a Piotr Hajdak i Ewa Wróbel dają prócz tego dziesiąty snopek dziesięciny przydatków posiewnych, zaś Jan Podgurnik opłaca tagże przydatkówk. 50, nadto cała gromada tej wsi Raduszyć opłaca solidarnie przez sołtysa pomiędzy nią rok rocznie rozkładany, przez niego zbierany i dworowi wnoszony czynsz rubli sr. 51 k. 40 na pustkowiu Banderowizna jest Tomasz Mikulski, a przy młynie Kajdasz Karol Jaworski którzy robią w tygodniu po 1 dniu pieszo.
W dobrach zajętych są dwojakiego rodzaju czynszownicy, a mianowicie: niestali i stali. Czynszownicy niestali zależą od ugody z właścicielem dóbr którzy są:
W wsi folwark Raducki, Wojciech Mukusz płacący z karczmy zajezdnej w kwartalnych ratach rs. 18, i szynkujący dworskie trunki za wynagrodzeniem Święto Janki czyli 21 grosza, i kowal Noga który niepłaci żadnego czynszu lecz obowiązany jest uskuteczniać dworowi bez płatnie wszelką robotę starą.
W wsi Raduszyce: Maciej Janus płacący czynszu rocznie rs. 5 kop. 40, Walenty Zbik kowal płacący rocznie rs. 5 k. 85, żyd Iceka Wolkowicz uiszczający rocznie z mieszkania rs. 3 kop. 60.
W pustkowiu Szyszki: Bartłomiej Olejniczak wnoszący rocznie z gruntów po upadłym i nieistniejącym młynie na S-ty Marcin rs. 10 k. 75 który obecnie po wcieleniu tegoż pustkowia do wsi oczynszowanej Drobnice, przeniesiony został do czynszowników stałych.
W młynie Kajdasz: Antoni Nowakowski młynarz płacący rocznie w ratach kwartalnych rs. 120.
W młynie Drobnickim: Antoni Graczyk młynarz płacący rocznie w takichże ratach rs. 120.
W młynie na pustkowiu Łyko: Jan Chowanek młynarz płacący czynszu w kwartalnych ratach rocznie rs. 90, a oprócz tego każdy z nich obowiązany jest dostarczać dworowi rocznie trzy furmanki bezpłatnie na odległość mil 9, i uskuteczniać kolejno mlewo bez miarki.
Czynszownicy stali w tych dobrach znajdują się a mianowicie:
W wsi Drobnice: Jau Barwas, Michał Nawrocki, Roch Kostrzewa, Antoni Więcek, Maciej Kubisiak, Bartłomiej Macusik, Szymon Siemior, Wojciech Kowalczyk, Sebestyan Gibas, Kacper Adamczyk, Jakób Baterczyk, Idzi Gibas, Karol Walczak, Łukasz Adamczyk, Ignacy Błaszczyk, Błażej Nowaczyk, Andrzej Nowaczyk, Stanisław Walczak, Michał Kula, Tomasz Kula, Paweł Furmańczyk, Konstanty Kostrzewa, Hippolit Piotrowski, Wojciech Kostrzewa, Jakób Piotrowski, Antoni Furmańczyk, Andrzej Wieczorek, Marcin Furmańczyk, Antoni Graczyk, Tomasz Batorczyk, Tomasz Wlaźlak, z których każdy płaci rocznie czynszu po rs. 7, Piotr Maryniak, uiszczający czynszu rs. 3 k. 50, Idzi Kubisiak, płacący rocznie rs. 7, Piotr Rus wnoszący rocznie rs. 3 k. 50, Adam Olejniczak, Tomasz Łukowiak, Paweł Sakieta, Tomasz Kruszkowiak, Łukasz Synowiec, Wincenty Kostrzewa, Antoni Czarnuch, Łukasz Madeła, Maciej Bator, z których każdy uiszcza rocznie po rs. 7, i sukcessorowie Antoniego Kostrzewy płacący rocznie rs. 3 k. 50.
W pustkowiu Synowce czyli Zagórze: Szymon Synowiec i Franciszek Synowiec z których każdy płaci rocznie po rs7.
Włościanie w tych dobrach niemają żadnych załóg dworskich, a budynki własne, zaś w młynach znajdują się gruntowe kamienie i niektóre porządki, a w młynie Kajdasz jest tartak z piłą i potrzebnymi porządkami.
Akt zajęcia powyżej z daty wyrażony doręczony został w jednej kopii Napoleonowi Królikiewiczowi jako dłużnikowi, w drugiej temuż samemu jako Wójtowi Gminy Raduszyce d. 9 (21) Czerwca 1850, a w trzeciej Hilaremu Siennickiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wieluńskiego dnia 19 Czerw (1 Lipca) tegoż r.
Sprzedaż w mowie będących dóbr z wszystkiemi przyległościami i użytkami odbywać się będzie na audyencyi Trybunału Cywilnego 1ej Instancji Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina zwanej posiedzenia swe odbywającego.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzedaży dóbr tych nastąpiło w d. 19 (31) Grudnia o godzinie 10 z rana na audyencyi rzeczonego Trybunału roku 1850 drugie i trzecie uzupełnione w dniach 2 (14) i 16 (28) Stycznia 1851 r. poczem wyznaczono termin do tymczasowego przysądzenia na d. 27 Lutego (11 Marca) t. r. w którym w mowie będące dobra Raduszyce przysądzono tymczasowo Janowi Prawdzic Gowarzewskiemu Patronowi tegoż Trybunału za rs. 55000 i termin do ostatecznego przysądzenia wyznaczono, lecz gdy z powodu sporów takowy do skutku nieprzyszedł, po usunięciu ich a mianowicie co do ważności zajęcia przez wyrok Rządzącego Senatu zaś co do taxy przez wyroki Sądu Appellacyjnego, wyrokiem Trybunału Cywilnego Kaliskiego na illacyą extrahenta Piotra Wichlińskiego d. 27 Grud. (8 Stycz.) 1852f3 wydanym oznaczony został termin na d. 10 (22) Lutego 1853 r. godz. 10 z rana na audyencyi publicznej tegoż Trybunału w którym ostateczne przysądzenie rzeczonych dóbr Raduszyc z przyległościami nastąpi. Kalisz d. 27 Grud. (8 Stycz.) 1852j3 r.
Hałaczkiewicz Sekretarz Tryb.


wtorek, 24 listopada 2015

Podlaś

Podlaś, pustkowie w dobrach Świerczów lub Dąbrowa Widawska, leżące prawdopodobnie w gminie Widawa, nie odnalezione na mapach.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 91

(N. D 1666) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
2. Jana Nepomucena Zychlińskiego właściciela dóbr Dąbrowa i Świerczów z pustkowiem Podlaś i częścią pustkowia Pilchy z przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położonych; otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się termin na dzień 22 Października (3 Listopada) 1852 r. w Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu.
Kalisz d. 28 Marca (9 Kwietnia) 1852 r.
Jan Niwiński.

poniedziałek, 23 listopada 2015

Dezerta

Dezerta, przyległość leżąca w dobrach Pstrokonie lub Świerzyny, leżąca prawdopodobnie w gminie Zapolice, nie odnaleziona na mapach. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa deserta, oznaczającego pustkowie.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 281

(N. D. 5701) Patron Trybunału Cywilnego I. Inst. Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, iż na skutek wyroku tegoż Trybunału z powództwa Ludwika Mieczysława dwóch imion Walewskiego współwłaściciela dóbr Pstrokonie, w wsi Swierzynach Okręgu Szadkowskim zamieszkałego, na przeciw współrodzeństwu jego Antoninie Floryaninie Salomei trzech imion z Walewskim Bolesława Kobierzyckiego właściciela dóbr Kalinowy Żonie, przez małżeństwo usamowolniej, czyli obojgu małżonkom Kobierzyckim w tejże wsi Kalinowie i jéj kuratorom Juljuszowi Złotnickiemu właścicielowi dóbr Ptaszkowie w tychże, tudzież Natalii Wandzie Maryi trzech imion Walewskiej współwłaścicielce dóbr Pstrokonie usamowolnionej pannie w wsi Paprotni, i jej kuratorowi wyżej rzeczonemu Bolesławowi Kobierzyckiemu wszystkim w Okr. Szadkowskim mieszkającym, dnia 1 (13) Marca 1851 r. zapadłego, sprzedane będą w drodze działów dobra ziemskie Pstrokonie i Swierzyny z przyległościami Woźniki Lisy Jezwiko, Dezerta, Pęcławice i Gorzuchy w Okręgu Szadkowskim położone do parafii Strońsko należące, od miast Warszawy mil 25 Sieradza mil 2, Kalisza mil 9, Wartymil 4, Szadku mil 3, Wielunia mil 6, Piotrkowa i Radomska mil 8, Częstochowy mil 10, Łęczycy mil 7, Zduńskiej woli mila 1, Pabianic mil 4 1/2, Łodzi, Zgierza, Alexandrowa, Konstantynowa, i Ozorkowa mil 6, Turku i Opatówka mil 8, odległe. Rozległość ich na miarę nowopolską wynosi włók 87 mórg 27 pręt. kwad. 126. Pomiędzy wsią Swierzyny a Ptaszkowicami jest kontrowers początkowo takiejże miary włukę 1 mórg 3 pręt. kwad. 87 zajmujący, a później przez dobra Ptaszkowice do włok 3, mórg 1, pręt. kwad. 228 rozciągnięty. Grunta są w 1/3 części dobre pszenne i żytne, w 1/3 części średnie, a w 1/3 części lżejsze. Łąk jest mórg 126 pręt. 196 z których większa część dwukosnych.
Biegli wyrokiem rzeczoném mianowani, otaxowali dobra te na rs. 39232, kop. 50 i taxa ta wyrokiem tutejszego Trybunału z d. 11 (23) Września 1851 r. zatwierdzoną została. Sprzedaż dóbr w mowie będących, odbywać się będzie w Kaliszu przed Delegowanym Assessorem Trybunału Felixem Jeziorańskim w sali audyencyonalnej rzeczonego Trybunału. Publikacya warunków do tej sprzedaży ułożonych, nastąpiła w dniu 12 (24) Października r. b. na audyencyi publicznej, przy której tenże delegowany Assessor oznaczył termin do tymczasowego przysądzenia na dzień 30 Listopada (12 Grudnia) r. b. godzinę 3 z południa. Gdy w terminie tym dobra w mowie będące Patronowi Gowarzewskiemu sprzedaż popierającemu tymczasowo za rs. 39232 kop. 50 przysądzone zostały, tenże delegowany i assessor Trybunału oznaczył termin do stanowczego ich przysądzenia na dzień 4 (16) Stycznia 1852 r. godzinę 3 z południa, w którym sprzedaż ich i ostateczne przysądzenie nastąpi.
Kalisz dnia 1 (13) Grudnia 1851 r.
Gowarzewski.

czwartek, 19 listopada 2015

Opiekun Domowy (1865-1876)Opiekun Domowy. Pismo tygodniowe obrazkowe poświęcone rodzinom polskim, tygodnik społ.-polit. i nauk., wyd. 1865–76 w Warszawie;  redaktor A. Mieczyński (do 1870), B. Aspis (1871–72), następnie H. Perzyński i A. Pilecki; wyrażał koncepcje światopoglądowe i tendencje społ.-polit. pozytywizmu; głosił pochwałę nauki i pracy dla dobra ogółu, starał się pomagać w racjonalnym wychowaniu domowym; współpracowali m.in.: A.G. Bem, P. Chmielowski, W. Gomulicki, J.I. Kraszewski, J. Ochorowicz, B. Prus.

Źródło: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Opiekun-Domowy;3951319.html

Miejscowości występujące na łamach tygodnika:

1868- Biskupice (39), Charłupia Mała (39), Glinno (40), Góra Rzerzuchowa (40), Kalinowa (gm. Błaszki 40), Kociszówek (40), Małków (39), Siedlątków (40)

1875-Wągłczew (40), Wola Będkowska (11)

1876- Lipicze (gm. Goszczanów 7)

wtorek, 17 listopada 2015

Przegląd Leśniczy (1876-1931)


Przegląd Leśniczy, (historia i tradycja leśna), miesięcznik wydawany przez Józefa Rivolego w latach 1876-1877. Cztery pierwsze numery zostały wydane w Kórniku, a później Rivoli przeniósł redakcję czasopisma do Poznania. Łącznie ukazały się 24 numery, które złożyły się na dwa tomy. „Przegląd Leśniczy” wychodził więc krótko, ale przez dwa lata był jedynym polskim fachowym pismem leśnym i wypełniał w jakimś stopniu lukę na rynku czytelniczym, bowiem w tym czasie nie wychodził „Sylwan”. Pismo miało swoich prenumeratorów także w Królestwie Polskim i Galicji, jednak ich liczba była niewystarczająca dla utrzymania pisma przez dłuższy okres czasu. Było to pismo na wysokim poziomie edytorskim i merytorycznym, propagujące najnowsze osiągnięcia nauki leśnej i metody prowadzenia gospodarstwa leśnego. W 1908 r. „Przegląd Leśniczy ukazał kilkakrotnie już jako dodatek do czasopisma „Ziemianin”. Od roku 1920 ukazywał się jako dział w piśmie „Rynek Drzewny”, a w latach 1924-1931 i 1945-1949 znów jako samodzielne pismo. Obecny „Przegląd Leśniczy” ukazuje się w Poznaniu nieprzerwanie od 1991 roku jako miesięcznik poświęcony leśnictwu, drzewnictwu i łowiectwu.
Źródło: Autor-Władysław Chałupka (http://www.encyklopedialesna.pl/hasla/index/10630)

W miesięczniku natrafiłem na: Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Spis poddałem edycji i w tej formie wstawiłem do poszczególnych postów.
Miejscowości występujące w spisie:

1925 listopad- Jermonice (Jerwonice), Puczniew, Sarnów (gm. Dalików)

1926 marzec-Beresie Małe, Bolków, Bolków i Chojny, Brodnia-Gucin, Buczek (gm. Buczek), Czarnożyły, Czernice, Czołczyn, Dąbrowa Rusiecka, Dobra i Wola Marzeńska, Dymek, Głuchów, Kamyk-Zakurowie, Karszew, Korzeń, Kraszkowice, Krzeczów, Krzętle, Kwiatkowice, Lututów, Masłowice, Mikołajewice (gm. Lutomiersk), Młodawin Górny, Osieczno, Ostrówek-Polesie, Ożarów, Paprotnia, Podule, Pruszków, Ptaszkowice, Radoszewice, Raducki-Folwark, Rembieszów, Rogóźno, Ruda (gm. Wieluń), Rudlice, Rychłocice, Siemkowice, Skrzynno, Stary Dwór i Dąbrówka, Starzenice, Swędzieniejewice, Sycanów, Szynkielów, Świątkowice, Świerczów, Widawa, Wielgie, Wierzchlas, Wola Wężykowa, Wronisko-Nekandów (Wrońsko, Dekandów), Zapolice

1926 kwiecień- Barczew, Bąki, Bełków (Będków), Brzeźno-Chojary, Chodaki, Chojne, Dąbrowa Wielka, Dąbrówka Sieradzka, Dębołęka, Gruszczyce, Jasionna, Józefów-Wiktorów, Kamionacz, Kamionka-Niechmirowska (Kamionka gm. Burzenin), Kliczków Mały, Ligota-Burzenińska, Łaszczyn-Burdynowski (Łeszczyn, Burdynówka), Małyń, Męcka Wola, Miedzno (Miedźno gm. Warta), Niechmirów, Nowa Wieś (gm. Brzeźnio), Nowa Wieś (gm. Poddębice), Ostrów (gm. Brzeźnio), Otok, Prusinowice (gm. Szadek), Pyszków, Ralewice, Reduchów, Rożdżały, Rybnik, Rzepiszew, Starce, Stolec, Tymienice, Wilamów, Włyń-Polesie, Wojsławice, Wola Krokocka, Wolnica Niechmirowska, Wrząca (gm. Błaszki), Zalesie (gm. Zadzim), Zygry

1926 maj-Biernacice, Brończyn, Bukowina, Chocim, Golice, Gostków, Krępa (gm. Poddębice), Krąków, Maszew, Napoleonów (gm. Poddębice), Ner, Pełczyska, Rudniki (gm. Pęczniew), Spędoszyn, Sulmów

poniedziałek, 16 listopada 2015

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego (1838-1861)Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, wydawana była w Warszawie w latach 1838-1861. Była gazetą oficjalną, rządową, okupacyjną, reprezentującą rosyjski punkt widzenia na sprawy polskie. Redagowana była po polsku i rosyjsku. Inne tytuły: Official'naja Gazeta Carstva Pol'skago ; Официальная Газета Царства Польского.
Miejscowości występujące w gazecie:

1838-Anielin? (gm. Łask w tekście Smelin 90), Bałucz (62, 237), Barczew (159), Biernacice? (59), Borszewice (24, 102), Borzewisko (gm. Poddębice 226), Branica (99), Bratków Dolny (207), Brąszewice (166), Buczek (gm. Buczek 68, 137), Bukowiec (226), Charchów (197), Chodaki (gm. Zadzim 169), Chwalęcice (159), Ciężków Dolny i Górny (110), Czartoria (166), Dąbrowa Rusiecka (159), Dobijacz (gm. Wierzchlas 86), Domaniew (gm. Błaszki 76), Drużbin (197), Dzierlin (68), Dzierżanów (99), Gawory (99), Głaniszew (73, 110), Godynice (166), Golice (241), Golków (52), Gostków (186), Górka Klonowska (166), Grzmiąca (109), Grzymaczew (106, 134, 178), Gzików (159), Holendry Golickie (dodałem do Golic 251), Huta Bardzyńska (251), Inczew (23, 207), Jarząb (gm. Wierzchlas? 230), Jerwonice (59), Józefka (gm. Zduńska Wola 44), Kalinowa (28), Kamion (24), Karczówek (88), Kiełbasa (166), Klonowa (166), Kobierzycko (110, 159), Kochlew (120), Kopyść (24, 102), Korczew (191), Kowalew (68), Kozuby Stare (198), Krobanów (144), Królewska Grobla (24), Krzyworzeka (24), Kuźnica Błońska (166), Kuźnica Błota (166), Kuźnica Zagrzebska (166), Leliwa (166), Lipicze (166), Lisowice (24), Lutomiersk (140, 167), Łaszów (24), Łubna Jarosłaj (70), Maciszewice (76), Magnusy (93), Malanów (102), Męka (158), Mierzyce (24), Młodawin Dolny i Górny (109), Mogilno (gm. Dobroń 24), Mokrsko (24), Nacesławice (248), Nagrobki (Nagrobla 158), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 97), Ochle (159), Ocinek (207), Olewin (178), Osiny (gm. Szadek 164), Owieczki (166), Piaski (gm. Zduńska Wola 158), Piechów (86), Przywóz (24), Pstrokonie (115), Raczków (50, 59), Redzeń (75), Rembieszów (99), Róża (gm. Dobroń 24), Ruda (gm. Sieradz 158), Ruda (gm. Wieluń 178),  Rzechta Drużbińska (197),  Sikora (24), Sikucin (153), Słomków Mokry (23), Sokolenie (166), Spędoszyn (115), Stęszyce Tymieńskie (Tymienice 237), Stolec (59), Strumiany (gm. Burzenin 109), Strzygała (24), Tobolice (290), Toporów (24), Trzebienie Stare (159), Tyczyn (75), Ułany (102), Uników (59), Waliszewice (59), Wągłczew (103), Widawa (50), Wesółka (59, 90), Wielka Wieś (gm. Widawa 109), Wierzchlas (59, 73, 86, 245), Wiewiórczyn (59, 90?), Wiktorów (gm. Zduńska Wola 167), Wilczkowice (159), Wilkowyja (68), Włocin (106, 134, 178), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 191), Wola Czarnyska (237), Wola Tłomakowa (159), Wola Wężykowa (237), Wójcice Małe i Wielkie (122), Wólka Klonowska (166), Wronowice (59, 90), Wróblew (gm. Skomlin 24), Wydrzyn (gm. Czarnożyły 24), Zadąbrowie (50), Zapole (97), Zielęcice (59), Złotniki (gm. Dalików 263)

1839-Adamki (94), Balin (91), Bardzynin (90), Bieniądzice (2), Bieniek (Binek 66), Biesiec (81), Bilew (7), Boczki (gm. Szadek 134), Borki (Borki Lipkowskie 146), Brody (gm. Sędziejowice 121), Broników (29), Bronów (33, 96, 121), Broszki (81), Brzeg (91), Buczek (gm. Buczek 96, 146), Buczek (gm. Wróblew 66), Budzynek (4), Burdynówka (81), Charchów Pański (255), Charłupia Mała (182), Charłupia Wielka (66), Chlewo (59), Chodów (90), Chwalęcice (59), Czernice (248), Czołczyn (143), Dąbrowa Miętka (81), Drwalew (115), Drzązna (66), Dymek (64), Dziadkowice (66), Felinka (94), Filipole (81), Gołuchy (182), Gorczyn (116), Gostków (90, 283), Górki (Górki Grabińskie 66), Grobelny (Grobelne 66), Hutniki (81), Iwonie (289), Izabelin (Izabela 66), Jabłonki (93), Jarząb (gm. Siemkowice? 29), Józefka (gm. Warta 134), Józefów (gm. Wróblew 66), Kamionna (Kamienna 131), Kluczewo (90), Kobierzycko (33), Kobyla Chmielowa (134), Kochlew (29), Korzenica (182), Kostrzewice (94), Kozuby Nowe (74), Kozuby Stare (27, 121), Krzeczów (29), Leśnica (70), Lipki (146), Lipnica (40), Lubola (33), Łeszczyn (81), Łubna Jarosłaj (9), Małyń (9), Marzenin (160), Masłowice (127), Młodawin Górny (166), Mokre (gm. Siemkowice 29), Ner (274), Nowa Wieś (gm. Poddębice 96), Orchów (48), Orzeszków (96), Ostrów (gm. Brzeźnio? 127), Pełczyska (90), Piorunów (9), Piotrów (gm. Zadzim 96), Rojków (144), Rososza (160), Ruda (gm. Sieradz 198), Sadokrzyce (285), Siedlątków (96), Sikucin (134), Sobiepany (144), Sokołów (gm. Goszczanów 91), Starzyny (90), Stok (97), Stolec (81), Strachanów (264), Stryje Księże (93), Sulmów (91), Sulmówek (91), Sulmówek Chrustny (59), Tur (38), Ulesie (gm. Sędziejowice 116), Utrata (gm. Łask 48), Waliszewice (59), Widawa (111, 235, 248), Wielgie (64), Wierzchlas (33), Wola Bezdziadowa (Wólka gm. Wartkowice 90), Wola Czarnyska (95), Wola Dziechciowa (Wola Marzeńska 160), Wola Niedzwiedzia (90), Wójtowstwo Sieradzkie (284), Wólka Dzierlińska (Wola Dzierlińska 225), Zapolice (104), Żagliny (116)

1840-Anielin (gm. Łask 131), Bartochów (10), Baszków (10), Beleń (35), Bilew (238), Buczek (gm. Buczek 231), Borysławice (55), Bukowina (55), Burzenin (49), Charłupia Mała (23, 128), Chlewo (165), Chrzanowice (55), Chwalęcice (165), Duszniki (10), Dymek (172), Dzierzązna (gm. Warta? 23), Gajewniki (195), Gołuchy (23), Grabiszew (119), Grzymaczew (219), Gzików (55), Jakubice (10), Jeżew (249), Kamionaczyk (92), Kobyla Chmielowa (127), Kręgielnia (55), Krzeczów (57), Księże Młyny (263), Ligota Mała (Ligota gm. Burzenin? 49), Lukanów (Lubanów 55), Łabędzie (128), Małków Cielecki i Nowy (10), Małyń (249), Mierzyce (184), Młodawin Górny (68), Morawki (55), Niemysłów (45), Nieradza Pieska i Wysoka (10), Nowa Wieś (gm. Poddębice 102), Pstrokonie (22), Puczniew (18), Rossoszyca (127), Ruszków (83), Sikucin (127), Słomków Mokry (238), Sobiepany (180), Spędoszyn (143), Sulmówek (165), Sycanów (92), Świnice (165), Tądów (72, 141), Waliszewice (165), Widawa (14, 143, 172, 219), Wielgie (172), Wilczkowice (55), Wola Niedźwiedzia (18), Woźniki (gm. Dalików 114), Wójcice Małe i Wielkie (219), Wójcinek (219), Wylazłów (gm. Poddębice 252), Zalew (143), Zalew Brodzki (Zalew? 141), Zaspy (Zaspy Miłkowskie 55), Zawadki (219), Zdziechów (96), Zielęcice (35), Żelisław (137)

1841-Anielin (gm. Łask 114), Barycz (114), Biała (gm. Biała 58), Biernacice (6), Bogumiłów (266), Brodnia (gm. Buczek 284), Brzeziny (gm. Wieluń 69), Charłupia Wielka (150), Chwalęcice (40), Czechy (29, 187), Gajówka (223, Goszczanów (80), Góra (9, 178), Gzików (40), Huta Kiełczygłowska (Huta 220), Janiszewice (281), Jurydyka (187), Kalinowa (gm. Błaszki 40), Klonów vel Czerniaków (34), Klonówek vel Klonów Mały (34), Kłady (281), Kłodna (Kłódno 239), Kobierzycko (40), Kobylniki (gm. Błaszki 178), Kolumna (114), Kołoszyn (206), Krokocice (116), Kurek (gm. Brąszewice 144), Majaczewice (223), Marzenin (94), Mauryca (114), Męka (242), Mirosławice (137), Młodawin Wygiełzów (Wygiełzów 252), Ner (239), Niedzielsko (191), Niewiesz (150), Olewin (69), Orzeżyn (1600), Osjaków (220), Pałusznica (114), Pasieki (114), Pątnówek (256), Piaski (gm. Zduńska Wola? 234), Popów (26), Przycłapy (69), Radoszewice (256), Rojków (281), Rokitnica (114), Rossoszyca (26), Ruda (gm. Wieluń 69), Sarnów (206), Siemkowice (6), Sokołów (gm. Goszczanów 80), Stryje Księże (210), Taczanów (69), Teodory (114), Trzebienie Stare (40), Turów (240), Uników (114), Utrata (gm. Łask 114), Wesółka (34), Wiewiórczyn (34, 114), Widawa (175), Widoradz (69), Wilczkowice (40), Wola Łaska (114), Wola Marzeńska (94), Woleń (119), Wronowice (34), Wygoda (Wygoda Zalewska? 55), Zapusta Mała (16)

1842-Bachorzyn (142), Balin (173), Bałucz (275), Brończyn (24), Burzenin (275), Charłupia Mała (7), Ciężków Górny (132), Czechy (172), Dębiniec (Dębieniec 111), Drużbin (156), Folusz (Emilianów 97), Gać (Gać Warcka 24, 55), Głaniszew (146), Gołuchy (7), Góra (173), Górki (Górki Grabińskie? 179), Grzymaczew (111), Gzików (24, 49), Jaryszek (Jaruszek gm. Błaszki 111), Kalinowa (gm. Błaszki 24), Kanianiowka (111), Kije (gm. Błaszki 111), Kociołki (55), Kościerzyn (24), Kotlinki (97), Kotliny (97, 235), Kurpet (162), Lutomiersk (39), Maciszewice (274), Młodawin Górny (39), Niwa (gm. Błaszki 111), Niżowskie (111), Orchów (22), Ostrów (gm. Łask 22), Rzechta Drużbińska (156), Pątnówek (223), Pęczek (111), Pęczniew (79), Powodów (80), Rudniki (gm. Pęczniew? 79), Saków (163), Skomlin (274), Skrzynno (24), Stęszyce Opiesin (Opiesin 163), Trzebienie Stare (24), Tubądzin (39), Uników (37, 146), Utrata (gm. Łask 22, 54), Wania (28, 185), Widawa (24, 220), Wielka Wieś (gm. Widawa 87), Wierzchlas (274), Wilczkowice (24, 49), Włocin (111), Wola Wężykowa (163), Wójcice południowe (Wójcice położone na płd. od Błaszek 142), Wójcice Małe i Wielkie (142, 224), Wymysłów (gm. Łask 142), Zagórki (gm. Sieradz? 24)

1843-Bałucz (114), Bieniądzice (26), Borzewisko (gm. Poddębice 103), Brodnia (gm. Pęczniew 124, 225), Bronów (103), Brzeski (243), Bujnów (99, 212), Burzenin (18), Charłupia Wielka (145, 231), Chocim (262), Chodaki (gm. Zadzim 40), Cholendry Chorzeszowskie (Chorzeszów 134), Chorzew (167), Dąbrówka Zgniła (Dąbrówka 256), Głaniszew (231), Godynice (235), Gruszczyce (196), Jankowice (256), Jastrzębice (178), Jerwonice (238), Kalinowa (gm. Błaszki 256), Kamionaczyk (228), Karczówek (145), Karsznice (243), Kazimierz (213), Konopnica (gm. Konopnica 29), Kościerzyn (145), Kozuby Stare (42), Krzyworzeka (286), Leśnica (243), Lutomiersk (36, 71, 113, 159, 174, 195), Mantyki (256), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 71), Młodawin Dolny (145), Młodawin Wygiełzów (Wygiełzów 145), Morawki (84), Osjaków (24), Ostrów Warcki (214), Pratków (113), Puczniew (50), Pudłówek (145), Radoszewice (209), Rusiec (193, 228), Siemiechów (167), Szarów Pański (228), Tubądzin (286), Widawa (28, 167), Wierzchlas (243), Wola Będkowska (145), Wola i Wólka Marzeńska (180), Wola Niedźwiedzia (50), Wola Stryjowska (103, 215), Wola Więzowa (77, 193), Woźniki (gm. Sieradz 35), Wólka (Wólka Klonowska? 228), Zagajew (196), Zielęcin (200), Zygry (238)

1844-Anielin ( gm. Łask 129), Barycz (129), Bąki (25), Biała (gm. Biała 40), Bieniądzice (100), Bobownia (40), Bronów (169), Bronówek (169), Brutus (240), Burzenin (178, 276), Busina (187), Charbice (160), Chodaki (gm. Zadzim 121), Chotów (204), Chrusty (111), Czernice (15), Dąbrowa Rusiecka (132), Dąbrowa Widawska (111), Dębe (169), Dobroń (18), Domańszczyzna (96), Dymek (gm. Ostrówek 142), Dziebendów (275), Dzierlin (268), Gać (Gać Warcka 198), Glinno (170), Goszczanów (52, 239), Górki Zadzimskie (121), Gzików (66, 187), Huta Bardzyńska (277), Jasionna (Jesionna gm. Wodzierady 129), Jeziorko (gm. Lutomiersk 87), Jeziorsko (164), Kazimierz (66, 256), Kłocko (110), Kłoniszew (187), Kobylarnia (111), Kociołki (198), Kolumna (129), Kopiec (gm. Widawa 111), Kozuby Nowe (237), Kozuby Stare vel Madalińszczyzna (22, 100), Kraszyn (121), Kurze nogi (Kurzynoga 240), Kwasków (198), Lipnica (173), Lutomiersk (216, 280), Lututów (60), Łagiewniki (gm. Czarnożyły 25), Łęg (Łęg Widawski111), Mauryca (129), Madeiów albo Szydłówek (Szydłówek 87), Marzenin (126), Mianów (87), Naramice (76, 96), Niedzielsko (276), Niewiesz (103), Orchów (129), Ostrów Warcki (275), Ostrówek (gm. Lutomiersk 87), Pęczniew (122), Piaski (gm. Biała? 96), Piotrowczyzna (Piotrów gm. Poddębice169), Przekora (169), Psiagórka (Psia Górka gm. Kiełczygłów 240), Puczniew (87), Rogóźno (111), Rokitnica (129, 291), Rososza (126), Ruda (gm. Widawa 111), Ruda (gm. Wieluń 28, 208), Rzężawy (144), Sadokrzyce (272), Sędów (169), Sędziejowice (176), Słomków Mokry (30), Sobiepany (276), Spędoszyn (169), Staw (gm. Widawa 111), Stok (236), Stolec (255), Strumiany (gm. Burzenin 56), Sulmówek Chrustny (207), Sycanów (76), Śmiechy (Śmiecheń 96), Świerczów (111), Teodory (129), Ustków (170), Utrata (gm. Łask 129), Wania (235), Wesółka (129), Widawa (52, 111, 130, 199), Wielgie (237), Wierzchlas (76), Wiewiórczyn (129), Wilczkowice (187), Witów (gm. Burzenin 276), Wola Tłomakowa (272), Wola Załęczna (87), Woleń (261), Wójcice (261), Wronowice (129), Wygoda (121), Wylazłów (gm. Poddębice? 217), Zabłocie (gm. Biała 96), Zagrodniki albo Oleśnica (Zagrodniki gm. Dalików 87), Zalesie (gm. Wartkowice 169), Zawady (gm. Widawa 111), Zwiasty (121)

1845-Anielin (gm. Łask 233), Bałdrzychów (34), Beleń (16), Biała (gm. Biała 155), Bieniądzice (16), Bronówek (161), Broszki (162), Cieśle (17), Czarnożyły (17), Dąbrowa Rusiecka (128), Dąbrówka (Dąbrówki Kobylańskie 61,128), Dalików (278), Dymek (84), Dziechtarzew (210), Dzierzązna Rządowa (Dzierzążna gm. Warta 162), Feliksów (236), Głuchów (gm. Konopnica? 61), Gołuchy (138), Góra (16), Grabia (279), Grabina (gm. Zadzim 122), Gromadzice (16), Grzmiąca (119), Huta (Huta Unikowska 239), Iwonie (122), Jastrzębice (128), Jeżew (116), Kamasze (239), Kazimierz (278), Klęcz (99), Kochlew (17), Kociołki (179), Konopnica (gm. Konopnica 61), Kraszkowice (254), Kuźnica Zagrzebska (31), Lesiak (gm. Złoczew 239), Leśniaki (128), Leśnica (96), Leśnik (17), Lututów (199, 268), Łaszew (266), Magnusy (179), Młodawin Dolny (9), Młodawin Górny (9), Mokrsko (61, 254), Naramice (239), Niechmirów (151), Niemojew (84), Nowa Wieś (gm. Wartkowice 212), Oraczew (71), Ostrówek (gm. Ostrówek 256 ), Panoszew (Panaszew 216), Pasieki (239), Podlesie (gm. Wodzierady 96), Poprężniki (268), Proboszczewice (123), Przyrownica (35), Pstrokonie (185), Psujowizna (239), Redzeń (162, 261), Rusiec (128), Rzeczyca (260), Sarnówek (151), Siemiechów (101, 236), Sokołów (119), Sowiniec (9), Staw (gm. Czarnożyły16), Stolec (24), Strumiany (gm. Burzenin 119), Tyczyn (118, 261), Uników (118, 239), Uników Kapitulny (239), Widawa (61, 96, 233, 283), Wielka Wieś (gm. Widawa 119), Wierzchlas (163, 253), Wilkołek (239), Wodzierady (35), Wola Bałucka (99), Wola Łobudzka (130), Wola Więzowa (35, 128), Zagórki (gm. Pęczniew 188), Zakrzew (gm. Warta 288), Zelgoszcz (179), Zielęcice (142)

1846-Annówek (112), Biała (gm. Biała 95), Bieniądzice (160, 164), Biskupice (80), Bobrowniki (gm. Sieradz 229), Borki (Borki Lipkowskie 282), Brzeski (282), Burzenin (155), Chojne (197), Czarnożyły (212), Dzierzązna (gm. Warta 169), Fułki (212), Gaszyn (236), Gawłowice (233), Goszczanów (39), Górki (Górki Grabińskie? 235), Górna Wola (47), Grądy (80), Gromadzice (160, 164), Iwonie (94), Jabłonna (Jabłonki 112), Jurydyka (11), Kamienna (234), Leśnica (192, 265), Ligota (gm. Burzenin? 277), Lipki (282), Lutomiersk (11, 275), Łopatki (120), Morawki (121), Nacesławice (121), Niedzielsko (155), Niemojew (32), Niemysłów (233, 278), Ocinek (10), Okup (230), Osiny (gm. Szadek 22), Osjaków (275), Ostrów Warcki (121), Ostrówek (gm. Ostrówek 273), Pątnów (168), Piaski (gm. Lututów 98), Podlesie (gm. Wodzierady 265), Raczyn (164), Saków (272), Socha (269), Starzenice (113), Staw (gm. Czarnożyły 160, 164), Strumiany (gm. Burzenin 94, 119), Stryje Księże (94, 112), Sycanów (197), Śliwa (236), Tyczyn (209), Ułany (197), Widawa (64, 200, 270), Wielka Wieś (gm. Widawa 94, 119), Wilczków (gm. Goszczanów 95, 121), Witów (gm. Burzenin 155), Włocin (239), Wodzierady (227), Wola Czarnyska (224), Wola Pomianowa (278), Woźniki (gm. Sieradz 138), Wróblew (gm. Wróblew 270), Zadąbrów (153), Zadzim (2), Zakrzew (gm. Warta 43, 240), Ziemięcin (282)

1847-Bardzynin (51), Barycz (62), Bednarzec (46), Bobrowniki (gm. Sieradz 60), Bogumiłów (213), Borzewisko (gm. Poddębice 191), Borysławice (107, 138,195), Brodnia (gm. Buczek 220, 225), Brodnia (gm. Pęczniew 176), Bronilas (46), Bronów (72, 251), Bukowina (195), Charbice Dolne (113, 125), Charłupia Wielka (125), Chlewo (120), Chorążka (46), Chrzanowice (195), Chwalęcice (120), Ciele (173), Czarnożyły (223), Czernice (237), Dobijasz (Dobijacz 88), Dobroń (233), Domaniew (gm. Błaszki 125), Domańszczyzna (187), Dominikowice (61), Drzązna (236), Dziadkowice (215), Dzierzązna (gm. Warta 258), Dzigorzew (194), Feliksów (61), Gaszyn (187), Gatki (61), Góra Bałdrzychowska (161), Gorczyn (225), Gozdy (gm. Warta 46), Gromadzice (71), Gzików (195), Iwonie (204), Jagielnik (74), Jasionna (64), Jastrzębice (91), Jeżew (61, 77), Józefka (gm. Warta 46), Kałów (51), Kiki (gm. Wartkowice 13), Klombowo (120), Kobierzycko (15, 43), Kocina (180), Kosne (80), Kościerzyn (131), Kowalew (120), Kozuby Stare (71), Kręgielnia vel Brzezinka (195), Krępa (gm. Poddębice 35), Kwiatkowice (240), Lasek (gm. Warta 46), Lipiny (gm. Warta 46), Lubanów (195), Lutomiersk (167, 171, 272), Lututów (125), Łyskornia (160), Maciszewice (125), Madej vel Rzyska (187), Marzenin (160), Mierzony (243), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 171), Mikołajewice (gm. Warta 191), Miłobądź (46), Młodawin Dolny i Górny (131), Młodawin Wygiełzów (131), Modła (120), Mroczki Małe (125), Naramice (187), Ner (209), Niemojew (125), Niemysłów (197), Okręglica (202), Ostrówek (gm. Ostrówek 251), Pątnów (201), Petronelów (120), Piaski (gm. Biała 187), Piechów (88), Pierzchnia Góra (46), Poradzew (152, 268), Pratków (104), Pstrokońszczyzna (185), Puczniew (51), Pychna (243), Raczków (251), Radomina (187), Raszelki (46), Redzeń (163), Rossoszyca (46, 231), Rożdżały (46), Równa (120, 213, 243), Rubice (243), Ruda (gm. Sieradz 223), Ruda Jeżewska (61), Rzechta Drużbińska (210), Sędów (72, 251), Sędziejowice (176), Sędzimirowice (61), Siedlątków (187), Sikucin (92), Skalmierz (187), Skęczno (46), Sokołów (gm. Sieradz 202), Spędoszyn (37, 251), Stęszyce (120), Strobin (51), Stypuły (289), Sulmówek (120), Sykuta (243), Szczawno Rożdżalskie (46), Śliwa (187), Śmiecheń (187), Śmiechów (61), Ulesie (gm. Warta 46), Utrata (gm. Zadzim? 46), Waliszewice (120), Wierzchlas (38, 88), Widawa (119, 129, 170, 215, 256, 262, 272), Wilczkowice (195), Witów (gm. Warta 72), Wola Będkowska (91), Wola Buczkowska (120), Wola Czarnyska (91), Wola Zadzimska (107), Woźniki (gm. Sieradz 74), Wójtostwo Sieradzkie (185), Wrzesiny (91), Wydrzyn (gm. Czarnożyły 212), Wymysłów (gm. Dobroń 124), Wyrębskie (Wyrębiniec 213), Zabłocie (gm. Biała 187), Zaborów (195), Zagajew (125), Zakrzew (gm. Warta 69), Zakrzewy vel Pomykacz (243), Zalesie (gm. Wodzierady? 218), Zamłynie (gm. Burzenin? 71), Zapusta Mała (215), Zawadki (43), Zborów (gm. Widawa 180), Żelisław (138), Źródła (187)

1848-Adamki (125), Anielin (gm. Łask 118, 177), Antonina (gm. Rusiec 220), Bachorzyn (254), Balin (123), Bałucz (13), Barycz (118), Bogumiłów (136), Borki (Borki Drużbińskie? 161), Borszewice (33), Borysławice (125), Borzewisko (gm. Poddębice 147), Brodnia (gm. Buczek 161), Bronówek (246), Brończyn (288), Brudnów (173), Brzeg (33), Buczek (gm. Buczek 254), Charłupia Mała (182), Chocim (283), Chotów (283), Chrusty (gm. Błaszki 1), Czarnożyły (151), Czechy (70, 220), Dąbrowa Rusiecka (269), Dąbrowa Widawska (68), Dembina (Dębina gm. Osjaków 226), Dęby (220), Dęby Wolskie (121), Domaniew (gm. Dalików 50, 86, 173), Dzierlin (182), Felinów vel Grodek (226), Gaszyn (269), Glinka (1), Golice (151, 203), Golków (139), Góra (269), Grabia (8, 169), Grabiszew (288), Grzymaczew (245), Huby (279), Jakubice (77), Jankowice (123), Jednodzierz (226), Jesionna (118), Jeziorsko (21, 123), Jurydyka (220), Kałów (249), Kamostek (39), Karczowo vel Karszewy (226), Kawęczynek (132, 247), Kąty (gm. Czarnożyły 283), Kliczków (269), Kliczków Wielki (181), Klonowa (247), Klonówek (158), Kłady (97), Kolumna (118), Korablew (269), Korzenica (283), Kostrzewice (1, 269), Kośnik (129), Krąków (14), Krzyworzeka (129), Ksobaczów (Krobanów? 139), Kuciny (132), Kurek (27), Lesisko (gm. Osjaków 226), Ligota (gm. Burzenin 150), Lipicze (gm. Klonowa 126), Lipki (279), Lutomiersk (106, 147), Lututów (283), Łabędzie (101), Łubna Jakusy (135), Maszew (132, 272), Mauryca (118), Męka (59), Mikołajewszczyzna (283), Młodawin Wygiełzów (Wygiełzów 76, 83), Morawki (283), Naramice (283), Niechmirów (269), Niemierzyn (78), Niemysłów (60), Ochle (269), Ogrodzisko (220), Olszowizna (1), Opiesin (220), Orchów (117, 118), Orzeżyn (164), Osjaków (5, 226), Ostrów (gm. Łask 118), Ostrów Warcki (21, 123), Ozdarcie (226), Ożegów (25), Panoszew (Panaszew 169), Pęczniew (45), Piotrowszczyzna (Piotrów gm. Poddębice 118), Podłężyce (283), Polków (139, 220), Poniatów (269), Poradzew (283), Poręby (gm. Zduńska Wola 220), Pruchna (77), Przybyszów (288), Puczniew (173), Redzeń (150), Rojków (33), Rokitnica (118, 173), Rossoszyca (126), Rudniki (gm. Rzeczyca (120), Pęczniew 264), Przatów (139, 283), Sadokrzyce (53), Saków (288), Sędziejowice (138), Siedlątków (161), Słomków Mokry (283), Słowik (288), Smaszków (1, 269), Stara Huta (29), Stęszyce (220), Stęszyce Opiesin (Opiesin 147), Stolec (126, 269), Strońsko (53), Suchoczasy (139), Suliszewice (283), Sulmów (247), Tądów Dolny (77, 264), Tądów Górny (122), Teodory (118), Tubądzin (117), Tur (86), Uników (161, 269), Utrata (gm. Łask 118), Wesółka (118, 161, 288), Wiechucice (15), Wielka Wieś (gm. Szadek 120), Wierzbowa (139), Wierzchlas (29, 243, 248), Wiewiórczyn (118), Wiktorów (gm. Zduńska Wola 133), Wilamów (269), Wilczkowice (Wilczków gm. Goszczanów 123), Wilczków (gm. Goszczanów 123), Wincentów (gm. Widawa 222), Witów (gm. Warta 21), Włocin (245), Wojków (126), Wola Bachorska (254), Wola Łaska (118), Wola Puczniewska (59), Wola Więzowa (121), Wójcice Małe i Wielkie (237), Wronowice (118), Zakrzew (gm. Warta 14, 272), Zalasy (zob. Kostrzewice 1), Zalasy (gm. Rusiec 220), Zalesie (gm. Sieradz 269), Zalesie (gm. Wodzierady 33), Zalew (10), Zdrzychów (152), Zduny (25, 220), Zielęcice (283)

1849-Adamki (gm. Błaszki 253), Bachorzyn (35), Bartochów (110), Baszków (110), Beleń (119), Bobrowniki (gm. Działoszyn 97), Bogumiłów (60), Bronów (207), Brończyn (277), Brzoza (70), Buczek (gm. Buczek 35, 60, 169), Buczek (gm. Wróblew 216), Bukowina (216), Burzenin (266), Charłupia Wielka (30, 256), Chociw (165), Chrusty (gm. Widawa 60), Cielce (93), Ciężków (123), Drużbin (143), Duszniki (110), Dzigorzew (18), Fułki (123), Gaszyn (14, 69), Golków (30), Grabno (60, 229), Grabowiec (Grabówka gm. Burzenin 253), Gronów (207), Grzymaczew (137, 216), Gzików (60), Holendry Lipickie (Lipicze Olendry 233), Huta (Huta Unikowska 202), Idzikowice Pielgrzymy (276), Jakubice (110), Jeziorsko (57), Józefka (gm. Poddębice 123), Józefów (gm. Pątnów? 147), Kalinowa (gm. Zapolice 30), Kalinowa (gm. Błaszki 147, 162), Kamasze (202), Kamion (97), Kamionka (gm. Pątnów 37), Kamyk (165), Kawęczynek (28), Klęcz (165), Kliczków Mały (96), Kociszówek (7, 141), Komorniki (gm. Mokrsko 254), Kopyść (135), Korczyska (60), Kosobudy (27), Kozuby Stare (165), Królewska Grobla (262), Lesiak (Lesiaki gm. Złoczew 202), Lipicze (gm. Goszczanów 269), Lipki (219), Lipnica (214), Łubna Jakusy (275), Maciszewice (233), Małków Cielecki i Nowy (110), Masłowice (223), Mirosławice (170), Mrowiczna (34), Nieradza Niska, Wysoka i Pieska (110), Niewiesz (52), Okup (119), Olędry Małe (104), Opojowice (270), Orpelów (21), Osjaków (233), Ostrów Warcki (57), Pasieki (202), Pątnów (143, 215), Pęczniew (36), Polków (224), Poradzew (30, 69), Pstrokońszczyzna (60), Psujowizna (202), Radoszewice (57), Rudniki (gm. Pęczniew 44), Saków (24), Siedlątków (153), Siedlce (60), Sieniec (63), Słomków Mokry (261), Sokołów (gm. Sieradz 60), Stefanów (gm. Dalików 243), Stęszyce Opiesin (Opiesin 224), Stok (186), Strobin (37, 207), Strońsko (99), Swiatunia (Światonia 12), Szczyty (gm. Poddębice 123), Tur (262), Uników (202), Wiechucice (60), Wierzchy (gm. Łask 46), Wilczkowice (60), Wilczyca (123), Wilkołek (Wilkołek Unikowski 202), Wilkowice (Wilków 154), Wilków (123), Włocin (137), Włyń (35), Wola Bachorska (35), Wójtostwo Sieradzkie (60), Wólka (Wólki gm. Wartkowice 12), Wrząca (gm. Błaszki 256), Zadole vel Krajcery (262), Zagajew (110), Zalesie (gm. Sieradz 60), Zamoście (Zamość gm. Sędziejowice 60), Zawady (gm. Widawa 60), Zelgoszcz (12, 30)

1850-Adamki (gm. Błaszki 204), Bałucz (132), Bartochów (63), Baszków (63), Bechcice (gm. Biała 45), Biała (105), Biernacice (282), Bilew (163, 282), Borki (Borki Lipkowskie 282), Branica (140), Brończyn (61), Broszki (140), Brzoza (45), Budziczna (89), Burzenin (97, 217), Busina (216), Chajew (140), Charbice Dolne (100), Charchów (25), Chlewo (259), Chojne (165), Chwalęcice (259), Czestków (146), Dąbrowa Miętka (140), Dąbrowa Wielka (89), Dąbrówki (Dąbrówki Kobylańskie? 147), Dobroń (137), Domaniew (gm. Dalików 211), Drużbin (25), Duszniki (63), Dzierzązna (gm. Warta 217), Gać (gm. Widawa 104), Gęsina (53), Głaniszew (290), Goryń (188), Goszczanów (127), Gruszczyce (105), Grzmiąca (282), Huta Kiełczygłowska (24), Hutniki (140), Jakubice (63), Janiszewice (182), Jeziorsko (183), Kalinowa (gm. Błaszki 62), Kliczków Wielki (53), Kłoniszew (216), Kociołki (19), Komorniki (130), Konopnica (gm. Konopnica 115), Korablew (217, 285), Kozuby Stare (253), Kraszkowice (164), Kurów (154), Kurówek (Kurówek Ochelski 104), Kwasków (89), Ligota (gm. Burzenin 130), Ligota (gm. Widawa 217), Lipicze (gm. Goszczanów 9), Lipki (282), Lutomiersk (86, 134, 274), Małków Cielecki (63), Małków Nowy (63), Mikołajewice (gm. Warta 156), Niedzielsko (183), Niemysłów (60), Nieradza Pieska i Wysoka (63), Nowe Miasto (62), Ochle (104, 154), Ostrów Warcki (183), Podbrzeziny (Brzezinka gm. Warta? 63), Porczyny (61), Prusinowice (gm. Szadek 115), Prusinowiczki (105), Przygoń (279), Pudłów (204), Rakówka (63), Rembieszów (140), Rososza (53), Rzechta Drużbińska (25), Siemkowice (147), Smardzew (1), Stolec (140), Strumiany (gm. Burzenin 282), Stryje Księże (183), Waliszewice (259), Wartkowice (4), Widawa (235), Wielka Wieś (gm. Widawa 282), Wierzchy (gm. Zadzim 122), Wilamów (115), Witów (gm. Witów 97), Wola Marzeńska (204), Wójcice Małe i Wielkie (163), Wydrzyn (gm. Czarnożyły 290), Zaborów (gm. Zadzim 216), Zadzim (228), Zagajew (63), Zagrodniki (gm. Rusiec 19), Zamłynie (gm. Burzenin 97), Zmyślona (gm. Warta 63)

1851-Bałucz (53), Bieniądzice (103), Biesiec (89), Bogumiłów (111), Brodnia (gm. Buczek 158), Brodnia (gm. Pęczniew 44), Brzyków (8), Chabierów (165), Chotów (209), Czarnożyły (18, 182), Czernice (44), Dąbrówki (Dąbrówki Kobylańskie 244), Dezerta (281), Dymki (Dymek gm. Ostrówek 182), Dzierzązna (gm. Warta? 194), Dzietrzniki (261), Dzięcioły (114), Filipole (89), Gaszyn (244), Gawłowice (283), Gołuchy (60), Gorzuchy (gm. Zapolice 281), Górka Klonowska (202), Grabowie (Grabówie 145), Grzmiąca (89), Holendry Marcinkowskie (111), Jadwichna Nowa i Stara (160), Jasiewie (Jasienie gm. Pęczniew 74), Jasionna (256), Jastrzębice (200), Jezwiko (Jeziorko gm. Zapolice? 281), Karola (Karolew gm. Pęczniew 74), Kolonia Lipicze (Lipicze Olendry 12), Kruszyna (Kuszyna? 275), Leszczyn (Łeszczyn 182), Ligota (gm. Burzenin 142), Lipicze (gm. Goszczanów 103), Lisy (281), Lubola (36), Lutomiersk (195), Łabędzie (60), Łaszew (283), Łopatki (202), Majaczewice (89), Malenia (Malenie gm. Poddębice 202), Małyszyn (103), Marzenin (164), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 209), Mokrsko (145, 209), Mosztewki (Mątewki gm. Pątnów? 166), Mroczki Małe (182), Mrowiczna (200), Naramice (89, 188), Nieradza Niska (60), Niewiesz (225), Ochle (266), Osjaków (195), Osowiec (74), Owieczki (150), Patoki (65, 282), Pątnów (228), Pęcławice (281), Piaski (gm. Szadek 59), Popów (195), Poręba (gm. Brzeźnio? 202), Przywidz (74), Pstrokonie (281), Pudłów (278), Remiszew (183), Rojków (211), Ruda (gm. Wieluń 127), Rudniki (gm. Pęczniew 74), Rychłocice (8), Słomków Suchy (148), Słupsko (209), Socha (114), Stok (111), Stolec (89, 182), Stolec Przyszanka (Krzyżanka? 89), Strumiany (gm. Burzenin 89), Stryje Księże (145), Stypuły (145), Świątkowice (97), Świerzyny (281), Tomisławice (195), Tumidaj (gm. Widawa 266), Tumidaj (103), Uników (202), Urbanice (103), Widawa (115, 117, 166, 194, 202, 282), Wielgie (182), Wielka Wieś (gm. Widawa 89), Wielopole (Wielkopole gm. Pęczniew 74), Wierzchlas (202), Wierzchy (gm. Zadzim 200), Wiktorów (gm. Biała 65x2), Witów (gm. Burzenin 89), Wodzierady (55), Wola Flaszczyna (202), Woźniki (gm. Sieradz 221), Woźniki (gm. Zapolice 281), Wójcice Małe i Wielkie (177), Wólka Będkowska (Wola Będkowska 282), Wronowice (282), Wrońsko (8), Wydrzyn (gm. Łask 133), Zagórki (160), Zelgoszcz (182), Zielęcin Wielki (60)

1852-Anielin (gm. Łask 111), Bardzynin (211), Barycz (111), Bechcice (106), Beleń (289), Bilew (140), Bronów (195), Bukowiec (251), Charłupia Mała (250), Czechy (162), Dąbrowa (Dąbrowa Widawska 91), Dąbrowa Rusiecka (67, 71), Dobra (278), Dobroń (289), Dobrosław (250), Dzierzązna (gm. Warta 147), Dzierżawy Małe vel Leleki i Dzierżawy Wielkie (250), Dzigorzew (79, 272), Gajewniki (107), Gaszyn (251, 278), Gorzuchy (gm. Wróblew 36), Grabia (127), Grabiszew (61), Grabowie (Grabówie 262), Grabówka (251), Grzmiąca (107), Jagielnik (65), Jastrzębice (127), Jesionna (111), Józefka (gm. Zduńska Wola 288), Kalinowa (gm. Błaszki 127), Kamostek (278), Karczówek (134), Karnej (Kazek? 5), Kazimierz (158), Kąty (gm. Widawa 90), Kłocko (41), Kłoniszew (164), Kobierzycko (272), Kocina (90, 262), Kolumna (111), Krobanowice (Krobanów? 53), Krobanówek (53), Krzucz (111), Kwasków (68), Leśniaki (91), Łyskornia (289), Maciszewice (104, 198), Marzenin (133), Mauryca (111), Majaczewice (136, 251), Mątewki (gm. Pątnów 45), Mierzony (247), Mierzyce (74), Młodawin Dolny (200), Młodawin Górny (53), Młyn Nowy (Stary Młyn111), Młyńsko (Młynisko gm. Biała? 200, 250), Mokrsko (200, 250), Morawki (251), Naramice (65), Niemysłów (79), Orchów (111), Ostrów (gm. Łask 111), Ostrów Warcki (251), Panoszew (Panaszew 191), Piaski (gm. Szadek 162), Pilchy (91), Piorunów (67), Podlaś (91), Podole (Podule? 15), Poleszyn (111), Polków (136), Poradzew (272), Przybyszew (61), Pruszków (278), Pychna (247), Radoszyce (Raduczyce 240), Remiszew (217, 252), Rokitnica (111), Równa (247), Rubice (247), Ruda (gm. Sieradz 274), Saków (61, 250), Sędzice (280), Sędzimirowice (53), Sędów (195), Siemonia i Siemonka (Symonia 211), Skomlin (43), Słupsko (200, 250), Spędoszyn (136), Starzenice (251), Starzyny (134), Stęszyce Opiesin (136, 262), Stęszyce Średnie (Stęszyce 136), Strumiany (gm. Burzenin 107), Stypuły (127), Sykuta (247), Świątkowice (123, 250), Świerczów (91, 272), Teodory (111), Trzebienie Stare (250), Turów (179), Uników (278), Utrata (gm. Łask 111), Wesółka (111), Widawa (91,130), Wielka Wieś (gm. Widawa 107), Wierzbowa Woźnicka (Wierzbowa 269), Wierzchy (gm. Łask 111), Wiewiórczyn (111), Wiktorów (gm. Biała 136), Wilkszyce (183), Wojków (198), Wola Będkowska (14, 65), Wola Czarnyska (127), Wola Łaska (111), Wola Tłomakowa (251), Wola Wężykowa (250), Wola Więzowa (41, 145), Woźniki (gm. Sieradz 65), Wronowice (111), Wrzesiny (127), Zadąbrowie (286), Zakrzewy v. Pomykacz (247), Zborowskie (189), Zborów (90, 91, 262), Zelgoszcz (262), Zygry (164)

1853-Antoniówka (gm. Widawa 240), Augustynów (gm. Lututów 259), Banderowizna (7), Bieniądzice (15), Biskupice (271), Brodnia (gm. Buczek 149), Bronisławów (7), Bronów (25), Bronówek (25), Brudnów (195), Brzeźnio (45), Brzoza (270), Buczek (56, 205), Burzenin (205), Busina (160), Chabierów (242), Charbice Dolne (242), Czechy (35, 265), Czernice (136), Dąbrowa (gm. Wieluń 205), Dąbrówki (Dąbrówki Kobylańskie190), Dębe (Dęby gm. Wartkowice 25), Depta (50), Dobroń (70, 97), Drobnice (7), Dybów (270), Dymek (gm. Ostrówek 195), Dziadkowice (160), Gostków (270), Górki (Górki Zadzimskie? 160), Gromadzice (15), Grzelaki (Grześlaki? 178), Grzymaczew (205, 244), Jankowice (160), Kajdasz (Kajdas 7), Kamionka (gm. Pątnów 6), Kamostek (255), Karsznice (197), Kliczków Wielki (205), Klonowa (216), Konopnica (gm. Wartkowice 25), Kopiec (gm. Widawa 288), Kościerzyn (265), Kuśnie (285), Lichawa (gm. Szadek? 166), Lutomiersk (77, 164, 212), Lututów (15, 141), Łążki (79), Łeszczyn (230), Łobudzice (285), Łubna Jarosłaj (195), Łyko (7), Łykowie (7), Majaczewice (205), Malanów (122), Marzenin (255, 265), Marzynek (265), Maszew (39), Męka (269), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 77, 195), Młodawin Dolny (265), Młynisko (gm. Biała? 289), Mokrsko (214, 230, 289), Niedzielsko (195), Okup Wielki (24), Orzeszków (56), Paprotnia (265), Piotrów (gm. Poddębice 25), Polków (258, 265), Praga (198), Przekona (Przekora 25), Prusinowice (gm. Lutomiersk 77), Przatów (160), Przyrownica (285), Psary (31), Ptaszkowice (265), Raducki Folwark (7), Raduszyce (Raduczyce 7), Rososza (265), Rudlice (137), Rychłowice (9), Saków (11), Sarnówek (160), Sędów (25), Siedlątków (270), Sikucin (116), Słupsko (289), Sobiepany (121), Stara Grabina (Grabina gm. Zadzim 243), Starzyny (56), Staw (gm. Czarnożyły 15), Stęszyce (258), Stok (190), Stole/ c (230, 265), Strachanów (230, 244), Strzelec vel Hajduk (7), Suchorzepia (Suchorzyn? 270), Swędzieniejewice (265), Synowce vel Zagórze (7), Szczutków (160), Szymkoyice (Siemkowice? 137), Szyszki (Szyszczyna? 7), Tarnowa (74), Tądów (160), Tuwalczew (288), Tyczyn (34), Widawa (288), Wielgie (195), Witów (gm. Burzenin 205), Włocin (205, 244), Wojków (271), Wola Łyszkowska (270), Wola Flaszczyna (3), Wola Przatowska (160), Wydrzyn (gm. Łask 18), Wygoda (gm. Osjaków 7), Zacisze (gm. Wartkowice 25), Zakrzew (gm. Warta 160), Zalesie (gm. Wartkowice 25), Zborowskie (136), Zduny (209), Zdziechów (42)

1854-Białogóra (Biała Góra gm. Wartkowice? 215), Borki (Borki Lipkowskie 68), Borysławice (257), Brody (gm. Sędziejowice 125), Broszki (136), Bugaj (gm. Sędziejowice? 115), Burzenin (207), Chabierów (212, 258), Charłupia Mała (14, 237), Cielce (68), Czartych (Czartki? 6), Czernice (61, 231), Czestków (36), Dąbrowa (gm. Wieluń 235), Delfina (236), Dobrosław (163), Domaniewek (111), Drwalew (74), Dzierzążna Szlachecka (245), Gajewniki (283), Gajówka (235), Głowaczewice (115), Gozdówek (201), Górki (Górki Grabińskie? 102, 231), Gruszczyce (212), Grzymaczew (71, 191), Idzikowice Pielgrzymy (278), Iwonie (134), Kamionaczyk (134), Kazimierz (216), Kiełczygłów (120, 281), Klonów (Klonowa? 214), Kocina (67), Kokoszki (260), Komorniki (gm. Mokrsko 152), Kozuby Nowe (71), Krobanów (244, 272), Krokocice (192), Księża Wólka (251), Kustrzyce (115), Kwasków (67), Kwiatkowice (38), Leśnica (125, 237), Lipicze (gm. Goszczanów 201), Lipki (68), Lipnica (226), Ludwinów (Ludwina 78), Lutomiersk (125), Lututów (72, 110), Łążki (181), Magnusy (136), Majaczewice (191), Małyń (152), Męka (231), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 244), Młynisko (gm. Biała? 272), Mokrsko (265, 272), Monice (51), Nacesławice (213), Niedzielsko (67), Niemojew (237), Nowe Miasto (270), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio? 284), Opiesin (283), Orchów (42), Osjaków (194), Ostrów (gm. Brzeźnio 258), Panoszew (Panaszew 38), Podole (204), Polków (37, 283), Popów (136), Poradzew (5), Prusinowice (gm. Szadek? 245), Przymiłów (115), Ptaszkowice (111), Radoszewice (173, 283), Reduchów (212), Rojków (166, 258), Równa (78), Ruda (gm. Wieluń 106), Ruszków (5), Sarnów (gm. Widawa 136), Sędzice (213), Siemiechów (67, 237, 270), Skrzynno (38), Spędoszyn (163), Stęszyce (37, 283), Strumiany (gm. Burzenin 84), Stypuły (136), Świątkowice (163), Widawa (166), Wierzchy (gm. Łask 71), Wiktorów (gm. Biała 150), Włocin (71, 191), Wola Będkowska (152), Wola Krokocka (191), Wola Łobudzka (192), Wola Więzowa (67), Wólka (Wólka Klonowska? 134), Wróblew (gm. Wróblew 72, 110), Zaborów (gm. Zadzim 71, 258), Zalesie (gm. Zadzim 237), Zborów (283), Zielęcice (212, 258)


1855-Antonina (gm. Poddębice 67), Barczew (49, 144), Bartochów (282), Baszków (282), Bratków (8), Bratków Dolny (143), Bronów (143), Bronówek (143), Brudnówek (227), Budki (268), Chechło (277), Chojne (159), Chorzew (12), Czołczyn (273, 274), Dębowice (Dębowiec gm. Warta 268), Dęby (gm. Wartkowice 143), Dobrosław (43), Domaniew (gm. Błaszki 159), Dybów (165), Gać (Gać Warcka 146, 237), Golice (244), Gostków (180), Grobelka (201), Grójec Wielki (108), Grzebienie Stare (trzebienie Stare 9), Janiszewice (239), Jarki (187), Jastrzębniki (Jastrzębice? 272), Kamionka (gm. Pątnów 224), Kiełczygłów (222), Kliczków Wielki (67), Klonówek (98), Kłoniszew (194), Kobylniki (gm. Błaszki 272), Kolonia Paprocka (268), Kolonia Stok vel Marcinowskie (201), Kołdów (187), Kopydłów (87), Kotliny (285), Krobanów (158), Księże Młyny (105), Kuźnica Błońska (8), Kuźnica Zagrzebska (200), Leśnica (61), Lichawa (gm. Szadek 35), Lutomiersk (26, 93), Lututów (36, 289), Łagiewniki (gm. Złoczew 108), Maciszewice (289), Malenia (42), Małków (130, 282), Marzenin (37), Maszew (160), Mikołajewszczyna (Mikołajówka 187), Młynisko (gm. Biała 178), Mokrsko (178), Naramice (67, 247), Ner (237), Niemojew (289), Niemysłów (227), Ołucza (201), Opiesin (13), Orchów (143), Orzeżyn (70), Osjaków (106), Panoszew (Panaszew 7), Pęczniew (192, 277), Piotrowice (gm. Warta 175), Piotrów (gm. Poddębice 143), Podgórze (gm. Widawa 253), Poprężniki (143), Poręba (201), Powodów (87, 266), Pudłów (160), Pyszków (160), Rowy (187), Równa (194), Rzechta Drużbińska (165), Sarnów (gm. Widawa 123), Sędzice (259), Siedlątków (194), Skomlin (32), Stęszyce (13), Stok (168, 201), Strobin (241), Stypuły (282), Suliszewice (187), Świątkowice (221, 247), Tobolice (21), Tuchań (12), Ułany (13), Uników (67), Wągożew (Wągłczew? 285), Widawa (151, 235, 268), Wielka Wieś (gm. Szadek? 13), Wilczków (gm. Goszczanów? 289), Witów (gm. Warta 289), Wola Żukowska (Wola Zadzimska? 145), Woźniki (gm. Sieradz 53, 97), Wójcice Małe i Wielki (289), Wrząca (gm. Błaszki 35, 94), Wulka Janowska czyli Zebrac (Wola Zaleska? 57), Wyrobki (87), Zaborów (gm. Zadzim 194, 237), Zacisze (gm. Wartkowice 143), Zagajew (282, 289), Zalesie (gm. Wodzierady 57), Zalesie (gm. Wartkowice 143), Zapole (124), Zapolice (7), Zawady (gm. Błaszki? 146), Złoczewska Wieś (234)

1856-Annówek (165), Bałucz (78), Bartochów (69, 198, 241), Biała (gm. Biała? 78), Biała Góra (168), Bechcice (120), Biernacice (136), Borki Drużbińskie (236), Borysławice (203), Borzewisko (gm. Poddębice 287), Brudnów (56), Brzeziny (gm. Skomlin 60, 64), Brzyków (146), Budzynek (134), Bujnów (238), Bukowina (59, 244), Burzenin (22), Chabierów (134), Charchów (186), Charłupia Mała (58), Charłupia Wielka (77), Chocierady (111), Chodaki (gm. Zadzim 231), Chorzyna (58), Cielce (236), Cienia Wielka (186), Czarnożyły (79, 283), Czartki Wielkie (59, 168), Czernice (96), Dąbrowa (Dąbrowa Miętka 238), Dąbrowa (gm. Wieluń 199), Dąbrówka (Dąbórwka Sieradzka? 163), Dąbrówka Sieradzka (186), Dąbrówki Kobylańskie (168), Dębina (gm. Biała 60), Dębowiec (gm. Warta 247), Dionizów (99), Drużbin (108), Dziebędów (291), Dziektarzew (247), Dzierżawy (83), Dzięcioły (gm. Warta 80), Franki (10), Gajewniki (210), Głuchów (261), Golice (257), Gostków (106, 210), Góra (59), Górki Zadzimskie (196), Grabówie (147), Gródek (Grodzisko gm. Wieluń? 60), Gruszczyce (26, 185), Jabłonka (Jabłonki 165), Jarząb (gm. Wierzchlas 16), Jeziorsko (161), Kalinowa (gm. Błaszki 249), Kałów (76), Kamionacz (241), Kamyk (147), Kępina (169), Kiełczygłów (197), Kliczków Mały (159), Kliczków Wielki (166, 188), Kłódno (210), Kobylniki (gm. Błaszki 39), Kochlew (270), Kocina (19), Komorniki (gm. Mokrsko 188), Kopaniny (gm. Zapolice 147), Kopyść (238), Kotlinki (233), Kowale Księże (139), Koźnik (Kośnik 60, 64), Kraszkowice (194), Krobanów (291), Kruszyna (7, 199), Krzętle (58), Kuśnie (96), Kuźnica (Kuźnica Strobińska 58), Kwasków (210), Leśnica (58), Ligotka (Ligota gm. Widawa 164), Łętków (184), Małe (257), Małków (198, 227), Marzenin (253), Marzynek (161), Maszew (177), Męka (12, 170), Mirosławice (117), Młynisko (gm. Biała 60), Mokrsko (60, 64), Morawki (152), Ner (210), Niechmirów (148), Niemojew (58), Niemysłów (9), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio? 138, 163), Nowina (184), Ogrodzim (238), Opojowice (268), Oraczew (133), Orpelów (252), Osiny (gm. Sędziejowice 58), Osjaków (58), Ostrów (gm. Brzeźnio 7), Piaski (gm. Wieluń 60), Piotrowo (Piotrów gm. Zadzim 260), Podłężyce (139), Prusinowice (gm. Lutomiersk 131), Prusinowice (gm. Szadek 188), Przychody (60), Przymiłów (134), Pudłów (121), Radoszewice (147), Reduchów (263), Rogóźno (108), Rojków (31), Rozomyśl (100), Równa (291), Ruda (gm. Widawa 108, 197), Rudniki (gm. Pęczniew 9), Rzechta Drużbińska (108, 115), Sadokrzyce (139), Sarnów (gm. Widawa 197), Sarnówek (119), Sędów (162), Sędzice (100), Sędzimirowice (44), Skomlin (48), Słomków Suchy (206), Słupsko (60, 64), Smaszków (260), Socha (80, 186), Stok (263), Stolec (125), Strobin (58), Stryje Księże (7, 165), Stryje Paskowe (230), Suliszewice (255), Sulmów (160), Swędzieniejewice (154, 196), Tomisławice (206), Tryjszyc (138), Utrata (gm. Łask 150), Wągłczew (226), Wielgie (153), Wierzchy (gm. Zadzim 21), Wiktorów (gm. Zduńska Wola 230), Wilkszyce (80), Włyń (198), Wojków (41), Wola Będkowska (169), Wola Niedźwiedzia (119), Wola Przatowska (199), Wola Sosnowa (Wola Łobudzka 290), Wola Stryjewska (210), Woleń (108), Wójcice Wielkie (268), Wróblew (gm. Wróblew 26), Zadzim (160), Zakrzew (gm. Warta 206), Zalesie (gm. Zadzim? 58, 199), Załęcze Małe (219), Zapusta Mała (133), Zawadki (199), Zawady (gm. Zadzim? 74), Zborów (77, 147), Zduny (236, 270), Złotniki (gm. Dalików 180)

1857-Adamki (170), Anielin (gm. Konopnica 61), Bachorzyn (74), Bałucz (4), Bartochów (287), Baszków (287), Bąki (236), Bieniądzice (214, 271), Bieniec (113), Borki (108), Borzęckie (108), Buczek (gm. Buczek 74), Bujnów (108), Bukowiec (136), Cegielnia (108), Charłupia Mała (4), Chlewo (287), Chodaki (gm. Zadzim 109), Chojne (148), Chorzeń (Chorzyna 61), Chorzeszów (145), Chotów (48), Chrusty (gm. Widawa 247), Cielce (187), Czarne (Czarna gm. Złoczew 108), Czarny Las (74), Czartki Małe (gm. Warta 195), Dąbrówka Nadolna (283), Dominikowice (139), Drwalew (121), Duszniki (135), Dzierlin (90), Dzierzążna (gm. Zadzim? 84), Gaszyn (144), Golice (136), Gostków (136), Goszczanów (26), Górki (Górka Klonowska? 50), Górna Wola (57), Grabarczyk (108), Grabówie (131), Grądy (125), Gromadzice (214), Grójec Mały (108), Gruszczyce (80), Grzymaczew (165), Gzików (48), Huta Stara (108), Huta Szklana (108), Idzikowice Nazale (Nasale121), Janówek (138), Józefatów (74), Kamyk (228), Kiełbasa (Kiełbasy 106), Kłoniszew (181, 195), Kłódno (136), Kobylniki (gm. Poddębice 14), Kocina (20), Kokoszki (118), Konopnica (gm. Konopnica 106, 132), Krąków (106), Krokocice (181), Krupa (74), Kruszyna (270), Krzeczów (144), Krzętle (61), Kuśnie (139), Kuźnica (Kuźnica Strobińska 61), Lesiak (Lesiaki 108), Lgów (74), Lututów (208), Malenia (74), Małków (287), Miklesz (108), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 17), Mirosławice (283), Młynisko (gm. Biała 271), Mokrsko (271), Monice (152), Naramice (90, 236), Ner (136), Niemysłów (14, 31), Nieradza Pieska i Wysoka (287), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 271), Okalew (202), Oleśnica (gm. Ostrówek 108), Osjaków (216), Ostrówek (gm. Ostrówek 102), Owieczki (170), Pełczyska (136), Piotrowice (gm. Warta 74), Poprężniki (48, 166), Poręby (gm. Zduńska Wola 132), Powodów (17, 121, 127), Proboszczewice (214), Prusinowice (gm. Szadek 185), Puczniew (69), Pudłów (149), Raczków (10), Ralewice (236), Rogóźno (106), Rojków (104), Romanów (29), Rossoszyca (20), Rozomyśl (268), Sarnów (gm. Dalików 137), Sarnówek (150, 280), Smorowa (Sworawa? 14), Spędoszyn (271), Stanisławów (108), Starce (137), Starostwo Szadek (224), Starzyny (150), Staw (gm. Czarnożyły 214), Stolec (121), Strobin (61), Stryje Księże (171), Stryje Paskowe (48), Syberya (108), Szadek (74), Szadkowice (31, 243), Szarów Księży (14), Śmiechów (139), Topielec (gm. Błaszki 137), Truszczanka vel Tarnówka (74), Trzebienie Stare (145), Tumidaj vel Chotów (Chodów 136), Ustków (224), Walków (61), Wartkowice (136), Widawa (130, 272), Wielka Wieś (gm. Widawa 140), Wilczkowice (48), Wilkszyce (5, 160), Włyń (239), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 39), Wola Bachorska (74), Wola Bezdziadowa (136), Wola Niedźwiedzia (136), Wólka Przatowska (Wola Przatowska 125), Zabłocie (gm. Widawa 4), Zadzim (210), Zagajew (287), Zapowiednik (108), Zawady (Zawada gm. Wartkowice 136), Zawady (gm. Widawa 147), Zdzychów (Zdrzychów 80), Zelgoszcz (17), Złoczewska Wieś (108), Złotniki (gm. Dalików 80), Zmyślona (gm. Sieradz 74)

1858-Adamki (123), Antonina (gm. Rusiec 174), Bartochów (9, 271), Baszków (9, 271), Bąki (85), Bechcice (174), Biernacice (266), Borki (Borki Drużbińskie? 106), Brody (gm. Sędziejowice 9), Bronów (86), Bronówek (86, 103), Brończyn (138), Brzyków (137), Bugaj (gm. Zapolice 157), Burzenin (103), Busina (256), Chabierów (138), Charłupia Mała (36), Chocim (105), Chotów (266), Dalików (58, 276), Dąbrowa (Dąbrowa Widawska 91), Dobrosław (103), Dobruchów (139), Dymek (108), Dzierzążna (gm. Zadzim? 204), Feliksów (170), Gawory (204), Głowaczewice (157), Golice (258), Goszczanów (162), Górki (Górki Grabińskie? 103), Gruszczyce (34), Grzymaczew (24, 103, 280), Kąty (gm. Czarnożyły 103), Klonowa (59, 187), Kłoniszew (256), Konopnica (gm. Wartkowice 86), Korzenica (103), Kościerzyn (82), Kozuby Stare (9), Kruszyna (50), Krzaki (126), Krzeczów (166, 200), Kustrzyce (157), Kwasków (9), Lichawa (gm. Szadek? 103), Lubocha (276), Maciszewice (238), Magnusy (270), Majaczewice (103, 123), Małków (9, 271), Małyń (34), Męka (59), Mierzyce (121), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 233), Mikołajewszczyzna (278), Mroczki (227), Naramice (91), Nieradza Pieska i Wysoka (271), Niewólka (103), Okup Duży (52), Orpelów (103), Ożegów (196), Pątnówek (123), Pierzyny (230), Piotrowice (gm. Warta 158), Poleszyn (103), Poradzew (103), Porczyny (126), Powodów (15), Prusinowice Wielkie (Prusinowice gm. Lutomiersk 9), Pruszków (15), Przatów (205), Przymiłów (157), Raduszyce (Raduczyce 23), Radoszewice (271), Remiszew (50, 205), Rossoszyca (114), Ruda (gm. Wieluń 113), Rusiec (103), Sadokrzyce (206, 264), Sędzice (103), Siedlątków (106), Siemiechów (204), Skalmierz (167), Słomków Mokry (103), Smaszków (250), Strobin (77, 208), Suliszewice (278), Sulmów (238), Śmiechów (174), Świątkowice (103), Świerczów (91), Trzebienie (103), Tubądzin (94), Uników (103), Widawa (98), Wielgie (108), Wielka Wieś (gm. Szadek? 271), Wierzchy (gm. Łask 57), Wiktorów (gm. Biała 69, 106), Witów (gm. Burzenin 103), Witów (gm. Warta 198), Włocin (103, 280), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 62), Wola Buczkowska (126), Wola Przatowska (50, 103, 227), Woźniki (gm. Sieradz 56, 255), Wólka Janowska vel Zebrać (Wola Zaleska? 50), Wróblew (gm. Wróblew 264), Wrzeszczewice (62, 203), Zaborów (gm. Zadzim 37), Zagajew (9, 271), Zalesie (gm. Wodzierady 50), Zalesie (gm. Zadzim? 103), Zalesie (gm. Wartkowice 15), Zawadki (26), Zdziechów (250), Złoczewska Wieś (125)

1859-Bałucz (59), Bartochów (66), Beleń (84), Białacz (Białas Wola? 133), Bilew (186), Biskupice 96), Bobrowniki (gm. Sieradz 246), Brąszewice (84), Bronów (186), Brzeg (94), Budzynek (155), Burzenin (198), Busina (197), Byczyna (245), Charłupia Wielka (77), Chlewo (8), Chojne (246, 271), Chropy (245), Chwalęcice (8, 63), Cielce (75, 82), Dąbrówka Nadolna (40), Dąbrówki (Dąbrówki Kobylańskie? 282), Drużbin (8), Gać (Gać Wartska 82), Gajewniki (242), Góra (56), Grzybki (43), Grzymaczew (245), Iwonie (136), Janiszewice (2), Kalinowa (gm. Błaszki 97), Kałów (126), Kamionaczyk (101), Kamionka (gm. Pątnów 32), Kamostek (8), Kiełczygłów (244), Klementów (245), Klonowa (83, 285), Kobierzycko (3), Komorniki (gm. Mokrsko 144), Kotlinki (130), Kotliny (84, 130), Krobanów (130), Krzeczów (17, 117), Lichawa (gm. Szadek? 16), Lipicze (gm. Goszczanów 94), Lipnik (17), Lubanów (94), Łeszczyn (130), Łężki (gm. Poddębice 245), Łubna Zarośla (Łubna Jarosłaj 210), Małków (82), Naramice (284), Niemojew (83), Okup (264), Okup Mały (23), Orzeżyn (117), Ożarów (144), Paprotnia (103, 133), Pęczniew (7), Piaski (gm. Lututów), Polków (108), Popów (124), Poradzew (8, 65), Powodów (267), Praga (245), Proboszczewice (97), Próchna (124), Prusinowice (gm. Szadek 40), Pruszków (8), Radoszewice (249), Ralewice (16), Rogóźno (8), Rossoszyca (8), Rożdżały (63), Rzechta Drużbińska (8), Sędziejowice (288), Siemiechów (165), Skomlin (144), Spędoszyn (106), Stęszyce (56), Stoczki (246), Strachanów (3), Sulmówek Chrustny (8), Szarów Pański (192), Śmiechów (108), Tobołki (133), Ułany (80), Ustków (63, 75), Wągłczew (56), Widawa (117), Wiechutki (246), Wielgie (210), Wielka Wieś (gm. Szadek ? 108), Wierzbowa Woźnicka (Wierzbowa gm. Wartkowice 197), Wierzchlas (10, 239), Wilkowice (66), Wilkszyce (87), Witów (gm. Burzenin 198), Włocin (245), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 228), Wola Łaska (56), Wola Tłomakowa (133), Wola Wiązowa (3), Wrząca (gm. Błaszki 90), Zadzim (40)

1860-Bartochów (231), Borki (Borki Drużbińskie? 173), Borzewisko (gm. Poddębice 108), Brodnia (gm. Buczek 195), Bronów (240), Brzoza (119), Budzynek (58), Charchów Księży (47, 49), Chlewo (263), Chotów (100), Czernice (269), Dąbrówka Nadolna (242), Dębołęka (269), Dzierzążna (gm. Poddębice 108), Dzierżawy Wielkie (192), Gaszyn (58), Golice (23), Górale (100), Gruszczyce (148), Iwonie (65), Izabella (Izabela gm. Poddębice 108), Józefka (gm. Wróblew 238), Kalinowa (gm. Zapolice 150), Kamionka (gm. Pątnów 121), Klonowa (192), Kociołki (192), Konstantynów (gm. Poddębice 108), Kontrowers (Kontrewers gm. Dalików 266), Korczew (152), Krąków (30), Kobyla Chmielowa (107), Leśnik (108), Ligota (gm. Burzenin 199), Ligota (gm. Widawa 150), Lipicze (gm. Goszczanów 173), Lutomiersk (54, 153), Lututów (106, 128), Łążki (138), Mantewki (Mątewki 100), Marzenin (150), Młodawin Dolny (150), Mroczki Małe (151), Nicenia (71, 192), Niechmirów (108), Niedzielsko (228), Niewiesz (47, 175), Nowa i Stara Grabina (36), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 173), Okup (203), Ostrów (Ostrów Warcki 107), Ostryja (100), Ożegów (23, 41), Paulinów (Paulina 108, 170), Pątnów (119), Piotrów (gm. Zadzim 187), Przyrownica (265), Pstrokonie (108), Ptaszkowice (150), Pudłów (227), Rakowice (18), Ralewice (36), Reduchów (107), Rososza (150), Rossoszyca (61), Rozaliów (36), Ruda (Ruda Jeżewska? 30), Rusiec (134), Sędziejowice (232), Sikucin (107), Skęczno (36), Skrzynno (150), Srebrnica (100), Starzynek (Starzynki 281), Stęszyce Tymieńskie (Tymienice 152), Strobin (181), Stypuły (253), Sucha Dolna (61), Sworawa (200), Szydłów (153), Trzebienie Stare (192), Uników (152, 281), Wągłczew (127), Widawa (106), Wiewiórczyn (9), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 152), Wola Męcka (152), Woleń (259), Wrzeszczewice (156), Wydrzyn (gm. Łask 195), Zalesiaki (246), Zielona Wygoda (36), Zaspy (gm. Warta? 199)

1861-Antoniew (gm. Dalików 106), Balazany, Balarany (Balazny 178, 189), Barczew (161), Bartochów (60, 155), Bieniądzice (49), Biernacice (15), Bogumiłów (178, 183), Borzewisko (gm. Poddębice 25), Bronów (100), Bronówek (25), Bronówek B vel Wielopole (Bronówek 100), Brzezina (gm. Sieradz 141), Brzoza (6), Budzynek (150), Bugaj (gm. Warta 186), Cegielnia (gm. Wieluń 77), Czernice (207), Dalików (74), Dąbrowa Widawska (200), Dębe vel Dąbie (Dęby gm. Wartkowice 100), Dobrosław (122), Dominikowice (214), Drużbin (164), Dziebędów (147), Dzierlin (161), Dzierzążna (gm. Warta? 37), Dzierżawy Wielkie (101), Dury (178), Gajówka (163), Gromadzice (49), Gzików (81), Helenówka (174), Inczew (147, 166), Izabelów (33), Jarocice (178, 205), Jasionna (Jesionna 197), Julianów (gm. Dalików 106), Kamionka (178, 205), Kamostek (14), Koch (200), Kozuby Stare (147), Konopnica (gm. Konopnica 116), Konopnica (gm. Wartkowice 100), Kopiec (gm. Widawa 178, 189), Korzenica (147), Krasnyłan (Krasnołany 106), Krępa (gm. Poddębice 15), Krokocice (81), Ligota (gm. Burzenin147), Lutomiersk (14, 154), Lututów (114), Łaszew (147), Łobudzice (181), Małków (36), Masłowice (37), Mierzyce (204), Miła (106), Młodawin Dolny (185), Nędzarzew (178, 205), Niechmirów (49, 150, 178, 205), Nieczuj (178, 205), Niedzielsko (178, 205), Niewiesz (15), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 178), Olewin (122), Patek (Potok? 178), Pątnów (207), Pęczniew (39, 116), Pilhy, Pilichy (Pilchy 178, 189), Piotrów (gm. Dalików 99), Piotrów (gm. Poddębice 100), Podole Dolne i Górne (Podule 49), Poradzew (160), Prusinowice (gm. Szadek 27), Radoszewice (214), Rakowice (49), Rembieszów (166), Ruda (gm. Wieluń 122), Rudlice (77, 160), Staw (gm. Czarnożyły 49), Stęszyce Opiesin (Opiesin 125), Stok (49), Stolec (140, 205), Strumiany (gm. Burzenin 56), Szynkielów (178, 210), Śmiechów (214), Świątkowice (122), Świerczów (200), Tobolice (106), Uników (37), Widawa (59, 123, 157, 178, 189), Wiechucice (178), Wielka Wieś (gm. Widawa 56), Wilczkowice (81), Witów (gm. Burzenin 214), Włyń (191), Wojsławice (gm. Goszczanów 200), Wola Krokocka (81), Wola Stryjewska (161), Wolnica (178, 205), Wójcinek (49), Wójtostwo Sieradzkie (178), Zacisze (100), Zalesie (gm. Sieradz 178), Zalesie (gm. Wartkowice 100), Zapole (178), Zygry (120), Żelisław (147)