-->

sobota, 5 grudnia 2015

Poręba / Poręby

Poręba, pustkowie w dobrach Stok, leżące prawdopodobnie w gminie Błaszki, nie odnalezione na mapach.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 201

(N. D. 4967) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S. podaje do wiadomości, iż na żądanie Mośka Hertzberg spekulanta w mieście Dobry Ogu Wartskim zamieszkałego, zamieszkanie zaś prawne do tego interessu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału tutejszego w Kaliszu mieszkającego, obrane mającego, od którego tenże Patron stawa i subhastacyą dóbr Stok z przyległościami popiera, w poszukiwaniu kwoty rs. 3000 wraz z procentem po 50j0 od dnia 12 (24} Lipca 1851* r. liczyć się winnym, oraz kwoty rs. 405 za każdą nie oddaną a zakupioną owcę w ilości sztuk 300 licząc sztukę po rs. 1 kop. 35, a nadto i w poszukiwaniu kwoty rs. 17 kop. 30 kosztów za prowadzoną egzekucyą o też owce, aktem zajęcia przez Henryka de Mulochot Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu, na gruncie tychże dóbr w dniach 13 (25) i 14 (26) Lipca r. b. sporządzonym zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie.
Dobra Ziemskie Stok.
Składające się z folwarku i wsi Stok, z folwarku Ołucza, Pustkowia Poręba i kolonii Stok v. Marcinowskie zwane, z nomenklatury Grobelka z wszystkiemi przyległościami i użytkami bez żadnego wyłączenia w Powiecie i Okręgu Kaliskiem Gubernii Warszawskiej w gminie Stok położone, obejmują w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym około włók 56 mórg 24, czyli około dziesiatyn 765 grunt te należą do klassy I. II. III. i IV., dobra te dziedziczne są Stanisława Bogusławskiego dziedzica tychże dóbr, tamże w wsi Stoku zamieszkałego, która odziedziczył, na mocу testamentu Franciszki z Rudnickich 1mo voto Węgrowskie 2-o voto Bogusławskiej i na tegoż Stanisława Bogusławskiego tytuł własności jest przepisany. W dobrach tych a mianowicie w wsi Stoku jest gospodarzy, 3 dni w tydzień ręczno robiących trzech i dwu dniowy jeden czynszownik jeden Kazimierz Szymański owczarz płaci za dozwolone utrzymanie 30 sztuk owiec z paszą dworską rs. 135.
Na folwarku Ołucza, gospodarz 3-dniowy jeden, czynszownik jeden Józef Lipka płaci rocznie rs. 13 kop. 50, na Grobelce Walenty Mikszewski karczmarz płaci rocznie rub. srebrem 9.
Na pustkowiu Poręba czynszowników trzech: 1. Szymon Chojnacki płaci rocznie rs. 7 kop. 20, 2. Jan Piegoński płaci rocznie rs. 9 kop. 90. 3. Piotr Mielczarek płaci rocznie rs. 8 kop. 10, i odrabiają po 12 dni ręczno i inne obowiązki panszczyzniane.
Na kolonii Stok, albo inaczej Marcinkowska zwana, czynszowników czyli kolonistów 25ciu, a mianowicie: 1. Bogusław Kozer płaci rocznie rs. 3 k. 4, 2. Bogumił Szultz rs. 1 k. 90, 3. Gotlib Gellert rs. 7 k. 12 i pół. 4, August Szultz rs. 2 k. 47, 5. sukcessorowie Krystjana Zelaznego rs. 4 k. 27 i pół, 6. Kazimierz Szultz rs. 2 k. 7, 7. Krystyana Jakoben rs. 4 k. 19. 8. Marjan Gros k. 75, 9. wdowa Ruth rs. 4 k. 56 i pół. 10. Wojciech Fidler rs. 3 k. 61 i pół, 11. Andrzej Fidler rs. 6 k. 3 i pół, 12. Gotfrid Kind rs. 3 k. 2, 13. Jan Lindner rs. 3 k. 78, 14. Eleonora Swide rs. 2 k. 85, 15. Zygmunt Szultz. rs. 7 k. 3, 16. Bogusław Szultz rs. 11 k. 40, 17. Gotfrid Fiszer rs. 2 k. 85, 18. Andrzej Libert rs. 7 k. 12, 19. Gotfrid Gohl rs. 5 k. 29, 20. Krystjan Szultz rs. 2 k. 74, 21. Wilchelm Fidler rs. 2 k. 74, 22. Wojciech Fidler rs. 9 k. 97 i pół, 23. Bogusław Gohl rs. 13 k. 83 i pół, 24. Wojciech Fidelak rs. 5 k. 52, 25. Wojciech Вohl rs. 2 k. 85, Oprócz którego to czynszu dają z sepu owsa korcy 20 i pół, czyli czetwerti 15 i pół.
Pańszczyzna od włościan i kolonistów, załogi, daniny zabudowania dworskie i włościańskie, wszelkie podatki, granica i inne szczegóły w dobrach tych znajdują się, w akcie zajęcia są opisane. Akt zajęcia wyż z daty powołany. Edwardowi Milewskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Kaliskiego d. 1 (13) Sierpnia r. b. Stanisławowi Bogusławskiemu jako ustanowionemu dozorcy d. 29 Lipca (10 Sierpnia) r. b. i Wójtowi gminy Stok Walentemu Balińskiemu w d. 29 Lipca (10 Sierpnia) r. b. doręczony został, następnie do księgi wieczystej dóbr Stok w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu d. 8 (20) Sierpnia r. b. wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w d. 7 (29) Sierpnia 1855 r. wpisany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń, warunki licytacyi oraz zbiór objaśnień w biurze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Franciszka Modrzejewskiego Patrona przejrzane być mogą.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży dóbr tych na audyencyi publicznej Trybunału tutejszego w dniu 28 Września (10 Października) 1855 r. o godz. 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 19 (31) Sierp. 1855 r.
Ludwik Holtz, Podpisarz.
*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1868 nr 253

N. D. 7510. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Zawiadamiam, iż w dniu 31 Grudnia (12 Stycznia) 1868/9 r. w godzinach przedpołudniowych, na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń Wydziału I. ogłoszone zostaną po raz pierwszy warunki licytacyjne, ułożone do sprzedaży dóbr ziemskich Stok z przyległościami, położonych w Okręgu, Powiecie i Gubernji Kaliskiej, należących do gminy Borysławice vel Błaszki.
Dobra te na żądanie Stanisławy z Porębińskich Jackowskiej, Stanisława Jackowskiego, właściciela dóbr Bogucice małżonki w asystencji tegoż czyniącej, w tychże dobrach Bogucice w Powiecie Kaliskim położonych, zamieszkałej, a zamieszkanie prawne u Jana-Daniela Wojciechowskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu urzędującego, w tymże mieście zamieszkałego, obrane mającej, który to Patron jako Obrońca Stanisławy Jackowskiej, postępowaniem celem, przymuszonej sprzedaży dóbr Stoku przedsięwziętem, kieruje, zajęte zostały na przymuszoną sprzedaż przeciwko dłużnikowi, a dóbr tych właścicielowi Janowi Nepumecenowi Bogusławskiemu, w dobrach, Włocinie w Okręgu Sieradzkim zamieszkałemu, zamieszkanie zaś obrane mającemu w dobrach Stok, przez akt przez Wiktora Lipskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w dniu 19 (31) Sierpnia 1868 roku sporządzony, akt ten doręczony w kopjach w dniu 29 Sierpnia (10 Września) 1868 r. Stanisławowi Białobrzeskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Kaliszu w dniu zaś 31 Sierpnia (12 Września) 1868 r. Wojciechowi Jankowskiemu Wójtowi gminy Błaszki, wpisany został do księgi wieczystej dóbr Stok w dniu (19) Października 1868 r. do księgi zaś przez Piszarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu utrzymywanej, w dniu 22 Października (3 Listopada) 1868 r.
Tak zajęte dobra składają się z folwarku i wsi Stok z częścią holendrów Marcinkowskie zwane, Pustkowia Poremby, nomenklatur Ołucza i Grobelka, pod względem gospodarstwa stanowią jedną całość i są w dzierżawnem posiadaniu Stanisława Chmielińskiego, przestrzeń dóbr zajętych wynosi około włók 38, mórg 16, prętkw 150, odległe są od miasta Kalisza o wiorst 30, od miast Iwanowic i Błaszki o wiorst 7.
Kalisz d. 23 Pazdz. (4 Listop.) 1868 r.
Asesor Kolegjalny J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1870 nr 163

N. D. 5879. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Zawiadamiam, iż w dniu 31 Grudnia (12 Stycznia) 1868/9 r. w godzinach przedpołudniowych, na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń Wydziału I. ogłoszone zostaną po raz pierwszy warunki licytacyjne, ułożone do sprzedaży dóbr ziemskich Stok z przyległościami, położonych w Okręgu, Powiecie i Gubernji Kaliskiej, należących do gminy Borysławice vel Błaszki.
Dobra te na żądanie Stanisławy z Porębińskich Jackowskiej, Stanisława Jackowskiego, właściciela dóbr Bogucice małżonki w asystencji tegoż czyniącej, w tychże dobrach Bogucice w Powiecie Kaliskim położonych, zamieszkałej, a zamieszkanie prawne u Jana-Daniela Wojciechowskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu urzędującego, w tymże mieście zamieszkałego, obrane mającej, który to Patron jako Obrońca Stanisławy Jackowskiej, postępowaniem celem, przymuszonej sprzedaży dóbr Stoku przedsięwziętem, kieruje, zajęte zostały na przymuszoną sprzedaż przeciwko dłużnikowi, a dóbr tych właścicielowi Janowi Nepumecenowi Bogusławskiemu, w dobrach, Włocinie w Okręgu Sieradzkim zamieszkałemu, zamieszkanie zaś obrane mającemu w dobrach Stok, przez akt przez Wiktora Lipskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w dniu 19 (31) Sierpnia 1868 roku sporządzony, akt ten doręczony w kopjach w dniu 29 Sierpnia (10 Września) 1868 r. Stanisławowi Białobrzeskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Kaliszu w dniu zaś 31 Sierpnia (12 Września) 1868 r. Wojciechowi Jankowskiemu Wójtowi gminy Błaszki, wpisany został do księgi wieczystej dóbr Stok w dniu (19) Października 1868 r. do księgi zaś przez Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu utrzymywanej, w dniu 22 Października (3 Listopada) 1868 r.
Tak zajęte dobra składają się z folwarku i wsi Stok z częścią holendrów Marcinkowskie zwane, Pustkowia Poremby, nomenklatur Ołucza i Grobelka, pod względem gospodarstwa stanowią jedną całość i są w dzierżawnem posiadaniu Stanisława Chmielińskiego, przestrzeń dóbr zajętych wynosi około włók 38, mórg 16, prętkw 150, odległe są od miasta Kalisza o wiorst 30, od miast Iwanowic i Błaszki o wiorst 7.
Kalisz d. 23 Pazdziernika(4 Listop.) 1868 r.
Asesor Kolegjalny J. Migórski.
Po odbyciu 3-ch publikacji zbioru objaśnień i warunków oraz temczasowego przysądzenia w d. 2 (14) Kwietnia 1869 r. w którym dobra te temczasowie Janowi Danielowi Wojciechowskiemu Patronowi za sumę rs. 15,000 przysądzone zostały. Gdy termin do ostatecznego przysądzenia dla zaszłych sporów do skutku nie doszedł po usunięciu takowych wyrokiem Trybunału z d. 7 (19) Lipca 1870 r. Trybunał do dalszego popierania subhastacji tych dóbr podstawił Aleksandra Grochowskiego Rejenta okręgu Konieckiego w m. Końskie O-gu Konieckim zamieszkałego, a zamieszkanie prawne u Franciszka Modrzejewskiego Patrona w Kaliszu obrane mającego, który od niego stawać i subhastacją dalej popierać będzie, następnie wyrokiem ilacyjnym z d. 16 (28) Lipca t. r. oznaczył Trybunał termin do stanowczego przysądzenia wspomnionych dóbr powołanym wyrokiem na d. 3 (15) Września r. b. godzinę 10 z rana w miejscu jego posiedzeń, w którym licytacja rozpocznie się od sumy rs. 15,000.
Kalisz d. 10 (22) Lipca 1870 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 120

N. D. 3153. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych niemających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w m. Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:  
19. Stok, z częścią Holendrów Marcinkowskie zwanych, do których należą Pustkowie Poręby, oraz nomenklatury Ołucza i Grobelki, z wszystkiemi przynależytościami w okręgu Kaliszskim położonych; zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu przynależnych rs. 925 kop. 58. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 1,600. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Zenonem Łopuskim, d. 11 (23) Listopada 1872 r. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 9,950.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomej z pobytu i niemającej w hypotece obranego zamieszkania prawnego, 1. Ewy Pauliny dwóch imion z Zimmerlingów Neuman. Niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu. 2. Fiszla Tygier właściciela nieruchomości. 3. SS -ów Hanny z Nelkenów Frenkel wierzycieli hypotecznych dóbr Stok.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi. Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliszskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy, i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1873 nr 109

N. D. 3102. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Po dopełnieniu trzech publikacji warunków i wszelkich formalności wyrokiem Trybunału na dniu 2 (14) Kwietnia 1869 r. wydanym, dobra Stok* z przyległościami tymczasowo na własność Patrona Wojciechowskiego za rs. 15,000 zasądzono. Do dalszego popierania tej subhastacji wyrokiem Trybunału na dniu 7 (19) Lipca 1870 r. zapadłym Aleksander Grochowski przez Patrona Modrzejewskiego czyniący podstawionym został, i na jego żądanie wyrokiem Trybunału na dniu 16 (28) Lipca 1870 r. wydanym, termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 3 (15) Września 1870 r. był wyznaczonym, lecz wskutek sporów wyrokiem Trybunału na dniu 12 (24) Sierpnia 1870 r. zapadłym taksa tych dóbr nakazaną została. Gdy Grochowski również subhastacji zaniechał wyrokiem przeto Trybunału na dniu 20 Stycznia (1 Lutego) 1871 r. wydanym, do dalszego jej popierania Aleksander Rudnicki obywatel w mieście Kaliszu zamieszkały, i tamże zamieszkanie prawne u Ignacego Jabłońskiego Patrona Trybunału obierający, przez tegoż Patrona działający, subrogowanym został.
Z jego więc poparcia wszelkie spory przez wywłaszczanego Bogusławskiego wyniesione wyrokami Sądu Apelacyjnego, dnia 23 Lutego (7 Marca) 1871 r. i Rządzącego Senatu dnia 24 Stycznia (5 Lutego) 1872 r. zapadłym oddalono, a sporządzoną przez Bogusławskiego taxą szacunek dóbr Stoku na rs. 45,378 kop. 20 wykazano, wyrokiem zaś Trybunału na dniu 2 (14) Czerwca 1870 r. wydanym, termin do ostatecznego przysądzenia tych dóbr na dzień 18 (30) Lipca r. b. godzinę 10 z rana oznaczono, które w tym terminie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu nastąpi podług ułożonych początkowo warunków z tą tylko zmianą że koszta popieranej od Rudnickiego subhastacji Patronowi Jabłońskiemu zasądzone i wypłacone zostaną, i że tenże Patron jako Obrońca Rudnickiego od składania vadium na rs. 1,500 oznaczonego, jest wolny. Licytacja dóbr Stoku ma być rozpoczętą od sumy rs. 30,252 jako 2/3 części szacunku taksą wykrytego.
Kalisz d. 2 (14) Czerwca 1872 r.
Asesor Kolegialny J. Migórski.
Gdy w terminie oznaczonym nikt się do licytacji nie zgłosił, wyrokiem przeto Trybunału na dniu 1 (13) Sierpnia r. b. wydanym rozpoczęcie licytacji od zniżonego szacunku to jest od sumy rs. 20,198 dopuszczono i tym celem termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 5 (17) Września r. b. oznaczono. Że zaś ten termin do skutku niedoszedł, po usunięciu zatem sporów wyrokiem Trybunału na dnia 23 Sierpnia (4 Września) r. b. i wyrokiem Sądu Apelacyjnego na dniu 5 (17) Października t. r., wydanym nowy termin do ostatecznego przysądzenia dóbr Stoku, wyrokiem Trybunału na dniu 15 (27) Listopada r. b. zapadłym na dzień 3 (15) Stycznia 1873 r. godz. 10 z rana oznaczonym został. W tym więc terminie ostateczna przedaż nastąpi.
Gdy zaś i ten termin do skutku dojść nie mógł. Po usunięciu więc nowych sporów wyrokami Trybunału z d. 21 Grudnia (2 Stycznia) 1873 r. tudzież wyrokami Sądu Apelacyjnego w d. 15 (27) Marca i d. 25 Kwietnia (7 Maja) r. b. wydanemi, termin do ostatecznego przysądzenia wyrokiem Trybunału pod dniem 15 (27) Maja r. wydanym na dzień 27 Czerwca (9 Lipca) r. b. godzina 10 z rana oznaczanym został w którym ostateczna przedaż dóbr Stoku nastąpi.
Kalisz d. 15 (27) Maja 1873 r.
Asesor Kolegialny J. Migórski.

* wieś i folwark Stok z częścią holendrów Marcinkowskie, pustkowia Poręby, nomenklatur: Ołucza i Grobelka.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 39


Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu Andrzej Kuliński, zamieszkały w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 12, w myśl art. 1141, 1143, 1146 i 1149 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 16 lipca 1921 r. o godz. 10 rano w sali posiedzeń sądu okręgowego w Kaliszu, wyznaczoną została sprzedaż z publicznej licytacji w drodze działów osady włościańskiej, zapisanej w tab. likw. pod Nr 1, podchodzącej pod ukaz 1564 r. położonej we wsi Pustkowie-Poręby, gm. Błaszki, star. Kaliskiego, należącej do Józefa Tułacza i Kazimierza Biernata, obejmującej ogólnej przestrzeni 70 mórg 148 pręt., składającej się z gruntu ornego, zagajniku brzozowego, łąki, a także z zabudowaniem domu mieszkalnego z drzewa, obory z drzewa i stodoły z drzewa o jednym klepisku, przy budynkach znajdują się około 54 sztuk drzew owocowych różnego gatunku, wyszczególnione w opisie sporządzonym przez komornika Trojanowskiego w d. 4 listopada 1920 r.
W zastawie osada się nie znajduje, obciążona alimentami na korzyść Kazimierza i Franciszki małż. Biernat, drobiazgowo wyszczególnionemi w akcie z d. 9/22 grudnia 1906 r. Nr 1130 sporządzonym, przed notarjuszem Cybulskim w Kaliszu.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 100.000 mk.
Życzący przyjąć udział w licytacji obowiązany złożyć vadium w sumie 10.000 mk. wraz deklaracją.
Do licytacji dopuszczeni będą włościanie polskiej narodowości, posiadający zaświadczenie urzędu gminy swego zamieszkania i na prawo kupna ukazanych włościańskich osad.

O bliższych szczegółach dowiedzieć się można u prowadzącego sprzedaż komornika, a w dniu licytacji w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 21

ROZPORZĄDZENIE
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 1927 r. o zmianie granic gmin Błaszki i Iwanowice w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem.
Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770 zarządzam, co następuje:
§ 1. Kolonję Poręby i osadę hipoteczną Stok- Łąki wyłącza się z gminy Błaszki w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem i włącza się je do gminy Iwanowice w tymże powiecie i województwie.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1927 r.
Minister Spraw Wewnętrznych
(—) Sławoj-Składkowski.

Rozporządzenie powyższe ogłoszono w Dzienniku Ustaw R. P. Nr. 81, poz. 709.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza