-->

niedziela, 20 grudnia 2015

Cegielnia

Cegielnia, folwark znajdujący się w terrytorium miasta Wielunia.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 77

(N. D. 1575) Sąd Pokoju Okręgu Wieluńkiego.
Z powodu żądanej regulacyi nowej hypoteki nieruchomości folwarczku Cegielnia zwanego pod Nr. 2 2 policyjnym położonego, w obrębie granic miasta Wielunia po za kościołem świętej Barbary składającego się z wiatraka, domu murowanego, domu łaźnią zwanego, oficyny, stodoły z drzewa pieca ceglanego, glinianek, placu na którym też budowle stoją, ogrodu owocowego, oraz gruntu ornego zagonów 60 w territorium miasta Wielunia w Pcie i Ogu Wieluńskim Gubernii Warszawskiej, do własności Walentego i Józefy z Barańskich małżonków Głowienkowskich należących, uwiadamia interessentów że takowa nastąpi dnia 22 Czerwca (4 Lipca) 1861 r. o godzinie 10 z rana, w miejscu posiedzeń Sądu tutejszego w Kancellaryi hypotecznej.
Wzywa ich przeto aby do takowej osobiście lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie na to umocowanego, zgłosili się, żądania swe i wnioski do protokółu regulacyi podali i w dokumenta prawa ich udawadniające opatrzyli się.
Ostrzega ich oraz że niezgłaszający się w terminie podpadną skutkom prekluzyi w art: 154 i 160, prawa o hypotekach z r. 1818 przepisanym.
Jeżeliby właściciele nieruchomości wywołanej, w terminie do regulacyi niestawili się. Ciż na żądanie któregokolwiek z interessantów na karę od 10 do 50 złp. skazanymi zostaną, i podług art. 150 tegoż prawa utracą wszelkie dobrodziejstwa prawa względem swych wierzycieli.
Ogłoszenie decyzyi jaka w skutek aktu regulacyi wydaną będzie, nastąpi w dni 8 od terminu wyżej oznaczonego, na posiedzeniu jawnem Sądu tutejszego w Kancellaryi hypotecznej i od tegoż dnia czas do odwołania się od niej upływać zacznie.
Interessenci przeto bez dalszego wezwania w tymże dniu ogłoszeniu jej przytomnemi być powinni. Wieluń d. 18 (30) Marca 1861 r.
za Podsędka,
Assesor Kollegialny, Nalepa.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza