-->

niedziela, 30 czerwca 2013

Kukułka

Kukułka, osada w gminie Warta. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1840 nr 11

Pisarz Trybunału Cywilnego 1ey Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Zawiadomia Publiczność, iż Dobra Ziemskie Mikołaiewice, skladaiące się z folwarku i wsi zarobnej Mikołaiewice, oraz karczmy Kukułka zwanej, z wszystkiemi przyległościami i dochodami, w Powiecie Wartskim Obwodzie i Gubernii Kaliskiej położone, Skarbu Królestwa Polskiego z powodu konfiskaty, Maiątku Teofila Morawskiego dzie­ dziczne, w Osobach JWgo. Romana Fuhrmann Radcy Tajnego Dyrek­ tora Prezyduiącego w Kommissyi Rządowej Przychodów i Skarbu w Warszawie zamieszkałego, i Prokuratoryi Jeneralnej w Królestwie Polskiem w Warszawie Urzęduiącej działaiącego, zamieszkanie, prawne w Biórze Rządu Gubernialnego Kaliskiego w Kaliszu obrane maiącego.
Aktem zaięcia przez Tomasza Kozłowskiego Komornika przy Trybunale tutejszym, na gruncie tychże Dóbr w dniu 6/18 Stycznia 1840 roku sporządzonym na rzecz i na żądanie Leokadyi z Szczanieckich Morawskiej, Teofila Morawskiego cywilnie umarłego byłego Dzie­dzica Dóbr Mikołaiewic Małżonki, z własnych funduszów utrzymuiącej się, w Sarbinowie Księstwie Poznańskiem mieszkaiącej, zaś zamieszkanie prawne co do tego Jnteressu u Franciszka Bielskiego Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu obrane maiącej, za którą tenże Pa­ tron stawa i Subhastacyą Dóbr Mikołaiewic popiera, na sprzedaż pu­bliczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcyą summy 101,000 Złotych Polskich z procentem zaięte zostały.
Akt zaięcia wyż z daty powołany Karolowi Mniewskiemu iako ustanowionemu Dozorcy,Wojciechowi Masło sprawuiącemu obowią­ zki Wojta Gminy Mikołaiewic, i Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Wartskiego w dniach 6/18 i 8/20 Stycznia 1840 roku wręczony i zostawiony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do Księgi Wieczystej właściwej pod dniem 9/21 Lutego 1840 roku podany, a do Księgi Zaregestrowań Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w dniu 16/28 t. m. i roku wpisany i zaregestrowany został.
Dobra obecne Mikołaiewice są łączne, składaią jedne Gmine pod nazwiskiem „ Gmina Mikołaiewice" przez które płynie rzeka spławna Warta, zajmuią rozległości uważaiąc sposobem przybliżonym:
1. W placach pod zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi w podwórzach i ogrodach około morg 27.
2. W gruntach ornych dominialnych klassy II III i IV około — 340.
3. W gruntach które włościanie obsiewa­ią klassy III IV i V około — 60.
4. W łąkach dominialnych i wiejskich w
których iest i olszyna około — 81.
5. Dębina po nad granicą grzybli i w polu młoda brzezina około — 25.
6. W drogach wygonach nieużytkach niemniej rzeka spławna Warta i od niej
strumienie około — 30.
Razem morg 563
Czyli około włok 18 morg 23 miary nowo polskiej, z nadmie­niem iż grunta dominialne podzielone są na 10 polowe gospodarstwo.
Oprócz tej Rozległości Dobra te Mikołaiewice, mają wspólne pastwisko z wsią dawniej Rządową Glinno w łęgach które zaimuie około 20 włok miary nowo polskiej.
W Dobrach tych żadnego inwentarza gruntowego żywego i martwego iak równie żadnych fabryk i zakładów niemasz. Włościan zaś pańszczyznę robiących iest:
1. Zagrodników pięciu, maiących po parze koni i po iednym wozie bosym na załogę oraz zasiew gruntowy, robią pańszczyzny po dni trzy na tydzień przez cały rok i inne powinności odbywaią w akcie zaięcia wyszczególnione.
2. Komorników 16tu. z tych 13tu, robią po trzy dni a trzech po dni dwa na tydzień ręczno i inne powinności odbywaią, za co biorą kopczyznę.
Czynszowników stałych i niestałych niemasz.
Dobra te zostaią na teraz w dzierżawnej possessyi Karola Mniewskiego z których płaci rocznie czynszu po złotych polskich 5000 któ­remu dzierżawa z dniem Sgo Jana Chrzciciela 1842 się kończy.
Sprzedarz Dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi Publicz­nej Trybunału Cywilnego Iszej Jnstancyi Gubernii Kaliskiej w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń. Do czego warunki licytacyine wraz zbiórem obiaśnień w Biórze Pisarza Trybunału i u Patrona popieraiącego przedaż Franciszka Bielskiego każden z interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży Dóbr tych na Audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 29 Marca (10 Kwietnia) o godzinie 10 z rana nastąpi.
W Kaliszu dnia 17/29 Lutego 1840 r.
Franciszek Salezy Wołowski Pisarz. Tryb.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza