-->

niedziela, 30 czerwca 2013

Utrata Mikołajewska

Czajkowski 1783-84 r.
Utrata karczma att Mikołaiewic, parafia mikołaiewice, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: brak informacji.


Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Utrata, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Mikołaiewice, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 10, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:
Utrata Mikołajewska,  os., pow. łaski, gm. Lutomiersk, par. Mikołajewice, 1 dm., 63 mk., 75 mr. włośc. W 1827 r. był 1 dm., 10 mk.


1839 r.


1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1840 nr 43

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Podaje do wiadomości, iż Dobra Ziemskie Mikołajewice składające się z folwarku i wsi zarobney Mikołajewice, przyległości Pustkowiów Wygoda i Utrata zwanych, niemniej młyna wodnego bez nazwi­ska, karczmy Magdalena i wiatraka, oraz z nowo budujących się Kolo­nistów w samej wsi Mikołajewice w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej Gminie i Parafii Mikołajewice położone. Magdaleny z Chabielskich Wąsowiczowej Xawerego Dunin Wąsowicza z własnych funduszów utrzymującego się małżonki, w rozdziale mająt­ku z mężem swym żyjącej, w tychże dobrach Mikołajewicach w raz z mężem swym mieszkającej, z własnych funduszów utrzymującej się dzie­dziczne. — Aktami zajęcia na gruncie wspomnionych dóbr Mikołajewic pierwszym w dniach 24 Lipca ( 5 Sierpnia ), i 26 Lip­ca (7 Sierpnia) 1840 r., i drugim w ponowieniu i poprawieniu w dniu 7/19 i 8/20 Sierpnia tegoż roku 1840, przez Tomasza Kozłowskie­ go Komornika przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej zdziałanym na rzecz i na żądanie Mateusza Dobieckiego Naddzierzawcy Ekonomii Pabianice, w wsi Widzowie Powiecie Szadkowskim mieszkającego, a zamieszkanie prawne u Franciszka Bielskiego Patrona Trybunału Kali­skiego w Mieście Gubernialnem Kaliszu mieszkającego obrane mającego za którego tenże Patron Franciszek Bielski stawa, i Subhastacyą Dóbr Mikołajewic popiera, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia zajęte zostały.
W Dobrach tych zabudowania mianowicie dworskie stodoły dwie o dwóch klepiskach, spichrz o dwóch złożeniach i Gorzelnia z Browa­rem są z cegły murowane, reszta zaś zabudowań dworskich i wieyskich w dobrach tych exystujacych a aktami zajęcia objętych są z drzewa budowane.
Okupnicy w dobrach tych osiedli są następni: 1. Józef Bentz. 2. Józef Becht. 3. Piotr Kuntz. 4. Jgnacy Kuntz. 5. Jan Bechtd. 6. Franciszek Schroth. 7. Michał Karg. 8. Cyryak Siegwarth. 9. Jan Kuntz. 10. Szymon Weingertner. 11. Woyciech Wahl. 12. Małgorzata Szmidt. 13. Wawrzeniec Kraemer. 14. Jakób Bech. 15. Szczepan Sztam. 16. Jan Rygler. 17. Michał Karg stary. 18. Jan Nykiel. 19. Andrzey Schneider. 20. Jakób Hawer. 21. Marcin Bekler. 22. Józef Nayweger. 23. Raymund Ginter. 24. Mar­ cin Kratz. 25. Józef Weingertner. 26. Xawery Weingertner. 27. Antoni Ekert. 28. Marcelli Kasper. 29. Jakób Eppele. 30. Sukcessorowie Graaba. 31. Józef Schnitterer. 32. Mikołay Ebbele. 33. Jan Baumstark. 34. Wawrzeniec Geiger. 35. Józef Weingertner. 36. Jó­zef Krauzowicz. Zaś Czynszownicy niestali: 1. Woyciech Słowiński. 2. Jakób Sąpolski młynarze, oraz 3. Jan Szaler karczmarz, od których wynosi czynsz rocznie zp. 2325.
Dobra te stosownie do ponowionego i poprawionego Aktu zaję­cia z dnia 7/19 i 8/20 Sierpnia 1840 roku, zajmują w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym mianowicie:
a. W placach pod zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi tak wsi Mikołajewic iak i przyległości z ogrodami i podwórzami około Morg 41.
b. Grunta orne dominialne i które włościa­nie i młynarze w dobrach osiedli obsiewają klassy I II III IV i V około —1352.
c. Łąki około — 200.
d. Bory, lasy, zarośla i pastwiska około —210.
e. Drogi, rowy, granice, wody i glinianki —30.
f. Koloniści wyż wymienieni zajmują ogó­łem w gruntach i łąkach— 1005.Wszystko miary magdeburgskiej.
Oprócz gruntów do probostwa w Mikołajewicach należących.
Włościan pańszczyznę robiących: a. Pułrolników dziesięciu ma­jących załogę i zasiew dworski.— b. Zagrodników czterech którzy tylko zasiew dworski mają, i c. Komornic sześć, z tych pułrolnicy robią po trzy dni pańszczyzny na tydzień sprzężajem lub ręczno, zagrodnicy także po trzy dni ręcznej pańszczyzny, a komornice po dni dwa ręcz­no i inne powinności odbywają.
Dobra te stosownie do Kontraktu z dnia 29 Maja (10 Czerwca) 1840 roku, wypuszczone zostały w dzierzawną possessyą na lat cztery od Sgo. Jana Chrzciciela 1840 roku do tego dnia 1844 Faustynowi Badeńskiemu za summę 40000 złotp. a pod zarządem ich właścicielki zo­stają, o unieważnienie kontraktu tego wyrabiający przedaż sobie za­ strzegł.
Akt pierwszy zajęcia z dnia 24 Lipca (5 Sierpnia) i 26 Lipca (7 Sierpnia) 1840 roku, właścicielce Magdalenie z Chabielskich Wąsowiczowej, Xaweremu Dunin Wąsowiczowi jako Dozorcy i Woytowi Gminy Mikołajewic, oraz dla Fabiana Uziembło Pisarza Sądu Pokoju Powiatu Szadkowskiego na ręce Franciszka Hałaczkiewicza Podsędka tegoż Sądu w dniu 26 Lipca (7 Sierpnia) 1840 roku, zaś powtórny Akt zajęcia tychże dóbr wponowieniu i wpoprawieniu w dniach 7/19 i 8/20 Sierpnia tego roku zdziałany, również właścicielce dóbr tych Magdale[nie] z Chabielskich Wąsowiczowey, Xaweremu Dunin Wąsowiczowi jako Dozorcy, Józefowi Jankowskiemu jako pełniącemu obowiązki Wójta Gminy Mikołajewic i Fabiianowi Uziembło Pisarzowi Sądu Pokoju Po­wiatu Szadkowskiego w dniach 8/20 i 10/22 Sierpnia 1840 r. wręczone i zostawione. Następnie obydwa akta zajęcia w Kancel. Ziemian. Guber. Kaliskiej do księgi wieczystej Dóbr Mikołajewic w dniu 29 Sierpnia (10 Września 1840 roku podane a do księgi zaregestrowań Trybunału Cy­wilnego Gubernii Kaliskiej w dniu 11/23 Września t. r. 1840 wpisany i zaregestrowane zostały.
Przedaż Dóbr w mowie będących odbędzie się w Kaliszu na Audyencyi Publicznej Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernii Kaliskiei w miejscu zwykłych posiedzeń. Warunki zaś licytacyi i przedaży oraz zbiór obwieszczeń każden z interessentów w Biórze Pisarza Trybunału i u Patrona Bielskiego przedaż popierającego przejrzeć so­bie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży Dóbr tych na Audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 30 Października (11 Listopada) r. b. 1840 o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 12/24 Września 1840 r.
Franciszek Salezy Wołowski.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza