-->

piątek, 31 maja 2013

Białas Wola / Białacz

Słownik Geograficzny:  
Białaś,  por. Tłomakowa Wola.

Spis 1925:
Białas, kol., pow. turecki, gm. Goszczanów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 52. Mężczyzn 25, kobiet 27. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 45, ewangelickiego 7. Podało narodowość: polską 52.

Białas Wola, obecnie przysiółek w gminie Goszczanów.

Białas Wola (Woler Młyn na mapie Reymann'a)

Białas Wola 1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 133

(N. D. 3651) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Rozalii Cywińskiej, panny doletniej z własnych funduszów się utrzymującej, w mieście Warcie zamieszkałej, a zamieszkanie prawne u Franciszka Modrzejewskiego, Patrona w Kaliszu obecnie mającej, od której tenże Patron stawa i subhastacyą dóbr Woła Tłomakowa popiera, w poszukiwaniu summy rs. 1050 z procentem, aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika Sądowego na gruncie tychże dóbr w dniu 12 (24) Stycznia 1859 r. sporządzonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie:
Dobra ziemskie Woła Tłomakowa
składające się z wsi zarobnej Wola Tłomakowa, i folwarku tegoż nazwiska, oraz pustkowia Białacz i nomenklatur zdezerta i Tobołki, z wszystkiemi przyległościami i użytkami bez żadnego wyłączenia, w Powiecie i Okręgu Kaliskim Gubernii Warszawskiej należące, do Parafii Chlewo, stanowiące jednę gminę pod nazwiskiem Wola Tłomakowa, obejmujące w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym około włók 35 mórg 6 czyli dziesiatyn 328 miary Rossyjskiej, grunta których należą do II III i IV klassy.
Dobra te dziedziczne są Stanisława Żychlińskiego, z własnych funduszów się utrzymującego, w Woli Tłomakowej mieszkającego, na którego tytuł własności hypotecznie uregulowany, a zostają w dzierżawnem posiadaniu Eleonory Żychlińskiej żony właściciela, której dzierżawa kończy się d. 12 (24) Czerwca 1861 r.
W dobrach tych jest włościan komorników 6, robiących pańszczyznę tygodniowo ręczno po dni trzy, a w czasie żniwa tłuki dni 4, oraz komornica jedna robiąca tygodniowo ręcznie dni 4. Czynszownik Jan Wenclaw młynarz płaci czynszu rocznie rs. 15, i miele 60 wierteli żyta bezpłatnie, oraz Jan Kniehalski płaci rocznie czynszu rs. 6.
Dalsze obowiązki włościan, załogi, daniny, czynsze i opis zabudowań Dworskich, podatki, granice i inne szczegóły w dobrach tych znajdujące się, w akcie są szczegółowo opisane.
Akt zającia wręczony został Józefowi Rezler Wójtowi gminy Woli Tłomakowej, w dniu 5 (17) Lutego 1859 r. Józefowi Jezierskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Kaliskiego i Stanisławowi Żychlińskiemu ustanowionemu dozorcy w dniu 7 (19) Lutego tegoż r., następnie do księgi wieczystej dóbr Woli Tłomakowej w Kancellaryi Ziemiańskiej dnia 15 (27) Maja tegoż roku wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 22 Maja (3 Czerwca) r. b. wpisany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych jego posiedzeń.
Warunki licytacyi, oraz zbiór objaśnień w biurze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Patrona Franciszka Modrzejewskiego przejrzane być mogą.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży dóbr tych, na audyencyi publicznej Trybunału tutejszego w dniu 7 (19) Lipca r. b. o godzinie 10-ej z rana nastąpi.
Kalisz d. 23 Maja (3 Czerwca) 1859 r.
Assesor Kollegialny, J. Migórski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Goszczanów dzieli się na gromady:
6. Wola-Tłomakowa, obejmującą: wieś Tłomakowa, wieś Trzebienie - Stare, folw. Trzebienie Stare, kol. Białas, kol. Tornia, kol. Nowa-Wola, kol. Wola Tłomakowa, kol. Wola-Rutkowska. § 2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza