-->

piątek, 31 maja 2013

Brzeziny

Spis 1925:
Brzeziny, folw., pow. wieluń, gm. Starzenice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 22. Mężczyzn 13, kobiet 9. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 22. Podało narodowość: polską 22.

Brzeziny 1935 r.


1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 69

(N. D. 1478.) Dobra ziemskie Ruda składające się z wsi i folwarku tegoż nazwiska, z folwarku Wideradz, Brzeziny, Taczanów, karczmy Przycłapy z przyległościami i dobra Olewin lit: А. В. С i część Olewina lit: D. Medynszczyzna zwana, w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim Gubernii Kaliskiej położone, wydzierżawione zostaną na lat trzy poczynając od dnia 12 (24) Czerwca 1841 do tegoż dnia 1841 r. Wydzierżawienie to nastąpi w dwóch oddziałach, to jest dóbr Rudy w jednym a dóbr Olewina w drugim oddziale. Termin do odbycia licytacyi oznaczony jest na dzień 25 Kwietnia (7 Maja) r. b. o godzinie 10tej z rana przed Antonim Kowalskim Rejentem w Wieluniu, u którego to Rejenta warunki przejrzane być mogą. Cena dzierżawna z dóbr Rudy wynosić może rocznie złp. 12,000, a z dóbr Olewina z przyległościami zł. 10,000.
w Kaliszu dnia 11 (23) Marca 1841 r.
Józef Sikorski.

Gazeta Kaliska 1893 nr. 69

Dnia 28 (października) w folwarku Brzeziny, także, w powiecie wieluńskim, Piotr Ciura, przez własną nieostrożność schwytany młockarnią, poniósł śmierć na miejscu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXIV. Obszar gminy wiejskiej Starzenice dzieli się na gromady:
11. Ruda, obejmującą: folw. Brzeziny, folw. Janinów, wieś Rudę, osadę Rudę, majątek Rudę.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie 1933 10 październik

KRADZIEŻE.
W czasie ubiegłego targu w Wieluniu z pozostawionego bez opieki wozu skradziono na szkodę Kozaka Józefa z Brzezin — 2 prosiaki wartości około 35 złotych
W tymże dniu Kluba Zofja z Kraszkowic dopuściła się kradzieży garnków na szkodę Szumlewicza Pesy z Wielunia 

Echo Sieradzkie 1933 25 listopad

Z SĄDU OKRĘGOWEGO.
Po dwunastu latach wrócił do Polski i został komunistą.
Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Wieluniu rozpatrywał sprawę Aleksandra Mielnika lat 37 zam. w Brzezinach pow. Wieluń — oskarżonego o wywrotową działalność antypaństwową.
Mielnik, który przez 12 lat przebywał we Francji, gdzie prawdopodobnie należał do partji komunistycznej w r. 1932 powrócił do Polski i tu z braku zajęcia zajął się sprzedażą obligacyi państwowych, jeżdżąc od wsi do wsi.
W czasie swych wędrówek po wioskach Mielnik urządzał zebrania, na których namawiał chłopów do niepłacenia podatków oraz stawiania oporu władzy t. j. policji i sekwestratorom.
W kilku miejscowościach Mielnik usiłował założyć t. zw. "komórki komunistyczne" — lecz policja obserwująca go od dłuższego czasu — zaczęła mu deptać do piętach.
Wkrótce potem Mielnik otrzymał pracę przy regulacji rzeki Pysznej, gdzie i tam znów zaczął przeprowadzać różne zebrania namawiając robotników do strajku i żądania podwyżki płac.
Wskutek często powtarzających się owych tajemniczych zebrań odbywających się przeważnie w szczerem polu — przy udziale robotników porzucających pracę — Mielnik pozbawiony został pracy, a wkrótce po tem aresztowany przez policje, która u niego w domu znalazła komunistyczne broszury i gazety.
Sąd po zbadaniu całego szeregu świadków i po świetnej przemowie obrończej p. adw. Lewkowicza z Wielunia — skazał Mielnika Aleksandra, który do winy się nie przyznał na 2 lata więzienia.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza