-->

piątek, 31 maja 2013

Dąbrówka

Spis 1925:
Dąbrówka, folw., pow. łaski, gm. Buczek. Spisano łącznie z kol. Piaskowice.

Dąbrówka, część wsi Brodnia Dolna w gminie Buczek.

 1992 r. 

Gazeta Świąteczna 1925 nr 2297

Władysław Pągowski, mieszkaniec wsi Dąbrówki, gm. Buczku w pow. łaskim, powołany w r. 1914 do wojska rossyjskiego, dotychczas nie wrócił. Gdyby kto posiadał o wiadomość, proszony jest o przysłanie jej Ks. Proboszczowi par. Łasku, poczta w miejscu.

Przegląd Leśniczy 1926 marzec

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
178. Nazwa majątku leśnego: Stary Dwór i Dąbrówka, powiat Łask. Właściciel: Leopold Stencel. Obszar ha: 388, 04.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Buczek dzieli się na gromady:
4. Brodnia, obejmującą: wieś Brodnia I, wieś Brodnia II, folwark Brodnia, folwark Dąbrówka, kolonję Piaskowice, folwark Stary Dwór.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza