-->

piątek, 31 maja 2013

Dąbrówka

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Dąbrowa, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Buczek, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 20, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Dąbrowa,   folw., pow. łaski, gm. i par. Buczek, od Piotrkowa w. 42, od Łasku w. 4, od Łodzi w. 35, od rz. Warty w. 14. Rozl. wynosi m. 270, a mianowicie: grun. orne i ogrody m. 235, łąk m. 12, pastw. m. 2, lasu m. 18, nieużytki i place m. 4. Bud. drewn. 3; folw. powyższy oddzielony od dóbr Częstków.

Spis 1925:
Czestków-Dąbrowa, kol., pow. łaski, gm. Buczek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 18. Ludność ogółem: 125. Mężczyzn 61, kobiet 64. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 125. Podało narodowość: polską 125. 

Wikipedia:
Dąbrówka-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Buczek. Powstała w 2008 z wyłączenia ze wsi Czestków A.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1872 nr 94

N. D. 806. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:    
7. Jana Szymona Tomasza Proszkowskiego właściciela dóbr Czestków lit. B. z okręgu Szadkowskiego, oraz co do wzmianki o apelacje służącej od decyzji wydziału hypotecznego Trybunału Kaliszskiego d. 21 Września (3 Października) 1870 r., w księdze wieczystej dobr Dąbrowa z okręgu Szadkowskiego wydanej, otworzyły się spadki, do uregulowania których oznacza się termin na dzień 4 (16) Sierpnia 1872 r. w którym strony interesowane, w Kancelarji Ziemiańskiej podpisanego Regenta z prawemi swemi zgłosić się winny.
Kalisz dnia 19 (31) Stycznia 1872 r.
Teofil Józef Kowalski.

Kaliszanin 1880 nr. 32

Wsie Czestków i Dąbrowa
pod Łaskiem położone, są do sprzedania lub wydzierżawienia razem lub oddzielnie, bez inwentarzy, w glebie pszennej, bez służebności, od 1 lipca r. b. Wiadomość w Zelowie u właściciela Proszkowskiego. Anszlagi do przejrzenia w hotelu Berlińskim.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Buczek dzieli się na gromady:
5. Czestków „A", obejmującą: wieś Czestków „A", kolonję Dąbrówka.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza