-->

piątek, 30 października 2015

Przekora

Przekora, pustkowie w dobrach Bronów, leżące prawdopodobnie w gminie Wartkowice, nie odnalezione na mapach.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 33

Pisarz Trybunału Cywilnego Iej Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Podaje do wiadomości, iż na żądanie Wawrzeńca Konopnickiego dzierżawcy dóbr Bronowa tudzież żony jego Katarzyny z Pągowskich Konopnickiej w assystencyi i za upoważnieniem męża swego czyniącej, czyli obojga małżonków Konopnickich w wsi Bronowie Okręgu Wartskim mieszkających, zamieszkanie prawne do tego interessu u Pawła Walentowicza Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mających, za których tenże Patron stawa i subhastacyą dóbr Bronowa z przyległościami popiera, aktem zajęcia przez Tomasza Kozłowskiego Komornika przy Trybunale tutejszym, na gruncie dóbr Bronowa w dniach 5/17 Listopada 1842 r. rozpoczętym, a w dn. 7/19 t. m. i r. ukończonym, zajęte zostały na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia dobra ziemskie Bronów, składające się z folwarku i wsi zarobnej Bronów, z folwarku i wsi Zalesie, z wsi zarobnej Bronówek część litt. B., z wsi zarobnej Sędów A., z pustkowia Piotrowczyzny i Przekora, z kolonii Dębe oraz łąki w territorium wsi Spendoszyna należącej, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Okręgu Wartskim Pcie i Gubernii Kaliskiej w gminie Bronów położone, Wojciecha Konopnickiego Obywatela Kraju zamieszkanie prawne co do tychże dóbr w Kaliszu u Adama Koral Rachmistrza Rządu Gubernialnego Kaliskiego obrane mającego dziedziczne, obejmujące w sobie rozległości, uważając sposobem przybliżonym około włók 74 morg 13 prętów kwad. 280 miary nowo-polskiej. Grunta których należą do 2 3 4 i 5 klassy.—
Oprócz tej rozległości exystuje kontrewers w boru od strony dóbr Zelgoszczy około 4 huby miary nowej wynoszący i od strony dóbr Szarowa w ilości nieoznaczonej, odzyskanie których zastrzega się dla nowonabywcy.
W dobrach tych zabudowania dworskie i wiejskie z drzewa są budowane. Zaś włościan pańszczyznę odrabiających: zagrodników jest 23 robiących po dni 3 w tydzień ciągłych lub pieszo, i komorników 8 którzy z nadanej im kopczyzny robią pańszczyzny po dni trzy pieszo na tydzień.— Czynszownicy na koloni Dębe: 1. Józef Głogowski. 2. Paweł Nowicki. 3. Franciszek Kozanecki. [4.]Andrzej Borucki.— Dzierżawcą dóbr tych jest Wawrzeniec Konopnicki, z których płaci rocznej dzierżawy rub. sr. 1260, któremu dzierzawa do dnia 12/24 Czerwca 1845 r. służy. Nadmienia się iż w dobrach tych żadnego inwentarza gruntowego niemasz.— Akt zajęcia wyż z daty powołany Wawrzeńcowi Konopnickiemu Wójtowi gminy Bronów i Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego w d. 7/19 Listopada 1842 r. wręczony, w Kancellaryi Ziem. Gub. Kaliskiej w księdze wieczystej dóbr Bronowa w d. 16/28 Marca r. b. i zaregestrowany został. Warunki licytacyi i sprzedaży dóbr tych wraz zbiorem objaśnień w biórze Pisarza Trybunału i u popierającego przedaż Patrona Pawła Walentowicza każden z interessentów przejrzeć sobie może.— Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzdaży na Audyencyi Trybunału tutejszego w d. 30 Kwietnia (12 Maja) 1843 r. o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie dnia 14/26 Maia, a trzecie dnia 28 Maja (9 czerwca) r. b. odbyło się, poczem termin do temczasowego dóbr tych przysądzenia na d. 15/27 Czerwca, r. b. wyznaczony był, w którym to terminie dobra te Pawłowi Walentowiczowi Patronowi popierającemu za summę 12000 rs. temczasowie przysądzone, i termin do ich ostatecznego przysądzenia na d. 28 Lipca (9 Sierpnia) r. b. wyznaczony został. Z powodu zaszłych sporów o taxę z strony Prokuratoryi Rnej na rzecz XX. Dominikanów w Sieradzu działającej Trybunał Kaliski Wyrokiem swym na dniu 28 Lipca (9 Sierpnia) r. b. zapadłym termin do ostatecznego dóbr tych przysądzenia na d. 28 Października (9 Listopada) r. b. 1843 godzinę 10 z rana oznaczył, w którym dobra te ostatecznie sprzedane zostaną.— w Kaliszu dnia 31 Lipca (12 Sierpnia) 1843 r.

Franciszek Salezy Wołowski Pisarz Trybunału.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 169

(N. D. 3752). Ρisarz Trybunału Cywilnego 1. Instancyi Gubernii Kaliskie.
Podaje do wiadomości, iż na żądanie Wawrzeńca Konopnickiego dzierżawcy dóbr Bronowa tudzież żony jego Katarzyny z Pągowskich Konopnickiej w assystenćyi i za upoważnieniem męża swego czyniącej, czyli obojga małżonków Konopnickich we wsi Bronowie Okręgu Warstkim mieszkających, zamieszkanie prawne do tego interessu u Pawła Walentowicza Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mających, za których tenże Patron stawa i subhastacyą dóbr Bronowa z przyległościami popiera aktem zajęcia przez Tomasza Kozłowskiego Komornika przy Trybunale tutejszym, na gruncie dóbr Bronowa w dniach 5 (17) Listopada 1842 rozpoczętym, a w d. 7 (19) t. m. i r. ukończonym zajęte zostały na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłasczenia dobra ziemskie
ВRONOW
składające się z folwarku i wsi zarobnej Bronow z folwarku i wsi Zalesie ze wsi zarobnej Bronowek cześć lit. B. z wsi zarobnej Sędów A. z pustkowia Piotrowczyzny i Przekora z kolonii Dębe oraz łąki w territorium wsi Spendoszyna należącej, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Okręgu Wartskim Powiecie i Gubernii Kaliskiej w Gminie Bronów położone, Wojciecha Konopnickiego Obywatela kraju zamieszkanie prawne co do tychże dóbr w Kaliszu u Adama Koral Rachmistrza Rządu Gubernialnego Kaliskiego obrane mającego dziedziczne, obejmujące w sobie rozległości, uważając sposobem przybliżonym około włók 74 mórg 13 prętów kwd. 280 miary nowo-polskiéj, grunta których należą do II. III. IV. i V. klassy.
Oprócz téj rozległości exystuje kontrewers w boru od strony dóbr Zelgoszczy około 4 huby miary nowéj wynoszący i od strony dóbr Szarowa w ilości nieoznaczonej, odzyskanie których zastrzega się dla nowonabywcy.
W dobrach tych zabudowania dworskie i wiejskie z drzewa są budowane, zaś włościan pańszczyznę odrabiających zagrodników jest 23-ch robiących po dni trzy w tydzień ciągłych lub pieszo, i komorników, 8-miu którzy z nadanéj im kopczyzny robią pańszczyzny po dni trzy pieszo na tydzień.
Czynszownicy na kolonii Dębe:
1. Józef Głogowski; 2, Paweł Nowicki; 3, Franciszek Kozanecki; 4, Andrzej Borucki.
Dzierżawcą dóbr tych jest Wawrzeniec Konopnicki, zktórych płaci rocznej dzierżawy rs. 1260, któremu dzierżawa do dnia 12 (24) Czerwca 1845 r. służy, nadmienia się iż w dobrach tych żadnego inwentarza gruntowego niemasz.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Wawrzeńcowi Konopnickiemu wójtowi Gminy Bronów i Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Warstkiego w dniu 7 (19) Listopada 1842 r. wręczony, w kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Kaliskiéj w księdze wieczystéj dóbr Bronowa w dniu 16 (28) Marca r. b. podany, a w księdze zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 17 (29) Marca t. r. i zaregestrowany został.
Warunki licytacyi i sprzedaży dóbr tych wraz z zbiorem objaśnień w Biurze Pisarza Trybunału i u popierającego przedaż Patrona Pawła Walentowicza każden z interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 30 Kwietnia (12) Maja 1843 r. o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie dnia 14 (26) Maja, a trzecie dnia 28 Maja (9 Czerwca) 1843 r. odbyło sę, poczem termin do temczasowego dóbr tych przysądzenia na dzień 15 (27) Czerwca 1843 r. wуznaczony był; w terminie tym po uznaniu formalności za dopełnione, dobra te Pawłowi Walentowiczowi Patronowi popierającemu za summę rs. 12,000 temczasowie przysądzone i termin do ich ostatecznego przysądzenia na dzień 28 Lipca (9 Sierpnia) 1843 r. wyznaczony został, z powodu zaszłych sporów z strony wierzycieli, termin ten do skutku nieprzyszedł, powtórny więc termin do ostatecznego dóbr tych przysądzenia wyrokiem Trybunału kaliskiego w dniu 28 Lipca (9 Sierpnia) 1843 r. zapadłym na dzień 28 Października (9 Listopada) 1843 r. odroczono, gdy i ten powtórny termin dla nieukończonych sporów do skutku nieprzyszedł, po załatwieniu takowych poraz trzeci termin do ostatecznego w mowie będących dóbr Bronowa z przyległościami przysądzenia wyrokiem Trybunału tutejszego, na illacyą w dniu 5 (17) Lipca r. b. wydanym na dzień 6 (18) Września 1844 r. godzinę 10 z rana wyznaczony został, w którym to terminie dobra te na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego kaliskiego sprzedane zostaną.
w Kaliszu dnia 5 (17) Lipca 1844 roku.
Fr. Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 25

(N. D. 469) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art: 632 K. P. S., wiadomo czyni: iż na żądanie Starozakonnych, Mojżesza, Majera Wartskiego i Wolfa Frenkel Negocyantów, w mieście Kaliszu zamieszkałych, i zamieszkanie prawne do tego interessu u Józefa Brudzyńskiego Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu z Urzęda mieszkającego, do popiérania téj subhastacyi ustanowionego Obrońcy, obrane mających, aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Kaliskim w dniach 16 (28) Lutego i 18 Lutego (1 Marca) 1852 r: sporządzonym na satysfakcją summy rs. 2175, z procentem prawnym, należnym, zaległym i bieżącym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
Dobra Ziemskie Bronów i Bronówek lit. B. składające się z wsi zarobnej i folwarku tegoż nazwiska, wsi zarobnej i folwarku Zalesie, wsi zarobnej Bronówek część lit. B. pustkowia czyli teraz folwarku Piotrowa czyli Piotrowczyzny i Przekony, kolonii Dembe, oraz kolonii nowo odbudowanej do dóbr Bronowa należącej Konopnica zwanej i kolonii Zacisze, która jest odbudowaną z budynku w wsi Bronówku lit. B. poprzednio będących, a następnie przez podział gruntów pomiędzy Bonawenturą Pawłowskim właścicielem wsi Bronówka, a Wawrzyńcem Konopnickim właścicielem dóbr Bronowa z przyległościami nastąpionego, i grunta odsegregowane, oraz odgraniczone zostały. Budynki tez Bronowka lit. B. na kolonią wsi Bronowa przeniesione zostały, oprócz jednej chałupy, która jeszcze stoi na gruncie wsi Bronówka lit. B. lecz takowa także przeniesioną będzie z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi, gruntami ornemi, łąkami, pastwiskami, borami, lasami, polowaniem, rybołóstwem, propinacyą, czynszami, daninami, robocizną, włościan i ich powinnościami, z tém wszystkiém co całość tych dóbr stanowi, bez najmniejszego włączenia tém nadmienieniem: iż wieś Sędów lit A. od dóbr Bronowa odprzedaną została i nateraz oddzielną księgę hypoteczną posiada. Dobra te położone są w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Guberni Warszawskiej, należą do Parafii Miasta Uniejowa, składają jednę Gminę pod nazwiskiem gm. Bronów, odległe od miast najbliższych: Miasta Okręgowego Warty mil 5, miasta Powiatowego Kalisza mil 10, miasta Gubernialnego Warszawy mil 22, miasta Łęczycy mil 2, miasta Poddębic mil. 2, miasta Uniejowa mila 1, miasta Dąbia mil 1 i pół. Dobra te zostają na teraz w posiadaniu dziedzcznem Wawrzyńca Konopnickiego dłużnika, który w dobrach tych dawniej w czasie zajmowania tych dóbr na folwarku Piotrków vel. Piotrowszczyzne w tychże dobrach exystującym zamieszkiwał, a teraz na folwarku Zalesie zwanym,do tychże dóbr Bronowa należącym zamieszkuje.
W dobrach zajętych, oprócz gospodarzy i komorników pańszczyznę i inne powinności dworowi odrabiających, znajdują się następujący czynszownicy czyli koloniści.
W wsi Bronowie.
1. Stanisław Witkowski, szynkujący trunki dworskie w domu gościniec zwanym czyli karczmie, za wynagrodzeniem 21. procent ten odrabia pańszczyznę dworowi, latem po dni 4 a zimą po 3 dni tygodniowo.
2, Marcin Wiśniewski, który jest właścicielem okupnym czyli czynszowym wiatraka, z dwoma kamieniami do melénia, płacącym dworowi rocznie po rs. 32 kop. 49, z obowiązkiem uskuteczniania dworowi mlewa bezpłatnie.
Propinacya w wsi Bronowie jest wspólną z wsią Bronówek, czyniącą rocznie dochodu ogólem rs. 90.
W kolonii nowo odbudowanej do wsi Zalesia należącej, Zacisze zwanej, są następni czynszownicy czyli koloniści.
1. Paul Dambrys, 2. Gottlib Strucze, 3, Michał Neryng. 4. Krysztof Pohl.
W wsi Zalesiu jest oddzielny wyszynk trunków dworskich, za wynagrodzeniem szynkującemu 21 procentu.
W kolonii Dembe.
znajdują się następni czynszownicy czyli koloniści:
1. Andrzej Borucki, 2 Franciszek Kozanecki, 3. Marcin Głowski, 4 Józef Głogowski.
Z dóbr tych wieś Bronów pozostaje w posiadaniu dzierżawném Kazimierza Dzierzbickiego któremu kończy się dzierżawa z dniem 12j24, Czerwca 1853 roku. Inwentarz żywy i martwy wsi Bronowie, tudzież na folwarku wsi Zalesie i na folwarku Piotrów v. Piotzowszczyzna znajdujący się jest wyłączną własnością Kazimierza Dzierżbickiego, dzierżawcy wsi Bronowa.
W wsi Bronowie jest ogród warzywny i owocowy, w którem się mieści drzew owocowych rodzajnych 7406. Znajduje się także gorzelnia wktóréj wszelkie Aparata miedziane i drewniane są własnością Kazimierza Dzierzbickiego.
Na folwarku Piotrow vel Piotrowczyzna znajduje się ogród warzywny i owocowy w którym drzew owocowych jest sztuk 628.
Dobra te zajęte mają rozległości w ogóle przybliżonym sposobem włók nowopolskich 79, mórg 11 pr. kw. 260. Akt zajęcia dóbr Bronowa z przyległościami wyżej z daty powołany w d. 16 (28) Grudnia 1852 r. Wawrzeńcowi Konopnickiemu jako ustanowionemu nad zajętemi dobrami dozorcy w jednem exemplarzu, i temuż Wawrzyńcowi Konopnickiemu jako dłużnikowi w drugim exemplarzu doręczony został. Tenże sam akt zajęcia wyżej z daty powołany w d. 18 (30) Grudnia 1852 r. Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego Józefowi Wilczek, a w d. 16 (28) Grudńia 1852 r. Wójtowi gm. Bronów Jarosławowi Konopnickiemu wręczony oraz przez Prokuratora Królewskiego przy Tryb. Cyw. Gub: Warszawskiej w Kaliszu, w d. 19 (31) Grudnia 1852 r. widymowany, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gub. Warszawskiej w Kaliszu d. 31 Grudnia 1852 r. (12 Stycznia 1853 r. do właściwej księgi wieczystej wniesiony, a do księgi zaaresztowań Tryb. Cyw. Gub Warszawskiej w Kaliszu, w dniu 13 (25) Stycznia 1853 r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych Bronowa z przyleglościami, tak jak aktem zajęcia są opisane, łącznie odbywać się będzie na Audyencyi Tryb. Cyw. I Instancyi Gub. Warszawskiej w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacyi i przedaży, oraz obszerniejszy opis zajętych dóbr, tudzież zbiór objaśnień w Biurze Pisarza Tryb. Kaliskiego i u popierającego przedaż Patrona Tryb. Józefa Brudzyńskiego, każden z Interessentów przejżec sobie może.
Pierwsza publikacya warunków licytacyi i przedaży dóbr Bronowa z przyległościami, na Audyencyi Tryb. Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w d. 4 (16) Marca 1853 roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 15 (27) Stycznia 1853 r.
Wojciech Śliwiński Р. T.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza