-->

piątek, 30 października 2015

Wygoda

Wygoda, karczma w dobrach Chodaki pod wsią Górki Zadzimskie, leżąca w gminie Zadzim, nie odnaleziona na mapach.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 121

(N. D.2600) Pisarz Trybunału Cywilnego 1ej Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Stosownie do art. 682 Κ. Ρ S. podaje do wiadomości, iż na żądanie Jana Chryzostoma Ignacego 3-ch imion Szaniawskiego dzierżawcy dóbr Chodaki, w tychże dobrach Chodaki Okręgu Szadkowskim mieszkającego, a zamieszkanie prawne w mieścieGubernialnem Kaliszu u Jana Prawdzic Gowarzewskiego, Patrona przy Trybunale tutejszym obrane mającego, w poszukiwaniu summy rs. 14, 500 aktem zajęcia przez Stanisława Jackowskiego Komornika Sądowego, w dniu 8 (20) Kwietnia 1844 r. spisanym, zajęte zostały na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia DOBRA ZIEMSKIE CHODAKI części A. i B. składające się z folwarku i wsi zarobnéj Chodaki A. i В z folwarku i wsi zarobnéj Kraszyn, z przyległością Zwiasty, karczmy Wygoda zwanéj pod wsią Górki Zadzimskie stojącej, oraz z gruntów w tejże wsi Górki Zadzimskie znadujących się, a do dóbr Chodaki resp do wsi Kraszyna i Zwiasty należących, dawniej Zwiastowszczyzna zwanych, z wszystkiemi przyległościami użytkami i dochodami, w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernii Kaliskiéj Gminie Kraszyn położone, sukcessorów niegdy Józefa Madalińskiego, to jest:
a. Sobestyana Madalińskiego dzierżawcy dóbr Wiethininie, w tychże dobrach Wiethininie Okręgu Wartskim.
b. Bolesława Chrzanowskiego nieletniego przy swym ojcu i głównym opiekunie Grzegorzu Chrzanowskim, z własnych funduszów utrzymującym się, w mieście Gubernialnem Kaliszu mieszkających dziedziczne, obejmujące rozległości wedle pomiaru przez Jeometrę Łukasza Chmielińskiego sporządzonego, w szczególności:
Wieś Chodaki A. i B. mórg 816, pr. kw. 251; grunta należą do klassy III IV i V, w której to rozległości bór sosnowy zajmuje mórg 318; nieużytki mórg 13, pr. kw. 95; oprócz tego kontrowers z dobrami Zygry obejmuje mórg 5, pr. kw. 2; łąka którą proboszcz parafii Wierzchy sprząta morga 1, pr. kw. 150; zaś wieś Kraszyn i Zwiasty, zajmuje rozległości mórg 472. pr. kw. 109, których grunta należą do klassy II III i IV, razem więc dobra Chodaki, Kraszyn i Zwiasty jako łączne z kontrowersem i łąką xiężą, obejmują włók 43, mórg 5, pr. kw.212, miary nowopolskiej.
Nakoniec grunta w Górkach Zadzimskich będące, klassy II i III, a do dóbr obecnych należące, szczegółowo w akcie zajęcia opisane, zajmują mórg 28, pr. kw. 29, miary nowopolskiej.
W dobrach tych inwentarza gruntowego dworskiego oraz fabryk i zakładów niema żadnych, jedynie tylko po dwóch spadłych gospodarzach Extrahent Szaniawski, odebrał parę wołów, parę koni, krowę, wóz bosy, żelaztwo płużne i od radła, siekierę, kosę i sierp.
W kuźni w Chodakach jest kowadło, szparag i miech kowalski.
Włościan pańszczyznę robiących jest:
A. We wsi Chodakach:
Zagrodników 6 posiadających załogę, którzy robią po 3 dni w tydzień sprzężajem lub ręczno: na daninę dają po kapłonie i jaj 30, komorników 14, z których 9 robią po 3 dni, 4 po 2 dni, а 1 po dniu ręcznej pańszczyzny na tydzień.
B. W e wsi Kraszynie:
Komorników 12, z których 10 odrabiają każdy po 3 dni, 1 zaś po 2 dni, a 1 po dniu 1 na tydzień ręcznej pańszczyzny.
C. W karczmie Wygoda:
Komorników 2, z których 1 robi 3 dni, a drugi dni 2 na tydzień ręcznej pańszczyzny.
Oprócz tego zagrodnicy i komornicy powyżsi odrabiają i odbywają tłuki w żniwa, i inne powinności w akcie zajęcia wyszczególnione.
Komornicy mają jedni nadane sobie role a drudzy biorą kopczyznę ze dworu.
Czynszownicy niestali są:
Wilhelm Kowalski karczmarz w Chodakach, i Wojciech Siciński w Kraszynie.
Zabudowania dworskie i wiejskie w dobrach zajętych znajdujące się, które są w akcie zajęcia opisane, wszystkie są z drzewa budowane.
Nadmienia się tu, iż dobrom Chodaki służy wolność pasania inwentarzy na territorium ościennej wsi Dzierążny szlacheckiej, niemniej części we wsi Górkach, służy także wolność pasania na pastwiskach we wsi Górkach będących. Zastrzeżone jest także w akcie zajęcia, dochodzenie całości granic i praw wszelkich, jakie części w Górkach służą.
Z dóbr tych, wieś Chodaki zostaje w dzierżawnej possessyi Jana Chryzostoma Ignacego Szaniawskiego dopóty, dopóki mu summa 36,000 złp. w dziale IV pod Nr. 6 umieszczona, wypłaconą nie będzie, a zaś wieś Kraszyn Zwiasty i grunta w Górkach, zostają bez dzierżawcy, dla tego też nad takowemi, aż do czasu przedaży zaprowadzoną została administracya w osobie Walerego Kruszewskiego w Kraszynie zamieszkałego.
Akt zajęcia wyż z daty powołanéj, Waleremu Kruszewskiemu ustanowionemu Administratorowi Janowi Szaniawskiemu Wójtowi Gminy Kraszyn, i Fabianowi Uziembło Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego w dniach 10 (22) Kwietnia i 29 Kwietnia (11 Maja) 1844 r. wręczony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi wieczystéj tych dóbr w dniu 9 (21) Maja 1844 r. podany, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego, w dniu 11 (23) t. m. i r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń, którą popiera Jan Prawdzic Gowarzewski Patron Trybunału tegoż, u którego jak również w Biurze Pisarza Trybunału, warunki licytacyi i przedaży, oraz zbiór objaśnień, każden z interessantów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży, oraz zbioru objaśnień na audyencyi publicznéj Trybunału tutejszego, w dniu 28 Czerwca (10 Lipca) r. b. o godzinie 10-éj z rana nastąpi.
Kalisz dnia 12 (24) Maja 1844 r.
Fr. Wołowski.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza