-->

środa, 23 kwietnia 2014

Romanów

Romanów, osada zaznaczona na mapie Karte des Westlichen Russlands z 1915 r.

1915 r.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1867 nr 51

(N. D. 1189)
Podpisany Patron Trybunału w Warszawie pod N. 248/9 zamieszkały, jako obrońca Antoniego Szołowskiego zawiadamia i ogłasza, iż na podstawie dwóch wyroków:
jednego z d. 2 (14) Czerwca 1866 r., dział majątku pomiędzy niegdy Antonim Szołowskim pozostałego, oraz oszacowanie i udzielenie opinji co do niepodzielności nakazujacego.
drugiego z d. 2 (14) Listopada 1866 r. opinją o niepodzielności, oraz oszacowanie powyższych dóbr zatwierdzającego.
Obudwóch z powództwa Antoniego Szołowskiego obywatela w dobrach Kały O-gu Zgierskim zamieszkałego, przeciwko Marji z Ostrowskich po Antonim Szołowskim pozostałej wdowie we wsi Sarnów Okręgu Zgierskim zamieszkałej, w imieniu własnem, tudzież jako głównej opiekunce nieletnich: Marji i Bolesława rodzeństwa Szołowskich, — jak również Marcelemu Sulimierskiemu obywatelowi w Warszawie pod N. 600* AB. zamieszkałemu jako przydanemu Opiekunowi tychże nieletnich,— wszystkim przez Mieczysława Wyrzykowskiego bronionym, w Trybunale Cywilnym Gubernji Warszawskiej w Warszawie zapadłych, wystawiają się na publiczną sprzedaż w drodze działów:
DOBRA ZIEMSKIE SARNÓW,
w Okręgu Zgierskim, Gubernji Warszawskiej położone, żadną cudzą własnością nie przecięte prawem niepodzielnej własności do S-ów Antoniego Szołowskiego wyżej wymienionych należące, obejmujące ogólnej powierzchni, pod odseperowanie gruntów włościańskich włók 45, mórg 16, prętów 58, składające się z folwarków Sarnów i Romanów, z wsi Sarnów i kolonji Kołoszyn, wszystkie te części stanowią jedną nomenklaturą i jedną też posiadają księgę wieczystą.
Grunta kwalifikują się do klasy I i II, gospodarstwo w tych dobrach jest jedenestopolowe, wysiewa się rocznie pszenicy korcy 40, żyta ozimego korcy 80, jęczmienia korcy 20, owsa korcy 40, żyta jarego korcy 6, grochu korcy 27, tatarki korcy 3 1/2, kartofli korcy 600.
Dochody stanowią: młyn, ogród owocowy obejmujący przestrzeni morgów 6, prętów : 88, browar, gorzelnia, propinacja, las obejmujący przestrzeni włók 11, mórg 5, prętów 11, tudzież łąki, pastwiska i inwentarze. Zabudowania dworskie są w stanie średnim, dotąd czynią zadość miejscowej potrzebie dla pomieszczenia krestencji, inwentarzy, służby dworskiej i porządków gospodarskich, są one powiększej części murowane, w 1/2 zaś drewniane.
Obszerniejsze szczegółowe opisanie, relacja biegłych, wraz z taksą w dniu 20 Czerwca (2 Lipca) i następnych 1866 roku, przez biegłych przysięgłych sądownie dopełnione obejmuje.
Po odbyciu pierwszej publikacji zbioru objaśnień i warunków sprzedaży w dniu 12 (24) Stycznia 1867 r. termin do drugiej publikacji, a zarazem przygotowawczego przysądzenia dóbr ziemskich Sarnów, wyznaczony został na dzień 16 (28) Marca 1867 r. godzinę 9 1/2 z rana, który odbędzie się przed W-ym Felicjanem Lewandowskim Asesorem delegowanym, w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Warszawie przy ulicy Długiej pod Nr. 549.
Zbiór objaśnień i warunków licytacyjnych, przejrzeć można w Kancelarji W-go Pisarza Trybunału w Wydziale I, i u podpisanego Patrona sprzedażą dyrygującego w Warszawie, przy ulicy Freta Nr. 248/9 kancelarję utrzymującego.
Licytacja zacznie się od sumy rsr. 53,862 kop. 60, jako szacunku taksą przez biegłych wynalezionego.
Warszawa d. 31 Stycz. (12 Lutego) 1867 r.
Teodor Wedeman Patron.

*nieczytelne

Rozwój 1912 nr 76

O przyłączanie do innej parafii. Katolicy zamieszkali w kolonii Romanowie, wchodzącej w skład parafii Kazimierz, pow. łódzkiego, wystąpili do odnośnych władz z prośbą o przyłączenie tej kolonii do parafii Aleksandrów, tegoż powiatu, motywując swoją prośbę zbytnią odległością Romanowa od Kazimierza.


Rozwój 1913 nr 70

Z katolickiej parafii Aleksandrów. Mieszkańcy kol. Romanów, w pow. łódzkim, wchodzącej w skład parafii Kazimierz, od dłuższego czasu starali się o przyłączenie tej kolonii do parafii Aleksandrów.

Ponieważ Romanów leży znacznie bliżej Aleksandrowa niż Kazimierza, przeto ministeryum spraw wewnętrznych zezwoliło na wcielenie tej miejscowości do parafii aleksandrowskiej.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 80


Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Gotlibie Frajerze, synu Gotfryda, jako właśc. 5 mórg i 15 mórg gruntu w folw. Romanów A., pow. Łódzkiego;
Termin do regulacji powyższego postępowania spadkowego wyznaczony został na d. 15 stycznia 1922 r. co do punktów Nr. Nr.: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15 i 16 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktów Nr. Nr. 2, 10, 11, 14 i 17 w kancelarji Bronisława Cedrowskiego, zaś co do punktu Nr 12 w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjuszy przy tymże wydziale, w którym osoby interesowane mają się stawić pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 7

I OBWIESZCZENIE Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego
w Piotrkowie z dnia 18. III. 1932 r. Nr. 417 o postępowaniu spadkowem.
Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczy się postępowanie spadkowe, a mianowicie po zmarłych:
9) Wilhelmie Frajerze vel Freierze, synu Gottlieba, właścicielu 5 mórg gruntu z „folwarku Romanów lit. A", pow. Łódzkiego.
Termin do regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 15 października 1932 roku w kancelarji Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić osobiście lub przez swych pełnomocników i zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.
Pisarz Hipoteczny.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 26

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spadko­we, a mianowicie po zmarłych:
9) Wilhelmie Frajerze, vel Freierze, s. Gottlieba, właścicielu 5 morg. gruntu z „folwarku Romanow lit. A", po w. łódzkiego;

Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wy­znaczony został na dzień 15 października 1932 roku w kancelarji wy­działu hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić osobiście lub przez swych peł­nomocników i zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.

Dziennik Łódzki 1948 nr 113

Co się dzieje w powiecie łódzkim
Odbyło się plenarne posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej z udziałem przedstawicieli Zw. Zaw., na którym sprawozdanie z działalności prac Starostwa złożył prezes A. Wesołowski.
W rb. powiat łódzki ma wpłacić 9 milionów zł. na odbudowę Warszawy. Przy tej okazji należy zaznaczyć, że w akcji zbiórek pieniężnych powiat zajmuje jedno z czołowych miejsc. Do chwili obecnej wpłaty sięgają miliona zł.
Pow. Zw. Samopomocy Chłopskiej zaangażował 10 instruktorów i urządził szereg kursów. Zorganizowano zespoły gospodarskie w Rąbieniu, Nowosolnej, Babicach, Kruszowie i Stanisławowie Starym; ośrodki ma- ggynowe w Zgierzu, Nowosolnej, Rąbieniu, Babicach, Wiskitnie, Kruszowie, Bełdowie i Brójcach; bloki nasienne — w Srebrnej, Romanowie i Skotnikach. Zakupiono do rozdziału 6000 drzewek owocowych i drogowych.
W Rzgowie powstała sztuczna wylęgarnia kurcząt rasowych, których rozprowadzono 300 sztuk. Założono punkt wyrobu sztucznej węzy dla pszczelarzy.
Powiat przeznacza 4 miliony zł na prace melioracyjne, obejmujące 18 spółek wodnych.
Korzystnie przedstawiają się wpłaty zaliczki na podatek gruntowy na rok 1948. Pod tym względem powiat łódzki i w tym roku wysuwa się na czoło. Pierwsze miejsce w województwie zajęły powiaty: Łódź (77.23 proc), Łowicz (72,8 proc.) i Wieluń (72 proc.).
Rada Narodowa postanowiła wyrazić Powiatowej Milicji Obywatelskiej głębokie uznanie i podziękowanie za sprawną akcję w zlikwidowaniu kilku groźnych band, zapewniając ludności powiatu spokój i bezpieczeństwo.

Największą bolączką gospodarczą powiatu jest sprawa zalesienia nieużytków ze względu na brak sadzonek i rąk do pracy. W dziedzinie tej konieczna jest pomoc społeczna, powiązana ze zbliżającym się „Dniem Lasu". (M)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza