-->

wtorek, 13 czerwca 2017

Marszałkowo / Mikołajew / Mikołajów

Spis 1925:
Mikołajów, kol., pow. sieradzki, gm. Brzeźno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 13. Ludność ogółem: 73. Mężczyzn 32, kobiet 41. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 73. Podało narodowość: polską 73.

Marszałkowo (dawniej Mikołajew), obecnie część wsi w gminie Brzeźnio.

1992 r.

Kurjer Warszawski 1853 nr 47

Wdniu 24 z.m. we wsi Mikołajewie Pow: Sieradzkim, dwie dziewczynki córki włościanina, starsza licząca lat 8, młodsza lat 7, pozostawione w domu bez dozoru, od dymu, który powstał skutkiem zatlenia się słomy, uduszone zostały.

Kurjer Warszawski 1856 nr 151

W następujących miejscach w Królestwie były pożary, w skutku których spaliły się:(...) W gm: Mikołajewice Pow: Sieradzkim, owczarnia w raz z 50 sztukami bydła rogatego i 450 owcami, których wartość na rs. 3,000 podaną została.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 19

L. Pr. 1298/3. Łódź, dnia 12 lipca 1927 r.
W Monitorze Polskim z dnia 4 lipca 1927 roku Nr. 149 zostało zamieszczone Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 czerwca 1927 r. o zmianie nazw kolonji w gminie Brzeźno powiatu Sieradzkiego Województwa Łódzkiego:
1) „Mikołajew" na „Marszałkowo",


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 59

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Roman Grzesik, zam w m. Sieradzu przy ul. Wartckiej 5. na zasadzie art. 1141—1148—1149 1570 U. P. C., podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że w d. 14 października 1927 r. — o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju w Sieradzu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji osady rol­nej należącej do Stanisława Owczarka, położonej w kol. Mikołajew, gm. Brzeźnio, star. sieradzkim, pochodzącej z majątku ziemskiego Mi­kołajew, odnośnie Nr. 7 wykazu hipotecznego, oznaczonej Nr. 9 rejestru pomiarowego, obejmującej ogólnej przestrzeni 7 dzies. 1575 sąż., czyli 15 mórg ziemi, w tej liczbie około 2-ch mórg łąki i 3-ch mórg 30 letniego lasu (zagaju — drzewa sosnowego i olszyn).
Wymieniona osada położona jest w dwóch działkach z których 1-sza: 10 — mórg ziemi ornej w tem 1/4 morgi nieużytków i Il-ga, łąka i zagaj, nie posiada żadnych zabudowań, ma urządzoną księgę hipoteczną przy kaliskim sądzie okręgowym, serwitutami, ograniczeniami, oraz ciężarami nie obciążona z wyjątkiem długu w sumie 2.500 zł. — szczegółowo w dziale IV pod Nr. 2. 3. i 4 wykazu hipotecznego wymie­nionym, wyznaczana do sprzedaży z publicznej licytacji na pokrycie należności Józefa Tchorzewskiego, jako nabywcy praw Adama Lewan­dowskiego w sumie 910 zł. z % % i kosztami, z mocy klauzuli egzekucyjnej sądu pokoju w Sieradzu z d. 9 i 10 listopada 1925 r. za N. 285—286 i 287/25.
Na wymienionej osadzie znajduje się około 2-ch korcy wysianego żyta.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 4000 zł.
Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10 % vadium od sumy szacunkowej czyli 400 zł., — osoba zaś utrzymująca się przy kupnie, obowiązana jest złożyć przed upływem dni 7 opłaty aljenacyjne, resztę zaś szacunku przed upływem dni 14.

Warunki licytacji, oraz dokumenty odnoszące się do powyższej sprzedaży, są dla osób interesowanych do przejrzenia w kancelarji ko­mornika, a w dniu licytacji w sali posiedzeń sądu pokoju w Sieradzu.

 Ziemia Sieradzka 1927 lipiec

Obwieszczenie.
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu Roman Grzesik, zamieszkały w m. Sieradzu przy ulicy Warckiej pod Nr. 5 na zasadzie art. 1141-1148- 1149—1570 U. P. C. podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że w dniu 14 października 1927 r. — o godzinie 10 rano, w sali posiedzeń Sądu Pokoju w Sieradzu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji osady rolnej należącej do Stanisława Owczarka, położonej w kol. Mikołajew, gm. Brzeźno, star. Sieradzkim, pochodzącej z majątku ziemskiego Mikołajew odnośnie Nr. 7 wykazu hipotecznego, oznaczonej Nr. 9 rejestru pomiarowego, obejmującej ogólnej przestrzeni 7 dziesięcin 1575 sążni, czyli 15 mórg ziemi, w tej liczbie około 2-ch mórg łąki i 3-ch mórg 30 letniego lasu (zagaju—drzewa sosnowego i olszyn). Wymieniona osada położona jest w dwóch działkach z których l-szy: 10 mórg ziemi ornej w tem 1/4 morgi nieużytków i II-gi, łąka i zagaj, nie posiada żadnych zabudowań, ma urządzoną księgę hipoteczną przy Kaliskim Sądzie Okręgowym, serwitutami, ograniczeniami, oraz ciężarami nie obciążona z wyjątkiem długu w sumie 2500 zł. — szczegółowo w dziale IV pod Nr. 2, 3 i 4 wykazu hipotecznego wymienionym, wyznaczona do sprzedaży z publicznej licytacji na pokrycie należności Józefa Tchorzewskiego, jako nabywcy praw Adama Lewandowskiego w sumie 910 zł. z %% i kosztami, z mocy klauzuli egzekucyjnej Sądu Pokoju w Sieradzu z dnia 9 i 10 listopada 1925 r. za N. A. 285-286 i 287/25. Na wymienionej osadzie znajduje się około 2-ch korcy wysianego żyta. — Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 4000 , zł. — Osoby zamierzające wziać udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% wadjum od sumy szacunkowej czyli 400 zł, —, osoba zaś utrzymująca się przy kupnie, obowiązana jest złożyć przed upływem dni 7 opłaty aljenacyjne, resztę zaś szacunku przed upływem dni 14. — Warunki licytacji, oraz dokumenty odnoszące się do powyższej sprzedaży, są dla osób interesowanych do przejrzenia w kancelarji Komornika a w dniu licytacji w sali posiedzeń Sądu Pokoju w Sieradzu. — Komornik Sądowy Grzesik. Sieradz, dnia 10 lipca 1927 r.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 42

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwiesz­cza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
12. Jakóbie Misiaku, właśc. 7 dz. 1435 sąż. z maj. Mikołajew, pow. sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 3 grudnia 1928 r., w którym to dniu osoby interesowane win­ny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 72

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Feliks Bruśnicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowa­nia spadkowe po śmierci:
4) Antoniego Zientery, właśc. działki gruntu 6 dzies. 2070 sążni, zapisanej pod Nr. 10 działu II wykazu hipotecznego majątku Mikołajew, pow. sieradzkiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 10 grudnia 1928 roku, w którym to terminie osoby intere­sowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego notarjusza w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 21

Komornik sądu powiatowego w Błaszkach, Władysław Tęsiorowski, z siedzibą w m. Kaliszu przy ulicy Pułaskiego 13. na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 6 czerwca 1930 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprze­dawana będzie nieruchomość, położona w kol. Marszałkowo, gminy Brze­źno, powiatu sieradzkiego, składająca się z działki ziemi przestrzeni 7 ha 5245 mtr., należąca do Bronisławy - Aleksandry Maksajda. Na działce tej znajdują się: zasianego żyta około 4 morg., owsa 2 morg., około 50 sztuk rosnących olszyn, zarybiony staw i dom drewniany pod słomą.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem, obciążona jest alimentami na rzecz Antoniego i Stefanji Maksajda, długami na sumę 4181 zł. 25 gr., sprzedana będzie według opisu z dnia 25 maja 1929 roku z wyłączeniem domu, który stanowi własność Józefa Brąsia.
Licytacja rozpocznie się od sumy 8000 zł. Do przetargu dopuszczo­ne będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 800 zł.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. 


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:

19. Rybnik, obejmującą: kolonję Marszałkowo, kolonję Piotrowice, kolonję Rybnik, kolonję Rybnik, osadę Nr 1. Rybnik, folwark Rybnik-Gozdy.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 maja 1934 r. L. SA. II. 12/14/33.
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544, rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33. o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam, co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33, o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544) ulega następującym zmianom:
6) w § 1. p. IV. skreśla się następujące słowa: „19. Rybnik, obejmującą: kolonję Marszałkowo, kolonję Piotrowice, kolonję Rybnik, kolonję Rybnik, osadę Nr. 1. Rybnik, folwark Rybnik-Gozdy", a na ich miejsce umieszcza się: „19. Rybnik, obejmującą: kolonję Marszałkowo, kolonję Piotrowice, kolonję Rybnik, osadę Nr. 1. Rybnik, folwark Rybnik-Gozdy".
Wojewoda

(—) Aleksander Hauke-Nowak.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza