-->

wtorek, 13 czerwca 2017

Pisia / Plisia struga

Elektroniczny słownik hydronimów Polski:
Pisia, struga, długości 3,91 km, lewy dopływ Grabi, uchodzi na zach. od Łasku.

Struga Pisia na mapie z 1992 r., zaznaczona czerwonym kolorem

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 6

L. AD. 1035/1. Łódź, dnia 3 lutego 1927 t.
OGŁOSZENIE.
Powiatowy Zarząd Drogowy w Łasku projektuje budowę państwowego mostu na rzece Plisi dopływie rzeki Grabi na drodze Kaliskiej Nr. 16 pod miastem Łaskiem.
Opis techniczny.
Most projektuje się jako stały o ustroju nośnym żelbetowym (płata) o 2 przelotach po 10 m. 1 jarzmie i 2 przyczółkach betonowych.
Stosownie do postanowień art. 45 p. 5, 186 p. 4 i 191 — 200 ustawy wodnej z 19-9 1922 r. (Dz. U. Nr. 102, p. 936) wyznacza Urząd Wojewódzki w tym przedmiocie rozprawę wodno-prawną na dzień 4-3 b. r. na godz. 10 na miejscu w Łasku. Czynności komisyjne rozpoczną się wyłożeniem projektu i planów w gmachu Starostwa w Łasku.
Plany budowy mostu, szczegółowe obliczenia techniczne można przeglądać w Pow. Zarządzie Drogowym w Łasku w godzinach urzędowych.
Podania lub protokularne oświadczenia przeciwko projektowanej budowie mostu jak i w przedmiocie wypłaty odszkodowań należy wnosić do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (Wydział Administracyjny) w terminie najpóźniej do dnia 1-3 b. r. włącznie lub też w trakcie samego dochodzenia komisyjnego w Łasku.
Zainteresowani, którzy we wskazanym terminie lub w trakcie dochodzenia komisyjnego nie podniosą żadnych zarzutów — tracą do nich prawo.
Za Wojewodę: (—) Zakrzewski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 19

PRZETARG.
Łódzki Urząd Wojewódzki — Okręgowa Dyrekcja Robót Publicznych w Łodzi ogłasza publiczny przetarg ofertowy na budowę mostu żelazobetonowego rozpiętości całkowitej 20 m. na rzece Plisi pod Łaskiem, w pow. Łaskim i budowę obustronnych dojazdów do niego.
Przetarg i publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 sierpnia 1927 r. o godz. 12 w lokalu Okr. Dyr. Rob. Publ. w Łodzi, przy ulicy Zachodniej róg Ogrodowej, pokój Nr. 33.
Pisemne oferty na powyższe roboty należy wnosić do kancelarji Okr. Dyr. Rob. Publ. pokój Nr. 32 do godz. 12-ej dnia 17 sierpnia r. b. w czystych bez firmy kopertach zalakowanych z napisem; „Oferta do przetargu do budowę mostu na rzece Plisi pod Łaskiem w dniu 17 sierpnia 1927 roku odbyć się mającego".
Koperta winna zawierać: 1) dokładny adres oferenta, 2) otrzymany w Dyrekcji i wypełniony kosztorys z podaniem cen jednostkowych i ogólnej sumy kosztów robót, 3) pokwitowanie Kasy Skarbowej w Łodzi na wpłacone wadjum w wysokości 5% oferowanych ogólnych kosztów budowy, 4) termin wykonania robót, 5) deklarację, że ,warunki przetargu i przepisy tymczasowe o oddawaniu państwowych robót i dostaw w zakresie działania Min. Rob. Publ. z dnia 31.VII. 1926 r. Nr. III-396/26 są firmie znane i ich postanowieniom poddaje się bez zastrzeżeń".
Ślepy kosztorys otrzymać można w Oddziele Drogowym Okr. Dyr. Rob. Publ. pokój Nr. 33 codziennie od dnia 4.VIII. w godzinach od 12-ej do 13-ej. W tymże czasie można przeglądać szczegółowy projekt mostu, warunki przetargu, projekt umowy, oraz przepisy Min. Rob. Publ. o przetargach.
Urząd Wojewódzki zastrzega sobie dowolny wybór oferenta, względnie oferentów bez względu na najniższą cenę, uzależniając to od fachowych i finansowych zdolności przedsiębiorcy, oddania robót częściowo względnie nieprzyjęcia żadnej oferty oraz prawo przeprowadzenia dodatkowego ustnego przetargu.
Za Wojewodę; (—) K. WOŹNICKI w z. Dyrektora Robót Publicznych.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza