-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Janówek

Słownik Geograficzny:
Janówek,   wś, pow. turecki, gm. i par. Goszczanów. Należy do Goszczanowa (ob.).

Słownik Geograficzny:
Janowsk,  kol. i os., pow. turecki, gmina i par. Goszczanów, odl. od Turku 26 w.; kolonia ma dm. 16, mk. 81; osada dom 1, mk. 4.

Spis 1925:
Janówek, wś, pow. turecki, gm. Goszczanów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 17. Ludność ogółem: 111. Mężczyzn 47, kobiet 64. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 111. Podało narodowość: polską 111.

Janówek, obecnie część wsi Karolina w gminie Goszczanów.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 138

(N. D 2832) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
W d. 26 Stycznia (7 Lutego) 1856 r. na Kolonii Janówek gminie Goszczonów Ogu Wartskim, w domu nowo budującym się, znalezione zostały zwłoki człowieka z imienia, nazwiska i pochodzenia niewiadomego, lat około 30 mieć mogącego, wzrostu dobrego, budowy ciała szczupłej, twarzy pociągłej, włosów ciemno blond, nosa krótkiego rozdętego, zwłoki te ubrane były w sukmanę płócienną starą, niebiesko farbowaną, w spodnie płócienne takiegoż koloru koszulę płócienną, i czapkę rogatkę z barankiem, ktoby zaś wiedział o imieniu, nazwisku i pochodzeniu owego człowieka, zechce donieść Sądowi tutejszemu, lub najbliższemu swego zamieszkania.
Tyniec pod Kaliszem d. 18 (30) Maja 1857 r.
Sędzia Prezydujący; Ruprecht.

Zorza (Przegląd Polski) 1906 nr 10

WYBORY DO DUMY.
W tygodniu ubiegłym i bieżycym w fabrykach w Warszawie i w gub. warszawskiej wyznaczone zostały wybory pełnomocników od robotników. Ogół robotników guberni warszawskiej (prócz Warszawy) w 65 fabrykach stanowi liczbę 29,284 osoby, oraz pól trzecia tysiąca robotników kolejowych. Mieli oni razem wybrać 87-u pełnomocników. Jednakże do wyborów nigdzie nie doszło. W warsztatach kolei Nadwiślańskich i Wiedeńskiej, robotnicy również do wyborów nie przystąpili. W samej Warszawie na 114 fabryk robotnicy wybrali tylko z czterech. (...)
W POWIATACH:
W gub. kaliskiej.
W pow. tureckim, gub. kaliskiej, wybrani zostali na pełnomocników z mniejszej własności do powiatu:
(...) w gm. Goszczanów-Walenty Waliś z Janówka i Tomasz Filipczak z Sulmowa, w gm. Zelgoszcz-Walenty Szewczyk ze Świnic i Andrzej Maciejewski z Chwalborzyc, w gm. Biernacice-Józef Mizera z Czekaja i Walenty Papierkowski z Konopnicy; w gm. Ostrów Warcki Józef Sobczak z Czerniakowa i Andrzej Swierczyński ze Strachowic, w gm. Niewiesz-Antoni Miłosz z Borzewiska i Wawrzyniec Binkowski z Łęgu, w gm. Przytki-Walenty Krakowiak z Proboszczowic i Walenty Kowalczyk z Cielc; w gm. Niemysłów-Władysław Mejer z Siedlątkowa i Michał Piaseczny z Niemysłowa, (...).

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 71

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 293, 301 i 3091 U. P. C., wzywa Jana Szukolskiego, ostatnio zamieszkałego we wsi Janówek, gm. Goszczanów, star. Tureckiego, a obecnie z miejsca pobytu niewiadomego, aby w terminie 4-miesięcznym, od daty wydrukowania niniejszego obwiesz­czenia, stawił się w tymże sądzie okręgowym w Kaliszu, wydział cywilny (Al. Józefiny 11), w sprawie (Nr II C .474/23) z powództwa Józefa i Marjanny z Grzelaków małż. Wojtczak przeciwko Jakóbowi i Konstancji małż. Ratajczyk i Janowi Szukalskiemu o rozgraniczenie, oraz aby złożył wy­magane przez art. 309 U. P. C. oświadczenie pod skutkami art. 311, 718 i 722 tejże ustawy przewidzianemi.
Powództwo wnosi w imieniu powodów adw. Iwanowski z żądaniem:
1) postanowić wizje na miejscu przy udziale geometry celem usta­lenia obecnego stanu posiadania stron i jak strony powinny posiadać na mocy aktów, zapisów w tabeli likwidacyjnej i planu wsi Janówek z 1891 r.;
2) postanowić rozgraniczenie stron posiadania ziemiami, rozgrani­czenie ziem tabelnych osad we wsi Janówek, gm. Goszczanów Nr 19 i Nr 14 według rezultatów wizji sądowej na miejscu i według tego, jak strony powinny posiadać na zasadzie swych aktów nabycia, zapisów w ta­beli likwidacyjnej i planu wsi Janówek z 1891 r., zatwierdzony przez wła­dze do spraw włościańskich w d. 25 lutego st. st. 1894 r.;
3) wyeksmitować pozwanych z domownikami i przedstawicielami ich praw z tych części ziemi, które według wizji sądowej okażą się jako przynależne do osady Nr 19, i takowe oddać w posiadanie powodom;
4) zasądzić od pozwanych na rzecz powodów koszta sądowe i za prowadzenie sprawy;
5) wyrok opatrzyć rygorem natychmiastowej wykonalności.
Do sprawy załączono: plenipotencję, akty Nr. Nr. 660, 507, 686 i 162 wraz z tłomaczeniami, zaświadczenie urzędu gminy Goszczanów i kopje.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 39

O mianowaniu kuratorów.

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1776-1 U. P. C, niniejszem za­wiadamia Jana Bączyńskiego w kraju nieobecnego i z miejsca pobytu nie­wiadomego, ostatnio zamieszkałego w kolonji Janówku, gminy Goszczanów, pow. Tureckiego, iż decyzją sądu z d. 18 października 1923 r. (sprawy Nr II. Z. 149/23) nad majątkiem i do obrony jego praw został mianowany kurator, ojciec Wojciech Bączyński, zamieszkały we wsi Sulmów, gm. Gosz­czanów.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 47

Wykaz wydanych duplikatów zagubionych kart ewidencyjnych w pow. Tureckim za II kwartał 1926 roku.
1. Kozłowski Józef, zam. we wsi Janówek, gm. Goszczanów, zagubił kartę ewidencyjną Nr. 43149/IV na klacz „zdatną". Urząd gm. Goszczanów wydał mu duplikat Nr. 52423.
Turek, dnia 26 sierpnia 1926 r.
Starosta (—) podpis.

Echo Tureckie 1928 nr 39

Wybory wójta w gminie Goszczanów.
Na skutek reskryptu urzędu wojewódz­kiego w Łodzi o zwolnieniu ze stanowiska wójta Józefa Grzelczyka, zostały zarządzo­ne przez Starostwo w Turku wybory nowe­go wójta na dzień 20 b.m.
Wybrano za pomocą tajnego głosowania większością głosów na kandydata na wój­ta pełniącego obowiązki wójta p. Józefa Kozłowskiego, byłego zastępcy wójta ze wsi Janówek i p. Marcina Kieskę z Poradzewa.
Do głosowania przedstawiono ogółem 6 kandydatów. Pozostali jednak kandydaci, z wyjątkiem p. Wł. Pomykalskiego otrzymali minimalną ilość głosów: 1,5 i ani jednego. Wybory przeprowadzał z ramienia władzy powiatowej Inspektor Samorządowy p. T. Glądała.

Echo Łódzkie 1931 listopad


Echo Tureckie 1932 nr 29

Ogłoszenia drobne.
Michałowi Lesieckiemu ze wsi Janówek gm. Goszczanów zaginęło zaświadczenie wojskowe wydane przez Komisję Przeglądową w Turku oraz karta ro­werowa za Nr. 126.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Goszczanów dzieli się na gromady:
3. Janówek, obejmującą: wieś Janówek, wieś Borek i kol. Odpadki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1933 nr 26

Pożary.
W dniu 3 czerwca rb. o godz. 12. 30, w zabudowaniach Szuszwalaka Józefa, miesz­kańca wsi Janówek, gm. Goszczanów, pow. tureckiego, wynikł pożar, od którego spalił się dom mieszkalny z drzewa kryty słomą oraz umeblowanie, garderoba i sprzęty do­mowe, łącznej wartości około 1.500 zł.
Pożar powstał wskutek wadliwego stanu komina. W akcji ratowniczej brały udział straże pożarne z Goszczanowa i Sokołowa.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza