-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Karolina

Słownik Geograficzny:  
Karolina,  kol., pow. turecki, gm. Tokary, par. Goszczanów; odl. od Turku w. 23; K. wraz z kol. Podkowa ma dm. 38, mk. 233.

Wikipedia:
Karolina-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Goszczanów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1921 nr 2

Listy gończe
Na zasadzie art. 846—848 Ustawy Postępowania Karnego Sąd Okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji swej z dnia 3 grudnia 1920 r., poszukuje Michała Kowalskiego, zamieszkałego we wsi Karolino, gm. Tokary, pow. Turek, oskarżonego z art. 26 cz. I. Ust. z dn. 2 lipca 1920 r. i zbiegł niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego nieznane.
W razie odnalezienia poszukiwanego lub miejsca jego zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania i doniesienia o tym Sądowi Okręgowemu.
Kalisz, dnia 21 grudnia 1920 r.
Za Prezesa Sądu Drescher.
P. o. Prezesa Sądu R. Paszkowski.


Echo Tureckie 1926 nr 47

Dwa Posiedzenia Wydziału Powiatowego w Turku.
Z dnia 31 sierpnia 1926 roku
(...) Ze spraw gminnych rozpatrzono następujące:

Uchylono dla braku uzasadnienia uchwałę rady gminy Goszczanów w sprawie przyłączenia należących obecnie do gm. Tokary wsi Podkowa — Karolina i Olendry Lipicze do gm. Goszczanów: Za­twierdzono uchwały zgromadzenia gm. Biernacice o pobieraniu 2 pr. za przetrzymywa­nie samoistnych podatków gminnych i skła­dki na uiszczenie kosztów kuracyjnych. Za­twierdzono projekt klasyfikacji ziemi w kol. Ostrów—Wartski tejże gminy.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 10

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Stanisław Bzowski, obwieszcza, że na dzień 9 maja 1928 r. wyznaczony został termin pierwiastkowej regulacji hipoteki dla osady uwłaszczonej w Karolinie, gminy Tokary, powiatu tureckiego, zapisanej w tab. pod Nr. 6, zawie­rającej powierzchni 11 morgów 243 pręty, należącej do Feliksa i Jó­zefy małżonków Pawlaków.

W oznaczonym terminie wszyscy, którzy chcą zgłosić prawa swoje do pomienionej osady, winni stawić się w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu, pod skutkami przewidzianemi w art. 154 i nast. ust. hip. z 1818 r.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 93

Wydział hipoteczny, sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Icie Sieradzkiej, wierzycielce sum zabezpieczonych na osadzie uwłaszczonej, zapisanej w tabeli likwidacyjnej pod Nr. 6, położonej we wsi Karolinie, powiatu tureckiego, a mianowicie: sumy 1.277 złotych 50 gr. z pod Nr. 1 i sumy 100 złotych z % % i kosztami w sumie 10 zł. 66 gr. z pod Nr. 5 działu IV wykazu hip.;Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 22 maja 1933 roku, w którym to terminie osoby intereso­wane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Tokary dzieli się na gromady:
10. Karolina, obejmującą: wieś Karolina, wieś Podkowa, kol. Lipicze A.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.
____________________________________________________________________________

Echo Kaliskie Ilustrowane 1935 r.
____________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________

Echo Kaliskie Ilustrowane  1936 r.
____________________________________________________________________________


ABC Kaliskie 1938 nr 214

Porażona piorunem
Mieszkanka wsi Karolina, gminy Goszczanów J. Ciesielska, powracając w czasie burzy z pola do domu, porażona została piorunem. Ofiarę wypadku, której stan jest groźny, przywieziono do szpitala w Liskowie.

Echo Tureckie 1939 nr 22

Ofiarność szkół.
Powiat Turecki wykazał wielką ofiarność subskrybując przeszło 405 000 zł. na POP i około 100 000 na FON. Za pokoleniem starszych poszły również dzieci. Dziatwa szkolna, odmawiając sobie nieraz różnych przyjemności, składała chętnie swoje gro­sze na dozbrojenie Armii, dla której ży­wi najgłębsze uczucia miłości i podziwu. Z tych groszy urosły tysiące, złożone przez naszych najmłodszych obywateli powiatu na Obronę Ukochanej Ojczyzny.
Oto lista ofiarodawców — szkół:Szkoła
FON
POP
Jadwichna Nowa
5.00

Tomisławice

20.—
Konopnica
10.24
34.—
Szarów

20.—
Józefów
2 00

Niemysłów

20.—
Pęczniew
35.00

Kiki
14.00

Zelgoszcz

20 —
Kowale-Ks.
20.00

Goszczanów
72.00
100.—
Karolina
2...62

Chlewo

17. —
Cielce
14.16
40.—
Kaszew
59.48

Jeziorsko
48.61
80. —
Niewiesz

80. —
Karnice
5.90
20.—
Lipnica
5.11.2019

Ziemięcin
9.13

Popów
15.01


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza