-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Kaszew

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kaszew, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Goszczanów, własność prywatna. Ilość domów 15, ludność 122, odległość od miasta obwodowego 3 1/2.

Słownik Geograficzny:
Kaszew,   kol. i karcz., pow. turecki, gm. Tokary, par. Goszczanów, odl. od Turku 22 w. R. 1827 było tu 15 dm., 122 mk. Dziś dymów 17, męż. 96, kob., 102. W lesie pod wsią Kaszewem okopy i mogiły szwedzkie z czasu utarczki pod tą wsią partyzantów Augusta II z oddziałem szwedzkim w r. 1705. Dotychczas znajdują tam kule żelaz. lane bez wydrążeń, wagi około 30 funt. Por. Chocim.

Słownik Geograficzny:
Kaszew, wś, pow. turecki. Wymieniony w dok. z r. 1136 (K. W., n. 7), śród włości arcybisk. gnieźn.

Wikipedia:
Kaszew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Goszczanów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
KASZEW par. Goszczanów, p. sieradzki, oraz folwark Chocim, Ziemięcin w 1783 r. Karola Sariusz Gomolińskiego podkomorzego łęczyckiego. W 1912 r. własność dawnych czynszowników i Gustawa Zaborowskiego. (SGKP t.3, s.900, PGkal.)

1992 r.  

Dziennik Powszechny 1832 nr 308

Przez zgon Józefaty z Gomolińskich Dzierzbickiey, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz ostatni donosząc, podpisanyReient zawiadamia, iż do przeniesienia własności dóbr Chocima z przyległościami Ziemięcin, Kaszew i Okrąglica w Powiecie Wartskim położonych, termin na dzień 4 Stycznia 1833 r. w Kancellaryi Reienta wyznaczonym został. Kalisz dnia 2 Października 1832 roku. Reient K. Z. Woiewództwa Kaliskiego, F. Bajer.


Gazeta Kaliska 1899 nr 182

Z ochrony leśnej. Na posiedzeniu kaliskiego komitetu ochrony leśnej, w dniu 5 b. m. między innemi postanowiono: 1) wyrąb lasu w obrębie leśnym Kaszew. w dobrach Chocim, gminy Tokary, p. tureckiego, własność p. Jana Zaborowskiego, zatwierdzić a w obrębie leśnym Sokołów, we wsi Sulmów, gminy Goszczanów tegoż powiatu, własność Jana Unruga, wyrąb uznany za pustoszący, wstrzymać, z zabronieniem karczowania pni w miejscach wyrąbanych, dla użycia tego gruntu na inny cel, aż do czasu zatwierdzenia przez komitet planów gospodarstwa leśnego, ułożonych podług przepisów zatwierdzonych przez p. ministra rolnictwa i dóbr państwa, z dnia 1-go maja 1893 roku.

Gazeta Świąteczna 1923 nr 2220

Józef Marciniak był wzięty w roku 1914 jako zapasowiec do wojska rossyjskiego. Niema o nim żadnej wiadomości. O wiadomość listowną lub w Gazecie Świątecznej prosi żona. Adres: Stanisława Marciniakowa, wieś Kaszew, gm. Goszczanów w pow. tureckim.

Echo Tureckie 1925 nr 44

Ogłoszenia drobne
Mieszkaniec wsi Kaszew gm. Tokary Franciszek Piekarski zagubił książ. wojskową wydaną przez P K. U.
Unieważnia się.

Gazeta Świąteczna 1925 nr 2296

Ktoby wiedział co o żywym lub zmarłym Józefie Marciniaku z Kaszewa, gm. Tokar, który pod koniec wojny uciekł z niemieckiego obozu jeńców w Opolu, będzie łaskaw donieść o tem pod adresem: Ks. Guranowski. Goszczanów, p. Lisków-Kaliski. Józef Marciniak miałby dziś około 50 lat; miał twarz rumianą, włosy ciemne; wzrostu średniego

Echo Tureckie 1928 nr 35

Wypadki:
Z gminy Tokary
Duża ilość pożarów.
Przez całe ubiegłe 10 lat nie było w gminie Tokary tyle pożarów jak w roku bieżącem. Bo oto w dniu 2. VI. 1928 r. spłonę­ło w Kaszewie 3 domy stanowiące własność Jana Jagieły, Wiktorji Chypś i Józefa To­malaka.
W dniu 19. VI. 1928. r. spłonęła we wsi Podkowa stodoła i obora należąca do Józe­fa Zabawy. — W dniu 9. b. m. spłonęła od pioruna stodoła z całem sprzętem żniwnem, oraz sterta żyta we wsi Ziemięcin u Macie­ja Marciniaka.
W dniu 2. b.m. o godzinie 9 rano spło­nął w Głuchowie dom dróżnika Fr. Szajrycha, i tegoż dnia po południu spłonął w kol. Lipicze Ol. dom Antoniego Misia. Pierwsze dwa pożary powstały z niewiadomych przyczyn; drugi od pioruna, a dwa ostatnie z po­wodu nieostrożnego obchodzenia się z og­niem.
W dużem stopniu przyczyniła się do tych pożarów trwająca od dłuższego czasu susza.

Pogorzelcy znajdują się w rozpaczliwem położeniu, gdyż na odbudowę nie mają go­tówki, a pożyczki też nigdzie nie mogą uzy­skać. J. Szukała.

Echo Tureckie 1928 nr 53

Posiedzenie Wydziału Powiatowego.
Wydział Powiatowy w dn. 12b.m. zasta­nawiał się nad sprawami wyznaczonemi na porządek dzienny Sejmiku, mający się od­być dn. 17 | XII r.b. a także załatwił kilka­naście spraw, a mianowicie: (...)  Zatwierdzono uchwałę gromady wsi Kaszew gm. Tokary w sprawie podziału wspól­nego pastwiska „Błota" o przestrzeni 43 morgi 217 prętów i wniosek urzędu gminy Piętno w sprawie przyłączenia 6 gospodarstw ze wsi Albertów do wsi Grabiniec, jako bliżej położone od tej wsi. (...).
T. G.

Echo Tureckie 1930 nr 29

Obwieszczenie
Komornik przy Sądzie Grodzkim w Sie­radzu, zamieszkały w Warcie, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. obwieszcza, że w dn. 27 sierpnia 1930 r. o godz. 10 rano w Kaszewie, gm. Tokary, będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy, należący do Antoniego Bażanta, składający się z wia­traka o 3-ch parach kamieni, oszacowany do sprzedaży na sumę 2000 zł., którego opis i szacunek przejrzane być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Licytacja jako w II-gim terminie może się rozpocząć od ceny zniżonej stosownie do art. 1030 ust. post. cyw.
Nr. spr. E. 36/30.


Echo Tureckie 1933 nr 8

Ogłoszenia drobne.
Józef Czarnek roczn. 1894 ze wsi Koszew, gm. Tokary zagubił książeczkę wojskową wydaną przez P. K. U. Kalisz. Unieważnia się.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Tokary dzieli się na gromady:
7. Kaszew, obejmującą: wieś Kaszew, poj. osadę Leśniczówka, wieś Chocim, kol. Chocim-Emiljanów, kol. Emiljanów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1933 nr 32

Pożary w powiecie tureckim.
W dniu 24 lipca 1933 r. we wsi Kaszew gm. Tokary powiatu tureckiego wynikł po­żar, od którego na szkodę Tomczyka And­rzeja spaliła się stodoła i szopa z drzewa, kryta słomą i narzędzia rolnicze oraz jed­na świnia. Łączne straty wynoszą 2.500 zł.
Pożar powstał wskutek zaproszenia ognia przez samego poszkodowanego.

Echo Tureckie 1934 nr 2

Z Klonowa.
Tegoroczny Sylwester miał specjalny charakter we wsi Klonów, bo Koło miejscowe Zw. Mł. Ludowej urządziło przedstawienie amatorskie p.t. "Bez ten święty opłatek" oraz dzielenie się opłatkiem i wieczornicę karnawałową.
O godz. 5 wieczór już się zaczęli scho­dzić ludziska ze wsi: Klonowa, Czerniako­wa i okolicznych wiosek do sali szkolnej, ano bo to będzie przedstawienie. Zarząd Koła miał wielkie zmartwienie: ludu dużo, a tu miejsc mało. Przybyło dużo poważ­nych gospodarzy m. in. znany działacz w naszych stronach p. Józef Pułaski wraz z małżonką i p. M. Pytasz kier. szkoły w Miłkowicach oraz całe Koło Z.M.L. z Kaszewa z viceprezesem kol. Kwiatkowskiem na czele. Oj, oj dużo, dużo było ludu.— A nasi aktorzy ucieszeni, że będą mieli przed kim się popisać, spisali się świetnie, to też otrzymali burzę oklasków a kto nie wierzy, to mógł przybyć zobaczyć.
Po przedstawieniu przenieśliśmy się do następnej sali szkolnej i tam podzieliliśmy się opłatkiem, poczem przemawiali kol. F. Witulski i p. J. Puławski, którzy wzamian otrzymali burzę oklasków.
Po przemówieniach i herbatce, przy ubranej choince odśpiewaliśmy kolędy, a o g. 12-tej rozpoczęliśmy zabawę taneczną, prze­plataną różnemi grami. Trwało to do g. 6-ej rano—tak się bawi młodzież zorganizowana w Zw. Mł. Ludowej.
A za te wszystkie wesołe i miłe chwile należy się serdeczne podziękowanie miejs­cowemu nauczycielstwu, które nie szczędzi­ło swoich trudów, abyśmy się wesoło ba­wili; oby i nadal z nami tak pracowali.— A my młodzi będziemy wierni hasłu "Przez Młodą Wieś do silnej Polski Ludowej".
Widz.

Echo Tureckie 1938 nr 33

Straszne skutki burzy
1 osoba zabita — 60 tys. zł. strat.
Jak już donosiliśmy, w nocy z 2 na 3 sierpnia br. przeszła nad powiatem ture­ckim gwałtowna burza z piorunami, połą­czona z ulewnym deszczem i gradem. Szkody wyrządzone przez pożary powstałe tylko od uderzenia pioruna wynoszą na terenie powiatu około 60 tys. zł., nie licząc strat w zbiorach zniszczonych gradem, czy w przewróconych drzewach. Poniżej wmyowny rejestr szkód powstałych od uderze­nia pioruna:
(...) We wsi Kaszew, gm. Goszczanów w za­grodzie Woźniaka Michała, spalił się dach słomiany i sufit na oborze pobudowanej z gliny, 4 prosiaki, 2 pierzyny i drobne narzędzia rolnicze Ogólne straty wyno­szą 60 zł.(...).


Echo Tureckie 1939 nr 22

Ofiarność szkół.
Powiat Turecki wykazał wielką ofiarność subskrybując przeszło 405 000 zł. na POP i około 100 000 na FON. Za pokoleniem starszych poszły również dzieci. Dziatwa szkolna, odmawiając sobie nieraz różnych przyjemności, składała chętnie swoje gro­sze na dozbrojenie Armii, dla której ży­wi najgłębsze uczucia miłości i podziwu. Z tych groszy urosły tysiące, złożone przez naszych najmłodszych obywateli powiatu na Obronę Ukochanej Ojczyzny.
Oto lista ofiarodawców — szkół:Szkoła
FON
POP
Jadwichna Nowa
5.00

Tomisławice

20.—
Konopnica
10.24
34.—
Szarów

20.—
Józefów
2 00

Niemysłów

20.—
Pęczniew
35.00

Kiki
14.00

Zelgoszcz

20 —
Kowale-Ks.
20.00

Goszczanów
72.00
100.—
Karolina
2...62

Chlewo

17. —
Cielce
14.16
40.—
Kaszew
59.48

Jeziorsko
48.61
80. —
Niewiesz

80. —
Karnice
5.90
20.—
Lipnica
5.11.2019

Ziemięcin
9.13

Popów
15.01

Echo Tureckie 1946 nr 10

Zagubiono
Jan Krawczyk z Kaszewa zagubił tymczasowy dowód na konia Nr. 5953 wydany na b. właściciela Józefa Kozielskiego z Poradzewa.

Powyższe dokumenty unieważnia się.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza