-->

piątek, 28 lipca 2017

Podoraczew Sadokrzyce

Podoraczew Sadokrzyce, obecnie część wsi  w gminie Wróblew.

1965 r.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 52

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza iż otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Andrzeju Jankowskim, właśc. 5 dz. 165 sąż. z kol. Sadokrzyce-Bodoraczew, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 22 stycznia 1929 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skut­kami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 60

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3. Marcinie Jerzaku, właśc. 5 dz. 174 sąż. z maj. Sadokrzyce-Podoraczew, pow. sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 12 lutego 1929 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawo w wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Wróblew dzieli się na gromady:
13. Sadokrzyce, obejmującą: kolonję Podoraczew Sadokrzyce, kolonję Podgorzochy, wieś Sadokrzyce, kolonję Sadokrzyce, kolonję Świergieł.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 maja 1934 r. L. SA. II. 12/14/33.
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544, rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33. o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam, co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33, o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544) ulega następującym zmianom:
18) w § 1. p. XVI. w gromadzie Sadokrzyce, oznaczonej liczbą 13, zamiast „kolonję Podorączew-Sadokrzyce" winno być „kolonję Podoraczew Sadokrzyce".
Wojewoda
(—) Aleksander Hauke-Nowak.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 31

Wydział Hipoteczny, Sekcja III, przy Są­dzie Okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwar­te zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Stanisławie Zientalskim, współwłaścicie­lu działki gruntu nr 8, o pow. 5 dzies. 242 saż. z kol. Sadokrzyce Podoraczew, pow. sieradz­kiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spad­kowych wyznaczony został na dzień 20 paździer­nika 1939 roku, w którym to terminie osoby in­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kan­celarii wvżei wymienionego Wydziału Hipotecz­nego, pod skutkami prekluzji. 73/39.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza