-->

środa, 26 lipca 2017

Łęg / Jodłowiec Łęg

Łęg, obecnie część wsi w gminie Wieluń.


1965 r.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 22

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Sekcji I, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Jakubie Jurczyku, właścicielu 5 dzies. 300 sąż. z maj. Łęg. pow wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych, wyznaczony zo­stał na dzień 22 września 1930 roku. W powołanym terminie osoby zain­teresowane winny zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 25

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcji I obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Michale Szafranie, właścicielu 10 dzies. z folw. Łęg, powiatu wieluńskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 12 października 1931 roku. W powołanym terminie oso­by zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w wyżej wskazanym wy­dziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXIV. Obszar gminy wiejskiej Starzenice dzieli się na gromady:
3. Jodłowiec, obejmującą: pustk. Chodaki, kol. Jodłowiec-Dąbrowę, kol. Jodłowiec Józefów, kol. Jodłowiec-Łęg, wieś Jodłowiec.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza