-->

piątek, 28 lipca 2017

Osada Kaźmierczaka / Kaźmierczak

Osada Kaźmierczaka, obecnie część wsi w gminie Warta.

1965 r.

Osada Kaźmierczaka oznaczona białym kołem.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Bartochów dzieli się na gromady:
2. Duszniki, obejmującą: wieś Duszniki, osadę młyn Duszniki, osadę Kaźmierczak, kolonję Małków.
8. Małków, obejmująca: wieś Małków (Cielecki i Nowy), majątek Małków, majątek Zmyślona (z częściami rozparcelowanemi z wyjątkiem kolonji Małków), osadę Kaźmierczaka.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 maja 1934 r. L. SA. II. 12/14/33.
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544, rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33. o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam, co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33, o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544) ulega następującym zmianom:
1) w § 1. p. II. w gromadzie Duszniki, oznaczonej liczbą 2, zamiast „osadę Kaźmierczak, kolonję Małków" winno być „osadę Kaźmierczak, wydzieloną z majątku Małków".
2) w § 1. p. II. skreśla się następujące słowa: „8. Małków, obejmującą: wieś Małków (Cielecki i Nowy), majątek Małków, majątek Zmyślana (z częściami rozparcelowanemi z wyjątkiem kolonji Małków), osadę Kaźmierczaka", a na ich miejsce umieszcza się: „8. Małków, obejmującą: wieś Małków Cielecki i Nowy, majątek Małków i Zmyślona z częściami rozparcelowanemi, z wyjątkiem kolonji Małków, osadę Kaźmierczaka".
Wojewoda
(—) Aleksander Hauke-Nowak.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza