-->

poniedziałek, 15 czerwca 2015

Rożny

Słownik Geograficzny:
Rogóźno al. Roguźno, wś i fol. nad rz. Widawką, pow. łaski, gm. Chociw, par. Widawa, odl. 2 w. od Widawy a 18 w. od Łasku, posiada młyn wodny amerykański. Wś ma 40 dm., 278 mk.; fol. 5 dm., 31 mk. W 1827 r. było 26 dm., 243 mk. Dobra R. i Ruda składały się w 1886 r. z fol. R. i Ruda, attyn. Rosna, rozl. mr. 1956: fol. R. gr. or. i ogr. mr. 351, łąk mr. 104, pastw. mr. 303, lasu mr. 890, nieuż. mr. 110; bud. mur. 4, z drzewa 9; fol. Ruda gr. or. i ogr. mr. 112, pastw. mr. 19, lasu mr. 63, nieuż. mr. 4; bud. z drzewa 4, lasy urządzone. Wś R. os. 64, z gr. mr. 477; wś Ruda os. 31, z gr. mr. 257. W XVI w. dziesięcinę z całej wsi i kolędę po groszu z łanu pobiera pleban w Widawie (Łaski, L. B., I, 470).

Rożny, pustkowie należące do dóbr Widawa, nie odnalezione na mapach, leżące prawdopodobnie w gminie Widawa.

Dziennik Powszechny 1832 nr 63

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego. Zawiadamia iż w dniu15 Maia r. b. o godzinie 10 z rana w Miescie Sieradzu przed W. Antonim Pstrokonskiem Reientem Powiatu Sieradzkiego, odbędzie się publiczna licytacya na trzechletnie wydzierżawienie Dóbr Ziemskich maiętności Miasto Widawa z przyległemi wsiami, Świerczów, Rogoźno, Chrusty, Ruda, Wolka, Dąbrowa, Zawady, z Pustkowiami Kopiec, Pilchy, Podlow, Balazny, i Rożny zwanemi, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkiem Woiewództwie Kaliskiem położone. Dobra te wydzierzawione będą w sześciu oddziałach iako to: 1. Miasto Widawa z folwarkiem Kopiec z wsią Zarobną Ruda. 2. Wieś folwarczna Dąbrowa z Pustkowiem Kobylarnia. 3. Wieś folwarczna Rogoźno. 4 Wieś folwarczna Świerczów. 5. Wieś folwarczna Wolka Kleszczowa. 6. Wsie folwarczne Zawady i Chrusty. Dzierzawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela r. b. a kończyć się będzie w dniu 24 Czerwca r. 1835. Dobra te przynoszą teraz rocznie czynszu dzierżawnego, ad 1 złp. 11,005. ad 2 złp. 8,200 ad 3 złp. 4,520 ad 4 złp. 5,755 ad 6 złp. 3,621 oddział zaś piąty zostaie W Administracyi, warunki do licytacyi przeyrzane bydź mogą u wspomnionego Reienta. W Kaliszu d. 14 Lutego 1832 r. Leon Nowierski.

Dziennik Powszechny 1835 nr 110

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Wdztwa Kaliskiego. Uwiadamia publiczność, iż dobra ziemskie: a) Konopnica, w Powiecie Wieluńskim, b) Zakrzewek, w Powiecie Pyzdrskim, c) Rząśnia, w Powiecie Radomskim, d) Rorowno, w Powiecie Wieluńskim, e) Widawa z przyległemi wsiami Świerczów, Roguźno, Chrusty, Ruda, Wólka, Dąbrowa, Zawady z pustkowiami Kopice, Pilchy, Podlów, Balazny i Rożny zwanemi, w Powiecie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położone, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcyą zaległych procentów Towarzystwu przypadaiących, z mocy art. 86 i 87 prawa Seymowego, w dniu 1/13 Czerwca 1825 roku zapadłego, w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. 1835, do tegoż dnia 1838 r. przez publiczną licytacyą w dniu 30 Maia r. b. o godzinie 10 z rana, w Kaliszu w mieyscu posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowey Woiewództwa Kaliskiego odbyć się maiącą, więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu wypuszczone zostaną, pod następuiącemi głównemi warunkami.
1. Dzierzawca obowiązany będzie opłacać corocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne, do gruntu przywiązane, z samego prawa przywiley maiące, tudzież wszelkie opłaty i składki przy licytacyi numerycznie wykazać się maiące.
2. Przed obyęciem dóbr w possessyą, a naydaley w dniach trzech po odbytey licytacyi i utrzymaniu się przy dzierzawie, zapłaci do Kassy Obwodu podatki zalegle i uprzywileyowane, iakie z dniem rozpoczęcia licytacyi zalegać będą.
3. Winien będzie przed obyęciem dzierzawy zapłacić całkowitą zaległość, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu od udzieloney na te dobra pożyczki przypadaiącą, z kosztami i karami, łącznie z ratą czerwcową r. z. co do dóbr: a. na złp. 3,204 gr. 17; ad b. złp. 792 gr. 12; ad c. zł. 2,313 gr. 22; ad d. złp. 5,044 gr. 2; ad e. złp. 10,676 gr. 11 obrachowaną.
4. Przyiąć obowiązek dalszego regularnego przez ciąg dzierzawy wnoszenia opłat z dóbr tych Towarzystwu Kredytowemu należących, w dwóch półrocznych ratach, a mianowicie: od dnia 1 do 12 Czerwca i od dnia 1 do 12 Grudnia każdego roku, które-to wypłaty półrocznie, co do dóbr ad a. złp. 1,468 gr. 29; ad b. złp. 492 gr. 27; ad c. złp. 930; ad d. złp. 3,673 gr. 15; ad e. 10,119 gr. 17 wynosić mogą.
5. Oddać dobra po wyiściu kontraktu w takim stanie, w iakim ie obeymuie.
6. Zrzec się ma wszelkich pretensyi przez czas dzierzawy za iakiebądź nakłady gruntowe.
7. Codo uchybień opłat, dzierzawca poddać się winien exekucyi Administracyiney i ulegać będzie decyzyom władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
8. Każdy chęć licytowania maiący złożyć ma na vadium w monecie brzęczącey, co do dóbr ad a. złp. 3,300; ad b. złp. 850; ad c. złp. 2,400; ad d. złp. 5,200; ad e. złp. 10,800, które onemuż po ukończeniu dzierzawy wydane zostanie, ieżeli warunkom dzierzawy zadosyć uczyni; w przeciwnym razie vadium to służyć będzie na pokrycie kosztów i szkód, iakieby z niedotrzymania warunków wyniknąć mogły. Vadium to po dopełnieniu §§. 2 i 3 ninieyszych warunków, iako kaucya na lat 3 dzierzawy w Dyrekcyi pozostać maiąc, może być przez pluslicytanta na listy zastawne z odpowiedniemi kuponami wymienione. Kalisz d. 2/14 Kwietnia 1835 roku. Prezes Jezierski. Pisarz Chrystowski.

Dziennik Warszawski 1871 nr 89

N. D. 2580. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Mojżesza Landau kupca w mieście Kaliszu zamieszkałego a zamieszkanie prawne da tego interesu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu obrane mającego, od którego te nże Patron stawa i subhastacją dóbr Roguzno w poszukiwaniu sumy rs. 1,650 z procentem od d. 18 (30) Czerwca 1870 r. należnej popiera, protokółem Komornika Trybunału Franciszku Roweckiego w dniu 17 Lutego (1 Marca) 1871 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia:
DOBRA ZIEMSKIE
Roguźno składające się z wsi i folwarku Roguzno, z wsią Ruda i pustkowia Rożny z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi, z wyłączeniem gruntów zabudowań na własność włościan przeszłych zresztą z wszelkiemi dochodami i użytkami, rolami, pastwiskami, wodami i lasami z tem co ich całość stanowi i jak się znajdują. Dobra te graniczą na wschód słońca z dobrami Potoki, na południe z dobrami Zawady, na zachód z osadą Widawa na północ z dobrami Grabno i Sielce, odległe od miasta Sieradza wiorst 26, Łasku 21, Zduńskiej-Woli 14, Szczercowa osady 12, Widawy osady 2, należą do parafji Widawa i Restorzew gminy Chociw okręgu Sieradzkiego powiatu Łaskiego gubernji Petrokowskiej których poprzednio byli właścicielami Wolf Anzelm Karo i Wolf Levi lecz ten ostatni swoją połowę odstąpił Wolfowi Anzelmowi Karo i ten obecnie jest właścicielem całych dóbr, w nich mieszka jako właściciel i w jego znajduje się posiadaniu. Granice ze wszech stron są jawne, a mianowicie kopcami miedzami i wodociekami opatrzone jest tylko mały kontrowers w boru od strony dóbr Potok około mórg 11, całe dobra mają przybliżonym sposobem włók 66, mórg 10 prętów 250 na miarę nowopolską czyli dziesiatyn 1005 na miarę ruską, grunta należą do klasy II, III, IV i V. Znajdują się zabudowania dworskie jak i inwentarze szczegółowo w akcie zajęcia opisane, karczmarz Kazimierz Jasiński płaci rocznie czynszu rs. 90 zaś młynarz Franciszek Szpakowski płaci czynszu rocznie rs. 22 kop. 50. Podatki do kasy powiatu w Łodzi opłacają się rocznie rs. 36 1/2.
Więcej szczegółowy opis dóbr Roguźna pod względem klasyfikacji gruntów stanu zabudowań i innych szczegułów znajduje się w protokóle zajęcia u popierającego sprzedaż Patrona Modrzejewskiego gdzie również jak i u Pisarza Trybunału zbiór objaśnień i warunków, każdego czasu przejrzeć można.
Protokół zajęcia doręczony jest w kopjach Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu Władysławowi Porczyńskiemu w dniu 16 (28) Marca 1871 r. na ręce Sałeckiego Podpisarza i Wójtowi gminy Chociw do których dobra Roguzno należą Wincentemu Sanowskiemu d. 19 (31) Marca t. r. do rąk własnych następnie do księgi wieczystej dóbr ząjętych w Kancelarji Ziemiańskiej dnia 1 (13) Kwietnia roku bieżącego wniesiony i wpisany do księgi zaaresztowań w biórze Pisarza Trybunału utrzymywanej dnia 15 (27) Kwietnia t. r. wpisany i zaregestrowany został. Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w lmiejscu zwykłych posiedzeń w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina stojącym. Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży na audjencji Trybunału w 25 Maja (6 Czerwca) 1871 r... o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 15 (27) Kwietnia 1871 r.
Asesor Kolegialny, J. Migórski.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza