-->

poniedziałek, 15 czerwca 2015

Balazny

Balazny, pustkowie należące do dóbr Widawa, nie odnalezione na mapach, leżące prawdopodobnie w gminie Widawa.

Dziennik Powszechny 1832 nr 63

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego. Zawiadamia iż w dniu15 Maia r. b. o godzinie 10 z rana w Miescie Sieradzu przed W. Antonim Pstrokonskiem Reientem Powiatu Sieradzkiego, odbędzie się publiczna licytacya na trzechletnie wydzierżawienie Dóbr Ziemskich maiętności Miasto Widawa z przyległemi wsiami, Świerczów, Rogoźno, Chrusty, Ruda, Wolka, Dąbrowa, Zawady, z Pustkowiami Kopiec, Pilchy, Podlow, Balazny, i Rożny zwanemi, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkiem Woiewództwie Kaliskiem położone. Dobra te wydzierzawione będą w sześciu oddziałach iako to: 1. Miasto Widawa z folwarkiem Kopiec z wsią Zarobną Ruda. 2. Wieś folwarczna Dąbrowa z Pustkowiem Kobylarnia. 3. Wieś folwarczna Rogoźno. 4 Wieś folwarczna Świerczów. 5. Wieś folwarczna Wolka Kleszczowa. 6. Wsie folwarczne Zawady i Chrusty. Dzierzawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela r. b. a kończyć się będzie w dniu 24 Czerwca r. 1835. Dobra te przynoszą teraz rocznie czynszu dzierżawnego, ad 1 złp. 11,005. ad 2 złp. 8,200 ad 3 złp. 4,520 ad 4 złp. 5,755 ad 6 złp. 3,621 oddział zaś piąty zostaie W Administracyi, warunki do licytacyi przeyrzane bydź mogą u wspomnionego Reienta. W Kaliszu d. 14 Lutego 1832 r. Leon Nowierski.

Dziennik Powszechny 1835 nr 110

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Wdztwa Kaliskiego. Uwiadamia publiczność, iż dobra ziemskie: a) Konopnica, w Powiecie Wieluńskim, b) Zakrzewek, w Powiecie Pyzdrskim, c) Rząśnia, w Powiecie Radomskim, d) Rorowno, w Powiecie Wieluńskim, e) Widawa z przyległemi wsiami Świerczów, Roguźno, Chrusty, Ruda, Wólka, Dąbrowa, Zawady z pustkowiami Kopice, Pilchy, Podlów, Balazny i Rożny zwanemi, w Powiecie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położone, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcyą zaległych procentów Towarzystwu przypadaiących, z mocy art. 86 i 87 prawa Seymowego, w dniu 1/13 Czerwca 1825 roku zapadłego, w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. 1835, do tegoż dnia 1838 r. przez publiczną licytacyą w dniu 30 Maia r. b. o godzinie 10 z rana, w Kaliszu w mieyscu posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowey Woiewództwa Kaliskiego odbyć się maiącą, więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu wypuszczone zostaną, pod następuiącemi głównemi warunkami.
1. Dzierzawca obowiązany będzie opłacać corocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne, do gruntu przywiązane, z samego prawa przywiley maiące, tudzież wszelkie opłaty i składki przy licytacyi numerycznie wykazać się maiące.
2. Przed obyęciem dóbr w possessyą, a naydaley w dniach trzech po odbytey licytacyi i utrzymaniu się przy dzierzawie, zapłaci do Kassy Obwodu podatki zalegle i uprzywileyowane, iakie z dniem rozpoczęcia licytacyi zalegać będą.
3. Winien będzie przed obyęciem dzierzawy zapłacić całkowitą zaległość, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu od udzieloney na te dobra pożyczki przypadaiącą, z kosztami i karami, łącznie z ratą czerwcową r. z. co do dóbr: a. na złp. 3,204 gr. 17; ad b. złp. 792 gr. 12; ad c. zł. 2,313 gr. 22; ad d. złp. 5,044 gr. 2; ad e. złp. 10,676 gr. 11 obrachowaną.
4. Przyiąć obowiązek dalszego regularnego przez ciąg dzierzawy wnoszenia opłat z dóbr tych Towarzystwu Kredytowemu należących, w dwóch półrocznych ratach, a mianowicie: od dnia 1 do 12 Czerwca i od dnia 1 do 12 Grudnia każdego roku, które-to wypłaty półrocznie, co do dóbr ad a. złp. 1,468 gr. 29; ad b. złp. 492 gr. 27; ad c. złp. 930; ad d. złp. 3,673 gr. 15; ad e. 10,119 gr. 17 wynosić mogą.
5. Oddać dobra po wyiściu kontraktu w takim stanie, w iakim ie obeymuie.
6. Zrzec się ma wszelkich pretensyi przez czas dzierzawy za iakiebądź nakłady gruntowe.
7. Codo uchybień opłat, dzierzawca poddać się winien exekucyi Administracyiney i ulegać będzie decyzyom władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
8. Każdy chęć licytowania maiący złożyć ma na vadium w monecie brzęczącey, co do dóbr ad a. złp. 3,300; ad b. złp. 850; ad c. złp. 2,400; ad d. złp. 5,200; ad e. złp. 10,800, które onemuż po ukończeniu dzierzawy wydane zostanie, ieżeli warunkom dzierzawy zadosyć uczyni; w przeciwnym razie vadium to służyć będzie na pokrycie kosztów i szkód, iakieby z niedotrzymania warunków wyniknąć mogły. Vadium to po dopełnieniu §§. 2 i 3 ninieyszych warunków, iako kaucya na lat 3 dzierzawy w Dyrekcyi pozostać maiąc, może być przez pluslicytanta na listy zastawne z odpowiedniemi kuponami wymienione. Kalisz d. 2/14 Kwietnia 1835 roku. Prezes Jezierski. Pisarz Chrystowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 178

(N. D. 3523) Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcyą Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na przedaż przymusową przez licytacyę publiczną w m. Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancellaryach hypotecznych, poniżej wymienionych:
Termin sprzedaży d. 20 Lutego (4 Marca) 1862 roku.  
4. Widawa, miasto z pustkowiem Kopiec, częścią pustkowia Pilhy i Balazany, oraz z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe rs. 2075 k. 72 1j2, vadium rs. 6300, licytacya od summy rs. 35,463, przed Rejentem Edwardem Milewskim.  
(…) Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcyi Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacya odbędzie się w jego kancellaryi przed innym Rejentem który go zastąpi. Wrazie niedojścia do skutku przedaży dla braku licytantów którychkolwiek dóbr pierwostronnie wymienionych, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w własnych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcyi Szczegółowej.
Kalisz dnia 11 (23) Lipca 1861 r.
Prezes, Szymanowski.
Pisarz, Janczewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 189

(N. D. 3794) Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Niewiadomych z nazwisk i pobytu SSrów niegdy Andrzeja Klimkiewicza i Ottona Kołdowskiego współwłaścicieli dóbr Widawy.
Na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku, zawiadamia wszystkich interessowanych, a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Widawa miasto z pustkowiem kopiec częścią Pilichy Balarany z wszystkiemi oraz przynależytościami i t. d. w Ogu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych summę rs. 2075 kop. 72 1j2, z mocy upoważnienia Dyrekcyi Głównej z d. 1 (13) Kwietnia 1861 r. Nr. 2307 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacyą publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcyi Szczegółowej Kaliskiej w dniu 20 Lutego (4 Marca) 1862 r. poczynając od godziny 10 z rana w Kancellaryi hypotecznej przed Edwardem Milewskim Rejentem miejscowej Kancellaryi Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym. Vadium do licytacyi oznaczone jest w kwocie rs. 6300, w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami. Licytacya rozpocznie się od summy rs. 35,463. Warunki tej sprzedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcyi Szczegółowej Kaliskiej.
OSTRZEŻENIE.
Wrazie niedojścia skutku do powyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń jaki Dyrekcya Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz d. 24 Lipca (5 Sierpnia) 1861 r.
Prezes, Szymanowski,
za Pisarza, L. Kiedrzyński.

Dziennik Warszawski 1865 nr 290

(N. D. 7438). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
49. Widawa miasto z pustkowiem Kopiec, częścią pustkowia Pilchy i Balazany z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rsr. 1,451 k. 61, vadium do licytacji rs. 5,460 licytacja rozpocznie się od sumy rs. 35,463 k. 50, termin sprzedaży d. 17 (29) Sierpnia 1866 r.. przed Rejentem Kanc. Ziem. T. J. Kowalskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 zrana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. W końcu Dyrekcja Szczegółowa uprzedza interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji oznaczonym przypadło bądź święto kościelne, bądź uroczystość galowa dworska, sprzedaż odbędzie się przez odroczenie w dniu następnym w kancelarji tegoż samego Rejenta.
Kalisz, d. 22 Listop. (4 Grudnia) 1865 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1875 nr 7

N. D. 238. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Zawiadamia, iż w dniu 10 (22) Grudnia 1874 r. w godzinach przedpołudniowych, na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń Wydziału Igo ogłoszone zostaną po raz pierwszy warunki licytacyjne ułożone do sprzedaży w drodze przymuszonego wywłaszczenia
DÓBR ZIEMSKICH
Widawa, składających się z dawniej miasta a nateraz osady Widawa, z pustkowia czyli folwarku Kopiec, części pustkowia Pilchy i Balazny które na teraz nie egzystują, lecz grunta z tych pustkowiów wcielone zostały do folwarku Kopiec, oraz młyna wodnego, oberży, domów, placów pustych, w osadzie Widawa położonych a do folwarku Kopiec należących, gruntami, łąkami, pastwiskami, propinacją, rybołóstwem, polowaniem, słowem z tem wszystkiem co całość tych dóbr, czyli do folwarku Kopiec należy, położonego w okręgu Sieradzkim, powiecie Łaskim, gubernji Petrokowskiej, należącego do gminy Dąbrowy Widawskiej, parafji osada Widawa. Dobra czyli folwark ten na żądanie Ksawerego Turskiego właściciela dóbr Szulmierzyce, tamże w okręgu Noworadomskim zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tego interesu u Patrona Trybunału w Kaliszu Aleksandra Czyńskiego, w temże mieście Kaliszu z urzędowania zamieszkałego, który przymuszoną sprzedażą folwarku Kopiec w dobrach Widawa położonego kierować będzie, obrane mającego zajęty został na przymuszoną sprzedaż wywłaszczonym z nich dłużnikom: 1. SSom Andrzeja Klimkiewicza t. j. Rochowi Klimkiewiczowi. 2. SSom Ottona Kołdowskiego t. j. Eugenjuszowi Kołdowskiemu. 3. Jadwidze Nowakowskiej, po Marcinie Nowakowskim pozostałej wdowie, jako tegoż sukcesorce. 4. Franciszkowi Smacznemu. 5. Franciszce Smacznej pannie doletniej. 6. Józefowi Smacznemu. 7. Juljannie ze Smacznych, Mateusza Dusznikiewicza żonie, od 4, 5, 6 i 7 jako SSom Jakóba Smacznego. 8. Marcelemu Nowakowskiemu. 9. Albinie z Nowakowskich Antoniego Czekalskiego żonie. Od 8 i 9 jako sukcesorom Marcina Nowakowskiego. Wreszcie: 10. Józefie z Walewskich Zakrzewskiej, wszystkim właścicielom tegoż folwarku w osadzie Widawa okręgu Sieradzkim, zamieszkałym w poszukiwaniu sumy rs. 3,466 kop. 75 1/2 z większej sumy rs. 5,400 pochodzącej, oraz sumy rs. 2,647 kop. 55 z procentem jaki się okaże być należnym na mocy dokumentow, a mianowicie aktu urzędowego przed Rejentem Józefem Białobrzeskim w Kaliszu w dniu 11 (23) Lutego 1845 r. zeznanego, przez akt Franciszka Roweckiego Komornika Trybunału w Kaliszu w dniu 22 Sierpnia (3 Września) 1874 r. rozpoczęty, a w dnia 23 Sierpnia (4 Września) t. r. kontynuowany, zaś w dniu 24 Sierpnia (5 Września) t. r. ukończony.
Akt ten doręczony został Wójtowi gminy Dąbrowa Widawska Edwardowi Staszczykawskiemu, oraz Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu Wincentemu Smoleńskiemu obydwom pod dniem 19 Września (1 Października) 1874 r. przez Woźnego Sądu Pokoju w Sieradzu Aleksandra Chrząstowskiego, następnie wpisany został do księgi wieczystej dóbr Widawy pod dniem 12 (24) Października 1874 r. zaś do księgi przez Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu na ten cel utrzymywanej dnia 19 (31) Października t. r.
Szczegółowy opis dóbr Widawy czyli folwarku Kopiec pod względem klasyfikacji gruntów, budowli i innych szczegółów, znajduje w protokóle zajęcia u popierającego sprzedaż Patrona Aleksandra Czyńskiego, gdzie również jak i u Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu zbiór objaśnień i warunki licytacyjne każdego czasu przejrzeć można.
Granice folwarku Kopiec są jawne, oznaczone w małej części kopcami, rowami, drogami, miedzami i wodociekami, przybliżona rozległość jego wynosi włók 13, mórg 27, prętów 100 miary nowopolskiej, czyli dziesiatyn 210.
Grunta należą do klasy II, III i IV.
Podatki zajęty folwark opłaca do kasy powiatu Łaskiego, stosownie do świadectwa tejże kasy rs. 197 kop, 92 rocznie zaś z domów placów w osadzie Widawa położonych, opłacają się podatki do urzędu Wójta gminy Dąbrowa Widawska stosownie do świadectwa przez tegoż Wójta gminy wydanego w ilości rs. 220 kop. 27.
Na folwarku Kopiec jest dwór o 2 kominach, 3 sieniach, 5 pokojach i kuchni 1 schowania, w tym mieszka Józefa Zakrzewska, wdowa właścicielka.
Ogród owocowy i warzywny, w którym się mieści drzew rodzajowych jabłoni, gruszek, śliwek, wisien około sztuk 260, drzew dzikich sztuk 280, krzewów, agrestu i Sto Janek sztuk 56. Ogród ten ma obszerności mórg 3, ogrodzony żerdziami i rowem.
Sadzawek w ogrodzie dwie niezarybionych.
Kloak oraz studnia w ogrodzie z żurawiem.
Dwór drugi o jednym kominie, 1 sieni, 4 pokojach, 2 kuchniach, 1 schowania, w tym dworze mieszkają lokatorzy, w połowie dworu Ludwika Trzeciak wdowa za czynsz roczny w ilości rs. 20, zaś w drugiej połowie Leon Potocki za czynsz roczny rs. 30, czynsze te z góry zapłacone zostały, pozostają za ustną umową, która im się kończy z dniem 11 (23) Kwietnia 1875 r. Chlewik oraz stodoła o 1em klepisku i podmurowaniu.
Dom o jednem kominie pod którym są sklepy z cegły palonej, w tym mieszka czeladź Józefy Zakrzewskiej.
Obora i stodoła pod jednym dachem.
Browar o jednem kominie, lecz ten nie jest czynnym, w browarze tym są porządki do gruntu przywiązane. Kocioł miedziany do warzenia piwa wmurowany, trzy wanny z drzewa żelaznemi obręczami, kilsztok z drzewa. Studnia z żurawiem.
Za rzeczką tak zwaną Nieciecz są zabudowania jako to:
Dom o jednym kominie, oraz stodoła, w tymże domu mieszka Wawrzyniec Kaczkowski, który uważa się za właściciela takowego wraz z stodołą.
Ogród owocowy i warzywny, w tym są wiśnie, grusze i jabłonie, drzewa rodzajowe sztuk 60, drzew dzikich sztuk 120.
Dom drugi o jednym kominie, na placu Cegielnia zwanym położony, w tym mieszka Józef Tajner, uważając siebie za właściciela.
Stodółka, ogródek owocowy w którym jest drzew gruszek i wisien sztuk 20, zaś drzew dzikich sztuk 40.
Dom o jednym kominie i stodółka przed rzeczką tak zwaną Nieciecz należą do właściciela Jana Deryndowskiego.
Dom o jednem kominie i młyn wodny o jednem kole wodnym i polecznym, w młynie są porządki do gruntu przywiązane, jako to: kosz do zasypowania zboża, skrzynia mącznia, półskrzynek, paprzyca, Cywie wrzeciono. Młyn ten egzystuje na rzece tak zwanej Nieciecz, posiada takowy Ignacy Jędrzejewski młynarz, płaci czynszu rocznie rs. 15, posiada gruntu mórg dwie prętów 150.
W środku gruntów folwarku Kopiec, jest cmentarz starozakonnych, w przestrzeni mórg trzech, w którym jest znaczna ilość drzew dzikich.
Dom oberża Nr. 3 oznaczona, składająca się z 5 stancji, 2 kramów do sprzedawania towarów, jednego niewykończonego. Kram i 5 stancji ma w posiadaniu dzierżawnem, Ludwik Blajcheft za konraktem prywatnym od pełnomocników Marcina Nowakowskiego, Piotra Lewandowicza i Tomasza Obieskiego w dniu 18 (30) Października 1873 r. sporządzonym, rok dzierżawny zaczyna się od dnia 1 Stycznia n. s. 1874 r. a kończy się w dniu 11 (23) Kwietnia 1877 r. t. j. na lat trzy i miesięcy trzy, za cenę roczną po rs. 220, dzierżawa ta za rok pierwszy już z góry zapłaconą została, przy tej oberży od dołu jest przybudowany dom, do tej dzierżawy należą jeszcze dwie stancje, lecz te z powodu nowej budowli po spalonych budynkach nie są wykończone. Dwa kramy ze strony ulicy Sieradzkiej i dwie stancje, z których kram i stancję posiada w dzierżawie Dawid Bergman za umową ustną, która mu się kończy w dniu 11 (23) Kwietnia 1875 r. za cenę roczną rs. 15 która z góry zapłaconą została. Kram drugi i stancję posiada Majer Braum za ustną umową, która mu się kończy w dniu 11 (23) Kwietnia 1875 r. za cenę roczną rs. 18 którą z góry zapłacił.
Obórka.
Szopa w podwórzu na słupach, w tej jest koryto.
Stajnia i obora pod jednym dachem, niewykończone bez nakrycia.
Dom Nr. 2 oznaczony o 1 kominie, w tym mieszka właściciel Haskiel Horn.
Stajnia, drwalniki, wozownia i kuczka pod jednym dachem.
Kloaka o 2 przedziałach.
Dom Nr. 4 oznaczony z cegły palonej budowany, który posiada Naftalina Rappaport, jako nabyty od SS-ów Borucha Tompel.
Drwalniki, podworze.
Dom Nr. 5 oznaczony, który posiada Szlama Godel Lewkowicz.
Drwalniki i kloaka z drzewa.
Dom Nr. 6 oznaczony z cegły palonej, pozostaje w posiadaniu dawniej Lewka Szpigiel a nateraz Berka Lewkowicz.
Drwalniki i kloaka z drzewa, podwórze wybrukowane polnym kamieniem.
Dom dawniej kuźnia egzystowała Nr. 36 oznaczony, położony przy ulicy Zduńskiej Wo...* pozostaje w posiadaniu Majera Stykowskiego.
Drwalniki, podwórze.
Dom Nr. 53 oznaczony, położony w końcu Rynku, należy do Majera Dancygiera.
Oficyna w podwórzu z drzewa.
Drwalniki, kloak, kuczki z drzewa chrustem kryte.
Naprzeciw domu Nr. 53 jest plac pusty przy ulicy Petrokowskiej położony, należący do Aleksandra Gryner.
Budynek zrujnowany dawniej szynk, pod którym są piwnice z cegły palonej, dach większej części zawalony, położony przy starym Rynku.
Plac pusty położony przy Starym Rynku ulicy Żabiej, należący do SS-ów Ottona Kołdowskiego.
Dom pod Nr. 80 oznaczony, dawniej był dom ten zajezdny, pod nazwą Rogoziński, nateraz posiada Marceli Nowakowski.
Stajnia, obora i wozownia pod jednym dachem.
Ogród owocowy i warzywny w którym jest drzew, wisien sztuk 7. Ogród ten jest opasany żerdziami a zabudowania deskami.
Most z bali zbudowany, z którego dzierżawca Łukasz Izykowski płaci rocznie rs. 25, za umową ustną, która mu się kończy w dniu 1 Stycznia 1875 r.
Łąki i pastwiska pod nazwą Ginżyca, mają przestrzeni włókę jedną mórg 20.
Łąki za kościołkiem Ś-go Rocha i cmentarzem pod nad rzeczką Nieciecz położone, mają rozległości włókę jedną mórg 15.
Inwentarza tak żywego jak i martwego do gruntu przywiązanego nie masz żadnego.
Kalisz d. 19 (31) Października 1874 r.
Skoczyński.
Po odbyciu 3-ch publikacji warunków licytacyjnych, termin do temczasowego przysądzenia tych dóbr, na dzień 31 Stycznia (12 Lutego) 1875 r. godzinę 10 z rana oznaczony został.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 10,000 jaką popierający sprzedaż ofiaruje.
Kalisz d. 7 (19) Stycznia 1875 r.
Skoczyński.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza