-->

poniedziałek, 3 czerwca 2013

Stare Dworzysko

Spis 1925:
Stare Dworzysko, kol., pow. łaski, gm. Wola Wężykowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 10. Ludność ogółem: 79. Mężczyzn 42, kobiet 37. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 79. Podało narodowość: polską 79.

Wg. sokorowidza Bystrzyckiego znajdowała się prz drodzę Widawa-Łask, przy stacji kolejowej Łask.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 44

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 17-go października 1925 roku
o oddanie Kolonji Stare Dworzysko, gminy Wola Wężykowa pod władzę sołtysa Kolonji Trzciniec tejże gminy powiatu Łaskiego.
Na zasadzie art. 288 ustawy gminnej z roku 1864 oraz art. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.11 1919 r. (Dz. Ust. Nr. 90 poz. 490) zarządzam, co
następuje:
1. Kolonję Stare Dworzysko, gminy Wola Wężykowa — poddaję władzy sołtysa Kolonji Trzciniec tejże gminy powiatu Łaskiego.
2. Siedzibą sołtysa jest Kolonja Trzciniec.
3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście w Łasku.
4. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Wojewoda (—) L. Darowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XI. Obszar gminy wiejskiej Sędziejowice dzieli się na gromady:
18. Trzeciniec, obejmującą: kolonję Stare Dworzysko, kolonję Trzeciniec.


§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza