-->

poniedziałek, 3 czerwca 2013

Krzemianówka

Spis 1925:
Krzemianówka, osada, pow. wieluń, gm. Konopnica. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 19. Mężczyzn 11, kobiet 8. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 19. Podało narodowość: polską 19.

Skorowidz Bystrzyckiego określa położenie osady przy drodze Wieluń-Osjaków, 26 km od stacji kolejowej Wieluń. Na płd. od kol. Strobin jest góra Krzemienna, być może w jej sąsiedztwie leżała osada Krzemianówka.

Góra Krzemienna  1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 10

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 25 marca 1930 roku
postanowił:
1. Wniosek mieszkańców wsi Chorzyna, gminy Konopnica, powiatu wieluńskiego z dnia 17 lutego 1929 roku, zgłoszony do Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Wieluniu 20.II. 1929 roku, w sprawie scalenia ich gruntów — zatwierdzić.
2. Ustalić obszar scalenia wsi Chorzyna w składzie gruntów:
a) ukazowych i zaserwitutowych, wykazanych wtabeli likwidacyjnej wsi Chorzyna, o obszarze około 392 ha,
b) objętych księgą hipoteczną kolonji Krzemianówka, pochodzących z majątku Krzętle, o obszarze około 127 ha oraz
c) objętych księgą hipoteczną majątku ziemskiego Krzętle-Tobołki, o obszarze około 115 ha.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 28-go kwietnia 1930 roku.
(—) M. Grąbczewski
Naczelnik Wydziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

VIII. Obszar gminy wiejskiej Konopnica dzieli się na gromady:
3. Chorzyna, obejmującą: wieś Chorzynę, kol. Krzemianówkę, kol. Krzętle-Tobułki, wieś Tobułki.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza