-->

poniedziałek, 17 czerwca 2013

Morgi

Spis 1925:
Zadąbrowie-Morgi, kol., pow. turecki, gm. Ostrów Warcki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 15. Ludność ogółem: 121. Mężczyzn 57, kobiet 64. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 121. Podało narodowość: polską 121.

Morgi, obecnie przysiółek w gminie Warta.

 Morgi 1930 r. 

  Morgi 1992 r.  

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 6

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu F. Bruśnicki, obwieszcza, o otwarciu postępowań spadkowych po śmierci:
1) Zadąbrowe-Morgi, pow. Tureckiego, przestrzeni, 3 dzies. 1910 saż. i zapisanej pod Nr. 17 działu 2 wykazu hip;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 24 lipca 1920 r. w kancelarji wyżej wymienionego notarjusza do której w wyżej wyznaczonym terminie winny się stawić osoby interesowane w celu ujawnienia swych praw, pod skutkami prekluzji.  

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 32

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, F. Bruśnicki, obwieszcza o otwarciu postępowań spadkowych po śmierci:
1) Szymona Urbaniaka, właściciela działki gruntu ze składu dóbr Zadąbrowe-Morgi, pow. Tureckiego, przestrzeni 3 dzies. 1910 saż., zapisanej pod Nr 17, działu II wykazu hipot.;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 24 lipca 1920 r. w kancelarji tego notarjusza, do której w wyżej wyznaczonym terminie winny się stawić osoby interesowane w celu ujawnienia swych praw, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 19

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Wawrzyńcu Izydorczyku, właśc. 3 dzies. 1873 sąż. z maj. Zadąbrowie-Morgi, pow. Tureckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 25 sierpnia 1924 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Echo Tureckie 1926 nr 26

Uruchomienie czwartej w powiecie Kasy Gminnej Pożyczkowo — Oszczędnościowej w gm. Ostrów—Wartski.
Nastąpiło przy obecności p. inspektora samorządowego i pod jego kierownictwem otwarcie kasy pożyczkowo—oszczędnościo­wej w gm. Ostrów—Wartski, kapitał zakła­dowy której wynosi 2500 złotych. Narazie rozpożyczono tylko ten kapitał, oraz uzys­kane od pożyczek zgóry procenty.
Udzielono 30-tu pożyczek na 18 proc. w stosunku rocznym, a mianowicie: 28 po 100 zł. jedna 50 zł. i jedna 35 zł.
Odmówiono chwilowo z braku środków 8 pożyczek. Gmina zamierza zwrócić się do Banku Rolnego o większą pożyczkę dla zaspokojenia potrzeb rolnikom. Skład Zarzą­du Kasy jest następujący: przewodniczący p. Mikołaj Stępniewski z Miłkowic, skarb­nik z Jeziorska i członek p. Aleksander Jonaszkiewicz z kol. Zadąbrow—Morgi, Rach­mistrzem jest sekretarz gminy Tuszyński.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Ostrów-Wartski dzieli się na gromady:
10. Zadąbrowie - Rudunek, obejmującą: kol. Zadąbrowie-Rudunek, kol. Zadąbrowie- Morgi i wieś Poddębina.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 23


Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C. obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 16 września 1933 r. zostało wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłych Michała i Tomasza braci Wróblów, synów Rocha i Marjanny, wobec czego sąd wzywa go, aby w ter­minie 6-cio miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzyby wie­dzieli o życiu lub śmierci Michała i Tomasza braci Wróblów, aby o zna­nych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Michał i Tomasz bracia Wróblowie byli stałemi mieszkańcami kolonji Zadąbrowie Morgi, gm. Ostrów- Wartski, pow. tureckiego. Nr. spr. Co. 790/33 r.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 36

Wydział Hipoteczny sekcja II przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, niniejszym obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
10) a) Michale Wróblu i b) Tomaszu Wróblu, współwłaścicielach działki ziemi nr 3, obszaru 3 dziesięciny 1950 sążni z pod nr 1 działu II wykazu hipotecznego z osady Zadąbrowie - Morgi nr 1, powiatu tu­reckiego;


Termin dla zamknięcia tychże postępowań spadkowych wyzna­czono w kancelarii hipotecznej na dzień 10 listopada 1937 roku, w któ­rym to terminie osoby zainteresowane winny zgłosić się do kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego celem zgłoszenia swoich praw, pod skutkami prekluzji. 284/36. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza