-->

środa, 15 maja 2013

Zdziechów

Zajączkowski:
Zdziechów  Stary -pow. łódzki
1) 1357 oryg., KDW 1354: Sdzechovo-villa in terra Lanciciensi W potwierdzeniu uposażenia arcbpstwa przez Kazimierza Wielkiego wym. S.
2) XVI w. Ł. II, 379: Sdzyechow, Sdzechow - villa, par. Kazimierz, dek. szczawiński, arch. łęczycki. 3) 1576 P. 52: Zdziechowo - villa spirit. (tenuta scholastyka łęczyckiego), pow. i woj. łęczyckie. 4) XIX w. SG XIV, 552: Zdziechów Stary i Nowy - wś, folw. i kol. nad rz. Ner, par. jw., gm. Babice, pow. łódzki.
Uwagi: Koz. (II, 281) identyfikuje S. dok. ze Zdziechowem w par. Kazimierz, natomiast Warężak (51 i 143) oraz mapa, ze Zdzichowem (obecnie Zdrzychowem, v.) nazywanym przez niego mylnie Zdziechowem, wsią położoną w par. Kałów, nad dopływem Neru Bałdówką względnie Bełdówką czyli Mierczną (por. SG I, 95 i VI, 351), którą określa on mylnie jako Mleczna (s. 51) względnie Mieczna (mapa). Mitk. (s. 337 przyp. 9) nie wypowiada się zupełnie w tej sprawie. Ze względu na brzmienie nazwy oraz fakt, że Z. pod Kazimierzem jest w XVI w. posiadłością kośc., słuszność wydaje się po stronie Koz. zwłaszcza, że Zdrzychów, przedtem Zdzichów, w par. Kałów był na przełomie XIV-XV w. wsią szl. Potkański (Opactwo 104-105) uważa, że Z. przeszedł w posiadanie koleg. łęczyckiej w związku z jej przypuszczalną reorganizacją przez arcbpa Jarosława po 1357 r. Według Męc. (35) scholasteria łęczycka oparta była m. in. na funduszu wsi Z.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Zdziechów, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 30 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Zdziechow, parafia kazimierz, dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: Przedwoiewski ks.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zdziechów, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Kazimierz, własność rządowa. Ilość domów 40, ludność 322, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:
Zdziechów Stary i Nowy, wś, fol. i kol. nad rz. Ner, pow. łódzki, gm. Babice, par. Kazimierz, odl. 17 w. od Łodzi, Z. Stary ma 15 dm., 143 mk.; Z. Nowy 9 dm., 63 mk.; Z. fol. 10 dm., 100 mk. Jest też młyn wodny. W r. 1827 było 40 dm., 322 mk. Dobra Z. składały się w r. 1887 z fol. Z. i Albertów, rozl. mr. 1015: gr. or. mr. 683, łąk mr. 79, lasu mr. 151, w odpadkach mr. 14, nieuż. mr. 35; bud. mur. 7, drew. 18; płodozm. 11-pol., las nieurządzony. Wś Z. os. 25, mr. 203; wś Z. Nowy os. 11, mr. 128; wś Stanisławów Nowy os. 24, mr. 316; wś Albertów os. 5, mr. 20. Wymieniony w akcie z r. 1357 w liczbie posiadłości kościoła gnieźnieńskiego (Kod. Wielk., Nr 1354). Na początku XVI w. pleban w Kazimierzu otrzymuje tylko kolędę po grosza z łana zaś dziesięciny pobiera kolegiata łęczycka (Łaski, L. B., II, 379). Według reg. pob. pow. łęczyckiego z r. 1576 Z., własność arcyb. gnieźn., miała 12 łan., 2 zagr., 1 kom., 1 karczmę, 1 młyn, 11 łan sołtysi, 1 propinator, 15 osad. (Pawiński, Wielkop., II, 52).

Spis 1925:
Zdziechów, folw., pow. łódzki, gm. Babice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 4. Ludność ogółem: 58. Mężczyzn 28, kobiet 30. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 52, ewangelickiego 6. Podało narodowość: polską 58. Spis 

1925:
Zdziechów Nowy, wś, pow. łódzki, gm. Babice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 56. Mężczyzn 22, kobiet 34. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 11, ewangelickiego 45. Podało narodowość: polską 56. 

Spis 1925:
Zdziechów Stary, wś, pow. łódzki, gm. Babice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 17. Ludność ogółem: 133. Mężczyzn 67, kobiet 66. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 133. Podało narodowość: polską 133.

Wikipedia:
Zdziechów Stary-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Lutomiersk. Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej. W latach 1975 – 1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Zdziechów Nowy-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Lutomiersk. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Zdziechów-Kolonia-część wsi Zdziechów w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Lutomiersk. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.


1992 r.

Gazeta Warszawska 1811 nr 31

Intendentura Dóbr i Lasow Narodowych Departamentu Warszawskiego uwiadomia wszelkie osoby życzące sobie zadzierżawić od S. Bartłomieja r. b. na lat 6 Polowania w Dobrach Narodowych, iż odbywać się będzie Licytacya: (...)W Powiecie Zgierskim. (...)
W Ekonomii Zdziechowskiey, Urzędzie Leśnym Zdziechowskim, 2) w Zdziechowie na dniu 10tym. Maia r. b . przed Ur. Podczaskim Naddzierżawcą Ekonomii Zdziechowskiey i Ur. Dobrowolskim Nadleśniczym Urzędu Leśnego Zdziechowskiego na Zadzierżawienie Polowania na Polach i Zaroślach Zdziechów, Mirosławice, Kazimierz, Babice, Krosno, Szczawin, Makielnica, Lucymierz, Zegrzany, Brużyca mała, Krasnodębie i Aniołów.
W Ekonomii Bałdrzychowskiey, Urzędzie Leśnym Zdziechowskim, 3) we wsi Bałdrzychowie na dniu 13tym Maia r. b przed Ur. Kozarskim Naddzierżawcą Ekonomii Bałdrzychowskiey i Ur. Dobrowolskim Nadleśniczym Urzędu Leśnego Zdziechowskiego na Zadzierżawienie Polowania na Polach i Zaroślach Bałdrzychów, Góra Bałdrzychowska, z Młynem, Pustkowie, Rokoczyn, Wólka, Zagurzyce i Pruwenczyce. (...)
W Warszawie dnia 7 Kwietnia 1811 roku Strzałkowski. Dulfus N. D . W.

Gazeta Warszawska 1811 nr 31

 Intendentura Dóbr i Lasow Narodowych Departamentu Warszawskiego, uwiadomia ninieyszem Publiczność. iż Dobra Narodowe w Powiecie Zgierskim, Ekonomii Zdziechów położone, składaiące się z Folwarków : 1) Zdziechow, 2) Kazimierz, do ktorego wsie zarobne Chrosno, Sobień, i Kolonia Czynszowa Krasnodębie należą. 3)Mierosławice. 4) Babie 5) Tartak w Nakielnicy, od następuiącego 3go Czerwca r. b. w Dzierżawę trzyletnią, z wolney ręki z wszelkiemi użytkami, iako obeymuią, są do wypuszczenia. Warunki Dzierżawy i Wyciągi Dochodów mogą bydź w każdym czasie przeyrzane w Biórze Intendentury w Pałacu Zielińskich przy Ulicy Rymarskiey. Dzierżawić Dobra Narodowe może każdy Obywatel Xięstwa Warszawskiego, byleby miał Kaucyą całoroczney Dzierżawie odpowiadaiącą, i oprócz tego złożył Skarbowi bezpieczeństwo na dotrzymanie złożyć się mianey przez niego pierwszey Deklaracyi. Dan w Warszawie dnia 10 Kwietnia 1811. Strzałkowski. Dulfus. N. D. W.

 Gazeta Poznańska 1812

Uwiadomienie.
Radzca Stanu Dyrektor Generalny Dóbr i lasow Narodowych.
Uwiadomia, iż w skutek Dekretu Nayiaś. Pana dnia 13. Lutego r. b. w Drezdnie zapadłego, odbywać się tu w Warszawie w Biorze Dyrekcyi Generalney Dobr Narodowych w Domu Zielińskich przy ulicy Rymarskiey pod Nrem. 744. stoiącym układy o sześcioletnią Dobr Narodowych nietylko przez licytacyą, ale też i zwolney ręki dzierżawę w dniach następuiących: 1. Maia r. b. puszczone będą z Departamentu Warszawskiego Ekonomiia Narodowa Zdziechow z folwarkami i wsiami Zdziechow, Mirosławice, Kazimierz i Babice, oraz Folwarki Zegrzany, Zdzawin i Nakielnica z kolonią Brużycką. Na dniu 4. Maia z Departamentu Kaliskiego Ekonomia Narodowa, Unieiow z Folwarkami Zielenin, Niemysłow, Wielenin, Kościelnica, Ubisław, Wieścice, i z wsiami Człopy, Spicimierz, Niemysłów, Lubiszewice, Xięże Młyny, Xięża Wulka, Wielenin, Wieścice, część w kościelnicy Cichniana Kobylniki i Sworawa, tudzież folwarki Unieiow Kapituła, i Wola przedmieyska, z wsiami Szarow Xięży, w Ostrowku w Kościelnicy i Wola przedmieyska. (...) — Życzący sobie nabycia w dzierżawę którychkolwiek Dóbr w dniach do licytacyi wyżey oznaczonych, z rana od godziny 9tey, a po południu od godziny 4tey znaydować się zechcą, ostrzegaią się przytem pretendenci, iż tylko ci do licytacyi lub układów przypuszczeni będą; którzy fundusz pewny na kaucyą połowie Summy dzierżawney wyrownywaiący wskażą i na wstępie do układów vadium czyli zakład równaiący się czwartey części Summy na intratę podaney złożą; warunki ogólne pod któremi zadzierżawienie nastąpi, nietylko przy Akcie licytacyi ogłoszone zostaną; lecz każdy życzący sobie obięcia dzierżawy też warunki i wyciągi intrat od dnia 15. Kwietnia r. b. poczynaiąc w Biórze Dyrekcyi Generalney dla powzięcia informacyi okazane sobie mieć może.—
w Warszawie dnia 13. Marca 1812. roku.
Badeni. Mazaraki.

Gazeta Warszawska 1814 nr 84

Dyrekcyia Jeneralna Dobr i Lasów Narodowych , podaiąc do publiczney wiadomości, iż na fundamencie Uchwały Rady Naywyższey Tymczasowey Xięstwa Warszawskiego pod dniem 17tym Sierpnia r. b . zapadłey, Ekonomiia Narodowa Zdziechow w Departamencie Warszawskim położona, iako to:
A. Pertynencyie Jeneralnego Dzierżawcy składaiące się. 1) Z Folwarków: Zdziechow, Kazimierz, Babice i Mierosławice ;—a) z wsi: Zdziechowa , Chrosna, Subien, Babice, Mierosławice i Koloniy Krasnodębia, i Aniołow ;— 5) z Młynów: w Zdziechowie, w Kaźmierzu, w Mierosławicach i w Nakielnicy,— 4) z miasta Kaźmierza; —5) z Tartaku w Nakielnicy i—6) z Propinacyi w powyższych Pertynencyiach.— Praetium fisci Złotych Polskich 21, 833 groszy 10. (...) od 1 Czerwca r. b. na trzy po sobie idące lata przez publiczną Licytacyią ogólnie lub cząstkowa w dzierżawę wypuszczona bydż ma, przy naznaczeniu w tey mierze terminu na dzień 19 m. i r. b. w Warszawie w Biórze Dyrekcyi Jeneralney w domu Małachowskich na Krakowskiem Przedmieściu pod Nrem 410, po południu o godzinie 4tey odbyć się maiącego. Wzywa wszystkich ochotę licytowania maiących aby w dniu i mieyseu przeznaczonych stawili się, gdzie więcey daiącemu Dzierżawa w mowie będąca konferowana zostanie. —O warunkach pod któremi Ekonomiia rzeczona wydzierżawiona zostanie, co dzień w Dyrekcyi Jeneralney zainformowaćsię można.— w Warszawie dnia 5 miesiąca Października reku 1814. Glisczyński J. Olszyński, Z. S. J.

 Gazeta Poznańska 1815

OBWIESZCZENIE
Podinspektor Dóbr i Lasów Narodowych
Okręgu Szadkowskiego.
Wyznaczywszy do sprzedaży drzewa z Lasów Narodowych w Powiecie Zgierskim i Brzezińskim sytuowanych, 1, 2, 3ch mil od rzeki Neru odległych, a mianowicie drzewa wielkiego budulcu, belkowizny i masztowizny, termin licytacyi na dzień 20. Lutego 1815. w wsi Zdziechowie, Ekonomii tegoż nazwiska, odbyć się mianey, uwiadomia o tym Szanowną Publiczność z wezwaniem, aby maiący chęć kupienia z Lasów wyż rzeczonych drzewa, na tymże terminie stawili się.
Przytem ostrzega się, iż każdy na licytacyi utrzymuiący się Pretendent, zaraz czwartą część gotowemi pieniędzmi wartości drzewa zakupionego złożyć iest obowiązany; reszta warunków w terminie licytacyi ogłoszoną będzie.
w Łasku dnia 24. Stycznia 1815.
Dembski.

Gazeta Warszawska 1822 nr 126

Wezwanie. — Floryian Bardziński, Opiekun swem i Sukcessorów niegdy Romana Podczaskiego, byłego Naddzierżawcy Ekonomii Zdziechów, w Obwodzie Łęczyckim, Woiewództwie Mazowieckiem sytuowaney, imieniem, oświadcza się ninieyszem, iż kwit z pożyczki kraiowey, przez tegoż Antecessora naszego do Skarbu wniesioney, pod dniem 21wszym Lipca 1808 r. z kassy byłego Departamentu Warszawskiego uzyskany, zaginął; i dla tego Skarbowi w oryginale powróconym bydź nie może.— Gdyby iednak nad wszelkie spodziewanie się, kwit ten ustąpionym komu bydź miał; wzywamy ninieyszem nabywcę onegoż, aby się z nim popisywał, i do kogo należy się zgłaszał; a to w przeciągu miesiąca iednego, w przeciwnym zaś razie, niżey podpisany, o umorzenie takowego kwitu wnosić będzie. — Dan w Głaznowie d. 2 Sierpnia 1822.
Flor: Bardziński.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1825 nr 502

WYKAZ
Assygnowanych przez Dyrekcyą Jeneralną Towarzystwa Ogniowego Summ bonifikacyinych w Iszym półroczu 1825 R. za pogorzele w Wsiach, w latach od 1817 do 1824/25 w Woiewództwie Mazowieckiem zdarzone.

NazwiskoDzień i Rok w którym pogorzel wydarzyła sięData AssygnacyiIlość assygnowanaNa czyie ręce wypłata wskazana
ObwoduWsiiako pierwsza połowa

iako druga połowa


Łęczycki

Zdziechów

19 grudnia 1824

14 Kwietnia 1825 r. N. 1564
Złote
-
gr
-
Złote
675
gr
-

Na ręce Naddzierżawcy.

Gazeta Warszawska 1826 nr 38

TRYBUNAŁ CYWILNY
Iwszey INSTANCYI WOIEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.
Dopełniaiąc, w wykonaniu Artykułu 199, prawa o ustanowieniu Towarzystwa Kredytowego Ziemiańskiego w roku 1826 na Seymie uchwalonego, poruczoney Artykułem 2gim postanowienia Nayiaśnieyszego Cesarza i Króla z dnia 12/24 Stycznia r. b. regulacyi hypoteczney Dóbr Narodowych, oddzielnem postanowieniem Nayiaśnieyszego Pana dnia tego samego wydanem wskazanych, z któremi, w Województwie tuteyszem położonemi, Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego do tegoż Towarzystwa Kredytowego ma przystąpić, a maiąc sobie w tym celu nadesłany przy odezwie teyże Kommissyi Rządowey z dnia 24go Lutego r. b. szczegółowy Wykaz Dóbr takowych, i ich przyległości, i postępuje w tey mierze wedle prawideł postanowieniami powyższemi przepisanych, i w duchu prawa Seymowego z roku 1818go, podaie ninieyszem do wiadomości publiczney, iż na ten koniec dzień 15ty Czerwca roku bieżącego, który iest terminem prekluzyynym, przeznaczony został w którym hypotecznie urządzone bedą:  
2. Dobra Zdziechów w Powiecie Zgierskim Parafii Kazimierz i Zgierz.
Miasto i Folwark Kazimierz.
Folwark i Wieś Zdziechów
— — Babice.
— — Mirosławice
Wieś Chrosno.
— Sobienie.
Kolonia Krasnadębie.
Kolonia Bruźyca.
— Aniołów.
Folwark i Wieś Nakielnica.
— —Luimierz.
— — Zegrzany.
Wieś Zegrzanki.
Woytostwo — Zgierskie.
Folwark i Wieś Szczawin.
(...) Trybunał przeto wzywa wszystkich, którzyby prawo do własności, lub jakie prawo rzeczowe ściągające się do Dóbr wyżey wymienionych mieć sądzili, aby się w tym dniu w Kancellaryi Hypoteczney w Warszawie w Pałacu Krasińskich zwanym będącey, sami osobiście, lub przez swych Pełnomocników szczególnie i Urzędownie na to ustanowionych zastąpieni i w tytuły do tego prawoważne, i wszelką prawną wiarogodność maiące opatrzeni stawili, gdzie o Delegowanym do regulacyi tych dóbr, do których z prawami popisywać się będą chcieli, tak przez wywieszoną na drzwiach teyże Kancellaryi Tablice, iako i przez wyznaczoną tamże do tego Osobę uwiadomieni należycie zostaną.
Ostrzegają się przytem Interessenci, że żadne reklamacye przeciw inkameracyi dóbr, na mocy urządzeń, jakie nastąpiły za Rządu pruskiego, Austryackiego, oraz na mocy prawa na Seymie Xięstwa Warszawskiego dnia 23. Grudnia 1811 r. uchwalonego, ani tez kompetencye, ani żadne inne pretensye do Skarbu, z jakiego bądź tytułu pochodzące, oprócz praw wyżey wymienionych, Trybunał przyymować nie iest mocen, i takowe przyymowanemi nie będą.
Nadto nie zgłoszenie się interessowanych, a ninieyszem publicznie wezwanych, z prawami swemi w dniu powyższym do regulacyi przeznaczonym, pociągnie za sobą ten prawny prekluzyyny skutek, że nikt z nich po tym terminie inaczey iuż swych wniosków prawnie dozwolonych do Xięgi wieczystey urządzoney czynić nie będzie mógł, iak tylko z warunkiem i skutkami w Artykule 154. Prawa Seymowego o Hypotekach z roku 1818go przepisanemi.
PREZES LEWIŃSKI.
Formankiewicz Pisarz Kancell. Z. W. M.

Gazeta Warszawska 1826 nr 88

OBWIESZCZENIE.
Trybunał Cywilny I. Instancyi
Woiewództwa Mazowieckiego.
Odebrawszy od Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu przy odezwie z dnia 20 b. m. i r. ad Nrm 28605/4714 dodatkowy wykaz Dóbr Rządowych w celu regulacyi hypoteczney przez Trybunał ogłoszeniem publicznem z dnia 2 Marca r. b. wywołanych, prostuiący niektóre pomyłki i opuszczenia, które w główney specyfikacji tychże Dóbr przez tęż Kommissyią Rządową nadesłaney, zaszły, mianowicie w tem;
25. Dobra Zdziechów oprócz wymienionego Powiatu i Parafiiów, leżą ieszcze w Parafii Szczawin i Bałdów; niemniey opuszczono w pierwszem wywołaniu Nomenklatury Karczemne Ostoia i Wydmuch.
Niemniey, że przy wydrukowaniu ogłoszenia z dnia 2 Marca r. b. zaszły pomyłki druku, zmieniaiące nazwiska Nomenklatur, która się prostuią iak następnie:
9. Przy Dobrach Zdziechów: Zamiast folwarku Zegrzany, powinno bydź Zegrzanki, zamiast wieś Zegrzanki powinno bydź wieś Zegrzany.
(...) Podaie tenże dodatkowy wykaz do wiadomości publiczney, z oznaymieniem, iż regulacyia hypoteczna Dóbr Rządowych obwieszczeniem poprzedniem z dnia 2 Marca r. b. obiętych, wedle ninieyszego nastąpionego sprostowania w terminie prekluzyynym dnia 15 Czerwca r. b. odbytą zostanie; do czego wszyscy interessanci pierwiastkowo w temże obwieszczeniu wezwani stosować się winni. — Warszawa d. 26 Maia 1826 r.
Prezes: Lewiński.
Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiey:
Formankiewicz.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1827 nr 612

WYKAZ
Pozostałych Należytości do końca Grudnia 1826. za wydarzone pogorzele na zabudowaniach Wieyskich od roku 1817. do końca roku 1825.
Mieysce Pogorzeli Data Pogorzeli Pozostało do zapłacenia
Złp: gr:
Obwód ŁęczyckiZdziechów 21 Czerwca 1817 1950 -Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 73

Kommissya woiewództwa Mazowieckiego. W wykonaniu dwóch rozporządzeń kommissyi rządowey przychodów i skarbu, daty 27 stycznia r.b. Nr. 54963f10725, 12 lutego t. r. Nr 3772f794, gruntuiących się na dekrecie N. Pana w Odessie pod dniem 19 sierpnia 1828 r. zapadłym, podaie do publiczney wiadomości, iż w biurze kommissyi woiewódzkiey przy ulicy Przeiazd, w domu rządowym Nr 646 na pierwszem piętrze, w sali sessyonalney, odbywać się będzie publiczna licytacya na sprzedaż dóbr rządowych Zdziechów, w obwodzie Łęczyckim położonych, a składaiących się: 1. z folwarku i wsi Zdziechów, z folwarku i wsi Babice z częścią lasu. 2. z folwarku i wsi Lućmierz, także z częścią lasu. Licytacya zaczynać się będzie: ad 1. od summy złp. 94,271 gr. 11. ad 2. od summy — 66,461 — 29. w srebrze albo w listach zastawnych koloru białego w nominalney wartości. Oprócz postąpioney na licytacyi summy, obowiązany będzie plus licytant skarbowi opłacać w dwóch ratach: ad 1. złp. 4591 gr. 22. ad 2. — 3263 — 14, kanonu rocznego, z wolnością wszakże spłacenia takowego monetą brzęczącą. Nadto przeymie pożyczkę od towarzystwa kredytowego ziemskiego w summie: ad 1. złp, 28,400. ad 2. — 13,900, zaciągnioną, od którey przez następne dwadzieścia cztery lata wnosić będzie do kassy tegoż towarzystwa prawem seymowem z dnia 13 czerwca 1825 r. ustanowioną opłatę. Oprócz podatków i ciężarów do tych dóbr przywiązanych, opłacać się także będzie nowo ustanowiony podatek ofiary w ilości: ad 1. złp. 378 gr. 26. ad 2. — 193 — 11. Każdy przystępuiący do licytacyi, winien złożyć na vadium: ad 1. złp. 10,319 gr. 14. ad 2. — 7,082 — 28, w monecie śrebrney kurs w kraiu maiącey, lub w listach zastawnych, a nadto utrzymuiący się przy licytacyi obowiązany będzie zaraz złożyć drugą podobnąż ilość, to iest: ad 1. złp. 10,319 gr. 14. ad 2. — 7,082 — 28. Termina do licytacyi poczynać się maiącey od godziny 11 zrana przeznacza kommissyą woiewódzka: ad 1. na dzień 27 maia r.b. ad 2. detto 7 czerwca t. r. O wszystkich innych, prócz powyższych, warunkach licytacyynych, każdy chęć kupna maiący, poweźmie wiadomość w biurze kommissyi woiewódzkiey, gdzie nawet warunki kupna wraz z tabellą zrzódła intraty wykazuiącą, na drzwiach przy weyściu do sali sessyonalney wywieszone będą. Wolno iest kaźdemu chęć licytowania maiącemu, o stanie obecnym dóbr na gruncie przekonać się, w którym to celu do miéyscowych dzierżawców zgłosić się należy. Działo się w Warszawie dnia 2 marca 1830 r. Radca Stanu Prezes. R. Rembieliński. Sekretarz ieneralny. Filipecki.


Kurjer Polski 1831 nr. 558

,,Sąd policji prostej powiatu Zgierskiego.— Zaświadcza niniejszym, iż w dniu dzisiejszym podaną została skarga z strony W. Stanisława Kruszewskiego dziedzica dóbr Zdziechowa, przeciwko Augustynowi Gałczyńskiemu dzierżawcy wsi Prawęcice i xiędzu Antoniemu Twardowieczowi proboszczowi z miasta Kazimierza , a to o przypisywanie fałszywego czynu, dobrej sławie drugiego szkodzącego. — Zgierz d. 20 czerwca 1831 r. — Przysiecki z. podsędka."

Dziennik Powszechny 1832 nr 11

OBWIESZCZENIA HYPOTECZNE.
Trybunał Cywilny Iszey Instancyi Woiewodztwa Mazowieckiego. Powodowany przedstawieniem Rożańskiego Obrońcy Prokuratoryi Jlney w dniu 21 Listopada r. b. uczynionem, w dniu zaś 15 Grudnia t. r. uzupełnionem, działaiącego na zasadzie upoważnienia teyże Prokuratoryi z dnia 15 Listopada r. b na skutek reskryptu Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu pod dniem 12 Lipca r. b. wydanego o nastąpioney pomyłce jw wykazie dóbr Rządowych przez Kommisyą Wdztwa Mazowieckiego Trybunałowi do wywołania publicznego dla regulacyi hypotek nadesłanym wtem, że pomiędzy przyległościami dóbr Zdziechów Powiatu Zgierskiego przyległość nazwana młyn Kazimierz zposiadłem iako do wspomnionych dóbr Zdziechów należąca, wpowyższem wykazie opuszczona, wywołaniu ulega, podaie nieyszem do wiadomości publiczney, iż do uregulowania hypoteki młyna Kazimierz z posiadłem, i wcielenia iey do hypoteki dóbr Rządowych Zdziechów w Powiecie Zgierskim Woiewództwie Mazowieckiem położonych, iako tychże przyległości, w moc art. 1. 2. postanowienia Nayiaśnieyszego Cesarza i Króla z dnia 19/31 Sierpnia 1828 w Odessie wydanego, tudzież art. 2, 3, postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z dnia 12f24 Stycznia 1826 r. w Petersburgu datowanego i wedle prawideł urządzeniami rady Administracyjney Królestwa z dnia 8 Sierpnia t. r. przepisanych, stosownie do prawa Seymowego o hypotekach z dnia 14f26 Kwietnia 1818 i na zasadzie art. 23 prawa hypotecznego z dnia 1f13 Czerwca 1825 r. termin prekluzyyny na dzień 17 Kwietnia 1832 r. na godzinę 10 zrana w kancellaryi hypoteczney w pałacu Krasińskich zwanym będącey, przed Ceslawem Kowalewskim Reientem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewodztwa Mazowieckiego wyznacza, wzywaiąc wszystkich którzyby prawo do własności lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do przyległości wyżey wymienionej mieć sądzili, iżby się w tym dniu i w mieyscu zwyż wyrażonem, sami osobiście lub przez swych pełnomocników szczególnie i urzędownie na to ustanowionych zastąpieni i w tytuły do tego prawoważne, opatrzeni stawili. Ostrzega przytem Trybunał interessentów, że żadne reklamacye przeciwko inkameracyi dóbr na mocy urządzeń, iakie za Rządu Pruskiego, Austryackiego oraz na mocy prawa na Seymie Xięstwa Warszawskiego z dnia 23 Grudnia 1811 r. nastąpiły, ani też kompetencye, ani żadne inne pretensye do Skarbu z iakiego bądź tytułu pochodzące oprócz praw wyżey wymienionych przez Trybunał przyymowanemi nie będą. Nadto nie zgłoszenie się interesowanych a ninieyszem publicznie wezwanych z prawami swemi w dniu do regulacyi wspomnioney przyległości młyna Kazimierz z posiadłem zwyż przeznaczonem ten prawny prekluzyyny pociągnie za sobą skutek, że nikt z nich po tymże terminie wniosków swych prawem dozwolonych, inaczey do xięgi wieczystey nie będzie mógł czynić iak tylko z warunkiem i skutkami w art. 154 prawa Seymowego o hypotekach z roku 1818 przepisanemi. w Warszawie dnia 13 Sierpnia 1831 roku. Prezes, Brzozowski. Sekretarz Jeneralny, Czermiński.  

Dziennik Powszechny 1832 nr 94

LICYTACYE i SPRZEDAŻE PUBLICZNE.
Kommissya Woiewództwa Mazowieckiego. Podaie ninieyszem do wiadomości publiczney iż na dniu 30 Kwietnia r. b, odbędzie się w Biórze Kommissarza Obwodu Łęczyckiego licytacya inminus na wystawienie Sluzy Jałowey, w mieysce zerwaney, na odnowienie starey Grobli i zasypanie tam przy młynie, oraz na reperacyą samego młyna, Kaźmierz zwanego w Ekonomii Zdziechów. Wykaz kosztów tey reparacyi, rysunek Sluzy równie iak warunki licytacyi znayduią sie w Biórze pomienionego Kommissarza, i mogą bydź każdego dnia wyiąwszy święta, w godzinach służbowych przeyrzanemi. Maiący chęć licytowania winni opatrzyć się w gotowiźnę w ilości zł. 1000 na vadium złożyć się maiącą, bez którego nikt do licytacyi przypuszczonym nie będzie. w Warszawie dnia 30 Marca 1832 r. Radca Stanu Prezes, R. Rembieliński. Sekretarz Jeneralny, Dziewanowski.  

Dziennik Powszechny 1836 nr 169

Sąd Poprawczy Wydziału Łęczyckiego. Wzywa wszelkie władze nad spokojnością publiczną czuwające, iżby na Franciszka i Bogumiłę Walerysiaków, vel Walerychów, ostatnio we wsi Zdziechowie, Powiecie Zgierskim zamieszkanie mających, baczne oka z wróciły, w razie dostrzeżenia natychmiast ujęły, i wprost do Sądu tutejszego pod ścisłą strażą dostawić poleciły. Rysopis Franciszka: wzrostu średniego, twarzy ściągłej, włosów cietmno-blond, oczu piwnych, czoła wysokiego, w sobie pleczysty, ubrany w kożuch i sukmanę siwą, katolik lat 36 mający; Bogumiła katoliczka, lat 33 mająca, wzrostu średniego, twarzy ściągłej, nosa miernego, oczu czarnych, włosów czarnych, ubrana w kaftan sukienny, granatowy, i spódnik w pasy. w Łęczycy d. 28 Kwietnia (10 Maja) l836r. Prezy dujący, Zieliński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 96

LISTY GOŃCZE.
(N. D. 1951 ) Sąd Poprawczy Wydziału Łęczyckiego.
Wzywa wszelkie władze krajowe nad bezpieczeństwem powszechnem w kraju czuwające, aby na zbiegłego Walentego Chojnackiego owczarka z wsi Zdziechowa, lat 19 wieku liczącego, wzrostu dobrego, twarzy ściągłej, włosów na głowie blond długich, oczu niebieskich, tuszy dobrej, ubranego w czasie ucieczki w kożuch, czapkę z siwym baranem i bóty nowe, jako o kradzież poszlakowanego, baczne oko zwróciły, a wrazie dostrzeżenia ujęły i pod bezpieczną strażą wprost Sądowi tutejszemu odstawić zechciały.
w Łęczycy d. 13 (25) Kwietnia 1840 r.
Sędzia Prezydujący, Skwarski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 42

(Ν. D. 732) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa Maryannę Gustowską lat 26, mającą ze służby utrzymującą się w Gminie ostatnio Zdziechów Okręgu Zgierskim zamieszkałą, obecnie z pobytu swego niewiadomą, aby najdalej wciągu dni 30 od daty niniejszego ogłoszenia w Sądzie tutejszym stawiła się do posłuchania wyroku w sprawie własnej, wrazie bowiem przeciwnym stosownie do prawa postąpionem zostanie. Piotrków d. 31 Stycz. (12 Lutego) 1853.
Sędzia Prezydujący,
Radca Dworu, Bóbr.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 250

(N. D. 5338) Pisarz Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Lewka Kuśmieraka kupca w mieście Parzęczewie Okręgu Zgierskim Gubernii Warszawskiej zamieszkałego, zamieszkanie zaś prawne do tego interessu i całego postępowania subhastacyjnego u Józefa Moszyńskiego Adwokata przy Sądzie Appellacyjnym Królestwa Polskiego w Warszawie pod Nr. 497 lit B. przy ulicy Podwal obrane mającego, w poszukiwaniu summy rs. 2489 kop. 50 z procentem prawnym od d. 30 Października (11 Listopada) 1857 roku liczącym się, oraz kosztów exekucyjnych od Edwarda-Karola Rejnhardt młynarza w młynie Zdziechów gminie tegoż nazwiska Ogu Zgierskim Powiecie Łęczyckim Gubernii Warszawskiej mieszkającego, protokułem Franciszka Skotnickiego Komornika przy Sądzie Pokoju Okręgu Zgierskiego w d. 2 (14) Maja 1858r. sporządzonym w drodze Sądowej przymuszonego wywłaszczenia zajęty i zaresztowany został:
Młyn wodny na rzece Ner z zabudowaniami, gruntami i łąkami we wsi Zdziechowie, Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim Gubernii Warszawskiej, gminie Zdziechów pod jurisdykcyą Sądu Pokoju Okręgu Zgierskiego położony, prawem własności do exekwowanego dłużnika Edwarda-Karola Rejnchardt młynarza należący, i w posiadaniu tegoż zostający, poszukiwaną wierzytelnością hypotecznie obciążony.
Opisanie.
1. Młyn wodny o dwóch gankach z mieszkaniem z bali rzniętych i na palach pobudowany, dranicami kryty, z dwoma kominami murowanemi, z kompletnem urządzeniem i z wszelkiemi potrzebnemi narzędziami.
2. Obok tego młyna po prawej stronie rzeki jest postawiony na palach budynek mieszczący w sobie jagielnik i olejarnię, z bali rzniętych postawiony w węgieł, dranicami kryty z rozmaitemi przyrządami
3. Stodoła o jednym klepisku i dwóch sąsiekach z drzewa w węgieł zbudowana, słomą kryta.
4. Gruntu ornego żytniego mórg 45 trzysta prętowych miary nowo-polskiej.
5. Łąki lądowej mórg takichże jedenaście.
Z powyż opisanej nieruchomości opłaca się dworowi dóbr Zdziechów rocznie czynszu rs. 90 i podatki publiczne w kwocie rs. 6 kop. 22 1j2.
Obszerniejsze opisanie powyż zajętego młyna znajduje się w akcie zajęcia u sprzedażą dyrygującego Józefa Moszyńskiego Adwokata przy Sądzie Appellacyjnym Królestwa w Warszawie pod N. 497 lit. B. zamieszkałego, zaś zbiór objaśnień i warunków sprzedaży w Kancellaryi Trybunału tutejszego w Wydziale I. złożone przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopiach doręczone:
1. Heliodorowi Janiszewskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Zgierskiego w mieście Zgierzu urzędującemu na ręce własne dnia 2 (14) Maja 1858 r.
2. Edwardowi Czerwińskiemu Wójtowi gminy Zdziechów w tychże dobrach zamieszkałemu i tamże urzędującemu na ręce własne d. 2 (14) Maja 1858 r.
Wniesione do księgi wieczystej dóbr Zdziechów, w Warszawie d. 25 Lipca (6 Sierpnia) 1858 roku, a w dniu dzisiejszym do księgi zaaresztowań w kancellaryi Trybunału tutejszego na ten cel utrzymywanej wpisane zostało:
Pierwsza publikacya zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie w Wydziale I. w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Długiej pod N. 549 o godzinie 10 z rana dnia 1 (13) Października 1858 r. Sprzedażą dyrygować będzie Józef Moszyński Adwokat przy Sądzie Appellacyjnym Królestwa Polskiego którego zamieszkanie jest wyżej wskazane.
Warszawa d. 28 Lipca (9 Sierpnia) 1858 r.
Radca Dworu, Zgórski.
Wywieszono na tablicy w sali ustępowej Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie d. 28 Lipca (9 Sierp.) 1858 r.
Radca Dworu, Zgórski.
Po odbyciu trzech publikacyi, pierwszej d. 1 (13) Października, drugiej d. 15 (27) Października, trzeciej d. 29 Października (10 Listopada) r. b. wyrokiem tegoż Trybunału w dniu dzisiejszym zapadłym, wyznaczony został termin do przygotowawczego przysądzenia na dzień 27 Listopada (9 Grudnia) 1858 r. o godzinie 10 z rana, na audyencyi tegoż Trybunału, w miejscu jak wyżej odbyć się mający. Licytacya zacznie się od summy rs. 1600 lub od 2j3 części wartości przez biegłych ocenić się mającej, jeżeliby ta była od powyższego podania wyższą.
Warszawa d. 29 Listop. (10 Grudnia) 1858 r.
Pisarz Trybunału,
Radca Dworu, Zgórski.
  Dziennik Łódzki 1889 nr. 281

Zmarznięty. W dniu 9 grudnia r. b. znaleziono na polu, należącem do folwarku Zdziechów gminy Babice w powiecie łódzkim, zwłoki zmarzniętege izraelity z osady Lutomierska pow. łódzkiego, Lajzera Weisa, liczącego 23 lata. 

Kurjer Warszawski 1892 nr 17

+ Cztery napady.
Korespondent nasz z Łodzi pisze:
„Zaledwie powzięliśmy tu wiadomość o napadzie w Smólsku, a już znów musimy donieść o czterech napadach i rabunkach tej samej bandy zbójeckiej.
Zorganizowała się ona w okolicach Lutomierska, osady w pow. łaskim, z którym graniczy kraniec naszego powiatu.
W nocy z 9-go na 10-ty b. m. napadła ona w całym komplecie 10-iu swoich „stowarzyszonych", na domek pisarza leśnego, Judy Sieradzkiego, w leśniczówce dóbr Zdziechów i borze do nich należącym.
"Wyłamawszy okiennice i okno, czterech ludzi, z zamaskowanym pośród siebie hersztem, wtargnęło do mieszkania Sieradzkiego.
Napadnięty, struchlały a bezsilny, nie stawiał żadnego oporu; zabrali mu więc oni: 60 rs. gotowizną, należące do dziedzica Zdziechowa za sprzedane drzewo, 2 lichtarze platerowane, zegarek srebrny, budzik niklowy, 3 łyżki i 3 widelce platerowane, takież solniczki, kubek srebrny, okrycie, chustkę ciepłą, parę butów z cholewami i parasol.
W Nowym Zdziechowie, kolonji nieopodal położonej, nie udało się to tak łatwo z gospodarzem Danielem Pieńkowskim, który na czas przebudzony, przywitał napastników widłami i jednego z nich przebił nawet.
Lepiej zaś poszło złoczyńcom we wsi Trupianka, w gminie Puczniewo, gdzie koloniście w podobny, jak Sieradzkiemu, sposób, ukradli 76 rs. gotówką i za 74 rs. rozmaitych przedmiotów.
Przed temi wszystkiemi napadami zaś, „dobry początek", tegoż dnia o północy, zrobili sobie rozbójnicy ci w lesie majątku Bełdowa, napadłszy i ograbiwszy dwóch kupców leśnych: Mordkę Izbickiego i Chaima Dancigera.
Dotychczas z całej bandy zdołano pochwycić jednego uczestnika tylu napaści, Walentego Andrzejczaka, mieszkańca kolonji Nowy Zdziechów. Na tropie zaś kilku innych policja już się znajduje".  

Dziennik Łódzki 1892 nr. 88

Pożar w okolicy. We wsi Zdziechów Stary, w osadzie włościanina Kociemby, wynikł pożar, który strawił doszczętnie dom mieszkalny, stodołę i oborę. Skutkiem dość silnego wiatru, ogień przeniósł się na sąsiednią osadę, w której spalił się dom drewniany Tomasza Dudzińskiego. Straty pierwszy z poszkodowanych oblicza na rs. 300, drugi zaś na rs. 250.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1898 nr 83

Echa łódzkie.
(…) Onegdajszej nocy trzech złoczyńców, uzbrojonych w broń palną, napadło na dom Augusta Widery, we wsi Zdziechów-Nowy, powiatu łódzkiego. Wtargnąwszy do mieszkania, dali dwa strzały z rewolweru, z których jeden ranił córkę Widery Paulinę, drugi zaś Augusta Widerę. Splondrowawszy dom cały i zabrawszy gotówkę z kufra, złoczyńcy czmychnęli bezkarnie. Po drodze zawadzili o dom Andrzeja Nejmana, gdzie, wyłamawszy okno, wpadli do pokoju, w którym spał właściciel Nejman. Zbudzony wzywał pomocy. Na ratunek przybiegli sąsiedzi, lecz złoczyńcy stawili im silny opór, rzucając kamieniami. Straż ziemska wykryła złoczyńców. Byli to: Marceli Czechowicz, mieszkaniec osady Kazimierzów, Antoni i Tomasz Twardowscy, oraz August Arent, mieszkańcy wsi Stanisławów-Stary. Wszystkich osadzono w więzieniu.” 

Goniec Łódzki 1899 nr 65

Kradzieże.
W folwarku Zdzichów Stary, gminy Babice, niewiadomi złodzieje wyłamali okno do mieszkania Józefa Garticha i skradli różne rzeczy, wartości 207 rb. 50 k.


Kurjer Warszawski 1900 nr 165

Echa łódzkie.

(…) W d. 8 ym b. m. w czasie burzy we wsiach: Starym Stanisławowie, Zdzienowie i na folwarku Albertowie, gm. Babice, pow. łódzkiego, spadł grad, który wytłukł zboża na przestrzeni 420 morgów. Zrządzone szkody obliczają na rb. 6,000.(...)

Goniec Łódzki 1902 nr 15

Kradzież krów. Z obory Wilhelminy Wutke we wsi Ździeszchów gm. Babice, skradziono dwie krowy. Złodziejów, którymi byli trzej mieszkańcy okoliczni, wykryto i aresztowano.

Goniec Łódzki 1902 nr 169

Mieszkaniec wsi Zdziechów gm. Babice skradł różnych rzeczy za 233 rb 80 kop. z mieszkania Jana Szkudlarka. Łup odebrano i Bednarka aresztowano.


Rozwój 1903 nr 220

Lutomiersk. W kwietniu 1902 r., mieszkańcy osady Lutomiersk wystąpili do odnośnej władzy z prośbą o zatwierdzenie ustawy straży ogniowej ochotniczej, lecz dotąd, niestety, zatwierdzenie nie nastąpiło, a zatem i straż zorganizowana być nie może.
A straż owa bardzo jest potrzebna; często wynikające w okolicach Lutomierska pożary, aż nadto przekonywują nas o tem. Nie upłynęło bowiem jeszcze 2-ch tygodni od pożaru we wsi Janowicach, który pochłonął 13 zagród wraz z całem mieniem wieśniaków, gdy oto wczoraj wybuchnął znów pożar we wsi Zdziechowie starym.
Około godziny 1 po poł. zapaliła się stodoła, należąca do sołtysa Józefa Bednarka, ze stodoły ogień wkrótce przeniósł się na dom mieszkalny i szerzył się nadzwyczaj szybko. Zaledwie zdążono uratować krowy i konie; reszta stała się pastwą płomieni. Spaliło się więc wszystko zboże, troje świń, sprzęty domowe i wiele innych rzeczy na ogólną sumę rub. 600, które wcale asekurowane nie były. Dom zaś i stodoła były zabezpieczone w tow. wzajemnych ubezpieczeń na rub. 1,000. Przyczyny pożaru śledztwo nie wykryło.

Za natychmiastową i energiczną pomoc należy się uznanie ks. Wł. Laskowskiemu z Kazimierza i Stanisławowi Dąbrowskiemu, którzy, natychmiast po zauważeniu ognia, przybyli z sikawką, dzięki czemu pożar nie mógł się rozszerzyć na sąsiednie zabudowania i wkrótce został zlokalizowany.

Rozwój 1906 nr 111

STAN WOJENNY
w gub. piotrkowskiej.
W czasie trwania stanu wojennego w gub. piotrkowskiej skazane zostały między innemi następujące osoby:
Za uchwałę w gm. Babice w dniu 30 grudnia: Hugo Tobiazeli, właśc. majątku Zdzichów, Karol Nau, St. Szmaglewski, pisarz gminny—po 100 rubli, lub więzienie. Przed wyznaczeniem kary osadzeni byli przez naczelnika w więzieniu.

Rozwój 1908 nr 3

Wybory. Onegdaj władze powiatu łódzkiego rozesłały do wszystkich urzędów gminnych listę osób piotrkowskiej gubernii, mających prawo uczestniczyć w wyborach członków do Rady państwowej, oraz listę osób, mających prawo być wybranymi na członków do tejże Rady.
Na listę pierwszą z pow. łódzkiego wniesione zostały osoby następujące:
2) Werner Leon, właściciel majątku Puczniew w pow. łódzkim.
8) Adam Gutmajer, właściciel majątku Sarnówek.
13) Jan Mikołaj Kostanecki, właściciel majątku Charbi.
19) Antoni Orzechowski, właściciel majątku Malanów.
20) Kazimierz Orzechowski, właściciel majątku Mirosławice.
23) Hugon Tobjazeli, właściciel majątku Zdziechów.
25) Józef Karol Jan Stegman, właściciel majątku Sarnów.
Listy te mają być wywieszone w urzędach gminnych dla zaznajomienia z niemi mieszkańców gminy.

Rozwój 1908 nr 83

Kary administracyjne. Na mocy postanowienia czasowego generał-gubernatora wojennego skazane zostały osoby następujące:(...) mieszkaniec wsi Zdziechów gminy Babice Gustaw Pinkowski za takież samo przewinienie (włóczęgostwo bez dowodu legitymacyjnego*)—na 3 miesiące więzienia i wydalenia z kraju do bardziej oddalonych guberni Cesarstwa.

Rozwój 1908 nr 211

(a) Epidemia śród koni. W folwarku Zdziechów w powiecie łódzkim, należącym do Hugona Fabiańskiego, pojawiła się śród koni nosacizna. Na miejsce epidemii władze delegowały weterynarza.

Rozwój 1909 nr 211

Nagły zgon. Onegdaj we wsi Zdziechów-Stary gm. Babice, odbywało się wesele Józefa Bednarka, na którem śród licznych gości, znajdował się też mieszkaniec wsi Prusinowice, gm. Lutomiersk, Andrzej Urbański lat 37. Bawiono się ochoczo, tańczono do upadłego. Właśnie podczas tych tańców Urbański upadł i skonał na miejscu. Przyczyny zgonu dotąd nie wyjaśniono. Zwłoki zabezpieczono do zejścia władz.

Rozwój 1910 nr 123

Pożar zniszczył onegdaj stodołę, w części napełnioną słomą i sianem i dwie szopy włościanina Józefa Kucięby, we wsi Zdziechów Stary, gm. Babice. Przybyli na ratunek włościanie ograniczyli ogień, iż mimo silnego wiatru nie mógł się rozszerzyć. Budynki spalone były ubezpieczone we wzajemnem Tow. ubezpieczeń Królestwa Polskiego na sumę 250 rb. Przyczyna pożaru niewiadoma.


Rozwój 1910 nr 127

Pożar we wsi Zdziechów Stary, gm. Babice, strawił onegdaj dom mieszkalny i oborę Jana Szkudlarka. Spalone budynki ubezpieczone były we wzaj. Tow. ubezpieczeń Król. Polsk. na sumę 700 rb. Nieubezpieczonego mienia, jako to: sprzętów domowych, narządzi rolniczych oraz produktów żywnościowych, spaliło się za 150 rb. Przyczyna pożaru niewiadoma.

Rozwój 1910 nr 234

Czyja własność? W tych dniach na drodze pod wsią Zdziechów-Nowy, gm. Babice, straż ziemska pow. łódzkiego, zatrzymała konia, zaprzężonego do resorki. Wartość tego zaprzęgu wynosi około 100 rb. Prawy właściciel resorki i konia winien zgłosić się do urzędu gminy Radogoszcz.


Rozwój 1911 nr 42


Pomiar gruntów. W roku bież. geometrzy przysięgli przy piotrkowskiej komisyi włościańskiej dokonają pomiaru gruntów włościańskich, między inemi w następujących miejscowościach pow. łódzkiego: Guzowie, Łagiewnikach-Małych, Biskupiej Woli, Karolewie, Babicach, Zdziechowie, Kazimierzu, Dzierząźnie, Stromianach, Ciosnach, Dąbrówce Malicach, Malanowie, Sarnówku, Kocinach, Franciszkowie, Oleśnicy, Sarnowie, Aniołowie, Hucie, Jedliczach, Jedliczach B., Ustroniu, Antoniewie vel Okrągliku Górnym, Okrągliku Dolnym, Karolewie, Nakielnicy, Sokołowie, Rąbinku, Leonowie, Krzywcu, Konstantynówku, Dobrzanie, Erwonice, Charbice Górne, Konstantynowie Poduchownym i w Górkach-Nowych.


Rozwój 1911 nr 288

Tajemnicza zbrodnia. Onegdaj w rzece Nerze w pobliżu osady młyńskiej Zdziechów, w gminie Babice, w powiecie łódzkim dzierżawionej przez Pankracego Nazdrowicza, znaleziono przypadkowo zwłoki kobiety w wieku lat 45.
Denatka, sądząc z powierzchowności, należała do sfery włościańskiej. Na głowie jej znaleziono głęboką ranę, jak się zdaje zadaną ostrem narzędziem. Wobec czego należy przypuszczać że kobietę zamordowano, a następnie, dla zatarcia śladów, wrzucono do rzeki.

Zarządzono śledztwo celem wykrycia osobistości denatki i sprawców zbrodni.

Rozwój 1913 nr 155

Powszechne nauczanie w powiecie.
Na odbytych dotąd zebraniach gminnych i wioskowych w powiecie łódzkim w sprawie nauczania powszechnego zapadły uchwały następujące;
W gminie Babice, liczącej 3,000 ludności, obliczono 300 dzieci w wieku szkolnym. Istnieją dwie szkoły, należy jeszcze otworzyć 4. Uchwalono w roku bieżącym otworzyć dwie szkoły we wsiach Albertowie i Zdziechowicach*.(...).

*Zdziechów? Przypis autora bloga  


Godzina Polski 1916 nr 231

Straże ogniowo w okolicy.

We wsiach i miasteczkach okolicznych straże ogniowe ochotnicze, które w wielu miejscowościach uległy rozbiciu i dezorganizacyi, w czasie działań wojennych, obecnie już funkcyonują normalnie. Tu i owdzie zaś powstają nowe straże. Świeżo zawiązano straż taką w Zdziechowie, pod Lutomierskiem. Komendantem został p. Bruno Tobiaselli, syn właściciela Zdziechowa.


Godzina Polski 1916 nr 249

Z Lutomierska.
(Korespondencya własna „Godz. Pol").
Wczoraj 6 b. m. objął czynności nowy komitet obywatelski.
Z przedstawienia na rzecz tutejszej Straży ogniowej, urządzonego w dn. 27 ub. m., staraniem p. E. Tobiaselli ze Zdziechowa — wpłynęło 103 rb. 17 kop.
Odbył się tu jarmark. Koni i bydła przypędzono wiele, lecz ceny były dość wysokie.
Przy tutejszej dwuklasowej szkole p. C. Kowalewskiej utworzono Radę szkolną, do której weszli ks. Migasiewicz, jako prezes, nauczyciel C. Kowalewski (kasyer), oraz pp. K. Kowalewski, T. Grzelewski, T. Chmielewski, A. Woskowicz, Gąsiorowski; do komisyi rewizyjnej pp. N. Bieliński i Rowiński.

Niewykryci sprawcy, czy też sprawca podłożył ogień pod stodołę miejscowego wójta. Ogień w zarodku stłumiono.

Godzina Polski 1916 nr 285

Z sądów.
Cesarsko-niemiecki sąd okręgowy, pod przewodnictwem p. sędziego Hampfa, wobec asesorów pp. A. Dietla i Daubego, przy prokuratorze, drze Petersie, rozpatrywał na wczorajszem posiedzeniu następujące sprawy karne:
Apelacja prokuratoryi.
Bronisław Brykowski, lat 27, został w swoim czasie przez sąd gminny pow. łaskiego z zarzutu kradzieży ziemniaków w majątku p. Tobiasellego* zwolniony. Prokuratorya jednak nie zadowoliła się tym wyrokiem i wniosła apelacyę. Wczoraj na rozprawie oskarżony tłomaczył się, że szedł, aby kupić na wsi ziemniaków. W tem koło szosy złapał go jakiś milicyant, powiedział mu, że kradnie ziemniaki i zaprowadził go do dworu. Zresztą on o niczem nie wie. Trochę inaczej przedstawia sprawę członek milicyi konstantynowskiej, p. Dymitr Wałkoń, który ujął winnego. Zeznaje on, że Brykowski razem z innymi złoczyńcami kradł ziemniaki. Inni uciekli, a oskarżonego świadek złapał i zaprowadził do dworu. Tam Brykowski odrazu się przyznał p. Tobiasellemu, że brał udział w kradzieży o tyle, że stał na straży. Sędzia zwraca uwagę oskarżonemu, że jego towarzysze już zostali w swoim czasie skazani na 2 tygodnie więzienia i radzi mu, żeby się przyznał. Oskarżony uporczywie zaprzecza. Prokurator żąda dla oskarżonego 4 tygodnie więzienia, motywując surowszą karę kłamstwem oskarżonego.
Sąd, po naradzie, skazuje Brykowskiego na 2 tygodnie więzienia i natychmiastowe zaaresztowanie.

*właściciel majątku Zdziechów, przypis autora bloga

Gazeta Łódzka 1916 nr. 296

Z Kazimierza.
W tych dniach odbyło się w Kazimierzu poświęcenie sztandaru zdziechowskiej straży ochotniczej, po przemówieniu ks. Ciesielskiego, który jest prezesem straży, odbył się na rynku uroczysty akt poświęcenia sztandaru. Następnie zabrał głos komendant, straży p. B. Tobiasseli, dziękując ks. Ciesielskiemu za jego owocną pracę dla straży ochotniczej i wskazując na doniosłość znaczenia podobnych organizacji.

Godzina Polski 1916 nr 297

Ze Zdziechowa.
(Korespondencya własna „Godz. Pol.").
W niedzielę, 22 b. m., odbyło się tu poświęcenie nowozałożonej straży ogniowej, której kierownikiem jest p. B. Tobiasseli, syn miejscowego właściciela dóbr ziemskich. Nowa straż liczy około 40 członków i posiada niektóre niezbędne narzędzia strażackie.
Na drodze, wiodącej przez las kwiatkowicki jakiś nieznajomy człowiek napadł i dopuścił się gwałtu na młodej dziewczynie A. R. Na wszczęty przez skrzywdzoną alarm, uciekającego zbrodniarza ujęto i oddano w ręce policyi.

Dziennik Urzędowy dla Obwodu Administracyjnego Cesarsko-Niemieckiego Prezydjum Policji w Łodzi 1917 nr 19

Gospodarz ziemski Józef Sobczak we wsi Zdziechów nowy, gminy Babice, został wybrany na sołtysa, zaś gospodarz ziemski Gustaw Pinkowski we wsi Zdziechów nowy, gminy Babice, na podsołtysa tejże wsi, które to wybory zostały przezemnie zatwierdzone.
Łódź, dnia 21 kwietnia 1917 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji Loehrs.

Dziennik Urzędowy dla Obwodu Administracyjnego Cesarsko-Niemieckiego Prezydjum Policji w Łodzi 1917 nr 19

Gospodarz ziemski Antoni Twardowski we wsi Zdziechów stary, gminy Babice, został wybrany na sołtysa, zaś gospodarz ziemski Franciszek Twardowski we wsi Zdziechów stary, gminy Babice, na podsołtysa tejże. wsi, które to wybory zostały przezemnie zatwierdzone.
Łódź, dnia 21 kwietnia 1917 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji Loehrs.

Godzina Polski 1917 nr 46

Krzywoprzysięstwo.
Stanisław Skórzewski, lat 42, oskarżony był, że w sierpniu r. z. przed sądem gminnym w Konstantynowie świadomie złożył fałszywe zeznanie i poparł je przysięgą.
W sądzie wspomnianym rozpatrywana była sprawa właściciela majątku ziemskiego, p. Tobiasellego*, oskarżonego o pobicie swego rządcy, p. Lewińskiego. Wezwany w charakterze świadka Skórzewski zeznał wtedy na niekorzyść p. Tobiasellego.
Oskarżony, pomimo obciążających go zeznań świadków, kategorycznie wypierał się winy i dopiero w ostatniem słowie przed udaniem się sądu na naradę, przyznał się do krzywoprzysięstwa, tłomacząc, że Lewiński nakłonił go do fałszywej przysięgi i dał mu za to 16 rubli gotówką. Wobec tego sąd postanawia z sali zaaresztować świadka Lewińskiego, jako podejrzanego o namowę do krzywoprzysięstwa.
Następnie prokurator uważa, że kara za takie przestępstwa, jako wprowadzające na błędną drogę organy sprawiedliwości, powinna być przykładnie surowa. Wnosi o 4 lata więzienia.
Sąd, po naradzie, skazuje Skórzewskiego na 3 lata więzienia.

*właściciel dóbr Zdziechów, przypis autora bloga.

Godzina Polski 1917 nr 106

1,000 marek nagrody.
W nocy z 15 na 16 kwietnia 1917 r., kilku bandytów uzbrojonych w rewolwery dokonało napadu rabunkowego na włościanina Antoniego Skudlarka w Zdziechowie, pod Kazimierzem, łódzkiego powiatu wiejskiego. Dwóch bandytów wtargnęło do mieszkania, zraniło żonę i brata gospodarza, a jego samego, który stanął do obronyz siekierą, zabito wystrzałem w głowę.
Obu bandytów, którzy wtargnęli do mieszkania opisano następująco:
  1. Wysoki, smukły mężczyzna, blondyn, ubrany w ciemną kurtkę i czapkę niebieską.
  2. średniego wzrostu, ciemny blondyn, duży jasny wąs, ubrany w ciemną kurtkę.
  3. Ten sprawca odniósł krwawiącą ranę z tyłu głowy (przebiegającą skośnie do ciemienia), pochodzącą od uderzenia siekierą.
Za ujęcie sprawców wyznacza się
1,000 marek nagrody,
która zostanie wypłacona temu, czyje zeznania mogą spowodować ujęcie sprawców i osadzenie ich pod kluczem, albo, gdy sam będzie współdziałał w ujęciu ich i przeprowadzeniu.
Zeznania należy składać w sądzie gubernii wojennej w Łodzi, w biurze policyi kryminalnej w Łodzi, i u najbliższej straży lub na stacyi żandarmeryi.
Łódź, 17 kwietnia 1917 r.
Gubernator wojenny.

Godzina Polski 1917 nr 114

Z okolicy.
Z Lutomierska.
Trup bez głowy. W lasach puczniewskich znaleziono zwłoki jakiegoś mężczyzny z oderżniętą głową. Pomimo przedsięwziętych poszukiwań, głowy dotychczas nie znaleziono. Istnieje przypuszczenie, że są to zwłoki jednego z bandytów, uczestnika głośnego napadu w Zdziechowie. Podczas pościgu jednego z bandytów postrzelono i towarzysze uprowadzili go ze sobą. W drodze ranny zapewne zmarł, wówczas zaś bandyci dla niepoznania oderżnęli mu głowę, którą zabrali ze sobą, a ciało porzucili.
Złodzieje. W ubiegły wtorek nad ranem złodzieje skradli gospodarzowi w Czołczynie konia z wozem. Kradzież wcześnie spostrzeżono i zarządzono pościg. Wtedy złodzieje utopili konia z wozem w poblizkiej rzece Ner.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 19

Obwieszczenie.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób otwarto postępowania spadkowe, a mianowicie:
4) Adolfie Tobiaselli, wierzycielu sumy 15.000 rb., zabezpieczonej na hipotece dóbr Zdziechów, pow. Łódzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 28 grudnia 1918 r., w którym osoby interesowane mają się stawić co do punktów: 1. 2. 3. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16 i 17 w kancelarji wydziału hipotecznego, co do punktów: 4 i 18 w kancelarji rejenta F. Kokczyńskiego, co do punktów: 5 i 15 w kancelarji rejenta S. Żarskiego, wreszcie co do punktu 19 w kancelarji rejenta B. Cedrowskiego w Piotrkowie, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1919 nr 58

Z Komisarjatu Rządow. na pow. Łódzki.
Kary za niedostarczenie kontygensu płodów rolnych
Dn. 12 sierpnia 1919 r. skazani zostali w gm. Babice.
Szkudlarek Jan Zdziechów Stary
na Mk. 1500 i 7 d. aresztu
Smolarek Michał Zdziechów Nowy
na Mk. 2500 i 7 d. aresztu

Rozwój 1920 nr 174

Piękny przykład.
Dowód rzutkości i przedsiębiorczości dali mieszkańcy wsi Zdziechow, gminy Babice, powiatu łódzkiego.
Gdy tylko Państwowa Dyrekcja Robót Publicznych Województwa łódzkiego ( w Łodzi, Piotrkowska 17) opublikowała wezwanie do zakładania spółek wodnych, zgłosili się ci mieszkańcy do Dyrekcji i złożyli deklarację co do gotowości zawarcia spółki w celu poprawienia stanu swych łąk nad Nerem obszaru około 30—tu morgów.
Koszta zobowiązali się złożyli w miarę potrzeby, a od rządu otrzymają wszelkie ułatwienia, tak, że wydatki zwrócą się im w ciągu roku, zważywszy wydatność ulepszonych gruntów.
Fakt ten odbija korzystnie od niezaradności i obojętności, z jaką inne powiaty odnoszą się do tej akcji, mimo że stan rzek i łąk w byłym zaborze rosyjskim jest może najgorszym na świecie.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 41

STATUT
SPÓŁKI WODNEJ DLA MELJORACJI GRUNTÓW W ZDZIECHOWIE, gm. BABICE, pow. ŁÓDZKI.
Art. 1.
Nazwa spółki Zdziechów. Siedzibą spółki jest Zdziechów, gm. Babice, pow. Łódzki.
Art. 2.
Celem spółki jest: a) wykonywanie meljoracji szczegółowej gruntów według projektu, sporządzonego przez Krajowe Towarzystwo Melioracyjne z dnia 12.7. 1926 r. i zatwierdzonego przez władzę nadzorczą oraz b) należyte utrzymanie wykonanych w tym celu urządzeń i budowli.
Projekt zawiera:
1. szczegółowy plan techniczny,
2. sprawozdanie objaśniające,
3. przybliżony kosztorys przedsięwzięcia
4. wykaz gruntów włączonych do spółki z wymienieniem ich właścicieli.
Władzy nadzorczej przysługuje prawo wprowadzenia zmian w projekcie.
Art. 6.
Organami spółki są:
a) walne zgromadzenie członków,
b) przewodniczący.
Art 7.
Walne zgromadzenie członków tworzą obowiązani do opłacania składek właściciele gruntów włączonych do spółki. Członkom spółki przysługuje prawo występowania na walnem zgromadzeniu osobiście lub przez upełnomocnioną do tego na piśmie osobę; osobą tą może być członek najbliższej rodziny lub inny członek spółki. Członek spółki nie może na walnem zgromadzeniu zastępować więcej, niż jednego członka.
Prawo udziału w walnem zgromadzeniu członków mają: w imieniu członków ograniczonych lub niezdolnych do załatwiania spraw swoich — ich prawni zastępcy, w imieniu osób prawnych, będących członkami — ich uprawnieni zastępcy.
Wykaz ilości głosów, przysługujących każdemu z członków, sporządza przewodniczący i wywiesza go na przeciąg 4 tygodni w miejscu przeznaczonem do ogłoszeń (par. 18).
Do ważności uchwał walnego zgromadzenia członków, zwołanego w sposób w art. 18 niniejszego statutu wskazany, potrzebną jest obecność wszystkich członków. W razie niezebrania się członków, zostanie zwołane walne zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad, w terminie od 7 do 14 dni po upływie terminu pierwotnie wyznaczonego. Uchwały tego zgromadzenia, zwołanego w drugim terminie, są prawomocne bez względu na ilość obecnych na nim członków.
Zwykłe uchwały walnego zgromadzenia członków zapadają większością głosów obecnych, do powzięcia uchwały rozwiązania spółki potrzebni są wszyscy członkowie spółki.
Protokuły obrad zgromadzenia członków wraz z uchwałami wpisuje się do osobnej księgi protokułów. Każdy protokuł podpisuje przewodniczący.
Art. 8.
Do zakresu czynności walnego zgromadzenia członków należy:
a) wybór przewodniczącego,
b) uchwalenie na podstawie projektu sposobu ogólnego
planu przeprowadzenia przedsięwzięcia oraz sposobu pokrycia kosztów wykonania i utrzymania w należytym stanie urządzeń spółkowych,
c) zatwierdzanie przedłożonych przez przewodniczącego rocznych sprawozdań, rachunków, budżetu i bilansu,
d) ustanawianie wynagrodzeń dla płatnych funkcjonarjuszów spółki,
e) uchwalanie zasadniczych zmian w projekcie przy zachowaniu celu spółki, określonego w art. 2-gim statutu,
f) uchwalanie zmian w statucie spółki,
g) uchwalanie rozwiązania spółki zgodnie z przepisami art. 178 ustawy wodnej oraz sposobu zlikwidowania interesów spółki.
Uchwały walnego zgromadzenia członków spółki, wymienione w punktach d, e, f, g, wymagają, dla uzyskania prawomocności, zatwierdzenia władzy nadzorczej.
Art. 9.
Zarząd spółki składa się z:
a) przewodniczącego, pełniącego jednocześnie funkcję zarządu.
Przewodniczącego obiera walne zgromadzenie członków spółki na przeciąg lat 3-ch. Wybór przewodniczącego zatwierdza władza nadzorcza. Wybranym do zarządu może być każdy członek spółki lub uprawniony zastępca członka, o ile posiada pełne prawa obywatelskie.
Wybory przewodniczącego zarządu spółki dokonuje się na każdy urząd oddzielnie. O wyborze rozstrzyga bezwzględna większość głosów obecnych. Jeżeli przy pierwszem głosowaniu nie osiągnie się bezwzględnej większości, następuje wybór ściślejszy między dwiema osobami, na które padła największa ilość głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga przewodniczący losem.
O jawności lub tajności mających się odbyć wyborów decyduje większość głosów obecnych.
Jako dowód legitymacyjny dla przewodniczącego służy poświadczenie władzy nadzorczej.
Art. 10.
Przewodniczący zastępuje spółkę w sądzie i poza sądem
i posiada prawa ustawowego zastępcy spółki. Pozatem do zakresu działania przewodniczącego należy:
a) wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia członków spółki,
b) zorganizowanie i przeprowadzenie zamierzanych meljoracyj w myśl postanowień (art. 8 p. b) walnego zgromadzenia członków spółki i zgodnie z zatwierdzonemi planami;
c) nadzór nad wykonywaniem robót, i należem utrzymaniem wykonanych urządzeń,
obliczanie ilości głosów, przysługujących poszczególnym członkom spółki i rozkład kosztów i ciężarów powstałych z tytułu wykonania i utrzymania urządzeń spółki, stosownie do art. 12 statutu oraz ściąganie przypadających na członków należności,
regulowanie rachunków, prowadzenie kasy i księgowości, ewentualnie w miarę potrzeby przez osobnego urzędnika na podstawie uchwały walnego zgromadzenia,
f) przedkładanie ksiąg, rachunków, umów i t. d. dla kontroli właściwym władzom,
g) decydowanie za zgodą władzy nadzorczej w sprawie przyłączenia względnie wyłączenia poszczególnych gruntów ze spółki,
h) rejestrowanie zmian zaszłych w posiadaniu gruntów włączonych do spółki,
i) przygotowywanie wniosków na walne zgromadzenie członków spółki,
k) zwoływanie w razie potrzeby lub na pisemne żądanie 2/3 członków walnych zgromadzeń członków spółki, a przynajmniej jeden raz do roku, najdalej do końca lutego w celu przedłożenia sprawozdania i rachunków z wykonanych robót, bilansu, preliminarza budżetowego oraz sprawozdania komisji rewizyjnej.
l) dostarczenie w myśl art. 160 ustawy wodnej kasie skarbowej wykazów potrzebnych do ściągnięcia składek na umorzenie ewentualnych pożyczek ze Skarbu Państwa, z funduszów samorządowych lub z publicznego zakładu kredytowego, upoważnionego statutem do udzielania takich pożyczek.
Art. 11.
Da zakresu działania przewodniczącego zarządu należy:
a) przewodniczenie walnemu zgromadzeniu członków spółki,
b)dokonywanie tranzakcji kupna materjałów budowlanych i zawieranie umów z dostawcami i przedsiębiorcami w ramach uchwalonego preliminarza budżetowego,
c)wydawanie rozporządzeń w celu regulowania zgodnie z projektem wspólnego użytkowania urządzeń spółki, a także rozporządzeń, mających na celu utrzymanie tych urządzeń w sprawności i wydanie ew. przepisów wykonawczych,
d)opracowywanie bilansu i budżetu rocznego,
e)rozsyłanie wykazów opłat oraz dopilnowanie terminowego wpłacania należnych sum do kasy spółkowej,
f)nadzór nad czynnościami urzędników spółki,
g)załatwianie korespondencji i podpisywanie dokumentów, ogłoszeń, wezwań i t. p. spółki,
h)występowanie wobec władz i urzędów w sprawach spółki,
i)nadzór nad wykonywaniem i należytem utrzymaniem wykonanych urządzeń spółki,
k) decydowanie w sprawie nieznacznych zmian projektu bez naruszenia jednak zasad projektu, w ramach zatwierdzonego kosztorysu,
l) wykonywanie innych postanowień i uchwał zgromadzenia członków.
Art. 16.
Dla kontrolowania urządzeń spółki oraz dokonywania kontroli działalności zarządu spółki w szczególności badania ksiąg, umów, rachunków, sprawdzania kasy i zamknięć rocznych powołaną jest komisja rewizyjna z urzędu.
Art. 18.
Ogłoszenia zarządu, dotyczące członków spółki, wywieszane być mają u przewodniczącego zarządu, w miejscu do ogłoszeń przeznaczonem, widocznem i dla każdego dostępnem.
Zwołanie walnego zgromadzenia członków wraz z podaniem terminu i porządku obrad musi być ogłoszone przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania; również na tydzień naprzód obowiązany jest powiadomić pisemnie przewodniczący zarządu władzę nadzorczą o zwołaniu zgromadzenia członków z podaniem terminu i porządku obrad.
Ogłoszenia, dotyczące spółki, a mające na celu powiadomienie o danym przedmiocie szerszego ogółu, czynione są w miejscowym dzienniku wojewódzkim urzędowym i według uznania zarządu w innych pismach. Ogłoszenia podpisuje przewodniczący spółki.
Zgodnie z art. 222 poz. 3 Ustawy Wodnej (Dz. Ust. Nr. 102 poz. 936 z r. 1922) — Starostwo Łódzkie, jako władza wodna I-szej instancji, zatwierdza niniejszy Statut Spółki Wodnej Zdziechów, gm. Babice, tutejszego powiatu.
Łódź, dnia 14 sierpnia 1922 r.
W z. Starosta (—) Dr. DOROSZ.
Pełnomocnik (—) HUGO TOBIASELLI.
L. dz. 11624/26.
Wykaz członków spółki wodnej „Zdziechów".
1. Franciszek Grzełka pow. melj. 10,56 ha.
2. Wilhelm Kujata pow. melj. 13,41 ha.

3. Hugo Tobiaselli pow. melj. 51,81 ha.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 9

Ogłoszenie.
Starostwo Łódzkie podaje do wiadomości, że w dniu 5 kwietnia 1927 r., na zasadzie art. 222 ustawy wodnej z dnia 19. 9. 1922 roku, zatwierdzony został statut Spółki Wodnej w Zdziechowie, gm. Babice, pow. Łódzkiego z siedzibą w Zdziechowie.
Spółka nosi nazwę: ,,Spółka Wodna w Zdziechowie, gm. Babice".
Statut Spółki uchwalony przez członków w dniu 1 grudnia 1926 r. według wymogów Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 20. VII. 1923 r. (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).

Starosta: (—) A. Rżewski.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 92

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 2 stycznia 1924 roku, obwieszcza, że na skutek podania Pauliny Neuman, zamieszkałej we wsi Nowy - Zdziechów, gm. Babice, pow. łódzkiego, wdrożone zostało postępowanie, celem uznania Daniela Neumana za zmarłego i, z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Daniela Neumana, męża petentki, a syna Andrzeja i Anny - Elżbiety z Pinkowskich, urodzonego w Starym Stanisławowie, gm. Babice, w dniu 10 marca 1883 roku, ostatnio zamieszkałego we wsi Zdziechów - Nowy, gm. Babice, pow. łódzki, obecnie, po zaciągnięciu w 1914 roku do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Plac Dąbrowskiego 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Daniela Neumana posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd, najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 1402/30.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 19 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/10/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łódzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwalą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§1.
I. Obszar gminy wiejskiej Babice dzieli się na gromady:
6. Stanisławow-Nowy,obejmujący: Stanisławów-Nowy wieś, Stanisławów os. pokarcz., Zdziechów-Nowy wieś.
8. Zdziechów-Stary, obejmującą: Zdziechów-Stary wieś, Adolfów kol., Kulig folw., Zdziechów folw., Brunów kol.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łódzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Dziennik Łódzki 1957 nr 142

Rozszalały baran zabódł kobietę.
Pasąca owce na łące we wsi Zdziechów, pow. Łódź, 66-letnia Stanisława Włodarczyk zaatakowana została w pewnym momencie przez barana, znajdującego się w gromadzie pilnowanych przez nią owiec. Rozszalałe zwierzę przewróciło kobietę, a następnie kilku potężnymi uderzeniami rogów w głowę pozbawiło ją przytomności.
Gdy nadbiegli chłopi i drągami odgonili rozbestwionego tryka, kobieta nie dawała już znaku życia. Przybyły na miejsce tragicznego wypadku lekarz stwierdził zgon.

Dziennik Łódzki 1974 nr 287

Godz. 7.20 Zdzichów Stary pow. Łodź. Motocyklista Edward K. wskutek nieostrożnej jazdy uderzył w drzewo. Z ciężkimi obrażeniami przebywa on w szpitalu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza